Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 48
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Din anul 106 împ ratul Traian a declan at în provincia Dacia procesul de:
a. colectivizare b. etatizare c. romanizare d. secularizare 5 puncte
2. Basarab a întemeiat ara Româneasc în secolul :
a. al XIV-lea b. al XV-lea c. al XVI-lea d. al XVII-lea 5 puncte
3. Iancu de Hunedoara a fost voievod în:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. Valahia 5 puncte
4. Mihai Viteazul a unit politic ara Româneasc , Transilvania i Moldova în anul:
a. 1598 b. 1599 c. 1600 d. 1601 5 puncte
5. În anul 1859 ara Româneasc s-a unit cu:
a. Cri ana b. Dobrogea c. Moldova d. Transilvania 5 puncte
6. Legea seculariz rii(1863) a fost adoptat în timpul domniei lui:
a. Al. I. Cuza b. Al. Ghica c. M. Sturdza d.T. Vladimirescu 5 puncte
7. La 27 martie 1918, Sfatul rii a votat la Chi in u unirea cu România a provinciei:
a. Basarabia b. Dobrogea c. Muntenia d. Transilvania 5 puncte
8. Evenimentele anticomuniste din România, care au permis revenirea la institu iile democratice au
avut loc in anul:
a. 1923 b. 1947 c. 1960 d. 1989 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Revolu ia de la 1848-1849 a cuprins provinciile Moldova, ……… i ……….. . În Moldova
evenimentele revolu ionare s-au declan at la……… . În Bucure ti puterea politic a fost preluat
de un …….. revolu ionar provizoriu care a început s aplice “Proclama ia de la ........”. Revolu ia din
aceast provincie a fost înfrânt prin interven ia armatei……..în septembrie 1848.
Lista termenilor: Basarabia, Blaj, german, guvern, Ia i, Islaz, otoman, senat, ara Româneasc ,
Transilvania. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Dobândirea independen ei României a reprezentat o oper de voin na ional , nu un dar de
bun voin sau un aranjament diplomatic între marile puteri europene ale timpului. Atunci când
Mihail Kog lniceanu a rostit în Parlamentul României cuvintele memorabile, la 9 mai 1877, el
exprima dorin ele din totdeauna ale românilor.” (despre cucerirea independen ei României)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i evenimentul care a “reprezentat o oper de voin na ional ”. 3 puncte
2. Men iona i statul împotriva c ruia a luptat România, în r zboiul din 1877-1878. 3 puncte
3. Preciza i un stat aliat cu România în r zboiul din 1877-1878. 3 puncte
4. Numi i domnitorul care conducea România în timpul r zboiului din 1877-1878. 3 puncte
5. Prezenta i alte dou urm ri ale particip rii României la r zboiul din 1877-1878, în afara celei
precizate în text. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, politica antiotoman a rilor Române, în timpul lui domniei lui
Vlad epe i a lui tefan cel Mare, având în vedere:
- dou cauze ale luptei antiotomane desf urate de rile române în secolul al XV-lea;
- câte o lupt antiotoman la care au participat domnitorii Vlad epe i tefan cel Mare;
- o deosebire dintre lupta antiotoman a lui Vlad epe i cea a lui tefan cel Mare;
- o urmare a particip rii românilor la lupta antiotoman în secolul al XV-lea, pentru rile române.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic / logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 48