Sunteți pe pagina 1din 9

Numele și prenumele: …………………………………….. Data: ………………….

Test de evaluare inițială


Matematică – clasa a III-a

1. Scrie:
a) cu cifre numerele: b) cu litere numerele:
nouăsprezece - ............. 18- .............................................................................
sapte sute şapte- ........... 500- ...........................................................................
trei sute doisprezece- ........... 837- ...........................................................................

2. Scrie numerele naturale:


a) de la 699 până la 707
..........................................................................................................................................
b) pare cuprinse între 351 şi 339
..........................................................................................................................................

3. Află termenul necunoscut:


a + 315 = 640 b – 123 = 459 c x 3= 27 56 : d = 7
______________ ________________ _____________ ______________
______________ ________________ _____________ ______________
______________ ________________ _____________ ______________

4. Efectuează:
2x6+3= 81: 9 + 3 x 4 = (195+349) - 5 x 3 = 4 x 5 : 2 + 18 : 6 x 8 =
___________ _______________ ___________________ ____________________
___________ _______________ ___________________ ____________________
___________ _______________ ___________________ ____________________
___________ _______________ ___________________ ____________________

5. Rezolvă şi compară rezultatele:


a) 781 – 345 + 8 90 : 10 x 6 b) 25 x 9 + 327 650 – 8 : 8
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________

c) 945 + 0 : 9 – 5 x 7 270 – 3 x 7 + 72 : 8
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

6. a) Colorează pentru a reprezenta jumătatea și sfertul. Scrie fracția pentru fiecare situație.
b) Colorează atâtea părţi câte îţi arată fracţia!

2 3
3 6

7. Realizează în primul chenar chipul unui om din figurile geometrice învăţate şi apoi completează tabelul
precizând ce figuri aţi folosit şi câte.
CHIPUL OMULUI
Figura geometrică
Numărul
folosită

8. Încercuieşte mărimea pe care o măsoară fiecare instrument de măsură:

a) capacitatea a) timpul
b) lungimea b) masa
c) timpul c) capacitatea
d) lungimea

a) capacitatea a) lungimea
b) valoarea b) masa
c) lungimea c) timpul
d) valoarea

9. Rezolvă problema cu plan de rezolvare!


Cristian are o colecție de 10 timbre. Isabela are de 8 ori mai multe, iar Gabriela are cu 29 mai puține decât
Isabela.
Câte timbre are colecția lor în total?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2017/2018
Disciplina Matematică
Clasa a III-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEM/ CALIFICATIVE
EX. Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S
1. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Scrie corect cu litere si cu Scrie corect cu litere si cu Scrie corect cu litere si cu
cifre toate cele 6 numere cifredoar 4 numere cifredoar 2 numere
2. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Scrie corect toate numerele Scrie corect numerele de la Scrie partial corect numerele de
din ambele situatii. punctul a si doua de la b la punctul a
3. Afla termenul necunoscut Afla termenul necunoscut din Afla termenul necunoscut dintr-
din cele patru situatii doua situatii o singura situatie
4. Efectueaza corect toate Efectueaza partial corect Efectueaza partial corect
calculele din cele patru calculele din cele patru situatii calculele din doua situatii
situatii
5. Compara perechile de Compara perechile de numere Compara perechile de numere
numere in cele trei situatii si in doua situatii si efectueaza intr-o singura situatii si
efectueaza calculul corect calculul corect efectueaza partial calculul
6. Coloreaza si reprezinta Coloreaza si reprezinta corect Coloreaza si reprezinta corect o
corect cele patru fractii doua fractii fractie
7. Completeaza corect tabelul Completeaza partial corect Realizeaza desenul , dar nu
tabelul completeaza corect tabelul
8. Încercuieşte corect mărimea Încercuieşte corect mărimea Încercuieşte corect mărimea pe
pe care o măsoară fiecare pe care o măsoară fiecare care o măsoară fiecare
instrument de măsură din instrument de măsură din 2/ 3 instrument de măsură dintr-o
toate situatiile prezentate situatii prezentate singura situatie
9. Răspuns corect şi complet, Răspuns parţial corect, Răspuns parţial: identifică
scrie intrebarile si calculează formulează corect doua operaţia /greşeşte
corect întrebari si rezolva calculul/Formulează greşit
întrebarea;Rezolvă problema
fără a formula întrebari
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Matematică
Clasa a III-a A

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL

Rezolvă 8-9 itemi cu FB, restul itemilor cu B, stabilit de învăţător, FOARTE BINE
după analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

Rezolvă doar 5-6 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice BINE
altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după
analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

Rezolvă doar 1-3 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice SUFICIENT
altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după
analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ INSUFICIENT


orice altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,
după analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu”
Loc. Slatina, Judeţul Olt

ANALIZA REZULTATELOR LA EVALUAREA INIȚIALĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a III-a
MATEMATICĂ

În anul şcolar 2017-2018, evaluarea inițială s-a aplicat claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a
din unitatea noastră şcolară.
În clasa a III-a A sunt înscrişi 26 elevi. Calificativele obţinute în urma evaluării inițiale sunt
bune.
La disciplina Limba și literatura română, din 26 de elevi prezenți la testul de evaluare inițială, 22 de
elevi au obținut calificativul Bine, 3 elevi au obținut calificativul Suficient și 1 elev calificativul
Insuficient.
Majoritatea elevilor au răspuns la întrebările referitoare la conţinutul textului dat, au despărţit corect
în silabe cuvintele, au notat vocalele și consoanele, au găsit cuvintele cu sens asemănător și opus.
Unii dintre elevi au greșit semnele de punctuație, nu au alcătuit toate enunțurile cu ortograme, nu au
respectat semnele de punctuație, au greșit exprimarea în cadrul biletului sau nu au realizat corect
textul pe baza întrebărilor date.
La disciplina Matematică, din 26 de elevi prezenţi la testul de evaluare inițială, 4 elevi au obţinut
calificativul Foarte Bine, 17 elevi au obţinut calificativul Bine, 2 elevi au obţinut calificativul
Suficient și 3 elevi au obținut calificativul Insuficient.
Majoritatea elevilor utilizează noţiunile matematice, cunosc noţiunea de număr natural şi ce ţine de
acest concept: formarea, scrierea, citirea, compararea şi ordonarea numerelor, rezolvă adunări, scăderi,
înmulţiri şi împărţiri, află numărul necunoscut, reprezintă jumătatea și sfertul unui întreg, recunosc
figurile geometrice, cunosc mărimea pe care o măsoară fiecare instrument de măsură, rezolvă
problema cu plan și rezolvare.
Unii elevi întâmpină dificultăţi la efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire, la aflarea
numărului necunoscut. S-au înregistrat greşeli la calculul matematic.

CONCLUZII

În urma corectării testelor inițiale ale elevilor din clasa a III-a A, s-a constatat că anumiți copii
au regresat, în pofida recapitulării efectuate pe parcursul a două săptămâni.
TABEL CU REZULTATELE ELEVILOR OBŢINUTE LA TESTELE INIȚIALE
AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a III-a A

CALIFICATIV SEMNĂTURA
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE LIMBA ȘI MATEMATICĂ PĂRINŢILOR
CRT. ELEVULUI LITERATURA
ROMÂNĂ
1. Abălaru Daria Valentina BINE BINE
2. Albei Valentina Amalia BINE BINE
3. Andreiana Richard Valentin Mario BINE BINE
4. Anghel Cristina Nicola BINE SUFICIENT
5. Bădoi Denisa SUFICIENT INSUFICIENT
6. Bălăşan Florinel Mario BINE FOARTE BINE
7. Chiriţă Andreea Krina BINE BINE
8. Costea Gabriel Ionuţ BINE BINE
9. Dănilă Ionuţ Fabian BINE BINE
10. Dicu Andrei BINE BINE
11. Ene Adriana Elena BINE FOARTE BINE
12. Florea Denis Mihai BINE FOARTE BINE
13. Ilie Andreea Isabela BINE BINE
14. Iordache Denis Andrei BINE FOARTE BINE
15. Mustățea Iulian Marian BINE BINE
16. Petrache Alexandra Gabriela BINE BINE
17. Piţigoi Mihai Sebastian Andrei BINE BINE
18. Preda Ionuţ Alexandru BINE BINE
19. Roşu Neagoie David Constantin BINE BINE
20. Ruşanu Iulia INSUFICIENT INSUFICIENT
21. Ruță Maria Irina SUFICIENT SUFICIENT
22. Sîrbu Bianca Elena BINE BINE
23. Soare Laurenţiu Mario BINE BINE
24. Tîrţopan Dario Constantin BINE BINE
25. Țepeligă Claudiu Valentin SUFICIENT INSUFICIENT
26. Ţoi Alexandru Ioan BINE BINE
REZULTATELE ELEVILOR OBŢINUTE LA TESTELE INIȚIALE
AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a III-a A

Disciplina Nr. elevi care au obţinut calificativul

FB B S I
Limba și literatura - 22 3 1
română
Matematică 4 17 2 3
PLAN DE ACŢIUNE PRIVIND AMELIORAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN
URMA TESTELOR INIȚIALE
CLASA a III-a A
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MATEMATICĂ

În urma celor constatate, îmi propun următoarele măsuri ameliorative:


- insistarea pe anumite aspecte;
- rezolvarea de teste recapitulative;
- diversificarea exerciţiilor;
- exersarea exprimării orale şi scrise;
- lucru suplimentar cu elevii care întâmpină dificultăţi;
- identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor, în vederea selectării unor strategii didactice
eficiente;
- activizarea elevilor pe tot parcursul lecţiei;
- distribuirea de fişe de lucru diferenţiate, de fişe de exersare şi aprofundare;
- solicitarea şi încurajarea elevilor cu rezultate slabe pentru a căpăta încredere în forţele
proprii;
- organizarea de activităţi atractive, în care să fie stimulat spiritul competitiv;
- folosirea metodelor activ-participative şi a mijloacelor moderne;
- desfăşurarea unor activităţi didactice complexe, care să stimuleze interesul pentru învăţare;
- evidenţierea şi recompensarea elevilor, pentru performanţe;
- controlul atent al temelor efectuate de către elevi;
- implicarea părinţilor în vederea conştientizării elevilor asupra necesităţii studiului individual.

 La disciplina Limba și literatura română:


- citirea unor texte la prima vedere și efectuarea de aplicații pe acestea;
- alcătuirea de propoziții cu ajutorul ortogramelor, folosind semnele de punctuație învățate;
- realizarea unor compuneri colective și individuale pe baza imaginilor, planului de întrebări,
început sau sfârșit dat;
- folosirea la lecții a dicționarului explicativ al limbii române;
- completarea fișelor de expresii deosebite în urma lecturării cărților împrumutate de la
bibliotecă.

 La disciplina Matematică:
- se vor rezolva exerciții și probleme diverse în cadrul orelor cât și suplimentar;
- se va insista pe însușirea corectă a operațiilor aritmetice învățate, utilizându-se terminologia
corespunzătoare;