Sunteți pe pagina 1din 2

pnoPrietaruluio

Declanagia

Subsemnaful proprietanrlimobilului (apartalnentului)din


. declar urmltoarele:
localitatea
- suntde acordcu executarea instalalieide utilizarela acestirnobil(apartament)conform
proiectarea9i
prevederilorOrdinuluiministruluieconomieisi comertuluinr 58/2004privind
executare'alucrdrilor de gmenatuualeinbaza cererii nr'
- reounosc dreptulcleproprietateal uniti{ii dedishibu$iea gazelornaturale
cevor fi instalatela bran$ament
asupracontoruluigia oriciror aparate 9i consimtcAuitatea respectiva
tn exclusivitateconstucliailestinatipost[lui saustatieiclereglare-mEsurarea gazelor
sdfoloseasca
naturale.

Sernnitura

Domiciliat ln localitatea

Data
Firma certificataISO9001

ffiffiffi
ffi
t-l ,"1
Iasi,bd.N lorg4m.24,blocCl,etj 2 W
C U I:R 2639206;Nr.inreg.R.C.:J-22-27
97192
Telefon/fax: 032123377
5:233915

MR f
MWDEFINWIW

DOSAR
DEFilNITIV
ilNSTALATHE
UTflLilUARE
GAUE
NATURALE

BENEFIGIAR

ADRE$A