Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 2.

Planificarea evaluării interne

CONTROLUL, ÎNDRUMAREA SI EVALUAREA ACTIVITATII INTR-O UNITATE


SCOLARA

Controlul este o funcţie a managementului prin care se verifică dacă obiectivele stabilite prin planuri
şi programe sunt atinse şi în ce măsură.
Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat din unităţile
de învăţământ [art. 19 (7) din RO.F.U.I.P.]. În acest context, rolul controlului efectuat de către
director este acela de a supraveghea funcţionarea unităţii, de a se informa cu privire la modul de
receptare a ordinelor şi notelor de serviciu transmise personalului din subordine, de a constata modul
de derulare a planurilor şi programelor stabilite, de a preveni apariţia unor potenţiale abateri de la
traseul care conduce spre realizarea obiectivelor stabilite şi, nu în ultimul rând, de a corecta şi
perfecţiona activitatea din unitatea şcolară.
Controlul poate fi:
- frontal (managerial), atunci când sunt supuse verificării, analizei şi aprecierii toate domeniile şi
compartimentele din unitatea de învăţământ;
- tematic, atunci când se verifică numai una sau câteva laturi ale activităţii din unitatea de
învăţământ;
- curent (operativ).
De obicei controlul frontal se efectuează de către inspectoratul şcolar sau minister.
În situaţii deosebite, această formă de control se poate realiza şi de către conducerea unităţii de
învăţământ, caz în care se solicită sprijinul inspectoratului şcolar sau ministerului pentru numirea
unor specialişti sau experţi.
Controlul tematic se efectuează de inspectoratul şcolar sau minister, dar şi de persoane cu funcţii de
conducere din unitatea de învăţământ, în funcţie de domeniu, sfera de competenţă şi
responsabilitatea fiecăruia.
Controlul curent (operativ) este cel efectuat zilnic de fiecare şef în domeniul de care răspunde, pe
baza atribuţiilor subordonaţilor şi urmăreşte asigurarea desfăşurării unei activităţi normale şi a unui
climat de muncă adecvat.
Directorul este cel care elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea şi controlul
activităţii [art. 21 n) din R.O.F.U.l.P.]. Dar deciziile directorului se iau în concordanţă cu hotărârile
consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie [art. 109 (4) din Statutul personalului

1
didactic (Legea 128/1997, modificată şi completată ulterior)]. De aceea în acţiunile de control şi
îndrumare pot fi antrenaţi membri ai consiliului de administraţie, şefii de catedră şi personalul
didactic, recunoscuţi pentru pregătirea profesională şi probitate morală. Prin urmare, la baza
activităţii desfăşurată pe această linie, trebuie să existe un plan unic de indrumare şi control, singurul
în măsură să contribuie la evitarea paralelismelor şi să împiedice neglijarea anumitor sectoare, clase,
discipline, personal didactic etc.
Controlul presupune parcurgere a următoarelor etape:
- pregătirea controlului, care presupune stabilirea domeniului ce urmează a fi controlat, a tematicii
şi a obiectivelor controlului;
- organizarea controlului, care presupune stabilirea persoanei (colectivului) care controlează şi ce
anume controlează;
- desfăşurarea controlului, care implică un ansamblu de activităţi (cercetarea unor documente,
discuţii, aplicarea unor teste, chestionare, participarea nemijlocită la activităţile programate a fi
controlate, înregistrarea datelor şi faptelor semnificative, stabilirea conclu-
ziilor, inclusiv a faptelor care determină perturbări şi abateri ale activităţii de la obiectivele proiectate;
- finalizarea controlului care se realizează, de regulă, prin prezentarea concluziilor persoanei /
colectivului / compartimentului controlat.
Problemele care nu pot fi soluţionate în timpul controlului fac obiectul unor analize specifice, în
consiliul profesoral sau de administraţie, în urma cărora se stabileşte, pe domenii de competenţă şi
atribuţii, cine urmează să le soluţioneze.
IMPORTANT
Pentru îndeplinirea funcţiei de control / evaluare, directorul unităţii şcolare este obligat să
atingă indicatorii de performanţă în următoarele patru domenii: curriculum, resurse
financiare şi materiale, resurse umane, dezvoltare şi relaţii comunitare [art. 5 din Ordinul
4609/21.09.20001].
1. Controlul, îndrumarea si evaluarea activităţii personalului didactic
Acest important atribut al muncii directorului este reglementat de prevederile R.O.F.U.I.P.
Cu ajutorul şefilor de catedră, directorul controlează calitatea procesului instructiv-educativ. în cursul
unui an şcolar, el trebuie să efectueze cel puţin 120 de asistenţe la ore, astfel încât fiecare cadru
didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistentele efectuate sau la unele activităţi ale cadrelor
didactice, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră [art. 21 p)]. De altfel, prin şefii
catedrelor şi ai comisiilor metodice, directorul trebuie să asigure aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare [art. 21 m) din
R.O.F.U.I.P.]. Prin urmare, la începutul fiecărui an şcolar, directorul trebuie să elaboreze Programul
de vizite şi asistenţe la lecţiile şi activităţile didactice, ca parte a Planului de îndrumare şi control,
2
în această acţiune trebuie să fie antrenaţi membri ai consiliului de administraţie, şefii catedrelor şi ai
comisiilor metodice.
în program vor fi cuprinşi în primul rând:
- personalul didactic nou venit (absolvenţi, personal didactic transferat);
- personalul didactic înscris la examenul pentru obţinerea gradelor didactice (directorul trebuie să fie
în măsură să aprecieze această categorie la inspecţiile organizate pentru obţinerea gradelor didactice
[art. 23 b) din R.O.F.U.I.P.]);
- personalul didactic care, de-a lungul anilor, a obţinut succese remarcabile în procesul de instruire şi
educare. (Directorul trebuie să popularizeze experienţa valoroasă acumulată în timp de către unele
cadre didactice.)
Este indicat ca directorul să-şi propună şi urmărirea activităţilor la aceeaşi clasă, pe r durata a 4-5
ore din aceeaşi zi, de către profesorii care lucrează cu acelaşi colectiv. Pe . această cale se pot
face constatări utile privind modul în care lucrează în clasă fiecare din i- persoanele asistate, cât şi
asupra 1modului în care se comportă elevii aceleiaşi clase în dife-' ritele situaţii în care sunt puşi, ca
urmare a modului personal în care lucrează fiecare dascăl.
Pentru a fi eficientă şi de calitate, vizita, asistenţa la lecţie sau asistenţa la activitatea didactică trebuie
temeinic pregătită şi documentată. Aceasta presupune:
- cercetarea planificării calendaristice a programei şi a normelor şcolare, eventual consultarea
metodicii obiectului respectiv;
- examinarea catalogului clasei cu scopul de a cunoaşte, pe baza notelor acordate, nivelul general
de pregătire al elevilor;
- cercetarea unor documente în care s-au înregistrat observaţii făcute de cei care l-au asistat până
atunci.
În timpul vizitei directorul trebuie să înregistreze cât mai fidel posibil desfăşurarea lecţiei / activităţii
didactice, cu tactul necesar, pentru a nu atrage atenţia elevilor sau a-l deranja pe profesor. Procedând
în acest mod îşi adună datele pe baza cărora va putea să formuleze concluziile de care se va folosi
în momentul convorbirii cu cei controlaţi.
De-a lungul anilor s-au înregistrat discuţii controversate în legătură cu tehnica scrierii observaţiilor
făcute în timpul asistenţelor şi controverse cu privire la documentul în care acestea sunt consemnate.
Pornind de la obligaţia directorului de a elabora instrumente de lucru utilizate în îndrumarea şi
controlul activităţii Cart. 21 n) din R.O.F.U.I.P.], propunem în ANEXA 3.1 un model de Fişă de
observare a lecţiei / activităţii didactice. Ea are patru părţi:
1. Date generale;

1 l emis de ministrul Educaţiei şi Cercetării, cu privire la competenţele şi responsabilităţile directorului


3
II. Desfăşurarea lecţiei / activităţii didactice;
III. Evidenţierea aspectelor pozitive şi negative referitoare la:
- managementullecţiei / activităţii didactice;
- modul de interacţiune profesor-elev-clasă;
- folosirea tablei.
IV. Aprecieri, prin calificative, cu privire la:
- planificarea lecţiei / activităţii didactice;
- desfăşurarea lecţiei;
- managementul clasei;
- calităţile personale şi profesionale ale cadrului didactic asistat.
Se impun câteva observaţii cu privire la modul de utilizare a fişei.
În partea a II-a a fişei se înregistrează, cât mai bine posibil, desfăşurarea lecţiei / activităţii didactice.
În paralel, în partea a III-a, vor fi puse în evidenţă anumite caracteristici vizibile apreciate cu da sau
nu. Observarea atentă a lecţii lor este mai importantă decât adunarea de date. Prin urmare, cel care
observă nu trebuie să se lase absorbit în totalitate de această parte a fişei. Este foarte probabil ca nu
toate caracteristicile să apară în lecţie, deci nu trebuie ca observatorul să se aştepte la acest lucru. De
asemenea, este important să fie notate orice alte caracteristici care nu sunt menţionate în această
parte a fişei, dar care contribuie la Jealizarea unei lecţii reuşite.
Pentru a fi comodă şi eficientă în utilizare, dar mai ales pentru directorii care doresc să tipărească o
asemenea fişă, sugerăm următoarea structură a acesteia:
- pag. 1 va fi destinată antetului unităţii şcolare şi părţii 1: Date generale;
- a .2 şi a .3 să fie alăturate (ca filele unei cărţi deschise):

II. Desfăşurarea lecţiei / III. Evidenţierea aspectelor pozitive


activităţii didactice şi negative referitoare la:

............................................................. .............................................................
........................................................ ............................................................

- pag. 4 va fi destinată părţii a IV -a: Aprecieri, prin calificative, cu privire la ...


Această structură permite ca, paralel cu observarea şi înregistrarea atentă a desfăşurării lecţiei /
activităţii didactice, să fie marcate operativ, prin x, caracteristicile observate şi apreciate prin da sau
nu, care, de fapt, constituie aprecieri pozitive sau negative.

4
Observarea şi consemnarea modelelor de interacţiune sunt importante deoarece varietatea lor asigură
implicarea activă a elevilor în lecţie, permite adoptarea unor stiluri de învăţare diferite şi facilitează
menţinerea trează a atenţiei elevilor. De aceea socotim că este importantă observarea tipurilor de
interacţiune care au loc şi înregistrarea numărului lor.
Folosirea tablei este foarte importantă, dar există situaţii când sunt mai bine venite alte soluţii (de
exemplu, materiale didactice vizuale etc.). De aceea, în aceste situaţii, se consemnează şi se fac
aprecieri cu privire la acestea.
Pe baza părţilor a n-a şi a ffl-a, după desfăşurarea lecţiei şi înainte de convorbirea cu cel asistat, în partea a
IV-a a fişei, observatorul apreciază prin calificative alte aspecte ale lecţiei, marcând cu x calificativul
acordat (FOARTE BINE, BINE, SATISFĂCĂTOR, NESATISFĂCĂTOR).
Pe baza fişei de observare a lecţiei se realizează ,fişa de evaluare a lecţief (ANEXA 3.2). Aceasta
conţine cinci indicatori, fiecare defalcat pe mai mulţi subindicatori. Fiecărui subindicator,
observatorul, pe baza fişei de observare, îi acordă un punctaj. Pentru fiecare indicator se calculează
un punctaj mediu (ca medie aritmetică a punctajelor subindi-catorilor). Se însumează cele cinci
punctaje medii şi se înmulţeşte rezultatul cu patru. Se obţine, astfel, punctajul final. Calificativul se
acordă după următoarea grilă:
FOARTE BINE: 86-100 puncte
BINE: 71-85 puncte
SATISFĂCĂTOR: 61 -70 puncte
NESATISFĂCĂTOR: sub 60 puncte
De asemenea, directorul va trebui să selecteze principalele date, fapte, constatări şi să facă efortul de
a le interpreta şi de a stabili, pe baza lor, principalele concluzii şi recomandări.
Convorbirea directorului cu cel asistat trebuie să aibă loc la o dată cât mai apropiată de momentul
efectuării asistenţei. La convorbire trebuie să participe şi şeful de catedră, chiar şi în situaţiile când
acesta nu a însoţit directorul la asistenţă. Pentru a convinge, punctele de vedere ale directorului se
cer temeinic argumentate, iar observaţiile făcute vor fi ^-'însoţite de sugestii şi recomandări pe viitor.
Pentru reuşită, este foarte important ca directorul să-şi însuşească metodica desfăşurării analizei
lecţiei, consultarea unor lucrări pe .această temă fiind obligatorie.
În final, directorul va avea grijă ca fişa de evaluare a lecţiei să fie semnată de director, şeful de
catedră / comisie metodică şi de cadrul didactic asistat.
Asistenţa la lectie a personalului didactic, privită ca activitate de îndrumare şi con-, trol, constituie
un instrument de bază pentru o evaluare anuală corectă a acestuia.
Potrivit art. 52 din Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificările şi .completările
ulterioare), evaluarea personalului didactic de predare se face anual conform jvfe fifeî de evaluare
elaborate de minister.
5
Fişa de evaluare corelată cu fişa individuală a postului se notează prin punctaj de la l la 100.
Procedura de evaluare se declanşează prin autoevaluare, consemnată în fişa de eva-tluare vizată de
şeful de catedră / comisie metodică.
Calificativul anual se stabileşte de către consiliul de administraţie [art. 33 e) din LO.F.U.I.P.].
În ANEXA 3.3 este prezentată fişa individuală a postului şi fişa de evaluare a profeso-, conform Anexei
la Ordinul 3522/2000, emis de ministrul Educaţiei şi Cercetării. Con-rafceluiaşi ordin, în ANEXA 3.4
este prezentată fişa de evaluare a învăţătorului, iar în L 3.5, fişa de evaluare a educatoarei.

2. Controlul, indrumarea si evaluarea activitătii personalului didactic auxiliar şi


nedidactic

Potrivit R.O.F.U.I.P., serviciile de secretariat şi de administraţie dintr-o unitate sunt subordonate


directorului [art. 161 (1) şi 163 (1)]. De asemenea, personalul didactic auxiliar este subordonat
directorului [art. 164 (1) şi 165 (1)]. Pe de altă parte, directorul are drept de îndrumare şi control
asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii [art. 19 (7)]. În consecinţă, planul unic de
îndrumare şi control trebuie să cuprindă şi această categorie de personal.
Sugerăm în continuare câteva segmente de activitate care trebuie incluse în acest plan:
1. Având în vedere importanţa gestionării, întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a celorlalte
documente şcolare, importanţa evidenţei, selecţionării.: păstrării şi depunerii documentelor şcolare
la arhivă, directorul trebuie să asigure sistematic un control tematic cu privire la aceste probleme. De
exemplu, directorul poate numi o comisie care să controleze modul de completare şi utilizare a
cataloagelor şcolare şi de calculare a mediilor semestriale şi anuale.
Pentru aceasta este obligatoriu ca directorul să cunoască:
- Regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară,
aprobat prin Ordinul 3678/07.05.2000, emis de ministrul Educaţiei şi Cercetării;
- Legea Arhivelor Naţionale (Legea 16/1996).
În regulamentul actelor de studii, se prevede că, la sfârşitul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1
septembrie, directorul unităţii de învăţământ are obligaţia de a controla şi verifica modul de eliberare
şi gestionare a actelor de studii şi de a stabili stocul acestora. Toate aceste elemente sunt menţionate
într-un proces-verbal, a cărui copie este înaintată inspectoratului şcolar [art. 52].
2. Într-o unitate de învăţământ care are cantină şi internat, directorul poate
numi o comisie care să realizeze un control tematic.
Tematica acestuia poate fi:
1.Organizarea şi funcţionarea internatului;
2.Organizarea şi funcţionarea cantinei, iar obiectivele controlului sunt:
6
- controlul scoaterii alimentelor din magazie şi modul de folosire a acestora la prepararea hranei;
- respectarea, la cantină, a normelor de profilaxie, a celor de transport, depozitare şi conservare
a alimentelor;
- afişarea zilnică a meniurilor şi a gramajelor stabilite;
- comitetul de internat şi cantină;
- modul în care pedagogii colaborează cu diriginţii pentru organizarea şi îndrumarea
activităţilor din internat;
- organizarea izolatorului, potrivit normelor în vigoare.
Desigur, un asemenea control trebuie finalizat în consiliul de administraţie, prin luarea unor măsuri
care să conducă la înlăturarea neajunsurilor constatate.
Evaluarea personalului didactic şi a personalului nedidactic se realizează cu ajutorul unor formule
specifice, alcătuite pe baza fişei postului.