Sunteți pe pagina 1din 207

Anexa nr.1 la OMECT nr. 2713 / 29.11.2007

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

BUCUREŞTI

2007

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

1

AUTORI:

1. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi

2. Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni

3. Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad

4. Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni

5. Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni

6. Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni

7. Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu

8. Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti

9. Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

10. Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Pitesti

11. Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:

Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP

Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

2

UNITATI DE COMPETENTE

Nr.

Denumirea unităŃii

Număr de credite

crt.

1.

Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicatiilor

1

2.

Comunicare profesională

1

3.

Anatomia şi fiziologia omului

2

4.

Virusologie, bacteriologie, parazitologie

2

5.

Biochimie

1

6.

Embriologie şi genetică

1

7.

Psihologie generală

2

8.

Sociologie, politici sociale şi de sănătate

2

9.

Biofizica şi imagistica medicală

1

10.

Mediu şi sănătate

1

11.

EducaŃie pentru sănătate

2

12.

Farmacologie generală

1

13.

Bazele ştiinŃei nursing-ului

2

14.

FiinŃa umană şi nursing-ul

2

15.

Semiologie medicală

1

16.

Tehnici de nursing şi investigaŃii

2

17.

ProtecŃia şi securitatea în muncă

1

18.

Administrarea medicamentelor

1

19.

Comunicare în limba modernă

1

20.

Management şi legislaŃie sanitară

1

21.

Epidemiologie şi sănătate publică

2

22.

Principii de bază ale cercetării

1

23.

Pneumologie şi nursing specific

2

24.

Cardiologie şi nursing în cardiologie

2

25.

Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie

2

26.

Nefrologie, urologie şi nursing în afecŃiunile renale

2

27.

Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală

2

28.

Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing specific

1

29.

O.R.L şi nursing in O.R.L.

1

30.

Oftalmologie şi nursing în oftalmologie

1

31.

Hematologie şi nursing în hematologie

1

32.

Ortopedie,traumatologie şi nursing specific

2

33.

Reumatologie şi nursing în reumatologie

1

34.

Dermato - venerologie şi nursing specific

1

35.

Boli infecto- contagioase şi nursing specific

2

36.

Endocrinologie şi nursing în endocrinologie

1

37.

Boli metabolice, de nutriŃie şi nursing specific

1

38.

NutriŃie şi dietetică

1

39.

Managementul proiectelor de sănătate

1

40.

Calitatea serviciilor de nursing

1

41.

Deontologie şi etică profesională

1

42.

Psihologie medicală

1

43

Pedagogie

1

44

Cercetare în nursing

1

45

Ginecologie şi nursing în ginecologie

1

46

Obstetrică şi nursing în obstetrică

2

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

3

47

Puericultură , pediatrie şi nursing specific

2

48

Neurologie şi nursing în neurologie

2

49

Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

2

50

Anestezie- terapie intensivă şi nursing specific

2

51

Conduita în urgenŃe medico-chirurgicale

2

52

Gerontologie, geriatrie şi nursing specific

2

53

Oncologie şi nursing în oncologie

2

54

Îngrijiri paliative

2

55

Nursing comunitar

2

56

Îngrijiri la domiciliu

1

 

TOTAL

82

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

4

Titlul unităŃii: 1. COMUNICATIILOR

UTILIZAREA

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CALCULATORULUI

SI

TEHNOLOGIA

CompetenŃe:

1.1. Utilizează sistemul de operare Windows

1.2. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel

1.3. Administrează o bază de date

1.4. Comunică prin Internet

1.5. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate

Titlul unităŃii: 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR

CompetenŃa 1.1.:

Utilizează sistemul de operare Windows

Criterii de performanŃă:

(a)

Controlarea sesiunii de lucru pe calculator

(b)

Utilizarea interfeŃei sistemului Windows

(c)

Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows

(d)

Utilizarea elementelor avansate de operare

CondiŃii de aplicabilitate:

NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului, repornirea calculatorului, obiecte de lucru pe desktop

InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă - pictograma, butonul, lista de selecŃie, caseta de text, grupul de obiecte, fereastra - obiectul fereastră, navigarea în şi între ferestre

Organizarea informaŃiilor: creare directoare, fişiere; operaŃii asupra directoarelor şi fişierelor Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop, configurarea tastasturii, configurarea imprimantei, shortcut-uri, suporturi mobile

Probe de evaluare:

Probe orale / practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze sesiunea de lucru pe calculator şi să utilizeze interfaŃa sistemului Windows, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

5

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze informaŃiile în sistemul de operare Windows, aşa cum se precizează în criteriul de performanta (c), conform condiŃiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze elementele avansate de operare, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Titlul unităŃii: 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR

CompetenŃa 1.2.:

Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel

Criterii de performanŃă:

Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul Formatare documente şi foi de calcul Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel Trasarea diagramelor Inserarea obiectelor

CondiŃii de aplicabilitate:

OperaŃii: inserare/ştergere, copiere/lipire, redenumire, grupare linii şi coloane, exploatare foi de calcul, consultarea documentaŃiei auxiliare

Formatare: setare pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere, chenare, selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol Prelucrări: sortare, filtrare, subtotaluri, referinŃe absolute şi relative, funcŃii simple (adunare, scădere, medie aritmetică)

text

Diagrame:

Obiecte: imagini, grafice, şabloane prezentări, ecuaŃii, fişiere multimedia, documente

tip, sursa datelor, suprafaŃă diagramă, formatare, localizare, tipărire

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (a), conform condiŃiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaŃiile dintr-un tabel, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (b) şi (c), conform condiŃiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (d) şi (e), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Titlul unităŃii: 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR

CompetenŃa 1.3.:

Administrează o bază de date

Criterii de performanŃă:

(a)

Identificarea tipurilor de date şi funcŃiilor folosite pentru date

(b)

Analizarea structurii unei baze de date

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

6

(c)

Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date

(d)

Încărcarea unei baze de date

(e)

Exploatarea unei baze de date

CondiŃii de aplicabilitate:

Tipuri de date:

FuncŃii pentru date de tip:

Structura bazei de date:

OperaŃii asupra tabelului:

Încărcare:

Exploatarea bazei de date:

Probe de evaluare:

numerice, alfanumerice, logice, date calendaristice, şir de caractere, memo numeric, şir de caractere, date calendaristice, conversii, de uz general tabele (nume componente, tip, dimensiune) creare, poziŃionare pe o înregistrare, actualizare, sortare, indexare introducere şi validare date deschidere, închidere bază de date şi tabele

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcŃiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), conform condiŃiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c), conform condiŃiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (d) şi (e), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Titlul unităŃii: 1. COMUNICATIILOR

UTILIZAREA

CALCULATORULUI

CompetenŃa 1.4.:

Criterii de performanŃă:

Comunică prin Internet

SI

TEHNOLOGIA

(a)

Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaŃii

(b)

Extragerea informaŃiilor relevante în Internet, folosind motoare de căutare

Transmiterea informaŃiei sub forma de e-mail, crearea unui cont şi folosirea de programe specializate

pentru e-mail

(d) Folosirea metodelor de schimb al informaŃiilor

CondiŃii de aplicabilitate:

Surse de informaŃii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri Tehnici de căutare:motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte OperaŃii pentru transmitere informaŃii:crearea unui cont, accesare cont, expediere mesaje Metode de schimb:e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuŃie a informaŃiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaŃii şi să extragă informaŃii relevante in Internet, folosind motoare de

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

7

căutare, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), Ńinând cont de conditiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaŃia sub formă de e-mail, să creeze un cont, să folosească programe specializate pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaŃiilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (c) şi (d), Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii: 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR

CompetenŃa 1.5.:

Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate

Criterii de performanŃă:

(a)

(b)

Culegerea informaŃiilor din mai multe surse

Îmbinarea informaŃiilor într-un mod coerent

(c)

Prezentarea materialului realizat

CondiŃii de aplicabilitate:

Surse de informaŃii: baze de date, materiale scanate, Internet, fişiere de pe floppy şi CD-ROM, dicŃionare, cataloage, normative

Mod coerent:

conŃinut unitar, de la simplu la complex, limbaj

 

Prezentare:

operaŃii

complexe

de

calcul

tabelar,

diagrame,

grafice,

baze

de

date

corespunzătoare domeniului de activitate

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaŃii din mai multe surse, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c), Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

8

Titlul unităŃii :

Nivel: 3 avansat

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Valoare credit:

1.0

CompetenŃe:

2.1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

2.2. Aplică tehnici de comunicare orală

2.3. Realizează şi prezintă un raport formal

Titlul unităŃii :

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

CompetenŃa 2.1.:

Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanŃă:

Stabilirea scopului comunicării Identificarea surselor de informaŃii Selectarea metodelor de comunicare adecvate Identificarea metodelor de verificare a eficienŃei comunicării

CondiŃii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor, întreŃinerea unor discuŃii, prezentarea unor informaŃii Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaŃii de specialitate, internet, discuŃii, statistici, documentaŃie, mass- media

Metode de comunicare:

Metode de verificare a

eficienŃei:

scrise, verbale, audio, informatizate

obŃinerea feedback-ului, documentaŃie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puŃin o strategie diferită de comunicare în două contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date.

Titlul unităŃii :

CompetenŃa 2.2.:

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanŃă:

Argumentarea unui punct de vedere Facilitarea unei comunicări eficiente

CondiŃii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare:

în funcŃie de: situaŃie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă)

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

9

SusŃinere: în situaŃii formale sau informale, în funcŃie de numărul de vorbitori (mare, mic, două persoane), prin modulaŃia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare Argumentare: idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului Facilitarea comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuŃia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înŃelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuŃie într-un grup mic (de exemplu să explice sarcini de lucru) şi o discuŃie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date.

Titlul unităŃii :

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

CompetenŃa 2.3.:

Realizează un raport formal

Criterii de performanŃă:

Selectarea informaŃiilor necesare temei propuse Organizarea conŃinutului şi structurii raportului Elaborarea unui raport formal

CondiŃii de aplicabilitate:

Selectare: în funcŃie de complexitatea temei, publicul Ńintă, relevanŃa Organizare: tipul informaŃiei, succesiune logică, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul) Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

10

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

2.0

Competente:

1. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman

2. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica

3. Analizeaza partile componente ale corpului uman

4. Caracterizeaza principalele functii ale organismului

5. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman

6. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Competenta 1.:

Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman

Criterii de Performanta:

Recunoasterea partilor componente ale corpului uman

Identificarea axelor si planurilor de orientare in organism si precizarea rolului acestora

Utilizarea termenilor din nomenclatura anatomica in precizarea localizarii partilor componente ale corpului uman

Conditii de Aplicabilitate:

Partile componente ale corpului uman:

Axele si planurile de orientare si rolul acestora:

Nomenclatura anatomica:

etapa 1 - cap, gat, trunchi, membre; etapa 2 - celule, tesuturi, organe, aparate, sisteme; etapa 3 – sistemul nervos, endocrin, aparatul locomotor, respirator, digestiv, circulator, excretor, reproducator, analizatorii.

axele – longitudinal, sagital,transversal (lungime, grosime, latime) ; planurile frontal, sagital ( de simetrie), transversal; instrumenete de orientare in corpul uman si localizare a partilor componente ale acestuia

cranial, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, sagital, frontal, transversal, proximal, distal, plantar, palmar, etc.

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa localizeze partile componente ale corpului uman si localizarea acestora, conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

11

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Competenta 2.:

Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica

Criterii de Performanta:

Definirea nivelurilor de organizare anatomica si fiziologica

Caracterizarea nivelurilor de organizare anatomica si fiziologica

Conditii de Aplicabilitate:

Definitii:

celula, tesut, organ, sistem, aparat

Caracteristici:

celula – componente, rolul acestora; diviziunea celulara (mitoza si meioza) tesuturi – clasificare, localizare, rol organe – structura, vascularizatie, inervatie sisteme – nervos, endocrin, osos, muscular, arterial, venos, etc. aparate – respirator, digestiv, circulator, excretor, locomotor,

reproducator

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice nivelurile de organizare anatomica si fiziologica conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Competenta 3.:

Analizeaza partile componente ale corpului uman

Criterii de Performanta:

(a)

Enumerarea componentelor anatomice de la nivelul capului, gatului, trunchiului si membrelor

(b)

Identificarea si descrierea partilor componente ale principalelor sisteme si aparate.

(c)

Utilizarea notiunilor de topografie in stabilirea raporturilor dintre partile componente ale corpului uman

Conditii de Aplicabilitate:

Componente anatomice:

cap – neurocraniu (oase, muschi, encefal) si viscerocraniu (oase, muschi, organe de simt); gat – oase, muschi, viscere (trahee, esofag, etc.); trunchi – torace, abdomen, pelvis (oase, muschi, viscere); membre superioare – brat, antebrat, mana; membre inferioare – coapsa, gamba, picior

Partile componente ale principalelor sisteme si aparate:

sistem nervos – encefal si maduva spinarii; sistem osos – oasele capului, trunchiului si membrelor; sistem muscular – muschii capului,

12

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

gatului, trunchiului si membrelor; sistem endocrin – glande; aparat respirator – cai respiratorii si plamani; aparat digestiv – tub digestiv si glande anexe; aparat excretor – rinichi si cai excretorii; aparat reproducator – organe genitale interne si externe.

Topografia:

etajele cavitatii abdomino-pelviene:

- superior drept, superior stang, inferior drept, superior stang regiunile cavitatii abdomino-pelviene:

- hipocondru drept, epigastru, hipocondru stang; lombara dreapta, ombilicala, lombara stanga; iliaca dreapta, hipogastru, iliaca stanga

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enumere si sa descrie componentele anatomice conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze notiunile de topografie in stabilirea raporturilor dintre partile componente ale organismului uman conform criteriului de performanta (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Competenta 4.:

Criterii de performanta:

Caracterizeaza principalele functii ale organismului

Clasificarea principalelor functii ale organismului

Definirea principalelor functii ale organismului

Specificarea sistemelor si aparatelor care realizeaza principalele functii ale organismului

Conditii de aplicabilitate:

Clasificare:

(1) functia de relatie (2) functia de nutritie (3) functia de reproducere

Definitii:

(1) de relatie – schimbul de informatii cu mediul intern si extern in scopul mentinerii integritatii organismului, a homeostaziei si a adaptarii acestuia la mediu (2) de nutritie – schimburile materiale dintre organism si mediu (3) de reproducere – asigurarea continuitatii in timp (perpetuarii) a speciei

Sisteme si aparate:

(1) de relatie – sistem nervos, analizatori, sistem endocrin, aparat locomotor (2) de nutritie – aparat respirator, aparat digestiv, aparat circulator, aparat excretor (3) de reproducere – aparat genital masculin, aparat genital feminin

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

13

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze principalele functii ale organismului conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Competenta 5.:

ale corpului uman

Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme)

Criterii de Performanta:

a) Explicarea functiilor diferitelor sisteme si aparate

b) Identificarea interrelatiilor fiziologice dintre diferitele sisteme si aparate

Conditii de Aplicabilitate:

Fiziologie:

sistem nervos – fiziologia SN (arcul reflex, sinapsa, neurotransmitatorii, reflexul neconditionat, reflexul conditionat, procese corticale fundamentale, activitatea nervoasa superioara); analizatori – receptionare, conducere si decodificare de informatii; caile si interrelatiile metabolice; sistem endocrin – feed- back-ul pozitiv si negativ (stimulare/inhibare); aparat locomotor – fiziologia contractiei musculare, sistemul de parghii; aparat respirator – etapele respiratiei:

ventilatia pulmonara, schimburile gazoase, transportul gazelor in sange, respiratia celulara, reglarea respiratiei; aparat digestiv – etapele digestiei: bucala, gastrica, intestinala, fiziologia colonului, functiile ficatului, defecatia; aparat circulator – marea si mica circulatie, circulatia limfatica, circulatia capilara, rolul circulatiei, reglarea circulatiei; aparat excretor – excretia: formarea urinei, mictiunea; aparat genital – formarea gametilor, secretia si rolul hormonilor sexuale, fecundatia, nidatia, gestatia.

Interrelatii :

se realizeaza prin transportul in sange a substantelor organice si anorganice cu rol in osmoza, in schimburile intra- si intercelulare, cu rol de vitamine, hormoni, mediatori chimici, antigene, anticorpi, substante energetice, substante plastice, etc.

Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie elementele de fiziologie umana, conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI

Competenta 6.:

Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu

Criterii de Performanta:

a) Enumera principalii factori perturbatori ai echilibrului

organismului

b) Descrie mecanismele de adaptare a organismului la

variatiile de mediu

Conditii de Aplicabilitate:

Factorii:

externi – temperatura, umiditatea, calitatea si cantitatea alimentelor si a apei, calitatea si compozitia aerului si solului, microorganismele patogene si

parazitii, drogurile (ex: medicamentele, alcoolul, tutunul, etc.)

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

14

interni – hipoxia, dezechilibre hidro-electrolitice, metabolice, endocrine, etc.

Mecanisme de adaptare:

feed-back pozitiv si/sau negativ prin care se

realizeaza reglarea temperaturii corpului, mentinerea homeostaziei, reglarea echilibrului hidro-electrolitic, reglarea aportului alimentar, a metabolismului, a ritmului somn – veghe, etc.

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu, conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

4. VIRUSOLOGIE, BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

2.0

Competente:

1. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om

2. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele cu potential patogen si om

3. Descrie notiunile de epidemiologie

4. Caracterizeaza infectiile nosocomiale

5. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor

patogene

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

15

Titlul unitatii:

4. VIRUSOLOGIE, BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

Competenta 1.:

Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om

Criterii de Performanta:

a)Descrierea virusurilor si patogenitatii acestora (virozele) b)Caracterizarea bacteriilor din punct de vedere morfologic, fiziologic si patogenic (bacterioze) c)Caracterizarea ciupercilor (fungi) din punct de vedere morfologic, fiziologic si patogenic (micoza) d)Descrierea parazitilor din punct de vedere morfologic, fiziologic si patogenic (parazitoze)

Conditii de Aplicabilitate:

Virusurile:

particule foarte mici, invizibile la microscopul optic, paraziti intracelulari

Bacteriile:

obligatorii, contin ADN sau ARN , produc viroze ( viroze respiratorii, poliomielita, herpes, hepatita, etc.) si sunt rezistente la actiunea antibioticelor si chimioterapicelor organisme unicelulare, vizibile la microscopul optic, procariote, contin ADN

Fungi (ciupercile):

si ARN, saprofite, strict patogene sau conditionat patogene, produc bacterioze (pneumonie, tuberculoza, meningita, holera, etc.) si sunt sensibile la antibioticele si chimioterapicele adecvate organisme pluricelulare, vizibile la microscopul optic,

Parazitii:

contin ADN si ARN, sunt saprofite sau parazite, produc micoze (dermatomicoze, candidoze), sensibile la chimioterapicele adecvate organisme diverse, micro – si macro- scopice, eucariote, contin ADN si ARN,libere sau parazite, dezvolta relatii speciale cu organismul gazda ( saprofitism, comensalism, mutualism, simbioze, parazitism propriu-zis), produc parazitoze transmisibile direct sau prin vectori (dizenterie, giardioza, malaria, toxoplasmoza, trichinoza, ascaridoza, oxiuroza, etc)

Probe de Evaluare Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice pe baza de imagine (planse, poze, preparate formolizate, preparate microscopice) principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice si sa compare principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

4. VIRUSOLOGIE, BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

Competenta 2.:

Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele cu potential patogen si om

Criterii de Performanta:

a)Prezentarea caracteristicilor macro- si micro organismelor participante la procesul infectios

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

16

b)Descrierea mijloacelor de aparare ale organismului impotriva organismelor patogene

Conditii de Aplicabilitate:

Proprietatile macroorgansimelor / microorgansimelor:

receptivitate, integritate, antecedente / virulenta, toxigeneza, sensibilitate, rezistenta

Mijloacele de aparare ale organismului uman:barierele fizice si chimice, imunitatea naturala (innascuta si dobandita) si artificiala (activa si pasiva)

Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice caracteristicile interactiunii dintre organismele cu potential patogen si om conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

4. VIRUSOLOGIE, BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

Competenta 3.:

Descrie notiunile de epidemiologie

Criterii de performanta:

a)Definirea procesului infectios si a etapelor acestuia b)Caracterizarea factorilor determinanti si favorizanti ai procesului infectios c)Precizarea probelor biologice si patologice recoltate pentru efectuarea analizelor de laborator d)Enumerarea principalelor metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase

Conditii de aplicabilitate:

Procesul infectios:

Factorii:

Probe biologice si patologice:

Metode de laborator:

- totalitatea modificarilor umorale, tisulare, metabolice care apar intr- un macroorganism datorita agresiunii unui microorganism - etape: incubatia, etapa de debut, perioada de stare, convalescenta, vindecarea (posibil cronicizarea)

- determinanti: sursa de infectie, calea de transmitere, organismul receptiv - favorizanti: naturali, de mediu, economico-sociali, etc.

- sange, urina, materii fecale, LCR, exsudatul, puroiul, spalatura gastrica, sputa, etc.

- directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice, depistarea Ag microbiene, izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei - indirecte: diagnostic serologic ( depistarea si dozarea Ac); intradermoreactiile (IDR)

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

17

Probe de Evaluare Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie notiunile de epidemiologie conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

4. VIRUSOLOGIE, BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

Competenta 4.:

Caracterizeaza infectiile nosocomiale

Criterii de performanta

a)Definirea infectiilor nosocomiale b)Descrierea surselor de infectie, a factorilor favorizanti si a conditiilor predispozante c)Enumerarea principalilor agenti etiologici

Conditii de aplicabilitate:

Infectiile nosocomiale:

infectii intraspitalicesti (nosos=boala, komenion=spital)

-

Surse de infectie:

flora indigena a pacientului, alti pacienti, personalul medical, mediul

-

Factori favorizanti:

utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizare, dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene, scaderea rezistentei antiinfectioase a pacientilor (cei supusi la tratamente imunosupresoare, cu afectiuni alergizante, cu arsuri,etc.), sectiile de ATI, hemodializa, etc.

-

Conditii predispozante:

cateter urinar, corpi straini (canule i.v., catetere, proteze organice),

Agenti etiologici:

chirurgie, arsuri, splenectomie, diabet zaharat, sindroame mieloproliferative, alcoolism, terapie cortizonica, etc. stafilococii, pneumococii, bacilii enterici Gram-negativi, Pseudomonas si germenii anaerobi

Probe de Evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze infectiile nosocomiale conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

4. VIRUSOLOGIE, BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

Competenta 5.:

Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene

Criterii de Performanta:

a) Identificarea cailor de transmitere a organismelor patogene b) Aplicarea metodelor de distrugere a organismelor patogene c)Specificarea medicatiei profilactice si curative impotriva organismelor patogene

Conditii de Aplicabilitate:

Caile de transmitere a organismelor patogene:

calea directa (picaturi Pffluge, sange, contact sexual) si calea indirecta (prin apa, aer, sol, obiecte contaminate)

18

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Metodele de distrugere

Medicatia impotriva organismelor patogene:

Probe de Evaluare

a organismelor patogene :

deratizarea

dezinfectia, sterilizarea, dezinsectia,

antibioticoterapia, chimioterapia, vaccinoterapia, fitoterapia, apiterapia

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice normele de prevenire a infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:5. BIOCHIMIE

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

1.0

Competente:

1. Descrie componentele materiei vii si legaturile

dintre ele

2. Caracterizeaza metabolismul materiei vii

3. Stabileste importanta enzimelor, hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului

4. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si

compozitiei chimice a probelor biologice de analizat

Titlul unitatii:5. BIOCHIMIE

Competenta 1.:

Descrie componentele materiei vii

Criterii de Performanta:

(a) Precizarea componentelor materiei vii

(b) Exemplificarea diferitelor componente ale materiei vii

Conditii de Aplicabilitate:

Componentele

materiei vii:

elementele fundamentale (C,H,O,N,P,S), substante organice si anorganice

Exemplificarea

componentelor

materiei vii:

substante anorganice – apa, anioni, cationi,

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

19

microelemente minerale; substante organice – proteine, lipide, glucide, alte substante (enzime, hormoni, vitamine); structura si proprietatile componentelor materiei vii.

Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie componentele materiei vii conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:5. BIOCHIMIE

Competenta 2.:

Criterii de Performanta:

Caracterizeaza metabolismul materiei vii

(a) Explicarea diferitelor tipuri de metabolism

(b) Descrierea interrelatiei dintre diferitele tipuri de metabolism

Conditii de Aplicabilitate:

Tipuri de

metabolism:

protidic, glucidic, lipidic, hidroelectrolitic, energetic – cai metabolice principale

Interrelatia dintre diferitele tipuri de metabolism:

caile metabolice comune, reglarea cailor metabolice, utilizarea specifica a resurselor metabolice in scopul mentinerii vietii, dereglarile ce pot interveni in defavoarea organismului

Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze metabolismul materiei vii conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:5. BIOCHIMIE

Competenta 3.:

Stabileste importanta enzimelor, hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului

Criterii de Performanta:

(a) Descrierea vitaminelor, rolului acestora si manifestarilor legate de lipsa lor din organism

(b) Exemplificarea importantei enzimelor in procesele de biodegradare a substantelor organice

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

20

(c)

Precizarea importantei hormonilor in reglarea activitatii organismului si manifestarilor legate de

lipsa lor din organism

Conditii de Aplicabilitate:

Vitaminele:

clasificare (liposolubile, hidrosolubile), exemple (A,C,D,etc.), rolul lor in organism, hiper- si hipo- vitaminoze

Enzimele:

structuri proteice a caror sinteza este codificata genetic, participa la reactiile metabolice, lipsa acestora intrerupe lantul metabolic si implicit functionarea normala a organsimului

Hormonii:

definitie, clasificare (anabolizanti, catabolizanti), rolul lor in organism, mod de actiune (stimuleaza/inhiba), patologia succesiva hipo- sau hiper- secretiei hormonale

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca importanta enzimelor, hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:5. BIOCHIMIE

Competenta 4.:

Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat

Criterii de Performanta:

(a) Descrierea si utilizarea principalelor metode de laborator pentru determinarea unor constante

biologice

(b) Descrierea si utilizarea principalelor metode de laborator in scopul stabilirii compozitiei chimice

a probelor de analizat

Conditii de Aplicabilitate:

Metode de laborator pentru determinarea unor constante biologice:

Metode de laborator in scopul stabilirii compozitiei chimice a produselor de

metode - pH – metrie, spectrofotometrie, cromatografie, electroforeza; constante biologice - VSH, timpul de coagulare, hematocritul, etc.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

21

analizat:

Probe de Evaluare

biochimia sangelui, biochimia urinei, biochimia digestiei, biochimia materiilor fecale, examenul sangelui, examenul urinei, etc.

Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie si sa utilizeze metodele de laborator conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

22

Titlul unitatii:

6. EMBRIOLOGIE SI GENETICA

Nivel :

3 avansat

Valoare credit :

1.0

Competente :

1. Enumera etapele dezvoltarii organismului uman.

2. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale.

3. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor.

4. Analizeaza ereditatea caracterelor la om

5. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolulul factorilor teratogeni.

Titlul unitatii:

6. EMBRIOLOGIE SI GENETICA

Competenta 1.: Enumera etapele dezvoltarii organismului uman.

Criterii de Performanta:

a) Caracterizarea perioadei preembrionare. b) Explicarea etapelor de dezvoltare prenatala.

Conditii de Aplicabilitate:

Perioada preembrionara:

Dezvoltarea prenatala:etape

Probe de Evaluare:

definitie

parentali:spermatogeneza si migratia spermiilor la barbat; ovogeneza si ovulatia la femei. Gametogeneza = procesul biologic prin care celula germinativa nediferentiata, parcurgand etapele de multiplicare, crestere si maturatie, se transforma in celule gametice.Spermatogeneza = ansamblul elementelor si proceselor parcurse de spermatogonie pana la starea de spermatozoid.Ovogeneza = etapele si transformarile parcurse de ovogonie, pana la celula sexuala matura si fertilizanta – ovulul. Perioada embrionara: Etape: fecundatia,segmentatia, blastulatia,gastrulatia, organogeneza. Perioada fetala = incepe din luna a patra a vietii intrauterine si se incheie odata cu nasterea copilului.

se desfasoara in organismul genitorilor

Probe scrise/ probe orale - (tip interviu), prin care elevul este capabil sa enumere etapele dezvoltarii organismului uman, conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

6. EMBRIOLOGIE SI GENETICA

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

23

Competenta 2.:

Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale

Criterii de Performanta:

a)Explicarea cresterii intrauterine. b)Caracterizarea diferentierii.

Conditii de Aplicabilitate:

Cresterea:

procesul cantitativ prin care organismul viu isi mareste masa si greutatea in unitatea de timp.Modificari produse de crestere: suprafata corpului, volumul, greutatea, etc., Cresterea corpului urmareste: cresterea staturala cresterea ponderala Cresterea organismului se realizeaza prin: procese – multiplicarea, hipertrofia celulara; mecanisme – de auto reglare tisulara, de control prin produsi de metabolism tisulari; factori ecologici.

Diferentierea:

procesul prin care celula, tesutul sau organul, dobandesc calitati fiziologice,

morfologice, biochimice si biofizice particulare, legate de exercitarea unor functii.

Tipuri de diferentiere: diferentierea celulara si diferentierea morfologica

Probe de Evaluare

Probe scrise/probe orale – (tip interviu), prin care elevul este capabil sa descrie si sa explice caracteristicile dezvoltarii prenatale conform criteriilor de performanta (a) si (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

6. EMBRIOLOGIE SI GENETICA

Competenta 3.:

Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor

Criterii de Performanta:

(a)

Enumerarea foitelor embrionare

(b)

Enuntarea derivatelor foitelor embrionare

Conditii de Aplicabilitate:

(a)Foitele embrionare

(b)Derivatele ectoblastului:

:

Derivatele mezoblastului:

Derivatele endoblastului

ectoblastul, mezoblastul, endoblastul. sistemul nervos central si periferic,organele senzoriale(retina, urechea interna, organul mirosului etc.), pielea si anexele (glande sudoripare, sebacee, unghiile, firele de par), glande mamare, glande salivare, hipofiza si epifiza. scheletul osos si cartilaginos, tesutul conjunctiv, aponevroze, tendoane, muschii striati si netezi, aparatul cardio-vascular(inima, arterele, venele, capilarele), organele hematopoietice si organele limfatice(maduva osoasa, splina,ganglionii si vasele limfatice), seroasele(peritoneul, pleura, pericardul), meningele(dura mater, arahnoida, pia mater), cortico-suprarenale, rinichiul. tubul digestiv(limba, faringele, esofagul,stomacul, intestinul subtire, intestinul gros, apendicele cecal), vezica urinara, tiroida si paratiroidele, ficatul si pancreasul, aparatul respirator (laringele, traheea, bronhiile, plamanii).

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

24

Probe de Evaluare:

Probe scrise/probe orale - (tip interviu)prin care elevul este capabil sa descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

6. EMBRIOLOGIE SI GENETICA

Competenta 4.:

Analizeaza ereditatea caracterelor la om

Criterii de Performanta:

(a)

Explicarea diviziunii celulare

(b)

Caracterizarea materialului genetic

(c)

Descrierea legilor lui Mendel si a tipurilor de transmitere mendeliana a caracterelor normale si

anormale la om.

Conditii de Aplicabilitate:

(a)

Tipuri dediviziune celulara: diviziunea directa si diviziunea indirecta Diviziunea directa(amitoza) consta intr-o strangulare a nucleului si citoplasmei in regiunea ecuatoriala a celulei,proces ce duce la formarea a doua celule noi. Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza) – transformari complexe ce se petrec in nucleu si citoplasma, realizandu-se o impartire a nucleului in doua parti egale, astfel incat,cele doua celule fiice au mase nucleare egale.

 

Diviziunea reductionala (meioza):totalitatea fenomenelor complexe premergatoare formarii gametilor. Are loc numai in celulele germinale sau sexuale.

(b)

Natura materialului genetic definitia ereditatii- ereditatea:functia biologica de conservaresi transmitere a caracterelor morfologice, biochimice, functionale, comportamentalein succesiunea generatiilor unei specii date - Cromozomii: structura si functii - reprezinta structuri cu mare importanta pentru fenomenele ereditare, fiind observati in timpul diviziunii nucleului celular.Sunt structuri constituite din ADN, ARN si proteine histonice specifice fiind purtatorii informatiei genetice

 

- Tipuri de acizi nucleici si rolul lor

- acizi nucleici:acidul

dezoxiribonucleic(ADN),ribonucleic(ARN) de douatipuri:ARN m, (ARN matriceal sau mesager), ARN t , (ARN de transport sau solubil).Molecula de ADN contine si transmite informatia genetica.Gena:- gena: unitate de functie cu localizare pe structura si functii cromozom, unitate de recombinare, unitate de mutatie.

(c)

Legile lui Mendel

Uniformitatea hibrizilor primei generatii Enunturi (generatie filiala F 1 ).Segregarea hibrizilor in a II – a generatie. Segregarea independenta a caracteristicilor sau legea asortarii independente . Tipuri de transmitere:Transmitere monofactoriala mendeliana (monohibridare) Dihibridizarea sau segregarea independenta a caracterelor.Ereditatea poligenica(multifactoriala)

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

25

Probe de Evaluare:

Probe scrise/probe orale - (tip interviu), prin care elevul este capabil sa clasifice bolile cu transmitere si factorii teratogeni conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

6. EMBRIOLOGIE SI GENETICA

Competenta 5.:

Clasifica bolile cu transmitere genetica si rolul factorilor teratogeni

Criterii de Performanta:

(a)

Caracterizarea morfo si histodisplaziei.

(b)

Explicarea etiologiei malformatiilor congenitale.

(c)

Enumerarea maladiilor metabolice ereditare.

Conditii de Aplicabilitate:

(a) morfodisplazia modifica conformatia individului prin schimbarea formei si/sau numarului unor organe interne sau externe malformatii dobandite, morfodisplazii ale procesului de sexualizare, morfodisplozii date de aberatii cromozomice, genopatii,etc.

histodisplazia anomalia constitutionala, citologica si arhitectonica, la nivelul unui tesut sau grup de tesuturi, insotita uneori de anomalii functionale.

(b) etiologia malformatiilor factori ecologici: factori fizici,factori chimici si medicamentosi, factori biologici, factori materni. factori genetici: constitutia genetica a embrionului, accidente genetice in meioza genitorilor, modificarea „aparatului genetic” in celula (c) maladii metabolice ereditare:fenilcetonuria, albinismul, cretinismul sporadic cu gusa, tirozinoza, alcaptonuria, anemia falciforma, hemofilia, daltonismul

Probe de Evaluare:

Probe scrise/probe orale - (tip interviu), prin care elevul este capabil sa clasifice bolile cu transmitere si rolul factorilor teratogeni conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

26

Titlul unitatii:

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0

7 :PSIHOLOGIE GENERALA

COMPETENTE:

1. Identifica infrastructura psihicului uman

2. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice

3. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala

Titlul unitatii:

7 :PSIHOLOGIE GENERALA

Nivel : 3 avansat

Competenta 1: Identifica infrastructura

psihicului

uman

Criterii de performanta

(a)

Analizeaza natura si nivelurile structural- functionale ale psihicului

(b)

Descrie procesele psihice.

Conditii de aplicabilitate

Natura si niveluri

structural- functionale psihicul- forma a vietii de relatie, forma de reflectare ideal-subiectiva, proces determinat social-istoric

Procese psihice de captare – prelucrare de informatii de stimulare –energizare a comportamentului de reglare si autoreglare psihica

Probe de evaluare :

Probe orale , scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice infrastructura psihicului uman, conform criteriilor de performanta (a), (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii:

7 :PSIHOLOGIE GENERALA

Nivel : 3 avansat

Competenta 2: Evidentiaza

structura integratoare a mecanismelor psihice

Criterii de performanta

(a)

Explicarea conceptului de personalitate

(b)

Descrierea structurii si dezvoltarii personalitatii

(c)

Evidentierea relatiilor dintre componentele personalitatii

Conditii de aplicabilitate

Concept de personalitate

Individ, persoana, personalitate, persona

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

27

Teorii psihologice ale dezvoltarii psihice

Structura si dezvoltare

Personalitatea-entitate biopsihosociala si culturala Temperament si tipologii temperamentale Aptitudinea, inteligenta, creativitatea, caracterul

Relatii

Temperament – caracter Aptitudini - caracter Temperament - aptitudini

Probe de evaluare

Probe orale , scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evidentieze structura integratoare a psihicului uman,conform criteriilor de performanta (a),(b),(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

:

Titlul unitatii:

Nivel : 3 avansat

7 :PSIHOLOGIE GENERALA

Competenta 3.

Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala

Criterii de performanta:

a) Explicarea formarii impresiilor despre oameni

b) Utilizarea comunicarii nonverbale in relatia cu pacientul si echipa de ingrijire c) Utilizarea atractiei interpersonale in formarea relatiilor de munca

d) Recunoasterea atitudinilor si prejudecatilor

Conditii de aplicabilitate:

Formare impresii

Relatii interpersonale, relatii de munca

Comunicare nonverbala

Gesturi,postura

Expresii faciale

Paralimbaj

Atractie interpersonala

Atribuire dispozitionala si situationala Teoria “tapului ispasitor” Simpatie- antipatie

Atitudini si prejudecati

Cooperare, competitie, frustrare Sex, rasa, religie,etc

Probe de evaluare :

Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice formarea impresiilor despre oameni, sa utilizeze comunicarea nonverbala in relatia cu pacientul si echipa de ingrijire, conform criteriilor de performanta (a),(b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

28

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze atractia interpersonala in formarea relatiilor de munca, sa recunoasca atitudinile si prejudecatile , conform criteriilor de performanta (c),(d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

29

Titlul unităŃii :

8. SOCIOLOGIE, POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

2.0

CompetenŃe:

1. Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei

2. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor

3. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală.

4. Descrie rolul cercetării sociologice

5. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate.

Titlul unităŃii :

8. SOCIOLOGIE, POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE

CompetenŃa 1:

Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Definirea problematicii sociologiei

(b)

Interpretarea naturii umane

(c)

Estimarea factorilor şi condiŃiilor sociale

CondiŃii de Aplicabilitate:

problematica sociologiei:

conceptul de sociologie,

natura umană:

problematica şi funcŃiile sociologiei, apariŃia şi dezvoltarea sociologiei, noŃiuni de antropologie,

factori şi condiŃii:

umanism, natură umană din perspectivă religioasă, naturalistă, socială, factori şi condiŃii sociale, relaŃii individ societate, demografie

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie noŃiunile teoretice ale sociologiei conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii :

8. SOCIOLOGIE, POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE

CompetenŃa: 2.

Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Analizarea formelor de asociere

(b)

Prezentarea familiei ca grup social

(c)

Sintetizarea noŃiunilor de cultură organizaŃională

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

30

CondiŃii de Aplicabilitate:

Forme de asociere:

noŃiunea de grup social, caracteristici definitorii, grupuri sociale mici şi mari, clasele sociale, status rol social, stratificare socială

Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei, tipologia familiei, funcŃiile familiei, familia în societate

Cultură organizaŃională:

termenul de cultură, instituŃie,cultură organizaŃională

social,

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise/ practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele de sociologie a colectivităŃilor conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii :

8. SOCIOLOGIE, POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE

CompetenŃa: 3.

Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Formularea elementelor de sociologie medicală.

(b)

Interpretarea diferitelor tipuri de relaŃii profesionale

.

(c)

Selectarea strategiilor de control ale relaŃiei profesionale

CondiŃii de Aplicabilitate:

Elemente de sociologie medicală:

Tipuri de relaŃii profesionale:

Strategii de control:

aspecte sociale ale bolii, rolurile sociale în relaŃia terapeutică, pacient, asistent medical,medic, familie, de complementaritate, potenŃial conflictuale, conflict de roluri, surse de conflict, stingerea conflictului comunicare verbală, nonverbală, limbaj, paralimbaj, expresia facială, atitudini, posturi, persuasiunea, negocierea, reguli pentru pacient şi pentru asistentul medical.

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să e analizeze şi să sintetizeze datele de sociologie medicală conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii :

8. SOCIOLOGIE, POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE

CompetenŃa: 4.

Descrie rolul cercetării sociologice

Criterii de PerformanŃă:

a) Descrierea componentelor de design şi realizare a cercetării sociologice b) Identificarea funcŃiei descriptive şi prospective a cercetării sociologice CondiŃii de Aplicabilitate:

Componentele proiectării:

etapele cercetării sociologice: pregătirea cercetării, culegerea informaŃiilor, valorificarea informaŃiilor

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

31

FuncŃii:

observaŃia

sociologic, ancheta sociologică, sondaj de opinie

sociologică, experimentul sociologic interviul

Probe de evaluare:

Probe orale/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie rolul cercetării sociologice conform criteriilor de performanŃă (a), (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii :

8. SOCIOLOGIE, POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE

CompetenŃa: 5.

Analizează diferite politici sociale şi de sănătate

Criterii de PerformanŃă:

(a) Analizarea paradigmelor (b) Rezumarea modelelor de sănătate şi politicilor sociale

CondiŃii de Aplicabilitate:

Paradigme:

Modelele de sănătate

funcŃionaliste, conflictualiste, interacŃioniste sisteme de sănătate cu condiŃii, şi tipuri de politici, modele de sănătate Bismark al solidarităŃii sociale de sănătatesociale, Beveridge britanic, Semasko sovietic,sistemul de sănătate din România, politici sociale de sănătate

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să compare diferite politici sociale şi de sănătate, conform criteriilor de performanŃă (a), (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

32

Titlul unităŃii:9. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

1.0

CompetenŃe:

1. Analizează notiunile de biofizica medicala

2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica

3. Descrie notiuni elementare de radiobiologie

4. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie

Titlul unităŃii:9. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA

CompetenŃa 1.:

Criterii de PerformanŃă:

Analizează notiunile de biofizica medicala

Definirea biofizicii ca stiinta interdisciplinara Caracterizarea domeniilor biologice de studiu ale biofizicii

CondiŃii de Aplicabilitate:

Biofizica:

Domenii:

- stiinta care studiaza aspectele fizice ale structurilor si fenomenelor biologice

- stiinta de granita, cu caracter interdisciplinar, avand relatii cu biologia,

matematica, biochimia, fizica, etc. - biofizica moleculara – proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si

fenomenele la care iau parte acestea

- biofizica celulara – aspecte mecanice (biomecanica), electrice (bioelectricitate si bioexcitabilitate), termice ( termodinamica), etc.

- biofizica sistemelor complexe – fenomenele fizice care intervin in receptia vizuala, auditiva, in functia neuronilor, in contractia musculara, etc.

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze notiunile de biofizica medicala conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:9. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA

CompetenŃa 2.:

Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica

Criterii de PerformanŃă:

a) Descrierea metodelor de analiza a biosemnalelor b)Identificarea bazelor fizice ale imagisticii medicale c)Enumerarea procedeelor terapeutice bazate pe factori fizici

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

33

CondiŃii de Aplicabilitate:

Metode:

- culegerea biosemnalelor cu ajutorul electrozilor,

Baze fizice:

transductorilor si biosenzorilor amplificarea biosemnalelor inregistrarea biosemnalelor - radioscopia in raze X, imagini digitale, tomografia

Procedee terapeutice:

computerizata in raze X, tomografia computerizata RMN, ecografia, scintigrafia, termografia, etc. - termoterapia, crioterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, radioterapia, fototerapia, terapia LASER

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:9. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA

CompetenŃa 3:

Descrie notiuni elementare de radiobiologie

Criterii de PerformanŃă:

a)Definirea domeniului de studiu al radiobiologiei b)Caracterizarea radiatiilor ionizante c)Enumerarea efectelor radiobiologice

CondiŃii de Aplicabilitate:

Domeniu:

Radiatii ionizante:

- radiobiologia studiaza efectele radiobiologice produse de radiatii ionizante ( raze X, gamma, electroni, protoni, neutroni, etc.) asupra materiei vii (biomoleculelor)

- radiobiologia medicala sau clinica studiaza efectele biologice produse de radiatii asupra organismului uman, stabilind relatiile dintre doza de radiatii si intensitatea efectelor radiobiologice - au proprietatea de a ioniza si excita atomii si moleculele pe care le strabat; capacitatea de ionizare se datoreaza faptului ca toate aceste radiatii poseda o energie cuantica suficient de mare pentru a smulge electroni din atomii mediului (ionizare) sau a-i plasa in stari stationare superioare ca nivel energetic starii fundamentale a atomului ( excitare);dozimetria radiatiilor ( definire rad , rem si Sievert)

Efecte radiobiologice: - sunt direct proportionale cu intensitatea radiatiilor,

natura acestora si timpul de expunere - la nivel subcelular: alterari ale macromoleculelor (proteine, enzime, acizi nucleici)

- la nivel celular: moartea mitotica a celulei

- la nivelul tesuturilor: modifica „indicele mitotic”

( in doze mici radiatiile au efecte functionale stimulante)

- la nivelul organelor: efectele se identifica cu

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

34

toleranta tesutului vasculo-conjunctiv care reprezinta stroma organului respectiv - la nivelul organismului: „boala de iradiere”

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie notiuni elementare de radiobiologie conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul unităŃii:9. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA

CompetenŃa 4.:

Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie

Criterii de PerformanŃă:

a) Descrierea surselor de radiatii si tehnicilor utilizate in radioterapie

b) Enumerarea domeniilor de aplicatie a iradierii terapeutice

c) Caracterizarea bazelor clinice ale tratamentului radiologic antitumoral

CondiŃii de Aplicabilitate:

Surse:

- radiatii X produse de generatoare „conventionale” cu energii cuprinse intre 10-300

Tehnici:

kV („ortovoltaj”) radiatii X si gamma de energii inalte („megavoltaj”), cuprinse intre 4-30 MeV, generate in instalatii acceleratoare de particule (electroni), de tipul betatronului sau acceleratoarelor liniare radiatii beta (fascicule de electroni) si gamma emise de o larga categorie de izotopi radioactivi (Cobalt 60, Iridium 192, Aur 198, Strontiu-ytriu 90, etc) radiatii corpusculare (protoni, neutroni, mezoni, fragmente de nuclee atomice, accelerate in instalatii speciale, la energii de ordinul MeV-ilor) -iradierea externa: teleiradiere (teleradioterapie), brahiradioterapia,

Domenii de

iradierea de contact (curie-terapia)-iradierea interna

aplicatie:

-radioterapia cu efecte functionale, radioterapia antiinflamatorie

radioterapia antitumorala Baze clinice: - tratamentul antitumoral se bazeaza pe un diagnostic clinic, histo- patologic si biologic exact; poate fi realizat in scop curativ sau paliativ stadializarea clinica ( clasificarea tumorii in functie de gradul ei de extindere) este obligatorie; se utilizeaza „sistemul TNM” (clasificarea clinica preterapeutica) si „sistemul pTNM ( clasificarea histopatologica postchirurgicala)grupari stadiale: stadiu clinic I, II, III si IV

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sintetizeze principalele notiuni de radioterapie conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

35

Titlul unitatii :

10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

1.0

Competente:

1 Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea

2 Specifică noŃiunile igienă a copilului şi adolescentului.

3 Interpretează elementele de profilaxie şi protecŃie

Titlul unitatii :

10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE

Competenta: 1.

Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea

Criterii de Performanta:

(a)

Rezumarea noŃiunilor de bază ale ecologiei

(b)

Formularea noŃiunile de igienă generală

(c)

Specificarea elementelor interrelaŃiei factori de mediu organism

Conditii de Aplicabilitate:

NoŃiuni de bază

ecologia ca ştiinŃă, ramurile ecoologiei

Igienă generală

utilizarea practică, definiŃie, ramuri, factori de mediu, sol, apă,

InterelaŃie mediu organism

aer, radiaŃii, habitat uman, alimentaŃie patologia transmisă prin sol, apă, aer, radiaŃii, alimente

Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze notiunile generale despre ecologie şi igienă in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE

Competenta: 2.

Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului

Criterii de Performanta:

(a)

Identificarea caracteristicilor dezvoltării

(b)

Selectarea factorilor endogeni şi exogeni

(c)

Evaluarea dezvoltării

Conditii de Aplicabilitate:

Caracteristici

fizice, neuropsihice

Factori

genetici, endocrini, sistem nervos,climă, mediu,

Dezvoltare

alimentaŃie, boli cronice, urbanizare metode somatoscopice, fiziometrice,de apreciere a gradului de maturizare evolutivă

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

36

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului, în conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE

Competenta: 3.

Interpretează elementele de prevenire şi combatera a bolilor transmisibile

Criterii de Performanta:

(a)

Rezumarea bolilor transmisibile

(b)

Specificarea masurilor de profilaxie

Conditii de Aplicabilitate:

Boli transmisibile Măsuri profilaxie

boli bacteriene, virotice, parazitare, primară, secundară

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil să interpreteze elementele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:11. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE

Nivel:

3avansat

Valoare Credit:

2.0

CompetenŃe:

1

Defineşte

educaŃia pentru sănătate.

2.

Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos.

3.

Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate.

4.

Implementează programe de educaŃie pentru sănătate.

5.

Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

37

Titlul unităŃii:11. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE

CompetenŃa 1:

Defineşte educaŃia pentru sănătate

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Descrierea dimensiunilor stării de sănătate.

(b)

Precizarea condiŃiilor esenŃiale pentru sănătate.

(c)

Interpretarea relaŃiei dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Dimensiunile stării de sănătate:

CondiŃiile esenŃiale pentru sănătate:

RelaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii:

Probe de Evaluare

definiŃia sănătăŃii, conceptul de sănătate şi boală, piramida Maslow, dimensiunea emoŃională, dimensiunea fizică, dimensiunea ocupaŃională, dimensiunea intelectuală, dimensiunea spirituală, dimensiunea socială, abordare holistică.

determinanŃii sănătăŃii, grupele de determinanŃi (OMS), consecinŃele problemelor de sănătate, stilul de viaŃă, modul de viaŃă, etc.

trecerea de la educaŃia pentru sănătate la promovarea sănătăŃii (definiŃii, baza, mediul, calea spre o sănătate mai bună, transmiterea cunoştinŃelor şi informaŃiilor), implicarea tehnologiei, obiectivele educaŃiei, factorii de politică sanitară, promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor (modele de abordare, strategii preventive, categoriile profilaxiei), rolul profesioniştilor de sănătate, implicarea şi responsabilizarea populaŃiei, rolul mass-mediei.

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie dimensiunile stării de sănătate, să precizeze condiŃiile esenŃiale pentru sănătate, să interpreteze relaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii conform criteriilor de performanŃă (a), (b, (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:11. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE

CompetenŃa 2:

Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Definirea stilului de viaŃă şi a modului de viaŃă.

(b)

Identificarea caracteristicilor stilului de viaŃă.

(c)

Descrierea dimensiunilor modului de viaŃă.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Stilul de viaŃă şi modul de viaŃă:

Caracteristicile stilului de viaŃă:

definiŃii, stilul de viaŃă sănătos, sănătate ca şi concept pozitiv, schimbarea comportamentului. consumul alimentar, consumul de substanŃe potenŃial

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

38

Dimensiunile modului de viaŃă:

Probe de Evaluare

nocive pentru organism, igiena, mişcarea fizică, conduita psihică, relaŃionarea cu mediul social. cadrul social (mediu social, condiŃii de locuit, venit, tip de familie), ocupaŃia (tipul de activitate, locul de muncă), tipul de consum (servicii de sănătate, alimentar, cafea, Ńigări alcool, droguri), petrecerea timpului liber, atitudini, percepŃii (faŃă de religie, risc, act medical şi de îngrijire, reguli şi norme, sex), relaŃii interpersonale (familie, prieteni, colegi, vecini).

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească stilul de viaŃă modul de viaŃă, să identifice caracteristicile stilului de viaŃă, să descrie dimensiunile modului de viaŃă conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:11. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE

CompetenŃa 3:

Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate

(b)

Formularea scopului şi obiectivelor

(c)

Elaborarea strategiilor de intervenŃie

CondiŃii de Aplicabilitate:

Probleme de sănătate:

Scop şi obiective:

Strategii de intervenŃie:

culegerea informaŃiilor privind stilul de viaŃă şi modul de viaŃă, indicatori utilizaŃi pentru evaluarea stării de sănătate a populaŃiei şi a calităŃii vieŃii, caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viaŃă care pot afecta starea de sănătate, stabilirea populaŃiei Ńintă.

Charta de la Ottawa, politica O.M.S., obiective generale, obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate (alimentaŃia, consumul de substanŃe potenŃial nocive - alcool, tutun, droguri, igienă, mişcare fizică, conduita psihică, relaŃionare cu mediul social, sex, planificare familială)

comunicarea în procesul de educaŃie pentru sănătate, implicarea profesioniştilor de sănătate, promovarea sănătăŃii prin mass-media, abordarea comunităŃii (echitate, activitate multisectorială, participarea comunităŃii), dezvoltarea comunităŃii, modele de educaŃie pentru sănătate, cercetarea participativă, stabilirea reŃelei de instituŃii pentru conlucrare, stabilirea echipei, etc

Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin studii de caz, că este capabil să identifice şi să ierarhizeze problemele de sănătate, să formuleze scopul şi obiectivele, să elaboreze

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

39

strategii de intervenŃie conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:11. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE

CompetenŃa 4:

Implementează programe de educaŃie pentru sănătate

Criterii de PerformanŃă:

(a)

(b)

Stabilirea unui program de educaŃie pentru sănătate.

Întocmirea documentaŃiei de program şi lansarea programului.

(c)

Monitorizarea desfăşurării programului.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Program de educaŃie pentru sănătate:

DocumentaŃie de program:

Desfăşurarea programului:

Probe de Evaluare

definiŃie, justificare, beneficiul comunităŃii, premise privind realizarea programului, continuitatea programului, etape, resurse (umane, materiale, financiare, informaŃionale), mijloace de comunicare, servicii de sprijin, obstacole etc. chestionare, rezultatele cercetării socio-medicale, plan de acŃiune, materiale de educaŃie (scrise şi audio-video), materiale de informare şi promovare a programului. riscuri de acŃiune, riscuri de program, surse de risc, documente specifice, acŃiuni conform obiectivelor, respectarea planului de acŃiune, comunicarea în cadrul echipei, sistemul de informaŃii, rapoarte de etapă, recomandări de acŃiune.

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui proiect de program, că este capabil să stabilească un program de educaŃie pentru sănătate, să întocmească documentaŃia de program, să lanseze şi să monitorizeze desfăşurarea programului conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:11. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE

CompetenŃa 5:

Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Analizarea rezultatelor acŃiunilor şi a impactului aplicării programului.

(b)

Asigurarea feed-back-ului

CondiŃii de Aplicabilitate:

Analiza rezultatelor

Feed-back

comparare cu obiectivele propuse, standarde, beneficii obŃinute, schimbări ale comportamentului, reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate. reevaluarea activităŃilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative, gestionarea schimbărilor.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

40

Probe de Evaluare

Probe orale /scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele acŃiunilor şi impactul aplicării programului, să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

41

Titlul unitatii :

12:FARMACOLOGIE GENERALA

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

1.0

Competente:

12.1

Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie,

12. 2

biofarmacie, farmacocinetică) Specifică noŃiunile de farmacodinamie

12. 3

Interpretează elementele de farmacotoxicologie

Titlul unitatii :

12:FARMACOLOGIE GENERALA

Competenta: 12.1.

Criterii de Performanta:

Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică)

(a)

Rezumarea noŃiunilor de bază ale farmacologiei

(b)

Formularea noŃiunile de biofarmacie generală

(c)

Specificarea elementelor de farmacocinetică generală

Conditii de Aplicabilitate:

NoŃiuni de bază

Biofarmacie generală

Farmacocinetică

farmacologia ca ştiinŃă, ramurile farmacologiei,utilizarea practică, fazele evoluŃiei medicamentului în organism biodisponibilitatea medicamentelor, factori care influenŃează biodisponibilitatea transferul prin membrane, absorbŃia în organism, distribuirea, metabolizare, epurarea, variabilitatea profilului farmacocinetic

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze notiunile generale despre medicamente in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

Competenta: 12.2.

12:FARMACOLOGIE GENERALA Specifică noŃiunile de farmacodinamie

Criterii de Performanta:

(a)

Identificarea modului de acŃiune farmacodinamic al

medicamentelor

(b)

(c)

Clasificarea medicamentele în funcŃiede acŃiune

Analizarea interacŃiunilor medicamentoase

Conditii de Aplicabilitate:

Mod de acŃiune

etapele acŃiunii farmacodinamice

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

42

Medicamente

factori care influenŃează acŃiunea farmacodinamică, variabilitatea farmacologică MedicaŃia aparatului digestiv şi elemente de metabolism Vitaminele, biocatalizatorii organismului uman SubstanŃele minerale şi tonice. MedicaŃia aparatului respirator. MedicaŃia antituberculoasă. Antibioterapia, sulfamidoterapia MedicaŃia aparatului cardiovascular. MedicaŃia cu acŃiune ocitocică şi tocolitică MedicaŃia cu acŃiune antineoplazică. Preparate chimioterapice, anticanceroase, imunodepresive. MedicaŃia sistemului musculo scheletic MedicaŃia deprimantă a SNC:

Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV. Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. MedicaŃia neuroleptică şi antihistaminică. MedicaŃia cu acŃiune analgezică Analgezice opioide, analgezice antipiretice şi antimigrenoase.

.

Asocieri şi interacŃiuni medicamentoase

MedicaŃia aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali. Preparate hormonale sintetice. MedicaŃia ORL MedicaŃia antihelmintică şi antiparazitară asocieri: în vivo şi în vitro sinergism, antagonism

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil sa specifice noŃiunile de farmacodinamie in conformitate cu criteriile de performanta şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

12:FARMACOLOGIE GENERALA

Competenta: 12.3.

Criterii de Performanta:

Interpretează elementele de farmacotoxicologie

(a)

Rezumarea efectelor secundare , toxice ,adverse şi cancerigene

(b)

Verificarea toleranŃei şi intoleranŃei medicamentoase

(c)

Specificarea farmacodependenŃei

Conditii de Aplicabilitate:

Efecte secundare şi toxice

ToleranŃă, intoleranŃa FarmacodependenŃa Probe de evaluare:

la nivelul SNC, cardiovascular, digestiv, renal, respirator, analizatorilor, muşchilor şi oaselor, pielii, asupra procesului de reproducere congenitală, dobăndită, psihică, fizică, toxicomania,

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

43

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil să interpretează elementele de farmacotoxicologie in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

44

Titlul unitatii :

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 2.0

13. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Competente : 1. Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor)de-a lungul istoriei .

2. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra.

3. Analizeaza principalele teorii stiintifice ale nursing-ului.

4. Analizeaza functiile si rolurile asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale.

5. Sintetizeaza competentele profesionale,calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical.

Titlul unitatii :

13. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Competenta 1.

Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor) de- a-lungul istoriei.

Criterii de Performanta :

a) Redarea ingrijirii bolnavului din comuna primitiva pana la I razboi mondial b)Explicarea activitatilor de ingrijire intre I si al II-lea razboi mondial c)Analizarea evolutiei profesiei dupa cel de-al II-lea razboi mondial

Conditii de Aplicabilitate :

ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la razboi mondial (1914-1918)

activitati de ingrijire pana la al II-lea razboi mondial

evolutia dupa cel de-al II-lea razboi mondial

Probe de Evaluare :

autoingrijirea, ingrijiri acordate de vindecatori, vraci, preoti, I :cavaleri, calugari si calugarite, ajutoarele medicului, aparitia caselor de ingrijire, spitalelor scoli pe langa biserici si ordine religioase, calugari, calugarite,. calugari, calugarite,. Florence Nightingale-scoala laica. Societatea de Cruce Rosie.- Organizatii si asociatii profesionale :OMS, ICN

asistenti medicali-ajutoare ale medicului. asistenti medical profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati. aparitia primei teorii de ingrijire, procesul de ingrijire, diagnosticul de ingrijire, dezvoltarea si inovarea invatamantului.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

45

Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie evolutia nursing-ului de-a lungul istoriei conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

13. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Competenta 2

Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra.

Criterii de Performanta :

a) Redarea practicii medicale din comuna primitiva pana la epoca feudala (anul 1500) b)Descrierea ingrijirii bolnavilor in sec. XIV-XVIII c)Analizarea ingrijirii bolnavilor in sec. XIX d)Identificarea progreselor in ingrijirea bolnavului in sec. XX si pana in prezent

Conditii de Aplicabilitate :

comuna primitiva :

practici magice, ingrijiri efectuate de tamaduitori

sclavagismul :

ingrijiri realizate de preoti, medici militari romani,

evul mediu :

vindecatori rurali, practici magice ingrijiri acordate de preoti,calugari ortodocsi si

sec. XIV-XVII :

catolici, medici laici apar spitalele manastirilor si asezamintele medico-sociale orasenesti ingrijiri efectuate de medici, barbieri-chirurgi, moase,

sec. XIX :

baiesi, calugari, vraci asistenta publica, marile epidemii prima scoala pentru moase legislatia sanitara, organizarea sanitara, scolile pentru

sec. XX-XXI :

ajutoarele medicilor civili si militari, moase spitalele si dezvoltarea medicinei evolutia medicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare personalitati reprezentative.

Probe de Evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice dezvoltarea nursing-ului in tara noastra conform criteriilor de performanta (a), (b), (c), (d) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

13. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Competenta 3.

Analizeaza principalele teorii stiintifice ale nursing-ului

Criterii de Performanta :

a)Explicarea teoriei V. Henderson. b)Descrierea teoriilor C(allistei) Roy, D(orotheei) Orem, N(ancy) Roper, H(ildegarde) Peplau,

M(artha) Rogers, M(yra) Levine, B(etty) Neuman.

Conditii de aplicabilitate teoria V. Henderson :

postulate, valori, elemente cheie: scop, beneficiar (client), rolul asistentului medical, surse de dificultate,interventii, rezultat. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor planificarea interventiilor, efectuarea interventiilor, evaluarea si reajustarea.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

46

teorii : H.Peplau,

tema centrala, conceptia despre om, elemente

D.

Orem, M. Rogers, C. Roy

cheie,definitia nursing-ului, conceptia despre

M.

Levin,B. Neuman,N. Roper

procesul de ingrijire, aplicabilitatea in practica ingrijirilor, originea teoriei.

Probe de Evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze principalele teorii stiintifice ale nursing-ului conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

13. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Competenta 4 .

Analizeaza rolurile si functiile asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale.

Criterii de Performanta :

a) Rezumarea definitiei, rolurilor si functiilor asistentului medical

b)Explicarea statutului asistentului medical in cadrul echipei medicale

Conditii de Aplicabilitate :

definitia, rolurile

conform legislatiei in vigoare, normelor

si functiile:

europene , ICN, ANA,OMS Strategia Sanatate 21

statutul:

conform legislatiei locul de munca

Probe de Evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze definitia, rolurile si functiile asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii :

13. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Competenta 5.

Sintetizeaza competentele profesionale,calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical

Criterii de Performanta :

a) Explicarea

competentelor profesionale

b)Descrierea calitatilor si abilitatilor personale necesare asistentului medical

Conditii de Aplicabilitate :

competente

profesionale :

conform legislatiei

calitati si

abilitati

fizice,morale,intelectuale,tehnice,manageriale.

Probe de Evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sintetizeze competentele profesionale,calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical conform criteriilor de performanta (a), (b) si in conformitate cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

48

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

2.0

CompetenŃe:

14.1. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane.

14.2. Identifică problemelor de dependenta.

14.3. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de

dependenŃă.

14.4. Identifica etapele procesului de îngrijire (nursing).

14.5. Aplica procesul de îngrijire (nursing).

14.6. Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

CompetenŃa 1:

Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Identificarea nevoilor fundamentale umane şi a surselor de dificultate.

(b)

Descrierea nevoilor umane fundamentale.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Nevoi fundamentale şi surse de dificultate:

a comunica, a respira, a manca, a bea, a elimina, a te mişca, a-Ńi menŃine o bună postură, a dormi, a te odihni, a se îmbrăca /a se dezbrăca, a-Ńi menŃine temperatura in limite normale, a fi curat/îngrijit, a evita pericolele, a acŃiona conform propriilor credinŃe si valori, a fi util, a se realiza, a se recrea, a învăŃa. definiŃia nevoii, independenŃa in satisfacerea nevoii, factorii care influenŃează nevoia, interferenŃa cu alte nevoi, manifestări de dependenŃă, intervenŃii pentru evaluarea si facilitarea nevoii.

Descrierea nevoilor:

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze nevoile fundamentale umane conform criteriilor de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

CompetenŃa 2:

Identifică problemele de dependenŃă.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Culegerea de date relevante.

(b)

Identificarea problemelor de dependenŃă şi a manifestărilor de dependenŃă.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

49

CondiŃii de Aplicabilitate:

Date obŃinute:

date referitoare la modul in care pacientul îşi satisface nevoile fundamentale: singur, ajutat, asistat. sunt în funcŃie de datele culese şi de nevoie

Probleme de dependenŃă:

Manifestări de dependenŃă:

semne prezente sau posibile

Probe de Evaluare:

Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de dificultate si manifestările dependenŃă conform criteriilor de performanŃă a), b), si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

CompetenŃa 3:

Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de

dependenŃă.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Selectarea elementelor de supraveghere şi a intervenŃiilor.

(b)

Ierarhizarea intervenŃiilor in funcŃie de priorităŃi.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Elemente de supraveghere:

sunt în funcŃie de nevoie

IntervenŃii:

acŃiuni de susŃinere si confort, intervenŃii tehnice, acŃiuni de prim ajutor, intervenŃii de recuperare, acŃiuni educative.

PriorităŃi de intervenŃie:

manifestări de dependenŃă majore legate de nevoile:

a respira, a manca, a bea, a elimina, a evita pericolele, a comunica, a se mişca. manifestări de dependenŃă minore.

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice intervenŃii pentru evaluarea si facilitarea nevoii conform criteriilor de performanŃă a), b), si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

CompetenŃa 4:

Identifica etapele procesului de nursing.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Descrierea etapelor procesului de nursing.

(b)

Selectarea elementelor cheie pentru fiecare etapa.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Etapele procesului de nursing:

- culegerea datelor;

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

50

 

- analiza si interpretarea datelor;

- planificarea intervenŃiilor;

- implementarea planului de intervenŃii;

- evaluarea.

Elemente cheie ale etapelor.

- metode, surse de date, clasificarea datelor;

probleme de sănătate: actuale, potenŃiale, colaborative; diagnostice de nursing – NANDA; obiective: criterii de formulare ( SPIRO), clasificare.

-

intervenŃii: autonome, delegate, interdependente,

-

 

priorităŃi, tipul de îngrijire (acuta, cronica, recuperatorie)

tipuri de planuri nursing, metode de implementare, responsabilităŃi manageriale

-

-

paşi in procesul de evaluare:

stabilirea criteriilor de

evaluare/standardelor;

 

compararea rezultatelor obŃinute cu

standardele;

 

• totalizarea rezultatelor evaluării;

• identificarea nereuşitelor;

• modificarea planului de intervenŃii;

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise şi practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice etapele procesului de nursing conform criteriilor de performanŃă a), b), şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

CompetenŃa 5:

Aplica procesul de îngrijire (nursing).

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Clasificarea datelor culese pe sisteme funcŃionale de sănătate.

(b)

Formularea diagnosticelor de nursing după modelul PES

(c)

Elaborarea planului de îngrijire în funcŃie de priorităŃi.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Sisteme funcŃionale :

PercepŃia sănătăŃii – gestionarea sănătăŃii; nutriŃie şi metabolism; eliminare; activitate-mişcare; odihnă-repaus; rol şi relaŃii; toleranŃă la stres;valori şi credinŃe; percepŃia de sine; sexualitate – reproducere.

Diagnostice de

Tipuri de probleme identificate. Componente: titlul problemei, etiologia, caracteristicile problemei; diagnostice NANDA.

nursing:

Plan de îngrijire :

Obiective adaptate resurselor pacientului şi problemelor identificate; intervenŃii aplicate în funcŃie de priorităŃi.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

51

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice procesul de îngrijire (nursing), conform criteriilor de performanŃă a), b), c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL

CompetenŃa 6:

Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Efectuează bilanŃul îngrijirilor pe baza evidenŃelor .

(b)

Apreciază starea pacientului în raport cu nevoile de bază.

(c)

Revizuieşte etapele procesului de îngrijire în caz de bilanŃ negativ.

CondiŃii de Aplicabilitate:

EvidenŃe:

Foaia de observaŃie – evoluŃie Plan de nursing – obiective realizate, obiective nerealizate

Starea pacientului:

StaŃionară, ameliorată, agravată. Autonomie recâştigată, sănătate restabilită

Nevoile de bază:

Satisfăcute – pacient independent Nesatisfăcute – pacient dependent

Criterii de revizuire:

Identificarea cauzelor bilanŃului negativ Reformularea obiectivelor Refacerea planului de îngrijire Evaluarea

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să să stabilească gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului, conform criteriilor de performanŃă a), b), c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

52

Titlul unităŃii :

15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Nivel:

3 avansat

Valoare credit

1.0

Competente: 15.1. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi. 15.2. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală 15.3. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni

Titlul unităŃii :

Competenta: 15.1.

15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi

Criterii de performanŃă:

(a)

Definirea semnelor prin care se manifestă boala

(b)

Descrierea componentelor anamnezei

(c)

Utilizarea termenilor medicali în efectuarea anamnezei

CondiŃii de Aplicabilitate:

Semnele de boală

Anamneza Motivele internării

Antecedentele bolnavului :

Vocabularul medical

Semn fizic – semn obiectiv: definiŃie şi exemple Simptom – semn subiectiv: definiŃie şi exemple Sindrom - definiŃie şi exemple

Abordarea bolnavului

Istoricul bolii antecedente heredo- colaterale – antecedente personale fiziologice – antecedente personale patologice CondiŃiile de viaŃă şi de muncă Cefalee, durere, vertij, extrasistole, amenoree, eructaŃii, pirozis, epistaxis, echimoze etc.

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze, efectueze o anamneză şi să utilizeze adecvat termenii medicali, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii :

15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Competenta: 15.2.

Criterii de performanŃă:

Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală

(a)

Descrierea metodelor fizice de examen clinic

(b)

Identificarea modificărilor observate la inspecŃia generală

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

53

CondiŃii de Aplicabilitate:

Metode fizice de examen clinicInspecŃia - condiŃii şi mod de efectuare Palparea - condiŃii şi mod de efectuare PercuŃia - condiŃii şi mod de efectuare AuscultaŃia - condiŃii şi mod de efectuare

I

Modificări

Atitudini şi posturi Mersul Faciesul Modificări tegumentare de culoare, cianoza , icterul, erupŃiile cutanate ,edemul, tulburări trofice

Statura şi tipul de constituŃie; clasificarea tipurilor de constituŃie

Starea de nutriŃie Starea de conştienŃă.

Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să numească modificările de boală observate la inspecŃia generală, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu criteriile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii :

Competenta: 15.3.

15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni

Criterii de performanŃă:

(a)

Enumerarea simptomelor cheie

(b)

Clasificarea principalelor simptome pe aparate şi sisteme

(c)

Descrierea modificărilor observate în diferite sindroame

CondiŃii de Aplicabilitate:

Simptome cheie

Durerea, cefaleea, oboseala, vertijul, palpitaŃiile, febra

Principalele simptome pe aparate şi sisteme toracică),

Aparatul respirator (tusea, expectoraŃia, dispneea, hemoptizia, durerea

aparatul cardio circulator(palpitaŃiile, dispneea, durerea

precordială, edemele),

aparatul digestiv ( greaŃa, anorexia,vărsăturile, diareea,

constipaŃia),

aparatul renal (anuria, disuria, hematuria, poliuria, nicturia,

durerea colicativă ),

sistemul ganglionar (adenopatii ), sistemul nervos (atitudini, echilibru static şi dinamic, motilitate voluntară, reflexe, mişcări involuntare)

Sindroame patologice Sindromul bronşitic, sindromul de insuficienŃă coronariană, sindromul de insuficienŃă cardiacă, sindromul icteric, sindromul oclusiv intestinal, sindromul colestatic, sindroame

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

54

urinare, sindroame anemice, sindroame hemoragipare, sindrom de impregnare bacilară, neoplazică, sindrom meningeal. Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze manifestările cauzate de diferite afecŃiuni, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

2.0

CompetenŃe:

16.1. Caracterizează tehnicile de nursing si investigaŃiile.

16.2. Asigură echipamentele si materialele necesare.

16.3. Pregăteşte pacientul pentru tehnici şi investigaŃii.

16.4. Aplică tehnicile de nursing şi investigaŃiile.

16.5. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii si

investigaŃiei.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

55

Titlul unităŃii:

16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII

CompetenŃa 1 :

Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Identificarea tehnicilor de nursing şi investigaŃiilor.

(b)

Descrierea etapelor de execuŃie in conformitate cu fisele tehnice si protocoalele standard.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Tehnici de nursing:

internarea, transferul, externarea;schimbarea lenjeriei de pat şi de corp, toaleta pe regiuni la bolnavul imobilizat,schimbarea poziŃiei bolnavului în pat,mobilizarea bolnavului, captarea dejecŃiilor bolnavului imobilizat, observarea faciesului, stării generale şi reactivităŃii bolnavului, calcularea raŃiei alimentare, alimentaŃia bolnavilor, măsurarea şi notarea funcŃiilor vitale şi vegetative, efectuarea clismei, introducerea tubului de gaze, efectuarea de sondaje (gastric, duodenal, vezical) şi spălături (gastrică, oculară, auriculară, vezicală, vaginală), îngrijirea plăgilor: pansamente, bandaje, puncŃie venoasă şi capilară

InvestigaŃii:

recoltarea produselor bio-patologice pentru examene de laborator:

sânge, urina, materii fecale, sputa, vărsături, secreŃii purulente din leziuni deschise si din colecŃii închise, exudat faringian, secreŃii oculare si otice etc.

Etape de execuŃie:

pregătirea psihică (a pacientului conştient) si fizică, pregătirea materialelor si instrumentelor necesare, efectuarea tehnicii, îngrijirea bolnavului după tehnică, evaluarea, reorganizarea locului de muncă.

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască investigaŃiile si tehnicile de nursing conform criteriilor de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII

CompetenŃa 2:

Pregăteşte echipamentele si materialele necesare.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Alegerea echipamentelor si materialelor in funcŃie de tehnică şi de investigaŃie.

(b)

Respectarea normelor in vigoare, de protecŃie si de securitate a muncii.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Echipamente si materiale pentru tehnici de nursing:

documente de evidenta si mişcare (bilet de trimitere, de transfer, de ieşire), registru de intrări-ieşiri al secŃiei, documente specifice specializării (fise tehnice, protocoale standard); termometre, tensiometru, stetoscop, balanŃă, antropometrică, taliometru sau bandă metrică, obiecte de igienă, sonde gastrice, vezicale, trusă pentru îngrijirea plăgilor, feşi de tifon, soluŃii adezive , foi de temperatură , creioane colorate, irigator şi soluŃii!

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

56

Echipamente si

seringi si ace de unică folosinŃa, garou, soluŃii dezinfectante, comprese sterile, recipiente curate sau sterile, soluŃii anticoagulante, eprubete cu tampoane sterile, recipiente cu medii de cultură, cutii Petri, etc.

materiale pentru

investigaŃii:

Norme de protecŃie si de securitate a muncii:

documente normative si tehnice; instrucŃiuni de utilizare a echipamentelor; verificarea termenului de valabilitate pentru soluŃii si materiale sterile.

Probe de Evaluare:

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească echipamentele necesare conform criteriilor de performanŃă a), b), si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII

CompetenŃa 3:

Pregăteşte pacientul pentru tehnici şi investigaŃii

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Pregătirea psihică si fizică a pacientului in funcŃie de tehnica si investigaŃie.

(b)

Aprecierea resurselor pacientului in vederea cooperării.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Pregătirea psihica:

informare, explicare, obŃinerea consimŃământului, acordul implicit.

Pregătire fizica:

sistarea alimentaŃiei (bolnav à jeun), poziŃionarea adecvata in funcŃie de investigaŃie si de tehnica, respectarea pudorii, administrarea unor medicamente înainte sau in timpul tehnicii. nivel de cunoştinŃa, de cooperare, de mobilitate, grad de percepŃie si de înŃelegere.

Resursele

pacientului

Probe de Evaluare:

Probe orale /practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească pacientul in conformitate cu criteriile de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii:

16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII

CompetenŃa 4:

Aplică tehnicile de nursing si investigaŃiile.

Criterii de PerformanŃă:

(a)

Stabilirea priorităŃilor de desfăşurare a tehnicilor de nursing si investigaŃiilor.

(b)

Executarea tehnicii, investigaŃiei respectând etapele si timpii de execuŃie.

(c)

Aplicarea normelor de asepsie si antisepsie.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

57

PriorităŃi:

- tehnici care asigura suportul vieŃii: hemostaza şi îngrijirea plăgilor sângerânde, infectate; combaterea durerii şocogene, evacuarea conŃinutului gastric prin spălătură, efectuarea sondajului vezical în caz de retenŃie acută de urină, măsurarea funcŃiilor vitale, - tehnici care se executa dimineaŃa à jeun: recoltările de sânge pentru examene de laborator, sondajul gastric si duodenal, recoltarea exudatului faringian, a sputei (expectoraŃiei). - tehnici care asigura confortul: igiena şi alimentarea, evacuarea vezicii, clisma evacuatoare, introducerea tubului de gaze, îndepărtarea corpilor străini oculari şi auriculari.

Timpi de execuŃie:

sunt in funcŃie de tehnica si de investigaŃie; se vor folosi fişe tehnice si protocoale de îngrijire standard.

Norme de asepsie si antisepsie.

spălar