Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 47
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Primul r zboi daco-roman din secolul al II-lea s-a declan at în anul:
a. 89 b. 101 c. 105 d. 271 5 puncte
2. Provincia roman Dacia a fost înfiin at în anul 106 de c tre împ ratul:
a. Aurelian b. Domi ian c. Duras d. Traian 5 puncte
3. Dobrotici a contribuit la întemeierea Dobrogei în secolul:
a. al XII-lea b. al XIII-lea c. al XIV – lea d. al XV lea 5 puncte
4. Mihai Viteazul, domnitorul rii Române ti, a luptat cu otomanii la:
a. C lug reni b. Gurusl u c. Mir slau d. elimb r 5 puncte
5. Revolu ia din ara Româneasc s-a declan at la 9 iunie 1848 în localitatea:
a. Blaj b. Craiova c. Islaz d. Ocnele-Mari 5 puncte
6. Independen a României a fost recunoscut de marile puteri în anul:
a. 1871 b. 1875 c. 1878 d. 1883 5 puncte
7. Domnitorul României în timpul c ruia ara i-a ob inut independen a este:
a. Carol I b. Carol al II-lea c. Ferdinand I d. Mihai I 5 puncte
8. Revolu ia român anticomunist din decembrie 1989 a început în ora ul:
a. Bac u b. Deva c. Sibiu d. Timi oara 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Basarab, voievodul……. a intrat în conflict cu regele ……. În lupta de la …... din anul…..
Basarab a ie it înving tor i a ob inut ..… rii. Urma ul lui Basarab …… a consolidat statul prin
înfiin area Mitropoliei în anul 1359.
Lista termenilor: 1277, 1330, Bogdan, Carol Robert, independen , Moldova, Matei Corvin, Nicolae
Alexandru, Posada, ara Româneasc . 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Reformele din anii 1917-1923 au schimbat în chip radical vechile structuri sociale i
politice, dând na tere din punct de vedere constitu ional unei Românii foarte deosebite de cea
veche. Regele Ferdinand a semnat decretul care prevedea introducerea votului universal. Noua
situa ie a fost consfin it prin Constitu ia din 1923.”
(despre reformele din timpul domniei lui Ferdinand I)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i prevederea decretului semnat de regele Ferdinand. 3 puncte
2. Men iona i un eveniment militar la care a participat România în timpul regelui Ferdinand.
3 puncte
3. Preciza i o alt prevedere a Constitu iei din 1923, în afara celei men ionate în text. 3 puncte
4. Numi i un partid politic care i-a desf urat activitatea în perioada 1918 - 1938. 3 puncte
5. Prezenta i alte dou cauze care au determinat adoptarea Constitu iei din 1923, în afara celei
precizate în text. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, întemeierea si consolidarea statului medieval Moldova în


secolul al XIV-lea, având in vedere:
- un factor intern sau extern care a favorizat procesul de întemeiere a statului medieval
Moldova;
- o ac iune a lui Drago i una a lui Bogdan, desf urate în secolul al XIV-lea;
- numele a dou institu ii înfiin ate în Modova i câte o caracteristic a fiec reia.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic / logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 47