Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 46
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Geto-dacii au stabilit rela ii economice cu grecii din coloniile:
a. Apolonia, Blidaru i Coste ti b. Histria, Tomis i Callatis
c. Olbia, Piatra Ro ie, Tibiscum d. Tyras, Drobeta, Sucidava 5 puncte
2. Dacia a fost cucerit de romani în timpul împ ratului:
a. Aurelian b. Domi ian c.Hadrian d. Traian 5 puncte
3. „Diploma Cavalerilor Ioani i” (1247) men ioneaz forma iunea prestatal condus de c tre:
a. Bogdan b.Drago c.Litovoi d. Menumorut 5 puncte
4. Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate otoman în secolul:
a. al XI -lea b. al XIII-lea c. al XIV-lea d. al XVI-lea 5 puncte
5. Comandantul for elor româno-ruse pe frontul de la Plevna(1877) se nume te:
a. Alexandru II b. Carol I c. M. Cerchez d. Ferdinand I 5 puncte
6. Legile fundamentale române ti adoptate în 1866 i în 1923 se numesc:
a. constitu ii b. dictate c. regulamente d. tratate 5 puncte
7. Basarabia i nordul Bucovinei au fost cedate în vara anului 1940:
a. Bulgariei b.Germaniei c. Ungariei d. U.R.S.S. 5 puncte
8. Revenirea la un regim politic democratic în România s-a înf ptuit în anul:
a. 1950 b.1965 c. 1975 d. 1989 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În urma particip rii la r zboiul din 1877-1878, a fost îndep rtat suzeranitatea…….. .Marile
Puteri au hot rât în Congresul de la ……. s înapoieze României teritoriul ………., în schimbul
sudului Basarabiei, care era cedat statului numit …….Prin aceast hot râre se înc lca …… din
aprilie 1877, referitoare la ……. teritorial a rii.
Lista termenilor: austriac, Berlin, Bulgaria, Cri ana, conven ie, Dobrogea, integritate, otoman, Paris,
Rusia. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“În ara Româneasc , revolu ionarii au fost mai bine chibzui i, reu ind s pun mâna pe
putere în iunie i s-o men in pân la invazia ruso-turc din septembrie 1848 .În mai, un comitet
revolu ionar l rgit, alc tuit din reprezentan ii boiereimii liberale i ai intelectualilor a fixat data
începerii revolu iei pentru 9/22 iunie.” (despre revolu ia de la 1848 din ara Româneasc )
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i ac iunea din septembrie 1848. 3 puncte
2. Mentiona i o cauz a declan rii revolu iei de la 1848, în spa iul românesc. 3 puncte
3. Preciza i numele unui program elaborat de revolu ionarii moldoveni în 1848. 3 puncte
4. Numi i un revolu ionar care a participat la revolu ia din 1848, din ara Româneasc . 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale declan rii revolu iei din 1848-1849, în Transilvania. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, lupta antiotoman a rilor române în secolele al XIV-lea – al XVI-lea,
având în vedere:
- dou cauze ale particip rii românilor la lupta antiotoman , în secolele al XIV-lea – al XVI-lea;
- numele a patru voievozi români participan i la lupta antiotoman în secolele al XIV-lea – al XVI-lea i
câte o lupt la care a participat fiecare;
- dou urm ri ale luptei antiotomane sus inut de români în secolele XIV-XVI, pentru rile
române.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic / logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 46