Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA”

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Denumire CDL: AMENAJAREA ȘI EXPLOATAREA PĂDURILOR


Profilul: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Anul de studiu: XI -a
Domeniul de pregătire profesională : Silvicultură
Calificarea profesională : Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Autori :
 Unitatea de învățământ: Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc:
- Prof. Eröss Daniela Liliana
- Prof. Bedrule Cristian
- Prof. Bida Gheorghe

 Operatorul economic :I.N.C.D.S. „Marin Drăcea” - Baza experimentală Tomnatic, Câmpulung


Moldovenesc
- Ing. Coturbaș Ionel

2018
Curriculum în dezvoltare locală

Date de identificare a CDL:

1. Instituția de învățământ:
Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
2. Denumirea operatorului economic/instituției publice partenere:
I.N.C.D.S. „Marin Drăcea” - Baza experimentală Tomnatic, Câmpulung
Moldovenesc 3. Titlul CDL:
Amenajarea și exploatare pădurilor
4. Tipul CDL-ului (aprofundare/extindere/rezultate ale învățării suplimentare care răspund nevoilor
operatorului economic/instituției publice partenere):
Extindere
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională:
Resurse Naturale și Protecția Mediului/ Silvicultură
6. Calificarea profesională
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
7. Clasa: a XI-a
8. Număr ore: 66
9. Autorii
 Unitatea de învățământ: Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc:
- Prof. Eröss Daniela
- Prof. Bedrule Cristian
- Prof. Bida Gheorghe

 Operatorul economic :I.N.C.D.S. „Marin Drăcea” - Baza experimentală Tomnatic, Câmpulung


Moldovenesc
- Ing. Coturbaș Ionel

1. Notă de prezentare
 Denumirea calificării: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
 Nivelul de pregătire (învățământ liceal/învățământ profesional): Învățământ liceal
 Numărul de ore alocat modulului: 66
 Scopul modulului CDL: Dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților specifice amenajării
pădurii și exploatării masei lemnoase 
 Rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului și argumentarea parcurgerii sale în anul de
studiu, în unitatea de învățământ respectivă, în zona/localitatea respectivă:
În instruirea de specialitate a elevului, rolul C.D.L.-ului este de a realiza atingerea următoarelor obiective:
asimilarea de rezultate ale învățării specifice domeniului de pregătire profesională la nivel local, adecvarea
la cerințele unei piețe a muncii aflată într-o continuă schimbare și căpătarea de atitudini necesare pentru

1
integrarea socială, pentru asumarea responsabilității la locul de muncă, pentru desfășurarea de activități în
echipă, etc.
Asimilarea Curriculumului în Dezvoltare Locală, propus, în clasa a XI-a dă șansa obținerii de rezultate ale
învățării suplimentare privind amenajarea pădurilor și exploatarea masei lemnoase, pe baza cunoștințelor
căpătate în cadrul modulului „Măsurarea lemnului” abordat în clasa a X-a. Pentru a organizarea în spațiu a
fondului forestier sunt necesare o serie de cunoștințe de topografie, jalonare, ridicarea în plan, întocmirea
unei hărți topografice.
Informațiile legate de determinarea volumului la arbori și arborete sunt aplicate în realizarea actului
de punere în valoare, amenajare unităților de producție.
Colegiul silvic „Bucovina” pune la dispoziția elevilor pe lângă profesori calificați, cu grade
didactice ce pot pregăti cu temeinicie tot conținutul tematic din C.D.L, însă, pentru a reuși
asimilarea elevilor în câmpul muncii, vor realiza stagiul de pregătire practică la instituția parteneră.
 Situațiile de învățare care răspund nevoilor de formare identificate împreună cu operatorul
economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ:
 Aplicarea inventarierii arboretelor;
 Identificarea defectelor arborilor;
 Aplicarea procedeelor de cubare și sortarea a arboretelor;
 Identificarea elementelor de organizare în timp și spațiu a fondului
forestier;
 Stabilirea dinamicii fondului forestier;
 Calculul creșterilor arborilor și arboretelor;
 Marcarea, jalonare, semnalizarea punctelor
 Ridicare în plan și trasare
 Realizarea lucrărilor de nivelment
 Întocmirea planurilor
 Calcularea suprafețelor raportate în plan
 Scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde CDL-ul și a rezultatelor învățării
suplimentare și/sau aprofundate/extinsepropuse a fi dobândite, precum și lista unității/unităților de
rezultate ale învățării din SPP1 vizate căreia/cărora le sunt integrate rezultate ale învățării propuse
spre aprofundare/extindere.
Activitatea absolventului de liceu –specializarea –Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere se
realizează în mediul forestier, iar una din atribuțiile sale este evaluarea masei lemnoase, amenajarea
pădurii, de aceea are nevoie de cunoștințe temeinice de dendrometrie, topografie pentru a putea realiza cât
mai corect evaluarea pădurii sub toate aspectele.
Activitatea specifică absolventului de liceu în domeniul de pregătire profesională - Silvicultură se
desfășoară cu preponderență în mediul forestier, iar materialul de bază specific activității este reprezentat de
arbori, evaluarea, amenajarea pădurii este o îndeletnicire specifică prin care elevul cuantifică orice
caracteristică dendrometrică pentru a avea o vedere de ansamblu asupra mediului forestier.
Cu alte cuvinte,elevul va dobândi cunoștințe referitoare la evaluarea forestieră, amenajare pădurilor
și cadastrare forestieră.
Unitatea de rezultate ale învățării vizată spre extindere este URI 9 – Organizarea lucrărilor de
inventariere, cubare, sortare și exploatare a arboretelor.
Această unitate permite dobândirea de rezultate ale învățării referitoare la organizarea lucrărilor de
inventariere, cubare, sortare a arboretelor, caracterizarea fondului forestier, determinarea posibilității
arboretelor.
Pentru a pune bazele amenajării este necesar ca elevii să cunoască elemente de topografie forestieră....
Acest aspect poate fi îndeplinit doar prin stagii de pregătire practică efectuate direct în mediul forestier,
unde se pot realiza măsurători adecvate în vederea evaluării masei lemnoase.

1Se vor preciza, dacă este cazul, acea/acele unitate/unități de rezultate ale învățării din SPP care vor avea rezultate ale
învățării propuse spre aprofundare/extindere în cadrul C

2
Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării

Rezultate ale învăţării suplimentare/ Rezultate ale învățării propuse spre


aprofundare/extindere1 Conţinuturile învăţării2 Situații de învățare

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini


9.2.1 Aplicarea inventarierii -Inventarierea arboretelor - Controlul u.a. ce vor fi
arboretelor 9.3.1.Respectarea cerinţelor -Evaluarea ți valorificarea masei parcurse cu lucrări silvice
9.2.2 Identificarea defectelor sarcinilor de lucru lemnoase - Planul decenal
arborilor 9.3.2.Colaborarea cu membrii -Breviarul amenajamentului - Planul lucrărilor de îngrijire
9.2.3 Aprecierea clasei de calitate echipei de lucru în scopul - Planul lucrărilor de
a arborilor îndeplinirii sarcinilor primite la regenerare
9.1.3.Caracterizarea
organizarea lucrărilor de -Verificarea stării arboretelor în - Planul instalaţiilor şi
fondului de 9.2.4 Aplicarea operașiunilor de
inventariere , cubare, sortare şi vederea parcurgerii cu lucrări tehnice construcţiilor
producţie cubare și sortare a arboretelor
exploatare arboretelor - Planul de recoltare a
9.2.5 Aplicarea programelor de 9.3.3.Asumarea responsabilităţii -Planuri de amenajament produselor accesorii
prelucrare a adtelor speciifce pt sarcina de lucru primită la - Împăduriri
redactării actului de punere în organizarea lucrărilor de -Lucrări silvotehnice cuprinse în - Lucrări de îngrijire şi
valoare inventariere , cubare, sortare şi documentaţia ocolului silvic conducere
9.2.6 Identificarea elementelor de exploatare arboretelor - Lucrări de exploatare
9.1.4.Determinarea organizare în timp și spațiu a 9.3.4.Asumarea iniţiativei în - Tabele de cubaj
posibilităţii fondului forestier rezolvarea sarcinii de lucru -Materiale utilizate la determinarea - Biometria arborilor şi
arboretelor
9.2.7 Stabilirea dinamicii specifice lucrărilor de creşterilor şi volumelor arboretelor arboretelor
creșterilor arborilor și arboretelor inventariere , cubare, sortare şi inventariate - Norme tehnice pentru
9.2.9 Calculul posibilității exploatare arboretelor -Noțiuni de bază în măsurători terestre amenajarea pădurilor
arboretelor 9.3.5.Respectarea normelor de -Marcarea, jalonare, semnalizarea - Hărți amenajistice
9.2.10 Aplicarea bazelor de protecţie a mediului la aplicarea punctelor - Măsurători terestre
9.1.5.Bazele de
amenajare a pădurilor lucrărilor de inventariere , -Lucrări de ridicare în plan și trasare - Metode și mijloace de
amenajare şi a
cubare, sortare şi exploatare jalonare, semnalizarea
planurile de 9.2.11 Respectarea prevederilor -Lucrări de nivelment
arboretelor punctelor
amenajament planului de amenajament în -Întocmirea planurilor
9.3.6. respectarea normelor de - Ridicări în plan
lucrările silvotehnice - -Calculul suprafețelor raportate în
igienă, securitateşi sănătate a - Nivelment
muncii la organizarea lucrărilor plan - Planuri topografice
de inventariere , cubare, sortare
şi exploatare arboretelor

1
Se vor preciza, după caz, rezultate ale învățării suplimentare exprimate în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini sau codurile corespunzătoare rezultatelor învățării propuse
spre aprofundare/extindere, conform SPP
2
Conținuturile învățării – se vor preciza acele conținuturi ale învățării agreate împreună cu operatorul economic, corelate cu cunoștințele, abilitățile și atitudinile menționate

3
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime și
materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării
(existente în școală sau la operatorul economic)
 Culegeri de tabele dendrometrice
 Instrumente de măsurare a diametrului și înălțimii arborilor
 Instrumente de măsurare a creșterilor ( burghiu Pressler)
 Instrumente de înregistrare a datelor de teren ( carnete de inventariere)
 Borne, țăruși, jaloane, balize
 Telemetre, rulete, panglici
 Teodolit, nivelmetru, stadii topografice, altimetru
 Sistem de orientare GPS
 Calculator, videoproiector
 Soft educațional
 Norme tehnice de sănătate și securitate în muncă


3. Sugestii metodologice
Se vor prezenta:
Rezultatele învățării vor fi dobândite în urma unor abordări active, practice. Profesorii/maiștrii instructori
vor acţiona ca mentori şi instructori. Ei vor asigura îndrumarea necesară elevilor pe tot parcursul
activităților specifice stagiilor de pregătire practică.
Prin intermediul CDL-ului elevii dobândi cunoştinţe și vor dezvolta atitudini și abilități legate de
inventarierea arboretelor, evaluarea forestieră, organizarea fondului forestier, determinarea posibilității
arboretelor, constituirea bazelor amenajistice ...
Îndrumarea cadrelor didactice/tutorilor de practică va fi specifică nivelului de pregătire al elevilor (clasa a
XI-a).
Elevii vor fi încurajaţi să gestioneze corespunzător fiecare activitate de instruire, vor fi încurajaţi
să gândească pe cont propriu, să rezolve probleme și să se organizeze individual.
Tutorii de practică au un rol activ în sprijinirea elevilor la locul de muncă și în coordonarea activității lor.
Împreună cu cadrul didactic va demonstra acțiuni de învățare prin activități practice, va monitoriza și evalua
activitatea elevilor.
Dezvoltarea rezultatelor învăţării se poate realiza prin intermediul următoarelor exemple de activități de
învățare:
- Activități practice de inventariere a arboretelor;
- Activități practice de evaluare forestieră;
- Activități de informare asupra elemntelor de bază domeniului topografic;
- Activități de organizare a lucrărilor de marcare, jalonare și semnalizare a punctelor;
- Activități a lucrărilor de riidcare în plan și trasare;
- Activități a lucrărilor de nivelment;
- Exerciții de determinare a suprafețelor și parcelare;
- Activități de întocmire a planurilor.

 exemple de metode didactice recomandate, centrate pe elev și pe activitatea acestuia, însoțite de


detalieri privind folosirea unora dintre acestea în procesul didactic de predare/învățare.

4
Modulul CDL în extindere „Amenajarea și exploatarea pădurilor” va fi parcurs sub formă de stagii de
pregătire teoretică în cadrul curriculumului pentru dezvoltare locală .
Conținuturile tematice se vor dobândi prin activități practice pentru formarea de atitudini și abilități
particularizate zonei de aplicare și situațiilor de învățare propuse. Se recomandă metode de învățare și
activități de lucru în grup, demonstrația, exercițiul practic, învățarea prin descoperire, etc.
Expunem în cele ce urmează metoda demonstrației pentru conținutul învățării: Lucrări de inventariere
a arboretelor
Demonstraţia didactică presupune prezentarea unor obiecte, fenomene sau exemple de acțiuni care vor uşura
procesul de învățare. Noţiunea de demonstrare cere după sine, noţiunea de arătare, de prezentare, a unor
procese sau acţiuni naturale sau nenaturale, pentru ca, în final, elevul să repete acțiunea observată și să-și
formeze abilitățile necesare, specifice acțiunii demonstrate.
În cadrul procesului de învățare, metoda demonstrației este urmată, de cele mai multe ori și de metoda
exercițiului pentru formarea deprinderilor/abilităților.
Pentru această temă se va aplica metoda demonstrației prin exemplu realizat în prealabil de către un
cadru didactic sau tutore de practică de la agentul economic și observarea acestuia de către elevi.
Observarea didactică include urmărirea atentă a unor obiecte, acțiuni sau fenomene ce au loc în timp real sau
virtual. Observaţia are un caracter euristic scopul ei fiind de a stimula receptivitatea elevilor faţă de acțiunea
derulată.
Aspectele observate vor fi explicate și aplicate mai tîrziu de elevi prin exersarea acelorași acțiuni.
Prin acest tip de observare şi prin formele care au loc în acest proces, sunt dezvoltate şi alte calităţi, ca:
răbdarea, consecvenţa, imaginaţia, perseverenţa, perspicacitatea.
Pentru aplicarea metodei demonstrației în cadrul acestei lecții este necesar ca elevii, împreună cu cadrul
didactic și sau tutorele de practică, să se deplaseze pe un fond didactic/pepinieră forestieră de la agentul
economic.
Cadrul didactic va distribui fiecărui elev o fișă de observare a lucrării și va demonstra realizarea activității de
îngrijire culturilor prin prășit și plivit pe rând . Elevii vor nota aspectele observate, iar ulterior vor exersa
operația individual.

Fișă de observare - Model

Tema: Organizarea lucrărilor de marcare, jalonare și semnalizarea punctelor


Data:
Locul desfășurării acțiunii
Materiale utilizate:
Descrierea operației observate:

Întrebări:

Clarificări:

4. Sugestii privind evaluarea

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învățării propuse. Pentru evaluarea
cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor propuse spre extindere prin C.D.L. pot fi folosite diferite metode
care să confere caracterul formativ al evaluării, atât metode clasice cât şi metodele alternative, moderne .
Metodele de învățare aplicate în cadrul acestui curriculum sunt cele practice, se recomandă ca metodele de
evaluare să fie specifice acestei forme de instruire: observarea sistematică pe parcursul executării unei probe
practice, individual sau în echipă utilizând ca instrument de evaluarefişa de observare, completarea unui
jurnal de practică, realizarea unui proiect, etc, adaptate situațiilor de învățare prezentate anterior.
În cadrul probei practice de evaluare se va aplica şi metoda orală prin care candidatul va trebui să dovedească
însușirea termenilor de specialitate şi să comunice corect şi la subiect etapele de lucru.

5
Pentru a dovedi însușirea cunoștințelor teoretice, specifice acestui modul, pot fi aplicate şi probe scrise
de evaluare sub formă de teste pe bază de itemi şi fişe de evaluare .
Profesorii sau maiștrii instructori pot folosi informații relevante despre stilul de învățare al elevilor (auditiv,
vizual, practic) în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţiişi de evaluare, care să garanteze
asimilarea cunoștințelor, indiferent de stilul de învăţare caracteristic.
Evaluarea flexibilă presupune accesibilitate şi progres în măsura în care se pot asigura toate condiţiile
de evaluare prevăzute în standardele de pregătire profesională prin criteriile de performanţăşicondiţiile
de aplicabilitate .
Un proces de evaluare implică numeroase forme de evalurare, printre care observarea, evaluarea unui produs
sau chestionarea .
Observarea este activitatea de verificare a elevului prin care se analizează toate etapele de lucru din cadrul
activităţii pe care o desfăşoară, adică a procesului de lucru. Activitatea se poate desfăşura la locul de muncă
specific agentului economic sau dacă este posibil în cadrul atelierelor şcolare sau spaţiului didactic.
Observarea este un proces de evaluare flexibil atât timp cât pe baza rezultatelor obţinute la analiza
activităţii desfăşurate de către elev pe parcursul evaluării, se pot deduce neajunsurile ce trebuie corectate ,
asigurând astfel un proces de învăţare cât mai complet .
Evaluarea prin observare a unei activităţi practice se face cel mai bine utilizând ca instrument de evaluare fişa
de observare.
Fişa de observare presupune raportarea scrisă a analizei efectuate pe parcursul activităţii de evaluare .
O fişă de observare completă trebuie să cuprindă numele și clasa elevului, numele evaluatorului, perioada de
evaluare, locul de desfăşurare a activităţii de evaluare, cerinţele corelate cu abilitățile și atitudinile din
standardele de pregătire profesională .
Un exemplu de fişă de observare pentru o temă de evaluare specifică acestui CDL este prezentată în cele ce
urmează.
Fişă de observare
Nume elev:
Nume evaluator :
Data:
Locul de desfăţurare:
Tema de evaluare:
Organizarea lucrărilor de marcare, jalonare și semnalizarea punctelor
Sarcini de lucru:
1. stabilește echipa de lucru pentru jalonarea aliniamentelor;
2. repartizează sarcinilor de lucru individuale și instruiește echipa privind măsurilor de securitate a muncii;
3. asigură mijloacelor necesare efectuării lucrărilor de jalonare;
4. stabilește și verifică amplasarea jaloanelor de capăt și asigură vizibilitatea între cele 2 jaloane;
5. coordonează activitatea de amplasare a jaloanelor intermediare;
6.organizează activitatea de pichetare a punctelor;
7. precizează necesitatea lucrărilor de jalonare.
Timp de lucru: 50 de minute
Materiale, echipamente necesare:
1. fir cu plumb, picheți, baros
Grila de evaluare asociată:
Nr. Etape de lucru Punctaj Punstaj
crt propus acordat

1. Stabilirea echipa de lucru pentru jalonarea aliniamentelor; 10

2. Repartizarea sarcinilor de lucru individuale și instruirea echipei 10


privind măsurilor de securitate a muncii;
3. Asigurarea mijloacelor necesare efectuării lucrărilor de jalonare; 10

6
4. Stabilirea și verificarea amplasării jaloanelor de capăt și asigurarea 15
vizibilității între cele 2 jaloane
5. Coordonarea activității de amplasare a jaloanelor intermediare 20

6. Organizarea activității de pichetare a punctelor; 15

7. Precizarea necesității lucrărilor de jalonare. 10

8. Punctaj din oficiu 10

9. Total 100

1. Bibliografie

Giurgiu, V., Constantin, N.,1977, Dendrometrie și tehnologia lemnului, Ed.didactică și pedagogică,


București
Giurgiu, V., 1979, Dendrometrie și auxologie forestieră, Ed. Ceres, București
Rucăreanu, N., 1967, Amenajarea pădurilor, Ed. Agro-Silvică, București
Russu, A., 1972, Topografie generală și forestieră, Ed. Agro-Silvică, București

*** Norme tehnice de amenajrea pădurilor, Ministerul apelor și pădurilor, București