Sunteți pe pagina 1din 8

MODULUL VII: ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZARI*

I. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Lista competenţelor specifice unităţii de


competenţă din modul

Conţinuturile incluse în structura modulului “ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZARI” oferă


elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte competenţe privind utilizarea circuitelor şi
sistemelor electronice, realizarea sistemelor de acţionare precum şi caracterizarea sistemelor de reglare
automată si analizarea funcţiilor sistemelor de reglare automată specifice domeniului de activitate.
Acest modul nu trebuie parcurs de absolvenţii liceului tehnic. Competenţele
corerspunzătoare acestui modul sunt echivalate pe principiul creditelor transferabile.
Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 54 de ore, repartizate după cum urmează:
 36 ore de teorie
 18 ore de laborator tehnologic

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modulul


“Acţionări şi automatizări”
În modulul « ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZARI” au fost corelate competenţele din unitatea
de competenţă tehnică cu conţinuturile.

 8 ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZARI 1 credit


- 8.1. Utilizează circuite şi sisteme electrice / electronice.
- 8.2. Realizează sisteme de acţionare în condiţii precizate
- 8.3. Caracterizează sistemele de reglare automată.
- 8.4. Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului.

II. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

Unitatea de
Competenţe Conţinuturi tematice
competenţă
individuale
Componente electrice şi electronice:
componente pasive, dispozitive electronice,
aparate de conectare, de protecţie, de comandă,
surse
8.1 Utilizează circuite  Blocuri: convertoare, amplificatoare,
8. ACŢIONĂRI ŞI şi sisteme electrice / stabilzatoare, filtre, generatoare de semnal,
AUTOMATIZARI electronice  Legături electrice
 Parametri:tensiuni electrice, intensităţi ale
curenţilor electrici, puteri electrice, frecvenţe
 Elemente de comparaţie: valori nominale şi
valori limită din documentaţia tehnică

1
8. ACŢIONĂRI ŞI Componente electrice şi electronice:
AUTOMATIZARI componente pasive, dispozitive electronice,
aparate de conectare, de protecţie, de comandă,
surse
8.1 Utilizează circuite  Blocuri: convertoare, amplificatoare,
şi sisteme electrice / stabilzatoare, filtre, generatoare de semnal,
electronice  Legături electrice
 Parametri:tensiuni electrice, intensităţi ale
curenţilor electrici, puteri electrice, frecvenţe
 Elemente de comparaţie: valori nominale şi
valori limită din documentaţia tehnică

8.2. Structura sistemelor de acţionare


Realizează sisteme de  motoare de acţionare (electrice,hidraulice,
acţionare în condiţii pneumatice
precizate  maşina de lucru
 instalaţia de comandă (aparate cu rol de
comandă, protecţie şi semnalizare)
 sistemul de transmisie a mişcării;
Selectarea componentelor
 criterii de alegere a motorului de acţionare;
 alegerea aparatelor electrice din circuitul de
forţă şi de comandă.
Executarea legăturilor funcţionale
 legături electrice şi mecanice (montarea
motorului de acţionare, organelor de
transmisie a mişcării,
aparatajului),
 verificarea execuţiei;
Supraveghere
 executarea manevrelor de conectare şi
deconectare a motorului de acţionare,
 urmărirea şi controlul parametrilor de
funcţionare

2
Avantajele sistemelor de reglare automata:
 de ordin economic, de ordin tehnic, de ordin
social;
Schema de principiu a sistemelor de reglare
automata
 schema bloc a sistemului de reglare
automată, legătura directă, legătura inversă
(de reacţie);
Mărimi în schema sistemelor de reglare
8.3.
automata :
Caracterizează
 de intrare (de referinţă), de reacţie, de
sistemele de reglare
comandă, de execuţie (de reglare), de ieşire,
automată.
perturbaţiile;
Componentele sistemelor de reglare automata

 traductoare de intrare şi de reacţie,


elemente de comparaţie, regulatoare
automate, elemente de execuţie, instalaţia
reglată

8. ACŢIONĂRI ŞI Elementele din sistemul de reglare automată:


AUTOMATIZARI  tipuri de traductoare, tipuri de
amplificatoare, tipuri de regulatoare
automatate, tipuri de elemente de execuţie.

Tipuri de sisteme de reglare automată:


 sisteme de stabilizare automată, sisteme de
reglare automată cu program variabil,
8.4.
sisteme de reglare automată de urmărire;
Analizează
sisteme de reglare automată pentru procese
funcţionarea sistemelor
lente sau rapide; sisteme de reglare automată
de reglare automată
cu acţiune continuă sau discontinuă; sisteme
specifice domeniului
de reglare automată cu o buclă de reglare sau
mai multe.
Parametrii tehnici supravegheaţi:
 mărimi electrice (fază, frecvenţă, putere,
curent, tensiune);
 mărimi neelectrice (nivel, deplasare, viteză,
acceleraţie, debit, presiune, temperatură
etc.).

Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

8.1. Utilizează circuite şi sisteme electrice / electronice

3
8.2. Realizează sisteme de acţionare în condiţii precizate.

8.3. Caracterizează sistemele de reglare automată.

8.4. Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice


domeniului.

4
Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.1: Utilizează circuite şi sisteme electrice / electronice

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea structurii unui circuit sau sistem electric / electronic dat

(b) Explicarea funcţionării unui circuit sau sistem electric / electronic dat

(c) Compararea parametrilor funcţionali ai unui circuit sau sistem electric /


electronic

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Structura:
componente electrice şi electronice: componente pasive, dispozitive
electronice, aparate de conectare, de protecţie, de comandă, surse
blocuri: convertoare, amplificatoare, stabilizatoare, filtre, generatoare de
semnal,
legături electrice
Parametrii: tensiuni electrice, intensităţi ale curenţilor electrici, puteri electrice, frecvenţe

Elemente de
comparaţie. valori nominale şi valori limită din documentaţia tehnică

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
circuite şi sisteme electrice / electronice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b),
şi (c), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectând normele de sănătatea
şi securitatea muncii.

5
Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.2: Realizează sisteme de acţionare în condiţii precizate.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea structurii unui sistem de acţionare.

(b) Selectarea componentelor unui sistem de acţionare electric.

(c) Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului.

(d) Supravegherea funcţionării sistemelor de acţionare din domeniu.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Structura sistemului motoare de acţionare (electrice, hidraulice, pneumatice),


de acţionare: maşina de lucru, instalaţia de comandă (aparate cu rol de
comandă, protecţie şi semnalizare), sistemul de transmisie a
mişcării;

Selectarea componentelor: - criterii de alegere a motorului de acţionare;


- alegerea aparatelor electrice din circuitul de forţă şi de
comandă.

Executarea legăturilor funcţionale: legături electrice şi mecanice (montarea motorului de


acţionare, organelor de transmisie a mişcării, aparatajului),
verificarea execuţiei;

Supraveghere: executarea manevrelor de conectare şi deconectare a


motorului de acţionare, urmărirea şi controlul parametrilor de
funcţionare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze structura unui
sistem de acţionare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) acoperind toate condiţiile
de aplicabilitate ale acestui criteriu.
Probe scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze
componentele unui sistem de acţionare electric, conform precizărilor din criteriul de performanţă
(b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectând normele de sănătate şi
securitate a muncii.
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale
între componentele sistemului de acţionare specific domeniului şi să supravegheze funcţionarea
sistemelor de acţionare din domeniu, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d)
acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectând normele de sănătatea şi
securitatea muncii.

6
Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.3: Caracterizează sistemele de reglare automată.

Criterii de performanţă:

(a) Justificarea avantajelor automatizării unui proces.

(b) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată.

(c) Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de


reglare automată.

(d) Descrierea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare


automată.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Avantaje: de ordin economic, de ordin tehnic, de ordin social;

Schema de principiu : schema bloc a sistemului de reglare automată, legătura directă,


legătura inversă (de reacţie);

Mărimi în schema SRA : de intrare (de referinţă), de reacţie, de comandă, de execuţie (de
reglare), de ieşire, perturbaţiile;

Componentele SRA : traductoare de intrare şi de reacţie, elemente de


comparaţie,
regulatoare automate, elemente de execuţie, instalaţia
reglată.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să justifice avantajele
automatizării unui proces, să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de
reglare automată şi să descrie rolul funcţional al componentelor unui sistem de reglare automată
conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (c) şi (d) şi acoperind toate condiţiile de
aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte schema de principiu a unui
sistem de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate
condiţiile de aplicabilitate ale acestui criterii.

7
Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.4: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată


specifice domeniului.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor sistemului de reglare automată.

(b) Recunoaşterea tipului de sistem de reglare automată.

(c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Elementele din sistemul tipuri de traductoare, tipuri de amplificatoare, tipuri de


de reglare automată regulatoare automatate, tipuri de elemente de execuţie.

Tipuri de sisteme de reglare sisteme de stabilizare automată, sisteme de reglare


automată: automată cu program variabil, sisteme de reglare
automată de urmărire; SRA pentru procese lente sau
rapide; SRA cu acţiune continuă sau discontinuă; SRA
cu o buclă de reglare sau mai multe.

Parametrii tehnici supravegheaţi: - mărimi electrice (fază, frecvenţă, putere, curent,


tensiune);
- mărimi neelectrice (nivel, deplasare, viteză,
acceleraţie, debit, presiune, temperatură etc.).

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele
sistemului de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi
acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască tipul de
sistem de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind
toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectând normele de tehnica şi
securitatea muncii.

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi, conform precizărilor din criteriul de
performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.