Sunteți pe pagina 1din 209

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.

2007

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA


DOMENIUL: SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA

CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

BUCURESTI
2007

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

AUTORI:

1. Crin Marcean – prof. dr. , Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, Bucuresti


2. Mihaela Alexandru – prof., Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, Bucuresti
3. Eugenia Cristescu – prof., Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, Bucuresti
4. Doina Taflaru – medic, prof. Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”,
Bucuresti
5. Astrid Lascaride – medic, prof. Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”,
Bucuresti
6. Irina Olaru – prof. Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, Bucuresti
7. Aritina Balan – biolog, Spitalul “C. Angelescu”, Bucuresti
8. Ionel Badara – prof. Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, Bucuresti
9. Dobre Reghina, asistent medical laborator Spitalul Victor Babeş, Bucureşti
10. Petrescu Augustin, asistent medical laborator Spitalul Victor Babeş, Bucureşti
11. Udma Florica, profesor Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

LISTA UNITATILOR DE COMPETENTA CREDITE

1. COMUNICARE PROFESIONALA 1
2. COMUNICARE PROFESIONALA IN LIMBA MODERNA 2
3. TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII 1
4. MANAGEMENTUL CALITATII 1
5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 2
6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA 1
7. ANATOMIE UMANA 1
8. FIZIOLOGIE UMANA 1
9. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 1
10. ETICA SI DEONTOLOGIE MEDICALA 1
11. IGIENA GENERALA SI SANATATE PUBLICA 1
12. GENETICA 1
13. BOLI INTERNE 2
14. BOLI CHIRURGICALE 2
15. BIOCHIMIE MEDICALA 2
16. TEHNICI DE BIOCHIMIE CLINICA 2
17. IMUNOLOGIE MEDICALA 1
18. TEHNICI DE IMUNOLOGIE MEDICALA 2
19. BACTERIOLOGIE 2
20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE 2
21. VIRUSOLOGIE SI TEHNICI DE VIRUSOLOGIE 1
22. EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE 2
23. MICOLOGIE SI TEHNICI DE LABORATOR IN MICOLOGIE 1
24. HEMATOLOGIE 1
25. TEHNICI DE HEMATOLOGIE 2
26. BOLI DERMATOLOGICE SI CU TRANSMITERE SEXUALA 1
27. ANATOMIE PATOLOGICA 2
28. TEHNICI DE HISTOPATOLOGIE SI CITOLOGIE 2
29. TEHNICI MACROSCOPICE DE ANATOMIE PATOLOGICA 2
30. PARAZITOLOGIE 1
31. TEHNICI DE PARAZITOLOGIE 1

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ


____________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CompetenŃe:

1.1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

1.2. Aplică tehnici de comunicare orală

1.3. Realizează şi prezintă un raport formal

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

CompetenŃa 1.1.: Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanŃă:

(a) Stabilirea scopului comunicării


(b) Identificarea surselor de informaŃii
(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate
(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienŃei comunicării

CondiŃii de aplicabilitate:
Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor, întreŃinerea unor
discuŃii, prezentarea unor informaŃii
Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe, buletine informative, manuale,
seminare, rapoarte, procese verbale, publicaŃii de
specialitate, internet, discuŃii, statistici, documentaŃie, mass-
media
Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate
Metode de verificare a
eficienŃei: obŃinerea feedback-ului, documentaŃie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze
cel puŃin o strategie diferită de comunicare în două contexte cu grade de complexitate
diferite, conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

CompetenŃa 1.2.: Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanŃă:

(a) Argumentarea unui punct de vedere


(b) Facilitarea unei comunicări eficiente

CondiŃii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare: în funcŃie de: situaŃie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori,


metode de ascultare (activă sau pasivă)
SusŃinere: în situaŃii formale sau informale, în funcŃie de numărul de
vorbitori (mare, mic, două persoane), prin modulaŃia vocii,
prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin
comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului,
contactul vizual), prin articulare
Argumentare: idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate
contextului si interlocutorului
Facilitarea
comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuŃia, asigură
posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează
creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea
comunicării la nivelul de înŃelegere al auditoriului, folosirea
unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de
comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o
discuŃie într-un grup mic (de exemplu să explice sarcini de lucru) şi o discuŃie cu o altă
persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform
criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

CompetenŃa 1.3.: Realizează un raport formal

Criterii de performanŃă:

(a) Selectarea informaŃiilor necesare temei propuse


(b) Organizarea conŃinutului şi structurii raportului
(c) Elaborarea unui raport formal

CondiŃii de aplicabilitate:

Selectare: în funcŃie de complexitatea temei, publicul Ńintă, relevanŃa


Organizare: tipul informaŃiei, succesiune logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport
formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, piesă,
activitate), conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ


________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0


________________________________________________________________________

CompetenŃe:

2.1. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale, legate de


îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale
semnificative

2.2. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate,


legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte
profesionale semnificative

2.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte


profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de
serviciu

2.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale


semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

2.5. Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea


de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

CompetenŃa 2.1.: ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale, legate de


îndeplinirea de sarcini de serviciu, în conteŃte profesionale
semnificative

Criterii de performanŃă:
(a) Identificarea informaŃiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global
în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conŃin vocabular specializat
(b) Extragerea informaŃiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru
sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse
(c) Identificarea de opinii şi atitudini şi distingerea lor de informaŃii factuale sau de
altă natură (legi, idei, concepte)
(d) Identificarea, cu ajutorul conŃinutului, intonaŃiei şi a sensului implicit, a
informaŃiilor privind priorităŃi şi urgenŃe
(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri /
conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent
nefamiliare
(f) ÎnŃelegerea de instrucŃiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj
complex şi conŃin vocabular specializat, şi realizarea de acŃiuni adecvate pe baza
informaŃiilor obŃinute pe cale orală

CondiŃii de aplicabilitate:
Contexte • ActivităŃi de serviciu
: • Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinŃe, întâlniri,
şedinŃe)
• SituaŃii formale
• SituaŃii informale
Surse şi tipuri Texte care conŃin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteză
de mesaje orale: normală, în diverse registre, de lungime variabilă
• mesaje, formale şi informale directe, emise clienŃi, colegi sau de cei din jur
• discursuri, rapoarte, conferinŃe (inclusiv video-conferinŃe)
• prezentări (formale / informale) de produse / servicii
• transmisiuni radio şi TV, anunŃuri publice
• conversaŃii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

InformaŃii • ideea principală (sensul global)


obŃinute: • informaŃii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucŃiuni, solicitări, întrebări,
explicaŃii
• informaŃii factuale, inclusiv numerice, privind specificaŃii de procese, produse şi
servicii
• opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităŃi
Limbaj: • limbaj şi structuri familiare şi mai puŃin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale
• termeni specifici mesajelor mass media
• vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaŃional
• vorbire la viteză normală
• varietăŃi de accent
Moduri de • întrebări, intonaŃie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse
acŃiune: • comunicarea informaŃiilor / detaliilor către alte persoane
• acŃiuni proprii (realizarea de operaŃii, activităŃi)

Probe de evaluare:
Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi
obŃină prin ascultare informaŃii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă
(a) şi (b), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaŃii de altă natură, aşa cum se
precizează în criteriul de performanŃă (c), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
identifice informaŃii privind priorităŃi şi urgenŃe cu ajutorul conŃinutului, intonaŃiei şi al
sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d), în condiŃiile de
aplicabilitate.
Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înŃelege instrucŃiuni,
solicitări şi întrebări şi că este capabil să acŃioneze pe baza informaŃiei obŃinute prin
ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f), în condiŃiile de
aplicabilitate.
Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
folosească strategii de înŃelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de
performanŃă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f), în condiŃiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă.
Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puŃin o dată a performanŃei
pentru fiecare criteriu de performanŃă în fiecare dintre condiŃiile de aplicabilitate
relevante pentru acesta.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ


________________________________________________________________________

CompetenŃa 2.2.: ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate,


legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte
profesionale semnificative

Criterii de performanŃă:
(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaŃii şi opinii relevante
pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate
(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de
materiale de referinŃă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar
(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaŃii din diverse părŃi ale unui text /
din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu
(d) Identificarea de şi discriminarea între informaŃii factuale, puncte de vedere, opinii
şi atitudini
(e) Transferul de informaŃii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare
(f) ÎnŃelegerea de reglementări, instrucŃiuni, şi recomandări specifice din texte care
conŃin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acŃiuni adecvate pe baza
informaŃiilor din astfel de texte de specialitate

CondiŃii de aplicabilitate:
Contexte • ActivităŃi profesionale
• Contexte profesionale formale
• Contexte profesionale informale
• Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinŃe, întâlniri,
şedinŃe)
Tipuri de Texte, care conŃin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime
text: variabilă:
• documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe
tehnice;
• texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame,
anunŃuri;
• texte cu conŃinut operaŃional profesional: corespondenŃă, faxuri, circulare,
formulare, instrucŃiuni cereri, reclamaŃii, procese verbale;
InformaŃii • elemente cheie din documente relevante
obŃinute: • informaŃii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun;
• informaŃii profesionale: instrucŃiuni, explicaŃii, date tehnice ale unor produse şi
servicii, evaluări;
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

• date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaŃii şi procese


tehnologice
Materiale de • dicŃionare;
referinŃă: • diagrame şi alte materiale vizuale;
• instrucŃiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.
Forme de prezentare: • tabele, grafice, scheme;
• prezentări
• notiŃe.
Moduri de • comunicarea informaŃiilor / detaliilor către alte persoane;
acŃiune: • transferul informaŃiilor în diverse forme de prezentare;
• acŃiuni proprii: realizarea de operaŃii, modificarea unor operaŃii, luarea de decizii.

Probe de evaluare:
Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să
localizeze informaŃii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(a), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
materiale de referinŃă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului,
atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (b), în
condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
prelucreze informaŃii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de
performanŃă (c) şi (d), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
discrimineze între intre informaŃii factuale, idei, puncte de vedere, opinii şi atitudini, aşa
cum se precizează în criteriul de performanŃă (e), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înŃelege
reglementări, instrucŃiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acŃioneze adecvat pe
baza informaŃiei obŃinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(f), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă.
Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puŃin o dată a performanŃei
pentru fiecare criteriu de performanŃă în fiecare dintre condiŃiile de aplicabilitate
relevante pentru acesta.
În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste
pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanŃă cu cerinŃele specifice contextului
profesional.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

CompetenŃa 2.3.: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte


profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de
serviciu

Criterii de performanŃă:
(a) Oferirea şi solicitarea, în discuŃii, de informaŃii şi de instrucŃiuni pentru
îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate
(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în
prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate
(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi
susŃinerea lor cu argumente
(d) Oferirea de clarificări şi explicaŃii atunci când informaŃia / instrucŃiunea nu este
corect înŃeleasă de ceilalŃi
(e) Exprimarea fluentă, cu intonaŃie corectă şi într-un registru adecvat contextului
(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăŃi de termeni de
specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure
comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienŃele de
pronunŃie şi / sau intonaŃie, de gramatică, şi / sau de registru

CondiŃii de aplicabilitate:
Tipuri de informaŃii: ConversaŃii şi prezentări de lungimi variate, care conŃin:
• informaŃii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii;
• instrucŃiuni, explicaŃii, detalii de operare, sfaturi;
• descrieri şi specificaŃii de obiecte, procese, operaŃii.
Tipuri de • DiscuŃii profesionale formale şi informale;
discurs: • Prezentări;
• Scurte rapoarte profesionale.
Contexte: • Contexte profesionale, situaŃii specifice în organizaŃie, la locului de muncă;
• Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinŃe, întâlniri, şedinŃe);
• Contexte formale şi contexte informale.
Tipuri de • Rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri);
prezentări: • DemonstraŃii operaŃionale;
• Prezentări detaliate de procese / produse / servicii.
Materiale suport pentru • notiŃe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru;

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

prezentări (dacă / când e • imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;
necesar)
Limbaj: • fluent, la viteză normală, în diverse registre;
• expresii specifice şi structuri variate;
• vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaŃional.
Moduri de • faŃă în faŃă, individual sau în grup;
comunicare: • la telefon, robot telefonic.
Moduri de • comunicarea / transmiterea de informaŃii / instrucŃiuni către interlocutor / i;
acŃiune: • susŃinerea unei prezentări .

Probe de evaluare:
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să
solicite informaŃii şi instrucŃiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (a), în
condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze
prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(b), în condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze
clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susŃină cu argumente, aşa cum se
precizează în criteriul de performanŃă (c), în condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să
solicite clarificări şi explicaŃii, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d), în
condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime
fluent, cu intonaŃie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează
în criteriul de performanŃă (e), în condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar
dacă există unele deficienŃe, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f), în
condiŃiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă.
Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanŃei cel puŃin de două ori
pentru fiecare criteriu de performanŃă în condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru
acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.
Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puŃin de 10 minute. CandidaŃii vor
putea folosi planul de prezentare / notiŃele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz
nu va fi citită.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ


________________________________________________________________________

CompetenŃa 2.4.: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale


semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de performanŃă:
(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de
serviciu ale profesiei
(b) Redactarea unor texte funcŃionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu,
cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate
(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaŃii corecte pe
teme din domeniul de specializare
(d) Utilizarea de materiale de referinŃă specifice adecvate pentru a verifica
corectitudinea informaŃiei şi limbii folosite
(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienŃele de gramatică, ortografie şi / sau de
registru nu împiedică înŃelegerea deplină a lor
(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

CondiŃii de aplicabilitate:
Tipuri şi formate • formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma,
de documente şi oferte, fişe tehnice, fişe de evidenŃă, fişe de producŃie, documente de evidenŃă,
texte specificaŃii, evaluări);
funcŃionale: • corespondenŃă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-
mail);
• dări de seamă, procese verbale, minute, referate, rapoarte.
• formate formale;
• formate informale.
Tipuri de În texte, care conŃin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi
informaŃii variate:
: • informaŃii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse
şi servicii;
• aranjamente şi instrucŃiuni de serviciu;
• idei, opinii, puncte de vedere;
• raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinŃe, procese.
Limbaj • limbajul specific domeniului de specializare
: • formule de comunicare standardizate, formule de politeŃe.
Teme • organizarea locului de muncă;
specifice:
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

• operaŃii, activităŃi şi procese de producŃie;


• calitatea serviciilor / produselor.
Contexte: • Contexte profesionale, situaŃii specifice în organizaŃie, la locului de muncă;
• Contexte sociale care au legătură cu profesia;
• Contexte formale;
• Contexte informale.
Materiale de • dicŃionare, glosare de termeni specializaŃi / sintagme specifice;
referinŃă: • documente normative şi tehnice
• reviste de specialitate, baze de date
• modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare:
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze
formulare şi documente şi să redacteze texte funcŃionale mai complexe, specifice
sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), în
condiŃiile de aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită,
în limbaj specific clar şi precis, informaŃii corecte pe teme din domeniul de specializare,
aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
materiale de referinŃă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaŃiei şi limbii
folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d), în condiŃiile de
aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
limba modernă fără deficienŃe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să
împiedice înŃelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(e), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un
format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum
se precizează în criteriul de performanŃă (f), în condiŃiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă.
Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanŃei cel puŃin de două ori
pentru fiecare criteriu de performanŃă în condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru
acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.
Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puŃin o dată, a capacităŃii de a completa /
redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice
domeniului de specializare) prevăzute în condiŃiile de aplicabilitate.
La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicŃionarului şi a altor materiale de
referinŃă prevăzute în condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ


________________________________________________________________________

CompetenŃa 2.5.: Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea


de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanŃă:
(a) Participarea cu informaŃii factuale şi cu opinii proprii la discuŃii profesionale, pe
teme legate de sarcini de serviciu
(b) Intermedierea unei conversaŃii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al
limbii materne
(c) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte
legate de sarcini de serviciu
(d) Elaborarea de corespondenŃă profesională în diverse formate şi către diverşi
destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu
(e) Verificarea înŃelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaŃii când
informaŃia nu este clar înŃeleasă, în conversaŃii directe şi telefonice şi în prezentări
(f) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul
adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea
convenŃiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcŃie de rol şi de relaŃiile cu
interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

CondiŃii de aplicabilitate:
Tipuri de informaŃii şi • informaŃii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale;
opinii: • analize, evaluări de: produse, servicii, procese, preferinŃe;
• argumente pro şi contra în susŃinerea unor idei / opinii profesionale
personale;
• ipoteze, predicŃii;
Teme: DiscuŃii profesionale şi conversaŃii, comunicări telefonice şi corespondenŃă profesională, care pot
conŃine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind:
• probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităŃi şi
aranjamente operaŃionale;
• relaŃii cu clienŃii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcŃie de specializare);
• solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucŃiuni, explicaŃii;
• evaluarea de informaŃii, de produse, de servicii.
Contexte: a. DiscuŃii profesionale:
• situaŃii sociale si profesionale formale şi informale;
• interviuri individuale sau în grup;
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

• întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităŃi profesionale zilnice;


b. Comunicare telefonică:
• contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităŃi profesionale zilnice;
• comunicări formale / informale cu parteneri şi clienŃi;
• interviuri telefonice individuale;
c. CorespondenŃă profesională:
• formală şi informală, legată de sarcini de serviciu;
• în interiorul organizaŃiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori;
• în afara organizaŃiei: cu clienŃi, cu parteneri, cu potenŃiali clienŃi / parteneri
Tipuri şi moduri • în discuŃii profesionale, schimburi de opinii: faŃă în faŃă, în perechi sau în grupuri
de interacŃiune: mici;
• la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje
telefonice;
• în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).
Limbaj şi • comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală,
convenŃii: • formule de iniŃiere, întreŃinere şi încheiere a unei discuŃii directe / telefonice, limbaj
nonverbal
• formule standard folosite în corespondenŃa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax,
email)
• vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaŃiilor
previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare:
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la
discuŃii profesionale, în care să prezinte informaŃii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum
se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (f), în condiŃiile de aplicabilitate.
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze
conversaŃii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne, aşa cum
se precizează în criteriul de performanŃă (b), în condiŃiile de aplicabilitate
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în
mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c), în condiŃiile de
aplicabilitate
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze
corespondenŃă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi
destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d), în condiŃiile de
aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice
înŃelegerea, să solicite clarificări şi să acŃioneze în vederea clarificării, aşa cum se
precizează în criteriul de performanŃă (e), în condiŃiile de aplicabilitate
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru
adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenŃii
folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(f), în condiŃiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă.
Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaŃilor pe această competenŃă să fie
integrată cu evaluarea pe competenŃele de producere (competenŃele 3 şi 4).
Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanŃei cel puŃin de două ori
pentru criteriile de performanŃă (a) şi (b) în condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru
acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.
În cazul convorbirilor telefonice (c), performanŃa va fi demonstrată atât pentru apeluri
date cât şi pentru apeluri primite.
În cazul corespondenŃei (d), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puŃin o dată, a
capacităŃii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele
care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICĂRII


_________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CompetenŃe:
3.1. Utilizează sistemul de operare Windows

3.2. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel

3.3. Administrează o bază de date

3.4. Comunică prin Internet

3.5. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICĂRII

CompetenŃa 3.1.: Utilizează sistemul de operare Windows

Criterii de performanŃă:

(a) Controlarea sesiunii de lucru pe calculator

(b) Utilizarea interfeŃei sistemului Windows

(c) Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows

(d) Utilizarea elementelor avansate de operare

CondiŃii de aplicabilitate:

NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului, repornirea


calculatorului, obiecte de lucru pe desktop

InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă - pictograma, butonul,


lista de selecŃie, caseta de text, grupul de obiecte,
fereastra - obiectul fereastră, navigarea în şi între
ferestre

Organizarea informaŃiilor: creare directoare, fişiere; operaŃii asupra


directoarelor şi fişierelor
Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop,
configurarea tastasturii, configurarea imprimantei,
shortcut-uri, suporturi mobile

Probe de evaluare:

Probe orale / practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze
sesiunea de lucru pe calculator şi să utilizeze interfaŃa sistemului Windows, aşa cum se
precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze
informaŃiile în sistemul de operare Windows, aşa cum se precizează în criteriul de
performanta (c), conform condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze
elementele avansate de operare, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d),
conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICĂRII

CompetenŃa 3.2.: Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel

Criterii de performanŃă:

(a) Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul

(b) Formatare documente şi foi de calcul

(c) Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel

(d) Trasarea diagramelor

(e) Inserarea obiectelor

CondiŃii de aplicabilitate:

OperaŃii: inserare/ştergere, copiere/lipire, redenumire, grupare linii şi


coloane, exploatare foi de calcul, consultarea documentaŃiei
auxiliare
Formatare: setare pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere,
chenare, selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol
Prelucrări: sortare, filtrare, subtotaluri, referinŃe absolute şi relative,
funcŃii simple (adunare, scădere, medie aritmetică)
Diagrame: tip, sursa datelor, suprafaŃă diagramă, formatare, localizare,
tipărire
Obiecte: imagini, grafice, şabloane prezentări, ecuaŃii, fişiere
multimedia, documente text

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra
structurii unui tabel şi a foilor de calcul, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(a), conform condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un
document şi foi de calcul şi să prelucreze informaŃiile dintr-un tabel, aşa cum se
precizează în criteriile de performanŃă (b) şi (c), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame
şi să insereze obiecte, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (d) şi (e),
conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICĂRII

CompetenŃa 3.3.: Administrează o bază de date

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea tipurilor de date şi funcŃiilor folosite pentru date

(b) Analizarea structurii unei baze de date

(c) Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date

(d) Încărcarea unei baze de date

(e) Exploatarea unei baze de date

CondiŃii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, logice, date calendaristice, şir de


caractere, memo
FuncŃii pentru date de tip: numeric, şir de caractere, date calendaristice, conversii, de
uz
general

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

OperaŃii asupra tabelului: creare, poziŃionare pe o înregistrare, actualizare, sortare,


indexare

Încărcare: introducere şi validare date

Exploatarea bazei de date: deschidere, închidere bază de date şi tabele

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile
de date şi funcŃiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date, aşa cum
se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b), conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze
datele dintr-un tabel al bazei de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă
(c), conform condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să
exploateze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (d) şi (e),
conform condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICĂRII

CompetenŃa 3.4.: Comunică prin Internet

Criterii de performanŃă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaŃii

(b) Extragerea informaŃiilor relevante în Internet, folosind motoare de căutare

(c) Transmiterea informaŃiei sub forma de e-mail, crearea unui cont şi folosirea
de programe specializate pentru e-mail

(d) Folosirea metodelor de schimb al informaŃiilor

CondiŃii de aplicabilitate:

Surse de informaŃii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

OperaŃii pentru
transmitere informaŃii: crearea unui cont, accesare cont, expediere mesaje

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuŃie a


informaŃiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de
căutare adecvate surselor de informaŃii şi să extragă informaŃii relevante in Internet,
folosind motoare de căutare, aşla cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b),
Ńinând cont de conditiile de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită
informaŃia sub formă de e-mail, să creeze un cont, să folosească programe specializate
pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaŃiilor, aşa cum se precizează în
criteriile de performanŃă (c) şi (d), Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICĂRII

CompetenŃa 3.5.: Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate

Criterii de performanŃă:

(a) Culegerea informaŃiilor din mai multe surse

(b) Îmbinarea informaŃiilor într-un mod coerent

(c) Prezentarea materialului realizat

CondiŃii de aplicabilitate:

Surse de informaŃii: baze de date, materiale scanate, Internet, fişiere de pe


floppy şi CD-ROM, dicŃionare, cataloage, normative

Mod coerent: conŃinut unitar, de la simplu la complex, limbaj

Prezentare: operaŃii complexe de calcul tabelar, diagrame, grafice, baze


de date corespunzătoare domeniului de activitate

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine
informaŃii din mai multe surse, aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi
(b), Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte
materialul realizat, aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c), Ńinând cont de
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 4. MANAGEMENTUL CALITĂłII


___________________________________________________________________________
Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CompetenŃe:

4.1. Precizează principiile de management al calităŃii

4.2. Efectuează controlul statistic

4.3. AcŃionează pentru menŃinerea sistemului de asigurarea


calităŃii

4.4. Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 4. MANAGEMENTUL CALITĂłII


_______________________________________________________________________

CompetenŃa 4.1.: Precizează principiile de management al calităŃii


________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Definirea principiilor de management al calităŃii

(b) Indicarea funcŃiilor managementului calităŃii

CondiŃii de aplicabilitate:

Principiile managementului calităŃii: orientarea către client, leadership, implicarea


personalului, abordarea procesuală, abordarea
sistemului de către management, îmbunătăŃirea
continuă, abordarea concretă în luarea deciziilor,
relaŃii reciproc avantajoase cu furnizorii

FuncŃiile managementului calităŃii planificarea calităŃii, organizarea activităŃilor


referitoare la calitate, coordonarea activităŃilor
referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru
realizarea obiectivelor calităŃii, Ńinerea sub control a
calităŃii, asigurarea calităŃii, îmbunătăŃirea calităŃii

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească
principiile de management al calităŃii, să indice funcŃiile managementului calităŃii,
conform criteriilor de performanŃă (a) şi (b), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 4. MANAGEMENTUL CALITĂłII

CompetenŃa 4.2: Efectuează controlul statistic

Criterii de performanŃă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea şi aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului


statistic

CondiŃii de aplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion,


reguli de extragere a eşantionului, plan de control,
grad de severitate, nivel de calitate acceptabil
(AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii


conform procedurii specifice, compararea
caracteristicii controlate cu condiŃiile din standarde,
identificarea defectelor, compararea numărului de
defecte identificate cu cifra de acceptare/de
respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produse


trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate,
AQL)
Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze
elementele controlului statistic conform criteriului de performanŃă (a), în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice şi să aplice
etapele controlului statistic, conform criteriului de performanŃă (b), în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze
măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de
performanŃă (c), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 4. MANAGEMENTUL CALITĂłII

CompetenŃa 4.3.: AcŃionează pentru menŃinerea sistemului de asigurarea


calităŃii

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea cerinŃelor pentru implementarea unui sistem de


asigurarea calităŃii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităŃii

CondiŃii de aplicabilitate:

CerinŃe: proceduri, manualul calităŃii, satisfacerea


clienŃilor, costuri, standarde de firmă,
legislaŃie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern / extern dat): pe metode statistice, mentenanŃă,


planificarea întreŃinerii, urmărirea
parametrilor de funcŃionare

Factori care afectează costurile calităŃii: rebuturi, recondiŃionări, reparaŃii, produse


neconforme, reclamaŃii clienŃi, produse
returnate, penalizări pentru întârziere,
despăgubiri pentru daune

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinŃele
pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităŃii, conform criteriului de
performanŃă (a) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.
Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit
de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanŃă (b), în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui
raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităŃii, conform
criteriului de performanŃă (c), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 4. MANAGEMENTUL CALITĂłII

CompetenŃa 4.4.: Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii

Criterii de performanŃă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăŃire continuă a calităŃii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăŃirea calităŃii

(c) Stabilirea strategiilor de îmbunătăŃire a calităŃii

(d) Aplicarea instrumentelor de îmbunătăŃire a calităŃii

CondiŃii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăŃire a calităŃii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-


execută-verifică-acŃionează), principiul
“zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăŃirea calităŃii: conform standardului ISO 9004-4 şi


standardelor ISO specifice domeniului de
activitate

Instrumente de îmbunătăŃirea calităŃii: instrumente ajutătoare (brainstorming,


stratificare, metoda întrebărilor),
instrumentele calităŃii (grafice, diagrame,
histograme, fişe de control statistic)

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească
conceptul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii, conform criteriului de performanŃă (a), în
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul
pentru îmbunătăŃirea calităŃii, conform criteriului de performanŃă (b), în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabileasca
strategiile şi să aplice instrumentele de îmbunătătŃire a calităŃii conform criteriului de
performanŃă (c) şi (d), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR


__________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

CompetenŃe:

5.1. Identifică mediul de proiect

5.2. Planifică proiectul

5.3. Implementează proiectul

5.4. Monitorizează proiectul

5.5. Utilizează software specializat în managementul


proiectelor

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CompetenŃa 5.1: Identifică mediul de proiect

Criterii de performanŃă:

(a) Analizarea necesităŃii proiectului

(b) Elaborarea fazelor proiectului

(c) Estimarea rezultatelor proiectului

CondiŃii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurselor implicate,


estimarea bugetului, justificare economică

Faze proiect: concepŃie, planificare, realizare, încheiere, feedback,


modificare

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze
necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanŃă (a) şi condiŃiilor de
aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze
fazele proiectului, conform criteriului de performanŃă (b) şi condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze
rezultatele proiectului, conform criteriului de performanŃă (c) şi condiŃiilor de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CompetenŃa 5.2: Planifică proiectul

Criterii de performanŃă:

(a) Definirea pachetelor de activităŃi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obŃinerea documentelor specifice în


conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare

CondiŃii de aplicabilitate:

Pachete de activităŃi: studii de piaŃă, analize de nevoi (swot), contacte cu


furnizorii de servicii şi produse, achiziŃii de produse şi
servicii în funcŃie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe


diferite domenii, şef serviciu achiziŃii

Documente specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul


de iniŃiere a proiectului

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea
unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităŃi, să aloce resurse
materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în
conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi
(d) şi condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CompetenŃa 5.3: Implementează proiectul

Criterii de performanŃă:

(a) Lansarea proiectului

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect

(c) Întocmirea documentaŃiei de proiect

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinŃelor specificate în


documentaŃia de proiect

CondiŃii de aplicabilitate:

Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obŃinute în urma finalizării proiectului

DocumentaŃie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de


probleme, recomandări de acŃiune

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui plan de
lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanŃă şi
condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin reprezentare grafică, că
este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanŃă (b) şi
condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi
să întocmească documentaŃia de proiect, conform criteriului de performanŃă (c) şi
condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze
produsul / serviciul, conform criteriului de performanŃă (d) şi condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CompetenŃa 5.4: Monitorizează proiectul

Criterii de performanŃă:

(a) Analizarea riscurilor în funcŃie de sursele de risc şi consemnarea în


documente specifice

(b) Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării

(d) Asigurarea feed-back-ului

CondiŃii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect


Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuŃia
în toate fazele ciclului de viaŃă
Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de
riscuri, plan de managementul riscurilor
Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obŃinute
Feed-back: reevaluarea activităŃilor, revizuirea procedurilor, măsuri
ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize
de risc, că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de
performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor
specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform
criteriului de performanŃă (b) şi condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi
să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanŃă (c) şi (d) şi condiŃiilor de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CompetenŃa 5.5: Utilizează software specializat în managementul


proiectelor

Criterii de performanŃă:

(a) Planificarea proiectului utilizând aplicatii software specializate

(b) Utilizarea aplicaŃiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor

(c) Interpretarea rezultatelor obŃinute

CondiŃii de aplicabilitate:

AplicaŃii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul


simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schiŃe, şabloane/rapoarte de prezentare,


diagrame

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice
proiectul utilizând aplicaŃii software specializate, conform criteriului de performanŃă (a)
şi condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze
aplicaŃiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de
performanŃă (b) şi condiŃiilor de aplicabilitate.
Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze
rezultatele obŃinute, conform criteriului de performanŃă (c) şi condiŃiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA


________________________________________________________________

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competente:

6.1. Identifica infrastructura psihicului uman

6.2. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice

6.3. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala

6.4. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii

6.5. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica

6.6. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA


________________________________________________________________

Competenta 6.1: Identifica infrastructura psihicului uman


________________________________________________________________

Criterii de performanta

(a) Analizeaza natura si nivelurile structural- functionale ale


psihicului
(b) Descrie procesele psihice.

Conditii de aplicabilitate

Natura si niveluri structural-


functionale: - psihicul- forma a vietii de relatie,
-forma de reflectare ideal- subiectiva,
-proces determinat social-istoric

Procese psihice: -de captare – prelucrare de informatii


de stimulare –energizare a comportamentului de
reglare si autoreglare psihica

Probe de evaluare :
Probe orale/ scrise/ practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice
infrastructura psihicului uman, conform criteriilor de performanta (a), (b) si precizarilor
din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA

Competenta 6.2: Evidentiaza structura integratoare a


mecanismelor psihice
________________________________________________________________
Criterii de performanta

(a) Explicarea conceptului de personalitate


(b) Descrierea structurii si dezvoltarii
personalitatii
(c) Evidentierea relatiilor dintre
componentele personalitatii

Conditii de aplicabilitate

Concept de personalitate: - Individ, persoana, personalitate,


persoana
- Teorii psihologice ale dezvoltarii
psihice

Structura si dezvoltare: - Personalitatea-entitate


biopsihosociala si culturala
- Temperament si tipologii temperamentale
- Aptitudinea, inteligenta,
creativitatea, caracterul

Relatii: -Temperament – caracter


- Aptitudini - caracter
- Temperament - aptitudini

Probe de evaluare :
Probe orale , scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa
evidentieze structura integratoare a psihicului uman,conform criteriilor de performanta
(a),(b),(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA

Competenta 6.3. Integreaza perceptiile interpersonale in practica


profesionala
________________________________________________________________
Criterii de performanta:

(a) Explicarea formarii impresiilor despre oameni


(b) Utilizarea comunicarii nonverbale in relatia cu pacientul si
echipa de ingrijire
(c) Utilizarea atractiei interpersonale in formarea relatiilor de
munca
(d) Recunoasterea atitudinilor si prejudecatilor

Conditii de aplicabilitate:

Formare impresii: - Relatii interpersonale, relatii de munca

Comunicare nonverbala: - Gesturi,postura


- Expresii faciale
- Paralimbaj

Atractie interpersonala: - Atribuire dispozitionala si situationala


- Teoria “tapului ispasitor”
- Simpatie- antipatie

Atitudini si prejudecati: - Cooperare, competitie, frustrare


- sex, rasa, religie,etc

Probe de evaluare :
Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice
formarea impresiilor despre oameni, sa utilizeze comunicarea nonverbala in relatia cu
pacientul si echipa de ingrijire, conform criteriilor de performanta (a),(b) si precizarilor
din conditiile de aplicabilitate.
Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze atractia
interpersonala in formarea relatiilor de munca, sa recunoasca atitudinile si prejudecatile ,
conform criteriilor de performanta (c),(d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA

Competenta 6.4 : Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii


________________________________________________________________________

Criterii de performanta

(a) Definirea ariei de preocupari a psihologiei medicale

(b) Evidentierea comportamentelor protectoare si comportamentelor cu

risc de imbolnavire

(c) Identificarea tulburarilor functionale de etiologie psihogena

Conditii de aplicabilitate

Arie de preocupari : - Sanatate si boala


- Problematica psihologica a profesiunii medicale (relatia
asistent medical-pacient)
- Spitalizare/ institutionalizare,
- Stres si disfunctionalitati

Comportamente protectoare/ - Tendinte naturale fata de sanatate


comportamente cu risc: - Sisteme de convingeri si credinte personale
- Modelul mentalitatii personale
- Strategii de adaptare la stres
- Comportamente adictive
Tulburari functionale: - Experiente trecute-traume, accidente, violente (Fisa
biografica a pacientului)
- Afectiuni de etiologie psihogena (ulcer
gastroduodenal, astm bronsic,TBC,sindrom
alergic,afectiuni cutanate, tulburari menstruale,
obezitate)

Probe de evaluare:
Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca
aria de preocupari a psihologiei medicale, conform criteriilor de performanta (a), si precizarilordin
conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evidentieze
comportamente protectoare/de risc, conform criteriilor de performanta (b), si precizarilor din
conditiile de aplicabilitate.
Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil, sa identifice
tulburarile de etiologie psihogena, conform criteriilor de performanta (c), si precizarilor din
conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA

Competenta 6.5: Abordeaza pacientul in perspectiva holistica


________________________________________________________________

Criterii de performanta

(a) Identificarea relatiei dintre tipurile psihologice si boala


(b) Descoperirea corelatelor psihologice ale bolii

Conditii de aplicabilitate
Tipuri psihologice si boala - Tip de personalitate –A si C

- Dimensiuni tipologice in biografia


pacientului
- Reactie la boala si temperament / caracter
- Particularitati psihofiziologice si comportamentale
legate de varsta si sex

- Elemente psihosociale in raport cu actul


chirurgical

Corelate psihologice ale bolii: - Transformari psihocomportamentale induse de


boala
- Acceptarea bolii si a rolului de bolnav
- Psihologia medicamentului si complianta
terapeutica
- Efectul placebo

Probe de evaluare:
Probe orale, scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa abordeze
pacientul in perspectiva holistica, conform criteriilor de performanta (a), (b), si precizarilor din
conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 6. PSIHOLOGIE GENERALA SI MEDICALA

Competenta 6.6: Sustine persoana in mentinerea/restaurarea calitatii vietii ‘


________________________________________________________________

Criterii de performanta

(a) Utilizarea modalitatilor de optimizare a actului de ingrijire prin mijloace psihologice


(b) Abordarea psihologica a persoanei in situatie de criza si in faza terminala
(c) Efectuarea unor forme simple de psihoterapie

Conditii de aplicabilitate

Modalitati de optimizare a - Calitate a vietii si obiective sanogenice


actului de ingrijire: - Relatie eficienta intre asistent medical si persoana
ingrijita
- Resurse valorizate si valorificate in cazul pacientilor
psihiatrici
- Evitarea iatrogeniei psihogene
- Management al timpului de lucru si loisir
Abordare in situatii de criza - Asistenta psihologica a bolnavilor neoplazici
si in faza terminala: - Abordare si consiliere in cazul pacientilor HIVpozitivi
- Suport psihologic in ingrijiri paliative
Psihoterapie: - Psihoterapie suportiva simpla

- Ghid de schimbare a unui comportament nociv


sanatatii
- Terapia pierderii la copii

Probe de evaluare

Evaluare orala si practica prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sustina persoana in
mentinerea/restaurarea calitatii vietii conform criteriilor de performanta (a),(b), (c) si a
precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 7. ANATOMIE UMANA

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0


________________________________________________________________
Competente:

7.1. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale


corpului uman

7.2. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica

7.3. Analizeaza partile componente ale corpului uman

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 7. ANATOMIE UMANA


________________________________________________________________

Competenta 7.1.: Identifica si localizeaza principalele parti


componente ale corpului uman
________________________________________________________________
Criterii de Performanta:

(a) Recunoasterea partilor componente ale corpului uman


(b) Identificarea axelor si planurilor de orientare in organism
si precizarea rolului acestora
(c) Utilizarea termenilor din nomenclatura anatomica in
precizarea localizarii partilor componente ale corpului
uman
________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

Partile componente ale corpului


uman: - etapa 1 - cap, gat, trunchi, membre;
- etapa 2 - celule, tesuturi, organe, aparate,
sisteme;
- etapa 3 – sistemul nervos, endocrin, aparatul
locomotor, respirator, digestiv, circulator, excretor,
reproducator, analizatorii.

Axele si planurile de orientare si


rolul acestora: - axele – longitudinal, sagital, transversal
(lungime, grosime, latime) ;
- planurile – frontal, sagital ( de simetrie),
transversal;
- instrumente de orientare in corpul uman
si localizare a partilor componente ale
acestuia

Nomenclatura anatomica: - cranial, caudal, ventral, dorsal, medial,


lateral, sagital, frontal, transversal,
proximal, distal, plantar, palmar, etc.
________________________________________________________________________
Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa
localizeze partile componente ale corpului uman, conform criteriilor de performanta (a),
(b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 7. ANATOMIE UMANA


________________________________________________________________

Competenta 7.2.: Clasifica nivelurile de organizare anatomica si


fiziologica
________________________________________________________________
Criterii de Performanta:

(a) Definirea nivelurilor de organizare anatomica si fiziologica


(b) Caracterizarea nivelurilor de organizare anatomica si
fiziologica

________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

Definitii: - celula, tesut, organ, sistem, aparat

Caracteristici: - celula – componente, rolul acestora;


diviziunea celulara (mitoza si meioza)
- tesuturi – clasificare, localizare, rol
- organe – structura, vascularizatie,
inervatie
- sisteme – nervos, endocrin, osos,
muscular, arterial, venos, etc.
- aparate – respirator, digestiv, circulator, excretor,
locomotor, reproducator
________________________________________________________________
Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice nivelurile de
organizare anatomica si fiziologica conform criteriilor de performanta si in concordanta
cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 7. ANATOMIE UMANA


________________________________________________________________

Competenta 7.3.: Analizeaza partile componente ale corpului uman


________________________________________________________________
Criterii de Performanta:

(a) Enumerarea componentelor anatomice de la nivelul capului, gatului,


trunchiului si membrelor
(b) Identificarea si descrierea partilor componente ale principalelor sisteme
si aparate.
(c) Utilizarea notiunilor de topografie in stabilirea raporturilor dintre partile
componente ale corpului uman
________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

Componente anatomice: - cap – neurocraniu (oase, muschi,


encefal) si viscerocraniu (oase, muschi, organe de
simt);
- gat – oase, muschi, viscere (trahee, esofag, etc.); -
- trunchi – torace, abdomen, pelvis (oase, muschi,
viscere);
- membre superioare – brat, antebrat, mana;
- membre inferioare – coapsa, gamba, picior

Partile componente ale


principalelor sisteme si aparate: - sistem nervos – encefal si maduva spinarii;
- sistem osos – oasele capului, trunchiului si
membrelor;
- sistem muscular – muschii capului, gatului,
trunchiului si membrelor;
- sistem endocrin – glande;
- aparat respirator – cai respiratorii si plamani;
- aparat digestiv – tub digestiv si glande anexe;
- aparat excretor – rinichi si cai excretorii;
- aparat reproducator – organe genitale interne si
externe.

Topografia: - etajele cavitatii abdomino-pelviene:

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

superior drept, superior stang, inferior drept,


superior stang
- regiunile cavitatii abdomino-pelviene: hipocondru
drept, epigastru, hipocondru stang; lombara dreapta,
ombilicala, lombara stanga; iliaca dreapta,
hipogastru, iliaca stanga
________________________________________________________________
Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enumere si sa descrie
componentele anatomice conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta
cu conditiile de aplicabilitate.
Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze notiunile
de topografie in stabilirea raporturilor dintre partile componente ale organismului uman
conform criteriului de performanta (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 8. FIZIOLOGIE UMANA


________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0


________________________________________________________________
Competente:

8.1. Caracterizeaza principalele functii ale organismului

8.2. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale


corpului uman

8.3. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la


variatiile de mediu

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 8. FIZIOLOGIE UMANA


________________________________________________________________

Competenta 8.1.: Caracterizeaza principalele functii ale organismului


________________________________________________________________
Criterii de performanta:

(a) Clasificarea principalelor functii ale organismului

(b) Definirea principalelor functii ale organismului

(a) Specificarea sistemelor si aparatelor care realizeaza


principalele functii ale organismului
________________________________________________________________
Conditii de aplicabilitate:

Clasificare: (1) functia de relatie (2) functia de nutritie (3) functia de


reproducere

Definitii: (1) de relatie – schimbul de informatii cu mediul


intern si extern in scopul mentinerii integritatii
organismului, a homeostaziei si a adaptarii acestuia la
mediu
(2) de nutritie – schimburile materiale dintre organism si
mediu
(3) de reproducere – asigurarea continuitatii in timp
(perpetuarii) a speciei

Sisteme si aparate: (1) de relatie – sistem nervos, analizatori, sistem


endocrin, aparat locomotor
(2) de nutritie – aparat respirator, aparat digestiv, aparat
circulator, aparat excretor
(3) de reproducere – aparat genital masculin, aparat genital
feminin
________________________________________________________________
Probe de Evaluare
Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze
principalele functii ale organismului conform criteriilor de performanta si in concordanta
cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 8. FIZIOLOGIE UMANA


________________________________________________________________

Competenta 8.2.: Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme)


ale corpului uman
________________________________________________________________
Criterii de Performanta:

(a) Explicarea functiilor diferitelor sisteme si aparate


(b) Identificarea interrelatiilor fiziologice dintre diferitele
sisteme si aparate
________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

Fiziologie: - sistem nervos – fiziologia SN (arcul reflex,


sinapsa, neurotransmitatorii, reflexul neconditionat,
reflexul conditionat, procese corticale fundamentale,
activitatea nervoasa superioara);
- analizatori – receptionare, conducere si decodificare de
informatii;
- caile si interrelatiile metabolice;
- sistem endocrin – feed-back-ul pozitiv si negativ
(stimulare/inhibare);
- aparat locomotor – fiziologia contractiei musculare,
sistemul de parghii;
- aparat respirator – etapele respiratiei: ventilatia
pulmonara, schimburile gazoase, transportul gazelor in
sange, respiratia celulara, reglarea respiratiei;
- aparat digestiv – etapele digestiei: bucala, gastrica,
intestinala, fiziologia colonului, functiile ficatului,
defecatia;
- aparat circulator – marea si mica circulatie, circulatia
limfatica, circulatia capilara, rolul circulatiei, reglarea
circulatiei;
- aparat excretor – excretia: formarea urinei, mictiunea;
- aparat genital – formarea gametilor, secretia si rolul
hormonilor sexuale, fecundatia, nidatia, gestatia.

Interrelatii : - se realizeaza prin transportul in sange a substantelor


organice si anorganice cu rol in osmoza, in schimburile
intra- si intercelulare, cu rol de vitamine, hormoni,

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

mediatori chimici, antigene, anticorpi, substante energetice,


substante plastice, etc.
________________________________________________________________
Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie elementele de
fiziologie umana, conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 8. FIZIOLOGIE UMANA


_______________________________________________________________

Competenta 8.3.: Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile


de mediu
________________________________________________________________
Criterii de Performanta:

(a) Enumera principalii factori perturbatori ai echilibrului organismului


(b) Descrie mecanismele de adaptare a organismului la variatiile de
mediu
________________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

Factorii: - externi – temperatura, umiditatea,


calitatea si cantitatea alimentelor si a apei, calitatea
si compozitia aerului si solului, microorganismele
patogene si parazitii, drogurile (ex: medicamentele,
alcoolul, tutunul, etc.)
- interni – hipoxia, dezechilibre hidro-electrolitice,
metabolice, endocrine, etc.

Mecanisme de adaptare: - feed-back pozitiv si/sau negativ prin care


se realizeaza reglarea temperaturii corpului,
mentinerea homeostaziei, reglarea echilibrului
hidro-electrolitic, reglarea aportului alimentar, a
metabolismului, a ritmului somn – veghe, etc.
________________________________________________________________
Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice modalitatile
de adaptare a organismului la variatiile de mediu, conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 9. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA


____________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CompetenŃe:

9.1. Asigură securitatea in munca în serviciul de laborator

9.2. Aplica politica serviciului de prevenire a accidentelor şi a infectiilor


intraspitalicesti

9.3. Foloseşte materiale şi echipamente de protecŃie

9.4. Specifica modul de utilizare al reactivilor din laborator

9.5. Evalueaza propria stare de sanatate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 9. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA

CompetenŃa 9.1.: Asigură securitatea in munca în serviciul de laborator

Criterii de performanŃă:

(a) Respectarea normelor de protectie, sănătate şi securitate a muncii.


(b) Analizarea riscului de accidente la locul de munca
(c) Evaluarea eficientei muncii

CondiŃii de aplicabilitate:

Norme de protectie - Norme PSSM


- Norme PSI
- Norme de bioprotecŃie şi biosecuritate
- Regulament de ordine interioara

Risc de accidente - Manipulare incorecta a instrumentarului /


aparaturii specifice serviciului
- Utilizarea incorectă a aparaturii de laborator
- Lipsa echipamentelor de protecŃie etc.

Incidente - Boli profesinale


- Noxe profesionale
- Mediu necorespunzator

Eficienta muncii - CondiŃiile specifice laboratorului


- FacilităŃi sanitare
- Încălzire şi ventilaŃie optima
- CondiŃii de depozitare
- CondiŃii de utilizare a materialelor
- Solutii de rezolvare a conflictelor in munca

Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de
protecŃie, sănătate şi securitate în muncă, conform criteriilor de performanŃă si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 9. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA

CompetenŃa 9.2.: Aplica politica serviciului de prevenire a accidentelor şi a


infectiilor intraspitalicesti

Criterii de performanŃă:

(a) Caracterizarea normelor de bioprotecŃie şi securitate în utilizarea şi


manipularea aparaturii şi materialelor specifice laboratorului
(b) Respectarea conditiilor de bază în prevenirea infecŃiilor intraspitaliceşti
(c) Utilizarea metodelor de prevenire a infecŃiilor intraspitaliceşti

CondiŃii de aplicabilitate:

Norme de bioprotecŃie: - Verificarea periodică a securităŃii tehnicilor de


laborator
- Instruirea personalului.
- Prevenirea accidentelor şi incidentelor cu
materiale infecŃioase
- Asigurarea decontaminării

CondiŃii: - Circuite funcŃionale ale serviciului


- Analiza costurilor şi a beneficiilor de prevenire
- Decontaminarea spaŃiilor
- DezinfecŃie
- Sterilizare

Metode de prevenire: - Identificarea zonelor de risc


- Respectarea circuitelor funcŃionale
- Izolarea produselor şi materialelor cu risc
biologic
- AutoprotecŃia persoanelor expuse la produse
biologice şi de laborator
- Simularea accidentelor

Probe de evaluare:

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice
politica serviciului de prevenire a accidentelor şi a infecŃiilor intraspitaliceşti conform
criteriilor de performanŃă şi in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul unităŃii :. 9. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA

CompetenŃa 9.3.: Foloseşte materiale şi echipamente de protecŃie

Criterii de performanŃă:

(a) Recunoaşte echipamentele de protecŃie


(b) Identifică materialele de protecŃie specifice

CondiŃii de aplicabilitate:

Echipamente de protecŃie: - Halat


- Bonetă
- Masca
- Manuşi
- Ochelari
- ŞorŃ
- Ecran protector
- Nişă de protecŃie etc.

Materiale de protecŃie: - Antiseptice


- Dezinfectante
- DetergenŃi
- Protocoale de activitate
- Indicatori de avertizare vizuală etc.

Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească
materialele şi echipamentele de protecŃie conform criteriilor de performanŃă şi in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 9. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA

CompetenŃa 9 .4.: Specifica modul de utilizare al reactivilor din laborator

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea reactivilor de laborator


(b) Depozitarea reactivilor
(c) Utilizarea corectă a reactivilor

CondiŃii de aplicabilitate:

Reactivi: - SubstanŃe inflamabile


- SubstanŃe biodegradabile
- Fixatori
- Acizi
- Baze
- ColoranŃi etc.

CondiŃii de depozitare: - Recipiente etanşe


- Camere izolate, ventilate.
- Semnalizare vizuală
- Dulapuri marcate
- Extinctoare etc.

CondiŃii de utilizare: - Instruire


- ProtecŃie
- Protocol de utilizare etc.

Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte modul de
utilizare a reactivilor din laborator, conform criteriilor de performanŃă şi in concordanta
cu conditiile de aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 9. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA

CompetenŃa 9 .5.: Evalueaza propria stare de sanatate

Criterii de performanŃă:

(a) Monitorizarea propriei sănătăŃi şi disfunctionalitatea în adaptarea la locul de


muncă
(b) Aplicarea măsurilor de protecŃie personală

CondiŃii de aplicabilitate:

Sănătate şi disfuncŃionalitate: - Integrare profesională


- Odihna suficientă
- SatisfacŃii personale şi profesionale
- Stare de sănătate satisfăcătoare
ProtecŃie pentru sănătate la
locul de muncă: - Dosar medical
- Identificarea stresului
- Identificarea surmenajului.

Măsuri de protecŃie personală: - CondiŃii de ergonomie a muncii (poziŃie,


lumină, acces etc.)
- Criterii de evaluare a stării de sănătate
(control periodic etc.)

Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze propria
sănătate, conform criteriilor de performanŃă şi in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 10. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALA

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CompetenŃe:

10. 1. Descrie fiinŃa umana ca entitate bio-psiho-sociala cu valori si principii.

10. 2. Stabileşte relaŃii de încredere cu echipa de lucru si beneficiarii


examinărilor.

10. 3. Asigura efectuarea examinărilor intr-un mediu securizat.

10. 4. Răspunde din punct de vedere profesional, moral, legal.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 10. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALA

CompetenŃa 10.1: Descrie fiinŃa umana ca entitate bio-psiho-sociala cu


valori si principii.

Criterii de PerformanŃă:

(a) Definirea dimensiunilor individului.

(b) Precizarea valorilor si principiilor etice.

(c) Clarificarea propriilor sisteme de valori

(d) Explicarea drepturilor si libertăŃilor omului.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Individul ca un tot - identificarea individului,


bio-psiho-social - apreciere holistică,
- dimensiuni: bio-fizica, psihologica, socio-economica.

Valori si principii - a face bine – binefacere,


etice: - a fi drept – dreptate,
- veridicitate – adevăr;
- a nu face rău - nevătămare,
- autonomie, fidelitate si confidenŃialitate.
- încredere, empatie, respect, reputaŃie, imagine pozitiva;

Sisteme personale de - sistem propriu de valori, speciale, etc.)


valori:

Drepturi si libertăŃi: - convenŃii cu privire la drepturi (Drepturile omului,


Drepturile copilului, Drepturile femeii, Drepturile
pacienŃilor, Drepturile pacienŃilor cu nevoi)

Probe de Evaluare:
Probe orale (dezbateri)/ studiu de caz / practice (evaluări de situaŃii)/ scrise prin care
elevul demonstrează că este capabil să precizeze valorile si principiile etice (b), sa
definească individul ca un tot (a), sa-si clarifice propriul sistem de valori (c) si sa explice
drepturile si libertăŃile persoanelor cu care interrelaŃionează profesional conform
criteriilor de performanŃă si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 10. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALA

CompetenŃa 10.2: Stabileşte relaŃii de încredere cu echipa de lucru si


beneficiarii examinărilor.

Criterii de PerformanŃă:

(a) Promovarea unor legaturi psihologice, conştiente si directe cu oamenii

(b) Dezvoltarea colaborării si cooperării.

CondiŃii de Aplicabilitate:

RelaŃii - legaturi psihologice in vederea obŃinerii reciprocităŃii


interpersonale - legaturi conştiente in raport cu natura, însuşirile si scopul
urmărit
- legaturi directe – fata in fata
- caracteristicile relaŃiilor: sociale si obiective, etice si morale
– au caracter formativ, favorizează propria perfecŃionare.

Colaborare si - efort comun pentru realizarea obiectivului


cooperare - relaŃii de acomodare
- relaŃii de asimilare
- evitarea competiŃiei, conflictelor, alienării
- evitarea erorilor
- autoexigenŃa, respect, disponibilitate si implicare

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise / analiza unei situaŃii concrete prin care elevul demonstrează că
este capabil să stabilească relaŃii de încredere cu echipa de lucru si beneficiarii
examinărilor conform cu criteriile de performanŃă (a), (b) si in concordanŃă cu condiŃiile
de aplicabilitate.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 10. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALA

CompetenŃa 10.3: Asigura efectuarea examinărilor intr-un mediu securizant.

Criterii de PerformanŃă:

(a) Respectarea condiŃiilor de efectuare a examinărilor conform standardelor

(b) Respectarea deciziilor persoanei informate

(c) Abordarea diferenŃiala a unor situaŃii de risc pentru rezolvarea unei dileme
etice.

CondiŃii de Aplicabilitate:

CondiŃii de - explicarea tehnicii si a protocolului de desfăşurare


efectuare - respectarea valorilor de baza: încredere, respect, empatie

Respectarea - verificarea consimŃământului informat


deciziilor - anunŃarea refuzului si anunŃarea medicului

SituaŃii de risc - condiŃii privind mediul in care se desfăşoară examenul,


aparatura.
- evaluarea riscului si informarea persoanei ierarhic superioara
- rezolvarea unor dileme prin luarea unei decizii etice adecvate

Probe de evaluare:

Probe scrise / orale (studiu de caz, simulare)/practice prin care elevul demonstrează că
este capabil să asigure efectuarea examinărilor intr-un mediu securizant in conformitate
cu criteriile de performanŃă (a), (b), (c) şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 10. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALA

CompetenŃa 10.4: Răspunde din punct de vedere profesional, moral, legal.

Criterii de PerformanŃă:

(a) Asumarea răspunderii si responsabilităŃii la locul de munca.

(b) Respectarea normelor deontologice si a competentelor cuprinse in fisa


postului

CondiŃii de Aplicabilitate:

Răspundere si - profesionala, morala, legala fata de beneficiarul


responsabilitate examinărilor / familie, de profesie si societate
- riscul profesional, legal asumat
- neglijenta, culpa greşeala

Competente - fisa postului, standarde, limite de competenta


profesionale: - autonomie si delegare in împărŃirea sarcinilor
- autorizare, acreditare

Probe de evaluare:

Probe orale (discuŃii in grup) /studiu de caz / scrise prin care elevul demonstrează că
este capabil să-si asume răspunderea si responsabilitatea actelor efectuate respectând
prevederile fisei postului conform criteriilor de performanŃă (a), (b) şi in concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 11. IGIENĂ GENERALĂ ŞI SANATATE PUBLICA

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

CompetenŃe:

11.1. Supraveghează igienizarea spaŃiilor de lucru

11.2.Asigură microclimatul de lucru

11.3. Analizeaza starea de sanatate si caracteristicile ei

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 11. IGIENĂ GENERALĂ ŞI SANATATE PUBLICA

CompetenŃa 11.1: Supraveghează igienizarea spaŃiilor de lucru.

Criterii de performanŃă:

(a) Explicarea metodelor de preparare a soluŃiilor dezinfectante


utilizate pentru dezinfectarea obiectelor şi materialelor folosite în
îngrijire
(b) Organizarea spaŃiului de lucru
(c) Folosirea corectă a echipamentului de protecŃie.

CondiŃii de aplicabilitate

Obiecte şi materiale: - lenjeria de pat, plosca, bazinetul, urinarul, tăviŃe renale,


termometre maximale

SpaŃiu de lucru: - cabinete medicale, saloane, săli de tratamente

Echipament de protecŃie: - halat, bonetă, mânuşi de cauciuc, mască de tifon

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice
modalităŃile de preparare a soluŃiilor dezinfectante conform criteriului de performanŃă (a),
în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze spaŃiul
de lucru şi să utilizeze corect echipamentul de protecŃie conform criteriilor de
performanŃă (b) şi (c) si în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 11. IGIENĂ GENERALĂ ŞI SANATATE PUBLICA


________________________________________________________________

CompetenŃa 11.2: Asigură microclimatul de lucru

Criterii de performanŃă:

(a) Participarea la igienizarea spaŃiilor de lucru în conformitate cu normele


generale
(b) Asigurarea condiŃiilor igienico-sanitare la locul de muncă
(c) Optimizarea factorilor de mediu pentru efectuarea tratamentului.

CondiŃii de aplicabilitate:

Igienizarea: - cabinet (paviment, mobilier)

CondiŃii igienico-sanitare: - sterilizarea aerului din încăpere cu (UV) dezinfectarea


materialelor (comprese, lenjerie de pat)

Factori de mediu: - temperatură, luminozitate, aerisire corespunzătoare

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure
microclimatul şi participă la igienizarea conform criteriilor de performanŃă (a) şi (b) în
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice optimizarea
factorilor de mediu conform criteriului de performanŃă (c) si în concordanŃă cu condiŃiile
de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 11. IGIENĂ GENERALĂ ŞI SANATATE PUBLICA

CompetenŃa 11.3: Analizeaza starea de sanatate si caracteristicile ei

Criterii de performanŃă

(a) Definirea starii de sanatate si a factorilor care o conditioneaza


(b) Descrierea continutului sanatatii publice
(c) Aprecierea starii de sanatate si importanta unor factori asociati

CondiŃii de aplicabilitate:

Starea de sanatate: - definitie


- factorii care o conditioneaza
- rolul facturilor sociale care influenteaza sanatatea

Continut sanatate - obiectul sanatatii publice: grupurile umane


publica: - scopul sanatatii publice

Factorii de - caile prin care se pot realiza scopurile sanatatii publice


apreciere a starii de - efortul organizat al societatii prin legi
sanatate: - programe de prevenire si combatere
- servicii sanitare

Probe de evaluare

Probe orale / scrise- prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze starea de
sanatate si caracteristicile ei conform criteriilor de performanŃă (a) si în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 12. GENETICA


________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0


________________________________________________________________

Competente:
12.1. Caracterizeaza notiunea de genetica umana si conceptul de
ereditate.
12.2. Analizeaza ereditatea caracterelor la om.

12.3. Enunta notiunea de variabilitate prin mutatii genetice si


anomaliile cromozomice si genomice.

12.4. Caracterizeaza bolile cu transmitere genetica si rolul


factorilor teratogeni.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 12. GENETICA


________________________________________________________________

Competenta 12.1.: Caracterizeaza notiunea de genetica umana si conceptul


de ereditate.
________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Definirea notiunii de genetica umana si a obiectului de studiu.

(b) Explicarea conceptului de ereditate la om.


________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Genetica: – definitie;
- obiectul de studiu (genetica mendeliana
si genetica non-mendeliana)

Ereditate – definitie, caracterizare si legatura cu variabilitatea


( individuala si de grup)
Probe de evaluare:
Probe scrise/ probe orale (tip interviu), prin care elevul este capabil sa defineasca
notiunea de genetica si obiectul de studiu; sa defineasca notiunile de ereditate si
variabilitate conform criteriilor de performanta ( a. si b.) si in concordanta cu conditiile
de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 12. GENETICA


________________________________________________________________

Competenta 12.2. : Analizeaza ereditatea caracterelor la om.

________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Explicarea diviziunii celulare.

(b) Caracterizarea materialului genetic.

(c) Descrierea legilor lui Mendel si a tipurilor de transmitere mendeliana a


caracterelor normale si anormale la om.
________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Tipuri de diviziune celulara: - diviziunea directa (amitoza)


- diviziunea indirecta (cariokineza sau
mitoza)
- diviziunea reductionala ( meioza )

Materialul genetic: - Cromozomii – definitie, structura si functie


- tipuri de acizi nucleici si
rolul lor :
- acidul dezoxiribonucleic (ADN)
- acidul ribonucleic (ARN) – este de
doua tipuri: ARNm ( matriceal sau
mesager), si ARNt (transport sau solubil)
- Molecula de ADN contine si transmite informatia
genetica.
- gena – definitie, structura si functie

Legile lui Mendel: - Enunturi (uniformitatea hibrizilor primei


generatii,segregarea hibrizilor in a doua
generatie, segregarea independenta a
caracteristicilor sau legea asortarii
independente.)
-Tipuri de transmitere mendeliana
(transmiterea monofactoriala,dihibridarea
sau segregarea independenta a
caracterelor,ereditatea poligenica) si
nonmendeliana
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

_______________________________________________________________

Probe de evaluare:
Probe scrise/ probe orale (tip interviu), prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa
analizeze ereditatea caracterelor la om conform criteriilor de performanta ( a. b. si c.) si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 12. GENETICA


________________________________________________________________

Competenta 12.3. : Enunta notiunea de variabilitate prin mutatii


genetice si anomaliile cromozomice si genomice.
________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Definirea variabilitatii prin mutatii genetice.

(b) Enumerarea anomaliilor cromozomice si genomice.

________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Variabilitatea prin
mutatii genetice: - Mutatia – definitie
- Tipuri de mutatie
- mutatii genice
- mutatii cromozomice
- mutatii genomice

Anomalii cromozomice
si genomice: - anomalii autozomale de numar
(sindromul Langdon – Down)
- anomalii gonozomale de numar si
structura (sindromul Turner , trizomia X,
sindromul Klinefelter).
________________________________________________________________

Probe de evaluare:
Probe scrise/ probe orale (tip interviu), prin care elevul demonstreaza ca este
capabil sa sa enunte notiunea de variabilitate prin mutatii genetice si anomaliile
cromozomice si genomice conform criteriilor de performanta ( a. si b.) si in
concordanta cu criteriile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 12. GENETICA


________________________________________________________________

Competenta 12.4.: Caracterizeaza bolile cu transmitere genetica si rolul


factorilor teratogeni.
________________________________________________________________
Criterii de performanta:

(a) Specificarea etiologiei malformatiilor congenitale.

(b) Explicarea morfo si histodisplaziei.

(c) Enumerarea maladiilor metabolice ereditare. .


________________________________________________________________
Conditii de aplicabilitate:

Etiologia malformatiilor: - factori ecologici: factori fizici, factori


chimici si medicamentosi, factori biologici, factori
materni.
- factori genetici: constitutia genetica a
embrionului, accidente genetice in meioza
genitorilor, modificarea „aparatului
genetic” in celula.
Morfodisplazia - modifica conformatia individului prin schimbarea
formei si / sau numarului unor organe interne sau
externe, malformatii dobandite, morfodisplazii ale
procesului de sexualizare, morfodisplazii date de
aberatii cromozomice, genopatii, etc.
Histodisplazia - anomalia constitutionala, citologica si
arhitectonica, la nivelul unui tesut sau grup de
tesuturi, insotita uneori de anomalii functionale.
Maladii metabolice
ereditare: - fenilcetonuria, albinismul, cretinismul, tirozinoza,
anemia falciforma, hemofilia, daltonismul.
________________________________________________________________
Probe de evaluare:
Probe scrise/ probe orale (tip interviu), prin care elevul este capabil
sa caracterizeze bolile cu transmitere ereditara si rolul factorilor teratogeni
conform criteriilor de performanta (a., b. si c.) si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 13. BOLI INTERNE


________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0


________________________________________________________________

Competente:

13.1. Efectueaza anamneza utilizand termenii medicali adecvati

13.2. Identifica modificarile patologice observate la inspectia


generala a bolnavului

13.3. Analizeaza semnele si simptomele prezente in afectiunile


medicale

13.4. Coreleaza manifestarile bolilor imuno alergice cu investigatiile de


laborator specifice

13.5. Interpreteaza simptomatologia specifica urgentelor


medicale

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 13. BOLI INTERNE


________________________________________________________________

Competenta 13.1. Efectueaza anamneza utilizand termenii medicali adecvati


________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Definirea manifestarilor de boala


(b) Descrierea etapelor anamnezei
(c) Utilizarea termenilor medicali in efectuarea anamnezei
________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Manifestarile de boala: -Semnul – definitie si exemple


-Simptomul – definitie si exemple
-Sindromul – definitie si exemple

Etapele anamnezei: -Abordarea bolnavului


-Motivele internarii
-Istoricul bolii
-Antecedentele heredo colaterale
-Antecedentele personale fiziologice si
patologice
-Conditiile de viata si de munca

Vocabularul medical: -Simptome cheie: durerea, cefaleea,


ametelile si vertijul, palpitatiile, dispneea,
tusea,lipotimia si sincopa, insomnia febra
________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze anamneza
utilizand termenii medicali adecvati conform criteriilor de performanta (a. b. si c.) si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 13. BOLI INTERNE


________________________________________________________________

Competenta 13.2: Identifica modificarile patologice observate la


inspectia generala a bolnavului
_______________________________________________________________
Criterii de performanta:

(a) Aplicarea metodelor clasice la examenul obiectiv al


bolnavului

(b) Interpretarea modificarilor patologice observate la


inspectia generala a bolnavului
________________________________________________________________
Conditii de aplicabilitate:

Metode clasice de examinare - Inspectia


obiectiva (conditii si mod de - Palparea
efectuare) - Percutia
Ascultatia

Modificari patologice - Atitudinile si posturile


observate la inspectia - Faciesul
generala a bolnavului - Mersul
- Tegumentele si fanerele
- Statura si tipul constitutional
- Starea de nutritie
- Edemele si deshidratarea
- Tesutul muscular
- Sistemul osteo articular
- Ganglionii limfatici
- Starea de constienta
________________________________________________________________

Probe de evaluare:
Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice
modificarile patologice observate la inspectia generala a bolnavului conform
criteriilor de performanta (a. si b.) si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 13. BOLI INTERNE

Competenta 13.3: Analizeaza semnele si simptomele prezente in afectiunile


medicale
________________________________________________________________
Criterii de performanta:
(a) Identificarea simptomatologiei din afectiunile medicale
(b) Caracterizarea afectiunilor medicale
________________________________________________________________
Conditii de aplicabilitate:

Semne si simptome grupate - aparatul respirator: durerea toracica,


tusea, expectoratia, pe aparate si sisteme
sputa, dispneea, cianoza
- aparatul cardiovascular: durerea
precordiala si retrosternala, dispneea
de cauza cardiaca, edemul cardiac,
palpitatiile, astenia
- aparatul digestiv: durerea abdominala,
disfagia, greata,
varsatura, diareea, constipatia
- aparatul renal: durerea de cauza renala, cistalgia
oliguria, polakiuria, disuria, nicturia, hematuria
- sistemul ganglionar - adenopatia
- sistemul nervos: tulburari ale starii de
constienta, tulburari ale: reflexelor,
tonusului muscular, motilitatii, etc.

Afectiunile medicale - Bolile aparatului respirator: rinitele,


faringoamigdalitele,
(definitie, etiopatogenie, laringitele, sinuzitele, traheobronsitele,
pneumoniile,
simptomatologie, investigatii pleureziile, astmul bronsic, bronsita cronica,
tuberculoza,
paraclinice, principii de insuficienta respiratorie, cancerul
pulmonar
tratament, complicatii, - Bolile aparatului cardiovascular:
ateroscleroza,
profilaxie) valvulopatiile, cardiopatia ischemica,
aritmiile, endocardite, reumatismul
articular acut, miocarditele, pericarditele,
insuficienta cardiaca, sindromul de ischemie
periferica, maladia varicoasa, hipotensiunea
arteriala, hipertensiunea arteriala
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

- Bolile aparatului digestiv: esofagitele,


gastritele, boala ulceroasa, enterita de iradiere,
enterocolita, colita,cancerul digestiv
- Bolile aparatului renal: glomerulonefritele,
infectiile tractului urinar, litiaza renala,
sindromul nefrotic, insuficienta renala
- Bolile de metabolism si nutritia: diabetul
zaharat, guta, obezitatea, denutritia
- Bolile endocrine: tiroiditele, boala
Basedow, insuficienta suprarenaliana,
diabetul insipid, boala Cushing, tetania
________________________________________________________________

Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este
capabil sa analizeze semnele si simptomele prezente in afectiunile medicale conform
criteriilor de performanta (a si b.) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 13. BOLI INTERNE


________________________________________________________________

Competenta 13.4: Coreleaza manifestarile bolilor imuno alergice cu


investigatiile de laborator specifice
_______________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Caracterizarea bolilor imuno alergice


(b) Selectarea investigatiilor de laborator specifice bolilor imuno
alergice
________________________________________________________________
Conditii de aplicabilitate:

Bolile imunoalergice - boli localizate la anumite organe: tiroidita


HASHIMOTO, orhita aspermatica, ureita,
iridociclita
- boli autoimune sistemice: lupusul eritematos
sistemic, dermatomiozita, sclerodermia,
poliartrita reumatoida
- boli autoimune cu leziuni, predominante in
anumite organe: hepatita cronica activa, rectocolita
ulcerohemoragica
- boli alergice: alergia respiratorie,
alergia cutanata, alergia alimentara, alergia
medicamentoasa
Investigatii de - investigatii pentru determinarea auto anticorpilor
laborator specifice circulanti: imunofluorescenta indirecta
imunodifuzia in gel contraimunodifuzia RISA, etc.
- investigatii care evidentiaza autoanticorpii legati de
tesuturi: - Imunofluorescenta directa
- testul transformarii blastice a limfocitelor in vitro
______________________________________________________________
Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul
demonstreaza ca este capabil sa coreleze manifestarile bolilor imunoalergice cu
investigatiile de laborator specifice conform criteriilor de performanta (a. si b.) si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 13. BOLI INTERNE


________________________________________________________________

Competenta 13.5: Interpreteaza simptomatologia specifica urgentelor medicale


________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Identificarea simptomatologiei specifice urgentelor medicale

(b) Descrierea urgentelor medicale


_______________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Simptomatologie - Ortopneea, apneea, cianoza generalizata,


junghiul toracic
- Durerea precordiala persistenta, dispneea
intensa, lipotimia, sincopa
- Durerea abdominala colicativa, varsaturile
incoercibile, diareea profuza, melena
- Durerea colicativa, oliguria, anuria, hematuria,
retentia de urina
- Starea comatoasa, convulsiile, halucinatiile,
delirul, paralizia, tulburarile de vedere, etc.
Urgente medicale - Insuficienta respiratorie acuta, starea de rau
astmatic, hemoptizia, pneumotoraxul spontan,
bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata
- Edemul pulmonar acut, embolia pulmonara,
infarctul miocardic acut,tamponada cardiaca, aritmiile
severe, encefalopatia
hipertensiva acuta, angorul pectoral
- Colica biliara, pancreatita acuta
- Insuficienta renala acuta, colica renala nefretica,
retentia acuta de urina
- Convulsiile, starile comatoase, accidentul vascular
cerebral
- Intoxicatiile acute exogene
_______________________________________________________________

Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca
este capabil sa interpreteze simptomatologia specifica urgentelor medicale
conform criteriilor de performanta (a. si b.) si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competente:

14.1. Prezintă funcŃionalitatea si componentele serviciului


chirurgical.

14.2. Asigura conditiile de asepsie si antisepsie in serviciul chirurgical.

14.3. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor


chirurgicale.

14.4. Corelează principalele manifestari clinice ale bolilor chirurgicale


cu examinarile de laborator aferente acestora.

14.5.Selecteaza interventiile elementare specifice serviciului


chirurgical.

11.6.Aplica masurile de prim ajutor pana la sosirea unei echipe de


interventie specializata.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Competenta 14.1: Prezintă funcŃionalitatea si componentele


serviciului chirurgical

Criterii de performanŃă:

(a) Descrierea componentelor serviciului chirurgical.


(b) Respectarea circuitelor funcŃionale.
(c) Selectarea instrumentarului chirurgical adecvat interventiei.

Conditii de Aplicabilitate:

Componente serviciu
chirurgical: - bloc operator, sală de pansamente, saloane,
oficiu, grup sanitar, cabinete, secretariat etc.

Circuite funcŃionale: - circuitul bolnavului, circuitul personalului


medical, circuitul de sterilizare, circuitul apartinatorilor etc.

Instrumentarul chirurgical: - instrumente taioase de uz curent, instrumente de


hemostaza, instrumente destinate apucarii
tesuturilor, instrumente de disociat tesuturile,
instrumente pentru departat tesuturile,instrumente
pentru cusut tesuturile.

Probe de Evaluare:
Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil sa identifice
componentele si functionalitatea serviciului chirurgical conform criteriilor de
performanŃă (a), (b) si (c) în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Competenta 14.2: Asigura conditiile de asepsie si antisepsie in


serviciul chirurgical

________________________________________________________________
Criterii de performanŃă:

(a) Diferentierea asepsiei de antisepsie.


(b) Selectarea metodelor de asepsie si antisepsie adecvate situatiei.
(c) Asigurarea conditiilor de asepsie si antisepsie in timpul recoltarii probelor
pentru laborator.

Conditii de aplicabilitate:

Asepsia si antisepsia: - definitie, substante.

Metode de asepsie si antisepsie : - sterilizarea prin caldura uscata,


sterilizarea prin caldura umeda,
sterilizarea prin aer cald, sterilizarea la
rece.
Conditii de asepsie si
antisepsie: - sterilizarea instrumentarului folosit
pentru recoltari conform normelor

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil sa asigure
conditiile de asepsie si antisepsie in timpul recoltarii probelor de laborator necesare
afectiunilor chirurgicale conform criteriilor de performanŃă (a), (b) si (c) în concordanŃă
cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Competenta 14.3: Analizează semnele şi simptomele specifice


afecŃiunilor chirurgicale

________________________________________________________________
Criterii de performanŃă:

(a) Culegerea datelor anamnestice prin modalitati specifice.


(b) Selectarea simptomelor caracteristice diverselor afecŃiuni chirurgicale.
(c) Monitorizarea manifestărilor patologice specifice.

Conditii de aplicabilitate:
.
ModalităŃi de culegere
a datelor : - anamneza, observaŃia clinică, cercetarea
documentelor medicale, discuŃii cu echipa de
îngrijire.

Semne si simptome
clinice: - disfagia, regurgitatia, eructatia, pirozisul,
meteorismul, diareia, constipatia,brasajul, volvusul
intestinal, hematemeza, melena, rectoragiile,
durerea, febra, frisonul, hiperemia, tumefiera,
diastazis, mastodinia ginecomastia, adenopatia in
bolile chirurgicale, contractura musculara, abcesul,
hernia, eventratia, evisceratia ;sindromul
inflamator, sindromul icteric, dindromul de
deshidratare acuta etc.

Monitorizarea manifestarilor
patologice: - urmarirea evolutiei manifestarilor
patologice in dinamica.

Probe de Evaluare:
Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să
analizeze semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor chirurgicale conform criteriilor de
performanŃă (a), (b) şi (c) în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Competenta 14.4: Corelează principalele manifestari clinice ale


bolilor chirurgicale cu examinarile de laborator
aferente acestora.
________________________________________________________________
Criterii de performanŃă:

(a) Descrierea principalelor afecŃiuni chirurgicale.


(b) Selectarea investigaŃiilor de laborator specifice afecŃiunilor
chirurgicale

Conditii de aplicabilitate:
.
AfecŃiuni: - definitie, etiopatogenie, simptomatologie,
investigaŃii, principii de tratament, complicaŃii
- infectii chirurgicale acute si cronice: furunculul,
hidrosadenita, abcesul cald, flegmonul, erizipelul, gangrena
gazoasa, antraxul, tetanosul, septicemia, pioemia etc.
- patologia chirurgicală a: esofagului, stomacului,
duodenului si intestinului subŃire ,a intestinului gros,
- patologia chirurgicala a ficatului şi cailor biliare,
- patologia chirurgicala a pancreasului
- patologia chirurgicala a splinei,
- patologia chirurgicala a sanului, ,
- patologia chirurgicala a aparatului urogenital,
- herniile,
- eventratia, evisceratia,
- contuziile şi plagile abdominale.

Investigatii de laborator
specifice afectiunilor
chirurgicale: - In perioada preoperatorie:
-investigatii de rutina
- investigatii suplimentare
- In perioada intraoperatorie

Probe de Evaluare:
Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este
capabil să coreleze principalele manifestari clinice ale bolilor chirurgicale cu examinarile
de laborator aferente acestora, conform criteriilor de performanŃă (a) si (b), în
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Competenta 14.5: Selecteaza interventiile elementare specifice serviciului


chirurgical adecvate situatiei

Criterii de performanŃă:

(a) Prezentarea procedurii de prelevare a unor probe biologice cu ajutorul punctiilor.


(b) Specificarea umor interventii chirurgicale elementare .

Conditii de aplicabilitate :

Punctii: - exploratorie/evacuatorie; simpla /de aspiratie.

Interventii chirurgicale
elementare : - incizia, drenajul, cusatura, pansamentele si bandajele.

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise/ practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil să selecteze
interventiile elementare specifice serviciului chirurgical adecvate situatiei, conform
criteriilor de performanŃă (a), (b), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 14. BOLI CHIRURGICALE


________________________________________________________________

Competenta 14.6: Aplica masurile de prim ajutor pana la sosirea


unei echipe de interventie specializata.

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea manifestarilor specifice urgentelor .


(b) Asigurarea masurilor de prim ajutor adecvate pana la sosirea unei
echipe de interventie specializata .
(c) Monitorizarea functiilor vitale .

Conditii de aplicabilitate :

Principalele urgente
chirurgicale : - definitie,tablou clinic, masuri de prim ajutor,
complicatii
- Abdomenul acut chirurgical
- Hemoragiile
- Socul
- Traumatismele
- Arsurile
- Electrocuterea

Masuri de prim ajutor:


- Resuscitarea cardio-respiratorie,
- Hemostaza,
- Reechilibrarea hidroelectrolitica.

Monitorizare : - respiratiei, puls si a tensiune arteriala .

Probe de Evaluare:
Probe orale / scrise/ practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil să acorde
primul ajutor pana la sosirea unei echipe de interventie specializate, conform criteriilor de
performanŃă (a), (b) si (c), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 15. BIOCHIMIE MEDICALA

_______________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0


________________________________________________________________________

Competente:

15.1. Descrie componentele chimice ale organismului uman

15.2.Caracterizeaza metabolismul organismului uman

15.3. Precizeaza importanta enzimelor, vitaminelor, hormonilor in


functionarea organismului

15.4. Specifica rolul apei in organism a proceselor hidroelectrolitice si a


echilibrului acido – basic

15. 5. Aplica cunostintele generale de biochimie in definirea necesarului


nutritiv al organismului

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 15. BIOCHIMIE MEDICALA

________________________________________________________________________

Competenta 15.1. Descrie componentele chimice ale organismului uman

_______________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Identificarea componentelor chimice ale organismului


(b) Descrierea principalelor caracteristici ale acestora
________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Componente chimice: - substante organice si anorganice

Exemple si descriere: - substante organice – proteine, lipide, glucide;


- substante anorganice: apa, saruri minerale; alte
substante: vitamine, hormoni, enzime – structura
chimica, proprietati fizico – chimice, clasificare

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie
componentele chimice ale organismului conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 15. BIOCHIMIE MEDICALA

________________________________________________________________________

Competenta 15.2. Caracterizeaza metabolismul organismului uman

________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Definirea procesului de metabolism al organismului


(b) Descrierea tipurilor de metabolism
(c) Precizarea interrelatiilor dintre acestea precum si defectele de metabolism

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Tipuri de metabolism: - aminoacizi, proteine, glucide, lipide, nucleotide


purinice si pirimidinice – digestie si absorbtie, cai de
metabolism, reglare metabolism.
Interrelatii: - cai metabolice commune, boli metabolice prin
deficiente enzimatice in digestie – absorbtie sau a
cailor de metabolizare
Metabolism: - definitie, etape: catabolism – anabolism, bilant
energetic
________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa
caracterizeze metabolismul organismului uman conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 15. BIOCHIMIE MEDICALA

________________________________________________________________________

Competenta 15.3. Precizeaza importanta enzimelor, vitaminelor,


hormonilor in functionarea organismului
________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Exemplificarea rolului enzimelor


(b) Demonstrarea rolului vitaminelor
(c) Caracterizarea hormonilor

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Enzime: - clasificare, denumire, cinetica, rol

Vitamine: - clasificare, rol, avitaminoze

Hormoni: - definitie, clasificare, mecanism de actiune,


exemple

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa precizeze
importanta enzimelor, vitaminelor, hormonilor in functionarea organismului conform
criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 15. BIOCHIMIE MEDICALA

________________________________________________________________________

Competenta 15. 4. Specifica rolul apei in organism, a proceselor


hidroelectrolitice si a echilibrului acido - bazic
________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Analizeaza apa ca element chimic de constitutie a organismului


(b) Defineste procesele hidroelectrolitice
(c) Identifica sistemele tampon in echilibrul acido - bazic

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Apa: - proprietati fizico – chimice, repartitia in organism,


echilibrul apei in organism

Procese hidroelectrolitice: - reactia solutiilor si pH-ul; ionizarea apei; specii


de
acizi si baze

Sisteme tampon: - al acidului carbonic – bicarbonatii, al fosfatilor, al


proteinelor, al hemoglobinei;
- cooperare plaman - rinichi

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice
rolul apei in organism, a proceselor hidroelectrolitice si a echilibrului acido - bazic
conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 15. BIOCHIMIE MEDICALA

________________________________________________________________________

Competenta 15.5. Aplica cunostintele generale de biochimie in definirea


necesarului nutritiv al organismului
________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Definirea necesarului nutritiv al organismului


(b) Descrierea principiilor nutritive
(c) Exemplificarea principalelor produse alimentare

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Necesar nutritiv: - cheltuiala energetica, metabolism bazal, efecte


termoenergetice si necesar energetic

Principiile nutritive: - glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale, apa ,


valoare energetica, surse alimentare

Produse alimentare: - de origine animala: lapte si produse lactate, oua,


carne,
peste
- de origine vegetala: cereale, faina si paine, legume,
fructe
- alte produse alimentare, produse zaharoase,
bauturi, condimente

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice
cunostintele generale de biochimie in definirea necesarului nutritiv al organismului
conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 16. TEHNICI DE BIOCHIMIE CLINICA

________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0


________________________________________________________________________

Competente:

16.1. Identifica metodele biochimice folosite in laboratorul clinic

16.2. Aplica metodele biochimice in determinarea constantelor biologice


ale sangelui

16.3. Aplica metodele biochimice in determinarea constantelor fiziologice


ale urinei si altor lichide biologice

16.4. Interpreteaza valoarea rezultatelor din analizele de biochimie

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 16. TEHNICI DE BIOCHIMIE CLINICA

________________________________________________________________________

Competenta 16.1. Identifica metodele biochimice folosite in laboratorul


clinic
________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Descrierea caracteristicilor metodelor biochimice


(b) Descrierea aparaturii de biochimie medicala
(c) Precizarea masurilor de protectie in laboratorul de biochimie

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Caracteristici: - metode gravimetrice, cinetice (enzimatice),


Colorimetrice, volumetrice, potentiometrice,
electroforetice - principiile metodelor de referinta
Aparatura medicala: - principiu de functionare: prin metode de chimie
umeda,
chimie uscata, spectrofotometrie, turbidimetrie,
cromatografie, etc.
Protectia muncii: - echipament de protectie, accidente posibile,
masuri de
Prevenire

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice
metodele biochimice folosite in laboratorul clinic conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 16. TEHNICI DE BIOCHIMIE CLINICA

________________________________________________________________________

Competenta 16.2. Aplica metodele biochimice in determinarea


constantelor biologice ale sangelui

________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a)Descrierea recoltarii produselor de sange


(b)Identifica componentele sangelui
(c)Exemplifica metodele biochimice in determinarea constituentilor anorganici si
organici

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Recoltarea probelor sanguine:- tehnica de recoltare: materiale folosite (eprubeta, ac),


punctia venoasa, pregatirea probelor pentru analiza
Compozitia sangelui: - sangele cu tesut (plasma, elemente figurate)
compozitia
chimica: compusi anorganici (apa, cationii, anionii)
compusi organici.
Metode biochimice de referinta: - determinarea cantitativa a substantelor anorganice:
fosfor, calciu, magneziu, fier, sodium, potasiu,
rezerva alcalina.
- dozari a componentelor organice (glucoza, lipide
totale,
colesterol, trigliceride, uree, acid uric, creatinina,
bilirubuna, proteine plasmatice (fibrinogen), enzime
serice, fosfataze, aminaze, transaminaze, GGT, etc.
________________________________________________________________________
Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice
metodele biochimice in determinarea constantelor biologice ale sangelui conform
criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 16. TEHNICI DE BIOCHIMIE CLINICA

________________________________________________________________________

Competenta 16.3. Aplica metodele biochimice in determinarea


constantelor fiziologice ale urinei si altor lichide
biologice

________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Descrie recoltarea urinei si a lichidelor biologice pentru analize biochimice


(b) Identifica compozitia chimica a urinei normale
(c) Exemplifica metodele biochimice in analiza urinei si a altor lichide
biologice

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Recoltarea urinei: - recipiente de recoltare si conservare, probe de


urina
pentru sumar urinar si dozari cantitative
- lichide biologice – saliva: recipient, tehnici;
- suc gastric: recipient, tehnici tubaj;
- LCR: recipient, tehnici, punctie.

Compozitia chimica si constantele - compusi oragnici si anorganici;


fizico – chimice a urinei: - volum, aspect, culoare, miros, densitate, pH

Metode biochimice in - determinare pH, densitate, albumina, glucoza,


determinarile urinare: pigmenti, urobilinogen in sumarul urinei;
- dozari in urina de 24 h a; proteinelor, glucidelor,
ureei,
creatininei, acidului uric, calciului, magneziului,
fosforului, sodiului, potasiului;
- sedimentul urinar organizat: celule epiteliale,
leucocite, hematii, cilindrii; neorganizat: saruri si
cristale in urina acida si alcalina;
- calculi urinari – stabilirea compozitiei pe baza
solubilitatii in reactii de culoare.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Metode biochimice in - saliva: determinari de saruri si mucina;


determinari ale lichidelor - suc gastric – determinari acid clorhidric, pepsina,
biologice: acid lactic
- materii fecale: reactie Adler;
- LCR si lichide punctie: determinari proteine,
glucide, saruri, reactia Rivalta

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice
metodele biochimice in determinarea constantelor fiziologice ale urinei si a altor lichide
biologice conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 16. TEHNICI DE BIOCHIMIE CLINICA

________________________________________________________________________

Competenta 16.4. Interpreateaza valoarea rezultatelor din analizele de


biochime

________________________________________________________________________

Criterii de performanta:

(a) Identifica factorii ce influenteaza rezultatele analizelor biochimice


(b) Evalueaza controlul calitatii
(c) Apreciaza variatiile patologice

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Factorii: - recoltarea probelor (preagatirea bolnavului, ora


recoltarii, tehnica de recoltare, pregatirea probei
pentru analiza – centrifugare); cause biologice ce tin
de pacient ( sex, varsta, stari fiziologice deosebite,
alimentatie, medicamentatie)
Calitate: - interpretarea valorilor patologice obtinute, in
functie de
valorile de referinta ale metodelor biochimice –
controlul intern de calitate al testelor biochimice.
Variatii patologice: - hiper- si hipo- in diverse afectiuni ale
organismului.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa
interpreteze valoarea rezultatelor din analizele de biochimie conform criteriilor de
performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 17. IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1. 0
________________________________________________________________________

CompetenŃe:

17.1. Defineste mecanismele de aparare a organismului

17.2. Descrie relatia Ag - Ac

17.3. Caracterizeaza raspunsul imun

17.4. Interpreteaza situatia paradoxala a raspunsului imun in reactiile de


hipersensibilitate

17.5. Analizeaza aspectele generale ale inflamatiei

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 17. IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

CompetenŃa 17.1: Defineste mecanismele de aparare a organismului


________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Descrierea mecanismului de rezistenta nespecific al organismului.


(b) Explicarea mecanismului de rezistenta specific al organismului.
(c) Interpretarea elaborarii raspunsului imun.
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Rezistenta nespecifica: - bariere fizice: piele, mucoase, bariere de organ


- factori umorali: proteine serice (complement,
interferon, etc.)
Rezistenta specifica: - naturala si artificiala: pasiva si activa
- imunitate – umorala si celulara
Raspuns imun: - interactiunea limfocit – macrofag
- interactiunea limfocit – limfocit: RIU (raspuns
imun umoral) si RIC ( raspuns imun celar)
_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să defineasca
mecanismele de aparare a organismului, conform criteriilor de performanŃă si în
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 17. IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

CompetenŃa 17.2: Descrie relatia Ag - Ac.


________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Definirea notiunii de Ag


(b) Definirea notunii de Ac.
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Notiunea de Ag: - definiŃie, proprietati, clase, specificitate, exemple


(antigene virale, bacteriene, parazitare, de
histocompatibilitate), utilizarea lor in practica
medicala (in scop profilactic – vaccinuri, in scop de
diagnostic)

Notiunea de Ac: - definitie, clasele de anticorpi (Ig G, A, M, D, E),


actiunea anticorpilor (de aparare, nociva), structura
anticorpilor (lanturi grele si usoare), rolul claselor
de anticorpi
________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie
relatia Ag - Ac, conform criteriilor de performanŃă si în concordanŃă cu condiŃiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 17. IMUNOLOGIE MEDICALA

________________________________________________________________________

CompetenŃa 17.3: Caracterizeaza raspunsul imun.

_______________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Descrierea elaborarii raspunsului imun umoral (RIU).


(b) Descrierea elaborarii raspunsului imun – celular (RIC) .
(c) Analizarea fenomenului de imunodepresie.

________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

RIU: - etapele elaborarii RID (informatia antigenica,


eliberare de anticorpi, memorie imuna)
- dinamica, intensitatea si calitatea RIU (RIU
primar, secundar, tertiar), aparitia claselor de Ig
RIC: - caracteristici ale limfocitelor T, stimularea si
originea limfocitelor T, populatii de limfocite T
- dinamica RIC ( raspunsul celular primar, memoria
imunologica), limfokinele (definitie, clase de
limfokine) .
Imunodepresia: - definitie, imunodepresori (factori fizici, chimici,
biologici)
- toleranta imunitara (naturala, dobandita)
- autoimunitatea: mecanism de producere
________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să
caracterizeze raspunsul imun, conform criteriilor de performanŃă şi în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 17. IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

CompetenŃa 17.4: Interpreteaza situatia paraoxala a raspunsului


imun in reactiile de hipersensibilitate
________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea modificarilor din organism in tipul I de hipersensibilitate


(hipersensibilitate imediata, anafilactica).
(b) Identificarea modificarilor din organism in tipul II de hipersensibilitae
(hipersensibilitate citotoxica).
(c) Identificarea modificarilor in hipersensibilitatea cu complexe imune Ag – Ac
( tip III)
(d) Identificarea modificarilor in hipersensibilitatea de tip celular – intarziata
(tip IV)
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Hipersensibilitate de tip I : - mecanism general de desfasurare, mediatorii


(histamina, SRS – A, serotomina, etc), profilaxia,
atopia si relatia anafilactoida.
Hipersensibilitate de tip II: - mecanism de actiune, exemple de producere
(anemii hemolitice postransfuzionale, infectii, etc)
Hipersensibilitate de tip III: - mecanism de producere, Reactia Artus, Boala
Serului, alte boli cauzate de complexe imune
(glomeruronefrita acuta poststreptococica, artrita
Reumatoida, boli autoimune), desensibilizarea acuta
si cronica

Hipersensibilitate de tip IV: - mecanism de producere – contactul


hipersensibilizant, hipersensibilitatea la tuberculina

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să
interpreteze situatia paradoxala a raspunsului imun in reactii de sensibilitate, conform
criteriilor de performanŃă şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 17. IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

CompetenŃa 17.5: Analizeaza aspectele generale ale inflamatiei


________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Numirea tipurilor de inflamatie


(b) Descrierea etapelor infectiei acute
(c) Exemplificarea mediatorilor chimici ai inflamatiei
(d) Caracterizarea procesului infectios
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Inflamatia : -definitie, etiologie, tipuri: acuta sau cronica


(semne, substrat, fiziopatologie si morfologie)
Infectia acuta: - cu factori de patogenitate si factori de aparare,
instalarea bolii, vindecarea, septicemia
Mediatorii chimici: - amine vasoactive, factorii plasmatici ai
inflamatiei, produsii metabolici ai acidului
arahidonic, limfokinele, SRS-A
Procesul infectios: - caracteristici, tipurile de boli, notiuni de
epidemiologie sursa de infectie, calea de tranmitere,
factori favorizanti, organism receptiv, profilaxie

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze
aspectele generale ale inflamatiei, conform criteriilor de performanŃă şi în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 18. TEHNICI DE IMUNOLOGIE MEDICALA

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0

___________________________________________________________
Competente:

18.1. Caracterizeaza tipurile de reactii imunologice

18.2. Evalueaza activitatea unor functii imune mediate celular sau


umoral

18.3. Specifica importanta tehnicilor imunologice

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 18. TEHNICI DE IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

Competenta 18.1: Caracterizeaza tipurile de reactii imunologice


_____________________________________________________________________

Criterii de Performanta:

(a) Descrierea reactiilor de precipitare


(b) Analizarea reactiilor de aglutinare si hemaglutinare
(c) Definirea si exemplificarea reactiei de fixare a
complementului
(d) Precizarea caracteristicilor reactiilor cu markeri
(e) Evaluarea reactiilor de neutralizare in practica medicala .

Conditii de aplicabilitate:

Reactii de precipitare: - principii, tehnici (seruri precipitante imune)


- in mediu lichid – calitativa
- in mediu gelificat:
- imunodifuzia radiala simpla (IDRS)
- imunodifuzia radiala dubla (IDRD)
- imunoelectroforeza (IE)
- contraimunoelectroforeza (CIE)

Reactii de aglutinare: - principiu si tehnica (cu Ag corpusculare aflate in


suspensie), cu determinari in eprubete sau in placi
- directa – calitativa (pe lama), cantitativa (in
tuburi)

Reactii de hemaglutinare: - principiu (formare de hemaglutinate – grunji


vizibili din reactia Ag eitrocitar – Ac antieritrocitar)
- determinare grupe sanguine cu seruri standard
- determinare factor Rh
- identificare Ac incompleti imuni in sistemul OAB
- testul Coombs (antiglobulinimie) – direct si
indirect
- hemaglutinarea pasiva (cu eritrocite sensibilizate
cu Ag)

Reactii de fixare a complementului: - principiul, tehnica, controlul rezultatelor


Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Reactii cu markeri: - imunofluorescenta – principiul metodei, materiale,


tehnica de lucru, metoda directa si indirecta,
controlul reactiei

- imunoenzimatica (ELISA) – principiul metodei,


materiale, procedura, control rezultate, limite
- radioimunologica (RIA) – principiul metodei,
tehnica de lucru, materiale, controlul rezultatelor

Reactii de neutralizare: - in vivo (IDR Schick)


- in vitro (reactia ASLO)

Probe de evaluare :
Probe orale (practice) si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa
caracterizeze tipurile de reactii imunologice, conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 18. TEHNICI DE IMUNOLOGIE MEDICALA

________________________________________________________________________

Competenta 18.2: Evalueaza activitatea unor functii imune mediate celular sau
umoral

________________________________________________________________________

Criterii de Performanta:

(a) Descrierea tehnicilor de recoltare, preparare si conservare a


unor produse biologice
(b) Caracterizarea tehnicilor de imunitate umorala
(c) Specificarea tehnicilor de imunitate celulara

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Tehnici de recoltare: - purificare Ag pentru obtinerea de seruri


imune;
- obtinere de seruri imune prin imunizarea
animalelor;
Tehnici de imunitate umorala - dozare cantitativa a Ig, a CRP si nivel de
complement;
- dozare anticorpi, anti-ADN, anti-muschi
neted, anti-colagen, etc;
- identificare prezentei in circulatie a
complexelor imune;
Tehnici de imunitate celulara: - determinarea procentului de celule
formatoare de razele E;
- stabilirea procesului de limfocite CD3,
CD4, CD8;
- evaluarea activitatii citotoxice a celulelor
NK si K
- testarea functiilor secretorii ale
monocitelor si macrofagelor;
- inhibitia migrarii macrofagelor sau
leucocitelor;
- transformarea blastica a limfocitelor
stimulate “in vitro”;
- tehnici de grefare de celule (principiu,
avantaje, surse de eroare);

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

- reactia grefa contra gazda (principiu,


tehnica, surse de eroare si esec)
- reactii de hipersensibilitate de tip intarziat
(principii, metode, tehnici)

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :
Probe orale (practice) si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze
activitatea unor functii imune mediate celular sau umoral, conform criteriilor de
performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii : 18. TEHNICI DE IMUNOLOGIE MEDICALA


________________________________________________________________________

Competenta 18. 3: Specifica importanta tehnicilor imunologice

________________________________________________________________________

Criterii de Performanta:

(a) Prezentarea aplicatiilor practice ale reactiei Ag - Ac


(b) Exemplificarea domeniilor de aplicabilitate

________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Aplicatii in: - diagnosticul de laborator direct si indirect


- cercetarea bolilor autoimune
- prepararea de seruri imune si Ag
Domeniile de aplicabilitate: - bacteriologie, virusologie, parazitologie,
imunohematologie;

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :
Probe orale (practice) si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice
importanta reactiilor Ag - Ac, conform criteriilor de performanta si in concordanta cu
conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 19. BACTERIOLOGIE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

CompetenŃe:

19.1. Analizează principalele caracteristici ale bacteriilor

19.2. Prezintă flora microbiană normală a corpului uman şi importanŃa acesteia

19.3. Identifică şi caracterizează mijloacele de apărare ale organismului


împotriva agresiunii microbiene

.19.4. Analizează principalele grupuri de bacterii cu potenŃial patogen la om

19.5. Aplică normele de prevenire a transmiterii infecŃiilor şi metodele de


combatere a organismelor patogene

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 19. BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 19.1: Analizează principalele caracteristici ale bacteriilor

Criterii de PerformanŃă:

(a) Descrierea morfologiei şi organizării structurale a celulei


bacteriene
(b) Caracterizarea metabolismului bacterian
(c) Prezentarea acŃiunii factorilor fizici şi chimici asupra
bacteriilor

CondiŃii de Aplicabilitate:

Morfologia: - forma, dimensiunile şi planul general de


organizare a celulei bacteriene

Metabolismul: - catabolismul, anabolismul, metabolismul


bioenergetic,creşterea şi multiplicarea bacteriilor,
curba de dezvoltare

AcŃiunea factorilor
fizici şi chimici: temperatura, radiaŃiile, dezinfectantele şi
antisepticele

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze principalele
caracteristici ale bacteriilor, conform criteriilor de performanŃă (a), (b) şi (c) în
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 19. BACTERIOLOGIE

Competenta 19.2: Prezintă flora microbiană normală a corpului uman şi


importanŃa acesteia

Criterii de PerformanŃă

(a) Specificarea localizării şi compoziŃiei florei microbiene


normale la nivelul corpului uman
(b) Prezentarea importanŃei florei microbiene a corpului

CondiŃii de Aplicabilitate:

Localizarea/compoziŃia: - pielea (S. Epidemidis etc), tractul digestiv


(streptococi, stafilococi, lactobacili etc), tractul
respirator (streptococi viridans etc), tractul
uro-genital (streptococul grup B etc)
ImportanŃa: - împiedică colonizarea cu bacterii patogene,
produce vitamine, stimulează imunitatea locală,
ajută procesul de digestie etc

Probe de Evaluare:
Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza că este capabil să prezinte flora
microbiană normală a corpului uman şi importanŃa acesteia conform criteriilor de
performanŃă (a), (b), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 19. BACTERIOLOGIE

Competenta 19.3.: Caracterizează mijloacele de apărare ale


organismului împotriva agresiunii microbiene

Criterii de PerformanŃă:

(a) Definirea procesului infecŃios


(b) Identificarea factorilor determinanŃi şi favorizanŃi ai
procesului infecŃios
(c) Descrierea mijloacelor de apărare ale organismului
împotriva agenŃilor microbieni

CondiŃii de Aplicabilitate:

Procesul infecŃios: - totalitatea modificărilor umorale, tisulare, metabolice,


care apar într-un macroorganism datorită agresiunii
unui microorganis etape: incubaŃia, etapa de debut,
perioada de stare, convalescenŃa, vindecarea (posibil
cronicizarea)

Factorii: -determinanŃi: sursa de infecŃie, calea de transmitere,


organismul receptiv favorizanŃi: naturali, de mediu,
economico-sociali
.
Mijloacele de apărare: - barierele fizice şi chimice, imunitatea
naturală (înnăscută şi dobândită) şi artificială
(activă şi pasivă)

Probe de Evaluare:
Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să
caracterizeze mijloacele de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene
conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 19. BACTERIOLOGIE

Competenta 19.4.: Analizează principalele grupuri de bacterii cu


potenŃial patogen la om

Criterii de PerformanŃă:
(a) Descrierea principalelor grupuri de bacterii cu potenŃial patogen la
om
(b) Identificarea căilor de transmitere a bacteriilor patogene

CondiŃii de Aplicabilitate:

Principalele bacterii: - cocii Gram-pozitivi (Stafilococul, Streptococul,


Pneumococul etc),
- cocii Gram-negativi (Meningococul, Gonococul
etc),
- bacilii Gram-negativi (genul Salmonella,
vibrionul holeric etc),
- bacili Gram-pozitivi (bacilul cărbunos),
- bacilii identificabili prin coloraŃia Ziehl-Nielsen
(bacilul tuberculos bacilul leprei etc), bacterii
anaerobe (bacilul tetanic, bacilul
- botulinic etc), spirochete (genul Treponema etc),
Ricketsii; bacterii implicate în toxiinfecŃiile
alimentare (Salmonella, Escherichia coli etc)

Căile de transmitere: calea directă (picături Pffluge, sânge, contact


sexual) şi calea indirectă (prin apă, aer, sol,
obiecte contaminate)

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil să analizeze principalele
grupuri de bacterii cu potenŃial patogen la om, conform criteriilor de performanŃă (a), (b),
în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 19. BACTERIOLOGIE

Competenta 19.5: Aplică normele de prevenire a transmiterii infecŃiilor şi metodele


de combatere a organismelor patogene

Criterii de PerformanŃă

(a) Caracterizarea metodelor cu efect bacteriostatic si bactericid

(b) Specificarea medicaŃiei profilactice şi curative împotriva bacteriilor


patogene.

CondiŃii de Aplicabilitate:

Metode bacteriostatice/
bactericide: - dezinfecŃia, sterilizarea

MedicaŃia: - antibioticoterapia, chimioterapia, vaccinoterapia

Probe de Evaluare:
Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza că este capabil să aplice normele de
prevenire a transmiterii infecŃiilor şi metodele de combatere a organismelor patogene,
conform criteriilor de performanŃă (a), (b), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE


____________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

CompetenŃe:

20.1. Asigură condiŃiile necesare pentru aplicarea tehnicilor specifice

20.2. Caracterizeaza tehnicile de prelevare şi transport

20.3. Recunoaşte tehnicile de examinare a produselor patologice


20.4. Aplică tehnici pentru izolarea şi identificarea agentului patogen

20.5. Aplică tehnici de preparare a coloranŃilor şi tehnica coloraŃiei

20.6. Utilizeaza tehnici de preparare a mediilor de cultură

20.7. Efectuează antibiograma

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.1.: Asigură condiŃiile necesare pentru aplicarea tehnicilor


specifice

Criterii de performanŃă:

(a) Aplicarea normelor de protecŃie a muncii şi normele PSI

(b) Identificarea aparaturii si a materialelor

(c) Sterilizarea instrumentelor şi a sticlăriei

(d) Aprovizionarea cu substanŃe şi reactivi


.

CondiŃii de aplicabilitate:

Norme de sănătate şi
securitate a muncii şi
norme PSI conform
legislaŃiei în vigoare: - tehnici microbiologice corecte;
- echipament de protecŃie adecvat;
- noxe chimice;
- instruire personal;
- reguli de bioprotecŃie şi biosecuritate.

Aparatura si materiale:
Materiale: - anse bacteriologice;
- pipete Pasteur şi pipete gradate;
- lame, lamele;
- baloane şi cilindri de sticlă;
- cutii Petri;
- eprubete;
- cupe de centrifugă;
- vata, tifon etc.

Aparatura: - microscoape;
- etuve;
- autoclave;
- incubatoare;
- aparat pentru distilat apa;
- balanŃă analitică;
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

- centrifuga;
- aparatură specifică pentru identificare
bacteriană etc.
Metode de sterilizare: - sterilizare uscată;
- sterilizare umedă;
- sterilizare chimică;
- sterilizare prin filtrare.
SubstanŃe şi reactivi utilizaŃi : - Medii de cultură;
- coloranŃi;
- reactivi folosiŃi în bacteriologie;
- soluŃii dezinfectante şi dezinfectanŃi;
- substanŃe chimice folosite în
bacteriologie;
- truse de identificare bacteriologică;
- tulpini de referinŃă etc.

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa asigure


condiŃiile necesare pentru aplicarea tehnicilor specifice conform criteriilor de
performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.2.: Caracterizeaza tehnicile de prelevare şi transport

Criterii de performanŃă:

(a) Recunoaşterea tipurilor de produse patologice supuse tehnicilor


bacteriologice

(b) Selectarea materialelor şi mediilor folosite în tehnicile de prelevare


şi transport

(c) Asigurarea condiŃiilor necesare pentru tehnica de prelevare şi


transport în bacteriologie

CondiŃii de aplicabilitate:

Tipuri de produse patologice: - hemocultura;


- lichidul cefalorahidian;
- exsudate şi transudate seroase;
- secreŃii purulente din colecŃii deschise;
- secreŃii din colecŃii profunde;
- secreŃia oculară;
- secreŃia otică;
- secreŃia vaginală şi secreŃia uretrală;
- secreŃia din şancrul venerian;
- secreŃiile mucoasei căilor respiratorii
superioare;
- sputa şi aspiratul bronşic;
- coprocultura;
- lichidul gastric;
- lichidul duodenal şi bila;
- probe de exereză chirurgicală şi
necroptice;
- urocultura.

Materiale şi medii:
Materiale: - recipiente sterile funcŃie de prelevat;
- tampoane sterile pentru exsudate naso-
faringiene;
- seringi de unică folosinŃă;
- eprubete sterile etc.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Medii de conservare
şi transport:
- mediu pentru coprocultură: Cary-Blair;
- mediu pentru exsudate naso-faringien:
Amies.

CondiŃii: - cameră specială pentru recoltare;


- măsuri de protecŃie;
- condiŃii de riguroasă asepsie;
- momentul optim de recoltare;
- materiale sterile;
- timp de transport funcŃie de prelevat.

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze


tehnicile de prelevare şi transport conform criteriilor de performanta si in concordanta cu
conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.3.: Recunoaşte tehnicile de examinare a produselor


patologice

Criterii de performanŃă:

(a) Inregistrarea produselor patologice în bacteriologie

(b) Identificarea tehnicilor de examinare bacteriologică

(c) Pregătirea materialelor necesare în tehnica examinării


bacteriologice

(d) Selectarea manoperelor efectuate în tehnica de examinare


bacteriologică

CondiŃii de aplicabilitate:

Inregistrare probe: - notarea probei în registrul unic de înregistrare;


- verificarea datelor din buletinul de analiză;
- eliminarea produselor incorect recoltate.
Tehnici de examinare:
Microscopică:
- preparat între lama şi lamela;
- frotiuri fixate şi colorate.
Efectuarea culturilor:
- medii de cultura în funcŃie de prelevat.
Materiale: - anse bacteriologice;
- medii de cultură;
- lame, lamele;
- pipete Pasteur;
- flacoane cu ser fiziologic;
- bec Bunsen;
- lampă cu U.V;
- microscoape etc.
Manopere: - mojarare;
- diluare;
- omogenizare;
- neutralizare;
- spălare;
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

- concentrare prin centrifugare etc.


Probe de evaluare:
Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca
tehnicile de examinare a produselor patologice conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.4.: Aplică tehnici pentru izolarea şi identificarea agentului


patogen

Criterii de performanŃă:

(a) Selectarea tehnicilor pentru izolarea agentului patogen

(b) Alegerea tehnicilor pentru identificarea agentului patogen

(c) Asigurarea condiŃiilor de lucru necesare în tehnicile de izolare şi


identificare bacteriologică

(d) Pregătirea materialelor necesare în tehnicile de izolare şi


identificare bacteriologică

CondiŃii de aplicabilitate:

Tehnici pentru izolare: - insamintare pe medii de cultura;


- incubare;
Tehnici pentru identificare: - examinarea culturilor pentru caractere de
cultura
- identificare caractere morfologice;
- identificare caractere de cultura;
- identificare biochimică;
- identificare serologică etc.
CondiŃii de lucru : - temperatura optimă;
- umiditate;
- atmosfera de CO2;
- mediu steril;
Materiale:
- medii de cultură;
- cutii Petri;
- lame, lamele;
- anse bacteriologice;
- seruri aglutinante;
- truse de identificare;
- reactivi etc.

Probe de evaluare:

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice


tehnicile pentru izolarea si identificarea agentului patogen conform criteriilor de
performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.5.: Aplică tehnici de preparare a coloranŃilor şi tehnica


coloraŃiei

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea tehnicilor de preparare a coloranŃilor

(b) Selectarea tehnicilor de coloraŃie

(c) Asigurarea materialelor şi a substanŃelor necesare în tehnicile de


preparare a coloranŃilor

(d) Recunoaşterea elementelor evidenŃiate prin tehnica coloraŃiei

CondiŃii de aplicabilitate:

Tehnici de preparare: - preparare soluŃii apoase;


- preparare soluŃii alcoolice;
- preparare soluŃii decolorante.

Tehnici de coloraŃie: - coloraŃii uzuale;


- coloraŃii speciale.

Materiale şi substanŃe necesare:

Materiale: - recipiente închise la culoare;


- mojare;
- pâlnii de sticlă;
- sticluŃe picurătoare;
- hârtie de filtru;
- lame, lamele,
- ulei de imersie.

SubstanŃe: - pulberi de coloranŃi;


- apă distilată;
- alcool etilic;
- alcool metilic;
- fenol;
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

- acid sulfuric etc.

Elemente evidenŃiate
prin tehnica coloraŃiei: - germeni;
- elemente celulare;
- corpusculi metacromatici;
- capsula;
- spori;
- flageli.

Probe de evaluare:
Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice
tehnicile de preparare a colorantilor si tehnica coloratiei conform criteriilor de
performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.6.: Utilizeaza tehnici de preparare a mediilor de cultură

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea mediilor de cultură folosite în bacteriologie;

(b) Selectarea materialelor folosite în tehnicile de preparare ale


mediilor din bacteriologie;

(c) Asigurarea condiŃiilor necesare pentru tehnicile de


preparare
ale mediilor de cultură;

(d) Respectarea etapelor si timpilor din tehnicile de preparare


ale mediilor de cultură.

CondiŃii de aplicabilitate:

Medii de cultură: - medii uzuale;


- medii speciale;
- medii selective;
- medii diferenŃiale;
- medii de îmbogăŃire etc.

Materiale folosite:
Materiale : - pipete gradate;
- cilindri gradaŃi;
- cutii Petri;
- baloane de sticlă;
- eprubete etc.
SubstanŃe: - agar;
- apă distilată;
- pulberi speciale;
- antibiotice;
- indicatori de pH;
- acizi;
- baze;
- sânge defibrinat de berbec etc.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Aparatură: - autoclav;
- pupinel;
- aparat de distilat apă;
- lampă de U.V;
- frigider;
- balanŃa analitică;
- trusa de greutăŃi.

CondiŃii şi parametri: - cameră specială de preparare a mediilor;


- sursă de apă curentă;
- sursă de gaz;
- masă cu suprafaŃă lavabilă;
- mediu steril;
- controlul parametrilor fizico-chimici;
- pH;
- temperatură;
- umiditate.

Etape: - cântărirea substanŃelor;


- sterilizarea;
- repartizarea;
- controlul sterilităŃii.

Probe de evaluare:
Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze
tehnicile de preparare a mediilor de cultura conform criteriilor de performanta si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii : 20. TEHNICI DE BACTERIOLOGIE

CompetenŃa 20.7.: Efectueaza antibiograma

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea metodei de lucru în tehnica antibiogramei

(b) Specificarea materialelor folosite în tehnica antibiogramei

(c) Selectarea etapelor de lucru în tehnica antibiogramei

(d) Evaluarea rezultatelor

(e) Precizarea surselor de erori în tehnica antibiogramei

CondiŃii de aplicabilitate:

Metoda de lucru: - Metoda difuzimetrică - folosită în


majoritatea laboratoarelor;
- Determinare CMI.

Materiale:
SubstanŃe: - microcomprimate;
- mediu de cultură;
- ser fiziologic steril;
- cultură bacteriană.
Materiale:
- tampoane de vată sterile;
- pensa oftalmologică tip Iris;
- eprubete sterile.
Aparatura:
- densimat;
- incubator;
- dispenser pentru microcomprimate;
- exicator cu CO2.

Etape de lucru : - pregătirea inocului;


- pregătirea mediului de cultură;
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

- selectarea microcomprimatelor;
- depunerea microcomprimatelor;
- incubarea.

Evaluare rezultate: - examinarea culturii;


- măsurarea zonei de inhibiŃie;
- aprecierea rezultatelor.

Erori: - nestandardizarea inoculului;


- distanŃa dintre microcomprimate;
- incubare insuficientă;
- microcomprimate degradate;
- mediul de cultură necorespunzător;
- lipsa controlului de calitate etc.

Probe de evaluare:
Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze
antibiograma conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 21. VIRUSOLOGIE ŞI TEHNICI DE VIRUSOLOGIE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

CompetenŃe:

21.1 Analizează principalele caracteristici ale virusurilor şi criteriile de


clasificare a acestora

21.2 Specifică caracteristicile interacŃiunilor dintre virusurile cu potenŃial


patogen şi om

21.3. Identifică şi caracterizează principalele familii de virusuri cu


potenŃial patogen pentru om

21.4. Aplică principalele tehnici de virusologie

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 21. VIRUSOLOGIE ŞI TEHNICI DE VIRUSOLOGIE

CompetenŃa 21.1: Analizează principalele caracteristici ale virusurilor şi


criteriile de clasificare a acestora

Criterii de PerformanŃă:

(a) Prezentarea caracteristicilor generale ale virusurilor


(b) Clasificarea virusurilor după criterii specifice

CondiŃii de Aplicabilitate:

Caracteristici: - noŃiunea de virion, compoziŃia chimică a


virionului, arhitectura virionului, forma virusurilor

Clasificare: - după compoziŃia acidului nucleic (dezoxiribovirusuri


şi ribovirusuri), după simetrie (virusuri cu simetrie
icosaedrică şi virusuri cu geometrie elicoidală), după
prezenŃa anvelopei (virusuri cu anvelopă şi virusuri
nude)

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze principalele
caracteristici ale virusurilor şi criteriile de clasificare ale acestora, conform criteriilor de
performanŃă (a), (b), în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 21. VIRUSOLOGIE ŞI TEHNICI DE VIRUSOLOGIE

Competenta 21.2: Specifică caracteristicile interacŃiunilor dintre


virusurile cu potenŃial patogen şi om

Criterii de PerformanŃă:

(a) Prezentarea etapelor prin care virusul infectează celulele susceptibile


(b) Descrierea procesului de patogeneză şi consecinŃa infecŃiei virale
(c) Explicarea mijloacelor de apărare a organismului şi procesul de
imunitate în infecŃiile virale

CondiŃii de Aplicabilitate:

Etapele: - ataşarea, penetrarea şi eliberarea acidului


nucleic, eclipsa şi biosinteza materialului viral, maturarea şi
eliberarea din celulă a virionilor

Patogeneza: - caracteristicile infecŃiei virale, infecŃii acute, infecŃii


generalizate, infecŃii persistente, mecanisme
patogenice

Apărarea şi imunitatea: - rezistenŃa naturală, imunitatea, imunoprofilaxia,


chimioterapia, chimioprofilaxia în infecŃiile virale

Probe de Evaluare:
Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice
caracteristicile interacŃiunilor dintre virusurile cu potenŃial patogen şi om, conform
criteriilor de performanŃă (a), (b), (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 21. VIRUSOLOGIE ŞI TEHNICI DE VIRUSOLOGIE

Competenta 21.3: Caracterizează principalele familii de virusuri cu


potenŃial patogen pentru om

Criterii de PerformanŃă:

(a) Prezentarea principalelor familii de virusuri patogene


(b) Descrierea principalelor tipuri de boli în care este implicat fiecare virus

CondiŃii de Aplicabilitate:

Familii de virusuri: - Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae, virusurile


hepatitice, Picornaviridae, Poxviridae,
Paramyxoviridae,Herpetoviridae, virusul rubeolei, virusul
imunodeficienŃe umane (HIV), virusuri oncogene etc

Boli virale: - gripa, rabia, hepatita, poliomielita, variola,


rujeola, herpesul, rubeola, SIDA, cancerul etc

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza că este capabil să identifice şi să
caracterizeze principalele familii de virusuri cu potenŃial patogen pentru om conform
criteriilor de performanŃă (a), (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 21. VIRUSOLOGIE ŞI TEHNICI DE VIRUSOLOGIE

Competenta 21.4: Aplică principalele tehnici de virusologie

Criterii de PerformanŃă:

(a) Prezentarea principalelor metode de cultivare a virusurilor


(b) Exemplificarea acŃiunii unor agenŃi fizici şi chimici asupra virusurilor

CondiŃii de Aplicabilitate:

Cultivarea virusurilor: - pe animale de laborator,


- pe ouă embrionate,
- pe culturi de celule

AgenŃi fizici/chimici: - temperatura, radiaŃiile, ultrasunetele,


pH-ul, glicerina, eterul, cloroformul,
antisepticele, sulfamidele, antibioticele
etc.

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza că este capabil să aplice principalele
tehnici de virusologie conform criteriilor de performanŃă (a), (b) şi în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 22. EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE


_______________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

CompetenŃe: 22.1. Defineste factorii epidemiologici si formele de


manifestare a procesului epidemiologic.

22.2. Descrie masurile de profilaxie a bolilor infectioase.

22.3. Analizeaza semnele si simptomele in bolile infectioase.

22.4. Rezuma principalele masuri de prevenire a infectiilor


nozocomiale.

22.5. Participa la stabilirea diagnosticului in bolile infectioase


prin recoltarea si executarea unor probe de laborator.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 22.EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 22. 1 : Defineşte factorii epidemiologici si formele de manifestare a


procesului epidemiologic.
______________________________________________________________________

Criterii de PerformanŃă:

(a) Descrierea factorilor epidemiologici principali.


(b) Descrierea factorilor epidemiologici secundari.
(c) Rezumarea procesului infecŃios.
(d) Precizarea formelor de manifestare a procesului epidemiologic.
________________________________________________________________________

CondiŃii de Aplicabilitate:

(a) Factori epidemiologici principali:


- izvorul - omul bolnav sau purtator
epidemiologic: - animale
- artropode
- directa: contact cu izvorul sau un produs biologic
- cai de transmitere: infectat
- indirecta: apa, aer, sol, alimente, obiecte, vectori
- masa receptiva: - populatia
(b) Factori epidemiologici secundari:
- locuinta insalubra
- nivel de igiena redus
- aglomerari de populatie
- mijloace de comunicatie si calatorii
- calamitati naturale
- nivel de cultura sanitara
- organizare sanitara
(c) Procesul infectios • modele patogenice: extinderea prin continuitate, pe
cale limfatica, diseminarea hematogena
(bacteriemia, septicemia), diseminarea pe cale
nervoasa;
• infectii primare si secundare;
• etapele bolii infectioase (incubatie, debut, stare,
terminala);
(d) Procesul epidemiologic forme evolutive ale infectiei: inaparente, subclinice,
abortive, clinice, aparente.
• manifestare sporadica, endemica, epidemica,

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

pandemica;
• dupa calea de transmitere: maladii hidrice,
alimentare, prin vectori si de contact;
• indicatori pentru aprecierea dinamicii procesului
epidemiologic: morbiditate generala, incidenta,
prevalenta, mortalitate generala, indicele de
contagiozitate.

________________________________________________________________________

Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să defineasca factorii
epidemiologici, modul de producere si evolutie a procesului infectios si a formelor de
manifestare a procesului epidemiologic in conformitate cu criteriile de performanŃă a), b),
c), d) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 22. EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 22. 2: Descrie masurile de profilaxie a bolilor infectioase.


________________________________________________________________________
Criterii de PerformanŃă:

(a) EnunŃarea masurilor care se adresează sursei de infecŃie.

(b) Prezentarea masurilor care se adresează caii de transmitere.

(c) Rezumarea masurilor care se adresează masei receptive.

(d) Rezumarea masurilor care se adresează factorilor epidemiologici


secundari.

________________________________________________________________________
CondiŃii de Aplicabilitate:

(a) Masuri care se adreseaza - depistarea precoce a cazurilor cu boli transmisibile,


sursei: izolarea, declararea
- supravegherea activa a purtatorilor, triajul
epidemiologic

(b) Masuri care se adreseaza - dezinfecŃia


căii de transmitere: - sterilizarea
- dezinsecŃia
- deratizarea

(c) Masuri pentru cresterea - vaccinoprofilaxia


rezistentei organismului: - imunoprofilaxia pasiva (seroterapia)
- chimioprofilaxia (profilaxia prin antibiotice)

(d) Masuri adresate factorilor - masuri de igiena comunala


epidemiologici secundari: - masuri de igiena alimentara
- masuri de igiena a copilului si adolescentului
- masuri de igiena muncii
________________________________________________________________________
Probe de Evaluare:
Probe orale /scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie
masurile de profilaxie a bolilor infectioase conform cu criteriilor de performanŃă a), b),
c), d) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 22. EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 22. 3: Analizeaza semnele si simptomele in bolile infectioase.


_______________________________________________________________________

Criterii de PerformanŃă:
(a) Culegerea datelor prin modalitati specifice.

(b) Selectarea simptomelor caracteristice.

(c) Descrierea principalelor boli infectioase.

(d) Prezentarea prinipalelor grupe de antibiotice si chimioterapice folosite in


tratament.
________________________________________________________________________
CondiŃii de Aplicabilitate:

(a) Modalitati de culegre a datelor - interviu, observatia dirijata


- cercetarea documentelor
- discutii cu apartinatorii/familia

(b) Simptome, semne: - febra, eruptii cutanate si pe mucoase (exantem, enantem),


tulburari digestive si nervoase, pozitia bolnavului
- semne meningeale, cefalea intensa

(c) Principalele boli infectioase: - infectii aerogene: scarlatina, rubeola, rujeola, varicela, variola,
herpes zoster, tusea convulsiva, parotidita, gripa si virozele
respiratorii, difteria, meningite, encefalite, pneumonii, TBC
- infectii digestive: febra tifoida si febrele paratifoide,
toxiinfectii alimentare, dizenteria bacilara, holera, hepatite
acute virale, poliomielita si enteroviroze.
- boli cu poarta de intrare dominanta tegumentele si mucoasele:
infectii stafilococice, erizipel, carbune, tetanos, gangrena
gazoasa, turbare (rabie), tifos exantematic, malaria, bruceloza,
leptospiroza, SIDA.
(d) Antibiotice si chimioterapice: - rolul bacteriostatic si bactericid
- reactii adverse: intoleranta locala, manifestari alergice, soc
anafilactic, dismicrobismul si rezistenta.
- principalele grupe: Peniciline, Cefalosporine, Aminoglicozide
si polipeptide, Eritromicina, antibiotice si chimioterapice cu
spectru larg, chimioterapice urinare, antifungice,
chimioterapice antivirale
- testarea sensibilitatii germenilor prin antibiograma.
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

________________________________________________________________________
Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să
analizeze semnele si simptomele bolilor infectioase conform criteriilor de performanŃă a),
b), c), d) şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 22. EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE


_____________________________________________________________________

CompetenŃa 22. 4: Rezuma principalele masuri de prevenire a infectiilor


nozocomiale.
______________________________________________________________________

Criterii de PerformanŃă:

(a) Descrierea factorilor care favorizeaza infectiile nozocomiale.

(b) Prezentarea masurilor de prevenire a infectiilor nozocomiale.


_______________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

(a) Factori - aglomerarea bolnavilor si paturilor in saloane


favorizanti: - nerespectarea masurilor de igiena si dezinfecŃie
- durata lunga a spitalizarii
- abuzul de antibiotice
- bolnavi cu imunodeficiente (prematuri, vârstnici, bolnavi
cronici, gravi, trataŃi cu imunosupresive)
- folosirea unor metode de investigatie (puncii biopsice,
cateterisme)

(b) Masuri de - masuri organizatorice: raportarea


prevenire: - masuri care vizează factorii epidemiologici: asepsia,
dezinfecŃia curenta si terminala, sterilizarea instrumentelor
- controlul bacteriologic al suprafeŃelor, încăperilor, materialului
moale
- controlul circuitelor septice si aseptice
- masuri fata de persoanele cu risc crescut

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să rezume principalele
masuri de prevenire a infectiilor nozocomiale conform criteriilor de performanŃă a), b) şi
in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 22. EPIDEMIOLOGIE SI BOLI INFECTO-CONTAGIOASE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 22. 5: Participa la stabilirea diagnosticului in bolile infectioase prin


recoltarea si executarea unor probe de laborator.
________________________________________________________________________
Criterii de PerformanŃă:

(a) Respectarea regulilor generale de autoprotectie.

(b) Respectarea normelor de baza pentru prelevarea, pastrarea si transportul produselor.

(c) Executarea unor examinari in limita competentei din fisa postului.


______________________________________________________________________
Conditii de Aplicabilitate:

(a) Reguli de - folosirea echipamentului de protectie


autoprotectie: - spalarea si dezinfectia mainilor
- evitarea contactului cu obiectele bolnavului
- interzicerea fumatului
- evitarea consumului de cafea, alimente
- folosirea manusilor de protectie
- colectarea conform precautilor universale a materialelor
folosite

(b) Norme de baza: - prelevarea inaintea inceperii tratamentului cu antibiotice


- prelevarea unei cantitati suficiente
- prelevarea aseptica
- transport in timp util, in conditii de securitate

(c) Executarea - pregatirea produselor pentru examinare


examenelor: - examinari directe si indirecte din produsele recoltate

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise/ practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este
capabil să contribuie la stabilirea diagnosticului prin recoltarea si executarea unor probe
de laborator in bolile infectioase conform criteriilor de performanŃă a), b), c) şi in
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii 23. MICOLOGIE SI TEHNICI DE LABORATOR IN MICOLOGIE


________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1. 0
________________________________________________________________________

CompetenŃe:

23.1. Specifica insusirile generale ale ciupercilor

23.2. Analizeaza pricipalele micoze la om

23.3. Aplica masurile generale de profilaxie antimicotica

23.4. Determina speciile de fungii patogeni la om

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 23. MICOLOGIE SI TEHNICI DE LABORATOR IN MICOLOGIE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 23.1: Specifica insusirile generale ale ciupercilor


_____________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Descrierea partilor componente ale unei ciuperci tipice


(b) Caracterizarea generala a biologiei ciupercilor
(c) Clasificarea categoriilor de micoze la om, cu exemple
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Ciuperca tipica : - alcatuire hife – corpul ciupercii, miceliu – tal, pe


care cresccorpurile de fructificatie: asce,
conodiofori, etc, ce contin sporii – forme de
rezistenta, inmultire si raspandire
Biologie: - inmultirea: sexuata si asexuata
- nutritie: saprofite si parazite
- toxicogeneza: endo si exotoxine, daunatoare, dar
sunt si folositoare antibioticele – Penicillium,
Streptomyces etc, actiuni mecanice (Aspergillus),
actiuni toxice sau actiuni necrotice
Categorii: - superficiale – dermatofiti, polimicoze , etc si
profunde (sistemice) – aspergilloza, candidoza,
criptococoza, etc.

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie componentele
unei ciuperci tipice, de a carecteriza biologia ciupercilor parazite si de a preciza
categoriile de micoze la om cu insusirile lor esentiale, conform criteriilor de performanŃă
si în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii:23.MICOLOGIE SI TEHNICI DE LABORATOR IN MICOLOGIE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 23.2: Analizeaza principalele micoze la om


________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Descrierea fungilor paraziti la om si a patogenitatii specifice fiecaruia


(b)Caracterizarea micozelor la om dupa imptomatologia patognomonica
(c) Sintetizarea metodelor de diagnostic si a masurilor terapeutice specifice
micozelor
________________________________________________________________________
CondiŃii de aplicabilitate:

Fungi paraziti la om: - specii din genurile Trichophyton, Microsprum si


Epidermophyton ataca pielea glabra si fanerele
(parul si unghiile), producand diverse leziuni
cutanate – placi, placarde, godeuri, foliculita
supurata, caderea parului, etc.

Micoze la om: - specii de Candida – ataca preferential mucoasele;


specii de aspergillus ataca arborele bronsic, etc
- Tricofitia uscata si microsporiile (tinea capitis);
Epidermofitiile (tinea corporis, t. manum, t. pedis, t.
cruris, etc.); micetomul, aspergiloza, candidoza,
criptocoza, etc.

Diagnostic si terapie: - frotiuri din leziuni, scuame sau fire de par


contaminate, cultivarea pe medii peciale si
identificare, badijonari cu alcool iodat si salicilat de
sodiu sau violet de gentiana, pansamente umede reci
cu rezorcina, acid boric, pomezi antimicotice,
spalaturi ce substante alcaline, badijonari cu
glicerina boraxata si unguente antifungice
Micostatin, Stamicin, etc., toate acestea in funcie de
micoze.
________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale / practice / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice
principalele micoze la om si agentii etiologici ai acestora, conform criteriilor de
performanŃă si în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 23. MICOLOGIE SI TEHNICI DE LABORATOR IN MICOLOGIE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 23.3: Aplica masurile generale de profilaxie antimicotica


_______________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Identificarea surselor de infectie si a cailor de transmitere a fungilor patogeni la om


(b) Aplicarea masurilor concrete de blocare a cailor de transmitere a fungilor patogeni si
de distrugere a acestora
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Surse: - omul bolnav si unele animale (caini, pisici, cai,


vaci, soareci), obiecte contaminate, cereale
parazitate, etc.
Cai si masuri: - de la om la om, de la animale la om, prin utilizarea
obiectelor contaminate sau a unor alimente (cereale)
parazitate, etc,.
- controlul sanitar, dezinfectia obiectelor de
imbracaminte, incaltaminte si de toaleta a
bolnavilor, dezinfectia localurilor de frizerie, a
instrumentarului de frizerie si a parului tuns;
evitarea contactului cu persoanele bolnave; atentie
la tratamentele prelungite cu antibiotice
- diagnostic precoce si medicatie adecvata
________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale / practice / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice
sursele de infectie si caile de transmitere a ciupercilor patogene la om, sintetizarea si
aplicarea masurilor profilactice si de blocare a cailor de transmitere a fungilor patogeni ,
precum si distrugerea acestora, conform criteriilor de performanŃă şi în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 23. MICOLOGIE SI TEHNICI DE LABORATOR IN MICOLOGIE


_______________________________________________________________________

CompetenŃa 23.4: Determina specii de fungi patogeni la om


________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Aplicarea tehnicilor specifice de investigatii in micologie


(b) Asigurarea verdictului rezultatelor la analizele de laborator pentru micoze
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Tehnici de investigatii : - tehnici de recoltarea materialului patologic –


secretii si alte produse patologice din cavitatea
bucala sau vaginala: puroi, false membrane, etc.,
aspirate bronsice, lichide pleurale, peri suspecti de
pe marginea leziunilor scuame de la periferia
leziunlor, material din unghii modificate patologic,
etc.
Analizele de laborator: - cercetarea materialului recoltat – fixarea in potasa
caustica 40% sau lactofenol; examen microscopic
direct frotiuri intre lama si lamela, completate cu
preparate microscopice cu coloratie simpla, Gram
sau selectiva; identificare – cultivare pe medii
Sabourand, Czapek, Raulin, etc., inoculare la
animale de laborator (soareci albi sau cobai)

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze
materialele si instalatiile din dotarea laboratorului si sa identifice speciile de fungi din
materialele patologice recolate, conform criteriilor de performanŃă şi în concordanŃă cu
condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 24. HEMATOLOGIE


________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1. 0
________________________________________________________________________

CompetenŃe:

24.1. Interpreteaza valorile hematologice normale si pe cele din cursul anemiilor

24.2. Analizeaza datele caracteristice din bolile mieloproliferative

24.3. Pregateste transfuzia de sange

24.4. Evalueaza diferite aspecte din bolile si sindroamele hemoragice

24.5. Caracterizeaza tumorile solide dezvoltate in organele hematopoietice


precum si pe cele apartinand sistemului limfatic

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 24. HEMATOLOGIE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 24.1: Interpreteaza valorile hematologice normale si pe cele


din cursul anemiilor
________________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Definirea hematopoiezei medulare normale


(b) Stabilirea valorilor hematologice etalon pentru toate seriile celulare
(c) Delimitarea diferitelor categorii de anemii, in functie de tabloul clinic si
hematologic
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Hematopoieza : - celula stem, componentele seriei eritroblastice


normale („seria rosie”), componentele seriei
mieloide normale („seria alba”), componentele
seriei megacariocitare, componentele seriei
limfoide, celulele macrofage
Valorile hematologice: - hemoleucograma, mielograma, constantele
eritrocitare, reticulocitoza, rezistenta globulara
osmotica, sideremia, bilirubinemia, electroforeza
hemoglobinei, testul Coombs, prezenta anticorpilor
iregulari
Categorii de anemii: -anemia carentiala feripriva, anemia
posthemoragica acuta si cea cronica, anemiile
hemolitice prin factori globulari si plasmatici,
anemiile hipoplastice si aplastice

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să
interpreteze valorile hematologice normalesi pe cele din cursul anemiilor, conform
criteriilor de performanŃă si în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unitatii: 24. HEMATOLOGIE


________________________________________________________________________

CompetenŃa 24.2: Analizeaza datele caracteristice din bolile


mieloproliferative
________________________________________________________________________
Criterii de performanŃă:

(a) Stabilirea caracteristicilor poliglobuliilor primitive secundar


(b) Caracterizarea leucemiilor acute prin particularutatile lor
(c) Definirea leucemiilor cronice din punct de vedere clinic si hematologic
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Poliglobulii: - diagnosticul diferential al poliglobuliei primitive


(boala Vaquez) fata de formele secundare sau
simptomatice
- date clinice si de laborator specifice poliglobuliilor

Leucemii: - semne clinice semnificative ale leucemiilor:


patognomonice (paloare), febra neinfectioasa,
fenomene hemoragice cutaneo-mucoase (epistaxis,
gingivoragii, petesii, echimoze), adenopatii
periferice, hepatosplenomegalie, dureri osoase,
astenie
- date clinice privind evolutia diferitelor tipuri de
leucemie, obtinute in urma investigatiilor de
laborator

Diferentiere: - buletine de analiza de la cazuri de: leucemie acuta


limfoblastica, leucemie acuta mieloblastica,
leucemie cronica limfoida, leucemie cronica
mieloida
- buletine de: hemoleucograma, mielograma, punctii
bopsie osteomedulara
________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale (practice) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze datele
caracteristice din bolile mieloproliferative, conform criteriilor de performanŃă si în
concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical de laborator
Nivelul 3 avansat
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007

Titlul unităŃii: 24. HEMATOLOGIE

________________________________________________________________________

CompetenŃa 24.3: Pregateste transfuzia de sange


_______________________________________________________________________

Criterii de performanŃă:

(a) Determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh


(b) Selectarea diferitelor produse hematologice (sange total, concentrat plasma) cu
indicatiile proprii de administrare pentru fiecare
(c) Defineste aplaziile medulare si neutropeniile
________________________________________________________________________

CondiŃii de aplicabilitate:

Metode de determinare: - metoda cu ser hemotest (proba Beth


Vincent) si metoda cu eritrocite - test (proba
Simonim)

Produse hematologice: - sange total, concentrat eritrocitar,


concentrat trombocitar, concentrat
leucocitar, plasma proaspata nativa sau
congelata

Incidente si accidente transfuzionale: - urticaria, febra, frison, cefalee, icter,


hemoglobinurie, soc transfuzional

Tipuri de aplazii: - aplazia medulara idiopatica, aplaziile


medulare secundare (invadare medulara cu
celule maligne, metastaze medulare, boala
de iradiere, viroze, substante toxice
- semnele clinice si de laborator in diferitele