Sunteți pe pagina 1din 4

Repartizarea proiectelor de investigație la disciplina Economia

întreprinderii

1. Tipologia întreprinderilor în RM
2. Modul de constituire, reorganizare și sistare a activității întreprinderii.
3. Rolul IMM cadrul economiei RM
4. Conţinutul şi modul de elaborare a planului de afacere.
5. Elaborarea programului de producţie a întreprinderii
6. Personalul întreprinderi şi indicatorii utilizării resurselor de muncă
7. Remunerarea personalului. În întreprinderile din RM
8. Direcțiile principale de sporire a productivității muncii personalului
întreprinderii.
9. Căile de îmbunătăţire a gradului de utilizare a mijloacelor fixe.
10. Modalități de evaluare a mijloacelor fixe.
11. Eficientizarea utilizării activelor circulante ale întreprinderii
12. Analiza surselor de formare a activelor circulante ale întreprinderii.
13. Analiza formelor costului de producţie.
14. Modalități de reducere a costului de producție la întreprindere
15. Clasificarea cheltuielilor la fabricarea producţiei.
16. Politica de preț a întreprinderii.
17. Factorii ce influențează mărimea profitului, direcții de repartizare
18. Modalități de creștere a rentabilității întreprinderii
19. Analiza factorilor ce influențează mărimea profitului întreprinderii
20. Etapele activității investiționale și direcțiile de utilizare a
investițiilor capitale
21. Bazele metodologice de evaluare a eficienței proiectelor de investiții
22. Căile de sporire a eficienței investițiilor capitale
23. Căile principale de sporire a calităţii producţiei.
24. Leasingul.
25. Franchisingul.
26. Arenda
27. Direcțiile principale de sporire a eficienței economice a întreprinderii
28. Importanta şi necesitatea auditului intern şi extern a întreprinderii
29. Managementul proiectelor investiționale
30. Colaborarea internaţională a întreprinderilor;
31. Falimentul întreprinderii
32. Managementul crizei la întreprindere
33. Metode de perfecționare a calității produselor
34. Metode de reducere a costului de producere
35. Situația micului business în Republica Moldova
36. Incubatoarele de afaceri din Moldova: avantaje și perspective
37. Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova
38. Rolul planificării afacerii la etapa de lansare a unei noi afaceri
39. Inovarea – factor determinant pentru creșterea productivității
40. Competitivitatea – factor determinant în creșterea economică
41. Dirijarea calităţii producţiei.
42. Noua strategie de dirijare a calităţii
43. Standartizarea şi certificarea producţiei
44. Eficientizarea i activităţii economice externe a întreprinderilor.
LUCRUL INDIVIDUAL

Produsul preconizat: Proiect de investigație

Termen de
Structura Produsului Strategii de realizare
prezentare
1. Foaie de titlu (Anexa 1) 1. Alegerea temei Cel puțin cu 2
2. Cuprins 2. Studiul Bibliografic săptămâni până
3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), care 3. Delimitarea ariei de studiu: la încheierea
se va referi la: 3.1.dimensiunea temporală (perioada semestrului.
3.1.Actualitatea și importanța temei supusă analizei);
(expuse succint într-un aliniat); 3.2.dimensiunea spațială (o entitate
3.2.Scopul (oglindeşte finalitatea
economică, un domeniu de
investigaţiei efectuate) și obiectivele
concrete ale studiului; activitate, bugetul local al unui
3.3.Obiectul studiului redă domeniul, sfera, raion, UE, spațiul CSI, etc.);
sectorul, ramura, entitatea economică, 4. Formularea obiectivelor.
subdiviziunea etc. la care se referă 5. Selectarea metodologiei necesare
3.4.Metodologia de cercetare aplicată, care pentru studiu (lecturarea,
cuprinde: observarea, analiza de document,
a) baza informațională (cadrul legislativ şi
etc.);
normativ, surse metodologice, monografice,
lucrări ştiinţifice, baze de date statistice, etc.) 6. Analiza și procesarea informației;
b) metodele de cercetare utilizate (cantitative 7. Redactarea conținutului şi
și/sau calitative); perfectarea propriu-zisă a
3.5. Cuvinte-cheie. referatului;
4. Expunerea conținutului în 2 subiecte (cu 8. Prezentarea produsului și
1 subiect referire la abordarea teoretică a susținerea lui în termenele
problemei studiate și 1 subiect abordarea
stabilite;
practică în baza unei întreprinderi naționale
sau internaționale ), care va conține: Pentru prezentarea referatului
- Investigarea teoretică a obiectului cercetat studentul va pregăti o comunicare
cu trecerea în revistă a celor mai relevante verbală de 5-7 minute în care va
opinii ale specialiştilor remarcaţi în domeniu relata succint principalele
potrivit materialului bibliografic; rezultate ale cercetării efectuate:
- polemizarea asupra conceptelor de bază;  Va argumenta actualitatea
- aprecierea stării actuale a obiectului şi/sau temei;
subiectului cercetării  va scoate în evidenţă scopul,
- abordarea temei boerdate la o obiectivele şi obiectul
întreprindere. cercetării,
5. Formularea concluziilor, după caz,  va relata despre baza
evidenţierea problemelor existente. informaţională şi metodele de
6. Referințe la sursele bibliografice, citate investigare,
în textul de bază al referatului, perfectate în  va accentua părţile originale
modul corespunzător (Anexa 3), nu mai ale referatului.
puțin de 5 surse.
Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă părțile componente Respectă toate părțile Una din părțile
referatului ale referatului componente, dar una din ele componente lipseşte
nu este realizată conform
strategiilor de realizare

2. Corespunderea Corespunde integral corespunde în mare parte corespunde esenței


temei referatului cu parțial
esența materialului
analizat şi prezentat
în produsul final
3. Relevanța Este relevantă şi a condus la este adecvată scopului, dar a Fără aspecte concrete;
metodologiei aplicate realizarea integrală a condus la realizarea parţială
în cercetare obiectivelor formulate a obiectivelor formulate (în
mărime de 70-80%)
4. Procesarea și Este bună Suficient de bună Este generală fără a
analiza teoretică (se dă o apreciere stării (se dă o apreciere stării implicarea critică,
actuale a obiectului cercetat, actuale a obiectului cercetat, interpretativă a
cu constatarea avantajelor, dar cu constatări generale autorului
dezavantajelor, situaţiilor privind dezvoltarea şi
dificile, impedimentelor, în funcţionarea subiectului
dezvoltarea şi funcţionarea cercetat)
subiectului cercetat)
5. Completitudinea și Este destul de consistentă, Este suficientă, conţine între Este parțială, până la
corectitudinea mai mult de 7- 10 surse; 5 -6 surse; 5 surse;
scrierii surselor citarea este corectă citarea este parțial corectă lipsește citarea
bibliografice,citarea
6. Respectarea Sunt respectate integral Sunt respectate parţial Cu derogări
cerințelor tehnice însemnate de la
faţă de redactarea cerinţele de redactare
referatului
7.Prezentarea A relatat succint despre toate A relatat succint despre toate A relatat evaziv
produsului și rezultatele cercetării efectuate. rezultatele cercetării despre rezultatele
susținerea lui în A prezentat în termenele efectuate. cercetării efectuate.
termenele stabilite stabilite referatul A prezentat referatul cu A prezentat refera-tul
întârziere cu întârziere

Formatare: Times New Roman 12, interval 1,5, alinierea textului pe


dreapta, Sus 2 cm , jos 2 cm, dreapta 1. cm, stânga 3 cm