Sunteți pe pagina 1din 41

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Specializarea
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN
CONSTRUCȚII

Analiză cost beneficiu

„Construire Creșă”

Îndrumător proiect, Masterand,

Dr.Ing. Mari-Isabella Stan ing. Radu(Frigioiu)Mihaela-Costelia

Constanţa, 2018
Analiză cost beneficiu

Obiectivul de investiții

„Construire Creșă”

Beneficiarul investiţiei
COMUNA SÂNPETRU , JUDEȚUL BRAȘOV
CUPRINS

1. DATE GENERALE

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

6. ANALIZA COST- BENEFICIU

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI


INVESTIŢIEI
STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții :

“CONSTRUIRE CREȘĂ”
1.2. Amplasament

JUD. BRAŞOV, COM. SANPETRU, STR. CETINII NR.1, CF 105419


1.3. Titularul investiției

COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

LOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655

1.4.Beneficiarul investiției

COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

LOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655


1.5. Elaboratorul studiului

S.C. NACROB CONCEPT S.R.L. COM. SANPETRU, JUD.


BRAȘOV Str. Dealului Nr. 3, Com. Sânpetru. Jud. BRAŞOV

CUI 29042292, J08/1412/2011

Tel. 0742 134403


2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea


proiectului

În prezent, Comuna Sânpetru nu dispune de unități preșcolare de tip creșă.


Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe
in imediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.

Entitatea responsabilă cu implementarea programelor educaționale este Primăria Comunei


Sânpetru, care promovează această inițiativă de construire a Creșei, elaborând și managementul
proiectului
Acest proiect este o necesitate prin proiecția lui în viitor, pentru o dezvoltare a
comunității și a comunei în domeniul educațional.

2.2. Descrierea investiției


a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen
lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea si
oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
Investiția propusă constituie o necesitate din mai multe motive și anume:

- numărul mare de copii a condus la necesitatea creării unor spații specifice educaționale
învățământului preșcolar, în momentul de față, com. Sânpetru nu dispune de unitate tip creșă.
Prognozele evoluției indică pentru viitor un ritm de dezvoltare și mai accentuat.

- proiectul propune construirea unei creșe, care amplasată în imediata apropiere a Grădiniței și
a Școlii Generale a localității, va putea utiliza resurse comune de personal și echipamente
necesare administrării clădirii nou propuse.

- urmărirea, implementarea și execuția expusă în prezentul proiect va efecte pozitive asupra


desfășurării activităților educaționale.
b) scenariile tehnico - economice prin care obiectivul proiectului de investiții pot fi
atinse scenarii propuse;

scenariul recomandat de către elaborator;

avantajele scenariului recomandat.


Varianta 0 (varianta fără investiție)

În situația fără investiție, activitățile educaționale pentru copii preșcolari, sunt


limitate,deoarece, comuna Sânpetru nu dispune de un spațiu pentru desfășurarea
acestora.

Varianta 1 (varianta cu investiție maxima)


Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a
construi o Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Utilizând materiale de finisaje la un nivel ridicat precum : pereți cortina din tâmplărie

metalica, pardoseli epoxidice, tavane casetate metalice etc.


Avantaje:
1. Rezulta un aspect al clădirii mult mai ridicat.

2. Termenele de finalizare ale investiției mai mici comparativ cu


soluția 2. Dezavantaje:
1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu soluția 2;
Varianta 2( varianta cu investiție medie)
Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a
construi o Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Avantaje:

1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu


soluția 1; Dezavantaje:
1. Termenele de finalizare ale investiției mai mari comparativ cu soluția 1.
Scenariul recomandat de către elaborator este acela din varianta 2, care presupune
construirea unei unități educaționale tip Creșă.

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

La comanda beneficiarului s-a solicitat întocmirea documentației în faza S.F. ”Construire

Creșă”, Com. Sânpetru, Str. Cetinii nr.1, jud Brașov .

Realizarea investiției se face în baza temei de proiectare elaborată de Primăria Com.


Sânpetru, jud. Brașov.

Baza proiectării o constituie următoarele:

 Tema de proiectare elaborată de beneficiar;


 Extras de carte funciară;
 Planul topografic al amplasamentului;
 Studiul geotehnic;
 
SITUATIA EXISTENTA

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este


înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei
Sanpetru.

Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură;

respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.

Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat


prezentei documentații.
SITUAŢIA PROPUSĂ

Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.

Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un număr
maxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an)
respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).

Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fi distribuita


si servită in sălile de grupa.

Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolul

cladirii.

Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilor

fiind interzis.
Numărul personalului necesar este estimat la 10 persoane ( 1 x pers. conducere, 4 x educator

-puericultor, 4 x pers. Îngrijitor, 1 x pers. Medical ).

Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în acte de
1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.

Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit,
compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de
20cm la interior, și planșee din beton armat.

Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.

Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.

Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.


3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

a) zona și amplasamentul

Comuna Sânpetru este situata la nordul municipiului Bra șov, la o distanță de 3 km, pe DJ
103, neavând sate aparținătoare. Suprafața teritoriului administrativ este formata din pășune,
pădure, livezi, teren arabil și suprafața locuita.

In partea de nord, comuna Sânpetru se învecinează cu comuna Bod, cu care se face legătura
prin DJ 103, iar in partea de est, se învecinează cu comuna Hărman, cu care se face legătura prin DC

46.

Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind in imediata
apropiere a Grădiniței și a Școlii Generale a localității.

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în
Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură;

respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.

Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei
documentații.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Regimul juridic al proprietății : terenul și implicit clădirea sunt libere de orice sarcină
conform Extras de Carte Funciară nr. 105419, și este identificat prin planul de situație. Conform
documentației cadastrale, terenul are următoarele vecinătăți :

la nord-vest - proprietate privată, top 3613/4/74/9;

la sud-vest - proprietăți private, top 3591, cad. 101421, cad. 100111, top. 3591;

la sud-est - proprietate comuna Sânpetru, top 3613/4/74/10;

la nord-est - strada Cetinii.


c) situația ocupărilor definitive de teren : suprafața totală reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan

Suprafața terenului este de 1471 mp conform actelor de proprietate și suprafeței măsurate,


terenul fiind înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei

Sanpetru.

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de realizare a lucrărilor propuse este de 24 luni, etapele principale fiind următoarele :

- Organizarea licitației pentru proiectare si executie construcției;

- Proiectare;

- Lucrări de construcții;

- Instalații interioare și exterioare;

- Efectuarea finisajelor interioare și exterioare;

- Amenajarea pentru protectia mediului

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, este anexat prezentei documentatii.


5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),

- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA

din care:

- construcții-montaj (C+M);

- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.

Devizul general este întocmit conform cu HG907/2016 si este atasat prezentei documentatii.

5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției este atasat prezentei

documentații.
6. ANALIZA COST – BENEFICIU

1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

2. Analiza opțiunilor;

3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,


valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală
netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
5. Analiza de senzitivitate;

6. Analiza de risc.

Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

1.1 Identificarea investiţiei

Prin investitia propusa se doreste construirea unei crese in Comuna Sanpetru.


Amplasamentul acesteia se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe in
imediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în
Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

1.2 Obiectivele investiţiei

Obiectivul specific avut în vedere prin această investiţie este construirea si darea in
folosinta a unei crese. Prin darea in folosinta a acesteia se urmaresc urmatoarele obiective:

- Diversificarea formelor de invatamant prescolar din Comuna Sanpetru

- Oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul
implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.

1.3 Perioada de referinţă

Orizontul de timp pentru care a fost făcută analiza cost – beneficiu a proiectului este
2019– 2038 (perioada de analiza este de 20 ani, conform recomandărilor de intocmire a
analizei cost beneficiu). Estimăm că implementarea proiectului se va realiza efectiv în
perioada 2017 – 2018.
2. Analiza opţiunilor

Analiza opţiunilor proiectului a ţinut cont de două scenarii ( <varianta fără proiect> şi

<varianta cu proiect>), iar inainte de calculul acestor două scenarii au fost clarificate următoarele :
A. Zona de influenţă a proiectului, aspect important pentru a identifica cererea fără proiect
precum si impactul infrastructurii reabilitate asupra ariei de acoperire a investiţiei
(prezentată la capitolul Identificarea investiţiei).

B. Beneficiarii proiectului

a) Grupul ţintă vizat de proiect: populaţia prescolara din Comuna Sanpetru

b) Beneficiarii direcţi:

- Comuna Sanpetru, jud. Brasov, solicitantul proiectului

- copiii care frecventeaza cresa si familiile acestora

- personalul unitatii de invatamant

c) Beneficiarii indirecţi

- populatia din comuna Sanpetru


Alternativele analizate sunt urmatoarele:

A) Varianta fara proiect

B) Varianta cu proiect.

A) Varianta fara proiect

In aceasta situatie s-au considerat costuri si venituri 0 avand in vedere ca in prezent nu


exista nici o unitate in comuna de tip cresa.

B) Pentru “varianta cu proiect” a fost analizate 2 solutii tehnice:

Varianta 1

Scenariul variantei cu investiție maxima și implicit realizarea acestui proiect este acela de
a construi o Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Aceasta varianta presupune aceleasi structura functionala, cu folosirea unor materiale de


finisaje mai moderne precum: pereți cortina din tâmplărie metalica, pardoseli epoxidice, tavane
casetate metalice, etc.

Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 5.046.041 lei fara TVA, conform
devizului general de mai jos.
Valoare

Valoare (fara TVA) TVA


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (inclusiv TVA)

crt. cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

TOTAL CAPITOL 1 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

CAPITOLUL 2

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 7,100 1,562 1,349 8,449 1,858

3.2 Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,500 0,770 0,665 4,165 0,916

3.3 Proiectare si inginerie 181,159 39,843 34,420 215,579 47,413

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 40,151 8,831 7,629 47,780 10,508

3.6 Asistenta tehnica 60,227 13,246 11,443 71,670 15,763

TOTAL CAPITOL 3 292,136 64,251 55,506 347,642 76,459

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 3.549,021 780,553 674,314 4.223,335 928,859

4.2 Montaj utilaj tehnologic 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu


98,460
4.3 montaj 21,655 18,707 117,167 25,769

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 344,621 75,794 65,478 410,099 90,195


4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 4.015,101 883,061 762,869 4.777,971 1.050,843

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de constructii 93,896 20,651 17,840 111,736 24,575

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe 23,098 5,080 0,000 23,098 5,080

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 438,006 96,333 83,221 521,228 114,636

TOTAL CAPITOL 5 555,000 122,064 101,061 656,062 144,291

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 5.046,041 1.109,801 954,359 6.000,401 1.319,697

Din care C + M 3.849,719 846,688 731,447 4.581,166 1.007,558

Varianta 2

Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.

Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un număr
maxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an)
respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).

Suprafaţă utilă Subsol = 212,91 mp


partial Suprafaţă utilă Parter
Suprafaţă utilă Etaj parțial = 503,23 mp
Suprafaţă utilă Totală
= 171,81 mp

= 887,95 mp

Suprafaţă desfăşurată Subsol = 247,56 mp


partial Suprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mp
Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mp
Suprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp
Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fi
distribuita si servită in sălile de grupa.

Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolul

cladirii.

Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilor
fiind interzis.

Numărul personalului necesar este estimat la 16 persoane.

Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în
acte de 1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.

Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit,
compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de
20cm la interior, și planșee din beton armat.

Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.

Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.

Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.

Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 4.617.265 lei fara TVA, conform
devizului general de mai jos.
Valoare
Valoare (fara TVA) TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (inclusiv TVA)

crt. cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

TOTAL CAPITOL 1 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

CAPITOLUL 2

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 7,100 1,562 1,349 8,449 1,858

3.2 Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,500 0,770 0,665 4,165 0,916

3.3 Proiectare si inginerie 169,712 37,326 32,245 201,957 44,417

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 36,551 8,039 6,945 43,496 9,566

3.6 Asistenta tehnica 54,827 12,058 10,417 65,244 14,349

TOTAL CAPITOL 3 271,690 59,754 51,621 323,311 71,107

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 3.189,046 701,382 605,919 3.794,965 834,645

4.2 Montaj utilaj tehnologic 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu


98,460
4.3 montaj 21,655 18,707 117,167 25,769

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 344,621 75,794 65,478 410,099 90,195

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 3.655,127 803,890 694,474 4.349,601 956,629

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de constructii 84,896 18,672 16,130 101,027 22,219

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe 20,884 4,593 0,000 20,884 4,593

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 400,864 88,164 76,164 477,028 104,915

TOTAL CAPITOL 5 506,645 111,429 92,294 598,939 131,728

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 4.617,265 1.015,498 873,312 5.490,577 1.207,569

Din care C + M 3.480,745 765,537 661,342 4.142,087 910,990

Compararea celor 2 variante

Varianta aleasa de elaborator este varianta 2 intrucat avand in vedere urmatoarele


avantaje si dezavantaje:

Varianta 1 Varianta 2
Avantaje: Avantaje:
1. Un aspect al clădirii mult mai modern. 1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu
2. Termenele de finalizare ale investiției soluția 1;
mai mici comparativ cu soluția 2. Dezavantaje:
Dezavantaje: 1. Termenele de finalizare ale investiției mai
1. Costuri de investiție mai mari comparativ
mari comparativ cu soluția 1.
cu soluția 2;
3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat,
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu.

Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii


incluse in investiţie (Comuna Sanpetru) si a fost realizata pe o perioada de 20 ani

Analiza financiară a fost realizata în două variante <Varianta fără proiect> şi <Varianta cu
proiect> şi a constat în parcurgerea următoarelor etape :

  considerarea veniturilor şi costurilor în varianta fără proiect nule

 identificarea veniturilor şi costurilor ulterioare (pe perioada de operare a investiţiei) –


pentru varianta cu proiect
 calculul principalilor indicatori financiari ai proiectului: rata internă de rentabilitate, valoarea

actualizată netă, fluxul de numerar cumulat.

Orizontul de timp avut în vedere pentru identificarea veniturilor şi cheltuielilor este


perioada 2019 – 2038. Investiţia va fi realizată în perioada 2017 – 2018.

Conform recomandărilor privind elaborarea analizei cost- beneficiu, având în vedere că


obiectivul ce urmeaza a fi construit (cresa) nu generează venituri directe din explotarea lui, am
considerat ca venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local, folosite pentru
susţinerea cheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar de finanţare>.

Analiza financiară a ţinut cont de recomandările pentru elaborarea Analizei Cost


Beneficiu, nu a fost luat în calcul TVA-ul.

MII LEI MII EURO

Valoarea investitiei fara TVA 4.617,265 1015,498

TVA 873,312 192,072

TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.490,577 1207,569


ESALONAREA INVESTITIEI

ANUL Pondere Valoare TVA Valoare Valoare Valoare

fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA

(mii lei) (mii lei) (mii euro) (mii euro)

2017 6% 284,701 51,778 336,479 62,616 74,003

2018 94% 4332,564 821,534 5154,098 952,882 1133,566

Total 100% 4617,265 873,312 5490,577 1015,498 1207,569

Ipotezele luate in considerare pentru analiza financiara:

  Analiza financiara se realizeaza in euro


 Valorile calculate in RON sunt transformate in EURO la cursul BNR din 02.05.2017: 1 Eur
= 4,5468 RON
  Intervalul de realizare a investitiei este de 24 luni, pe parcursul anilor 2017-2018

  Perioada de analiză – 20 ani (conform recomandarilor de intocmire a analizei cost beneficiu)

  Durata normala de functionarea a investitiei, conform HG 1496/2008 este de 40 ani


 Valoarea reziuala a investitiei dupa perioada de analiza (20 ani) a fost considerata 507,749
mii lei si a fost calculata dupa formula :
Vr= Vi x (Durata de viata a investitiei-Perioada de analiza)/Durata de viata a
investitiei Vr = valoarere ziduala

Vi = valoarea investitiei

 Veniturile si cheltuielile sunt actualizate cu indicele anual al inflatiei considerat 2,5%
(conform conform Raport asupra inflaţiei noiembrie 2015, sursa www.bnro.ro)

Se considera ca investitia realizata in cadrul proiectului va ramane in proprietatea


Comunei Sanpetru pe toata durata de derulare si analiza a proiectului

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta


<fără proiect>:

Avand in vedere faptul ca in Comuna Sanpetru nu exista o alta unitate de tip cresa, costurile
in varianta fara proiect au fost considerate 0.

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta


<cu proiect> :
Pentru functionare unitații s-au estimat urmatoarele
costuri

Varianta cu proiect Valoare Valoare

mii lei mii euro

I. Cheltuieli cu resursele umane 615,000 135,260

II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrica 52,000 11,437

III. Cheltuieli cu materiale consumabile 5,000 1,100

VI. Costuri cu consumul de apa, canal, salubritate 28,000 6,158

VII. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000 2,199

Total costuri 710,000 156,154

Anexăm proiecţia costurilor pentru perioada 2019 – 2038 în <varianta cu proiect> - tabelul 1.

Contributia proiectului (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 2.

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia veniturilor:

Având în vedere faptul că investiţia se referă la construirea unei cladiri publice, care este bun
al domeniului public nepurtătoare de taxe sau tarife, s-a considerat că veniturile vor proveni de
la bugetul local, în vederea susţinerii cheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar de
finanţare>. Acestea reprezintă aşadar costurile nete de functionare a unitatii, respectiv
cheltuiala bugetului public.

Contributia proiectului (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 3.

Pentru calculul RIR, VAN, anexăm tabelul 4 şi graficul 1.

Fiind vorba de un proiect public, negenerator de venituri, nu putem vorbi de rentabilitatea


proiectului. Proiectul este necesar prin beneficiile create la nivel social

diversificarea serviciilor de invatamant oferite populatiei de varsta prescolara din


localitate oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa
ce copilul

implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.
a) Profitabilitatea financiara a investitiei

Cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi finanţate în proporţie de 100% din fonduri proprii.

Planul financiar a fost realizat prin scăderea din <varianta cu proiect> a <variantei fără proiect>,
atât pentru venituri, cât şi pentru costuri.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe toată perioada de analiză (2019 – 2038).

Planul financiar pentru probarea sustenabilităţii este prezentat în tabelul 5.

Indicatori financiari calculaţi în analiza financiară :

Rata interna a rentabilitatii financiare RIR 3,40%


Valoarea neta actualizata(Van)mii lei -750,352
Rata de actualizare 5%

b) Determinarea proportiei cofinantarii – nu este cazul, intrucat proiectul nu este generator de


venituri

4. Analiza economica

Intrucat investitia care face obiectul prezentei documentatii nu este investitie publica majora,
nu se realizeaza analiza economica, conform recomandarilor privind intocmirea analizei cost
beneficiu.

5. Analiza de senzitivitate

Riscurile identificate pentru prezentul proiect se refera la :

- Calamitati naturale care pot afecta obtinerea rezultatelor prevazute prin proiect;
- Lipsa ofertantilor pentru achizitiile publice de bunuri, servici si lucrari din cadrul proiectului
- Modificari ale legislatie privind achizitiile publice (care pot afecta graficul de
implementare al proiectului)

Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la :

a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul


de lucrări şi bugetul proiectului.
b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul
de lucrari, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).
Analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor cheie şi impactul lor potenţial în
ceea ce priveşte schimbările în indicatorii financiari. Indicatorii relevanţi luaţi în considerare
pentru analiza de senzitivitate sunt RIR si VAN.
Analiza de sensibilitate a fost realizata identificand variabilele critice. Au fost
calculate valorile indicatorilor, după variaţii de +/-1% în următoarele variabile:

(i) costul proiectului;

(ii) costurile de exploatare concomitent cu cresterea veniturilor.

Variaţiile de + /-1% s-au aplicat la valorile anuale pentru scenariul de bază. Variabilele
pentru care o variaţie de 1% rezulta într-o variaţie mai mare de 1% a indicatorului
analizat, a fost considerată o variabilă critica.

Scenariul I (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)

Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea unei situaţii critice –


creşterea cu 1% a costurilor de investitie pe parcursul implementării proiectului, faţă de
cele inscrise în devizul de lucrări şi bugetul proiectului şi determinarea impactului adus
de această creştere asupra Valorii Actualizate Nete (VAN).

VALOAREA INVESTIȚIEI – scenariul 1 (crestere


cu 1% a valorii investitiei)

MII LEI MII EURO


Valoarea investitei fără TVA 4.663,437 1.025,653

TVA 882,045 193,993

TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.545,483 1.219,645

Indicator Scenariu 1 Variatie Variatie


Situația curenta procentuală
Valoarea
investitiei fara 4.663,437 46,173 1,00%
TVA (MII LEI)
4.617,265
Rata interna a -3,44% -0,05% 1,41%
rentabilitatii
financiare 3,40%
RIR Valoarea -759,591 -9,239 1,23%
neta actualizata -750,352
(VAN)

Anexăm tabelul 6 şi graficul 2 pentru calcul VNA.

Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala de peste 1%


valoarea investitiei este o variabila critica.
Probabilitatea de apariţie a acestui risc este redusă (cca 5%), fapt demonstrat de
urmatoarele:

- calculele realizate in devizul general (ataşat documentatiei de avizare) sunt realiste şi


sunt făcute pe bază de măsurători/preţuri/tarife adecvate.
- au fost prevazute in deviz chetuieli diverse si neprevazute

Ca măsura de gestionare a acestui risc, menţionăm că vor fi asumate eventualele


depăşiri ale bugetului proiectului de către solicitant, printr-o hotărâre dată de acesta.

Scenariul II (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)

Al doilea scenariu a constat în creşterea cu 1 % a costurilor de explotare concomitent cu


cresterea veniturilor cu 1%.

Indicator Scenariu 2 Variatie Variatie


Situația curenta procentuală
Valoarea
investitiei fara
TVA (MII LEI)

4.617,265 4.617,265 0,000 0,00%


Rata interna a
rentabilitatii
financiare 3,40% -3,41% -0,01% 0,27%
RIR Valoarea
neta actualizata
(VAN) -750,352 -750,682 -0,330 0,04%

Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala sub 1% valoarea


investitiei nu este o variabila critica.

Anexăm tabelul 7 şi graficul 3.

Probabilitatea de aparitie a acestui risc este mică – 2 %. solicitantul îşi va asuma eventualele
majorări ale costurilor de functionare prin hotărâre dată de acesta.
Analiza de risc.
Proprietarul investiţiei, îşi asumă obligaţia de a menţine infrastructura modernizată la
parametri optimi de funcţionare pe o perioadă de minim 25 de ani şi implicit potenţialele
riscuri care pot apărea atât pe perioada de implementare a investiţiei, cât şi pe perioada
de operare a investiţiei.

Tip risc Risc Cauze Tehnici de control/

Măsuri de management

Riscuri ce pot apărea în timpul execuţiei proiectului

Tehnice Nerespectarea Diminuarea riscului

parametrilor proiectaţi Solicitarea de criterii minime referitor

de către firma de la experienţa firmei de construcţii în

construcţii faza de derulare a achiziţiei pentru

Vicii ascunse ale lucrările de construcţii.

infrastructurii

Financiare Creşterea valorii Creşterea Repartizarea riscului

investiţiei cheltuielilor cu Solicitantul va aloca fonduri

forţa de muncă suplimentare pentru eventualele

depăşiri ale costului


investiţiei

Creşterea

preţurilor la

materialele

folosite

Instabilitatea

monetară

leu/euro

De mediu Vreme nefavorabilă Evitarea risculului

realizării lucrărilor A fost prevazuta o perioada de

Cataclisme naturale finalizare a lucrarilor care a tinut cont

de factorii de mediu.
ANEXA 3 CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Valoarea reziduala a investitiei

Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Fluxuri pozitive actualizate 0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638

(venituri actualizate)

Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Total cost investitii 62,616 952,882

Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Fluxuri negative actualizate 62,616 907,507 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638

(cheltuieli actualizate)

Flux de numerar net -62,616 -952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Valoarea reziduala a investitiei 507,749

Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803

Fluxuri pozitive actualizate 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000
(venituri actualizate)

Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Total cost investitii

Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Fluxuri negative actualizate 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635

(cheltuieli actualizate)

Flux de numerar net 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749

Tabelul 4: Flux de numerar şi calcul V

RIR -3,40%

VAN (rata actualizare=5%) -750,35

Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%

VAN -582,36 -507,75 -406,14 -269,55 -87,55 153,44 471,21 889,10 1437,84 2157,96
Grafic 1: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul de bază)

ANEXA 5 Tabelul sustenabilitatii financiare - Mii de euro

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Contributie proprie 62,616 952,882

Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total intrari 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Total cost investitii 62,616 952,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fluxul de numerar cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Contributie proprie

Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507,749

Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803

Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Total cost investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749

Fluxul de numerar cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749

Tabel 5: Plan de sustenabilitate pentru perioada 2017 - 2038


ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL I

Ipoteze scenariul 1

Cresterea valorii investitiei 1%

SCENARIUL 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Necesar de finantat de la 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

bugetul local

Valoarea reziduala a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

investitiei

Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Fluxuri pozitive

actualizate (venituri

actualizate) 0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638

Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Total cost investitii Capital 63,242 962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total iesiri 63,242 962,411 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Fluxuri negative

actualizate (cheltuieli

actualizate) 63,242 916,582 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638

Flux de numerar -63,242 -962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

RIR -3,44%
VAN (rata

actualizare=5%) -759,59

ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL II

Ipoteze scenariul 2

Costuri exploatare 1%

Cresterea veniturilor 1%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Venituri proprii 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181

Necesar de finantat de la bugetul 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

local

Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total intrari 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181

Fluxuri pozitive actualizate

(venituri actualizate) 0,000 0,000 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824

Total costuri de exploatare 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181

Total cost investitii Capital 62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total iesiri 62,616 952,882 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181

Fluxuri negative actualizate

(cheltuieli actualizate) 62,616 907,507 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824
-

Flux de numerar -62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

RIR -3,41%

VAN (rata actualizare=5%) -750,68

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Venituri proprii 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645

Necesar de finantat de la bugetul 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

local
Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784

Total intrari 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 768,429

Fluxuri pozitive actualizate

(venituri actualizate) 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 289,613

Total costuri de exploatare 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645

Total cost investitii Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total iesiri 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645

Fluxuri negative actualizate

(cheltuieli actualizate) 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 98,611

Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784

Tabel 7: Analiza senzitivităţii – scenariul II (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)

Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3,00% -4% -5% -6% -7% -8%

VNA -583,12 -508,71 -407,36 -271,08 -89,49 150,97 468,07 885,10 1432,72 2151,39
Grafic 2: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (creşterea costurilor de explotare
cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

CONSTRUIRE CRESA

COMUNA SANPETRU, JUD. BRASOV

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 02.05.2017

Cursul BNR - 1 EURO = 4,5468

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 02.05.2017

Cursul BNR - 1 EURO = 4,5468

Valoare (inclusiv

Valoare (fara TVA) TVA

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA)

crt. cheltuieli

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

TOTAL CAPITOL 1 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor


2.1. necesare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 7,100 1,562 1,349 8,449 1,858

Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si


3.2 autorizatii 3,500 0,770 0,665 4,165 0,916

3.3 Proiectare si inginerie 169,712 37,326 32,245 201,957 44,417

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 36,551 8,039 6,945 43,496 9,566

3.6 Asistenta tehnica 54,827 12,058 10,417 65,244 14,349

TOTAL CAPITOL 3 271,690 59,754 51,621 323,311 71,107

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

605,91
4.1 Constructii si instalatii 3.189,046 701,382 9 3.794,965 834,645

4.2 Montaj utilaj tehnologic 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020

Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu

98,460

4.3 montaj 21,655 18,707 117,167 25,769

Utilaje fara montaj si echipamente de


4.4 transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 344,621 75,794 65,478 410,099 90,195

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

694,47
TOTAL CAPITOL 4 3.655,127 803,890 4 4.349,601 956,629

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de constructii 84,896 18,672 16,130 101,027 22,219

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe 20,884 4,593 0,000 20,884 4,593

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 400,864 88,164 76,164 477,028 104,915

TOTAL CAPITOL 5 506,645 111,429 92,294 598,939 131,728

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.015,49 873,31 1.207,56


TOTAL GENERAL 4.617,265 8 2 5.490,577 9

661,34
Din care C + M 3.480,745 765,537 2 4.142,087 910,990
DEVIZUL OBIECTELOR

CONSTRUIRE CRESA

COMUNA SANPETRU, JUD. BRASOV

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 02.05.2017

Cursul BNR - 1 EURO =

4,5468 RON

Valoare (fara Valoare


Nr. TVA
TVA) (inclusiv TVA)
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Arhitectură 1.479,214 325,331 281,051 1.760,265 387,144

2 Rezistenţă 1.214,763 267,169 230,805 1.445,569 317,931

3 Instalaţii interioare şi exterioare 495,069 108,883 94,063 589,132 129,571

TOTAL I 3.189,046 701,382 605,919 3.794,965 834,645

II - MONTAJ

4 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 23,000 0,105 4,370 27,370 0,124

TOTAL II 23,000 0,105 4,370 27,370 0,124

III - PROCURARE

5 Utilaje si echipamente tehnologice 98,460 21,655 18,707 117,167 25,769

6 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Dotări (mobilier) 344,621 75,794 65,478 410,099 90,195

TOTAL III 443,081 97,449 84,185 527,266 115,964

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) 3.655,127 798,936 694,474 4.349,601 950,734

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare


și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri interne și alte surse
legal constituite.

Fondurile pentru finantarea investiţiei vor fi asigurate de la bugetul local.

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),

- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA

din care:

- construcții-montaj (C+M);

- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.
8.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468
lei),

- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA

din care:

- construcții-montaj (C+M);

- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.

2.Eşalonarea investiției (INV/C+M) in mii lei :

INVESTIŢII C+M

Anul I 336,479 mii lei 101,026 mii lei

Anul II 5154,098 mii lei 4041,061 mii lei

3. Durata de realizare: 24 luni;

4. Capacităţi (în unități fizice și valorice);

Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mp


Suprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mp

Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mp

Suprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp

REGIMUL TEHNIC :

S teren 1471 mp

S construită propusă 578,63 mp

S desfășurată propusă 1051,75 mp

P.O.T. propus: 39,33 %

C.U.T. propus: 0,71

Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial

H. max. 9,81 m

Valoare construcții-montaj (C+M);

- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.
5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

- nu este cazul