Sunteți pe pagina 1din 12

Veronica ROTARU,

Dr., lector superior


STAGIILE DE PRACTICĂ

Specialitatea Relaţii Internaţionale


ciclul I, licență

PRACTICA DE SPECIALITATE, anul 3

Produsele activității studentului stagiar


1. Jurnalul de practică – 30%
2. Raportul de practică – 30%
3. Caracteristica – 20%
4. Susținerea în cadrul Comisiei – 20%

Jurnalul de practică este o lucrare realizată independent de stagiar, care conţine


evidența zilnică a activității desfășurate în insitituția de aplicație.
Cerinţe pentru prezentarea jurnalului de practică:
 Trecerea în revistă a celor mai importante aspecte ale activităţii practicii.
 Reflectarea analitică şi critică asupra activităţii practicii.
 Elaborarea concluziilor şi recomandărilor.

Grila de evaluare a jurnalului de practică


Criterii de evaluare Foarte bine Bine Satisfăcător
(10-9) (8-7) (6-5)
Trecerea în revistă a Jurnalul este întocmit Jurnalul este întocmit în linii Prezentarea conţinutului
celor mai importante conform cerinţelor tehnice, majore corect, dar are un rezumativ al activităților
aspecte ale activităţii are un aspect îngrijit, aspect neîngrijit, textul, fiind executate.
practicii notiţele fiind adecvate puţin explicit.
obiectivelor urmărite,
evaluarea instituţiei și
autoevaluarea activităţilor
Reflectarea analitică Descrierea activităţii zilnice, Descrierea în mare parte a Descrierea parțială a
şi critică asupra formularea obiecţiilor critice activităţii zilnice, fără direcţiilor de activitate în
activităţii practicii privind activitatea în cadrul formularea obiecţiilor critice. cadrul practicii.
practicii.
Elaborarea Expunerea logică şi Lipsa complexităţii în Elaborarea parţială a
concluziilor şi argumentată a concluziilor, formularea concluziilor şi concluziilor şi
recomandărilor formularea recomandărilor recomandărilor. recomandărilor.
şi sugestiilor cu privire la
cooperarea USM cu
instituţia/organizaţia.

Raportul de practică este o lucrare realizată independent de stagiar care conţine analiza
instituției de aplicație.
Cerinţe pentru elaborarea raportului:
 Corectitudinea întocmirii raportului.
 Autenticitatea şi sistematizarea informaţiei primare.
 Corectitudinea utilizării aparatului ştiinţific.
 Expunerea logică şi profunzimea analizei materialului.
 Aspectul grafic.
 Relevanţa concluziilor.
Grila de evaluare a raportului
Criterii de evaluare Foarte bine Bine Satisfăcător
(10-9) (8-7) (6-5)
Corectitudinea Respectarea tuturor cerinţelor Respectarea cerinţelor Nu sunt respectate
întocmirii raportului de rigoare. descriptive, dar cu abateri cerinţele de rigoare.
structurale.
Autenticitatea şi Informaţiile sunt autentice, Informaţiile sunt autentice, Majoritatea informaţiilor
sistematizarea fiind sistematizate. dar nu sunt sistematizate. nu sunt autentice, nu sunt
informaţiei primare sistematizate.
Corectitudinea Aparatul ştiinţific este realizat Aparatul ştiinţific este Aparatul ştiinţific lipseşte.
utilizării aparatului corect, toate referinţele sunt realizat corect, dar cu
ştiinţific adecvate. neclarităţi în referinţa la
surse.
Expunerea logică şi Analiza profundă şi logică a Expunerea materialului Expunerea nu prezintă o
profunzimea analizei materialului. conţine unele succesiune logică, iar
materialului inconvenienţe logice şi pe analiza lipseşte.
alocuri este superficială.
Aspectul grafic Sunt respectate toate cerinţele Cerinţele înaintate sunt Cerinţele înaintate nu sunt
înaintate. respectate în mare parte, respectate.
cu unele abateri
nesemnificative.
Relevanţa Concluziile sunt relevante la Lipsa complexităţii în Concluziile sunt
concluziilor subiectul cercetării şi răspund formularea concluziilor. superficiale şi irelevante.
obiectivelor cercetării.

Caracteristica constituie un document, eliberat de către instituția de aplicație, în care


sunt expuse opiniile acesteia despre competențele profesioanale ale studentului.
Cerinţe pentru elaborarea caracteristicii:
 Aspecte tehnice:
 informația generală despre instituție;
 semnătura și datele de contact a coordonatorului stagiului de practică din instituţia
de realizare a practicii;
 ştampila instituţiei de aplicaţie;
 format tapat.
 Aprecierea comptențelor profesioanale prin evaluarea abilităţilor teoretice,
practice și calităţilor personale.

Grila de evaluare a caracteristicii:


Criterii de evaluare Foarte bine Bine Satisfăcător
(10-9) (8-7) (6-5)
Aspecte tehnice Prezența tuturor criteriilor Absența parțială a Aspect estetic neglijent și
tehnice. criteriilor tehnice. necorespunzător unui
document oficial.
Abilităţi teoretice Demonstrarea profundă şi Demonstrarea a Existenţa abilităţilor
remarcabilă a cunoştinţelor cunoştinţelor teoretice cu teoretice minimale.
teoretice. erori nesemnificative/
neesenţiale.
Abilităţi practice Creativitate şi aptitudini în Creativitate şi aptitudini în Deficienţe majore în
aplicarea competenţelor aplicarea competenţelor demonstrarea abilităţilor
teoretice. teoretice cu anumite practice.
lacune
Calităţi personale Responsabilitate, Abilităţi organizatorice Lipsa interesului faţă de
spirit de iniţiativă medii. practică.
abilităţi organizatorice
comunicabilitate

2
Susținerea în cadrul Comisiei se fundamentează pe prezentarea și argumentarea de către
studenți a activității lor din cadrul practicii de producție și evaluarea rezultatelor acesteia de către
o Comisie, constituită de către cadrele de la departament.
Cerinţe pentru prezentare:
1. Corectitudinea întocmirii jurnalului de practică şi a raportului.
2. Prezentarea logică și coerentă a activității din cadrul practicii.
3. Reflectarea analitică şi critică asupra rezultatelor practicii.
4. Formularea coerentă a răspunsurilor la întrebările Comisiei de examinare a
rezultatelor practicii.
5. Elaborarea concluziilor şi recomandărilor.

Grila de evaluare a prezentării în cadrul Comisiei:


Criterii de evaluare Foarte bine Bine Satisfăcător
(10-9) (8-7) (6-5)
Corectitudinea întocmirii Sunt întocmite conform Sunt întocmite în linii Nu sunt întocmite conform
jurnalului de practică şi cerinţelor, au un aspect majore corect, dar au un cerinţelor, conţinând
a raportului îngrijit, notiţele fiind aspect neîngrijit, textul, neclarităţi în text.
adecvate obiectivelor fiind puţin explicit.
propuse.
Prezentarea logică și Analiza profundă şi logică Expunerea activității Expunerea nu prezintă o
coerentă a activității din a activității. conţine unele succesiune logică, lipsând
cadrul practicii inconvenienţe logice şi pe analiza.
alocuri este superficială.
Reflectarea analitică şi Descrierea activităţii Descrierea în mare parte a Descrierea parțială a
critică asupra zilnice, formularea activităţii zilnice, fără direcţiilor de activitate în
rezultatelor practicii obiecţiilor critice privind formularea obiecţiilor cadrul practicii.
activitatea în cadrul critice.
practicii.
Formularea coerentă a Demonstrarea profundă a Demonstrarea Lipsa interesului faţă de
răspunsurilor la cunoştinţelor despre cunoştinţelor teoretice practică.
întrebările Comisiei de activitatea efectuată. despre activitatea efectuată
examinare a rezultatelor cu erori nesemnificative/
practicii neesenţiale.

Elaborarea concluziilor Expunerea logică şi Lipsa complexităţii în Elaborarea parţială a


şi recomandărilor argumentată a concluziilor, formularea concluziilor şi concluziilor şi
formularea recomandărilor recomandărilor. recomandărilor.
şi sugestiilor cu privire la
cooperarea USM cu
instituţia/organizaţia.

3
Anexa 6
OBLIGAŢIILE STUDENTULUI PRACTICANT:

 Să realizeze sarcinile specificate în programul practicii;


 Să îndeplinească cerinţele administraţiei instituţiei;
 Să se conformeze regulamentului interior al instituţiei date;
 Să prezinte jurnalul de practică – completat integral, precum şi organigrama instituţiei
unde s-a desfăşurat practica.
Materialele adiţionale - se anexează.

INSTRUCŢIUNI PENTRU STUDENTUL – PRACTICANT


Înainte de a pleca la practică, e necesar:
 A determina în amănunte caracterul şi termenul stagiului de practică;
 A obţine îndreptarea la practică în care este indicată denumirea instituţiei şi adresa
juridică concretă;
 A coordona la departament programul de lucru;
 A examina detaliat cu coordonatorul de la departament obiectivele stagiului de practică;
 A solicita coordonatorului de la departament consultaţii şi instrucţiuni în vederea
organizării şi desfăşurării practicii.
Sosit la locul practicii, studentul – practicant este obligat:
 Să se prezinte la direcţia instituţiei, departamentului unde va avea loc practica;
 Să primească un document ce ar legifera prezenţa studentului – practicant în instituţie;
 Să stabilească de comun acord cu coordonatorul de la departament programul de
activitate;
 Să ia cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară al organizaţiei date;
 Să determine condiţiile de activitate în cadrul instituţiei de comun acord cu
coordonatorul – îndrumător;
 Să completeze cu acurateţe jurnalul de practică, deoarece însemnările făcute constituie
materialul de bază pentru întocmirea raportului despre practica.

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE STUDENTULUI - PRACTICANT


Ca beneficiar al procesului de formare a abilităţilor profesionale:
 Să conştientizeze faptul că este responsabil pentru calitatea propriei pregătiri practice;
 Să manifeste interes real faţă de oportunităţile de învăţare oferite de instituţie.
Fiind student USM, stagiarul trebuie:
 Să aplice şi să ajusteze adecvat cunoştinţele teoretice la situaţii practice concrete;
 Să respecte regulamentul intern al instituţiei – bază de realizare a stagiului de practică;
 Să evalueze corect locul de practică în perspectiva continuării colaborării cu respectiva
instituţie.
Ca reprezentant al propriilor interese studentul trebuie:
 Să valorifice optim oportunităţile de învăţare;
 Să reafirme statutul său atunci când este necesar;
 Să îndeplinească obiectivele prevăzute de către program.
Ca reprezentant al instituţiei de profil studentului i se cere:
 Să aibă o ţinută corespunzătoare;
 Să menţină relaţii de colaborare între instituţie şi Universitate.

4
Anexa 9

STRUCTURA RAPORTULUI PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE,


ANUL 3:

 Pagina de titlu.
 Introducere: actualitatea, scopul și obiectivele problemei cercetate.
 Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii organizaţiei/instituţiei:
structura instituţiei/organizaţiei; efectuarea organigramei instituţiei/organizaţiei; stabilirea
funcţiilor subdiviziunilor instituţiei/organizaţiei; evoluţia istorică a instituţiei/organizaţiei;
particularităţile procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei/organizaţiei; factorii
determinanţi ai procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei/organizaţiei.
 Fundamentul juridic de activitate a instituţiei şi procedura finanţării: evidenţierea
cadrului juridic privind activitatea instituţiei; regulamentele interne de reglementare a activităţii
instituţiei; aspectele bugetare ale activităţii instituţiei organizaţiei; procedura accesării resurselor
de către instituţie.
 Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi identificarea
oportunităţilor: evidenţierea cadrului juridic de dezvoltare a relaţiilor a instituţiei; stabilirea
procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale de către instituţie (studiu de caz); evidenţierea
principalelor etape a procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale; determinarea rolului
diferitor participanţi/actori ai procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale.
 Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi corespondenţei
internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare a practicii: rolul comunicării în contextul
desfăşurării relaţiilor internaţionale a instituţiei; evidenţierea modalităţilor de comunicare cu
partenerii externi ai instituţiei; analiza corespondenţei internaţionale a instituţiei(tipuri de acte).
 Participarea la desfăşurarea activităţii cotidiene a instituţiei/organizaţiei şi
respectarea angajamentelor stabilite în conformitate cu coordonatorul practicii din
instituţie/organizaţie.
- Concluzii.
- Bibliografie.
- Anexe.

Criterii de elaborare:

 Foaie de titlu (după standardele LI)


 Cuprins
 Număr de pagini: minimum 12-15
 Text cules cu times new roman, şriftul 14, 1,5 între rânduri, spaţiul – 3 cm, 2,5
cm, 2,5 cm, 1,5 cm
 Diacriticele sunt obligatorii
 Introducere cu părțile componente propuse: o foaie
 Concluzii: o foaie
 Bibliografie: 5-7
 Anexe – nelimitat

5
Anexa 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE
Departamentul Relaţii Internaţionale

JURNAL DE PRACTICA, anul ____

al studentului (ei) ______________________________


(numele, prenumele)

anul __________, grupa___________

Coordonator-reprezentant al instituţiei,
________________________

Coordonator-reprezentant al departamentului,
_______________________

Chişinău, 2019

6
CONFIRMARE

Prin prezenta se confirmă că ,_______________________________________________,


(numele, prenumele)
student (ă) la specialitatea Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale,

Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldovaa efectuat stagiul de practică de

specialitate în cadrul __________________________________________________________

(denumirea instituţiei)
________________________________________________________________________.

Durata practicii:
de la ______________________________a. 201__

pînă la ____________________________a. 201__

_____________________Administraţia instituţiei
L.Ş. (semnătura)

7
I. PROGRAMUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Scopul practicii constă în consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale.

Obiectivele practicii:
 Să realizeze diverse obiective ale activităţii profesionale, utilizînd cunoştinţele şi
abilităţile formate în cadrul cursurilor universitare;
 Să acumuleze informaţii despre evoluţia domeniului de activitate;
 Să ia decizii în diverse situaţii ale activităţii profesionale;
 Să identifice problemele instituţiei şi să contribuie la soluţionarea lor;
 Să manifeste interes pentru activitatea instituţiei în care efectuează practica;
 Să preia experienţe noi de activitate profesională care vor contribui la formarea
competenţelor profesionale;
 Să acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă.

II. DURATA STAGIULUI DE PRACTICĂ


Practica de producţie se derulează pentru o perioadă de 6 săptămâni, stabilită în conformitate cu
termenii calendaristicii ai Planului de studiu.

PLAN TEMATIC ŞI CONŢINUTURI ALE ACTIVITĂŢILOR PRACTICII DE


PRODUCŢIE
Nr. Tematica practicii de producţie Nr. zile
1. Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii
organizaţiei/instituţiei. 1
2. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei/organizaţiei. 1
3. Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi identificarea 1
oportunităţilor.
4. Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi
corespondenţei internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare a practicii. 1
5. Participarea la desfăşurarea activităţii cotidiene a instituţiei/organizaţiei şi
respectarea angajamentelor stabilite în conformitate cu coordonatorul practicii zilnic
din instituţie/organizaţie.

Conţinuturile temelor practicii de producţie.


Conţinutul practicii de producţie este determinat de funcţiile profesionale pe care va
trebui să le exercite studentul practicant. In decursul desfăşurării practicii studenţii vor fi
antrenaţi în activitatea instituţiilor abilitate în domeniul relaţiilor internaţionale.
Tema 1. Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii
organizaţiei/instituţiei.
Structura instituţiei/organizaţiei. Efectuarea organigramei instituţiei/organizaţiei.
Stabilirea funcţiilor subdiviziunilor instituţiei/organizaţiei. Evoluţia istorică a
instituţiei/organizaţiei.Particularităţile procesului de adoptare a deciziei în cadrul
instituţiei/organizaţiei. Factorii determinanţi ai procesului de adoptare a deciziei în cadrul
instituţiei/organizaţiei.
Tema 2. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei şi procedura finanţării.

8
Evidenţierea cadrului juridic privind activitatea instituţiei. Regulamentele interne de
reglementare a activităţii instituţiei. Aspectele bugetare ale activităţii instituţiei organizaţiei.
Procedura accesării resurselor de către instituţie.
Tema 4. Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi identificarea
oportunităţilor.
Evidenţierea cadrului juridic de dezvoltare a relaţiilor a instituţiei. Stabilirea procedurii de
stabilire a relaţiilor internaţionale de către instituţie (studiu de caz). Evidenţierea principalelor
etape a procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale. Determinarea rolului diferitor
participanţi/actori ai procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale.
Tema 4.Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi
corespondenţei internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare a practicii.
Rolul comunicării în contextul desfăşurării relaţiilor internaţionale a instituţiei.
Evidenţierea modalităţilor de comunicare cu partenerii externi ai instituţiei. Analiza
corespondenţei internaţionale a instituţiei(tipuri de acte).
Tema 5. Participarea la desfăşurarea activităţii cotidiene a instituţiei/organizaţiei şi
respectarea angajamentelor stabilite în conformitate cu coordonatorul practicii din
instituţie/organizaţie.

III. JURNALUL DE PRACTICĂ.


Prin intermediul jurnalului de practică, studentul reflectează analitic şi critic asupra activităţii
practice desfăşurate pe tot parcursul acesteia.
Fiecare student are responsabilitatea de a trece în revistă cele mai importante aspecte ale
activităţii practice, precum şi aspecte legate de:
 Prezentarea instituţiei – tipul şi profilul, cadrul legislativ în baza căruia funcţionează
instituţia;
 Prezentarea activităţilor desfăşurate de către student;
 Relaţiile studentului cu coordonatorul - îndrumător, cu ceilalţi membri ai personalului;
 Evaluarea instituţiei – bază de realizare a practicii;
 Autoevaluarea activităţilor, aspectele care se cer îmbunătăţite pe viitor.

IV. ÎN CADRUL DESFĂŞURĂRII PRACTICII STUDENTUL


ESTE OBLIGAT:
 Să realizeze sarcinile specificate în programul practicii;
 Să îndeplinească cerinţele administraţiei instituţiei;
 Să se conformeze regulamentului interior al instituţiei date;
 Să prezinte jurnalul de practică – completat integral, precum şi organigrama instituţiei
unde s-a desfăşurat practica.
Materialele adiţionale - se anexează.

V. INSTRUCŢIUNI PENTRU STUDENTUL – PRACTICANT.


Înainte de a pleca la practică, e necesar:
 A determina în amănunte caracterul şi termenul stagiului de practică;
 A obţine îndreptarea la practică în care este indicată denumirea instituţiei şi adresa
juridică concretă;
 A coordona la catedră programul de lucru;

9
 A examina detaliat cu coordonatorul de la catedra de specialitate obiectivele stagiului de
practică;
 A solicita coordonatorului de la catedra de specialitate consultaţii şi instrucţiuni în
vederea organizării şi desfăşurării practicii.
Sosit la locul practicii, studentul – practicant este obligat:
 Să se prezinte la direcţia instituţiei, departamentului unde va avea loc practica;
 Să primească un document ce ar legifera prezenţa studentului – practicant în instituţie;
 Să stabilească de comun acord cu coordonatorul de la catedra de specialitate programul de
activitate;
 Să ia cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară al instituţiei, organizaţiei date;
 Să determine condiţiile de activitate în cadrul instituţiei de comun acord cu coordonatorul –
îndrumător;
 Să completeze cu acurateţe jurnalul de practică, deoarece însemnările făcute constituie
materialul de bază pentru întocmirea raportului despre practica.

VI. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE STUDENTULUI - PRACTICANT.


1. Ca beneficiar al procesului de formare a abilităţilor profesionale:
 Să conştientizeze faptul că este responsabil pentru calitatea propriei pregătiri practice;
 Să manifeste interes real faţă de oportunităţile de învăţare oferite de instituţie.
2. Fiind student USM, stagiarul trebuie:
 Să aplice şi să ajusteze adecvat cunoştinţele teoretice la situaţii practice concrete;
 Să respecte regulamentul intern al instituţiei – bază de realizare a stagiului de practică;
 Să evalueze corect locul de practică în perspectiva continuării colaborării cu respectiva
instituţie.
3. Ca reprezentant al propriilor interese studentul trebuie:
 Să valorifice optim oportunităţile de învăţare;
 Să reafirme statutul său atunci cînd este necesar;
 Să îndeplinească obiectivele prevăzute de către program.
4. Ca reprezentant al instituţiei de profil studentului i se cere:
 Să aibă o ţinută corespunzătoare;
 Să menţină relaţii de colaborare între instituţie şi Universitate.

VII. PLANUL DE ACTIVITATE.


(se elaborează de către student şi se prezintă coordonatorului practicii de la catedră şi de la
instituţia dată).

Plan
Nr.

Denumirea activităţilor
Începutul Durata (zile)
1 2 3 4

10
----------------------------- Coordonatorul – îndrumător.
-------------------------------------------- Coordonatorul de la departament

VIII. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

Data
Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate.
executării
Observaţiile practicantului.
lucrării

----------------------------- Coordonatorul – îndrumător.


-------------------------------------------- Coordonatorul de la departament

BAREMUL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII STUDENTULUI PRACTICANT

11
Nr. Criteriul de evaluare Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător
bine 4 3 puncte 0 puncte
5 puncte puncte
1 Prezența în cadrul organizației

2 Participarea la evenimente
3 Cunoștințele teoretice

4 Abilități practice
5 Utilizarea limbilor străine
6 Îndeplinirea sarcinilor înaintate
Evaluarea finală*

N.B. evaluarea finală se face conform punctalului de mai jos

*Punctaj:
10 9 8 7 6 5 4 3 2
30-29 28-24 23-19 18-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0

12