Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 42
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Coloniile Histria, Tomis i Callatis au fost înfiin ate, pe litoralul M rii Negre, de c tre:
a. egipteni b. greci c. romani d. slavi 5 puncte
2. La formarea statului Moldova, în secolul al XIV-lea, au participat voievozii maramure eni:
a. Dobrotici i Ivanco b. Drago i Bogdan
c. Litovoi i Seneslau d. Menumorut i Gelu 5 puncte
3. Basarab I, voievodul Valahiei, a luptat împotriva armatei maghiare la Posada, în anul:
a. 1330 b. 1475 c. 1504 d. 1599 5 puncte
4. Domnitorul Mihai Viteazul a luptat împotriva otomanilor, în anul 1595, la:
a. Belgrad b. C lug reni c. M r ti d. Vaslui 5 puncte
5. Vlad epe a domnit, între anii 1456 – 1462, în statul medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. ara Româneasc 5 puncte
6. La revolu ia de la 1848-1849 din Transilvania a participat:
a. Avram Iancu b.Eremia Grigorescu c. Matei Basarab d.Tudor Vladimirescu 5 puncte
7. În timpul regelui Ferdinand I, s-a adoptat o nou Constitu ie democratic , în anul:
a. 1859 b. 1892 c. 1923 d. 1942 5 puncte
8. În vara anului 1940, România a fost obligat s cedeze U.R.S.S. teritoriile:
a. Banatul i Transilvania b. Basarabia i nordul Bucovinei
c. Cadrilaterul i Oltenia d. Maramure ul i Cri ana 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În anul 1396, domnitorul rii Române ti numit ....... a participat, al turi de al i conduc tori
cre tini, la ....... desf urat la ....... . La sfâr itul domniei a încheiat ....... cu Imperiul ....... i a
acceptat s pl teasc ....... sultanului.
Lista termenilor: Belgrad, cruciada, Mircea cel B trân, Nicopole, otoman, pace, polonez, revolu ie,
tefan cel Mare, tribut. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Deoarece dacii au f cut în vremea lui Decebal noi incursiuni în sudul Dun rii împotriva
a ez rilor romane de aici, Domi ian decide s cucereasc Dacia i s opreasc o dat pentru
totdeauna aceast primejdie ce se afla la grani a Imperiului Roman.”
(despre conflictele daco-romane din secolul I d.Hr.)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o decizie a împ ratului Domi ian. 3 puncte
2. Preciza i anul în care regele Decebal i-a început domnia în Dacia. 3 puncte
3. Numi i împ ratul roman care a declan at, în anul 101, r zboiul împotriva dacilor. 3 puncte
4. Men iona i o alt cauz pentru care Imperiul roman a declan at r zboaiele împotriva dacilor, în
afara celor men ionate în text. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale r zboiului daco-roman desf urat între anii 105-106. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, participarea României la Primul R zboi Mondial, având în
vedere:
- atitudinea adoptat de România, în vara anului 1914, în momentul declan rii Primului R zboi
Mondial;
- anul intr rii României în Primul R zboi Mondial i numele a dou state aliate cu România în
timpul acestui conflict;
- dou lupte la care a participat armata român , în anul 1917;
- un eveniment din anul 1918 la care a participat România, în timpul Primului R zboi Mondial.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea
în ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 42