Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 20
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Preluarea de c tre geto-daci a modului de via roman i a limbii latine poart numele de:
a. colonizare b. colectivizare c. romanizare d. sovietizare 5 puncte
2. În timpul r zboaielor daco-romane din 101-102 i din 105-106, Dacia a fost condus de c tre:
a. Burebista b. Decebal c. Deceneu d. Dromichete 5 puncte
3. În anul 1330, Basarab I a luptat împotriva regelui maghiar Carol Robert de Anjou, la:
a. Belgrad b. Posada c.Rovine d. Vaslui 5 puncte
4. Regele în timpul c ruia România a participat la Primul R zboi Mondial se nume te:
a. Carol I b. Carol al II-lea c. Ferdinand d. Mihai 5 puncte
5. Prima provincie care s-a unit cu România în anul 1918 a fost:
a. Banatul b. Basarabia c. Dobrogea d. Transilvania 5 puncte
6. Pentru consolidarea statului na ional unitar roman, în anul 1923 s-a adoptat legea fundamental
numit :
a. edict b. constitu ie c. proclama ie d. tratat 5 puncte
7. Colectivizarea i na ionalizarea s-au impus în România în perioada regimului:
a. democratic b. comunist c. dualist d. neoabsolutist 5 puncte
8. Evenimentele revolu ionare din decembrie 1989 s-au declan at la:
a. Blaj b. Ia i c. Sibiu d. Timi oara 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În timpul domniei lui ........, sultanul Baiazid a organizat o expedi ie împotriva rii Române ti.
Lupta s-a desf urat la ......., iar otomanii au fost învin i. Victoria ob inut de oastea .......... a
favorizat organizarea primei .......... antiotomane, la care a participat i ............ român. În anul
............ la Nicopole, crucia ii au fost învin i.
Lista termenilor: 1230, 1396, Belgrad, cruciad , Mircea cel B trân, românesc, Rovine, tefan cel
Mare, Vaslui, voievod. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Camera deputa ilor a luat cuno tin de dispozi iile pe care le-a luat Congresul de la Berlin
relativ la România(...) i împuternice te guvernul a se supune voin ei generale a Europei i de
aceea î i recheam func ionarii civili i militari din Basarabia i ia în st pânire Dobrogea, Delta
Dun rii i insula erpilor”. ( despre deciziile Camerei Deputa ilor din 1878)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i numele teritoriilor pe care le-a luat în st pânire statul român. 3 puncte
2. Preciza i statul împotriva c ruia a luptat România în r zboiul din anii 1877-1878. 3 puncte
3. Numi i domnitorul care a condus armata român în r zboiul din 1877-1878. 3 puncte
4. Men iona i o prevedere a conven iei româno-ruse încheiate în aprilie1877. 3 puncte
5. Prezenta i alte dou urm ri ale particip rii României la r zboiul din anii 1877-1878, în afara celor
precizate în text. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, formarea statului medieval Moldova i organizarea sa


politico-institu ional , având în vedere:
- doi factori care au favorizat procesul de întemeiere a statelor medievale române ti;
- o ac iune a lui Bogdan din secolul al XIV-lea i o urmare a acesteia;
- numele a dou institu ii politice înfiin ate în Moldova i câte o caracteristic a fiec reia.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 20