Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 17
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Geto-dacii au fost uni i în secolul I î. Hr. de c tre regele:
a.Burebista b. Comosicus c. Diurpaneus d.Duras 5 puncte
2. Împ ratul roman care a cucerit Dacia a fost :
a. Aurelian b. Domi ian c. Hadrian d. Traian 5 puncte
3. Voievodul Transilvaniei care în secolul al XV-lea a luptat împotriva otomanilor la Varna i Belgrad a fost:
a. Iancu de Hunedoara b. Mircea cel B trân
c. tefan cel Mare d. Vlad epe 5 puncte
4. Mihai Viteazul a fost domnitor al rii Române ti în secolul:
a. al XIV-lea b. al XV-lea c. al XVI-lea d. al XVIII-lea 5 puncte
5. În anul 1878, România a înl turat suzeranitatea otoman prin participarea la r zboiul pentru:
a. autonomie b. independen c. secesiune d. vasalitate 5 puncte
6. În anul 1914, când a convocat Consiliul de Coroan , Carol I de inea titlul de:
a. cneaz b. domnitor c. principe d. rege 5 puncte
7.Din 1916, România a participat la Primul R zboi Mondial al turi de:
a. Bulgaria b. Fran a c. Germania d.Turcia 5 puncte
8. În momentul declan rii evenimentelor din decembrie 1989, la conducerea Republicii Socialiste
România se afla:
a. I. Antonescu b. N. Ceau escu c. Gh. Gheorghiu Dej d. Mihai I 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În adun rile/divanurile.........., organizate în anul 1857, românii au solicitat .......... Principatelor
române. Marile Puteri, au elaborat la Paris, legea cu valoare de constitu ie numit “.............de la
Paris”(1858) care prevedea alegerea a doi .............., func ionarea a dou guverne i a dou
adun ri care de in puterea legislativ . Moldova i ..............s-au unit în anul 1859, prin dubla
alegere a lui................. .
Lista termenilor: Acord, ad-hoc, Al.I.Cuza, Conven ie, Cri ana, domnitor, electiv, Ferdinand,
unire, ara Româneasc . 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“În urma evacu rii Daciei, solda ii i func ionarii au p rasit spa iul nord-dun rean. Una dintre
urm rile acestei retrageri a fost pr bu irea ora elor. Au r mas ranii, care i-au continuat traiul pe
petecul lor de p mânt. Ei erau, dup 150 de ani de cucerire, foarte numero i”.
(despre retragerea aurelian )
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o urmare a evacu rii Daciei. 3 puncte
2. Men iona i anii desf ur rii unui r zboi daco-roman din secolul al II-lea d.Hr. 3 puncte
3. Numi i conduc torul geto-dacilor din timpul r zboaielor daco-romane din secolul al II-lea d.Hr.
3 puncte
4. Preciza i anul cuceririi Daciei de c tre romani. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale cuceririi Daciei de c tre romani în secolul al II-lea d.Hr. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini,revolu ia de la 1848-1849 din rile Române, având în vedere:
- dou cauze ale declan rii revolu iei de la 1848 în spa iul românesc;
- numele unui program redactat de revolu ionarii români i o revendicare solicitat prin acest
program;
- numele a doi revolu ionari cu rol important în desf urarea revolu iei în spa iul românesc;
- numele unui stat care a participat la în bu irea revolu iei române din 1848-1849.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 17