Sunteți pe pagina 1din 37

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE „RAISA PACALO”

CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

GHIDUL PRACTIC
UNITATEA DE CURS: SEMIOLOGIA BOLILOR INTERNE ŞI
PNEUMOLOGIE CU NURSING SPECIFIC
Specialitatea Îngrijirea bolnavilor
Calificarea Asistent medical
al elevului/-ei _____________________
gr. ___________

Chişinău 2021
Ghid allecţiilor practice al unităţii de curs Semiologia bolilor interne, pneumologie cu
nursing specific

1
Autori:

Nelea Sârbu - profesoară la disciplina Medicina internă cu nursing specific, grad didactic unu,
Formator Naţional în Medicina de familie, Decizii pentru modul sănătos de
viaţă.

Rodica Bulgaru - profesor la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic
unu

Recenzenţi:

1. Mariana NEGREAN – director adjunct pentru instruirea practică, CEMF „Raisa Pacalo”,
profesor la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic superior, grad
managerial unu,medic - internist, categoria superioară în specialitate, IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului Sănătăţii, Chişinău, Formator Naţional în Reducerea stigmei şi discriminării în
infecţia HIV, Îngrijiri paliative, Plani-ficarea familiei şi sănătatea reproducerii, Îngrijiri geria-
trice, Serviciile de sănătate în şcoli, Diabetul zaharat, Standardul naţional privind procedurile
operaţinale în screening-ul cervical.

2. Ludmila BOTNARCIUC – metodistCEMF „Raisa Pacalo”, profesor la disciplinele Genetica


medical şi Pediatria, Formator naţional, grad didactic superior doctor în pedagogie.

DISCUTAT

La şedinţa catedrei Discipline terapeutice

din "_04__"iunie 2018

Şef catedră ______________ Liuba TOMULESCU, grad didactic superior.

APROBAT

La şedinţa CMŞ din 18.06. 2018

2
CUPRINS

I. Argumentul…………………………………………………………………………………….

II. Competenţele şi abilităţile specifice disciplinei ……………………………………………

III. Programe, politici naţionale din domeniul sănătăţii………………………………………

IV. Regulile cu privire la securitatea muncii ………………………………………………….

V. Planul tematic al lecţiilor practice ........................................................................................

VI. Deprinderi practice obligatorii…………………………………………………………….

VII. Abrevieri ………………………………………………………………………………….

VIII. Conţinuturile ghidului………………………………………………………………….

IX. Glosarul de termini………………………………………………………………………

X.Resurse didactice recomandateelevilor la disciplină ……………………………………

XI. Anexe……………………………………………………………………………………….

3
I. ARGUMENT

Învăţământul profesional tehnic postsecundar tot mai mult este orientat spre
modernizarea procesului de formare a cadrelor medicale a sistemului de sănătate,
capabili de a gândi creativ şi liber, recunoscuţi nu numai pe piaţa internă a muncii,
dar şi peste hotarele ei. În procesul de formare iniţială a asistenţilor medicali în
colegiu, se solicită tot mai insistent a deplasaaccentul către un învăţământ
profesional, care valorifică competenţe pentru viaţă, de la o învăţare centrată pe
informaţie, către una în care importante sunt capacităţile de articulare creativă a
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în diverse situaţii de activitate socio-
profesională.
Ghidul practic este constituit pe principii ce fundamentează proiectarea,
organizarea şi desfăşurarea eficientă a lecţiilor practice la unitatea de curs
Semiologia bolilor interne şi Pneumologie cu nursing specificîn contextul unei
pedagogii axate pe competenţe, care are menirea de a asigura formarea la elevi a
unui sistem de competenţe funcţionale, necesare pentru adaptarea la condiţiile
mereu în schimbare ale vieţii.
Ghidul practicunitatea de curs Semiologia bolilor interne şi Pneumologie cu
nursing specificeste redat sub o formă clară în aspectele practice esenţiale ale
disciplinei pentru a facilita conexiunea între pregătirea preclinică şi activitatea
ulterioară din clinici.

4
II. COMPETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂȚII DE CURS

CS1. Abordarea holistică a pacientului/bolnavului cu afecţiuni respiratorii conform prevederilor


actelor legislative şi normative naţionale/internaţionale.
CS2. Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu identificarea simptomelor şi
sindroamelor în afecţiunile respiratorii.
CS3. Realizarea îngrijirilor individualizate conform etapelor procesului de nursing.

CS4. Algoritmizarea etapelor asistenţei medicale de urgenţă conform Protocoalelor Clinice


Naţionale.
CS5. Comunicarea eficientă în diverse situaţii socio- profesionale şi şcolarizarea pacientului
terapeutic/membrilor familiei în acordarea îngrijirilor specifice.
CS6. Promovarea modului sănătos de viaţă în afecţiunile respiratorii.

III. PROGRAME, POLITICI NAŢIONALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Procesul de instruire practică în CEMF „Raisa Pacalo” se organizează în corespundere cu


documentele legislative şi normative din ţară, prin coordonarea şi racordarea la cerinţele
europene, care promovează calitatea pregătirii cadrelor medicale cu studii postsecundare
nonterţiare:
A. Documentele principale ale politicii Statului RepublicaMoldova în domeniul
sănătăţii, educaţiei şi ocupării forţei de muncă:
1. Codul educaţiei al Republicii Moldovei, (promulgat prin Decretul Nr. 633, Monitorul
Oficial nr.319-324, din 24.10.2014).
2. Programulde dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica
Moldova pe anii 2011-2020 (Hotărârea Guvernului nr.1006 din 27 octombrie 2010);
3. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 şi Planul
de acţiuni pentru implementarea Strategiei (Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013)
4. Noua Politică de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021;
5. Protocoalele Clinice Naţionale;
6. Strategia Sănătatea 2020.
B. Documente europene:
1. Cadru de calificare european – o coordonare a proceselor de la Bolognia,
Kopenhaga şi Lisabona: Studiu de lungă durată. Sursa: KOH (2001) 678 endg. din 21.11.2001;
2. Comisia Europeană (2005): Pe calea spre cadru de calificare europeană în studii de
lungă durată, Documente de lucru a comisiei, (2005) 957 din 08.07.2005, Brüssel;
3. Comisia Europeană (2005): Modernizarea instruirii generale şi profesionale în Europa:
aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa, KOM (2005) 549 valabil din
10.11Consiliul Europei, Comisia Europeană (2006) - Modernizarea instruirii generale şi
profesionale: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa, raportul comun
referitor la progrese în cadrul programului de lucru "Instruire generală şi profesională 2010", din
Instrucţiuni Europene (EU ABl.) C 79/1 din 01.04.2006, Brüssel;
4. Directiva UE 2005/36/EG a Parlamentului European şi a Consiliului de recunoaştere a
calificărilor profesionale;
5. European Union Standards for nursing and midwifery: Information for Accession
Countries, Brussell, 2009.

5
C. Documentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniul pregătirii cadrelor
medicale:

1. Framework for Action on Interprofesional Education and Collaborative Practice.


Geneva, WHO, 2010;
2. The Wold Health Report 2006 – Working toghether for health. Geneva, WHO, 2006;
3. Munich Declaration. Nurses and midwives: A Force for Health, 2000, Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 2000.

IV. REGULILE CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII

În cabinetul Medicină internă:

 studenţii se ocupă în cabinet în forma profesională (halat, bonetă, încălţăminte de schimb;


 înainte de începerea lecţiei şi în timpul repausului cabinetul se aeriseşte;
 studenţii se prezintă la lecţii după instructajul tehnicii securităţii;
 cabinetul este amenajat în aşa fel, ca în caz de incendiu sau altă calamitate, să se poată evacua
uşor;
Se interzice:
 de a include la reţeaua electrică aparatajul fără învoirea profesorului;
 de a demonta, repara şi instala prize electrice;
 de a fixa firul electric în cuie, obiecte din lemn şi metal;
 efectuarea manoperelor practice invazive student –student;
 aparatele electrice se şterg de praf numai când sunt deconectate de la reţeua electrică;
 studentul respectă strict igiena personală şi metodica dezinfecţiei mâinilor.
Statutul unităţii de curs – obligatoriu
Unitatea de curs face parte din componenta de specialitate

V. PLAN TEMATIC AL LECŢIILOR PRACTICE RECOMANDATE


Semiologia bolilor interne şipneumologie cu nursing
Nr. Numărul de Locul
d/o Unităţi de învăţare ore desfăşurării

1. Examinarea pacientului terapeutic conform schemei 4 CESIM


medicale. Examenul subiectiv şi obiectiv. IMSP
2. Metodele investigaţiilor de laborator ale pacientului 4 CESIM
terapeutic. IMSP
3. Metodele funcţionale de examinare ale pacientului 4 CESIM
terapeutic. IMSP
4. Nursing-ul specific şi semiologia sistemului respirator. 4 CESIM
Bronşita acută, cronică şi astmul bronşic. Asistenţa de IMSP
urgenţă în acces de astm bronşic. Educaţia pentru sănătate.
5. Nursing-ul specific în Pneumoniile comunitare și 4 CESIM
Particularitățile Pneumoniei cauzată de coronavirus IMSP
SARS-CoV-2. Educaţia pentru sănătate.
6. Nursing-ul specific în cancerul bronhopulmonar și 4 CESIM
pleureziile. Educaţia pentru sănătate. IMSP
7. Nursing-ul specific în Tuberculoza pulmonară. Educaţia 4 CESIM
6
pentru sănătate. IMSP
8. Complicațiile Tuberculozei. Nursing-ul specific în stările 2 CESIM
de urgenţă respiratorii. Educaţia pentru sănătate în IMSP
afecţiunile respiratorii.
Total 30

VI. LISTA DEPRINDERILOR PRACTICE

1. Examenul subiectiv al bolnavului şiinspecţia generală.


2. Completarea dosarului de nursing.
3. Pregătirea bolnavului și recoltarea materialului biologic.
4. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru bronhoscopie.
5. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în hemoptizie şi hemoragia pulmonară.
6. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în acces de astm bronşic.
7. Tehnica înregistrării electrocardiogramei (ECG).
8. Pregătirea pacientului pentru monitorizarea Holter ECG, tredmil –test, cicloergometrie.
9. Pregătirea pacientulu şi efectuarea Peak- flowmetriei.
10. Tehnica de aplicare în practica asistentului medical a inhalatorului, nebulizatorului şi
pulsoximetrului.
11. Colectarea sputei (BAAR, Gen Expert).
12. Pregătirea necesarului și efectuarea probei Mantu.
13. Prelucrarea recipientelor pentru colectarea sputei după utilizare.
14. Realizați dezinfecția finală în focarul de tuberculoză - dormitorul pacientului.
(echipament, respirator, geamul, suprafețe, sol. Cloramină 3%).
15. Prelucrarea și dezinfectarea lenjeriei,veselei și managementul resturilor alimentare.
16. Administrarea O2 prin mască.

VII. ABREVIERI
AINS- antiinflamatoare nesteroidiene
ALAT- alaninaminotransferaza
AMU – sistenţa medicală de urgenţă
ASAT – aspartataminotransferaza
BPOC– bronhopneumopatia obstructivă cronică
CPC – cord pulmonar cronic
ECG - electrocardiografia
EcoCG - ecocardiografia
FR – frecvenţa respiraţiei
GGTP – gamaglutamiltranspeptidaza
GB - glicemia bazală
Hb – hemoglobina
RMN – rezonanţa magnetică nucleară
TA- tensiunea arterială
TC- tomografia computerizată
VSH – viteza de sedimentare a hematiilor.

7
CONŢINUTURILE GHIDULUI PRACTIC
Subiectul 1:Examinarea pacientului terapeutic conform schemei medicale. Examenul
subiectiv şi obiectiv. Data ________________________
Abilităţile specifice:
1. Explicarea schemei medicale de examinare a pacientului terapeutic
2. Examinarea pacientului terapeutic, examenul subiectiv: datele generale despre bolnav,
acuzele bolnavului, anamneza bolii, anamneza vieţii.
3. Examinarea pacientului terapeutic, examenul obiectiv: inspecţia, palpaţia, percuţia,
auscultaţia.
4. Argumentarea diagnostică a metodelor subiective şi obiective de examinare.

Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Desfăşurarea activităţii practice


Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea
modului sănătos de viaţă)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Enumeraţi regulile generale de colectare a anamnezei:
o _______________________________________________________________________
o _______________________________________________________________________
o _______________________________________________________________________
o _______________________________________________________________________
o _______________________________________________________________________
o _______________________________________________________________________
Sarcină - Examinaţi bolnavii tematici
N.P.pacientului _______________________Vîrsta _____Sexul _____
Data internării____________Locul de muncă________________Profesia__________________
Domiciliul_________________________Poliţa de asigurare_____________________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele la internare:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:
a)debutul
bolii__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) evoluţia
bolii__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) tratamentul urmat____________________________________________________________
8
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) caracteristica ultimei acutizări__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:
a) date biografice (condiţiile de viaţă şi muncă)______________________________________
_____________________________________________________________________________
b) antecedente personale fiziologice________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) antecedentele personale patologice (afecţiuni suportate) ______________________________
_____________________________________________________________________________
d) antecedente heredocolaterale___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) anamneza alergologică_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
f) deprinderi dăunătoare__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Inspecţia generală:
Aprecierea stării generale ________________________________________________________
Conştiinţa_____________________________________________________________________
Atitudinea _____________________________________________________________________
Tipul constituţional________________________, temperatura __________________________
Tegumentele şi mucoasele vizibile: culoarea ________________, erupţiii__________________,
depigmentări______________, leziuni de grataj____________, ulceraţii___________________,
cicatrici_____________________, umiditatea____________, turgorul____________________.
tipul de pilozitazte_________________, starea părului___________________________,
unghiile______________________________________________________________________.
Ganglionii limfatici (dimensiuni, consistenţă, aderenţă cu ţesuturile adiacente, senzaţii
dureroase)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Edeme (localizare, caracteristica)__________________________________________________
Sistemul osos (prezenţa deformaţiilor, degete hipocratice) ______________________________
_____________________________________________________________________________
Articulaţiile (configuraţia, prezenţa tumefierii, hiperemii, durerii, limitarea
mobilităţii)____________________________________________________________________
_________
Inspecţia pe sisteme:
a) sistemul respirator:
 respiraţia nazală (liberă, dificilă), participarea aripilor nasului în actul de
respiraţie____________________________________________________________________
 vocea (neschimbată, răguşită,
afonie)_____________________________________________
 cutia toracică: forma _______________, participarea uniformă la actul de respiraţiei a
ambelor hemitorace ___________________________________________________________
 tipul respiraţiei _____________frecvenţa respiraţiilor şi amplitudinea
___________________
b) sistemul cardiovascular:
 starea vaselor sangvine ale gîtului _______________________________________________
 inspecţia regiunii precordiale ___________________________________________________
9
c) sistemul digestiv:
 cavitatea bucală: mucoasa____________________,limba_____________________________
starea dinţilor_______________________________________________________________
 abdomenul (forma, volumul, prezenţa colateralelor venoase, cicatricilor şi altor
formaţiuni,circumferinţa)_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Sistemul uroexcretor:
 Edemele (localizarea şi
caracteristicile)____________________________________________
__________________________________________________________________________
Palpaţia pe sisteme:
 Determinarea elasticităţii cutiei toracice___________________________________________
 Pulsul_________, tensiunea arterială ________, Frecvenţa respiraţiei __________________
 Palparea abdomenului: regiunile dureroase
__________________________________________________________________________
 Palparea ficatului şi
splinei______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adnotaţi fig.1, scrieţi legenda.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fig. 1 Topografia abdomenului
Sarcină - Enumeraţi şi descrieţi focarele de auscultare a
cordului.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10
Fig. 2 Focarele de auscultare a cordului

Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Controlul realizării lucrării practice (aprecieri, sugestii recomendaţii)
____________________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________

Subiectul2: Metodele investigaţiilor de laborator ale pacientului terapeutic.


Data ________________________
Competenţele şi abilităţile specifice:
1. Enumerarea principalelor metode de laborator și argumentarea diagnostică.
2. Recoltarea sângelui pentru examenele de laborator: biochimice, hemograma, bacteriologice.
3. Recoltarea urinei pentru examenele biochimice, bacteriologice, Neciporenco, proba
Zimniţchii, urina la glucoză.
4. Recoltarea materiilor fecale pentru examenul coprologic, bacteriologic, parazitologic şi la
sângele ocult.
5. Recoltarea sputei pentru examenul citologic, bacteriologic şi sputa BAAR (bacil acido-
alcoolo rezistent).
6. Recoltarea maselor vomitive pentru examene toxicologice.
7. Însemnătatea diagnostică şi tehnica colectării conţinutului duodenal.
8. Completarea trimiterilor la investigaţiile de laborator.

Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Desfăşurarea activităţii practice


Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea
modului sănătos de viaţă)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Enumeraţi materialul biologic care se poate recolta pentru a evalua starea de
sănătate_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sarcină –Explică noţiunile:Hematocritu
l_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Polakiuria_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
BAAR_________________________________________________________________________

Sarcină- Alegeţi recoltorul şi notaţi figurile în raport cu prelevatul recoltat:


( containere, recoltor exudat faringian, urinocultor, coprorecoltoare, recoltoare pentru sîngele
biochimic, recoltor pentru spută etc.)

Prelevatul recoltat Recoltorul


Urina generală
Urina Neciporenco
Urina bacteriologică
Urina Zimniţchi
Urina la glucoză
Analiza maselor fecale
Analiza sputei generale
Analiza sputei bacteriologică
Analiza sputei BAAR
Exudat faringian
Analiza biochimică a sîngelui

12
Analiza generală a sîngelui
Exudat pleural

Algoritmizaţi etapele efectuării recoltării materialului biologic


Urina Neciporenco Urina Zimniţchi

Sarcină - Interpretaţi buletinele de analiză:


Analiza generală a sângelui.
Barbat , 48 ani Formula leucocitară:
Hb = 68 g/l nesegmentate =2%
Eritrocite = 2,4 x 1012/l segmentate = 15%
Leucocite = 125 x 109/l lymfocite = 82 %
VSH = 25mm/h monocite = 1%
Indicele de culoare = 0,70 eozinofile = 0%
Trombocite = 130 x 109/l bazofile = 0%
1. Algoritmul colectării urinei pentru analiza generală.
2. Numiti termenul corect pentru fiecare deviere de la valorile normale
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Analiza generală a urinei.


Cantitate 70 ml
Culoare galbenă, tulbure
pH acid
Densitate 1022
Proteine - absent
Glucoza - absent
Celule epiteliale plate - 5 în c/v
Leucocite - 10 – 12 în c/v
Eritrocite - 1 în c/v
Cilindri leucocitari - 3 în c/v
Mucus – mult
1. Algoritmul colectării urinei pentru analiza generală.
2. Numiti termenul corect pentru fiecare deviere prezentă de la valorile normale.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii
recomandaţii)________________________________________________________________________
_____________
Semnătura profesorului _________________________

Subiectul 3: Metodele funcţionale de examinare ale pacientului terapeutic.


Data ________________________
Competenţele şi abilităţile specifice:
1. Pregătirea psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii funcţionale.
2. Metodelefuncţionale: electrocardiograma (ECG), monitorizarea Holter elecrocardiografic,
veloergometria, spirometria, spirografia, Peak- flowmetria;
3. Metodele instrumentale:
a) radiologice (radiografia, radioscopia, microradiografia, bronhografia, irigoscopia,
colecistografia, urografia intravenoasă,cistografia, tomografia computerizată).
b) endoscopice (bronhoscopia, fibroesofagogastroduodenoscopia (FEGDS), colonoscopia,
rectoromanoscopia, cistoscopia).
c) echografice (echocardiografia, echografia organelor interne şi a glandei tiroide).
d) medicina nucleară (scintigrafia, rezonanţa magnetică nucleară (RMN)).
4. Informarea, explicarea în termeni accesibili a tehnicii şi investigaţiei, obţinerea
consimţământului şi a colaborării pacientului conştient, orientat,decizia şi acordul implicit;
în cazul bolnavilor comatoşi, inconştienţi decizia şi acordul de la rudele apropiate.
5. Pregătirea fizică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii funcţionale şi instrumentale
conform standardelor/ protocoalelor ale deprinderilor practice.
6. Respectarea tehnicii securităţii.
Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Desfăşurarea activităţii practice
Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea
modului sănătos de viaţă)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sarcină – Explicaţi importanța Electrocardiogramei (ECG)_____________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Condiţiile de înregistrare a electrocardiogramei şi plasarea electrozilor (fig.1)

Roşu ________________________________________

14
Galben ______________________________________
Verde________________________________________
Negru________________________________________
Sarcină – Enumeraţi şi descrieţi Derivaţiile bipolare standard (fig. 2)şi unipolare.

Fig.2
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină – Descrieţi derivaţiile toracice, adnotaţi fig.3, scrieţi legenda.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________
_________________________________________________________ Fig.3
Sarcină – Desenaţi o electrocardiogramă (norma) şi analizaţi-o.

 Unda P ________________________________________________________________ 
 Segmentul PQ ___________________________________________________________
 Complexul QRS __________________________________________________________
 Segmentul
ST_____________________________________________________________
Sarcină – Explicaţi tehnica pregătirii pacientului pentru monitorizarea Holter.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină – Explicaţi tehnica pregătirii pacientului pentru peak-flowmetriei
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

15
Sarcină – Explicaţi necesitatea familiarizarii cu modelul consimţămîntul pacientului pentru
efectuarea intervenţiei medicale de caracter invaziv prezentat de Ministerul Sănătăţii. ( Acordul
informat al pacientului )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii recomandaţii)
_____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului ___________________________
Subiectul 4: Nursing-ul specific şi semiologia sistemului respirator. Bronşita acută, cronică şi
astmul bronşic. Asistenţa de urgenţă în acces de astm bronşic. Educaţia pentru sănătate.
Data ________________________
Competenţele şi abilităţile specifice:
1. Expunerea semnelor principale în afecţiunile sistemului respirator.
2. Caracterizarea problemelor de dependenţă, surselor, manifestărilor cu stabilirea obiectivelor
şi intervenţiile asistentei medicale în afecţiunile respiratorii.
3. Caracteristica factorilor etiologici, manifestările clinice, principiile de diagnostic şi
tratament în bronşitele acute şi cronice, astmul bronşic.
4. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
5. Efectuarea examenului obiectiv(inspecţia generală, auscultaţia plămânilor).
6. Analiza și sistematizarea datelor, stabilirea diagnosticului de nursing.
7. Alcătuirea planului de nursing.
8. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator şi
instrumentale - spirometrie, spirografie, Peak- flowmetria conform
standardelor/protocoalelor ale deprinderilor practice.
9. Aplicarea algoritmului de asistenţă de urgenţă în criza astmatică de dispnee.
10. Îngrijirea bolnavilor cu tuse şi dispnee.
11. Conduita pacientului cu astm bronşic, conform Protocolului clinic naţional Astmul bronşic la
adult.
12. Proiectarea convorbirii privind profilaxia bronşitei acute şi cronice,astmul bronşic.
Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Desfăşurarea activităţii practice


Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea
modului sănătos de viaţă)________________________________________________________
16
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Enumeraţi părţile componente ale sistemului respirator.
Adnotaţi fig.1, numerotaţi şi scrieţi legenda.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

Fig.1
Sarcină - Caracterizaţi semnele obiective ale dispneei_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcină - Examinaţibolnavii tematici


F.N.P.____________________Vîrsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

17
Sarcină - stabiliţi diagnosticului de nursing
Obiectivele asistentei Intervenţiile asistentei
Diagnosticul de nursing
medicale medicale

Sarcină - Descrieţi etapele îngrijirii bolnavilor în dispnee


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Descrieţi etapele îngrijirii bolnavilor în tuse.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Enumeraţi etapele utilizării corecte a peak-flow-metru-lui cu cursor la domiciliu:

1.____________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
Sarcină - Descrieţi asistenţa de urgenţă în acces de astm bronşic conform Protocolului Clinic
Naţional la etapa prespitalicească.

1.____________________________________________________________________________
18
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________

Concluzii__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii recomandaţii)
_____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului _______________________________________

Subiectul 5:Nursing-ul specific în Pneumoniile comunitare și Particularitățile Pneumoniei


cauzată de coronavirus SARS-CoV-2. Educaţia pentru sănătate.

Data ________________________

Competenţele şi abilităţile specifice:

1. Caracterizarea factorilor etiologici, clasificarea, manifestările clinice, principiile de


diagnostic şi tratament în Pneumonia franc-lobară, Bronhopneumonia și Pneumonia cauzată
de coranavirus SARS-CoV-2.
2. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
3. Identificarea problemelor de dependenţă cu stabilirea diagnosticului de nursing prioritar,
obiectivele şi intervenţiile asistentei medicale.
4. Aprecierea stării bolnavilor, îngrijirea în baza planului de nursing.
5. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii paraclinice
(examenul radiologic al cutiei toracice).
6. Aplicarea algoritmului de asistenţă de urgenţă în sindromul hipertermic.
7. Îngrijirea bolnavilor cu febră, tuse, dispnee. Pulsoximetria. Oxigenoterapia.
8. Conduita pacientului conform Protocolului Clinic Naţional Pneumonia comunitară la adult.
9. Promovarea activităţilor de profilaxie a pneumoniilor.
Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de
viaţă)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sarcină - Examinaţi bolnavii tematici


F.N.P.____________________Vîrsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - stabiliţi diagnosticului de nursing
Obiectivele asistentei Intervenţiile asistentei
Diagnosticul de nursing
medicale medicale

20
Sarcină - Descrieţi asistenţa de urgenţă în sindromul hipertermic la etapa prespitalicească.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Explicaţi noţiunea Hiperpirexie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________

Sarcină. Algoritmizați etapele pulsoximetriei.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Sarcină. Metodele de administrare a Oxegenului la


pacientul cu Pneumonie cauzată de coronavirus SARS-
CoV-2. (mască, concentrator).

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Sarcina. Selectați asemănările și deosebirile Pneumoniei bacteriene și virale.

Pneumonie bacteriană Pneumonie virală

21
Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_

Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii recomandaţii)


_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ____________________________________

Subiectul 6: Nursing-ul specific în cancerul bronhopulmonar și pleureziile. Educaţia pentru


sănătate.
Data ________________________
Competenţele şi abilităţile specifice:

1. Caracterizarea factorilor etiologici şi favorizanţi, manifestările clinice, principiile de


diagnostic şi tratament încancerul bronhopulmonar și pleurezii.
2. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
3. Identificarea problemelor de dependenţă, stabilirea diagnosticului de nursing, obiectivele şi
intervenţiile asistentei medicale.
4. Aprecierea stării bolnavilor, îngrijirea bolnavului conform planului de nursing.
5. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnicile şi investigaţiile paraclinice: de
laborator şi instrumentale (bronhoscopia, bronhografia, examenul radiologic, tomografia
computerizată) conform standardelor /protocoalelor ale deprinderilor practice.
22
6. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în sindromul hipertermic, hemoptizie,
hemoragie pulmonară.
7. Îngrijirea bolnavilor cu febră, tuse, acordarea poziţiei de drenaj.
8. Pregătirea fizică şi psihologică pentru toracocenteză, îngrijirea şi supravegherea bolnavilor.
9. Consilierea pacientului şi membrilor familiei privind îngrijirea bolnavului.
10. Conduita pacientului conform Protocolului Clinic Naţional Tumorile maligne ale
plămânului.
Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de
viaţă)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sarcină - Examinaţi bolnavii tematici


F.N.P.____________________Vîrsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - stabiliţi diagnosticului de nursing
Obiectivele asistentei Intervenţiile asistentei
Diagnosticul de nursing
medicale medicale

23
Sarcină - Descrieţi etapele îngrijirii bolnavilor în faza de deschidere a abcesului pulmonar.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Descrieţi asistenţa de urgenţă în sindromul hemoragic la etapa prespitalicească.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Explicaţi criterii de descriere a tumorii conform Sistemului Internaţional pentru
Stadializarea Cancerului Pulmonar:
T____________________________________________________________________________
N____________________________________________________________________________
M____________________________________________________________________________
Sarcină - Explicaţi noţiunile
sindromul Pancoast –
Tobias________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Îngrijirile
paliative_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Scala vizual analogă (VAS) (OMS):

Instrucţiuni: se marchează pe linia de mai jos cât de puternică este durerea


fără durere 0 ________________________________________________ 10 extremă

Scala ratei numerice (NRS – numerical rating scale): Instrucţiuni: pe o scală de la 0 la 10 se


marchează cît de puternică este durerea:
- fără durere = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = durere insuportabilă.
24
Scala descrierii verbale: Instrucţiuni: care este cuvântul care descrie cel mai bine durerea:
fără (0); slabă (1-3); moderată (4-6); severă (7-9); insuportabilă (10)

Sarcină - Enumeraţi reacţiile adverse la administrarea a chimiopreparatelor.

1. ________________________________ 2. ________________________________________
3. ________________________________ 4. ___________________________ ____________
5. _________________________________ 6. ________________________________________

Sarcina. Selectați asemănările și deosebirile Pleurezia fibrinoasă și exudativă.

Pleurezia exudativă

25
Pleurezia fibrinoasă

Definiți noțiunile:
Exudat - _____________________________________________________________________
Transudat - __________________________________________________________________

Concluzii_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii recomandaţii)


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _________________________________________________________

Subiectul 7: Nursing-ul specific în Tuberculoza pulmonară. Educaţia pentru sănătate.


26
Data: _____________
Competenţele şi abilităţile specifice:
1. Caracterizarea factorilor etiologici şi favorizanţi, datelor epidemiologice, manifestărilor
clinice aletuberculozei pulmonare şi pleurezii.
2. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
3. Identificarea problemelor de dependenţă, stabilirea diagnosticului de nursing prioritar,
obiectivele şi intervenţiile asistentei medicale.
4. Îngrijirea bolnavilor conform planului de nursing.
5. Pregătirea necesarului pentru tehnici, investigaţii: hemograma, analiza biochimică a
sângelui, recoltarea produselor patologice – sputa la BAAR (bacilul acido-alcoolo rezistent),
examenul radiologic, GenXpert.
6. Pregătirea necesarului pentru efectuarea probei Mantoux şi citirea rezultatelor.
7. Argumentarea şi supravegherea pacientului conform tratamentului Strategia DOTS
(tratament de scurtă durată sub directă observaţie).
8. Proiectarea şi realizarea convorbirii privind profilaxia specifică şi nespecifică.
9. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei.
10. Caracterizarea complicaţiilor tuberculozei pulmonare şi aplicarea algoritmului asistenţei de
urgenţă în hemoptizie, hemoragie pulmonară.

Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea
modului sănătos de viaţă)
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sarcină - Examinaţi bolnavii tematici
F.N.P.____________________Vîrsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcină - stabiliţi diagnosticului de nursing

27
Obiectivele asistentei Intervenţiile asistentei
Diagnosticul de nursing
medicale medicale

Sarcină - Descrie metoda de diagnostic în tuberculoză- GenXpert test


____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Sarcină - Descrie algoritmul colectării sputei la BAAR


____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcină - Notaţi cel puţin 5 din principiile generale de tratament în TB:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________

Sarcină - Scrieţi pe liniile ce urmează descifrarea abrevierilor recomandate pentru preparatele


antituberculoase de bază:
H________________________ Z_________________________
E________________________ S_________________________
R________________________

Sarcină - definiţi Strategia DOTS _____________________________________________

28
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sarcină - descrieţi algoritmul Probei Mantoux.


1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii recomandaţii)


_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ______________

Subiectul 8: Complicațiile Tuberculozei. Nursing-ul specific în stările de urgenţă respiratorii.


Educaţia pentru sănătate în afecţiunile respiratorii.
29
Data: _____________
Competenţe şi abilităţi specifice

1. Caracterizarea complicațiilor Tuberculozei și a stărilor de urgenţă în afecţiunile respiratorii


(criza de astm bronşic, status asmaticus, sindromul hipertermic, hemoptizia, hemoragia
pulmonară, pneumotoraxul).
2. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în complicaţii în baza studiului de caz.
3. Identificarea problemelor de dependenţă, stabilirea diagnosticului de nursing.
4. Aprecierea stării bolnavilor, elaborarea planurilor de îngrijire în baza studiilor de caz.
5. Consilierea pacienţilor în activităţi de promovare a profilaxiei afecţiunilor respiratorii în
baza studiului de caz.

Sarcină - Argumentaţi importanţei temei studiate


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sarcină - Acordaţi servicii de îngrijire bolnavilor în secţie (îngrijiri, consiliere, promovarea
modului sănătos de viaţă)_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sarcină - Rezolvaţi cazul clinic problematizat şi stabiliţi diagnosticul de nursing
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Diagnosticul de nursing Obiectivele a/m Intervenţiile a/m

30
Sarcină - Definiţi noţiunile:

criza de astm bronşic___________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
„status asmaticus”
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
sindrom hipertermic
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
hemoptizia____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
hemoragia pulmonară
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
pneumotorax___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcină -Algoritmizaţi asistenţa de urgenţă în:

criza de astm bronşic


1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Sindromul hipertermic

31
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Hemoptizie şi hemoragia pulmonară


1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Pneumotorax
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Controlul realizării lucrării practice ( aprecieri, sugestii recomandaţii)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ______________

32
IX . GLOSAR DE TERMENI

1. Abces - o cantitate variabilă de materie lichidă, cu consistenţă vîscoasă, ce se


acumulează într-o cavitate a corpului.
2. Acrocianoză - sindrom ce apare datorită unei circulaţii îngreunate, deficitare, care
este însă reversibil.
3. Adenită (limfadenită) - inflamaţie acută sau cronică a ganglionilor limfatici.
4. Afonie - lipsa vocii.
5. Anorexie - scăderea voluntară a aportului alimentar sau chiar încetarea alimentării.
6. Ameteli - tulburări de echilibru şi vedere apărute în diferite ocazii şi care au diferite
cauze;
7. Carcinoma - tumoră malignă dezvoltată pe seama ţesuturilor epiteliale.
8. Caşexie - stare de slăbiciune profundă a organismului dată de o denutriţie pronunţată.
9. Coronarografie – procedură invazivă prin care sunt vizualizate arterele care irigă
muschiul inimii.
10. Colesterol - un anumit tip de grăsime care se poate doza în singe.
11. Congenital -din nastere.
12. Coagulare - un porces prin care se auto opreŞte o sîngerare, prin formarea unui cheag de
singe.
13. Coprocultură - examen bacteriologic al maselor fecale.
14. Doppler - un efect fizic cu ajutorul căruia se pot măsura şi cuantifica vitezele de curgere
a sîngelui la nivelul vaselor şi între cavităţile inimii.
15. Densitometrie osoasă - măsurare a densităţii osoase prin evaluarea conţinutului mineral
al oaselor.
16. Etiologie -cauza unei afectiuni.
17. Ftizie – tuberculoză
18. Hemoptizie - eliminare pe gură de sînge provenind din aparatul respirator.
19. Laringospasm - contracţie bruscă a muşchilor laringelui provocînd ocluzia sa prin unirea
corzilor vocale.
20. Marcher tumorali - substanţă secretată de către celulele canceroase sau de către
ţesuturile sănătoase ca raspuns la prezenţa unei tumori.
21. Metastază - migrare pe cale sangvină sau limfatică a factorilor patologici (bacterii,
virusuri, paraziţi, celule canceroase) provenite de la o leziune iniţială.
22. Midriază - dilataţie a pupilei.
23. Mioză - contracţie a pupilei.
24. Neoplazie - tumoră malignă, cancer.
25. Parestezie - senzaţie anormală, nedureroasă, dar neplăcută, simţită pe piele.
26. Pneumatorax - pătrunderea de aer între cele două foiţe ale pleurei.
27. Profilaxie - procedee prin care sunt prevenite anumite afectiuni.
28. Recidivă - reaparitia unor fenomene clinice sau paraclinice după o perioadă de absenţă.
29. Tahipnee - accelerare anormală a frecvenţei respiratorii.

33
X. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată/ accesată/


crt procurată resursa
.

1. Negrean M., Tomulescu L., Carp. L şi


alţi autori, Medicina internă cu nursing
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
specific, suport de curs pentru studenţii
colegiilor de medicină, Chişinău, 2014.
2. Borundel C., Medicină internă pentru
cadre medii, Ed. BIC ALL, Bucureşti, Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
2004
3. Botnaru V., Medicina interna, Breviar Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Modulul Pneumologie, Editura F. E. –P Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
Tipografia Centrală, Chişinău, 2008. https://ru.scribd.com/document/38233358/Bolile-
Aparatului-Respirator-Victor-Botnaru
4. Botnaru V., Pneumologie, Editura F. E. Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
–P Tipografia Centrală, Chişinău 2009 Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
https://ru.scribd.com/document/38233358/Bolile-
Aparatului-Respirator-Victor-Botnaru
5. Botnaru V.,Examenul clinic în Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
afecţiunile aparatului respirator. Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
Chişinău: FEP “Tipografia centrală”, https://ru.scribd.com/document/38233358/Bolile-
1998. Aparatului-Respirator-Victor-Botnaru
6. Babiuc C., Dumbrava Vlada –
Tatiana,Medicină internă, Centrul Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
Editorial Poligrafic Medicină, Chişinău,
2008
7. Gherasim L.,Medicina internă, vol.II,
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Ed. Medicală, Bucureşti 1999.
8. Iavorschi C., Ustian A., Vîlcă V., Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Ftiziologie, Ghid,Chişinău, 2011. Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
9. Iavorschii C., Profilaxia Tuberculozei, Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
(Recomandări metodice), Chişinău Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
2008.
10. Negrean M.,coordonator de ediţie,
Standarde/protocoale ale deprinderilor
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
practice, Tipogr. Prag -3 SRL, Chişinău,
2008
11. Stempovscaia E., responsabil de ediţie,
Standarde de îngrijiri -nursing pentru
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
asistente medicale şi moaşe,Tipog.
GrafemaLibris, Chişinău, 2007
12. Titircă L.,Ghid de nursing – volumul I Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
şi tehnici de evaluare – volumul II,
Editura, Viaţa Medicală Românească,
34
Bucureşti, 2011
13. Titircă L.,Manual de îngrijiri speciale
acordate pacienţilor de asistenţi
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
medicali, Editura, Viaţa Medicală
Românească, Bucureşti, 1998.
14. Vasilenco V.,Propedeutica bolilor
interne, Editura Universitas, Chişinău Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
2001
15. Mozes C.,„Tehnica îngrijirii bolnavului
(cartea asistentei medicale)”, Ediţia
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
VII, Editura Medicală, Bucureşti, 2003.

16. Programului naţional de control al www. ms.gov.md


tuberculozei pentru anii 2016- 2020,
iulie, Chişinău, 2016.
17. Politica Naţională de Sănătate a http://www.unfpa.md/images/stories/pdf/politica
Republicii Moldova anii 2007- 2021. %20sanatate.pdf
18. Strategia,Sănătatea 2020. www. ms.gov.md
19. Protocoale Clinice Naţionale www. ms.gov.md

XI. ANEXE
35
Anexa 1
ACORDUL INFORMAT
Anexa nr. 3
la Ordinul MS nr. 300
din 24 iulie, 2007
Model
Consimtamîntul pacientului
pentru efectuarea interventiei medicale de caracter invaziv
Institutia medico-sanitara publica _________________________________________________
Eu, subsemnatul, prin prezentul îmi exprim acordul (consimtamântul) la urmatoarele proceduri
de diagnostic/tratament prin urmatoarele metode:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
caracterul si scopul carora mi-au fost explicate si propuse de catre medicul,
_____________________________________________________________________________.
Eu am fost informat si am înteles ca aceste metode sunt efectuate prin utilizarea utilajelor
(aparatelor)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
special destinate metodelor propuse de diagnostic/tratament.
Procedurile vor fi efectuate la supravegherea medicului de catre asistentelemedicale,
special pregatite în acest domeniu.
În cadrul efectuarii procedurilor de tratament eu voi fi conectat la aparatul(dispozitivul) medical
prin intermediul _______________________________________________________________
si voi avea senzatii _____________________________________________________________
(vibratie, mici întepaturi, caldura, caracteristice acestor forme de tratament).
Mie mi s-a explicat despre beneficiile acestor metode de diagnostic si
tratament, care nu au un grad absolut de eficacitate si despre consecintele nedorite
ce pot duce în anumite cazuri rare la complicatii grave si chiar moarte.
Vor fi luate toate masurile de preîntâmpinare care constau în supravegherea
atenta a starii mele de catre personalul medical mediu în procesul tratamentului, iar
utilajul si medicamentele necesare pentru acordarea ajutorului de urgenta vor fi
gata pregatite.
Eu am înteles tot ce mi-a explicat medicul, care a raspuns la toate întrebarile
mele. Benevol îmi exprim consimtamântul constient pentru efectuarea procedurilor
descrise. Concomitent îmi asum responsabilitatea pentru orice încalcare a regulilor
de comportament si ne îndeplinirea recomandarilor primite.

Data _______________ Semnatura __________________

Confirm, ca eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile si riscurile


procedurilor descrise.

Data _________________ Semnatura _______________

36
37

S-ar putea să vă placă și