Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Ailincăi C. şi colab., 1992 - Cercetări privind stabilirea sistemului optim de fertilizare la grâu şi porumb în contextual
creşterii producţiei şi a fertilităţii solurilor erodate. Cerc. Agron. în Moldova. Voi 1
2. Bălteanu Gh., Bîrnaure Ionică, 2000 - Fitotehnie, voi. /, Ed. „ Ceres ", Bucureşti.
3. Bruisma J., 2003 - World agriculture: toward 2015/30, A FAO Persspective. Earthscan, London on behalf of FAO,
Rome.
4. Budoi Gh., Budoi Soiea., Sandoiu D., 1978 — Lucrări practice de Arotehnică şi tehnică experimetală, partea a 111-a,
Atelierele de material didactic IAMB Bucureşti.
5. Budoi Gh. şi colab., 1972 — Efectul rotaţiei, monocultura şi îngrăşămintelor asupra unor indicatori ai fertilităţii
solului. Probleme agricole, nr. 9.
6. Budoi Gh., Penescu A., 1997 — Agrotehnica, Ed. Ceres Bucureşti.
7. Catargiu D., Rusan M., 1990 - Aportul rotaţiei şi asolamentului privind combaterea buruienilor, exportul de elemente
chimice şi activitatea edafică a solului, cu rol de refacere a fertilităţii. Cercetării agronomice în Moldova, voi. 2.

8. Costică Ailincăi, 2007 — Agotehnica terenurilor arabile, ed “Ion lonesccu de la Brad”, Iaşi.
9. Davidescu D., şi colab 1981 - Agrochimia, Editura Didactică şi Pedologiei Bucureşti.
10. Davidescu Velicica şi colab., 1999 — Compedium agrochimic, Editura Academiei Române, Bucureşti.
11. Dorneanu A., 1976 - Dirijarea fertilităţii solului, ed. 2Ceres”, Bucureşti.
12. Dornescu D. şi colab., 1967 - Influenţa amendamentelor calcaroase şi a îngrăşămintelor la grâu, porumb şi cartof în
condiţiile pedoclimatice de la GAS Graşi - Tg. Neaamf, în: Zece ani de activitate ştiinţifică la S.C.A. Podu Iloaie - Iaşi.
13. Dornescu D., şi colab., 1994 - Evoluţia producţiilor de porumb în trei decenii de aplicare staşîonară a îngrăşămintelor
pe două tipuri de sol din Podişul Moldovei. Analele ICCPT Fundulea, Voi. LXI, 1994.
14. Dumitrescu N., Popa A., 1979 - Agrotehnica terenurilor arabile în pantă, Edit. Ceres. Bucureşti, 1979.
15. Dumitrescu N., Iacob T., Vîntu V., Samuil C., Pujină Liliana, Silistră Doina Ailincăi C., 1999 - Ameliorarea
pajiştilor degradate din zona de silvostepă, Edit. "Ion lonesci de la Brad”, Iaşi.Frink C. R., Waggoner P.E., A and Ausubel J.
H., 2001 - Nitrogen on the Land: Overcoming the Worries, Lifting fertilizer efficiency and preserving land for non
farming uses, Pollution Prevention Review.
16. Gerard Jităreanu, 1994-Tehnică experimentală, ed.“Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi.
17. Goulding K.,2000 — Nitrate leaching from arable and horticultural land. Soil Use and Management, 16: 145-151.
18. Guş P., Rusu T., Bogdan Ileana, 2001(nr.30C.2000) - Evoluţia unor însişiri de bază ale solului brun argiloiluvial din
zona colinară a Clujului în funcţie de sistemul de lucrare al solului, în Lucrările celei de a XVl-a Conferinţe Naţionale pentru
Ştiinţa Solului (Suceava, 23-28 august 2000), vol. III, pag. 330-339. Edit. Universităţii ’’Alexandru loan Cuza”, Iaşi
19. Guş P., Rusu T., Bogdan Ileana, 2003 — Implications of minim tillage system on sustainability of agricultural
production. XXXVIII Croation Symposium on Agriculture. University of Zagreb, Faculty of Agriculture. ISBN: 953-6135-39-6.
Pag. 309-310. Opatija, Croaţia.
20. Hera Cr., 2001 - Fertilitatea solului baza dezvoltări durabile şi performante a agriculturii romaneştii, Academia,
octombrie, Bucureşti.
21. Jităreanu G., Onisie T., 1995 — Eficienţa energetic a diferitelor sisteme de lucrare ale solului, Lucrări ştiinţifice,
volumul 38, seria Agronomie, Universitatea Agronomică şi Medicină Veterinară Iaşi.
22. Jităreanu G., Zbanţ L., Onise T., Ciureanu Sorina, 1997 - Evoluţia stării fizice a solului şi a producţiei principalelor
culture sub influenţa lucrărilor de bază şi a fertilizării în Câmpia Moldovei, Lucrări ştiinţifice, voi I, Unviversitatea de Ştiinţe
Agricole Cluj-Napoca, Facultatea de Agricolă. 48
23. Jităreanu G., Avarvarei I., 2000 - Influence of tillage systems on soil physical and chemical characteristics in the east
of Romania, Proceedings of ISTRO International Conference, Fort Worth - Dallas, USA.
24. Jităreanu G., Avarvarei I., Bucur D., 2006 - Influence of tillage systems on soil physical and chemical characteristics
and yield in soybean and maize grown in the Moldovian Plain (North-Eastern Romania), Advances in Geoecology 38, CATENA
Verlag, Reiskirchen, Germany.
25. Kirkby M. J., Le Bissonais Y., Couthard T. J., Daroussin J., McMahon M. D., 2000 - The development of Land
Quality Indicators for Soil Degradation by Water Erosion, Agriculture, Ecosystems and Envoironment, 81, 125-36.
26. Lăzăreanu A., Cârciu G., Manea D., Alda S., Ienciu Anişoara, 2003 - Cercetări privind influenţa metodei de lucru
asupra apei din sol la cutura grâului de toamnă, în condiţiile
Staţiunii Didactice Timişoara.A XVII a Conferinţa Naţională Pentru Ştiinţa Solului 25-30 august, 270-275.
27. Lixandru Gh., 2006 - Sisteme integrate de fertilizare în agricultură, Edit. Pim, Iaşi.
28. Louise O., Fresco, 2003 - IFA/FAO Agriculture Conference - "Global Food Security and the Role of Sustainability
Fertilization " Rome, Italy, 26-28 March 2003, Plant Nutrients: What We Know, Guess and do not Know.
29. Lupu Cornelia, Drutu Cătălina, Naie Margareta, 2014 - Studiul aplicării îngrăşămintelor chimice la cultura de
grâului de toamnă în experienţele de lungă durată la
S.C.D.A. Secuieni, Cercetări Agronomice în moldova, voi. XLVII, nr. 3/159/2014.
30. Hera Cr., 2001 — Fertilitatea solului baza dezvoltării durabile şi performante a agriculturii româneşti, Academia,
octombrie,Bucureşti.
31. Munteanu L.S., Borcean L, Roman Gh. V., Axinte M., 2003 - Fitotehnie, ” ed. Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.
32. Onisie T., Jităreanu G., 1999 - Agrotehnică, Edit, „ Ion Ionescu de la Brad"
33. Onisie T., Jităreanu G., Zaharia M., 2002 - Modificarea proprietăţilor fizice ale solului sub influenţa rotaţiei şi a
diferitelor tipuri de lucrări ale solului. Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, ISSN 1454-7414, USAMV, Iaşi
34. Petrovici P., Ailincăi Despina, Ailincăi C., 1987 - Rezultate experimentale privind efectul îngrăşămintelor la
porumbul cultivat pe trenurile în pantă erodate din Câmpia Moldovei, Prod. Veget. Cereale şi plante tehnice nr.2 1987,
Bucureşti.pg.20
35. Poultan P. R, 1994 - Managemant and modification procedures from long-term field experiments, Soil Science
Department, ICAR-Rothamsted, Harpenden, Herst., AL5 2JQ, UK
36. Posch, M., Hettelingh, J.-P., de Smet, P.A.M. and Downing, R.J., 1997 - Calculation and Mapping of Critical
Thresholds in Europe, RIVM Report 259101007
37. Rusu T., Guş P., 2007 - Compactarea solurilor, Procese şi consecinţe, Ed. Risoprint, Cluj Napoca.
38. Săndoiu D., 1971 - Aspecte privind necesitatea de zinc la culturile agricole, Probi. agr. nr. 4, Bucureşti
39. Săndoiu I. D., Boguslawski E. V., Săndoiu Ileana Flavia, 1996 — The effect of Cropping systems on yield, from,
produce quality, profitability and envoironement protection in the main crop and pasture lands, Vol. Proceeding of the
International Scientific Conference Bucharest, 7-12, 1996
40. Săulescu N.A., Săulescu N.N., 1997- Câmpul de experienţă, ed. “Agrosilvica”, Bucureşti.
41. Ştefanescu Maria, Mihăilă V., Nagy C., 1997 — Cercetării preivind utilizarea îngrăşămintelor la grâul de toamnă în
condiţiile din Câmpia Transilvaniei - Problema de agrofitotehnie teoretică şi aplicată, vol. XIX, nr. 1/1997, ICCPT Fundulea.
42. Tunney, H., Carton, O. T., Brookes P. C., Johnton A. E., 1995gl Phosphorus loss from soil to water, ICAR Rothamsted,
Harpenden, UK, CAB International, UK, 1997, 467