Sunteți pe pagina 1din 8

se rse e nouăvol.

ier inouă vol.VIX nr.


VIII nr.2 1 - 2

Chișinău
Chișinău2013
2012
2010
ISSN 1857-016X

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI


INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor şef / Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Leviţki

Colegiul de redacţie

Dr. hab. Igor Bruiako (Odesa), dr. Roman Croitor (Chişinău), dr. hab. Valentin Dergaciov
(Chişinău), prof. dr. Svend Hansen (Berlin), dr. Maia Kaşuba (Sankt Petersburg), prof. dr.
Eugen Nicolae (Bucureşti), prof. dr. hab. Gheorghe Postică (Chişinău), dr. Svetlana Reabţeva
(Chişinău), prof. dr. Petre Roman (Bucureşti), dr. hab. Eugen Sava (Chişinău), dr. hab. Sergei
Skoryi (Kiev), prof. dr. Victor Spinei, mem. cor. al Academiei Române (Iaşi), dr. Nicolai
Telnov (Chişinău), dr. hab. Petr Tolochko, acad. al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei
(Kiev), dr. Vlad Vornic (Chişinău)

Secretar de redacţie – Larisa Ciobanu


Prelucrarea materialului ilustrativ – drd. Ghenadie Sîrbu

Manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacţie al
„Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural AŞM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция
«Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия АНМ, бул. Штефан чел Маре ши
Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological
Magazine”, the Institute of Cultural Legacy of the Academy of Sciences of RM, bul. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, MD-2001
Chisinau, the Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialişti în domeniu


Все опубликованные материалы рецензируются специалистами
All the papers to be published are reviewed by experts

© AŞM, 2013
CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES


Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). О специфике трансформации среднего палеолита в
верхний на территории Восточного Прикарпатья ............................................................................................ 5

Valentin Dergaciov (Chişinău). Cu privire la originea şi evoluţia topoarelor-celt din epoca bronzului ............ 22

Vasile Haheu (Chişinău). Tracii septentrionali şi sciţii: interferenţe şi transformări culturale .......................... 29

Сергей Скорый (Киев). Поясная пряжка – скачущий всадник из предгорного Крыма ............................ 46

Natalia Mateevici (Chişinău), Tatiana Samoilova (Odesa). Imagini de vase greceşti antice de pe ştampile
amforistice de Sinope de la Tyras ........................................................................................................................ 57

Aleksandr Maliukevich (Odesa). Construcții de cult din aşezarea Mologa II .................................................. 66

Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi (Chişinău). Linguri de lut din mediul culturii Poieneşti-
Lucaşeuca ............................................................................................................................................................ 76

Евгений Ткач (Киев). Костобоки в маркоманских войнах .......................................................................... 85

Ion Ursu (Chişinău). Piese din echipamentul de apărare descoperite în complexe funerare ale turanicilor
târzii din spaţiul carpato-nistrean ....................................................................................................................... 104

Svetlana Reabţeva (Chişinău). Pandantive de tâmplă sau cercei în formă de semilună şi mărgelaţi în
siturile arheologice din regiunea carpato-danubiană (secolele XII–XVII) .........................................................111

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ


ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS
Сергей Коваленко, Роман Кройтор, Олег Левицкий (Кишинэу). Археологические исследования в
гроте Tринка III в 2011 г. ................................................................................................................................. 127

Оleg Leviţki, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu, Sergiu Heghea (Chişinău). Cercetările arheologice din situl
Trinca-La Şanţ, campania anului 2011. rezultate preliminare .......................................................................... 136

Sergiu Heghea (Chişinău). Aşezările complexului cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolie din regiunea


Podişului Moldovei de Nord .............................................................................................................................. 161

Валентин Дергачев (Кишинэу). Клады поздней бронзы из сс. Жавгур и Отак в Республике Молдова .169

Сергей Агульников, Сергей Курчатов (Кишинэу). Курган сарматской элиты в Буджакской степи .........175

Сергей Агульников (Кишинэу), Александр Малюкевич (Одеcса). Стратиграфия кургана 20


Казаклийского курганного могильника ......................................................................................................... 185

Alexandru Levinschi, Emanuil Brihuneţ (Chişinău). Vestigiile arheologice din raza satelor Zamciogi şi
Rădeni pe r. Ichel ............................................................................................................................................... 191

Larisa Ciobanu, Ion Noroc (Chişinău). Materiale din aşezarea cu mai multe niveluri de locuire Ustia-La
Plopi, raionul Glodeni ........................................................................................................................................ 198

Lilia Dergaciova, Nicolai Telnov (Chişinău). Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din
Republica Moldova (VII) ................................................................................................................................... 203
DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS
Ольга Ларина (Кишинэу). Антропоморфная пластика и ее разнообразие ............................................... 211
Vasile Haheu, Dumitru Bratco (Chişinău). Unelte şi dispozitive, tehnici şi practici vitivinicole la traco-
geto-daci ............................................................................................................................................................. 218

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ


ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS
Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasilica Monica Groza (Iaşi). Hipoplazia smalţului dentar
în seria scheletică deshumată din necropola de la Lozova, secolele XIV-XV ................................................... 228

Roman Croitor (Chişinău). Domestic horse from early iron age of Crimea ................................................... 245

Сергей Горбаненко (Киев). Зерновое хозяйство северян ........................................................................... 256

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE –


РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW
Voica Maria Puşcaşu, Nicolae N. Puşcaşu, Mănăstirea Dobrovăţului. Monografie arheologică şi
istorică, Putna, Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2012, 180 pag. + 26 pl., ISBN 978–606–92292–8–6
(Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chişinău) ........................................................................................................... 273

in honorem
К 65-летию Николая Петровича Тельнова (Светлана рябцева, Кишинэу) ............................................ 277

in MEMOrIAm
Ė.A. Rikman – destinul unui arheolog (Sergiu Matveev, Adrian Pelivan, Chişinău) .................................... 279

Vasile Grosu (28.02.1934 – 27.12.2013) (Larisa Ciobanu, Vlad Vornic, Chişinău) ........................................ 290

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION........................ 292


INFORMAŢII ŞI CONDIŢIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE....................................... 295
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА.............................. 297
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE
ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE................................................................................................................. 299
RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Voica Maria Puşcaşu, Nicolae N. Puşcaşu, Mănăstirea Dobrovăţului.


Monografie arheologică şi istorică, Putna, Editura Mitropolit Iacov Putneanul,
2012, 180 pag. + 26 pl., ISBN 978–606–92292–8–6

Reconstituirea arhitecturii medievale cu ca-


racter religios din Ţara Moldovei a reprezentat o
preocupare constantă a cercetătorilor din domeniul
istoriei artei, precum şi a arheologilor, celor din
urmă revenindu-le importanta sarcină de a recupe-
ra şi a include în circuitul ştiinţific mărturii valo-
roase referitoare la istoria şi măreţia aşezămintelor
religioase în trecut. Având la îndemână vestigiile
descoperite şi observaţiile de specialitate obţinute
cu prilejul cercetărilor, arheologii, în lipsa unor sur-
se documentare, sunt în măsură să precizeze sau să
nuanţeze datele în ceea ce priveşte aspectul interior
şi exterior al bisericilor, modul de organizare a unui
spaţiu destinat complexului mănăstiresc, amenaja-
rea gropniţei, nivelul iniţial de călcare, etapele de
construcţie, starea de conservare a zidurilor, adân-
cimea la care se găseşte crepida fundaţiei ş.a. Ast-
fel, introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor
cercetărilor arheologice de pe suprafaţa unor lăcaşe
de cult, uneori după câteva decenii de la efectuarea
săpăturilor, reprezintă un prilej de bucurie pentru
cei interesaţi de problema evoluţiei artei medievale cabilă a contribuţiilor cercetătorilor Voica Maria
cu caracter religios. Este cazul publicării unei noi Puşcaşu şi regretatul Nicolae N. Puşcaşu1. Cartea
monografii arheologice consacrată istoriei unuia adună între coperţile sale rezultatele săpăturilor
dintre lăcaşurile de cult construite în ultima perioa- arheologice efectuate în perioada anilor 1974–
da a domniei lui Ştefan cel Mare, şi anume Mănăs- 1975 şi 1981 în cuprinsul complexului monahal
tirea Dobrovăţului. de la Dobrovăţ menite a desluşi istoria acestei mă-
Lucrarea de faţă, apărută în cadrul Centrului năstiri, precum şi a epocii în care a domnit ilustrul
de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al domn al Moldovei.
Sfintei Mănăstiri Putna şi tipărită la Editura Mi- Monografia semnată de arheologii Voica Ma-
tropolit Iacov Putneanul, se înscrie în seria remar- ria Puşcaşu şi Nicolae N. Puşcaşu este structura-
1
Aici intenţionăm să trecem în revistă doar câteva dintre contribuţiile autorilor cărţii pe care o prezentăm, apărute
în ultimele două decenii: Tereza Sinigalia, Voica Maria Puşcaşu, Mănăstirea Probota, Editura Meridiane, 2000;
Voica Puşcaşu, Actul de ctitorie ca fenomen istoric în Ţara Românească şi Moldova până la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, Editura Vremea, Bucureşti, 2001; idem, Biserica Sf. Nicolae din Bălineşti. Campania din anul 2002,
în Daniela Marcu-Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu (coord.), In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civiliza-
ţiei româneşti în context european, Cluj–Napoca, 2003; idem, Biserica „Sfântul Nicolae” a mănăstirii Popăuţi
din Botoşani – Principalele rezultate ale campaniilor de cercetare arheologică din anii 2000 si 2001, Editura
Axa, Botoşani, 2004; Nicolae N. Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, Biserica Sf. Sava din Iaşi. Monografie arheolo-
gică, Editura Trinitas, Iaşi, 2005; idem, Mormintele Putnei, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine,
Sfânta Mănăstire Putna, Editura Muşatinii, 2004, p. 19-36; idem, Bisericile Putnei. Cercetările arheologice din
anii 1969-1970, în Cercetări arheologice la mănăstirea Putna, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, p. 177–198; idem,
Mănăstirea Voroneţului. Arheologie şi istorie, în Analele Putnei, V, nr. 1, 2009, p. 75–138 ş.a.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IX, nr. 2, 2013, p. 273-276


274 Recenzii şi prezentări de carte

tă în două părţi. Prima parte, intitulată Observaţii de locuire surprinsă în toată aria investigată, cum
generale (p. 11–17), cuprinde câteva consideraţii ar fi urmele unei locuinţe semiadâncite cu cuptor
importante referitoare la componentele ansamblu- de tip pietrar, gropi menajere, o mărgea policro-
lui ce alcătuiseră cândva Mănăstirea Dobrovăţului mă, o fusaiolă, fragmente ceramice tipice culturii
până la momentul începerii campaniei de săpături Răducăneni ş.a. Analizând datele obţinute referi-
din anul 1974, o trecere în revistă a contribuţiilor toare la acest nivel de locuire, autorii au ajuns la
istoriografice din perspectiva istoriei şi a istoriei concluzia, potrivit căreia „incinta mănăstirii me-
artei anterioare cercetării arheologice a acestui aşe- dievale suprapune vestigiile unei aşezări mult mai
zământ de cult, cum ar fi cele datorate Episcopului întinse şi care a evoluat, prin extindere, de la sud
Melchisedec, lui Nicolae Iorga, G. Balş, Virgil Vă- spre nord, astfel încât elementele descoperite la
tăşianu, Grigore Ionescu, Vasile Drăguţ, I.D. Şte- sud sunt încadrabile, treptat, în secolele X-XI şi
fănescu, A. Grabar ş.a. Totodată, aici găsim o suc- pe măsură ce înaintăm spre nord, ele evoluează
cintă expunere a evenimenelor desfăşurate din mo- spre o datare în secolul al XII-lea”. Prin urmare,
mentul instituirii ca aşezământ monahal domnesc aşezarea se întindea şi spre răsărit de mănăstirea
şi înzestrării mănăstirii din anii 1499–1503 şi până medievală, ajungând până în zona luncii inunda-
în anul 1995, când mănăstirea a fost reînfiinţată. bile a râului Dobrovăţ.
Din aceste pagini aflăm, de asemenea, despre cele Un alt capitol al acestei monografii, Cerceta-
două direcţii principale de cercetare: prima, prin rea edificiilor şi vestigiilor datorate înfiinţării şi
efectuarea săpăturilor arheologice şi valorificarea funcţionării Mănăstirii Dobrovăţului (p. 29–63),
rezultatelor obţinute şi, cea de a doua, prin valorifi- oferă date consistente în ceea ce priveşte construc-
carea tuturor informaţiilor documentare cunoscute. ţiile mănăstireşti păstrate integral, cum ar fi Bi-
Partea intitulată Rezultatele cercetărilor serica Mare cu hramul Pogorârea Sfântului Duh,
arheologice de la Mănăstirea Dobrovăţului re- Biserica Mică cu hramul Sfântul Gheorghe şi tur-
prezintă mărturia unei veritabile contribuţii la nul clopotniţă. De asemenea, autorii atrag atenţia
reconstituirea istoriei arhitecturii medievale cu asupra construcţiilor păstrate parţial, având aici
caracter religios, precum şi a „actului de ctitorie în vedere zidul de incintă pentru laturile de sud
ca fenomen istoric” din Ţara Moldovei. Prezen- şi nord, şi de asemenea, vestigiile de arhitectură
tarea rezultatelor săpăturilor arheologice din ca- identificate în rezultatul cercetărilor arheologi-
drul complexului monahal de la Dobrovăţ a fost ce şi urmele stratificărilor datorate construirii şi
ordonată în mod firesc după principiul cronologic. funcţionării mănăstirii ctitorite de Ştefan cel Mare
Astfel, primul capitol (p. 20–25) cuprinde date în anii 1503–1504.
sumare referitoare la vestigiile unei aşezări din Subcapitolul consacrat Bisericii Mari (p. 29–
secolele III-IV, acestea reprezentând mărturiile 50) începe cu punctarea unor elemente generale
primei etape de locuire atestată de către arheologi ale acestei importante construcţii mănăstireşti din
în această zonă. Aici, autorii ne prezintă vestigii- epoca ştefaniană pentru a continua cu scoaterea
le a cinci locuinţe parţial îngropate şi altele două în evidenţă a principalelor rezultate prilejuite de
amenajate la suprafaţa terenului, vetrele de foc cercetările arheologice în perimetrul acestui lăcaş
deschis identificate în interiorul şi în apropierea de cult. Astfel, observaţiile şi constatările celor
locuinţelor cercetate, şi, de asemenea, gropile me- doi autori, Voica Maria şi Nicolae N. Puşcaşu,
najere, „umplute în general cu cenuşă, resturi de se referă la modul cum au fost turnate fundaţiile
oase de animal şi mult material ceramic degradat edificiului pe tot traseul desfăşurării sale planime-
din vechime”. Observaţiile specialiştilor prilejuite trice, la regimul de fundare al zidurilor interioare
de aceste descoperiri se referă la limitele aşezării transversale şi al contraforţilor bisericii şi la alte
identificate, gradul de locuire şi mărturiile arheo- aspecte ale procesului de construire a elevaţiilor
logice care asigură datarea generală a locuirii în şi boltirilor.
decursul secolelor III-IV, ele fiind următoarele: Expunerea autorilor cuprinde, de asemenea,
fragmente de amforă romano-bizantină, monede, descrierea celor patru pânze distincte de pardosire
fibule şi un pieptene de os. identificate în altar, traseul iconostasului anterior
Al doilea capitol, Locuirea din secolele X-XII celui actual, masa altarului, pardoseala naosului
(p. 26–28), cuprinde observaţiile celor doi arheo- ş.a. O atenţie specială se acordă încăperii gropni-
logi legate de cercetarea vestigiilor unei alte etape ţei din naos: amenajarea spaţiului funerar, starea
Recenzii şi prezentări de carte 275

de conservare a mormintelor descoperite, carac- relevante în capitolul Vestigii ale construcţiilor


teristicile ritualului funerar, inventarul recuperat. mănăstireşti (p. 54–63). Ca urmare a cercetărilor
Aceste aspecte, precum şi alte observaţii relevan- efectuate, autorii au conchis faptul că se pot dis-
te care ţin de aspectul osemintelor, raporturile de tinge cel puţin patru etape de construcţie desfăşu-
cronologie absolută sau relativă legate de momen- rate succesiv de-a lungul timpului, cea mai veche
tele practicării fiecăreia din înmormântări au fost fiind din perioada anterioară ridicării zidului de
„redate pe larg, atât cât acestea au putut fi perce- incintă, datată după materialul ceramic în prima
pute” şi în câteva tabele anexate la textul propriu- jumătate a secolului XVI. Aici găsim date despre
zis. În aceste pagini găsim descrierea detaliată a o construcţie din zidărie de piatră identificată la
mormintelor interterceptate in situ în necropola nord–vest de Biserica Mare care avea drept scop
din gropniţă, unele observaţii referitoare la ame- mascarea accesului spre o galerie de refugiu cu
najarea mormintelor şi a stării de păstrare a ose- ieşirea, probabil, în desişul pădurii. În continua-
mintelor, precum şi consideraţii pertinente legate re, sunt descrise detaliat o serie de construcţii sau
de identitatea celor înhumaţi. În ceea ce priveşte segmente de zidărie identificate în timpul săpătu-
cercetările din aria pronaosului, autorii ne prezin- rilor arheologice şi care se încadrează în cele patru
tă date succinte despre modul de montare a duşu- etape de elevaţie din cadrul complexului monahal
melei, traseul gropilor funerare şi caracteristicile de la Dobrovăţ: un şir de chilii şi spaţii de uz gos-
umpluturii mormintelor descoperite. podărec; vestigiile unei pivniţe; un mic pridvor în
Subcapitolul se încheie cu câteva considera- faţa intrării vestice a Bisericii Mari; două conduc-
ţii privitoare la rezultatele săpăturilor arheologice te din olane ceramice amenajate pe pat de cărămi-
efectuate în perimetrul Bisericii Mari a Mănăstirii dă sau nisip, urmele unor reparaţii şi transformări
Dobrovăţului, în special în încăperile destinate a fi din secolul XVIII ş.a. Toate aceste date contribuie
spaţii funerare. Astfel, merită atenţie constatările la schiţarea unui tablou concret despre amenaja-
finale ale autorilor referitoare la folosirea gropni- rea spaţiului unui complex monahal în perioadă
ţei şi a pronaosului drept spaţii pentru înmormân- arătată mai sus şi condiţiile de trai ale comunităţii
tări, precum şi concluzia că necropola interioară monahale.
„pare să fi avut o majoritară componentă laică” cu Capitolul final intitulat Istorie, arheologie şi
morminte având un inventar funerar relativ bogat. arhitectură. Discuţii (p. 64–106) are ca subiect
În ceea ce priveşte cronologia necropolei, autorii expunerea corelărilor din perspectiva istorică
consideră că spaţiul acesteia a fost utilizat în de- a datelor obţinute prin efectuarea cercetărilor
cursul secolelor XVI-XVIII. arheologice menite să constituie „cadrul de în-
În cele două pagini de text referitoare la ne- ţelegere a celor petrecute la Dobrovăţ”. Între
cropola exterioară (p. 50–51) găsim câteva preci- coordonatele necesare unei astfel de înţelegeri,
zări legate de amenajarea cimitirului, statutul so- autorii au considerat oportună trecerea în revis-
cial al persoanelor înmormântate în aria acestuia, tă a diverselor vestigii descoperite în perimetrul
inventarul funerar, cronologia ş.a. Autorii prezintă comunei Dobrovăţ datate începând cu perioada
şi câteva concluzii la care au ajuns drept urma- neolitică şi până în evul mediu. În acest capitol,
re a săpăturilor arheologice efectuate, una dintre cititorii interesaţi pot găsi rezultatele unei cerce-
acestea fiind cea că necropola a avut un caracter tări istorice asupra celor două domenii din zona
mixt, cuprinzând atât morminte monahale, cât şi Dobrovăţului: cel al lui Stan Preuţescul-Popo-
morminte laice. vici şi cel al succesorului său, Ivan Damianovici,
Subcapitolul rezervat Zidului de incintă (p. existente înaintea înfiinţării mănăstirii domneşti
52–54) cuprinde o prezentare succintă a rezulta- şi a constituirii domeniului mănăstiresc. Un alt
telor obţinute cu prilejul săpăturilor în secţiunile subiect asupra căruia se insistă în aceste pagini
de cercetare de la exterior ale zidului, concluzia este cel legat de existenţa a două mănăstiri pe
finală fiind următoarea: întreaga pânză de zidărie apa Dobrovăţului: cea ctitorită fie de Stan Pre-
a incintei a fost construită de abia în cea de a doua uţescul-Popovici, fie de Ivan Damianovici şi de
jumătate a secolului XVII. descendenţii săi cu hramul Schimbarea la Faţă, şi
Despre anumite urme ale fostelor construc- cea ctitorită de Ştefan cel Mare, cu hramul Pogo-
ţii mănăstireşti interceptate pe parcursul campa- rârea Sfântului Duh. Potrivit autorilor, cele două
niilor de cercetări arheologice găsim informaţii mănăstiri succed una celeilate, dar îşi schimbă şi
276 Recenzii şi prezentări de carte

statutul din biserică de curte boierească în mă- re. În ceea ce priveşte cele trei anexe, autorii mo-
năstire voievodală cu domeniu funciar propriu, nografiei au considerat relevantă includerea între
incluzând danii domneşti sau moşii confirma- coperţile acestei cărţi a textelor traduse ale celor
te prin voinţă domnească. Alte aspecte istorice două documente de danie domnească, din 26 no-
ce ţin de această cercetare se referă la gropniţa iembrie 1499 şi 7 octombrie 1503, care reprezintă,
voievodală ca apanaj exclusiv al domniei şi alţi de altfel, mărturii ale înzestrării cu statut aparte al
ctitori ai mănăstirii, calitate deţinută din secolul mănăstirii de pe apa Dobrovăţului de către marele
XVII de membrii de seamă ai neamului Racoviţă voievod Ştefan cel Mare şi, prin urmare, ale pi-
înmormântaţi în fosta gropniţă voievodală. etăţii domneşti. De asemenea, menţionăm faptul
O altă parte a monografiei este alcătuită din că anexarea listei de inscripţii identificate în aria
patru tabele (p. 107–139) şi trei anexe (p. 142– mănăstirii constituie un instrument de lucru util
150), acestea cuprinzând descrieri detaliate ale pentru cercetători, dar şi pentru cei pasionaţi de
vestigiilor descoperite. Primul tabel cuprinde lista istoria mănăstirii.
monedelor descoperite în timpul cercetărilor ar- Volumul cuprinde un rezumat în limba
heologice efectuate la Mănăstirea Dobrovăţului engleză, o listă de abrevieri şi de lucrări consultate
în anii 1974–1975 şi 1981, incluzând informaţii de către autori. De asemenea, monografia oferă un
despre data şi locul descoperirii, metalul şi starea util indice de nume şi locuri menit să faciliteze
de păstrare a monedelor, statul şi suveranul emi- „navigarea” prin „hăţişurile” istoriei Mănăstirei
tent, datarea şi condiţiile stratigrafice. Un alt tabel Dobrovăţului, precum şi a Moldovei medievale şi
se referă la podoabele, accesoriile vestimentare, moderne în general.
uneltele şi armele descoperite în aria cercetată. Ilustraţia bogată (45 de figuri+26 de
planşe) şi de buna calitate ce însoţeşte scrupulos
Cel de-al treilea tabel include descrierea detaliată
textul cărţii oferă imagini ale unor vestigii
a amenajărilor funerare din zidărie de cărămidă importante descoperite în cadrul complexului
sau piatră menite să protejeze şi să izoleze trupul monahal de la Dobrovăţ, constituind şi adevărate
defunctului de contactul direct cu pământul. Al instrumente de lucru pentru cercetători.
patrulea tabel conţine descrierea înhumărilor prac- În concluzie, apariţia acestui volum
ticate în interiorul şi exteriorul bisericii mănăsti- reprezintă o contribuţie remarcabilă la cunoaşterea
rii Dobrovăţ, cu detalii despre locul şi adâncimea arhitecturii medievale cu caracter religios din
descoperii, datarea şi alte observaţii referitoare Moldova, şi, în general, a epocii lui Ştefan cel
la vârsta şi sexul defunctului, inventarul funerar Mare, fiind indispensabilă pentru specialişti şi
şi identificarea acestuia. În continuare, găsim in- utilă pentru cei pasionaţi fie de istoria ecleziastică,
formaţii despre principalele cote de nivel stabilite fie de istoria unor familii de mari boieri din
prin cercetările arheologice efectuate la mănăsti- Moldova medievală şi premodernă.

Ludmila Bacumenco-Pîrnău

S-ar putea să vă placă și