Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 14
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare r spunsului corect, pentru fiecare


dintre afirma iile de mai jos:
1. În r zboaiele daco-romane din 101-102 i 105-106, trupele romane au fost conduse de c tre:
a. Cezar b. Domi ian c. Pompei d. Traian 5 puncte
2. În Antichitate popula ia daco-roman a preluat religia:
a. budist b. cre tin c. islamic d. iudaic 5 puncte
3. Mircea cel B trân(1386-1418) a luptat împotriva otomanilor la:
a. Plevna b. Posada c. Rovine d. Tapae 5 puncte
4. Vlad epe a fost domnitorul statului medieval:
a. Bucovina b. Dobrogea c. Maramure d. ara Româneasc 5 puncte
5. Voievodul român care a realizat prima unire politic a rilor române la 1600 se nume te:
a. Iancu de Hunedoara b. Mihai Viteazul
c. Simion Movil d. tefan cel Mare 5 puncte
6. În anul 1917 armata român a luptat la:
a. Grivi a b. Oituz c. Vaslui d. Vidin 5 puncte
7. Prin Dictatul de la Viena, în anul 1940, România a fost obligat s cedeze Ungariei o parte din:
a. Basarabia b. Bucovina c. Dobrogea d. Transilvania 5 puncte
8. Regimul comunist a fost înl turat din România în anul:
a. 1975 b. 1979 c. 1985 d. 1989 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Alese în anul 1857, adun rile(divanurile).......au ar tat marilor puteri c românii doresc unirea.
Astfel, în anul....... prin dubla alegere a lui..... ca domn în Moldova i ara Româneasc , se realizeaz
unirea Principatelor. Începând cu anul 1863 au fost luate m suri care au contribuit la.......societ ii
române ti cum ar fi...... averilor m n stire ti sau introducerea înv mântului primar obligatoriu i....... .
Lista termenilor: 1859, 1944, ad-hoc, Alexandru Ioan Cuza, colectivizare, gratuit, modernizare,
secularizare, romanizare, Tudor Vladimirescu, 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


„Paralel cu ac iunea diplomatic a Puterilor Centrale se desf ura cu egal t rie, ac iunea
Antantei. În timp ce din partea Puterilor Centrale, chestiunea se punea ca România s - i p streze
locul în alian a încheiat pe vremuri i s - i îndeplineasc obliga iile, Antanta cerea o dezlipire de
vechile alian e i o orientare nou .” (despre participarea României la Primul R zboi Mondial)
Pornind de la acest text , r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o cerin adresat României de c tre Antanta, 3 puncte
2. Men iona i un motiv pentru care România a participat la Primul R zboi Mondial. 3 puncte
3. Numi i un stat cu care s-a aliat România în Primul R zboi Mondial. 3 puncte
4. Numi i regele României care a participat la Primul R zboi Mondial. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale particip rii României la Primul R zboi Mondial. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, întemeierea statelor medievale române ti ara Româneasc i
Moldova, având în vedere:
- câte un factor intern i unul extern care au contribuit la formarea statelor medievale
române ti ara Româneasc i Moldova;
- câte o ac iune întreprins de Basarab, respectiv, de Nicolae Alexandru în ara
Româneasc ;
- câte o ac iune întreprins de Drago , respectiv, de Bogdan în estul Carpa ilor;
- o urmare a întemeierii statelor medievale române ti.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 14