Sunteți pe pagina 1din 2
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA CCONSILIULUI RAIONAL SOROCA str. Stefan col Mare nr. 5 MD-3000, mun. Soroca Tel + (373) 230 2-26-60 Fax. + (373) 230 2-20-98 mat csorocaf@amail com ht soroca md ‘TEMA ADRESARI: Recomandare, {in contextul anaize! $edinfei Consiliului Raional Soroca din data de 20 decembrie 2018, Consiiul pentru Partcipare din raionul Soroca a identficat o situate prin care sa identificat o tendinta a consiieior de a optimiza procesul de vot a Droiectelor de decizie, fara afi prezentate initial cu un sourtrezumat de autor acestora. Prin urmare, membrii Consiului pentru Partcipare dn raionul Soroca, presupun cB proiectele de decize respective, au fost analzate sufcient de bine de c&tve consi raionali, in mod individual, cét sn cadrul Comisilor de Specialiate, astfl incdt i prin urmare, acestia nu au avut nevoie c& sé fac& cunostinf& suplimentar inc& odatd in plenul gedinfei cu acest documente din prezentarea succinté de cate raportori, Totodat’, avand in vedere prevederile din cadrul Regulamentului privind constituirea gi functionarea Consifului Raional(punctul 3, capitoul I), aprobat prin deczia Consiiului Raional nr.2/2 din 10.07.2003, in baza Legit Republic Moldova Nr. 457 din 14.11.2003 "Pentru aprobarea Regulamentuli-cacru privind constituirea s funefionarea consifilor locale gi relonale’, unde sunt detaate umatoarele aspecte procedurale: - @t ae ks ben aes comin bei pect el eel prac! de cece sere a Ragstod co de requia, cans caro 8 net prlecd respect Problemele inscrise in ordinea de zi a sedintei Consifiului Raional nu pot i dezbiitute, dac& nu sunt insotite de raportul de specialitate a Consilivlui aional. Organele de conducere raionale ale sindicatelor $i ale organizatilor ‘neguvernamentale raionale pot prezenta avize la proiect ele de decizii ale Consiiului raional care se aduc la -cunostinfa consilierlor in cadrul sedintei. Presedintele sedinfel are dreptul sé limiteze durata ludrilor de cuvant, ‘In funcfie de obiectul dezbateri. In acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va {i oferta fiecdrui vorbitor, precum si durata totalé de dezbatere a proiectuiui, cu exceptia cazulul cand consilil, fa Inceputul sedinfei, @ adoptat reguiamentul de lucru al sedintei consiliul ui. In cadrul dezbateril oricarei ‘probleme de pe ordinea de zi a sedinfei consiliului, consilieru! isi poate exprima opinia numai in cazul in care presedintele sedintei 1! oferd cuvantul. Consilierul este obligat ca In luarea sa de cuvant sd se refere exclusiv la problema care formeazé obiectul dezbaterii.) Inclusl avnd in vedere prevederie internafjonale de la Aricolul 21, punct 1 din Declarafia Universal a drepturilor ‘omului, Adoptata la 10 decembrie 1948 la New York, la care Republica Moldova a aderat prin Hotérérea Parlamentulul RM nv. 217-XII din 28.07.90: ‘Avan In vederea rezuitatele studiiui pentru perioada anului 2018 realzat de c&tre MAGENDA, prin care se constat o& 1. 55% din locuitorii Republicil Moldova utlizeaz& gi acceseazd resurse informationale din reteaua Internet ‘cel pufin 0 dati pe siptimand, procent care se afld in crestere semnificativa cu anii precedenti, ‘semnaldnd astfelo tendinfa pozitiva in acest sens. CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA ‘CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA VINE CU URMATOARELE RECOMANDAR!: {In vederea respectirii prevederiior Regulamentuli privind constiturea si funcfonarea Conslului Raional, dar gi in vederea respect drepturlr cetdtenest cu privie la participare ¢ informare, consfinite in Declaraia Universala a