Sunteți pe pagina 1din 7

SIJSNA THORSON

Titlu original (eng): The Yellow Rose

Dalryt,dp
companie
Traducerea si adaptarea in limba romAna de:
Descrierea Ctr a Bibtotecii Nalionde
THORSON, SUSAM ITEANA DINU
Dama de comPanie / Susana Thorson
Traducator: Ileana Dinu
Bucufesti: udirura si t'iposranaAlcfis, 2018'
rsBN 978-606'736-239-8
I. Auielian Micu (Editor)
II. Alexandra Piripitsis (Redactor)
III. Ioan Drighici (Lector)
Edirum $i'l ipo$afia
821.111 .31:t35.1
ATCRIS

Coleclia,, EL qi EA"
Ultimele aPari{ii ale colec{iei
"EL qi EA"

-Castelul Primei iubiri


1038 l,ee Stafford
-Niciodati si nu sPui niciodati
1039 Marv Morgan
'Maestrul mingAeribr
1040 Caragh M. O'Brien
-Cand inflorcrtc liliacul
n41 Favrene Preston
-Sensul vietii
1042 Patti Beckman
-De un milion de ori, miine
1043 Marylee Anderson
-Birbatul altei femei
Capitolul 1
fi44 Betta Longfcrrth
-Fird regrete
fi45 DorothY Cork
-Iubire si onoarc
1046 Chark:rtte Paine
1047 Carol Bogolin -Jocul dragostei Bine venit, draga copild, spuse domnul lamb
1048 Alice Harrison -Dragoste $i ul'a ^ipe Beth ca pe o fiicd, nicidecum ca pe o fostd
intimpinind-o
-Ftumoasa fermieri
1049 Susan Srnith mgai^tdin magazinul siu de antichiteti. Dupi plecarea ei in urma
-Datorie de onoare
1050 Mary VibberleY
-Dragoste de vinzare cu doi ani pistraseralegatura, iar el aflase ci intre timp tatil tinerei
1051 Miranda Lee
I(\52 Renec Shann -tln test dificil rlurise, iar vicariatul de Vesterham fusese preluat de un nou vicar,
-Dragoste qi indoieli
1053 BarbaraYork ceea ce insemna ci Elizabeth Miller era in cautarea unei slujbe.
-Misiune dificili
10t4 Lisa Crawford -Dngamea, din pdcate nu te mai potangaia,spuse bdtranul cu
-Focul creatiei
1055 Ann HudeY Lrn glas tremurat. Contractul de inchiriere al m gazinului expiri
-Speranta nu moare
10i6 Ramona Stewart patru
1057 Brooke Hastings -Atractia mirii l)este cateva luni si nul mai prelungesc. $tii ca'amQaptezeci $i
-Dornnita din CiPtu
1058 Bethea Creese clc ani si este momentul si. ma'retrag.
-Zeita cu de aur
10j.) Kate Freiman Pirul
- Eu nu vd consider bdttin, spuse Beth cu sinceritate.
-Festivalul vinului
1060 Teresa l)awson - Dar sunt. draga mea.
-Birbatul Potrivit
1061 Renee Shann ii zembi, apoi deveni brusc serios.
-Vreme furtunoasi
1062 Gail Douglas
1063 Monica Leu'tY -Dorinti nestiviliti - Nu mai aibani deloc? intreba el.
-Balsam Pentru renile trecutului
1064 Leigh Stanford - Citevazeci de lire, care nu au cum sa dureze prea mult. $i nu
lm nicio pregitire.
SUSANA THORSON DAMA DE COMPANIE

- Ai multe cuno$tinte despre antichitlli 9i


mai important' $tii sa - O face mai mult dip prietenie, zimbi Beth. N-am awt cum
le preluiesti. Sunt convins vei obline u$or o slujbi in alt
ci si-i pldtim salariul multi vreme, dar a continuat si locuiasci la
vicariat, considerAndu-l casa sa. Noul vicar doregte s-o pdstreze ;i
magazin,
replici Beth' Din si-i pldteascd un salariu decent, astfel c[ mI bucur pentru ea.
- Este nevoie de specializare in zilele noastre'
- Dar tu ce vei face?
acest motiv am apelat la dumneavoastril
- Trebuie sd mi gAndesc foarte serios, rccunoscu Beth. Poatc
Domnul Lamb o Privi mihnit
de la de licitatii v<ri publica un anunl in The Times, care si sune asa: "Tinata fara
As dori mult sd te pot ajutal Uite, cei
casa
- il
cle perfeclionare 9i daca speciaiizare dorqte sast angaieze. Poate fi o companioani pldcuta,
Sotheby organizeazacursuri excelente
lurc cunostinle in domeniul antichitiqikir $i un mare respect pentru
accepta un imprumut din partea mea"'
clc".
Dar vAzandu-i Pririrea. se oPri'
meu'
si-qi ofer o cafeacit e;ti in magazinul Beth zambi amar.
-Lasa'macel pufin
s-o pregateascd' ldslnd-o - As putea obqine o slujbl, ce credeli? intrebd ea,
spuse el trecind in spatele magazinului
fdcuse in cei doi O companioani. excelentd cu cuno$tin(e vaste in domeniul
-
pe Beth si se uite prin jur, sd vada ce modificiri
obiectelor de arta, ar trebui sd scrii. Nu te subestima, copill, altfel
ani dc cind Plccase de aici'
magazinul fiind plin de t'cilalti o vor [acc.
Mai rdmasesera puline picse cle t'aloare'
o naivitate si-;i imagineze cd domnul Ocliii lui apogi zibovird asupra ei cu afeqiuoe, oirservAndu'i
hibekruri. Fusese desigur
fi gindit mai bine inainte rochia neagri qi jacireta, tenul palid si pdrul blond. Ceatcdnele
Lamb ar putea s-o reangaieze' Dactr s'ar
se pregatea de :rlbistrui de sub ochii ei alba;tri trddau frdmlntdri si nopti
de a veni aici. ar fi inteles ca la vArsta lui omul
rrcdormite.
retragere $i nu rnai facea achizitii de valoare'
Lamb' -Va trebui sd fii foarte atenti cum vei formula anuntul, continua
- ('afeauaeste gata, o anuntl domnul li
Beth inri in micul lui birou aglomerat cu
tot felul de obiecte cl. irni amintesc cd odinioari... Dumnezeule, ce coinciden$
linind in mlna ceasca ('xtraordinardl exclamd bdtrinul, cred ci te pot ajuta cu slujba pe
se a;ezd pe un frumos scaun Hepplewhite'
r':rrc o cloreiti!
clelicatd de Meissen.
oferindu'i biscuiti
- Poti ramAne aici peste noapte, spuse el' - O, domnule Lamb! spuse Beth entuziasmati. Adel'irat?
El incuviinti.
dintr-o cutic.
O prietend mi-a scris chiar ieri spunAnd cd doreste saangaieze
- I-am promis doamnei Goddard si mi
intorc acasi" -
o rloamnd de companie. Cea pe care abiao angajase n'a ramas prea
- inci mai este menajera ta?
SUSANA THORSON DAMA DE COMPANIE

siujbi nu i se potrivegte' Sunt sigur


ci doua zi. Dupd ce inchise, ii spuse:
mult, considerincl cd aceasta

esti persoana Potrivitl'


- Marchizava trimite o masini si te ia de la Plymouth. Este un
clrum de o ori.
- Unde este aceasta' sluibi?
- in cornwall, la castelul Powys;
apaftine marchizului de
- Sper ci nu voi irosi nici banii, nici timpul marchizei, spuse
acolo de multi ani' lJcth cu onestitate.
Powys, chiar dacael nu traieste
Nu i'am spus nimic neadev'irat despre tine $i nici n'am
-
- Atunci, cine..'
Lamb' cxagerat, zise domnul lamb zimbind. Henrietta e o femeie
- lui, marchiza de Powys' rdspunse domnul
Bunica
ce-i vorbea' lato! exclamd el inteligentd.
cdutAnd intr-un sertar in timp
cu un scris regulat' Spune - A1i fost foarte amabil si vd deranjali pentru mine, spuse Betli
intinzindu'i o foaie de hirtie acoperitl
vrea sa duci o viatd linistiti li
si aiba rt'cunoscitoare.
ce este in cautarea cuiva care
cuno$tinte despre obiecte vechi
de arti' Marchiza scrie o carte - A fost placerea mea. Sunt convins ci vei obline slujba si cd-ti

are nevoie de cineva care s-oajute' v:r plicea.


despre interioarele castelului $i
spuse Beth'
- ,u niciun fel de experienti in sensul acesta'
^* nu te subestimal ii voi raspunde
- Aminte$te-ti ce !i-am spus,
imecliat ia scrisoare, sau mai bine
ii voi telefona'
uita pe hirtia mototoliti $i
Ridicind receptorul din furca' se
forma nrrmirul. Beth se intoarse
in magazin' nedorind si asculte
ii auzea insi vocea destul de (iind castelul apdru in zare, Beth exclama entuziasmatd la
cum bdtrlnul vorbeste despre ea'
citeva clipe o chemd" vt'rlcrca bastioanelor cenugii profilate pe fondul unui cer albastru,
slabl prin usa intredeschisa si dupi
si te duci in Cornwall? lipsit de nori. intr-o zi mohoriti castelul Powys inspira probabil
- Marchiza doreste sd te vada' Poli (r'rrrrui, dar vazindu-l strdlucind in soare pe pajigtile verzi pdteau
multe despre sluiba aceasta
Beth ezitd. Ar fi vrut sa afle mai
lire pe cdl[torie' Ghicind motirul l)r('s1ir1ttc cu flori viu colorate, se indrdgosti de el.
inainte de a cheltui cel pulin zece
l)ournul Lamb nu-i spusese la ce si se a$tepte. Dupa ce traversi
ezitafiiei. domnul Lamb Pteciza:
- Cheltuielile de drum iti vor fi returnate' desigur' Cit de
llrjistct lline ingrijiti, ajunse in fata unor trepte arnple care duceau
lir ( ) intmrc cu o usa masivd. isi aminti firi sd vrea de cirqile pe care
repede te Poti duce acolo?
rispunse prompt Beth' It' t'itist' in copilarie despre contrabandistii spanioli $1. portughezi
- Miine dimineafi.
si confirm[ sosirea ei a ,rlt' t'rit'ot' vasc naufragiaseri aici, gdsind addpost la localnici si
Domnul Lamb se intoarse la telefon
DAMA DE COMPANIE 11
SUSANATHORSON
10

amintire - Vorbegte-mi despre tine. Eugene lamb nu mi-a spus decit cd


llslnd in urma urma$i cu pdr negru 9i ochi albaltri'
a

te stimeazi mult ;i te consideri persoana potrivitd pentru aceasti


treceriilor. . , ----..r
Beth urci treptele cu stringere de inimi si trase de snurul slujbd.

clopo{elului. Nu se auzi niciun zgomot, dar aproape imediat uga


se - Ce vreti sd $titi?
deschisesiaplruunmaiordominvirstacareprobabiloa;tepta' -Dacaimi vei fi companioand, trebuie sd gtiu totul despre tine.
intr-o anticameri' Beth ficu un rezumat al vielii sale. Era unicul copil al unui vicar
pentru cain-datace isi spuse numele' o invitd
si al soliei sale, apirut la o virstd destul de tArzie. Cuvintele nu erau
Beth admiri tapileriile, covorul ale clrui
culori pastelate se
piese frantuzesti autentice' de-ajuns pentru a descrie afecliunea qi cdldura cu care fusese
regiseau pe scaune si fotolii' Erau
acea embleml heraldici crescutd; urmaserd anii petreculi intr-o scoall destul de bund, apoi
remarci ea; mobilierul era original, aYea
contemporan[' intoarcerea sI aibd griji de mama ei, cate suferise un atac
acasa ca
aurita si f[rl elemente din bronz, cum avea mobila
ferestre ccrebral. Moartea mamei, cAliva ani mai tiniu, fusese pentru ea
O spinetl fiumoasi din lemn de trandafir aflatainfala unei
rlcazia de a lucra la Londra pentru domnul Lamb, unde a putut
o impresioni prin modul cum fusese conservata'
sii-$i dezvolte dragostea pentru antichitati si sd oblina acele
- i1i ptace spineta? rlsunl o voce feminini' cLrno$tinte indispensabile. Dar atacul de cord suferit de tatil ei o
Beth se intoarse si vazu o doamna in
virsti inalt[ qi slabi vehind
frumoasa in tinerete deoarece tlcterminase si se intoarc a acasa la \flesterham, unde il ingrijise doi
spre ea. Fusese cu siguranli foarte
nu alteraseri pomelii itni inainte ca acesta sd moari.
anii nu stinseseri strilucirea ochilor negri'
inal1i, frunte ainaltd. Tenul ei era ca
un pergament) dar pirul era - in aceasti situaqie, m-am dus din nou la domnul Lamb,
Beth' conchise ea. Am sperat sd pot lucfa din nou pentru el, dar utmeazd
inci des 9i negru' chiar daci vopsit, cum binuia
s:i inchidd magazinul.
-Nu miai rdspuns la intrebare, zimb\ matchiza'
Nu este nicio diferenld intre lucra pentru Eugene sau pentru
ro;i. ienna ca fusese surprinsi privind prea insistent - a
Beth
cd era frumoasa' rrrirrc, spuse marchiza. AmAndoi suntem prea tritrlni pentru tine'
spineta gi nu gisi alti apreciere decit
nu mai $unt li;ti tAniri, mi.ss Miller, gi ar trebui si vrei de la viali mai mult decXt
- funclionall, spuse marchiza' Multe spinete
Este si
de cocteil sau pentru si-r tc retragi intr-o vagiund ca astat.
folosite pentru devertisment, ci ca mlsu1e
paslrarea argintariei' - Nu puteti numi vdgiuni un loc minunat ca acesta! exclarni
noastre multe familii nu llclh. Este ca pi cum as trii intr'un muzeu plin de comori.
- Desigur, dar din nefericire, in zilele
au spaliul necesaf pentfu un asemenea
instrument muzical! - A$a cred si eu, nl'ss. Se vede cd e$ti o tinara deosebiti, nu ca
t'clc de azi. Totugi, intr-o privinli ai dreptate, Powys este un muzeu,
Marchiza o im'iti sd ia loc, apoi ii ceru:
SUSANA THORSON DAMA DE COMPANIE 73
12

care sd locuiasca aici' at fi t:opilirie nu rlspundea decit la cel de Yorke. A fost un copil
desi dacd ar fi existat o familie 5i copii
irrcipdtinat, care te scotea din min1i, Ei, ce spui, crez! ca ai putea fi
devenit un cdmin.
Marchizase opri brusc si Beth inlelese
ci blrina doamnd se ll'riciti aici?

Cred cA a$ putea fi fericiti aici, rdspunse Beth. Dar


-
pierduse in gAndurile sale triste'
Regreta acum cI nu'i cerusedomnului Lamb mai multe rlumneavoastri veli fi mulpmiti de mine?

informaqii clespre familia Powys' De


ce locuia matchiza singuri? - Posibil, rlspunse marchiza. Sd incercim o luna si vom sti
lurnAndoud.
llnde era nepotul ei li de ce nu se cisitorise?
continue hdttina'
- Nepotului meu nu-i pasa cle Powys' desigur la locul acesta'
rispunzincl astfel intrebirii lui Beth' Jine
ca pentru mine' N-a mai
dar pentru el nu are aceeasi semnificalie
stat doar doui zile'
venit de $ase luni sd mI vadi, cind a
Batrinase ridiei, sprijinindu'se in baston'
Cum ti se pare .o*po"'*tntul lui? Gindelti Iafelcanepotul in
siptdmAna carc a urmat, Beth s-a simlit ca $i cum traia
-
Yis $i ca-mi irosesc timpul? rlirrtotdeauna la Powys. Marchiza nu glumise cind afirmase ca
meu, cd nu vreau sa renunl la acest
ce vis vorbiti? tllrea sd transforme castelul intr-un camin adevirat. in acest scop,
Mi tem ci nu inleieg, murmuri Beth' Despre
-
Visul de a face din Powys ciminul care
l fost odinioari' ;r orclonat ca fiecare incapere din castel sa fie folositi. Asta insemna
- o siptlmlnd si luau masa in
si de risetele lor' Yorke loloseau fiecare dormitor cAte
incdperile si rdsune de vocile copiilor
t'r-r

vrea de altfel nici titlul srrliageria Van Dyck, numita astfel dupi tablciul imens expus in
,pun. .a nu va mai locui niciodati aici' Nu
ca sunt anacfonlca' srrkrnul cu mobilier din lemn de trandafir, in timp ce seriie $i le
cle marchiz. Despre mine, afirmd
Desigur' poti tfdi m in biblioteca vasti) sau in sala de muzicd.
Beth nu gisi nimic potrMt. ca rdspuns. l)('mcceau

prezent fAta sd, ignori trecutul, mai


ales c2nd acesta este atit de Pc Elizabeth o irita faptul caabiase obi$nuia cu un pat gi trebuia
sri-l schimbe. Nu protesta, dar intelese de ce predecesoarele ei
frumos ca PowYs.
mele' spuse march\za; rlispiiruseri dupi o lunI. Ea era decisi sa ramini, deoarece cnnd
- Dar te plictisesc cu problemele familiei
sa accepli slujba' il vei cunoa$te
pe Yorke' virzuse castelul Powys simlise cava avea o semnifrcalie in viala ei.
daci te hotlriqti
Beth' l'outc pentru ci era o fire romanticl si era provocata de castelul in
- fue un nume rar intilnit' remarci
Numele lui complet este lrrrc triia, de mobilierul, obiectele de arta si de portretele familiei
- Nepotul meu este un om neobiqnuit'
Powys' dar inci din ;rlinitte pe peretii galeriei de ia primul etaj.
David Cecil Edward Thomas Yorke, marchizde
14
SUSANA THORSOI{ DAMA DE COMPANIE t5

si chiar dacale sc intoarcd la Powys. Anne a tdcut desigur, o prostie. Cine o vedea,
Galeria continea o pretioase colecfie de tablouri
incepind cu fi crezut cd-l poate determina pe Yorke safaca tot ce-i cere. Dar
admira pe toate, Beth prefera portretele familiei' rrr

prima march iza dintimpul reginei Elizabeth 9i terminAnd


cu tatal tlrcd lui Yorke ii impui ceva, poli fi sigur cd nu se conformeazi.
in al Doilea Rizboi 'l'rebuie sd-l iei cu bini;orul; dar Anne i-a dat un ultimatum: dacd te
actuaiului marchiz, in uniforma de colonel
Mondial. rluci la Mandama, rup logodna si md mdrit cu primul bdrbat care

Nu vizu insd niciun portfet al actualului marchiz


de Powys 9i se ruii cere. Ce-ar fi fdcut alt bdrbat in situaqia asta? pufni marchiza.
al existentei
intrebi daca fuseserd pictate la un moment anume Yor*e i-a rispuns ca daca aga vede situalia, e liberd sd se mdrite cu
de ani' Ca cine doreqte.lar ea a flcut-ol De atunci, el n-a mai pus piciorul la
fieciruia, pentru ci toti birbatii aveau cam treizeci
Beth era dezamtrgita l\rwys decAt ca si ma vadd.
intotcleauna cind pleca din galeria cu tablouri'
de clezinteresui actualului marchiz fati de pistrarea castelului' Beth nu putea si inleleagd cum poate un bdrbat permite unei

curioasi totodata si afle de ce stltea departe de


castel' rclatii amoroase sa afecteze ce simlea faqii de castelul Powys,
nepotul siu' dar
Marchizaii vorbise la prima intAlnire despre rrxrstenirea familiei sale,
geclerii ei la Powys, intrind in - Ce se va intAmpla cu Powys cind...
atria in cea cle a sasea sdptdmAni a
-dormitorul marchizei cu corespondenla
zilnici' Beth observd un Beth se intrerupse, jenata, dar era prea rfuziu sa-si retraga
Powys' Era o
plic pe care era mentionat numeie marchizului de vrrrlrcle, iar marchiza termind ftazain locul ei.

scrisoare clin Africa cle Sud. - Clnd o sd mor? Yorke o va ceda Fondului Nalional impreund

- Nepotul meu este medic si biolog, explicd bltrina'


Face r'rr o sumd considerabild pentru intretinere.

munci cle cercetare la Centrul Mandama din Parcul


Nalional
- Dar atunci nu va locui nimeni in castel!
(uuger. - Ce pot sd fac? Yorke ameninti deja cd va instrdina tablourile
('ril'c nu sunt de patrimoniu si ca va folosi banii pentru cercetarea
- Ce fel de cercetdri face?
Ceva legat cle bolile tropi cale' Daca n-ar
fi
pasionat de r;r ridicold.
- nu in vreo
cercetirile lui, s-ar afla aici,in locul ciruia ii aparfine 9i - Chiar este ridicoli? intrebi Beth, dorind sii fie obiectivd"
-- Nu este ridicold
in sine, dar locul lui este aici, nu la rnii de
colibi din salbaticiel
stitea in pat I'ikrmctri departare. Atita timp clt sunt in viatd, existi o $ansd si
Batranaofti. rezemandu-se de perne. Doar cand
arata de saptezecide ani, altfel p[rea maitinata' |rrrrstientizeze ci trebuie si se intoarca; daca mof, nu se ra mai

- Desigur, nu numai cercetirile il relin acolo' mai lasat si


adiuga ea' rrl()luce niciodatd.

Cindva, a fost refuzat de Anne 9i incipdllnarea


nu l-a - Marchizul nu s-a ocupat niciodatd de administrarea