Sunteți pe pagina 1din 8

Anca Mărculescu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

REZISTENŢA MICROBIANĂ FAŢĂ DE ANTIBIOTICE


RESISTANCE TO ANTIBIOTICS
Anca Mărculescu, M. Cernea, Veturia Nueleanu, N.A. Oros, R. Chereji

Universitatea de tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca


Acceptat 01.07.07

Cuvinte cheie: antibiotice, rezistenţă, factori, mecanisme, animale


Key words: antibiotics, resistance, factors, mechanisms, animals

Rezumat
Antibioticele reprezintă cel mai important arsenal în lupta împotriva microorganismelor patogene. Încă de la
începutul utilizării acestora a fost înregistrată rezistenţa bacteriană, fenomen care a devenit un subiect alarmant
în ultimele decade. Există câteva tipuri ale rezistenţei faţă de antibiotice, acestea fiind influenţate de mulţi factori.
Termenul de rezistenţă poate fi folosit în două moduri, ca rezistenţă microbiologică şi ca rezistenţă clinică.
Rezistenţa microbiană faţă de antibiotice poate fi naturală şi dobândită. Mecanismele de dobândire a
rezistenţei sunt genetice şi biochimice. Datorită faptului că rezistenţa bacteriană este un fenomen în creştere,
date despre rezistenţă sunt o permanentă necesitate în toată lumea.

Abstract
The antibiotics represent the most important therapeutic arsenal in the fight against pathogen
microorganisms. Even in the beggining of their use, there was registered bacterial resistance, phenomenon that
became an alarming subject in the last decades. There are some types of resistance to antibiotics that are
influenced by many factors.
The resistance term can be used as microbiological resistance and clinical resistance.
The resistance to antibiotics can be a natural phenomenon or a gained one. The mechanisms of gaining
resistance in bacteria are genetical or biochemical. Because of the fact that this is an increasing phenomen, data
about antibiotic resistance is a permanent necessity in any part of the world.

Conceptul de rezistenţă microbiană ca rezistenţă clinică. Rezistenţa


defineşte capacitatea unor germeni patogeni microbiană este o noţiune absolută şi
de a supravieţui şi de a se multiplica în aceasta trebuie deosebită de
prezenţa antibioticelor. Germenii rezistenţi pseudorezistenţă sau falsa rezistenţă,
sunt sau devin „indiferenţi” („toleranţi”) la noţiune relativă întâlnită în practica
antibiotice, ei sustrăgându-se prin variate tratamentelor clinice.
modalităţi efectului antibacterian scontat,
după administrarea de doze uzuale, netoxice. Rezistenţa microbiologică
În momentul expunerii la un antibiotic, Rezistenţa microbiană absolută apare
bacteria este selectată pentru rezistenţă. atunci când un microorganism este
Acest proces biologic natural duce la rezistent in vitro, antibioticul folosit
supravieţuirea celor mai rezistente tulpini dovedindu-se incapabil să îi oprească
(FEDESA, 2000). multiplicarea sau când oprirea multiplicării
După HEINEMMANN (1999), agenţii este realizată numai de concentraţii foarte
antimicrobieni se apropie de sfârşitul eficienţei mari de antibiotice, care in vivo ar impune
lor. Deşi s-a prevăzut evoluţia rezistenţei faţă doze toxice, practic inutilizabile la pacient.
de aceste medicamente, nu au fost intuite Din punct de vedere microbiologic,
mecanismele prin care genele care conferă organisme rezistente sunt acelea care
rezistenţă se vor răspândi. posedă orice tip de mecanism al
Prin urmare, agenţii antimicrobieni care se rezistenţei sau gene ale rezistenţei.
vor folosi în viitor trebuie să evite efectele Concentraţia minimă inhibitorie (CMI) a
determinate de agenţii patogeni. unui antibiotic dă informaţii cantitative
despre susceptibilitatea bacteriană.
A. Tipuri ale rezistenţei la antibiotice. De obicei, un organism este considerat
Factorii care influenţează antibiorezistenţa susceptibil atunci când CMI este mai mic
bacteriilor decât limita indicată de diversele
laboratoare abilitate pentru astfel de
Termenul de rezistenţă poate fi utilizat în standarde (SOCKETT. şi col., 2006).
două moduri, ca rezistenţă microbiologică şi

44
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

Rezistenţa clinică bacteriene. După BURTON şi


Rezistenţa clinică este mai complexă ENGELKIRK, (2002), rezistenţa naturală
decât rezistenţa microbiologică, din moment este proprietatea intrinsecă a speciei deci
ce se leagă de probabilitatea unui răspuns la totală, fiind fixă genetic. De exemplu,
terapia antimicrobiană. rezistenţa tulpinilor de Salmonella la
Înainte de instituirea tratamentului, penicilina G; Pseudomonas aeruginosa e
informaţii referitoare la susceptibilitatea natural rezistentă la cloramfenicol; speciile
bacteriilor implicate în infecţie sunt primite de genului Proteus sunt rezistente la
la laboratorele specializate, deşi acestea nu tetraciclină; anaerobii (Bacteroides,
reflectă pe deplin activitatea antibacteriană a Clostridium, unii streptococi) şi genul
antibioticelor în condiţii clinice (SWARTZ, Serratia sunt rezistente la aminoglicozide.
2000).
Rezistenţa dobândită se referă la
Pseudorezistenţa sau falsa rezistenţă starea apărută la speciile natural sensibile
Reprezintă eşecul unui tratament cu după introducerea unui antibiotic în terapie
antibiotice, datorat unor caracteristici ale şi constă în scăderea sau anularea
organismului gazdă şi ale infecţiei, şi mai ales sensibilităţii la antibiotic.
a unei utilizări incorecte a antibioticelor. Acesta este un caracter fenotipic
Pseudorezistenţa este un fenomen corelat cu o alterare a materialului genetic.
temporar, reversibil, care se exercită numai in În practică, bacteria este considerată
vivo. În condiţii clinice, dezvoltarea rezistenţei rezistentă când se înregistrează un raport
este favorizată de caracteristicile subunitar între nivelul seric mediu suportat
farmacocinetice ale diferitelor clase de de pacient şi concentraţiile minime
antibiotice şi de o terapie incorectă (doză inhibitorii sau bactericide ale antibioticului
insuficientă, durată prea scurtă a (TODAR, 2002).
tratamentului sau folosirea pe termen lung a Până în prezent se cunosc mai multe
antibioticelor), dar şi de concentraţia activă tipuri de rezistenţă dobândită, clasificate
ineficientă a antibioticului la locul infecţiei după diferite criterii:
(focare greu sterilizabile, bariere seroase,
ţesuturi nevascularizate, inactivarea a. Momentul în care se instalează
antibioticelor, pH nefavorabil etc.). infecţia
O altă cauză a eşecului terapeutic este Rezistenţa primară, starea de
rezistenţa relativă a germenilor patogeni, rezistenţă a bacteriei în momentul iniţierii
sensibili in vitro, dar deveniţi insensibili, de infecţiei.
obicei temporar, in vivo (persisteri, germeni cu Rezistenţa secundară, starea
metabolism redus). Mai mult de atât, alţi dobândită de tulpina infectantă pe
factori precum statusul imun al pacientului parcursul tratamentelor.
poate influenţa răspunsul terapeutic.
b. Numărul de antibiotice faţă de
La majoritatea pacienţilor, antibioticele nu
care se instalează rezistenţa
distrug în totalitate patogenii, dar asistă
Monorezistenţa - rezistenţa microbiană
sistemul imun în încercarea de a elimina
faţă de un singur antibiotic
infecţia. O forţă selectivă enormă o reprezintă
Plurirezistenţa (multirezistenţa) -
cantitatea mare de antibiotice utilizate în
rezistenţa microbiană faţă de mai multe
agricultură, precum şi în terapia şi profilaxia
antibiotice.
din medicina umană şi veterinară (HARDY,
2002; CROMWELL, 2002; DIBNER şi col., c. Viteza de instalare a rezistenţei
2005). faţă de antibiotice
Rezistenţa microbiană faţă de antibiotice Rezistenţă rapidă de tip streptomicinic,
poate fi naturală şi dobândită: constituită dintr-o singură treaptă (mutantă
Rezistenţa naturală reprezintă rezistenţa unică, interesând o singură genă)
tuturor membrilor unei specii bacteriene, faţă Rezistenţă progresivă de tip penicilinic,
de unul sau mai multe antibiotice prezente în constituită în mai multe trepte (mutaţii
doze maximale, tolerate fără risc de succesive, interesând mai multe procese
organismul tratat, doze care pot inhiba genetice
creşterea sau pot distruge alte specii

45
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

d. Prezenţa factorului antimicrobian cromozomiale, transfer de plasmide


Rezistenţă inductibilă – rezistenţa rezistente etc.).
exprimată numai în prezenţa antibioticului
Rezistenţa constitutivă – capacitatea unei Rezistenţa cromozomală. Acest tip
gene de a-şi exprima continuu rezistenţa de rezistenţă apare ca urmare a unor
independent de prezenţa sau absenţa mutaţii în secvenţele nucleotidelor
antibioticului cromozomului bacterian, care determină
sinteza de proteine sau alte
e. Alte tipuri de rezistenţă macromolecule ce diferă într-o măsură
Rezistenţa încrucişată – capacitatea unor destul de mare de entităţile chimice
tulpini de a se manifesta ca rezistente faţă de originale încât să interfereze cu activitatea
unele antibiotice înrudite prin structura antibioticelor.
chimică Mutaţiile cromozomiale pot fi spontane
Rezistenţă adaptativă – starea care, fără a sau induse de agenţi mutageni (în special
intreresa genomul, este uneori transmisă în de antibiotice) (HENDERSON, 1999;
generaţii succesive şi care apare sub influenţa KUHN şi col., 2003), sunt genotipe, cu
unor doze subinhibitorii de antibiotic, bacteriile transmitere verticală (realizată şi fără
revenind la starea anterioară după câteva contact cu antibioticul), apar brusc, la un
generaţii de la dispariţia factorului inductor singur medicament şi sunt definitive.
(ANGELESCU, 1998; SWARTZ, 2000). Totuşi, numărul de mutanţi rezistenţi va
scădea după încetarea expunerii la
B. Mecanismele de dobândire a antibiotic (SWARTZ, 2000).
rezistenţei la antibiotice Într-o populaţie expusă la un antibiotic,
dezvoltarea rezistenţei cromozomale este,
Interacţiunea dintre rezistenţa microbiană
de obicei, un proces gradual, bine dirijat,
şi agenţii antibacterieni apare într-o manieră
realizat prin câteva mutaţii succesive; însă
directă şi indirectă (RUBINSTEIN, 1999):
pentru unele antibiotice o singură mutaţie
• direct – prin dezvoltarea rezistenţei faţă de
poate determina rezistenţă care rezultă
antibioticele utilizate sau faţă de agenţii
într-o creştere intensă a CMI.
antimicrobieni care aparţin aceleiaşi clase:
Apariţia mutanţilor rezistenţi este mult
de exemplu, inducerea betalactamazelor
mai puţin frecventă in vivo decât in vitro,
atât de către bacteriile gram-pozitive, cât
probabil datorită faptului că mutaţiile care
şi gram-negative; dar şi prin dezvoltarea
duc la rezistenţă sunt, de obicei, asociate
rezistenţei componenţilor din clase diferite
cu alte modificări celulare, care pot fi
faţă de antibioticul utilizat în terapie: de
dezavantajoase bacteriei. Din acest motiv,
exemplu, pierderea susceptibilităţii la
unii oameni de ştiinţă privesc dezvoltarea
penicilină a Streptococcus pneumoniae,
rezistenţei determinată de mutaţii
alături de pierderea simultană a
cromozomale ca pe o mică problemă
sensibilităţii faţă de eritromicină şi
comparativ cu rezistenţa transferabilă.
tetraciclină.
Oricum, în practică, aceste mutaţii au
• indirect – rezistenţa microbiană se poate importanţă redusă, datorită faptului ca
dezvolta prin selecţia de microorganisme apar rar (10%) (JACKSON şi col., 2004).
rezistente atunci când pacientul este tratat
cu antibiotice, atunci când mediul este Rezistenţa transferabilă.
unul contaminat cu antibiotice (unităţi de Bacteriile au sisteme de transfer
terapie intensivă) sau când agenţii genetic deosebit de eficiente, capabile de
antibacterieni sunt utilizaţi în agricultură a interschimba şi acumula genele
sau ca promotori ai creşterii la animale rezistenţei. Unele gene, inclusiv genele
care codifică rezistenţa, se pot mişca între
Mecanismele genetice
elementele ADN-ului cromozomal şi
Rezistenţa la antibiotice poate fi indusă la extracromozomal ale bacteriilor.
bacterii prin mecanisme de variaţie genetică, Mutaţiile extracromozomiale sunt mult
atât de natură endogenă (mutaţii şi
mai frecvente (90%), deci de mare
translocări), cât şi exogenă (recombinări importanţă practică. Genele se pot
transmite între bacterii care aparţin

46
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

aceleiaşi specii sau unor specii diferite sau la Achiziţionarea de noi determinanţi ai
bacterii din genuri diferite (transfer orizontal), rezistenţei poate apărea mult mai rapid
care au habitat comun în organism. prin R-plasmide decât prin mutaţie
Transferul interspecii implică faptul că, genetică.
odată ce au apărut gene ale rezistenţei O singură R-plasmidă poate codifica
transferabile, bacteriile care poartă aceste simultan pentru rezistenţă mai mult de 10
gene vor rămâne donori potenţiali de gene antibiotice diferite. Au fost identificate
pentru alte bacterii (AGERSO şi col., 2005). multe R-plasmide diferite.
Cele mai importante transportoare pentru O singură celulă bacteriană poate
transferul genelor rezistenţei la bacterii sunt conţine multe plasmide diferite şi fiecare
plasmidele, transpozonii şi integronii plasmidă poate avea mai multe gene ale
(SWARTZ, 2000). rezistenţei.
Aşa cum precizează McDERMOTT Plasmidele din izolate umane şi
(2002), în ultimii ani un număr important de veterinare par a fi foarte asemănătoare,
gene ale rezistenţei au fost asociate cu sugerându-se chiar transmiterea lor de la
transferul masiv de elemente ADN animale la om (WRAY C. şi col., 1986) sau
extracromozomale, numite plasmide, pe care chiar de la om la animale (SANNES şi col.,
pot să existe alte elemente ADN mobile, cum 2004).
ar fi transpozonii şi integronii. S-a demonstrat Diseminarea plasmidelor poate apărea
că aceste elemente mobile transmit prin distribuire clonală şi prin transfer intra-
determinanţi genetici ai unor mecanisme ale şi inter-specii, ceea ce duce la o creştere
rezistenţei antimicrobiene şi au importanţă în graduală a proporţiei microorganismelor
diseminarea genelor rezistenţei între bacterii într-o comunitate bacteriană transportoare
diferite. de unul sau mai mulţi factori R .
Plasmidele sunt molecule de ADN Transmiterea de plasmide de la o
extracromozomal, replicabil, care poate bacterie la alta se face prin mai multe
conţine genele rezistenţei (MARBLE, 1999). modalităţi:
Replicarea are loc independent de ADN-ul - conjugare (recombinare) – prin pilii
cromozomal. Plasmidele sunt importante în sexuali;
evoluţia bacteriană, deoarece ele afectează - transducţie fagică – plasmida este
replicarea, metabolismul, fertilitatea preluată de un bacteriofag şi transferată
bacteriană, la fel ca şi rezistenţa la toxinele într-o bacterie lipsită de plasmide;
bacteriene (bacteriocine), antibiotice şi - transformare – materialul plasmidic
bacteriofagi, astfel asigurând o şansă mai este preluat direct de un alt
bună de supravieţuire şi propagare. Cu toate microorganism, în urma distrugerii unei
acestea, în general plasmidele nu sunt bacterii (KEHRENBERG, 2000;
neapărat necesare pentru supravieţuirea FURUSHITA , 2003).
bacteriei. Rezistenţa plasmidică este
Au fost identificate la majoritatea speciilor dependentă de genotip, având transmitere
bacteriene, având capacitatea de a fi atât pe orizontală, cât şi pe verticală, fiind
transferate (conjugative) sau co-transferate posibilă faţă de unul sau mai multe
(non-conjugative) de la o bacterie la alta, în antibiotice (polirezistenţă) (JOHNSON şi
acest fel ajungându-se la o diseminare largă a col., 1994).
caracteristicilor plasmid-codificate în interiorul Transpozonii („genele săritoare”) sunt
unui ecosistem. secvenţe scurte de ADN care se pot mişca
Genele codificate de către plasmide sunt între plasmide, între plasmide şi
mai mobile intrinsec decât genele cromozomul bacterian sau între o
cromozomale deoarece plasmidele pot fi plasmidă şi un bacteriofag (virus
transferate în interiorul unei specii sau între bacterian) (HENDERSON, 2000).
diferite specii bacteriene (SWARTZ, 2000). Spre deosebire de plasmide,
R-plasmidele sunt plasmide care conţin transpozonii nu sunt capabili să se replice
gene ale rezistenţei (AOKI, 1993; KIM. şi col., independent şi trebuie să fie menţinuţi într-
1996, DIAZ şi col., 2006). un replicon funcţional (de ex. plasmida sau
cromozomul).

47
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

Transpozonii la bacteriile gram-negative şi sunt, prin urmare, mobili. De exemplu,


sunt non-conjugative, pe când la bacteriile modelul rezistenţei caracteristice la
gram-pozitive şi Bacteriodes spp. pot fi atât cromozomul de Salmonella typhimurium
conjugative cât şi non-conjugative. Totuşi, DT104 este asociat cu prezenţa
dacă un transpozon al bacteriilor gram- integronilor (SWARTZ, 2000).
negative este parte a ADN-ului unei plasmide
conjugative, transferul orizontal este posibil. Mecanisme biochimice
Transpozonii, inclusiv aceia care Rezistenţa bacteriilor faţă de
transportă genele rezistenţei (KEHRENBERG antibiotice, atât rezistenţa dobândită cât şi
şi col., 1998; RIBERA şi col., 2003), sunt uşor cea naturală, se realizează prin
achiziţionaţi de către plasmide şi apoi mecanisme variate (ANGELESCU, 1998):
încorporaţi în ADN-ul bacterian.
1. Inactivarea enzimatică a
Deseori mai mulţi transpozoni sunt
antibioticelor
îngrămădiţi pe aceeaşi plasmidă, determinând
Plasmidele rezistente şi, mai rar,
transferul mai multor determinanţi ai
cromozomii, codifică enzimele de
rezistenţei în cursul unei singure conjugări.
inactivare a antibioticelor. Se cunosc mai
De asemenea, plasmide de origini diferite
multe categorii de enzime de inactivare: a
pot transporta mai multe seturi de gene
antibioticelor betalactamice, a
identice ale rezistenţei.
antibioticelor aminoglicozide, a
Transferul intracelular al transpozonilor
cloramfenicolului.
între plasmide, între cromozomii bacterieni şi
Betalactamazele. Sunt enzime
plasmide, de asemenea transferul inter-
descoperite la majoritatea speciilor
bacterian al plasmidelor şi transpozonilor
bacteriene, care au capacitatea de a
conjugativi poate duce la o rapidă dezvoltare
hidroliza inelul betalactam al antibioticelor
a rezistenţei în interiorul unor populaţii
betalactamice, ceea ce duce la inactivarea
bacteriene.
completă a antibioticului.
Exprimarea genelor rezistenţei localizate
Betalactamazele pot avea determinism
pe tranpozoni (de ex. producţia de enzime
cromozomial sau plasmidic. Genele pentru
specifice), poate să necesite prezenţa
betalactamaze sunt localizate în
antibioticului. Mai mult de atât, prezenţa
cromozom sau plasmide şi pot fi
antibioticului va promova transferul
translocate din şi în cromozom sau în altă
rezistenţei. Antibioticele crează un mediu în
plasmidă de către transpozoni. Transferul
care posesia de determinanţi ai rezistenţei
în interiorul şi între specii sau genuri
este avantajoasă şi, în plus, rata transferului
explică răspândirea cu succes a
genelor rezistenţei va creşte.
rezistenţei mediată de aceste ennzime.
Integronii. Integronii sunt elemente
Clasificarea betalactamazelor se poate
naturale ale exprimării genelor. Sunt compuşi
realiza pe baza caracteristicilor moleculare
din două regiuni conservate şi o regiune
şi/sau caracteristicilor funcţionale:
variabilă interpusă, care conţine casete ale
Betalactamaza Staphylococcus aureus
genelor pentru rezistenţa la antibiotice (HALL
– există în patru forme distincte serologic,
şi COLLIS, 1995).
care sunt strâns legate la un nivel
Casetele genelor sunt elemente care
molecular. Producerea ei paote fi mediată
includ o singură genă şi un loc („site”) de
plasmidic sau cromozomal. Sunt active în
recombinare. Au fost identificate mai mult de
special asupra penicilinelor.
40 de casete şi toate, în afară de 5 dintre ele,
Cefalosporinazele cromozomale ale
conţin gene ale rezistenţei (AGERSO şi col.,
bacteriilor gram-negative – teoretic, toate
2005).
bacteriile gram-negative produc enzime
Una dintre regiunile conservate ale
mediate cromozomal. Majoritatea acestor
integronului conţine gena integrazei, care este
betalactamaze hidrolizează preferenţial
responsabilă pentru inserţia specifică la locul
cefalosporinele. Unele dintre aceste
(„site”) din casete (SWARTZ, 2000).
betalactamaze cromozomale sunt capabile
Integronii pot fi localizaţi în ADN-ul
să hidrolizeze betalactmine mai noi, cum
cromozomal, dar mai des sunt localizaţi în
ar fi cefotaxim, cefuroxim, moxolactam,
plasmide (DIAZ şi col., 2006) sau transpozoni
aztreonam, imipenem.

48
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

Betalactamaze mediate plasmidic – sunt funcţionale → este cazul bacteriilor gram-


mult mai frecvente la bacteriile gram-negative negative care devin în acest fel
şi se pot clasifica, la rândul lor, în trei mari impermeabile pentru betalactamine şi
grupe: penicilinaze cu spectru larg (de tip chinolone
TEM), care hidrolizează penicilinele şi - dezvoltarea impermeabilităţii pereţilor
cefalosporinele în proporţii similare, cele mai celulari datorită unor porine extrem de
răspândite la Enterobacteriaceae; oxacilinaze înguste → de exemplu, Pseudomonas
(de tip OXA), care hidrolizează rapid oxacilina aeruginosa faţă de multe antibiotice
şi cloxacilina; carbenicilinaze (de tip CARB), - întărirea funcţiei de barieră a
care hidrolizează preferenţial carbenicilina. membranei externe prin producerea unei
Metalo-betalactamaze – sunt probabil cele proteine adiţionale, intercalată în structura
mai formidabile betalactamaze cunoscute. ei complexă → astfel se produce
Hidrolizează rapid majoritatea agenţilor rezistenţa E. coli la tetraciclină
betalactami, inclusiv carbapenemii. Prezintă - diminuarea permeabilităţii peretelui
rezistenţă la inhibitorii de betalactamaze. bacterian prin pierderea unei proteine de
Aceste enzime au fost iniţial limitate la membrană externă → rezistenţa unor
câteva tulpini izolate de Bacteroides fragilis şi bacterii faţă de cloramfenicol
B. cereus, ca enzime cromozomale, dar au - diminuarea permeabilităţii bacteriene,
fost apoi identificate în Japonia pe plasmide cu deficit în penetrarea intracelulară a
transportate de Bacteriodes fragilis, Serratia antibioticelor →se realizează faţă de
marcescens, Klebsiella pneumoniae şi sulfamide, trimetoprim, nitrofurani,
Pseudomonas aeruginosa. Asemenea tulpini nitroimidazoli
par a fi restrânse pe arii localizate, dar au • modificarea sistemelor de transport
potenţial pentru o largă diseminare. activ al antibioticelor prin învelişurile
bacteriene → de exemplu,
Enzimele de modificare a Pseudomonas aeruginosa faţă de
aminoglicozidelor. aminoglicozide
Nucleotidiltransferaza, acetiltransferaza,
fosfotransferaza sunt codificate de gene b. alterarea sediului – ţintă al
plasmidice sau elemente transpozabile care le activităţii inhibitorii a antibioticului
conferă cel mai adesea un nivel înalt de - modificarea PBP (penicillin binding
rezistenţă. proteins), proteine inserate pe faţa externă
Aminoglicozidele sunt modificate de către a membranei celulare, ca ţintă de acţiune:
aceste enzime la nivelul grupărilor amino şi betalactamine
mai ales hidroxil prin mecanisme de - modificarea proteinei ţintă
fosforilare, acetilare sau adenilare, iar aceste ribozomale: aminoglicozide, tetracicline
modificări duc la inactivarea antibioticelor. - macrolidele, lincosamidele,
glicopeptidele determină tot modificarea
Enzimele de inactivare a ţintei de acţiune
cloramfenicolului. Rezistenţa este de natură - diminuarea afinităţii ţintei de acţiune
plasmidică şi este datorată producerii de către pentru chinolone este cauzată de o
bacterie a unei enzime, acetiltransferaza, care modificare structurală a ADN-girazei.
provoacă acetilarea antibioticului, antrenând
inactivarea lui. c. eflux activ al antibioticelor din
celula bacteriană – împiedică realizarea
2. Rezistenţa la antibiotice prin în celulă a unor concentraţii eficiente de
modificări ale bacteriilor antibiotice: tetraciclină, fluorchinolone
(Staphylococcus aureus), eritromicină
a. modificarea permeabilităţii
învelişurilor bacteriene d. modificarea unor enzime:
• alterări structurale ale învelişurilor dihidropterat sintetaza (DHPS) în cazul
bacteriene sulfamidelor şi dihidrofolat reductaza
- diminuarea permeabilităţii membranei (DHFR) la trimetoprim, astfel încât agenţii
externe prin diminuarea sintezei porinelor, chemoterapeutici nu mai pot realiza
astfel încât scade numărul de porine

49
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

competiţia cu enzime implicate în sinteza competiţie – creşterea sintezei acidului


folaţilor paraaminobenzoic (APAB) anulează
acţiunea de inhibare competitivă a
e. deficit de acţiune al unor enzime: sulfamidelor
nitrofuran-reductaza în cazul nitrofuranilor şi Prin urmare, având în vedere
nitro-reductaza în cazul nitroimidazolilor complexitatea rezistenţei faţă de
antibiotice şi creşterea continuă a acestui
f. achiziţionarea de către bacterii a unor
fenomen, este necesară o permanentă
enzime – esteraza, nucleotidiltransferaza,
supraveghere, la care participă
enzime de origine plasmidică, modifică
laboratoarele medical-veterinare şi
macrolidele şi lincosamidele
organele abilitate, în toată lumea.
g. producţia crescută a metabolitului cu
care agentul antimicrobian este în
Tabelul 1
Table 1
Mecanismele rezistenţei bacteriene la antibiotice (după ONIGA O., 2003, modificat)
Mechanisms of bacterian resistance to antibiotics (after ONIGA O., 2003, modiffied)

Antibioticul Mecanisme de rezistenţă ale bacteriilor


Inactivare enzimatică (betalactamaze) (C, P)
Betalactamine
Modificarea PBP (C, P)
(peniciline, cefalosporine etc.)
Reducerea permeabilităţii celulare (C)
Inactivare enzimatică (enzime modificatoare de aminoglicozide) (C,
P)
Aminoglicozide Alterarea proteinei ţintă ribozomale (C)
Modificarea sistemelor de transport activ prin învelişurile bacteriene
(C)
Diminuarea afinităţii ţintei de acţiune (modificarea ADN-girazei) (C)
Chinolone Reducerea permeabilităţii membranei externe (C)
Eflux activ al antibioticelor din celula bacteriană (C, P)
Modificarea ţintei de acţiune (C, P)
Eflux activ al antibioticelor din celula bacteriană
Macrolide
Achiziţionarea de către bacterii a unor enzime modificatoare ale
atb.(P)
Modificarea ţintei de acţiune (C, P)
Lincosamide Achiziţionarea de către bacterii a unor enzime modificatoare ale
atb.(P)
Vancomicina Modificarea ţintei de acţiune
Eflux activ al antibioticelor din celula bacteriană (P)
Tetracicline
Modificarea proteinei ribozomale (P)
Inactivare enzimatică (cloramfenicol-acetiltransferază) (P)
Cloramfenicol
Diminuarea permeabilităţii peretelui bacterian (C)
Diminuarea permeabilităţii bacteriene (C, P)
Sulfamide Modificarea unor enzime (C, P)
Hiperproducţie de APAB (C)
Trimetoprim Diminuarea permeabilităţii bacteriene (C, P)
Diminuarea permeabilităţii bacteriene
Nitrofurani
Deficit de activitate a nitrofuran-reductazei (C)
Diminuarea permeabilităţii bacteriene
Nitroimidazoli
Activitate insuficientă a nitro-reductazei
C – determinism cromozomial; P – determinism plasmidic; PBP – penicillin binding proteins; APAB – acid paraaminobenzoic

BIBLIOGRAFIE 2. Angelescu Mircea (1998) – Terapia cu


antibiotice, Ed. Medicală, Bucureşti.
1. Agerso Y., D. Sandvang (2005) – Class 1 3. Aoki T. (1993) – The structure of the
integrons and tetracycline resistance genes in chloramphenicol resistance gene on a transferable R
alcaligenes, arthrobacter, and Pseudomonas spp. plasmid from the fish pathogen Pasteurella piscicida,
isolated from pigsties and manured soil, Appl. Microbiol Immunol. 37 (9):705-12;
Envirom. Microbiol., 71(12): 7941-7; 4. Burton R.W. Gwendolyn and Engelkirk G. Paul
(2002) – Microbiology for the Health Sciences, 7th

50
Anca Mărculescu et al. Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

Volume 1, o 1, July 2007

Edition, Chapter 9, Using antimicrobial agents to 21. Ribera A., Roca I., Ruiz J., Gibert I., Vila J.
control microbial growth in vivo, 226-248. (2003) – Partial characterization of a transposon
5. Cromwell G.L. (2002) – Why and how antibiotics containing the tet (A) determinant in a clinical isolate of
are used in swine production, Anim.Biotehnol., 13 (1): Acinetobacter baumannii, J. Antimicrob. Chemother.
7-27; 52 (3): 477-80;
6. Diaz M.A., Cooper R.K., Cloeckaert A., 22. Rubinstein E. (1999) – Antimicrobial resistance-
Siebeling R.J. (2006) – Plasmid-mediated high level pharmacological solutions, Infection 27, Suppl 2: S32-
gentamicin resistance among enteric bacteria isolated 4;
from pet turtles in Louisiana, Appl. Envirom.Microbiol, 23. Sannes M.R., Kuskowski. M.A., Johnson J.R.
72 (1): 306-12; (2004) – Antimicrobial resistance of Escherichia coli
7. Dibner J.J., J.D. Richards (2005) – Antibiotic strains isolated from urine of women with cystitis or
growth promoters in agriculture: history and mode of pyelonephritis and feces of dogs and healthy humans,
action, Poult. Sci., 84 (4): 634-43; J Am Vet Med Assoc., 225 (3): 368-73;
8. FEDESA (2000) – Antibiotics for animals. A 24. Sockett D.C., Valley Ann (2006) – Antimicrobial
FEDESA perspective on antibiotics, Animal Health susceptibility testing, Wisconsin Veterinary Diagnostic
and the Resistance Debate, vol. February: 6; Laboratory, April 14;
9. Furushita M., Shiba T., Maeda T., Yahata M., 25. Swartz N. Morton (2000) – Minireview: Impact of
Kaneoka A., Takahashi Y., Torii K., Hasegawa T., antimicrobial agents and chemotherapy, from 1972 to
Ohta M. (2003) – Similarity of tetracycline resistance 1998, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2000-
genes isolated from fish farm bacteria to those from 2016;
clinical isolates, Appl Envir. Microbiol, 69 (9): 5336-42; 26. Todar K. (2002) – Antimicrobial agents used in
10. Collis H., (1995) – Integrons and Mobile Gene treatment of infectious disease, Textbook of
Cassettes, Mol. Micr.15:593-600; Bacteriology, Wisconsin-Madison,
11. Heinemann J.A. (1999) – How antibiotics cause 27. Wray C., Hedges R.W., Shannon K.P., Bradley
antibiotic resistance, Drug Discov Today, 4 (2): 72-79; D.E. (1986) – Apramycin and gentamicin resistance in
12. Henderson C.W. (2000) – Mechanism of Escherichia coli and Salmonella isolated from farm
Antibiotic Resistance Due to Bacterial Virus, World animals, J. Hygiene (London), 97 (3): 445-56.
Disease Weekly, 5-7;
13. Henderson D. A. (1999) – Ciprofloxacin
resistance in Campylobacter jejuni isolates: detection
of gyrA resistance mutations by mismatch
amplification mutation assay PCR and DNA sequence
analysis, Journal of Clin Microbiology, Record 108,8-
12;
14. Jackson C.R., Fedorka C.P.J., Barrett J.B.,
Ladely S.R. (2004) – Effects of tylosin use on
erythromycin resistance in enterococci isolated from
swine, Appl. Envirom. Microbiol, 70 (7): 4205-10.
15. Johnson A.P., Burns L., Woodford N., Threlfall
E.J., Naidoo J., Cooke E.M., George R.C. (1994) –
Gentamicin resistance in clinical isolates of Echerichia
coli encoded by genes of veterinary origin, J. Med.
Microbiol., 40 (3): 221-6.
16. Kehrenberg C., Weckenthin C., Schwarz S.
(1998) – Tn570, a transposon-like element from
Pasteurella multocida mediating tetracycline
resistance, Antimicrob. Agents Chemother., 42 (8):
2116-8;
17. Kim E.H, Aoki T. (1996) – Sulfonamide
resistance gene in a transferable R plasmid of
Pasteurella piscicida, Microbiol. Immunol. 40(5):397-9;
18. Kuhn F., Cottagnound M., Acosta F., Flatz L.,
Enteza J., Cottagnound P. (2003) – Cefotaxine acts
synergistically with levofloxacin in experimental
meningitis due to penicillin-resistant pneumococci and
prevents selection of levofloxacin resistant mutants in
vivo, Antimicrob Agents Chemother., 47 (8): 2487-91;
19. Marble Michelle (1999) – Plasmid DNA
associated with specific bands in PFGE patterns of
antibiotic –resistant Salmonella serotype enteritidis,
Antimicrobial Agents and Chemotherapy Record 107,
5-7;
20. McDermott P.F., Zhao S., Wagner D.D., Simjee
S., Walker R.D., White D.G. (2002) –The food safety
perspective of antibiotic resistance, Anim.Biotehnol.,
13(1):71-84;

51

S-ar putea să vă placă și