Sunteți pe pagina 1din 1

IIEPUBLICA OLDOVA

CONiSILIUL RAI AL SOROCA

PRE$ED ELE
RAIONULU SOROCA
J6. -/2. 2018
La Nr.

Stimdl,e Domnule Ba

La adresarea Consiliului raiona de P4rticipare a zaliilor non-guvemamentale din


1 8, suplimentar explicaliilor
8. 12.201 din notele informative proiectele de decizie (nr.01-2D,
28102) qi (nr. 0I-2D,28103) Consiliul ional $oroca vd aduce la cun oqtinld urmdtoarele :
La punctul cu nr. I din adresa
- Vd comunicdm cd in conformi cu p[evederile art. 6 it. e1 al Legii ocrotirii sdnitalii
m. 411 din 28.03.1995, modi prinLegea nr. 191 in 27.07.I8, autoritdlile publice
locale in vederea facilitdrii ui populafiei la ir;ii medicale, pot acorda in
comodat. la cerere, firi lici ie prflblici, prestatoril cle asistenld medicald primard
prevdzuli la art.365 spalii in i inta in$tituliilor medi nitare publice sau alte spafii care
corespund cerinJelor de activi e a cabinetelor de medi ind de familie, precum Ei bunuri
mobile in scopul asigurdrii aliei crf servicii de asiste d nnedicald primar6;
Aceast6 normd este indicatd in orbvederile art. i0 alinL, (8) lit. e) al Legii privind
administrarea gi deetatizarea ietdlii publice care ca excep{ie de la normele
stabilite de lege darea in com t perfsoanelor fizice persoanelor juridice cu capital
privat a bunurilor domeniu i privfit al uniti{ii inListrativ-teritoriale in scopul
exercitdrii independente a pro iunii de medic in dintre formele de organizare a
activitdlii profesionale prevdzut de Lepea ocrotirii ii nr. 41111995, in conformitate
cu interesul public qi in limita ,sibilitp{ilor.
La punctul cu nr. 2 din adresa
- VA comunicdm cd in conform privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 din22.06.93. art.12 al 0, operatorul economic doar dupa
elaborarea proiectului de exec i de construclie va putea aviza
proiectul la Consiliul N lor Istorice de pe lingi
Ministerul Educafiei, Cultu si Cerbetirii, la I respectiv aceste aviziri fiind
anticipate.

Pregedintele raionului
Ghenadie Muntean

Domnului lon Babic

Ex. Cogeru R.
Tel 0230(2-3s-29)

MD-3000, or.Soroca, str.$tefan cel Mare 5


Tel.(230) 2-20-26
Fax (230) 2-20-98
Web: www.soroca.org.md
e-mail: pksr@mtc-sr.md