Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI


ADMINISTRATIVE, CRAIOVA
CONTABILITATE-AUDIT INTERN ÎN SISTEMUL PUBLIC ȘI PRIVAT
MASTER AN I, SEMESTRUL I

REFERAT
BAZELE AUDITULUI INTERN

Tituar disciplină:
Conf. univ. dr. Ghită Emil

Masterand:
Folea Sorin Alin

2018

1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI
ADMINISTRATIVE, CRAIOVA
CONTABILITATE-AUDIT INTERN ÎN SISTEMUL PUBLIC ȘI PRIVAT
MASTER AN I, SEMESTRUL I

STANDARDELE DE AUDIT
INTERN

Tituar disciplină:
Conf. univ. dr. Ghită Emil

Masterand:
Folea Sorin Alin

CRAIOVA
-2018-

2
CUPRINS:

1.Introducere............................................................................................................................................04
2.Literatura de specialitate.....................................................................................................................06
2.1. Notiuni privind audiul financiar si cadrul legislativ al acestuia
....................................................................................................................................................06
2.2. Obiective specifice în ceea ce priveşte auditarea imobilizărilor corporale
...................................................................................................................................................07
2.3. Identificarea factorilor de risc asociaţi auditării imobilizărilor corporale
...................................................................................................................................................08
3.Studiu de caz privind auditul imobilizărilor corporale la S.C.DANI IMPEX S.A...........................10
4.Concluzii................................................................................................................................................30
5.Bibliografie............................................................................................................................................32

3
Rezumat:. Evoluţia auditului este determinată de dezvoltarea continuă a mediului economic,de
amploarea şi complexitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor efectuate de entităţile economice.
In acest context se urmăreştemăsura în care informaţiile inregistrate în contabilitate reflectă
evenimentele economice care au avut loc într-o anumită perioadă, eforturile auditorului sunt
intensificate pentru identificarea eventualelor manipulări ale informaţiilor furnizate de sistemul
financiar, pentru a preveni cazurile fraudă. Informaţiile furnizate de specialiştii in acest domeniu sunt
necesare tuturor categoriilor de utilizatori: manageri, acţionari şi asociaţi, organe fiscale, bancheri,
organizaţii sindicale care au uneori interese contradictorii.

Cuvinte cheie:auditul imobilizărilor, risc inerent, risc de control, probe de audit.

1.Introducere

Auditul financiar joacă un rol crucial în mediul de afaceri, deoarece economiile industriale moderne
sunt bazate pe capitalism, un sistem economic proiectat pentru a aloca resurse utilizând mecanisme de
piaţă.1 Pentru a asigura o alocare eficientă a resurselor intr-o economie capitalistă, in vederea luării
deciziilor trebuie puse la dispoziţie informaţii credibile cu privire la operaţiunile companiilor. 2

Nevoia de informare a devenit din ce în ce mai stringentă pe coordonatele dezvoltării continue a lumii
civilizate şi se pare că impune noi pretenţii în modul de abordare, de prezentare şi de utilizare a
acesteia. Astfel informaţia domină viaţa economică a organizaţiilor, iar accesul la informaţie este o
condiţie absolut necesară pentru succesul în afaceri, pentru supravieţuirea în condiţiile de criză
economică, care caracterizează perioada actuală la nivel mondial.
Într-o economie globalizată, în care informaţia pe care companiile o furnizează către mediul extern
deţine un rol atât de important în adoptarea deciziilor din partea diverselor persoane şi instituţii, este
absolut indispensabil ca toate colectivităţile participante la elaborarea şi supervizarea acesteia, să
îndeplinească sarcinile cu corectitudinea şi interesul profesional cuvenit. Astfel, dacă acest lucru are
loc, scopul urmărit este garantat într-o mai mare măsură, scop care nu este altul decât acela de a putea
dispune de o informaţie financiară pe deplin corectă, transparentă, fiabilă şi comparabilă, care să ofere
condiţii propice pentru adoptarea celor mai bune decizii. Printre participanţii cărora le revine această
sarcină, regăsim, în mod clar, pe proprii directori ai companiilor, pe cei răspunzători de administrarea
acestora, dar şi comitetele de audit. Dar, de asemenea, există şi alte părţi implicate, diferite de
companii, printre care observăm organismele de reglementare şi supervizare publică, analiştii
financiari sau auditorii financiari.

Pe fondul acestor nevoi, funcţiei auditului financiar, îi revine o misiune importantă, aceea de a oferi
credibilitate informaţiilor necesare procesului decizional, şi pe cale de consecinţă de a influenţa în
mod benefic funcţionarea efectivă şi eficientă a fluxurilor operaţionale la nivelul pieţelor de capital şi
a economiei. Fără auditori, care asigură calitatea şi integritatea informaţiilor financiare, pieţele de
1GHIŢĂ MARCEL, PEREŞ ION, POPESCU MARIN, BUNGET OVIDIU, CROITORU ION – Auditul public
intern. Concept şi metodologie, Editura Mirton, Timişoara, 2005
2E. Ghiţă – Control intern si audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2008.

4
capital ar fi mult mai puţin eficiente, costul capitalului ar fi mai ridicat şi standardele noastre de viaţă
ar fi mai scăzute.

Preocupările de perfecţionare ale auditului financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste
activităţi se consolidează, odată cu înaintarea procesului de integrare a economiei româneşti în
structurile Uniunii Europene, dar şi cu racordarea acesteia la economia globală. Auditul financiar în
România se află într-o continuă dezvoltare, iar reglementările legislative din ultimii ani previzionează
tendinţe noi şi creşterea rolului acestuia în secolul ce a început. Acest aspct este motivat şi de
numeroasele schimbări de ordin economic ce au loc în societatea românească, cum ar fi dezvoltarea
activităţilor bursiere, creşterea numărului de tranzacţii financiare, fuziunea, sciziunea sau falimentul
unor societăţi.

In cadrul acestui proiect mi-am propus să prezint latura palpabilă şi complexitatea unui fragment de
audit financiar. Am optat pentru imobilizările corporale, întrucât acestea au reprezentat şi reprezintă o
provocare atât pentru contabilitate, cât şi pentru auditul financiar.
Prima parte a lucrării conţine abordări de natură teoretică în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit şi cu legislaţia din România ce reglementează această activitate iar partea a
doua vizează o abordare practică a procedurilor de audit financiar în sfera imobilizărilor corporale.

Prima parte a lucrării conţine abordări de natură teoretică în domeniul auditului financiar al
imobilizărilor corporale prin prezentarea conceptelor privind această activitate, anevoi de audit si
obiectivele specifice în ceea ce priveşte acţiunea de auditare a imobilizărilor corporale, obiective
specifice, identificarea factorilor de risc asociaţi auditării imobilizărilor corporale (riscurile inerente si
de control specifice imobilizarilor corporale),prezentarea rolului controlului intern prin aplicarea
procedurilor de audit, procedurile analitice şi de fond ce pot fi aplicate imobilizărilor corporale.

Cea de-a doua parte a lucrării prezintă realizarea în mod efectiv a auditului imobilizărilor corporale. Pe
baza datelor aferente exerciţiului financiar 2016, culese de la S.C DANI IMPEX S.A, am întocmit
programul de lucru şi toate testele aferente auditării imobilizărilor corporale. De asemenea, secţiunea
prezintă şi modul în care sunt înregistrate rezultatele etapelor procesului de audit în documentele de
lucru, concluzionând opinia auditorului în raportul de audit.La finalul lucrării sunt prezentate
rezultatele obținute precum și concluziile cu privire la aspecte teoretice si practice privind auditul
imobilizărilor corporale.

2.Literatura de specialitate

5
2.1.Notiuni privind audiul financiar si cadrul legislativ al acestuia

Auditul este un termen la modă astăzi. Moda trece însă, dar necesitatea unor evaluări competente şi
independete rămâne. Auditul trebuie să verifice dacă sunt întrunite condiţiile necesare pentru a se
asigura echilibrul unei organizaţii, să instrumenteze stăpânirea dezordinii, adapterea la schimbări şi să
evalueze gradul de securitate şi riscurile pe care le poate întâmpina o firmă.

Etimologic, termenul audit îşi are izvorul în limba latină, provenind de la verbul „audire”, care
înseamnă „a asculta”, mai târziu îşi găseşte originea în limba engleză în verbul to audit, cu sensul de
„a examina, a verifica”.

În mediul academic şi practic nu există un punct de vedere comun în ceea ce priveşte definirea
conceptului de audit finaciar. Astfel, în cadrul literaturii de specialitate privind contabilitatea şi auditul
financiar, am putut identifica mai multe definiţii date conceptului de „audit financiar”, astfel, în
accepţiunea Grinaker & Barr se poate defini drept: o cercetare critică pentru a obţine concluzii reale
despre contabilitate aspectelele financiare şi operaţionale ale unei organizaţii economice” 3, iar Kohler
indică faptul că auditul înseamnă „orice verificare profesională sau neprofesională a registrelor şi a
rapoartelor contabile”4.
În opinia specialiştilor americani, Arens şi Loebbecke 5, auditul financiar constă în colectarea şi
evaluarea unor probe privind informaţiile, în scopul determinării şi raportării gradului de conformitate
a informaţiilor respective cu o serie de criterii prestabilite. Auditul ar trebui efectuat de o persoană
competentă şi independentă.

De asemenea, organismele şi asociaţiile internaţionale, în materie de contabilitate şi audit, au elaborat


diferite definiţii în jurul tipologiei conceptului de audit. Astfel, conform „Comitetului privind
conceptele de audit al AICPA” , auditul este perceput drept „un proces sistematic în vederea obţinerii
şi evaluării evidenţei, într-un mod obiectiv, a afirmaţiilor referitoarele la procesele economice şi fapte,
în scopul determinării gradului de corespondenţă între afirmaţiile acestea şi criteriile stabilite” 6.

Definiţia cea mai des invocată este însă cea prezentată în 1973 de Asociaţia Americană de
Contabilitate (AAA) în cadrul "Declaraţiei privind conceptele de bază ale auditului". În declaraţia
respectivă se precizează că "auditul este un proces sistematic de obţinere şi evaluare obiectivă a unor
afirmaţii privind acţiunile şi evenimentele cu caracter economic ale unei entităţi, în vederea aprecierii
gradului de conformitate a acestor afirmaţii cu criteriile prestabilite pentru evaluarea lor, astfel încat
să confere siguranţă celor afectaţi de activitatea economică a entităţii, precum şi de comunicare a
rezultatelor către utilizatorii interesaţi"7.
Într-un audit financiar, prin opinia sa neutră exprimată, auditorul devine un garant al situaţiilor
financiare în faţa utilizatorilor externi, iar raportul de audit prezintă concluziile asupra gradului în care
situaţiile financiare sunt sau nu conforme cu principiile contabile general acceptate.

3E. Ghiţă – Control intern si audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2008.
4Mihai, I.C. Velicu - Audit in sistemul bancar, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006
5E. Ghiţă - Audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2007.
6AICPA , Auditing Concepts Committee: “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts”, The
Accounting Review, Vol. 47, Supplement, 1972, p 18
7 GHIŢĂ MARCEL, PEREŞ ION, POPESCU MARIN, BUNGET OVIDIU, CROITORU ION – Auditul public
intern. Concept şi metodologie, Editura Mirton, Timişoara, 2005

6
Această noţiune a fost adoptată şi în ţara noastră de către Camera Auditorilor Financiari din Romania,
prin efectul Ordonanţei 75 din 1999. Astfel, în legislaţia română 8, auditul financiar este considerat ca
fiind „activitatea de examinare profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii
responsabile şi independente asupra situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele de Audit
Financiar, armonizate cu Standardele Internaţionale de Audit Financiar adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din România., prin raportarea la un criteriu standard de calitate (referinţa contabilă)”.

2.2.Obiective specifice în ceea ce priveşte auditarea imobilizărilor corporale

Obiectivele specifice auditului imobilizarilor corporale, asemenea obiectivelor generale ale auditului
presupun verificarea informatiilor prezentate in situatiile financiare precum si afirmatiile
managementului prin prisma mai multor criterii de apreciere conform carora informatiile sunt reale,
corecte, complexe

Principalele obiective vizate de auditor în cadrul auditul imobilizărilor corporale:


A.Exhaustivitatea informatiilor cuprinse in situatiile
- Toate achiziţiile sunt înregistrate în conturile corespunzătoare de imobilizări;
- Toate achiziţiile sunt înregistrate în exerciţiul financiar corespunzător;
- Toate activele deţinute de companie sunt înregistrate în contabilitate;
- Imobilizările sunt grupate adecvat pentru prezemtarea în situaţiile financiare de sinteză;
- Toate ieşirile din gestiune sunt înregistrate în contabilitate;
- Toate ieşirile din gestiune afectează exerciţiul financiar corespunzător;
- Amortizările sunt înregistrate atât în contabilitatea financiară, cât şi în contabilitatea de gestiune;
- Amortizarea cumulată este grupată corect pentru przentarea în situaţiile financiare de sinteză;
- Amortizarea este alocată exerciţiilor financiare corespunzătoare.
B. Evaluare corecta a cifrelor cuprinse in situatiile financiare se refera la un calcul corect al acestora
tinânduse cont de toţi factorii relevanţi in conformitate cu referintele contabile in vigoare.
- Soldurile conturilor de imobilizări la valoarea contabilă au fost identificate, grupate şi înregistrate
corect;
- Modificarea valorii mijloacelor fixe în urma reevaluării a fost corect reflectată în contabilitate.
- Amortizarea este corect calculată utilizând metode de amortizare şi durate de viaţă adecvate;
- Amortizarea cumulată utilizată pentru corectarea valorii de intrare a imobilizărilor este decvată prin
prisma oricăror modificări survenite în politicile adoptate;
- Cheltuielile cu amortizarea sunt reflectate adecvat în costuri şi în cadrul contului de profit şi pierdere;
- Valoarea activelor ieşite din gestiune este corect calculată;
- Valoarea imobilizărilor este ajustată cu toate elementele care o afectează ( indiferent că se referă la
cost sau la valoarea reevaluată).
C. Existenţa – Reale –semnifica faptul că orice cifra prezentata in situatiile financiare este sustinuta de
tranzactii reale care au generat activul sau pasivul repectiv.Iata cateva aspecte care se au in vedere in
momentul analizarii informatiilor din prisma existentei acestora:
- Imobilizările corporale există în realitate la data bilanţului. Documentele ce trebuie verificate cuprind:
Registrul Mijloacelor Fixe, rapoarte de evaluare, facturi provenite de la antreprenori, contracte de
concesionare, extrase de cont, Procese Verbale de punere în funcţiune
- Cheltuielile cu amortizarea sunt aferente imobilizărilor existente şi pentru care compania îşi asumă
riscurile şi beneficiile asociate deţinerii lor;
- Achiziţiile sunt autorizate adecvat;
- Achiziţiile înregistrate reprezintă imobilizări intrate în patrimoniu;
- Imobilizările înregistrate există din punct de vedere fizic;
8 Ordonanta de urgent a guvernului nr. 90/24, iunie 2008 privind activitatea de audit statutar.
7
- Riscurile şi beneficiile asociate deţinerii de active aparţin companiei.
D. Perioada corectă (separarea exerciţiului)- presupune înregistrarea elementelor in exercitiul
financiar din care fac parte
Intrările şi ieşirile de active imobilizate au fost înregistrate în perioada corectă.
E. Corecta prezentare şi evidenţiere
Toate soldurile imobilizărilor corporale au fost corect evidenţiate. Informaţiile bilanţiere şi notele
explicative de bilanţ trebuie să cuprindă informaţii complete cu privire la existenţa, evaluarea lor la
bilanţ.

Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale care au fost acordate drept garantii sau care sunt
revendicate au fost corect identificate, iar informatiile au fost corect prezentate in situatiile financiare.

2.3.Identificarea factorilor de risc asociaţi auditării imobilizărilor corporale

În analiza procesului de audit, evaluarea riscului ocupă un loc deosebit de important. După unii autori 9
evaluarea riscului ar trebuie să constituie preocuparea centrală a auditorului. Riscul de audit ar putea fi
definit ca riscul pe care un auditor şi-l asumă de a emite o opinie de audit neadecvată în ceea ce
priveşte situaţiile financiare pe care le auditează. Conform Standardului de Audit nr. 400, riscul de
audit este definit ca: ,,riscul pe care auditorul îl atribuie unei opiniii de audit neadecvate, atunci când
situaţiile financiare conţin informaţii eronate smnificative”.

Având în vedere existenţa unor limite inerente auditului, precum şi a oricărui sistem de audit intern,
există riscul inevitabil ca unele inexactităţi semnificative să nu fie descoperite. Atunci când auditorul
are indicii că ar exista fraude sau erori care conduc la apariţia unor inexactităţi semnificative, el
trebuie să îşi extindă procedurile de control în scopul confirmării sau infirmării dubiilor sale. 10

Standardul de Audit nr. 400 ,,Evaluarea riscurilor şi controlul intern”, defineşte trei tipuri de riscuri de
audit:
 Riscul inerent- reprezintă susceptibilitatea unui sold al unui cont sau a unei categorii de treanzacţii la
informaţii eronate ce ar putea fi semnificative individual sau atunci când sunt cumulate cu informaţii
eronate din alte solduri, sau tranzacţii, presupunând că nu au existat controale interne adiacente.â
 Riscul de control- reprezintă riscul ca o declarare eronată, ce ar putea apărea în soldul unui cont sau
într-o categorie de tranzacţii şi care ar putea fi semnificativă în mod individual, sau atunci când este
cumulată cu alte informaţii eronate din alte solduri, sau categorii, să nu poată fi prevenită sau detectată
şi corectată în timp util de sistemele contabil şi de control intern.
 Riscul de nedetectare- riscul ca o procedură de fond a auditorului să nu detecteze o informaţie
eronată ce există în soldul unui cont sau categorie de tranzacţii, care ar putea fi semnificativă în mod
individual sau când este cumulată cu informaţii eronate din alte solduri sau catgorii.

Auditorul trebuie să ia în considerare pragul de semnificaţie şi legătura acestuia cu riscul de audit


atunci când efectuează un audit, deoarece în cazul semnalării unor erori este important nivelul acceptat
al acestor elemente pentru ca misiunea de audit să poată fi încheiată prin exprimarea opiniei cu privire
la situaţiile financiare auditate printr-un raport de audit.

Principalii factorii de risc inerenţi asociaţi imobilizărilor corporale sunt:

9 POPESCU MARIN, GHIŢĂ MARCEL – Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică, Editura
CECCAR, 2006
10 Mihai, I.C. Velicu - Audit in sistemul bancar, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006
8
- Schimbările tehnologice din ramura sa de activitate care determină o erodare morală a valorii
imobilizărilor corporale şi necorporale;
- Închiderea unui segment al unei afaceri, ceea ce impune evaluarea imobilizărilor corporale la valoarea
netă de realizare (presupunând că aceasta este inferioară costului);
- Dificultăţi în estimarea duratei de viaţă economică pentru calculul amortizării, valoarea imobilizărilor
corporale şi fiind astfel supraevaluată sau subevaluată ca rezultat al unei amortizări supradimensionate
sau subdimensionate;
- Deţinerea unor imobilizări blocate, neutilizate, ceea ce conduce la o incertitudine cu privire la
utilizarea lor în viitor;
- Deţinerea unor imobilizări în curs de construcţie (în valoare semnificativă) ceea ce poate pune sub
semnul întrebării momentul de finalizare a lucrărilor;
- Capitalizarea costurilor aferente activelor realizate în regie proprie, ceea ce implică dificultăţi de
determinare a costurilor;

3.Studiu de caz privind auditul imobilizărilor corporale la S.C.DANI IMPEX S.A.

Cercetarea, ca succesiune de acţiuni sau operaţii ce alcătuiesc un proces metodologic complex şi


sistematic are ca principal obiectiv încercarea de a găsi raspuns la problemele care stau la baza unor
preocupări intense de continuare şi soluţionare a acestora.

Obiectivele cercetării au vizat o latură calitativă orientată în scopul aprecierii stadiului efectiv de
aplicare a reglementărilor legislative.

9
Metodologia pe care am utilizat-o are la bază cercetarea teoretică privind conceptele şi reglementările
în domeniu, asistată de cercetarea empirică (cantitativă) prin aplicarea metodelor specifice de cercetare
(observarea pe teren, analiza informaţiilor financiar-contabile).

Metodologia cercetării a avut în vedere o cercetare calitativă de tip exploratoriu şi o cercetare


cantitativă de tip descriptiv.Metodele utilizate de cercetare s-au concretizat în: studierea literaturii de
specialitate, analiza legislaţiei în domeniul cercetat, studierea Standardelor Internaţionale de Audit şi a
Stanardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi surprinderea aspectelor specifice auditării
imobilizărilor corporale ale DANI IMPEX SA.

DANI IMPEX S.A. CRAIOVA, societate cu capital integral privat,membră a Grupului Energetic
Tender, înfiintată în anul 2000 prin divizarea S.C. UPRUC S.A. continuattradiţia de peste 35 de ani în
producţia şi comercializarea unei game largi de fitinguri din oţeluri pentru sudură şi subansamble
sudate.
Produsele oferite sunt utilizate în instalaţii şi echipamente din industria chimică şi petrochimică,
transport, gaze naturale, reţele de distribuţie apă caldă şi rece, industria alimentară, industria navală.

În scopul realizării auditului imobilizărilor corporale am avut în vedere întocmirea planului de audit,
cu obiectivele aferente auditării imobilizărilor corporale, stabilirea pobelor de audit necesare
exprimării opiniei cu privire la fiecare aspect semnificativ. Am întocmit:programul de lucru aferent
desfăşurării misiunii de audit,tabelul privind mişcările imobilizărilor corporale aferente anului 2016,
stabilindu-se astfel intrările şi ieşirile aferente.

Pentru fiecare aspect analizat am întocmit foi de lucru în care sunt specificate: obiectivul, activitatea
desfăşurată, rezultatele obţinute şi concluziile cu privire la fiecare aspect auditat.

Dosar LISTA CONTURILOR Referinţă :

DANI IMPEX S.A. DE VERIFICAT E

IMOBILIZĂRI Completate
Exerciţiu: CORPORALE de: Data:
Ghiţă Anca 18-feb-16
2016 Revizuit de: Data:
10
Ştirbu Dan 21-feb-16

CONTURI DE VERIFICAT
211.Terenuri
212. Construcţii
213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii
214 Mobilier, aparatură birotică, şi alte active corporale
232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
231. Imobilizări corporale în curs
281. Amortizări privind imobilizarile corporale
291. Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
CONTURI AL CĂROR CONTROL POATE FI EFECTUAT
SIMULTAN
167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate
404. Furnizori de imobilizări
456. Decontări cu asociaţii privind capitalul
512. Conturi curente la banci
531. Casa
6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital
681 Cheltuieli cu amortizările
7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital

Referinţă
Dosar PROGRAM DE LUCRU
:
DANI IMPEX
Controlul conturilor E
S.A.
Completate de: Data:
Exercitiu:
Ghiţă Anca 18-feb-16
IMOBILIZĂRI CORPORALE
Revizuit de: Data:
2016
Ştirbu Dan 21-feb-16
Ref.

11
FOAIE PRINCIPALĂ E1
CONCLUZIE GENERALĂ E2
PUNCTE DE URMARIT ÎN EXERCIŢIUL URMĂTOR E3
PROGRAM DE LUCRU E4
LUCRĂRI ASUPRA CONTURILOR DE ÎNCHIDERE E5
LUCRĂRI ASUPRA PROCEDURILOR E6
INVENTAR FIZIC E7

Dosar PROGRAM DE LUCRU Referinţă :

DANI
IMPEX Controlul conturilor E1
S.A.

Exercitiu: Completate de: Data:


IMOBILIZĂRI
Ghiţă Anca 18-feb-16
CORPORALE
Revizuit de: Data:
2016
Ştirbu Dan 21-feb-16
Ref. Exerciţiul Exerciţiul
CONTURI Foaie de
2015 2016
lucru
Terenuri şi construcţii(ct. 211 + 212- 2811 - 2812 -
1.371.909 1.750.745
2911)
Instalaţii tehnice şi maşini ( 213 – 2813 – 2913 ) 1.016.012 1.217.977
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
54.276 49.659
(ct. 214 – 2814 – 2914)
Avansuri şi Imobilizări corporale în curs
360.989 88.506
(ct. 231 + 232 – 2931)

IMOBILIZĂRI CORPORALE - TOTAL 2.803.186 3.106.887

Audit SRL

Client: DANI IMPEX S.A.


Exerciţiul: 2016 Întocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinţă
Obiectiv: Imobilizări corporale – Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E1.1 /12
Tabelul mişcărilor

Obiectiv:
Stabiliţi un tabel ce arată mişcările în timpul anului pe cost, amortizare şi valori nete

12
Obţineţi sau întocmiţi un program general, corelaţi-l cu bilanţul şi asiguraţi-vă că acesta furnizează
suficiente informaţii pentru audit:
(i) corelarea cu Registrul Jurnal ;
(ii) corelaţi soldurile iniţiale cu cele ale conturilor din anul precedent;
(iii) pregătiţi un comentariu în care să explicaţi componenţa soldului imobilizărilor corporale,
comparaţi-l cu anii anteriori şi cu aşteptările noastre.

Activitate desfăşurată;
- S-a solicitat clientului de audit o situaţie cu toate conturile de imobilizări corporale, precum şi
Registrul Jurnal şi Registrul de Mijloace fixe. S-au reconciliat toate aceste situaţii cu balanţa de
verificare.
- S-a efectuat o revizuire analiticăîntre soldurile conturilor de imobilizări din anul în curs cu cele din
anul anterior [Ref. E1.1]
- S-a verificat dacă soldurile iniţiale ale conturilor de imobilizări au fost corect preluate din anul anterior
[Ref. E1.1]

Rezultate:
În urma activităţii desfăşurate, am constatat că toate conturile de imobilizări corporale din balanţa de
verificare s-au reconciliat cu Registrul Jurnal şi Registrul de Mijloace fixe.

De asemenea am constatat că soldurile iniţiale ale conturilor de imobilizări au fost corect preluate în
situaţiile financiare din anul anterior.

Referitor la situația modificărilor care s-au produs în cursul exercițiului financiar auditat, în continuare
prezentăm în sinteză pe cele mai semnificative

Intrări / creşteri de valoare

Din totalul creşterilor de valoare, înregistrate în cursul anului 2016 la imobilizările corporale, cele
mai semnificative mutaţii au avut loc în structura terenurilor şi construcţiilor[Ref. E5.3]. Creşterea de
valoare de 402.536 ron a construcţiilor este rezultatul reevaluării acestora.

În ceea ce privește creșterile de valoare înregistrate în structura postului instalații tehnice și mașini, în
cursul exercițiului financiar 2016, remarcăm creșterea valorii instalației de încălzit țeavă prin inducție
cu suma de 251.634 ron ca urmare a recepționării lucrărilor de modernizare realizate, creșterea valorii
cuptorului de încălzit țeavă cu suma de 45.504 ron ca urmare a recepționării lucrărilor de modernizare
realizate, achiziționarea unei mașini de marcat la valoarea de 24.211 ron. De asemenea în cursul
exercitiului 2016, au continuat lucrările la o parte din obiectivele de investiţii demarate în anii anteriori
şi a căror valoare o regăsim în structura imobilizărilor în curs.
Ieşiri / scăderi de valoare
În cursul exerciţiului financiar 2016 societatea nu procedează la vânzarea sau casarea de imobilizari
corporale
Terenuri Instalaţii Alte Avansuri şi
instalaţii
Şi tehnice şi utilaje şi Imobilizări
Construcţii Maşini mobilier Corporale în Total
curs
Cost/evaluare

13
Sold la 1 ianuarie 2016 1.485.455 1.664.895 90.988 360.989 3.602.327
Intrări / - 1.753.864 3.990 - 1.757.854
Achiziţie/Modernizări
Intrări / Reevaluare 402.536 - - - 402.536
Ieşiri /Recepţia - - - (272.483) (272.483)
investiţiilor
Ieşiri /Anularea (137.246) - - - (137.246)
amortizarii
Sold la 31 decembrie 2016 1.750.745 3.418.759 94.978 88.506 5.352.988
Amortizare cumulată:

Sold la 1 ianuarie 2016 (113.546) (648.883) (36.712) - (799.141)


Amortizare înregistrată
În cursul exerciţiului (23.700) (1.551.899) (8.607) - (1.584.206)
Ieșiri / Anularea 137.246 - - - 137.246
amortizării
Sold la 31 decembrie 2016 - (2.200.782) (45.319) - (2.246.101)

Net la 1 ianuarie 2016 1.371.909 1.016.012 54.276 360.989 2.803.186


Net la 31 decembrie 2016 1.750.745 1.217.977 49.659 88.506 3.106.887

Evaluarea imobilizărilor corporale la intrare / la data bilanţului


Construcţiile, mijloacele de transport, instalaţiile şi echipamentele sunt evaluate la cost, mai puţin
amortizarea şi orice altă depreciere suferită.
Costul iniţial al elementelor mai sus menţionate include preţul de cumpărare inclusiv taxele de
achiziţionare şi alte costuri direct atribuibile aducerii activelor în stare de funcţionare şi la locul
utilizării acestora.
Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcţiune, cum ar fi costurile cu
reparaţiile şi întreţinerea, sunt incluse în contul de profit şi pierdere în perioada în care sunt angajate,
cu excepţia situaţiilor în care se poate demonstra că aceste cheltuieli au ca rezultat o creştere a
beneficiilor economice viitoare preconizate a se obţine din utilizarea acestora peste standardul iniţial
de performanţă, cand aceste cheltuieli sunt capitalizate ca un cost suplimentar al mijloacelor fixe.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt trecute pe
cheltuieli la darea în folosinţă şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.De
remarcat că metoda de amortizare utilizată de societate este metoda liniară, iar societatea nu a efectuat
nici un fel de ajustări ale duratelor de viaţă utile a mijloacelor fixe, considerându-se că perioadele
existente reflectă în mod corect durata de viaţă a mjiloacelor fixe ţinând cont de starea lor şi de
capacitatea acestora de a genera beneficii.Gradul de uzură scriptică a imobilizărilor corporale la data
întocmirii situaţiilor financiare prezintă următoarele valori:

31 decembrie 2016

Structura Valoare de Amortizare Grad de

14
inventar cumulate uzură scriptic
[%]

Construcţii 1.307.732 - -
Instalaţii Tehnice, maşini 3.418.759 2.200.782 64,3
Mobilier, birotică 94.978 45.319 47,8

31 decembrie 2016 4.821.469 2.246.101 -

Societatea nu a procedat în ultimii ani decât la reevaluarea construcţiilor și terenurilor şi aceasta


realizându-se mai mult din raţiuni de natură fiscală
Ultima reevaluare s-a realizat la sfârșitul exercițiului financiar 2016 și a vizat doar construcțiile,
practic s-a realizat o reevaluare astfel încât să nu se plătească cota suplimentară de impozit atunci când
se determină impozitul pe clădiri.

Legat de înregistrarea în contabilitate a rezervelor din reevaluare, facem precizarea că s-a avut în
vedere cea de-a doua metodă prevăzută de OMFP 1802/2014 care presupune anularea amortizării în
sold la data evaluării pentru activele reevaluate și înregistrarea diferenței dintre valoarea netă contabilă
și valoarea de piață (valoarea justă) prin intermediul contului de rezerve din reevaluare. Această
modalitate de înregistrare a rezultatelor reevaluării induce o denaturare a gradului de uzură a
construcțiilor – în condițiile în care gradul de uzură este 0 (zero) ai senzația că activele imobilizate
respective ar fi noi.

Imobilizări corporale utilizate în cadrul unor contracte de leasing în care Societatea este locatar

La sfârșitul exercițiului financiar 2016, societatea avea în derulare 2 (două) contracte de leasing
financiar încheiate cu diferite societati de profil RCI Leasing IFN, Porsche Leasing sa [Ref. E5.7]
Perioada contractelor variind între 3 şi 5 ani. Cele mai semnificative obligaţii asumate în cadrul
contractelor de leasing financiar în derulare, altele decât plata ratelor, presupun menţinerea în stare
bună a autoturismelor.

Mai jos prezentăm o analiză a activelor în cadrul contractelor de leasing financiar:

31 decembrie 2016
Structura Valoare brută Depreciere Valoare netă
cumulată

Autoturisme 79.318 58.132 21.186

31 decembrie 2016 79.318 58.132 21.186


Imobilizări corporale ipotecate, gajate şi restricţionate

Anumite bănci comerciale cer garanţii materiale (gaj, ipotecă), cesiune de creanţă, pentru unele
împrumuturi contractate pentru finanţarea activităţilor de exploatare. În cursul exercițiului 2016,
societatea nu a apelat la instituțiile bancare pentru finanțarea activității de exploatare și pe cale de
consecință nu are active de natură imobilizată ipotecate. De asemenea societatea nu a garantat cu
activele sale nici creditele contractate de entitățile cu care aceasta se află în relații de afiliere.

15
În ceea ce priveşte proprietăţile societăţii asupra cărora exista/ar putea apare litigii patrimoniale,
apreciem că există un asemenea risc [Ref. E5.15].

Concluzii:
Situaţia mişcării imobilizărilor a fost obţinută
Imobilizările corporale sunt corect prezentate în conturi.
Variaţiile rezultate în urma revizuirii analitice vor fi analizate pe parcursul acestei secţiuni.

Semnătura întocmit_________________ Semnătura


Revizuit________________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX S.A.


Exerciţiul: 2016 Întocmit de: GA Data: 18.03.2017 Referinţă
Obiectiv: Imobilizări corporale - Revizuit de: ȘD Data: 20.03.2017 E2 /16
Concluzii

Obiectiv:
Stabiliţi concluzia generală asupra acestei secţiuni

Activitate desfaşurată;
Am revizuit fiecare foaie de lucru întocmită pentru a vedea care sunt ajustările propuse de asemenea
care au fost problemele identificate chiar dacă ele nu au avut neaparat un impact valoric.

Rezultate:
În urma verificărilor efectuate nu am identificat probleme care să ne determine să propunem ajustări.

Concluzii:
- Am obţinut o asigurare rezonabilă că imobilizările corporale
- Au fost înregistrate corect şi în totalitate
- Existăşi aparţin societăţii
- Sunt corect evaluate în bilanţ

16
- Sunt prezentate corect în situaţiile financiare în conformitate cu standardele contabile aplicabile
societăţii.

Semnătura întocmit_________________ Semnătura Revizuit___________________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX S.A.


Exerciţiul: 2016 Întocmit de: GA Data: 18.03.2017 Referinţă
Obiectiv: Imobilizări corporale – Revizuit de: ȘD Data: 20.03.2017 E3 /17
puncte de urmarit în
exerciţiul următor
Obiectiv:

Stabiliţi acele aspecte de care ar trebui saţineti cont în exerciţiul următor

Activitate desfăşurată;

Am revizuit fiecare foaie de lucru întocmită pentru a vedea care sunt ajustările propuse, de asemenea
care au fost problemele identificate chiar dacă ele nu au avut neapărat un impact valoric. De asemenea
am încercat acolo unde a fost cazul săclasific erorile identificate in erori de rationament [acest gen de
erori trebuie avut în vedere şi în exerciţiul următor] şi respective erori datorate neatenţiei.

Rezultate:
Am identificat faptul că nu au fost întocmite procese verbale de recepţie în cazul achiziţiilor de
imobilizări, ci a fost întocmită nota de recepţie.

Concluzii:
Se impune a se acorda o atenţie sporită pentru misiunea următoare aspectului mai sus menţionat..

Semnătura întocmit_________________ Semnătura Revizuit___________________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX S.A.


Exerciţiul: 2016 Întocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinţă
Imobilizări corporale -
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.3/17
intrări

Obiectiv:
Obţinerea unui tabel cu noile active înregistrate în cursul exerciţiului financiar auditat.Verificarea
tuturor intrărilor importante de active pe baza facturilor aferente documentelor justificative [Testarea
intrărilor de imobilizări corporale].

Activitate desfăşurată;

17
S-a solicitat clientului o stituaţie cu toate intrările de imobilizări corporale din cursul exerciţiului 2016
[practic s-a solicitat baza de date din modulul de gestiune a imobilizărilor corporale – am atras atenţia
clientului în cererea de informaţii cu privire la acest aspect] ataşată la Ref. E5.3.1

Pe baza situaţiei intrărilor de imobilizări primită de la client [Ref. E5.3.1], am procedat în primul rând
la reconcilierea totalurilor din această situaţie cu sumele din registrul mijloacelor fixe şi cu RCD al
conturilor de imobilizări corporale din balanţa de verificare de la 31 decembrie 2016 pentru a ne
asigura ca nu există diferenţe valorice.

Dupăce ne-am asigurat că nu există diferenţe valorice şi deci că putem lucra pe situaţia primită [Ref.
E5.3.1], am procedat la stabilirea mărimii eşantionului de verificat. Am considerat că verificând peste
80 % din totalul valoric al imobilizărilor corporale intrate [ de 406.054,23 ron] în cursul exerciţiului
auditat reducem riscul la un nivel acceptabil.

Odată stabilită mărimea eşantionului am procedat la stabilirea efectivăa elementelor care formează
eşantionul. În acest sens am aplicat raţionamentul profesional, astfel am sortat descrescător toate
intrările [ în functie de valoarea de intrare] şi am determinat ponderea fiecărei intrări, în total intrări.

Elementele care formeaza eşantionul se găsesc în fişierul [Ref. E5.3.1]. Pentru fiecare intrare din
eşantion, am avut în vedere următoarele:
- Am verificat că pentru fiecare achiziţie să existe fie factură, fie aviz de însoţire
- Am verificat dacă achiziţiile au fost aprobate şi dacă există proceduri scrise şi limite de competenţă
- Am verificat dacă bunurile achiziţionate îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca imobilizări
corporale şi nu este vorba de obiecte de inventar sau o simplăînlocuire a unei piese uzate .
- Am verificat dacă pentru fiecare achiziţie a fost întocmit un proces verbal de recepţie şi acesta este
completat corespunzător.
- Am verificat aplicarea corectă a cursului de schimb valutar pentru imobilizările achiziţionate în
devize.
- Am verificat dacă recunoaşterea imobilizărilor corporale achiziţionate s-a realizat la costul de
achiziţie(au fost avute în vedere toate componentele)
- Am comparat datele evidenţiate în factura cu datele din registru de evidenţă a mijloacelor fixe.
- Am verificat dacă mijlocul fix este înregistrat în contabilitate la data corespunzatoare (conform
documentului de recepţie)
- Am verificat dacă activul imobilizat respectiv este înregistrat în contul de imobilizări corespunzător
( obiectiv de audit prezentare)
- Am verificat dacă codul de clasificare din fişa mijlocului fix a fost corect stabilit conform HG
2139/2003, dacă durata de viaţăşi metoda de amortizare a fost corect stabilită.
Pentru toate poziţiile verificate s-au realizat fotocopii după documentele justificative.
Am testat evidenţa analitică a mijloacelor fixe la 31.12.2016
Registrul de evidenţă a intrărilor de mijloace fixe = 406.054,23 Ron
Balanţa de verificare = 406.053,77 Ron
Anexa la situaţiile financiare (formular cod 40) = 406.053,77 Ron
În urma reconcilierii am constatat o diferenţăîntre valorile din situaţia primităşi balanţa de verificare
pentru contul 213 de 0,46 lei. Considerăm diferenţa imaterială.

Rezultate:
În urma verificărilor efectuate am identificat urmatoarele categorii de probleme:
În cea mai mare parte a cazurilor, societatea nu consemnează rezultatele operaţiunii de recepţie a
activelor de natura imobilizărilor corporale în documentul prevăzut de Ordinul 3512/2008 – process

18
verbal de recepţie – ci consemnează aceste rezultate în Nota de intrare recepţie
[E5.3/213D/1;2;3;4;5;10].
În anumite cazuri nu se întocmeşte nici Nota de recepţie şi nici Proces verbal de recepţie
[E5.3/214D/1].

Ajustări propuse
Am discutat cu conducerea societăţii problema semnalatăşi am convenit ca situaţia să fie remediate.
Dat fiind faptul că totuşi operaţiunea de recepţie pentru activele intrate – cu valoarea cea mai
semnificativă – a fost consemnatăîntr-un document chiar dacă nu ii zice PVR considerăm că problema
este mai degrabă una de formă decât de fond, motiv pentru care considerăm că nu este cazul sa
propunem ajustări.

Concluzii:
În urma activității desfășurate și în baza probelor de audit colectate, apreciem că am obținut o
asigurare rezonabilă cu privire la faptul că, imobilizările corporale sunt corect prezentate și înregistrate
în conturi.

Semnătura de întocmit___________ Semnătura de revizuit_______________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale -
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.5/19
iesiri
Obiectiv:
Obtinerea unui tabel cu iesirile de imobilizari corporale inregistrate in cursul exercitiului financiar
auditat. Verificarea tuturor iesirilor importante pe baza documentelor justificative [Testarea iesirilor de
imobilizari corporale].

Activitate desfasurata;
Am solicitat clientului o situatie cu toate iesirile de imobilizari corporale din cursul exercitiului 2016
[ practic s-a solicitat baza de date din modulul de gestiune a imobilizarilor corporale – am atras atentia
clientului in cererea de informatii cu privire la acest aspect]. Nu am primit o astfel de situație datorită
faptului că în cursul exercițiului 2016 societatea nu a procedat la vanzarea, respectiv casarea de
imobilizari corporale.

În condițiile în care societate afirmă că în cursul exercițiului 2016 nu au avut loc operațiuni de
scoatere din gestiune de imobilizări corporale – vanzări, casări etc – m-am asigurat că în balanta de
verificare de la 31.12.2016 conturile de imobilizarile corporale nu prezinta rulaje creditoare. În urma
acestei reconcilieri am constat că în cazul contului 212 “Construcții” in balanta apare un rulaj
cumulate creditor de 137.245,69 lei. Discutând cu conducerea pe marginea acestui rulaj am constatat
că este vorba de o operațiune de divizare a valorii unei cladiri – care cuprindea mai multe spatii – in

19
mai multe numere de inventar, doar că operațiunea în loc să se facă prin stornare s-a facut atat pe debit
cat și pe cred și in felul acesta uitându-te pe balanta ai senzația că au avut loc iesiri de imobilizări

Rezultate:
În cursul exercițiului 2016 societatea nu a procedat la vanzarea, respectiv casarea de imobilizari
corporale.

Concluzii:
În urma activitații desfașurate si in baza probelor de audit colectate apreciem că am obținut o asigurare
rezonabilă ,că în cursul exercițiului 2016, nu au avut loc iesiri de imobilizări corporale.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit_______________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 11.03.2017 Referinta
Imobilizari corporale –
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.03.2017 E5.6/20
profit/pierdere din cedare
Obiectiv:

Obtineti un tabel cu profitul/pierderea rezultata in urma cedarilor de active din cursul exercitiului
financiar. Verificati calculul profitului sau pierderii din vanzare.

Activitate desfasurata;

In cursul exercitiului 2016 societatea nu a procedat la vanzarea, respectiv casarea de imobilizasri


corporale. Ne-am asigurat ca in balanta de verificare de la 31.12.2016 conturile de imobilizarile
corporale nu prezinta rulaje creditoare.

Concluzii:
Nu este cazul.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit_______________

20
Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale – in
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.7/21
leasing financiar
Obiectiv:
Obtineti o situatie cu activele detinute in baza unor contracte de leasing financiar sau de cumparare in
rate.
Asigrati-va ca activele achizitionate in baza unor contracte de leasing financiar au fost corect
inregistrate si prezentate

Activitate desfasurata;
Am solicitat clientului completarea cererii de informatii cu privire la leasingul financiar.A fost
identificat un numar de 2 contracte care indeplinesc conditiile de recunoastere ca leasing financiar, si
totodata a procedat si la identificarea activelor care au fost achizitionate in baza acestor contracte.

Rezultate:
Imobilizarile corporale achizitionate in baza unor contracte de leasing financiar au fost corect
identificate si prezentate in situatiile financiare
Nu am identificat contracte de leasing operational

Concluzii:
În urma activitații desfașurate si in baza probelor de audit colectate apreciem că am obținut o asigurare
rezonabilă ,că în cursul exercițiului 2016, toate activele care sunt detinute de clientul de audit prin
contracte de leasing financiar, fiind corect prezentate si inregistrate in conturi.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit____________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX sa Fagaras


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale –
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.9/21
Cheltuieli cu amortizarea

Obiectiv:

- Asigurati-vă că ați înteles politica societatii cu privire la stabilirea duratelor de viata utile ale activelor
corporale. In masura in care aceste durate de viata difera de cele din HG 2139 stabiliti o situatie a
acestor diferente.

- Verificati daca metoda/metodele de amortizare folosita de societate pentru imobilizarile corporale este
acceptat si din punct de vedere fiscal (Codul fiscal)

21
- Asigurati-vă că baza de calcul a amortizarii asigura o conectare corecta – cat mai aproape de realitate
– intre cheltuiala cu amortizarea si beneficiile obtinute din utilizarea activului/lor respective (exemplu
combinele folosite max 2 luni din an).
- Solicitati informatii cu privire la activele in conservare si analizati masura in care activele imobilizate
sunt utilizate in activitatea societatii
- Testarea modului de calcul a amortizarii

Activitate desfasurata;
Am purtat discuții cu conducerea societatii pe marginea modului de stabilire a duratelor de viata, a
metodelor de amortizare folosite, a bazelor de calcul a amortizarii. In urma discutiilor am ajuns la
urmatoarele concluzii:

Duratele de viata utile sunt stabilite pe baza informatiilor din HG 2139, conducerea societatii
considerand ca acestea asigura o conectare rezonabila intre cheltuiala cu amortizarea si beneficiile
rezultate din utilizarea acestora.

Metoda de amortizare este cea lineara iar baza de calcul o constituie factorul timp, nu si-au pus
problema de a utilize o alta baza de calcul

S-a solicitat clientului planul de amortizare a imobilizarilor corporale [Ref. E5.9.1]


Am testat amortizarea cumulata la 31 decembrie 2016, insa nu am identificat diferente
- Planul de amortizare al societatii = 2.246.101 ron
- Balanta de verificare aferenta exercitiului 2016 = 2.246.101 ron
- Anexa la situatiile financiare = 2.246.101 ron

Am solicitat informatii referitoare la imobilizarile corporale a caror durata de viata utila estimata de
societate nu coincide cu durata de viata prevazuta de legea 15/1994 si HG2139 , insa nu exista astfel
de cazuri.

Am solicitat lista imobilizarilor corporale pentru care s-a folosit o metoda de amortizare diferita de
catre cea permisa de Legea 571/2003.
S-a comparat politica de amortizare din exercitiul curent cu cea din anii anteriori

Din planul de amortizare a imobilizarilor corporale [Ref. E5.9.1] am ales pe baza rationamentului
profesional un esantion de imobilizari corporale care acopera 5% din totalul imobilizarilor corporale,
pentru care am recalculat amortizarea
Rezultate:

Am obtinut o intelegere a politicii soctietatii cu privire la modul de stabilire a duratelor de viata utile a
imobilizarilor corporale , constatand ca acestea se incadreaza in limitele prevazute in HG 2139

Referitor la metoda de amortizare folosita de clientul de audit , aceasta este unitara pentru toate
categoriile de imobilizari corporale - Metoda liniara.

In urma procesului de recalculare a amortizarii aferente exercitiului auditat pentru activele care au
intrat in esantion , nu am identificat diferente valorice intre amoritzarea anuala recalculata de noi si
cea inregistrata in planul de amortizare pentru activele respective.

22
In urma discutiilor purtate cu conducerea societatii pe marginea gradului de utilizare a imobilizarilor
corporale am ajuns la concluzia ca societatea a utilizat in cursul exercitiului financiar auditat toate
imobilizarile coroporale, mai mul decat atat nu se pune problema trecerii in conservare a unora dintre
acestea.

Concluzii:
In urma activitatii desfasurate si in baza probelor de audit colectate apreciem ca am obtinut o asigurare
rezonabila cu privire la corectitudinea determinarii, inregistrarii si prezentarii in situatiile financiare a
amortizarii aferente imobilizarilor corporale.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit____________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale –
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.8/23
Cheltuieli cu reparatiile

Obiectiv:
Sa ne asiguram ca tot ce s-a inregistrat in contul 611” Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
“reprezinta doar reparatii si nu modernizări

Activitate desfasurata;
Am extras din Registrul Jurnal aferent anului 2016 toate tranzactiile derulate prin contul 611 [Ref.
E5.8.1]

Am folosit rationamentul profesional în vederea stabilirii marimii esantionului de verificat


considerand ca acoperirea unui procent de 75 din rulajul contului 611 ar fi rationala si satisfacatoare
din punct de vedere a riscurilor asociate.

Am sortat descrescator tranzactiile din contul 611 si am luat in ordine descrescatoare 37 de tranzactii
care acopera 75,35% din rulajul total al contului. Pentru cele 37 tranzactii am procedat la inspectarea
documentelor justificative si pentru a ma convinge in ceea ce priveste criteriul “ cresterii
performantelor fata de cele initiale” am purtat discutii si cu persoanele implicate in acele reparatii.

Rezultate:
23
Din analiza naturii acestor cheltuieli evidentiate in ct 611 urmarind gradul in care reparatiile realizate
au determinat o crestere a performantelor activelor reparate peste cele initiale, facem precizarea ca nu
am constata reparatii reflectate in contul 611 care in fapt sa fi constituit modernizari.

Concluzii:
În urma activitații desfașurate si in baza probelor de audit colectate apreciem că am obținut o asigurare
rezonabilă ,căactivele imobilizate au fost corect evaluate la momentul recunoașterii în contabilitate.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit____________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale –
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.10/24
Depreciere suplimentara

Obiectiv:
Inspectati listele de inventar aferente imobilizarilor corporale cu scopul de a identifica active de natura
corporala depreciate.

Solicitati o situatie cu toate activele de natura corporala propuse la casare in cursul exercitiului auditat,
pentru care insa procedura de cazare nu s-a finalizat pana la sfarsitul exercitiului . Pe baza siuatiei
primite analizati necesitatea recunoasterii in contabilitate a unor ajustari de valoare.

Chestionati conducerea societatii in legatura cu existent unor active corporale depreciate .


Pornind de la premiza că orice reparație realizată la un active de natura corporal și nu numai, este o
consecință a utilizării intensive –uzurii – din trecut, realizati o analiza a cheltuielilor cu reparatiile – la
imobilizari corporale - care au intervenit ulterior inchiderii exercitiului financiar auditat pana la data
intocmirii prezentei foi de lucru și apreciați dacă se impune recunoașterea în contabilitate a unor
ajustări de valoare.

Activitate desfasurata;
Am inspectat listele de inventar aferente imobilizarilor corporale întocmite cu ocazia inventarierii
patrimoniului de la sfarsitul exercitiului 2016, in vederea identificării activelor depreciate, însă nu am
costatat nici o mentiune a membrilor comisiei de inventariere cu privire la acest aspect

In urma discuțiilor purtate cu conducerea societății și analizând și procesul verbal de inventariere al


comisiei centrale, am ajuns la concluzia ca nu există active de natura corporale propuse la casare și
care să nu fi fost scoase din gestiune pană la sfârșitul exercițiului auditat.

Am analizat cheltuielile cu reparatiile – la imobilizari corporale - care au intervenit ulterior inchiderii


exercitiului financiar auditat pana la data intocmirii prezentei foi de lucru, și am ajuns la concluzia că
24
nivelul acestora este nesemnificativ – 1.380 ron. În atare condiții apreciez că nu se mai justifică
recunoașterea în contabilitate a unei ajustări de valoare.

Rezultate:
Nu am reținut indicia care să sugereze existența unor active de natura corporală care să fi suferit o
depreciere suplimentară față de cea recunoscută în contabilitate prin intermediul amortizării.

Concluzii:
În urma activitații desfașurate si in baza probelor de audit colectate apreciem că am obținut o asigurare
rezonabilă ,cu privire la faptul că valoarea activelor de natură corporal este prezentata corect in cadrul
situatiilor financiare.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit____________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.03.2017 Referinta
Imobilizari corporale –
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.03.2017 E5.11/25
Reevaluarea imobilizarilor

Obiectiv:
- Testarea modului de înregistrare în contabilitate a rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale
- Obtineti un tabel ce prezinta impactul reevaluărilor din exercitiul financiar supus auditării.
- Detaliaţi reevaluările şi obţineţi copii ale documentelor relevante pentru dosar – raportul de reevaluare.
- Asiguraţi-vă că informaţiile referitoare la costul istoric sunt disponibile, în vederea prezentării.

Activitate desfasurata;
Am solicitat clientului de audit raportul de reevaluare în original după care mi-am făcut o fotocopie
[Ref. E5.11.1]
Am verificat dacă reevaluarea a fost facută de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR –
sectiunea imobiliare – astfel am constatat că evaluarea a fost realizată de către societatea Darian-
membra ANEVAR

Am verificat daca au fost reevaluate toate activele din clasa respectivă în conformitate cu cerintele art
123 (2),(3) din OMFP 3055/2009.

Am solicitat și obținut un table cu modificarile de valoare intervenite ca urmare a reevaluarii – în care


avem prezentata situatia inainte de reevaluare, rezultatul reevaluarii la nivel de active, valoarea
fiecarui active dupa reevaluare – pe care am reconciliat-o cu balanta de verificare si respectiv cu
situatiile financiare[Ref. E5.11.2]. In urma efectuarii reevaluarii activelor sa constatat o reducere a
valorii activelor. Am revizuit notele contabile aferente avand in vedere cerintele art 124 (4), (5) și se
regasesc în foaia de lucru[Ref. E 5.11.2].

Am urmarit sa vedem care dintre cele doua metode de inregistrare a amortizarii a fost avuta in vedere
de catre societate si care sunt implicatiile ei din punct de vedere al informarii utilizatoriilor. Astfel am

25
constatat că societatea a recurs la ce-a de-a doua metodă prevăzută la rat 122 (2) lit b din OMFP
3055/2009 – care presupune anularea amortizarii in sold la data reevaluarii.

Rezultate:
1. In urma discutiilor purtate cu clientul de audit precum si din analiza balantei de verificare(cont105), am constatat
că societatea auditată a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale din rațiuni pur fiscale.
2. Auditorul financiar din testarea registrului de mijloace fixe precum si din analiza dosarului de reevaluare a
constatat ca mijloacele fixe au fost reevaluate la o valoare corecta iar inregistratrile contabile au fost in mod
corect operate.
Concluzii:
În urma activitații desfașurate si in baza probelor de audit colectate apreciem că am obținut o asigurare
rezonabilă ,cu privire la faptul că valoarea activelor de natură corporal este prezentata corect in cadrul
situatiilor financiare.
Se impune insa atragerea atentiei in notele explicative cu privire la implicatiile folosirii celei de-a doua metode
premise de 3055/2009 [am invedere gradul mic de uzura]. De asemenea valoarea celorlalte imobilizari este
prezentata la cost istoric.

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit____________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale in
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.12/26
curs si avansuri
Obiectiv:
- Sa ne asiguram ca imobilizarile corporale în curs sunt corect evaluate si prezentate in situatiile
financiare
- Sa ne asiguram ca avansurile pentru imobilizari corporale sunt corect evaluate si prezentate
- Sa ne asiguram ca nu exista imobilizari corporale evidentiate ca fiind in curs care insa sa fie utilizate
in activitatea societatii

Activitate desfasurata;
Am extras din registrul Jurnal toate tranzactiile inregistrate in contul 231 si dupa acea am reconciliat
valorile din registrul jurnal cu cele din balanta de verificare am procedat la stabilirea esantionului de
verificat.

Dupa ce ne-am asigurat ca nu exista diferente valorice si deci ca putem lucra pe situatia extrasa din
Reg Jurnal [Ref. Reg. Jur], am procedat la stabilirea marimii esantionului de verificat. Am considerat
ca verificand peste 80 % din totalul valoric al imobilizarilor corporale in curs si respectiv al
avansurilor platite in cursul exercitiului auditat reducem riscul la un nivel acceptabil.

Odata stabilita marimea esantionului am procedat la stabilirea efectiva a elementelor care formeaza
esantionul. In acest sens am aplicat rationamentul professional, astfel am sortat descrescator toate
iesirile [ in functie de valoarea de intrare] si am determinat ponderea fiecarei iesiri in total iesiri.
Elementele care formeaza esantionul se gasesc in fisierul [Ref. E5.12.1].

26
Pentru toate pozitiile verificate s-au realizat fotocopii dupa documentele justificative.

Rezultate:
Nu am identificat imobilizari corporale in curs care sa fie utilizate partial sau total inca in activitatea
societatii.
In cazul imobilizarile in curs se poate observa un rulaj cumulat de -272.483,58. Acest aspect se
datoreaza faptului ca initial imobilizarile au fost inregistrate in corespondenta cu contul 401. In
momentul finalizarii lucrarii se storneaza aceasta inregistrare, iar imobilizarea corporala se reflecta in
contabilitatea prin inregistrarea 213=404.

Concluzii:
În urma activității desgășurate și pe baza probelor de audit obținute considerăm că am obținut o
asigurare rezonabilă că imobilizarile in curs sunt corect evaluate si prezentate in situatiile financiare

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit_______________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale -
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.13/27
subventii

Obiectiv:
- Solicitati o situatie cu activele de natura corporala achizitionate in cadrul unor proiecte cu finantare
nerambursabila
- Realizati o intelegere a modului de trecere la venituri a subventiei primate
- Analizati clauzeledin contractul de finantare cu privire la perioada de timp in care aceste active nu pot
iesi din societate

Activitate desfasurata;

Am solicitat clientului de audit o situatie cu achizitiile de mijloace fixe care au beneficiat de subventii
de la stat.

Rezultate:

In cursul exercitiului 2016 societatea nu a obtinut subventii pentru achizitia de imobilizari corporale.
Ne-am asigurat ca in balanta de verificare de la 31.12.2016 conturile de subventii nu prezinta rulaje
creditoare.
Concluzii:
Nu este cazul

27
Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit_______________

Audit SRL

Client: DANI IMPEX SA


Exercitiul: 2016 Intocmit de: GA Data: 18.02.2017 Referinta
Imobilizari corporale -
Obiectiv: Revizuit de: ȘD Data: 21.02.2017 E5.14/28
proprietate
Obiectiv:
- Asigurati-va ca imobilizarile corporale prezentate in situatiile financiare se afla in proprietatea
clientului
- Obtineti o situatie cu toate activele de natura imobilizarilor corporale al caror drept de proprietate este
temporar afectat de sarcini – ipotecate, gajate – si asigurati-va ca in notele explicative la situatiile
financiare sunt prezentate suficiente informatii cu privire la situatia lor juridical
- Asigurati-va ca nu exista active de natura imobilizarilor corporale revendicate de terti.
Activitate desfasurata;

Dat fiind faptul ca auditul este recurent persoana responsabila de aceasta misiune – d-ul lect.univ.dr.
Stirbu Dan – a decis ca verificarea dreptului de proprietate sa se faca doar pentru mijloacele fixe
intrate in cursul exercitiului 2016, pentru celelalte imobilizari corporale existente aceasta analiza s-a
realizat cu ocazia auditurilor anterioare. Referitor la verificarea dreptului de proprietate pentru intrarile
din 2016 am analizat acest aspect cand am verificat documnetele justificative care au stat la baza
recunoasterii acestora in contabilitate. [Ref. E5.3.1]

Am identificat si activele de natura imobilizata al caror drept de proprietate este temporar afectat, in
sensul ca aceste active au fost ipotecate, gajate şi m-am asigurat ca au fost furnizate informatile
necesare cu privire la acestea in notele explicative la situatiile financiare.

M-am asigurat ca in scrisoarea catre avocati acestia sunt chestionati in legatura cu existenta unor
active de natura corporala revendicate de terti

M-am asigurat ca toate activele de natura imobilizarilor corporale achizitionate in sistem de leasing
financiar – contracte neincheiate la 31 decembrie 2016 – au fost identificate si au fost furnizate
informatile necesare cu privire la acestea in notele explicative la situatiile financiare

Rezultate:
Pe baza probelor obtinute putem afirma ca toate imobilizarile corporale prezentate in situatiile
financiare se afla in proprietatea clientului de audit.

Pentru imobilizarile corporale al caror drept de proprietate este temporar afectat – gajate, ipotecate –
sau care au fost achizitionate in sistem de leasing financiar consideram ca in situatiile financiare au
fost furnizate toate informatiile necesare referitoare la starea lor juridica.

Concluzii:

28
Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente pentru a afirma că au fost
identificate toate imobilizările corporale ipotecate, gajate si prezentate suficiente informatii cu privire
la starea lor in situatiile financiare

Semnatura de intocmit___________ Semnatura de revizuit_______________

4.Concluzii

Scopul activităţii auditorilor este acela de a restabili o încredere rezonabilă între producători şi
utilizatori ai informaţiei contabile. Astfel, auditorii contribuie la protejarea intereselor diferitelor
categorii de beneficiari ai informaţiei contabile, atunci când aceştia iau decizii economice. Standardul
Internaţional de Contabilitate nr. 1 arată că „informaţia financiară are ca obiectiv furnizarea unei
informaţii utile în luarea deciziilor economice şi financiare“.
Obiectivul unui angajament de audit al situaţiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului să
exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub toate aspectele
semnificative, în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară.
În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de auditor financiar, auditorii financiari trebuie să respecte
un număr de precondiţii sau principii fundamentale, cum sunt: integritatea, obiectivitatea,competenţa
profesională, confidenţialitatea, conduita profesională şi standardele tehnice.
Auditorul trebuie să ia în considerare pragul de semnificaţie şi legătura acestuia cu riscul de audit
atunci când efectuează un audit, deoarece în cazul semnalării unor erori este important nivelul acceptat
al acestor elemente pentru ca misiunea de audit să poată fi încheiată prin exprimarea opiniei cu privire
la situaţiile financiare auditate printr-un raport de audit.
În activitatea de planificare a auditului, auditorul consideră acele elemente care conduc la „situaţii
financiare în mod semnificativ eronate”. Evaluarea pragului de semnificaţie în raport cu tranzacţiile
economico financiare, a soldurilor contabile, ajută auditorul să decidă care anume elemente trebuie
validate utilizând proceduri analitice şi eşantioane. Toate acestea permit auditorului să aplice anumite
proceduri de audit care, cumulate, conduc la reducerea riscului de audit la un nivel acceptabil.
Există trei motive fundamentale care explică de ce trebuie auditorul trebuie să-şi planifice de manieră
adecvată angajamentele, şi anume: pentru a-i permite auditorului să obţină suficiente probe temeinice
pentru setul de circumstanţe date, pentru a contribui la menţinerea costurilor auditului la un nivel
rezonabil şi pentru a evita neînţelegerile cu clientul.
Documentaţia planului de audit este o înregistrare a naturii, planificării şi întinderii procedurilor de
evaluare a riscului şi a altor proceduri de audit la nivel de afirmaţie ca răspuns la riscurile evaluat. Ea
serveşte, de asemenea, ca o înregistrare a unei planificări adecvate a procedurilor de audit care poate fi
revizuită şi aprobată înainte de efectuarea lor. Auditorul poate folosi programe standard de audit sau
liste de verificare cu privire la efectuarea auditului, întocmite după cum este necesar astfel încât să
reflecte circumstanţele caracteristice ale acelei misiuni.
29
Existenţa, funcţionarea şi dezvoltarea unei întreprinderi presupune consumuri de mijloace băneşti
concretizate în bunuri sau servicii achiziţionate. Beneficiile aşteptate de pe urma exploatării acestora
se obţin fie în perioada curentă, fie în perioadele viitoare. Dacă beneficiile se obţin în perioada
curentă, contravaloarea bunurilor şi serviciilor consumate devine cheltuială în aceeaşi perioadă. Dacă
beneficiile se aşteaptă în perioade viitoare, atunci valorile bunurilor şi serviciilor vor fi considerate
active imobilizate în perioada curentă, iar plăţile efectuate pentru procurarea lor vor fi capitalizate
(valorificate, fructificate în perioadele următoare)
Luand in considerare cele prezenate mai sus putem spune că în urma aplicării procedurilor de audit am
obtinut o asigurare rezonabilă că:
- Imobilizarile corporale sunt tratate corect în toate conturile în conformitate cu legislaţia adecvată şi cu
standardele contabile aplicabile
- Imobilizările corporale înregistrate în conturi există
- Pentru toate activele imobilizate înregistrate în conturi există un drept de proprietate
- Evaluarea imobilizărilor corporale a societatăţii auditate este conform cu politicile contabile ale
acesteia şi că aceste politici sunt aplicate consecvent
- Intrările de imobilizări corporale sunt corecte şi cedările şi dezafectările au fost corect dezafectate
- Ratele adecvate ale amortizării au fost corect aplicate tuturor imobilizărilor corporale care ar trebui
amortizate, pe o bază corectă şi adecvată şi consecventă cu cea din anul precedent
- A fost constituită o ajustare de valoare adecvată pentru activele imobilizate depreciate
- Imobilizarile corporale al căror drept de proprietate este afectat (in sensul ca sunt ipotecate, gajate) au
fost corect identificate, iar informatiile cu privire la acestea au fost complet prezentate în notele
explicative la situaţiile financiare
Verificările realizate, probele de audit colectate sunt în opinia mea suficiente şi îmi permit să afirm că
imobilizările corporale nu sunt denaturate semnificativ

30
5.Bibliografie

1. BOULESCU MIRCEA, GHIŢĂ MARCEL, MAREŞ VALERICĂ – Fundamentele auditului, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001
2. BOULESCU MIRCEA, GHIŢĂ MARCEL, MAREŞ VALERICĂ – Controlul fiscal şi auditul
financiar-fiscal, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003
3. BUZATU LAURA – Piaţa de capital în România, identificarea unor căi şi oportunităţi de
diversificare a acesteia, teză de doctorat, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Alexandru Puiu, ASE
Bucureşti, 2003
4. DOCHIA AURELIAN – Raport privind conducerea corporativă în România, Conferinţa OECD
Bucureşti (The Straight and Narrow – Standards of Corporate Governance), 2001
5. GHIŢĂ MARCEL – Controlul financiar componentă a mecanismului economiei de piaţă, Editura
Universitaria, Craiova, 1995
6. GHIŢĂ MARCEL, MAREŞ VALERICĂ – Auditul performanţei finanţelor publice, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2002
7. GHIŢĂ MARCEL, MIHAI SPRÂNCEANĂ – Auditul intern al instituţiilor publice, Editura Tribuna
Economică, Bucureşti, 2004
8. GHIŢĂ MARCEL, VASILE EMILIA, POPESCU MARIN – Control intern şi audit intern, Editura
Bren, 2004
9. GHIŢĂ MARCEL – Auditul intern, Editura Economică, Bucureşti, 2005
10. GHIŢĂ MARCEL, PEREŞ ION, POPESCU MARIN, BUNGET OVIDIU, CROITORU ION –
Auditul public intern. Concept şi metodologie, Editura Mirton, Timişoara, 2005
11. GHIŢĂ MARCEL, BRICIU SORIN, coordonatori – Auditul intern, Editura Ulise, Alba Iulia, 2005
12. GHIŢĂ MARCEL, IAŢCO CONSTANTIN – Sistemul de control intern, Editura Corona, Iaşi, 2006
13. GHIŢĂ MARCEL, POPESCU MARIN – Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică, Ed.
CECCAR, Bucureşti, 2006
14. GHIŢĂ MARCEL, CĂTĂLIN DUMITRU PETRESCU – Ghid practic privind gestiunea resurselor
umane, Elaborat de Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, site-ul Ministerului
Finanţelor Publice, Bucureşti, 2006
15. GHIŢĂ EMIL, GHIŢĂ MARCEL – Audit şi control, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007
16. GRIFFITHS PHIL – Risk-Based Auditing, Gower Publishing Limited, England, 2005
17. GUPTA, P. - COSO 1992 Control Framework and Management Reporting on Internal Control:
Survey and Analysis of Implementation Practices, IMA, Montvale, NJ, 2006
18. LEIPZIGER D. – Codul de responsabilitate corporativă, Sheffield: Greenleaf, 2003
19. NIŢU ION – Control şi audit bancar, Editura EXPERT, 2002
20. NIŢU ION – Audit bancar. Teorie şi practică, Editura EXPERT, 2007
21. PÎNZARI SVETLANA, SPINEI IANINA – Administrarea corporativă – premisă a transparenţei şi
prevenirii corupţiei, Transparency International, Moldova, Chişinău, 2004
22. POPESCU MARIN – Căi de perfecţionare a sistemelor de control financiar, Editura Bren, 2003
23. POPESCU MARIN – Control financiar, audit financiar şi expertiză contabilă, Editura Bren, 2005
31
24. POPESCU MARIN, GHIŢĂ MARCEL – Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică,
Editura CECCAR, 2006
25. POPESCU MARIN – Fiscalitate. Elemente de Control şi Drept Financiar Fiscal, Editura Bren, 2007
26. RAVEN W. – Responsabilitatea sociala corporativă: Coduri şi standarde, Institutul Auditorilor Interni
– Marea Britanie şi Irlanda, 2003
27. RENARD JACQUES – Teoria şi practica auditului intern, ediţia a IV-a, traducere din limba franceză
realizată de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2002
28. SHLEIFER A., VISHNY R. – A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance nr. 52, 1997
29. SPENCER PICKETT K. H. – Internal Control. A Manager’s Journey, John Wiley & Sons, 2001
30. SPENCER PICKETT K. H. – The Essential Handbook of Internal Auditing, John Wiley & Sons Ltd,
The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO 198 SQ, England, 2005
31. SPENCER PICKETT K.H. – The Internal Auditing Handbook, Second Edition, Editura John Wiley &
Sons, III, River Street, Hoboken, NY 07030, USA, 2006
32. STEINBERG RICHARD, BROMILOW CATHERINE – Eficienţa comitetului de audit, Institutul
Fundaţiei de Cercetare a Auditorilor Interni, Sponsorul proiectului John W. Copley,
PricewaterhouseCoopers, Ediţia a doua, Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201,
2000
33. WADE KEITH, WYNNE ANDY – Control Self Assessment For Risk Management and Other
Practical Applications, John Wiley & Sons, 1999
34. WOODS MARGARET, KAJÜTER PETER, LINSEY PHILIP – International Risk Management,
CIMA Publishing, Elsevier Ltd, Burlington, 2008

*** Cartea Albă a administrării corporaţiilor în Sud-Estul Europei, Pactul de stabilitate, Acordul
Europei de Sud-Est pentru reformă, investiţii, integritate şi creştere economică, 2003
*** Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission – Internal Control - An
Integrated Framework, Jersey City, American Institute of Certified Public Accountants, 1992
*** Comission on Audit Committees – A Practical Guide, 2000
*** Corporate Governance, A Guide to Good Disclosure – Toronto Stock Exchnge, 2004
*** Criteria of Control Board – Guidance on Control, Toronto, Canadian Institute of Chartered
Accountants, 1995
*** Cadbury Report - Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance,
1992
*** Ernst&Young – Leading Practices în Risk Management, London, 2001
*** IIA, UK & Ireland, Position Statement – The Role of Internal Audit Enterprise-Wide Risk
Management, 2004
*** Manual curs de bază pentru auditul de sistem, BDO Stoy Hayward, Proiect PHARE
RO2002/000.586.03.04.13 – Dezvoltarea auditului de performanţă şi a auditului de sistem în
România, 2007
*** National Association Of Corporate Directors, The Center for Board Leadership – Report of the
NACD Blue Ribbon, 2007
*** OECD – Principles of Corporate Governance, 1999
*** PricewaterhouseCoopers – Audit Committees: Best Practices for Protecting Shareholder
Interests, 1999
*** PricewaterhouseCoopers – Audit Committee Update 2000
*** Recomandări privind controlul intern, extras din „Noua practică a controlului intern“ cu autorizare
IFACI, realizat de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti,
2004
*** Standards Association Of Australia - AS/NZS 4360 - Risk Management, Starfield, NSW, 1999
*** Treasury H. M. – Cartea portocalie – Gestionarea riscurilor, principii şi concepte, 2004
*** The Institute of Internal Auditors – The Professional Practices Framework
*** Legea nr. 30/1991 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,
Monitorul Oficial nr. 1066/2007
*** Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, Monitorul Oficial nr. 953/2002
32
*** Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999, republicată, privind activitatea de audit
financiar, Monitorul Oficial nr. 598/2003
*** Hotărârea nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern, elaborate de CAFR, Monitorul
Oficial nr. 416/2007
*** Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,
modificată şi completată, publicată în Monitorul Oficial nr. 799/2003
*** Ordonanţa Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind
auditul intern, Monitorul Oficial nr. 91/2004
*** OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, Monitorul Oficial nr. 130 bis/2003
*** OMFP nr. 423/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003
*** OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, Monitorul
Oficial nr. 128/2004
*** OMFP nr. 768/2003 privind delegarea de competenţă a unor atribuţii ale UCAAPI în competenţa
serviciilor de control şi audit intern ale DGFP judeţene şi municipiului Bucureşti
*** OMFP nr. 769/2003 pentru aprobarea procedurii de avizare a numirii sau destituirii şefilor
compartimentelor de audit public intern din entităţile publice
*** OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, Monitorul Oficial nr. 675/2005
*** OMFP nr. 1.702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consiliere, Monitorul Oficial 154/2006
*** OMFP nr. 1389/2006 de modificare şi complicare a OMFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial, Monitorul Oficial nr. 771/2006
*** Normele specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern de la nivelul Ministerului
Finanţelor Publice
*** Raportul de activitate al UCAAPI pentru anul 2007 şi 2008
*** www.ey.com – Audit Committes. Providing Oversight în Challenging Times – Ernst & Young
*** www.mfinante.ro – Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice
*** www.mfinante.ro – Metodologia de implementare a Standardului de control 11 – Managementul
riscurilor
*** www.bis.org, “Implementarea Basel II – Consideraţii Practice”
*** www.standards.com.au
*** www.theirm.org
*** www.theiia.org
*** www.coso.org
*** www.cica.ca
*** www.ccir.ro
*** www.iia.org.uk

33

S-ar putea să vă placă și