Sunteți pe pagina 1din 28

PROGRAMĂ

pentru calificarea
ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII

Cod Nomenclator 7137.2.1

Domeniul: CONSTRUCŢII
Nivelul: 2
Centrul pilot: Fundaţia Româno-Germană Sibiu
Autori: MORANCEA SORIN

HUNEDOARA
AUGUST 2005

CUPRINS
1. Structura pe niveluri a calificărilor şi a ocupaţiilor în cadrul subsectorului
2. Prezentare generală a programei
3. Standardul utilizat în elaborarea programei
4. Durată totală
5. absolvire: 20 ore
5. Repartizarea orelor pe module şi discipline
6. Repartizarea orelor pe discipline
6.1.A. Durată totală
6.1.B. Condiţii de acces
6.1.C. Obiective generale
6.1.D. Programa analitică pentru disciplina:
6.1.D.1. Documentaţia economică specifică instalaţiilor pentru construcţii
6.1.D.2. Utilizarea calculatorului – curs
6.1.D.3. Elemente de bază în electrotehnică – practică
6.1.D.4. Materiale electrotehnice – curs
6.1.D.5. Materiale electrotehnice - practică
6.1.D.6. Instalaţii de iluminat – curs
6.1.D.7. Instalaţii de iluminat – practică
6.1.D.8. Instalaţii de forţă – curs
6.1.D.9. Instalaţii de forţă – practică
6.1.D.10. Compensarea energiei reactive – curs
6.1.D.11. Compensarea energiei reactive – practică
6.1.D.12. Instalaţii de paratrăznet şi prize de pământ – curs
6.1.D.13. Instalaţii de paratrăznet şi prize de pământ – practică
6.1.D.14. Măsurări şi verificări electrice – curs
6.1.D.15. Măsurări şi verificări electrice – practică

6.1.D.16. Instalaţii electrice pentru instalaţiile de încălzire – curs


6.1.D.17. Instalaţii electrice pentru instalaţiile de încălzire – practică
6.1.D.18. Utilizarea calculatorului
6.1.D.19. Norme specifice de PM şi PSI – curs
6.1.D.20. Norme specifice de PM şi PSI – practică
7. Metodologia de evaluare

1. Structura pe niveluri a calificărilor şi a ocupaţiilor


în cadrul subsectorului
Nivelul 2 de calificare
Electrician în construcţii

2. Prezentare generală
Nivelul 2 de calificare Electrician în construcţii este proiectat pentru dobândirea competenţelor
stipulate în standardul de pregătire profesională “Electrician constructor”.
Planul de învăţământ a fost conceput pe o durată de 24 săptămâni a 720 de ore din care 8
săptămâni a 240 de ore pregătire teoretică, 15 săptămâni a 460 ore pregătire practică şi 1
săptămână a 20 de ore pentru recapitulare finală şi examen.

3. Standardul utilizat în elaborarea programei-cadru: Standardul de


pregătire profesională „Electrician constructor”

4. Durată totală: 720 ore


Durata totală a pregătirii teoretice: 240 ore
Durata totală a pregătirii practice: 450 ore
Examen absolvire: 20 ore

5. Repartizarea orelor pe module şi discipline


Nr.crt Disciplina Ore Ore Total
. pregătire practică ore
teoretică
1 Documentaţia economică specifică 10 2 12
instalaţiilor din construcţii
2 Elemente de bază în electrotehnică 20 10 28
3 Materiale electrotehnice 10 40 50
4 Instalaţii de iluminat 20 60 80
5 Instalaţii de forţă 34 80 116
6 Compensarea energiei reactive 10 20 30
7 Instalaţii de paratrăznete şi prize de 24 40 64
pământ
8 Acţionări şi automatizări electrice 26 74 100
9 Măsurări şi verificări electrice 20 44 64
10 Instalaţii pentru echipamente de 16 38 54
încălzire şi sanitare
11 Utilizarea calculatorului 10 28 38
12 Calitatea lucrărilor de instalaţii 10 20 30
electrice
13 Norme specifice de protecţia muncii 10 24 34
14 Recapitulare finală şi examen 20 20
Total ore 240 480 720

6.1. Electrician în construcţii


6.1.A. Durată totală: 720 ore, din care
Durata totală a pregătirii teoretice: 120 ore
Durata totală a pregătirii practice: 240 ore
Examen absolvire: 20 ore
6.1.B. Condiţii de acces:
Şcoala generală obligatorie
Absolvirea testului iniţial
6.1.C. Obiectivele exprimate în competenţe profesionale
6.1.C.1. Competenţe generale:
- Competenţe fundamentale:
- Comunicare la locul de muncă
- Munca în echipa
Competenţe generale la locul de muncă:
- Aplicarea NTS si PSI
- Aprovizionarea materialelor la locul de muncă
- Întocmirea documentelor specifice
- Perfecţionarea activităţii profesionale
- Planificarea activităţii
6.1.C.2. Competenţe specifice:
Confecţionarea si montajul instalaţiilor de paratrăznet si a prizelor de pământ
Măsurarea parametrilor la instalaţiile electrice
Montajul instalaţiilor electrice aferente utilajelor termice şi tehnico-sanitare
Montajul instalaţiilor electrice interioare şi exterioare de uz general
Remedierea defectelor apărute în instalaţiile electrice
6.1.D.1. Programa analitică pentru disciplina:
DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ SPECIFICĂ INSTALAŢIILOR DIN
CONSTRUCŢII

Nr.crt Obiective de referinţă Conţinuturile de Metoda de Mijloace de Criterii de


bază pe formare instruire, evaluare
capitole/secvenţe materiale de
de pregătire învăţare
teoretică sau
practică
1 - să indice finalitatea 1. Economia de Expunere, Suport de -indică
economică şi piaţă; conversaţie curs modul de
elementele care o mecanismele înţelegere al
deservesc (bunuri şi pieţei economiei de
servicii) A. Noţiunea de piaţă şi a
- să definească economie rolului
raritatea bunurilor de piaţă; cererea pe care îl
economice şi să şi joacă
identifice relaţia oferta libera
resurse - trebuinţe B. Proprietatea; iniţiativă
- să definească forme de
noţiunea de proprietate
economie de piaţă C. Libera
- să definească iniţiativă
proprietatea şi libera D. Noţiunea de
iniţiativă piaţă;
- să definească tipuri de pieţe
noţiunea de piaţă
- să identifice
diferitele
tipuri de pieţe dintr-o
economie
2 - să definească 2. Piaţa muncii; Expunere, Suport de - verificarea
noţiunea de piaţă a şomajul conversaţie curs gradului de
muncii A. Noţiunea de înţelegere a
- să definească piaţă a noţiunii de
noţiunea de cerere de muncii piaţă
muncă noţiunea de B. Cererea şi a muncii şi a
ofertă de oferta de relaţiei cerere
muncă muncă de
- sa identifice relaţiile C. Salariul –
salariu – cost şi preţul pe
salariu piaţa muncii;
– venit forme de
- să identifice salarizare
diferitele D. Şomajul
tipuri de salarii
- să identifice
diferitele
sisteme de salarizare
- să definească
noţiunile de şomaj şi
şomer
- să indice cauzele
şomajului şi măsurile
de combatere a
şomajului
- să identifice
diferitele
forme pe care le poate
lua şomajul
3 muncă – ofertă 3. Noţiuni de Expunerea Suport de - indică
de muncă legislaţie a curs modul de
- verificarea muncii - Codul înţelegere al
gradului de A. Contractul de Muncii drepturilor şi
înţelegere a muncă - Contractul obligaţiilor
noţiunii de şomaj B. . Drepturile şi individual de ce
- să definească obligaţiile muncă revin
noţiunile de contract angajaţilor şi (model) persoanei
individual de muncă angajatorului care se
şi contract colectiv de angajează
muncă
- să indice
principalele
trăsături şi elemente
ale contractului
individual de muncă
să identifice
drepturile şi
obligaţiile ce revin
angajatului şi
angajatorului
4 - să identifice sursele 4. Cum mă - Expunerea - Suport de - cursanţii îşi
de informaţii în pregătesc pentru - Conversaţia curs întocmesc un
căutarea unui loc de un - Modele de CV şi o
muncă (Oficiul interviu ? CV, scrisoare
Forţelor A. Cum se caută scrisoare de de intenţie
de Muncă, periodice, un loc intenţie, - se
Internet) de cerere simulează un
- să înţeleagă muncă? de angajare interviu
importanţa B. etc. - cursanţii
autoevaluării în Autoevaluarea - Publicaţii întocmesc o
procesul căutării unui C. Scrisoarea de cerere de
loc de muncă intenţie angajare şi o
- să indice şi să D. Curriculum scrisoare de
întocmească Vitae mulţumire
documentele necesare E. Interviul
în căutarea unui loc F. Scrisoarea de
de mulţumire
muncă: CV, G. Cererea de
scrisoarea angajare
de intenţie
- să stabilească
aspectele de natură
vestimentară şi
comportamentală într-
un
interviu
5 - să cunoască, să Documentaţia Expunere Proiect de Cursanţii cor
citească şi să tehnico – conversaţie execuţie, citi un deviz,
întocmească o economică a devize de o schemă
schemă electrică sau instalaţiilor execuţie, electrică sau
o antemăsurătoare electrice scheme desene de
- să deosebească A. Proiectul de execuţie
piesele scrise de execuţie
piesele desenate B. Piese scrise
dintr-un proiect C. Piese
desenate
D. Documentaţia
economică
6.1.D.2. Programa analitică pentru disciplina
UTILIZARE CALCULATOR

Nr.crt Obiective de Conţinuturile de Metoda de Mijloace de Criterii de


referinţă bază pe formare instruire, evaluare
capitole/secvenţe materiale de
de pregătire învăţare
teoretică sau
practică
1 • Să prezinte 1. Structura unui • Conversaţia • Folii • Enumeră şi
părţile PC euristică • Planşe descrie părţile
componente ale A. Tipuri de • Observaţia desenate componente
unui sisteme dirijată • Retroproiec- ale unui
PC B. Părţile • tor PC şi apoi ale
• Să prezinte componente ale Problematizar- • Calculator unităţii
modul unui PC şi ea centrale
de interconectare interconectarea • Prezintă
• Să prezinte acestora modul
părţile C. Părţile de
componente ale componente ale interconectare
unităţii centrale unităţii centrale • Prezintă
• Să prezinte D. Suporturile suporturile de
suporturile de de memorie memorie,
memorie şi funcţia şi
caracteristicile caracteristicile
acestora acestora

2 • Să definească şi 2. Sistemul de • Prelegerea • Folii • Defineşte şi


să identifice operare cu • Fişe de lucru apoi
elementele A. Caracteristici demonstraţie • Calculatoare identifică
desktopului şi funcţii • Conversaţia • Programe elementele
• Să realizeze B. Lansarea euristică • desktop-ului
operaţii specifice sistemului de • Demonstra- Retroproiector • Realizează
cu operare ţia operaţii
obiectele de pe C. Utilizarea • Observaţia specifice cu
desktop tastaturii şi • Exerciţiul obiectele de
• Să lucreze cu manevrarea pe
ferestre mouse-ului desktop
• Să prezinte D. Pornire • Lucrează cu
câteva calculator. ferestre
caracteristici şi Oprire, • Prezintă
funcţii restart, stand by caracteristicile
ale sistemului de E. Prezentare şi
operare desktop funcţiile
(elemente sistemului
componente) de operare
F. Operaţii
specifice cu
obiectele de pe
desktop
G. Lucrul cu
ferestre
3 • Să prezinte 3. Lucrul cu • Prelegerea • Folii • Prezintă
caracteristicile foldere, fişiere şi cu • Fişe de lucru comparativ
obiectelor: folder, shortcut-uri demonstraţie • Calculatoare obiectele:
fişier, shortcut A. Definire • Conversaţia • Programe folder, fişier,
• Să realizeze foldere, fişiere, euristică • Retroproiec- shortcut
operaţii specifice shortcut • Demonstra- tor • Realizează
cu B. Tipuri de ţia corect
foldere, fişiere şi fişiere • Observaţia operaţii
shortcut-uri C. Operaţii • Exerciţiul specifice cu
• Să descrie modul specifice: creare, foldere, fişiere
de organizare a redenumire, şi
datelor pe mutare, shortcut-uri
suporturile copiere, ştergere • Descrie şi
de memorie D. Organizarea apoi
• Să utilizeze datelor pe indică pe
programele suporturile de ecran
specifice memorie modul de
pentru explorarea E. Programe organizare
conţinutului pentru a datelor pe
suporturilor de explorarea suporturile de
memorie conţinutului memorie
suporturilor de • Explorează
memorie conţinutul
acestora
cu programe
specifice

4 • Să navigheze pe 4. Utilizare • Prelegerea • Folii • Navighează


Internet utilizând Internet cu • Fişe de lucru pe
funcţiile unui A. Browser demonstraţie • Calculatoare Internet
browser Internet – • Conversaţia • Programe utilizând
• Să găsească pe noţiuni euristică • Retroproiec- funcţiile
Internet de navigare pe • Demonstra- tor unui browser
informaţiile Internet ţia şi diverse
dorite B. Search • Observaţia link-uri
• Să descarce pe Engine – • Exerciţiul • Caută şi
HDD informaţiile modalităţi găseşte pe
căutate de căutare Internet
• Să comunice pe C. Comunicare diverse
Internet cu alte prin Internet: informaţii
persoane prin chat, e-mail • Descarcă pe
intermediul e- D. Download HDD
mail-ului informaţiile
sau chat-ului dorite: fişiere,
imagini, site-
uri
• Comuni-
că pe Internet
cu alte
persoane
utilizând
funcţiile
specifice e-
mail-ului sau
chat-ului

5 • Să lanseze în 5. Procesare text 6 • Prelegerea • Folii • Identifică şi


execuţie editoare şi grafică la cu • Fişe de lucru descrie
de nivel elementar demonstraţie • Calculatoare componentele
text sau grafică A. Programe • Conversaţia • Programe ce
• Să prezinte şi să pentru procesare euristică • alcătuiesc
identifice text şi grafică • Retroproiector interfaţa
componentele B. Lansare în Demonstraţia programului
ecranului execuţie • Observaţia utilizat
• Să lucreze cu C. Prezentare • Exerciţiul • Selectează
meniurile şi barele interfaţa comenzi din
de program meniuri
instrumente D. Lucrul cu • Lucrează cu
• Să utilizeze Help meniuri şi bare barele de
• Să editeze şi să de instrumente instrumente
proceseze texte E. Selectare • Utilizează
simple comenzi Help
• Să realizeze F. Utilizare Help • Editează şi
grafică la nivel G. Exerciţii să
elementar procesare texte procesează
• Să prezinte simple şi grafică texte
opţiunile de elementară simple
iniţializare a H. Salvare • Realizează
paginii document grafică la
• Să stabilească I. Iniţializare nivel
opţiunile de pagină elementar
imprimare J. Previzualizare • Setează
• Să tipărească document şi opţiunile
documente imprimare de iniţializare
a
paginii
• Stabileşte
opţiunile de
imprimare
• Tipăreşte
documente
6 • Să lanseze în 6. Editoare 2 • Expunerea • Folii •Identifică
execuţie editorul pentru calcul • Conversaţia • Fişe de lucru şi descrie
pentru calcul tabelar euristică • Calculatoare elementele ce
tabelar A. Programe • • Programe alcătuiesc
• Să prezinte şi să pentru calcul Demonstraţia • interfaţa
identifice tabelar • Algoritmiza- Retroproiector programului
componentele B. Lansare în rea • Selecte
ecranului execuţie • Observaţia ază comenzi
• Să C. Prezentare • Exerciţiul din
lucreze cu interfaţa meniuri
meniurile program • Lucrea
şi barele de D. Lucrul cu ză cu barele
instrumente meniuri şi bare de
• Să utilizeze Help de instrumente instrumente
E. Selectare • Utilizează
comenzi Help
F. Utilizare Help
7 • Să creeze tabele 7. Utilizare 8 • Prelegerea • Folii • Creează şi
cu mai multe editor calcul cu • Fişe de lucru modifică
rânduri tabelar demonstraţie • Calculatoare tabele cu
şi coloane A. Creare şi • Conversaţia • Programe mai multe
• Să modifice modificare tabel euristică • Retroproiec- rânduri şi
lăţimi B. Introducere • tor coloane
de coloane şi date în tabel Demonstraţia • Introduce
înălţimi C. Selectare, • Observaţia date în
de rânduri inserare, • Exerciţiul tabel
• Să insereze şi să ştergere, mutare, • Realizează
şteargă rânduri şi copiere diverse
coloane de celule, calcule pe
• Să sorteze date în rânduri, coloane baza datelor
tabele şi să D. Sortare date din
realizeze E. Realizare tabel
calcule simple calcule în tabel • Sortează
• Să prezinte F. Salvare tabel date
opţiunile de G. Iniţializare • Salvează
iniţializare a pagină tabelul
paginii H. cu date în
• Să stabilească Previzualizare fişier
opţiunile de document şi • Realizează
imprimare imprimare iniţializarea
• Să tipărească I. Exerciţii paginii în
documente diverse
moduri
• Stabileşte
opţiunile de
imprimare
• Tipăreşte
documente
6.1.D.14. Programa analitică pentru disciplina
MĂSURĂRI ŞI VERIFICĂRI ELECTRICE – curs

Nr.crt Obiective de Conţinuturile de Metoda de Mijloace de Criterii de


referinţă bază pe formare instruire, evaluare
capitole/secvenţe materiale de
de pregătire învăţare
teoretică sau
practică
1 • Să măsoare cu 1. Consideraţii • Expunerea • Aparate • Precizează
aparate analogice generale asupra • Conversaţia analogice care
• Să măsoare cu măsurărilor şi euristică • Aparate sunt unităţile
aparate numerice instrumentelor •Problematiza- numerice de
electrice de rea măsură în
măsurare. sistem
A. Mărimi internaţional
fizice, mijloace • Execută
şi metode măsurători cu
de măsurare. aparatele
B. Erori de electrice
măsurare, • Calculează
metode de erori
compensare a de măsurare şi
erorilor. defineşte clasa
de
precizie
• Identifică
simbolurile în
inscripţionarea
scalei
2 • Să stabilească 2. Construcţia şi • Expunerea • Folii • Indică rolul
rolul funcţional al funcţionarea • Conversaţia • funcţional al
dispozitivelor instrumentelor • Descoperirea Retroproiector dispozitivelor
componente electrice de • Observaţia • Fişe de lucru componente
aparatelor de măsurare. dirijată aparatelor de
măsură A. Aparate măsură
• Să identifice magnetoelectrice • Identifică
tipuri B. Aparate componentele
de aparate electromagnetice aparatelor
electrice de C. Aparate electrice de
măsură electrodinamice măsură
3 • Să măsoare 3. Măsurarea • Expunerea • Fişe de lucru • Execută
intensitatea mărimilor • Conversaţia • Aparate de schemele
curentului electric electrice. • Observaţia măsură pentru
• Să măsoare A. Măsurarea dirijată măsurarea
tensiunea intensităţii şi • Experimentul principalelor
electrică tensiunii mărimi
• Să măsoare curentului electrice
rezistenţe electric • Calculează şi
electrice B. Măsurarea măsoară
• Să măsoare rezistenţelor intensitatea,
impedanţe electrice tensiunea,
electrice C. Măsurarea rezistenţa,
impedanţelor impedanţa
Electrice
4 • Să explice 4. Măsurarea • Conversaţia • Foi de lucru • Clasifică
principiul mărimilor • Observaţia • Folii traductoarelor
conversiei neelectrice dirijată • Retroproiec- • Precizează
mărimilor A. Traductoare • Experimentul tor principalele
neelectrice în caracteristici
electrice ale
• Să precizeze traductoarelor
unităţile de • Descrie
măsură pentru modul de
mărimile conversie a
neelectrice mărimilor
neelectrice în
electrice
• Precizează
unităţile de
măsură
pentru
mărimile
neelectrice
1 • Să aplice Instructajul de 4 • Instructajul • Norme • Să prevină
normele PM şi PSI verbal N.T.S. accidentele în
de protecţia • Descrierea • Norme P.S.I. laborator
muncii şi P.S.I. • Instructajul • Să respecte
de normele de
prim ajutor protecţia
muncii
şi P.S.I. în
laborator
6 • Să prevină
accidentele în
laborator
• Să respecte
normele de
protecţia muncii
şi P.S.I. în
laborator
7 • Să identifice 2. Tipuri de 4 • Descrierea • Folii pentru• Să aleagă şi
tipurile de aparate aparate electrice • Exerciţii retroproiectorsă
de măsură şi pentru practice • Materiale şifolosească
caracteristicile măsurări aparate optim
lor. curente. Citirea electrice aparatele de
scalelor. • Fişe de lucru
măsură în
Erori de funcţie
măsurare. de natura
aplicaţiei şi de
inscripţionările
aparatelor
8 • Să execute 3. Măsurări în • Descrierea • Materiale şi • Execută
corect curent continuu. • Conversaţia aparate măsurarea
scheme electrice A. Tensiunea euristică electrice mărimilor
în vederea electrică, • Exerciţii • Stand de electrice în c.c.
măsurării intensitatea practice lucru • Calculează
mărimilor curentului, • Problemati- • Fişe de lucru mărimi
electrice rezistenţa zarea electrice
• Să măsoare electrică • Experimentul aplicând legi
corect mărimile B. Aplicarea de
electrice în curent legii lui Ohm la bază
continuu circuitele
• Să măsoare şi să electrice
calculeze mărimi C. Aplicarea
electrice în teoremelor lui
vederea depistării Kirchhoff la
componentelor circuitele
defecte electrice
D. Aplicaţii cu
circuite electrice
mixte
E.
Condensatorul şi
bobina în curent
continuu
• Să măsoare 4. Comportarea • Descrierea • Materiale şi • Execută
corect mărimile impedanţelor în • Conversaţia aparate măsurarea
electrice în curent curent euristică electrice mărimile
alternativ alternativ • Exerciţii • Stand de electrice în
A. Rezistenţa practice lucru curent
ohmică • Problemati- • Fişe de lucru alternativ
B. Reactanţa zarea
inductivă • Experimentul
C. Reactanţa
capacitivă
D. Circuite serie
şi paralel

• Să măsoare 5. Măsurări la • Descrierea • Experimen- • Execută


corect mărimile reţele electrice • Conversaţia tul măsurarea
electrice în curent monofazate şi euristică • Materiale şi mărimile
alternativ trifazate. • Exerciţii aparate electrice în
practice electrice curent
• Problemati- • Stand de alternativ
zarea lucru trifazate
• Fişe de lucru
6.1.D.5. Programa analiticã pentru disciplina
NOŢIUNI DE BAZĂ ÎN ELECTROTEHNICĂ
OBIECTIVE

Nr.crt Obiective de Conţinuturile de Metoda de Mijloace de Criterii de


referinţă bază pe formare instruire, evaluare
capitole/secvenţe materiale de
de pregătire învăţare
teoretică sau
practică
1 Să cunoască 1. Materiale Expunerea Retroproiec Cunoaşte
caracteristicile electrotehnice. Conversaţia -tor deosebirile
materialelor Structuri şi euristică dintre
conductoare proprietăţi. materialele
semiconductoare A. Conductori. conductoare,
şi Semiconductori. semiconductoare
izolatoare uzuale Izolatori şi
în izolatoare
electrotehnică
2 Să cunoască 2. Rezistenţa Expunerea Calculator Cunoaşte modul
modul electrică a Conversaţia de
de influenţare a materialelor euristică influenţare a
valorii rezistenţei conductoare. Studiul de caz valorii
Să poată calcula A. Dependenţa rezistenţei.
rezistenţa rezistenţei de Ştie să
echivalentă serie lungime, calculeze
sau paralel secţiune, rezistenţa
material, echivalentă serie
temperatură, sau paralel
tensiune,
iluminare.
Conexiuni serie
şi paralel.
3 Să înveţe să 3. Curentul Expunerea Panou de Defineşte
aplice electric. Mărimi Conversaţia experiment noţiunile
legea lui Ohm electrice de euristică Voltmetru de tensiune şi
Să cunoască curent continuu Experimentul Ampermetru curent electric.
caracteristicile A. Sarcina Calculator Enunţă şi ştie
surselor de electrică. să aplice legea
tensiune continuă B. Potenţial lui Ohm.
electric. Desenează
Tensiunea simbolurile
electrică şi surselor
intensitatea de tensiune.
curentului
electric.
C. Legea lui
Ohm
D. Surse de
energie electrică.
Surse
reale de tensiune
continuă
4 Să aplice 4. Reţele de Expunere Calculator Aplică
teoremele curent continuu. problematizată teoremele de
de bază la A. Teoremele lui Studiu de caz bază la circuite
circuite Kirchhoff. simple de curent
de curent B. Circuite continuu
continuu. simple. Ştie să
Să cunoască Reprezentări calculeze
proprietăţile grafice, divizorul tensiune de
divizorului de de tensiune în ieşire la un
tensiune. gol şi sarcină. divizor rezistiv
5 Să cunoască 5. Mărimi Expunerea Fişe de lucru Defineşte
parametrii electrice Conversaţia Osciloscop tensiunea
mărimilor alternative. euristică Multimetru şi curentul
electrice A. Noţiunile de Experimentul numeric alternativ
alternative tensiune/curent Reprezintă
Să cunoască alternative. grafic
deosebirile dintre Reprezentarea diverse tipuri de
diferite tipuri de grafică. mărimi
mărimi electrice B. Frecvenţa şi alternative
perioada. Explică
Valoare semnificaţia
maximă, medie, parametrilor
efectivă. Defazaj mărimilor
alternative
sinusoidale
6 Să înveţe să 6. Putere, Problematiza- Folii Ştie să
calculeze puterile energie, rea Retroproiec- calculeze
şi energiile randament. Studiu de caz tor puterile şi
asociate A. Calculul Calculator energiile
elementelor de puterii şi asociate
circuit. energiei. Unităţi elementelor de
de măsură. circuit.
B. Calculul
randamentului.
7 Să cunoască 7. Câmpul Expunerea Folii Explică
proprietăţile electric. Conversaţia Retroproiec- proprietăţile
câmpului electric. Condensatorul. euristică tor principale ale
Să cunoască A. Câmpul Calculator câmpului
Comportarea electric. electric
condensatorului Încărcarea Cunoaşte
în electrostatică. principiul
c.c. Dielectric. de construcţie al
B. Capacitate. condensatorului
Moduri de .Ştie să
conexiune calculeze
ale capacitatea
condensatoarelor. echivalentă în
Condensatorul în diverse
curent continuu. conexiuni
8 Să cunoască 8. Câmpul Expunerea Folii Explică
proprietăţile magnetic. Bobina Conversaţia Retroproiec proprietăţile
câmpului A. Materiale euristică - principale ale
magnetic magnetice. Legea Problematiza- tor câmpului
Să cunoască inducţiei rea Calculator magnetic
comportarea electromagnetice. Explică
bobinei în c.c. Autoinducţia. comportarea
B. Bobina. bobinei în curent
Inductanţa. continuu.
Moduri de
conexiune ale
bobinelor.
Bobina
în curent
continuu.
9 Să cunoască 9. Comportarea Problematiza- Folii Explică
comportarea elementelor rea Foi de lucru comportarea
rezistenţei, R,L,C în Expunerea Retroproie- rezistenţei,
bobinei curent alternativ Conversaţia tor bobinei
şi sinusoidal euristică şi
condensatorului A. Comportarea condensatorului
în c.a. elementelor în c.a.
reactive Defineşte şi
în curent explică
alternativ semnificaţia
sinusoidal frecvenţei de
B. Circuite RL şi rezonanţă
RC în c.a.
sinusoidal.
C. Circuite RLC
serie şi paralel.
Rezonanţa.
Sa cunoască 1. Instructaj Instructajul NGPM Expune
regulile de protecţia muncii. Descrierea 2002 regulile
protecţie muncii Prezentare NSSM nr. de baza de
şi laborator 111 igienă,
PSI specifice A. Noţiuni Materiale protecţia muncii
domeniului de generale de informative şi
utilizare a protecţia muncii de utilizare a
energiei şi PSI aparaturii
electrice PSI. Norme Trusă electrice
Să cunoască specifice de medicală de şi electronice
riscurile specifice protecţia prim ajutor Recunoaşte
muncii cu energie muncii. manifestările în
electrică B. Prezentarea caz de accident
Să poată acorda aparaturii de Descrie modul
ajutor în caz de măsură şi de
accident alimentare din acordare a
Sa se laborator. Reguli primului ajutor
familiarizeze cu de în
postul de lucru utilizare. caz de accident
Organizarea
postului de lucru
C. Riscuri de
accidentare
specifice
D. Acordarea
primului ajutor în
caz de
accident

Sa poată utiliza
corect şi în
siguranţa sculele
şi dispozitivele
pentru prelucrări
mecanice
Să cunoască
modalităţi uzuale
de îmbinare a
diverselor
2. Prelucrări mecanice
A. Utilizarea sculelor de tăiat, îndoit,
şlefuit, găurit diverse tipuri de
materiale (metale, lemn, plastic). Tipuri
de îmbinări demontabile şi
nedemontabile
B. Întreţinerea şi depozitarea sculelor şi
dispozitivelor
C. Execuţia de repere
8 Expunerea
Exerciţii
practice
Fişa de lucru
Trusa de
scule
Maşina de
găurit
Ghilotina
Menghina
Expune regulile
de utilizare,
întreţinere şi
depozitare a
sculelor şi
dispozitivelor
Executa repere
conform fişei de
lucru
25
OBIECTIVE
TEME
ORE METODOLOGIE RESURSE CRITERII DE
EVALUARE
012345
materiale
Sa cunoască
proprietăţile şi să
utilizeze corect
materialele
utilizate în
electrotehnica
3. Materiale electrotehnice.
A. Conductoare: cupru, aluminiu, cositor,
alama, oţel
B. Izolatoare: materiale plastice, textile,
lemn, cauciuc siliconic, mica, sticlă,
ceramică, etc,
C. Materiale cu utilizări speciale: silicon,
pasta siliconica, spray-uri tehnice,
clorura ferică, soda caustica etc
6 Expunerea
Descrierea
Fişa de lucru
Mostre de
material
Descrie modul de
utilizare ale
diverselor
materiale
Indică precauţiile
în utilizarea unor
substanţe
Sa cunoască
parametri
principali ai
rezistoarelor
Sa poată măsura
şi identifica tipurile
de rezistoare
Sa cunoască
modul de
marcare şi lipire al
rezistoarelor
4. Rezistoare - clasificare, construcţie,
marcare
A. Valoare nominala, toleranţa, putere
nominala, coeficient de temperatura
B. Rezistoare fixe: peliculare, bobinate,
de volum; marcarea alfanumerică şi cu
codul culorilor; marcarea rezistoarelor
SMD
C. Rezistoare reglabile: semireglabile,
potenţiometre, reostate; variante
constructive, marcare
D. Tipuri speciale de rezistoare:
termistoare, varistoare, fotorezistoare,
siguranţe fuzibile
10 Expunerea
Exerciţii
practice
Fişa de lucru
Rezistoare –
diverse tipuri
Multimetru
numeric
Explica
semnificaţia
parametrilor unui
rezistor
Citeşte valoarea
unui rezistor după
marcaj
Pregăteşte pentru
lipire şi montează
corect rezistoarele
Sa cunoască
parametri
principali ai
condensatoarelor
Sa poată măsura
5. Condensatoare: clasificare, construcţie, marcare
A. Valoare nominala, toleranţa, tensiune
nominala. Materiale pentru dielectric
B. Condensatoare fixe: marcarea alfanumerică şi
cu codul culorilor; marcarea condensatoarelor
10 Expunerea
Exerciţii
practice
Fişa de lucru
Condensatoar
e – diverse
tipuri
Multimetru
Explica semnificaţia
parametrilor unui
condensator
Citeşte valoarea unui
condensator după
26
OBIECTIVE
TEME
ORE METODOLOGIE RESURSE CRITERII DE
EVALUARE
012345
şi identifica tipurile
de condensatoare
Sa cunoască
modul de
marcare şi lipire al
condensatoarelor
SMD
C. Condensatoare electrolitice: construcţie,
utilizare, schema electrica echivalenta
D. Condensatoare reglabile (trimeri): variante
constructive
E. Tipuri speciale de condensatoare
F.
numeric
Capacimetru
marcaj
Măsoară capacitatea
cu capacimetrul
Pregăteşte pentru
lipire şi montează
corect
condensatoarele
Sa cunoască
parametri
principali ai
bobinelor
Sa poată identifica
şi măsura un releu
sau electromagnet
Sa poată măsura
un transformator
de alimentare
6. Bobine : construcţie, marcare si utilizare
practica
A. Elemente constructive : bobinaj,
carcasa, miez magnetic. Modalităţi de
măsurare ale bobinelor
B. Clasificarea şi marcarea bobinelor
C. Relee si electromagneţi
D. Transformatoare de semnal şi de
alimentare
E. Tehnici de montaj şi lipire
12 Expunerea
Exerciţii
practice
Experimentu
l
Fişa de lucru
Bobine şi
transformatoar
e – diverse
tipuri
Multimetru
numeric
Citeşte valoarea
unei bobine după
marcaj
Explica modul de
funcţionare a unui
releu
Identifica
înfăşurările unui
transformator
Să poată dezizola
şi mufa corect
diversele tipuri de
cabluri
Să cunoască
tehnicile de
pozare a cablurilor
de comunicaţie
7. Cabluri pentru reţele de comunicaţie
A. Elemente constructive ale cablurilor –
firele conductoare, izolaţia, ecranaje.
Tipuri constructive
B. Tehnici de dezizolare, mufare,
conectare
C. Pozarea cablurilor – elemente de
susţinere
D. Verificarea funcţionalităţii lucrărilor
efectuate
10 Expunerea
Exerciţii
practice
Fişa de lucru
Mostre de
cabluri:
coaxial, bifilar,
multifilar,
ecranate;
neecranate
Dispozitive de
dezizolat,
mufat, sertizat
Mufe şi
elemente de
susţinere
Indică domeniile
de utilizare a
diverselor tipuri de
cabluri şi
conectori
Explică modul de
utilizare a sculelor
de dezizolat,
sertizat, mufat
Verifică
funcţionalitatea
unei lucrări
27

9. Tiristor, diac, triac


A. Dioda pnpn
B. Caracteristici de funcţionare
C. Principii de funcţionare
D. Circuite de bază cu tiristor,
diac, triac în c.c. şi în c.a.
6 • Expunere
• Conversaţia
euristică
• Metoda
comparativă
• Problematizar
ea
• Folii
• Foi de lucru
• Retroproiector
• Explică principiile
de funcţionare ale
tiristorului şi triacului
• Interpretează
caracteristicile de
funcţionare ale
tiristorului şi triacului
• Desenează şi explică
circuitele de bază cu
tiristoare şi triace
• Calculează mărimile
specifice pe circuite
• Să explice principiile
de funcţionare ale
dispozitivelor
optoelectronice
• Să interpretarea
caracteristicile de
funcţionare ale LED, FD,
A. Dioda LED
ice
1. Diode
A. Polarizarea în c.c. a diodei
semiconductoare (din Ge şi
Si); caracteristica I-U
B. Alte tipuri de diode: Zener,
Led
C. Comportarea în regim de
c.a.
_ • Expunere
problematizată
• Conversaţie
euristică
• Descoperire
dirijată
• Experimentul
• Să utilizeze aparatele de
măsură pentru studierea
funcţionării circuitelor cu
diode, măsurarea şi/sau
vizualizarea semnalelor în
diferite punctele ale circuitelor
• Să sesizeze şi să explice
funcţionarea circuitelor cu
diode pe baza datelor
experimentale.
• Să sesizeze diferenţele
care apar prin modificarea
unor parametrii electrici ai
circuitelor
2. Circuite cu diode
A. Redresoare
monoalternanţă
B. Redresoare dublă
alternanţă (cu
transformator cu priză
mediană şi în punte)
C. Limitatoare cu diode
D. Detector de vârf, circuit pt.
refacerea comp. continue
E. Circuite de maxim şi minim
cu diode
4 • Expunere
problematizată
• Conversaţie
euristică
• Descoperire
dirijată
• Experimentul
• Fişe de lucru
• Geantă cu
componente
electronice
pentru laborator
la fiecare stand
experimental
• Stand
experimental
dotat cu: placă
experimentală şi
conductori cu
fişe pentru
laborator izolaţi,
surse de
alimentare,
osciloscop cu 2
spoturi,
generator de
semnale,
multimetre
digitale
• Alege materialele şi
aparatura necesară lucrării de
laborator. Realizează conexiunile
electrice conform schemei şi
alimentează corect modulul
experimental
• Utilizează aparatele de
măsură, efectuând măsurători cu
o precizie de 10 %, pentru a ridica
experimental caracteristicile I-U
pentru diodele semiconductoare
(Si şi Ge), pentru dioda Zener şi
LED

.
Utilizează aparatele de
măsură pentru a studia
funcţionarea circuitelor cu diode,
măsurând şi/sau vizualizând
semnalele în punctele specificate
• Reprezintă grafic şi
prelucrează datele experimentale,
interpretând caracteristicile
obţinute experimental şi explicând
diferenţele dintre formele de undă
trasate şi cele teoretice
• Identifică după schemă
funcţia circuitelor cu diode
30
31
012345
• Să utilizeze
aparate de măsură
pentru a ridica
experimental familia
de caracteristici de
c.c. pentru TB
• Să determine prin
măsurători PSF al TB
• Să compare cu
rezultatele obţinute
prin calcul şi să
explice diferenţe

S-ar putea să vă placă și