Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara
1.2 Facultatea / Departamentul Chimie, Biologie,Geografie/Biologie-Chimie
1.3 Catedra Biologie-Chimie
1.4 Domeniul de studii Biologie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Biochimie

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Procese fiziologice fundamentale la animale
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Rodica Török-Oance
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Rodica Török-Oance
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare ex 2.7 Regimul DS DO
disciplinei B1Bc3201a

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 14
Examinări 10
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 94
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului 
6. Competenţele specifice acumulate
 Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice domeniului
 Explicarea caracteristicilor sistemelor biologice din perspectiva principiilor de organizare si
functionare a materiei vii
 Interpretarea informațiilor științifice de specialitate din perspectiva principiilor de organizare
Competenţe profesionale

și funcționare a lumii vii


 Evaluarea critica a interpretarii informatiilor stiintifice din perspectiva principiilor de
organizare si functionare a lumii vii
 Utilizarea cunostintelor privind nivelul molecular si celular de organizare si functionare a
materiei vii in aplicatii stiintifice si tehnologice
 Identificarea principalelor noțiuni, concepte și legități specifice nivelurilor molecular și
celular de organizare și funcționare a materiei vii
 Explicarea structurii și funcțiilor organismelor vii pe baze celulare și moleculare
 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de interpretare inter - si
transdisciplinara a datelor privind sistemele biologice
 Explicarea cunostintelor privind sistemele biologice din perspectiva corelatiilor
transdisciplinare
 Realizarea responsabilă și eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu
Competenţe transversale

respectarea principiilor de etică profesională


 Dezvoltarea capacitatilor de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire
profesională în raport cu standardele profesiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însușirea de către studenți a cunoștințelor privind aspectele
anatomofuncționale ale organismului animal și uman referitoare la
funcțiile de relație

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea particularităţilor anatomofuncţionale ale glandelor


endocrine și a efectelor hormonilor produși de acestea
 Recunoașterea principalelor situații de disfuncție a glandelor
endocrine
 Cunoașterea particularităților structurale și funcționale ale
musculaturii striate și netede
 Înțelegerea organizării funcționale a sistemului nervos și a
proceselor fiziologice care stau la baza funcționării acestuia
 Cunoașterea pricipalelor funcții îndeplinite de organele care intră
în alcătuirea sistemului nervos
 Cunoașterea componentelor structurale ale analizatorilor și a
mecanismelor de funcționare a acestora
 Cunoașterea unor principii și tehnici de investigare funcțională a
sistemelor studiate

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Fiziologia glandelor endocrine – 4 ore Metode expozitive (prelegerea, Toate cursurile sunt
Hipofiza: hormonii adenohipofizei și descrierea, explicația), însoțite de prezentări
neurohipofizei, legăturile anatomofuncționale conversația euristică) power point cu imagini și
hipotalamo-hipofizare, disfuncții hipofizare. scheme explicative
Tiroida și paratiroidele: aspecte structurale,
hormonii tiroidieni și paratiroidieni, modificări
funcționale ale glandelor.
Pancreasul endocrin: particularități structurale,
hormonii pancreatici, modificări funcționale ale
pancreasului
Glandele suprarenale: hormonii suprarenalieni,
modificări funcționale ale suprarenalelor
Funția endocrină a glandelor sexuale
Fiziologia mușchilor- 4 ore Metode expozitive (prelegerea,
Mușchii striați: structura și inervația fibrei descrierea, explicația),
musculare striate, proprietățile mușchilor striați, conversația euristică)
mecanismul contracției și relaxării musculare,
tipuri de contracție musculară, manifestările
contracției musculare, oboseala musculară.
Particularități morfo-funcționale ale mușchilor
netezi
Fiziologia sistemului nervos și a analizatorilor Metode expozitive (prelegerea,
– 20 ore descrierea, explicația),
Organizarea funcțională a sistemului nervos. conversația euristică)
Componente celulare ale sistemului nervos.
Excitabilitatea și conductibilitatea neuronală.
Tipuri de sinapse. Transmiterea sinaptică. Rețele
neuronale
Activitatea reflexă a sistemului nervos
Funcția somestezică a sistemului nervos. Metode expozitive (prelegerea,
Sensibilitatea tactilă, sensibilitatea termică, descrierea, explicația),
sensibilitatea dureroasă. Talamusul. Scoarța conversația euristică)
somestezică
Analizatorii acustic, vestibular, vizual, gustativ, Metode expozitive (prelegerea,
olfactiv, proprioceptiv: particularități structurale, descrierea, explicația),
mecanisme de funcționare. Particularități conversația euristică)
morfofuncționale ale analizatorilor la animale
Funcțiile motorii ale sistemului nervos. Cortexul Metode expozitive (prelegerea,
motor. Formațiuni motorii subcorticale. Nucleii descrierea, explicația),
bazali. Cerebelul. Trunchiul cerebral. Măduva conversația euristică)
spinării
Hipotalamusul: aspecte structurale, funcții. Metode expozitive (prelegerea,
Sistemul limbic: aspecte structurale, funcții descrierea, explicația),
conversația euristică)
Sistemul nervos vegetativ: particularități Metode expozitive (prelegerea,
morfofuncționale, efectele stimulării simpatice și descrierea, explicația),
parasimpatice conversația euristică)
Bibliografie
Hefco, V., Fiziologia animalelor și a omului, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1998
Vinayak K, S, Insights in physiology, Jaipee Brothers Medical Publishers, 2012
Guyton, A.C., Tratat de fiziologie a omului, Ed. Callisto, Bucureşti, 2007
Hăulică, I.,Fiziologie umană, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007
Niculescu, T., Cârmaciu, R., Voiculescu, B., Anatomia şi fiziologia omului, Ed. Corint, Bucureşti, 2009
Gherghel P, Fiziologie cu elemente de comportament, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2000

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii


Explorarea glandei tiroide și a glandelor paratiroide. Conversația euristică, explicația,
Buletine de interpretare demonstrația, fișe de lucru
Explorarea pancreasului endocrin și a glandelor Conversația euristică, explicația, fișe
suprarenale. Buletine de interpretare de lucru
Tonusul muscular Conversația euristică, demonstrația,
observația, explicația
Secusa musculară. Contracția tetanică Conversația euristică, demonstrația,
observația, explicația
Verificare pe parcurs Conversația euristică, demonstrația,
Studiul arcului reflex observația, explicația
Legile reflexelor medulare Conversația euristică, demonstrația,
observația, explicația
Demonstrarea reflexelor la om Conversația euristică, demonstrația,
observația, explicația
Electroencefalograma. Ritmuri bioelectrice cerebrale Conversația euristică, demonstrația,
observația, explicația
Determinarea pragului de spațiu al percepției tactile Conversația euristică, observația,
demonstrația, explicația
Explorarea analizatorului vizual Conversația euristică, demonstrația,
observația, fișe de lucru
Explorarea analizatorului auditiv Conversația euristică, demonstrația,
observația
Explorarea analizatorului vestibular Conversația euristică, demonstrația,
observația
Explorarea analizatorului gustativ Conversația euristică, demonstrația,
observația, explicația
Colocviu de laborator
Bibliografie
Hefco, V., Fiziologia animalelor și a omului, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1998
Cotuna, D., Filimon, N., Fiziologie animală – lucrări practice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2005
Saulea, A., Vovc V., Fiziologie experimentală, Chișinău, 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Acumularea de cunoștințe necesare pentru a putea participa la activități de cercetare
 Dezvoltarea unei capacități de analiză științifică și de comunicare într-un mediu academic și/sau
profesional

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere
evaluare din nota finală
10.4 Curs Gradul de asimilare și corectitudinea Lucrare scrisă (tip 50%
cunoștințelor grilă și subiecte)
Gradul de asimilare și corectitudinea Lucrări de control 30%
cunoștințelor
10.5 Seminar / Gradul de asimilare și corectitudinea Lucrare scrisă 20%
laborator cunoștințelor, capacitatea de aplicare în practică
a cunoştinţelor învăţate
10.6 Standard minim de performanţă
 Participarea la testarea prin lucrări de control pe parcursul semestrului și obținerea cel puțin a notei 5
 Obținerea a cel puțin jumătate din punctaj la examenul de laborator
 Obținerea a cel puțin jumătate din punctaj la examinarea teoretică
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
28.09.2018 Lect. dr. Tӧrӧk-Oance Rodica Lect. dr. Tӧrӧk-Oance Rodica

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului