Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara
1.2 Facultatea / Departamentul Chimie-Biologie-Geografie / Biologie-Chimie
1.3 Catedra Biologie-Chimie
1.4 Domeniul de studii Biologie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie/Biolog

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Anatomia și igiena omului
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Rodica Török-Oance
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Rodica Török-Oance
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare ex 2.7 Regimul DS DI
disciplinei B1B1104

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 14
Examinări 10
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 94

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului 

6. Competenţele specifice acumulate


 Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice domeniului
 Explicarea caracteristicilor sistemelor biologice din perspectiva principiilor de organizare si
functionare a materiei vii
 Interpretarea informațiilor științifice de specialitate din perspectiva principiilor de organizare și
Competenţe profesionale

funcționare a lumii vii


 Evaluarea critică a interpretării informațiilor științifice din perspectiva principiilor de organizare
și funcționare a lumii vii
 Explicarea structurii și funcțiilor organismelor vii pe baze celulare și moleculare
 Identificarea principalelor noțiuni, concepte și legități specifice nivelurilor molecular și celular de
organizare și funcționare a materiei vii
 Elaborarea de referate de documentare privind analiza caracteristicilor sistemelor biologice din
perspectiva principiilor de organizare si functionare a lumii vii
 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor de intrepretare inter- și
transdisciplinară a datelor privind sistemele biologice
 Explicarea cunoștințelor privind sistemele biologice din perspectiva corelațiilor transdisciplinare
 Realizarea responsabilă și eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu
transversaleCompetenţe

respectarea principiilor de etică profesională


 Dezvoltarea capacitatilor de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire
profesională în raport cu standardele profesiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul  Însușirea cunoștințelor anatomice și de igienă care să permită înțelegerea alcătuirii
general al corpului omenesc și a regulilor de igienă necesare menținerii stării de sănătate a
disciplinei acestuia
7.2 Obiectivele  Însușirea termenilor de specialitate şi formarea unui limbaj specific acestui domeniu
specifice  Cunoaşterea topografiei şi a raporturilor diferitelor organe
 Cunoaşterea configuraţiei externe și a structurii fiecărui organ în parte
 Înțelegerea structurii unor organe din perspectiva funcţiei îndeplinite de acestea în
organism
 Cunoaşterea regulilor de igienă ale diferitelor aparate şi sisteme şi înţelegerea
importanţei respectării acestora pentru prevenirea producerii unor maladii
 Însușirea tehnicii de realizare a disecțiilor
 Cunoaşterea unor elemente de bază pentru studiul practic al corpului omenesc

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Obiectul şi importanţa anatomiei omului şi igienei. Metode expozitive (prelegerea, Toate cursurile
Tegumentul. Producțiuni tegumentare glandulare și descrierea, explicația), metode sunt însoțite de
cornoase conversative (conversația prezentări power
introductivă, conversația euristică) point cu imagini
și scheme
explicative
Sistemul osteoarticular: tipuri de oase, structura Metode expozitive (prelegerea,
oaselor, articulaţii descrierea, explicația), conversația
euristică
Sistemul muscular: tipuri de muşchi, grupe de Metode expozitive (prelegerea,
muşchi scheletici descrierea, explicația), conversația
euristică
Sistemul nervos: noţiuni generale, măduva spinării, Metode expozitive (prelegerea,
nervii spinali descrierea, explicația), conversația
euristică
Sistemul nervos: trunchiul cerebral, nervii cranieni Metode expozitive (prelegerea,
descrierea, explicația), conversația
euristică
Sistemul nervos: cerebelul, diencefalul (talamusul, Metode expozitive (prelegerea,
metatalamusul, epitalamusul, hipotalamusul), descrierea, explicația), conversația
emisferele cerebrale euristică
Sistemul nervos vegetativ: sistemul nervos simpatic Metode expozitive (prelegerea,
şi sistemul nervos parasimpatic descrierea, explicația), conversația
euristică
Analizatorii: cutanat, gustativ, olfactiv, kinestezic, Metode expozitive (prelegerea,
vizual, acustico-vestibular descrierea, explicația), conversația
euristică
Sistemul endocrin: glandele hipofiză, suprarenale, Metode expozitive (prelegerea,
tiroidă, paratiroide, pancreasul endocrin, epifiza, descrierea, explicația), conversația
timusul euristică
Aparatul digestiv: tubul digestiv (cavitatea bucală, Metode expozitive (prelegerea,
faringe, esofag, stomac, intestin subţire, intestin descrierea, explicația), conversația
gros) şi glandele anexe (glande salivare, ficat, euristică
pancreas)
Aparatul respirator: căile respiratorii extrapulmonare Metode expozitive (prelegerea,
(cavitatea nazală, faringe, laringe, trahee, bronhii descrierea, explicația), conversația
principale), plămânii şi căile respiratorii euristică
intrapulmonare
Aparatul circulator: sistemul sanguin (inima și vasele Metode expozitive (prelegerea,
de sânge), sistemul limfatic descrierea, explicația), conversația
euristică
Aparatul excretor: rinichii şi căile urinare. Aparatul Metode expozitive (prelegerea,
genital descrierea, explicația), conversația
euristică
Bibliografie
Niculescu, T., Cârmaciu, R., Voiculescu, B., Anatomia şi fiziologia omului, Editura Corint, Bucureşti, 2009
Papilian, V., Anatomia omului, vol. I, Aparatul locomotor, Editura All, Bucureşti, 2010
Papilian, V., Anatomia omului, vol. II, Splanhnologia, Editura All, Bucureşti, 2010
Albu, I., Georgia, R., Anatomie topografică, Editura All, Bucureşti, 1998
Ranga, V., Tratat de anatomia omului, Editura Medicală, Bucureşti, 1990
Niculescu, M., Adămescu, A., Cebzan, C., Anatomia omului, Litografia UMF „Victor Babeş” Timişoara, 2004

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii


Alcătuirea generală a corpului uman. Segmentele Conversația introductivă, conversația
corpului uman. Elemente de orientare (axe şi catehetică, explicația, observația
planuri). Tegumentul
Oasele neurocraniului Observația, conversația euristică,
învățare prin descoperire
Oasele viscerocraniului Observația, conversația euristică,
învățare prin descoperire
Scheletul trunchiului: coloana vertebrală, coaste, Observația, conversația euristică,
stern învățare prin descoperire
Scheletul membrului superior şi al membrului Observația, conversația euristică,
inferior învățare prin descoperire
Muşchii capului şi gâtului Observația, conversația euristică,
învățare prin descoperire
Muşchii trunchiului şi membrelor. Observația, conversația euristică,
Verificare pe parcurs învățare prin descoperire
Măduva spinării, trunchi cerebral, cerebel, emisfere Observația, conversația euristică,
cerebrale-aspecte macroscopice învățare prin descoperire
Globul ocular. Urechea Conversația euristică, observația pe bază
de disecție, explicația
Organele tubului digestiv şi glandele anexe-aspecte Observația, conversația euristică,
macroscopice învățare prin descoperire
Laringele, traheea, plămânii: configurație externă, Conversația euristică, observația pe bază
structură de disecție, explicația
Inima: configurație externă, structură, Conversația euristică, observația pe bază
de disecție, explicația
Rinichiul: configurație externă, structură Conversația euristică, observația pe bază
de disecție, explicația
Prezentare de referate cu teme din igiena omului Conversația euristică, problematizarea,
argumentarea
Bibliografie
Tӧrӧk-Oance R, Niculescu, M., C., Elemente de anatomie practică, Editura Universității de Vest, Timișoara,
2005.
Niculescu, M. C., Tӧrӧk-Oance R., Osteologie, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2005.
Stoica, M., Mihăilescu, I., Lucrări practice de anatomie și fiziologie animală, EDP, București, 1974.
Sinelnikov, R. D., Atlas of human anatomy, MIR Publishers, Moscow
Albu, I., Georgia, R., Anatomie topografică, Editura All, Bucureşti, 1998

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Acumularea de cunoștințe necesare pentru a putea participa la activități de cercetare
 Dezvoltarea unei capacități de analiză științifică și de comunicare într-un mediu academic și/sau profesional

10.Evaluare
Tip 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere
activitate evaluare din nota finală
10.4 Curs Gradul de asimilare și corectitudinea cunoștințelor lucrare scrisă (tip 60%
grilă și subiecte)
10.5 Corectitudinea, coerența logică, forța de argumentare, referat cu temă din 20%
Seminar / capacitatea de analiză, interpretare și de comunicare, igiena omului
laborator complexitatea și actualitatea bibliografiei
Gradul de asimilare și corectitudinea cunoștințelor, examinare orală cu 20%
capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor învăţate bilete
10.6 Standard minim de performanţă
 Prezentarea unui referat
 Obținerea a cel puțin jumătate din punctaj la examenul practic
 Obținerea a cel puțin jumătate din punctaj la examinarea teoretică

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


10.10.2016 Lect. dr. Rodica Torok-Oance Lect. dr. Rodica Torok-Oance

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului

S-ar putea să vă placă și