Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2018-2019


Limba şi literatura română
Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:

“A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea plopşorul pere şi
răchita micşunele; etc.
A fost un împarat şi se numea împaratul Roşu. El era foarte mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei
furaseră soarele şi luna de pe cer. Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea de
ştire tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi
încă jumătate din împaraţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie că i se va tăia
capul. Mulţi voinici se prăpădiseră semeţindu-se cu usurinţă că va scoate la capăt o asemenea însărcinare;
şi când la treabă, hâţ în sus, hâţ în jos, da din colţ în colţ şi nu ştia de unde s-o înceapă şi unde s-o
sfârşească, vezi că nu toate muştele fac miere. Împaratul însă se ţinu de cuvânt.
Pe vremea aceea, se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind şi el de făgăduinţa împaratească, ce se
gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu şi pe
voinicia sa, şi plecă şi el la împaratul să se închine cu slujba.
(***, Greuceanu, text cules de Petre Ispirescu)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Alege varianta corectă:
Cuvântul oricine are: a) 7 litere, 6 sunete; b) 7 litere, 7 sunete; c) 7 litere, 5 sunete 6 puncte

2. Subliniază varianta corect despărţită în silabe:


Voi-nici/ voi-ni-ci
Slu-jba / sluj-ba
Îm-pă-ră-ţeas-că/ îm-pă-ră-ţea-scă 6 puncte

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa “A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi….” 6 puncte
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi felul pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologica Felul


(A fost ) un împărat
(era foarte ) mâhnit
(că) i (se va tăia capul)

5. Construieşte un enunţ în care cuvântul floare să aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte
B.
1. Construieşte un enunţ în care să menţionezi de ce împăratul era mâhnit. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Scrie o idee principală. 6 puncte

3. Precizează sensul expresiei îşi luă inima în dinţi. 6 puncte


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de 5-7 rânduri (50 – 70 de cuvinte) în care să foloseşti trei cuvinte alese de tine din
textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate: _________, _____________, _____________,

_______________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2018-2019
Limba şi literatura română
Clasa a VI-a
Barem de evaluare şi de notare
-Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
-Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
-Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. b 6 puncte
2.câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date. 3x2p=6 puncte
3.explicarea rolului cratimei din secvenţa dată-6p/explicare superficială, ezitantă-2p 6 puncte
4.câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui tip pentru cuvintele din coloana din stânga
6x1p=6 puncte
5.construirea unui enunţ în care cuvântul indicat sa aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte

B.
1. construirea enunţului 6 puncte
2. scrierea unei idei principale 6 puncte
3.explicarea nuanţată a expresiei-6p/explicare superficială, ezitantă-2p
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

-câte 2 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea 1 3x2p=6 puncte

-alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte


-conţinut ideatic adecvat cerinţei-15p/tratare ezitantă, superficială a acerinţei 5p 15 puncte

-coerenţa şi echilibrul compoziţiei 5 puncte

Redactarea intregii lucrări: 12 puncte


-respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
-respectarea normelor de exprimare şi de ortografie
(0-1 greşeli-6p;2-3 greşeli-4p;4-5 greşeli-2p;peste 6 greşeli-0p) 6 puncte
-respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greşeli-3p;2-3 greşeli-2p;4-5 greşeli-1p;peste 6 greşeli-0p)