Sunteți pe pagina 1din 298

ARHIVELE NAŢIONALE

SERVICIUL ARHIVE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE


Biroul Arhive Administrative şi Culturale

Nr. inventar: 2323

INVENTAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.


OFICIUL DE DOCUMENTARE ȘI STUDII
ADMINISTRATIVE

1933 - 1949
PREFAŢĂ

Oficiul de Documentare şi Studii Administrative a funcţionat de-a lungul anilor


sub diferite denumiri: Secţia de Studii, Documentare şi Statistică, Serviciul de Studii
Documentare şi Statistică, Oficiul de Studiu Documentare şi Statistică şi Oficiul de
Documentare şi Studii Administrative, în subordinea Ministerul Afacerilor Interne.
Fondul Oficiul de Documentare şi Studii Administrative cuprinde documente din
perioada 1933-1949 care reflectă probleme variate prin care: situaţia politică, socială,
administrativă, economică şi socială din diferite judeţe ale ţării, organizarea şi
activitatea Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor în subordine; indexul alfabetic
al decretelor legi, jurnalelor, regulamentelor şi al deciziilor date de Ministerul
Afacerilor Interne; studii cu privire la organizarea administrativă a judeţului Cluj-Turda;
schiţa teritoriului locuit de moţi; realizările statului român în Transilvania între anii
1918-1940, (cu fotografii), studii referitoare la istoricul, doctrina şi ideologia lui
Mustafa Kemel Ataturk.
Studiile întocmite de Oficiul de Documentare priveau diferite probleme cu
caracter politic, economic, social şi cultural, iar rapoartele şi dările de seamă ale
inspectorilor generali administrativi, prefecţilor şi primarilor conțin informații despre
delimitarea de izlazuri comunale; sistematizarea oraşelor; exproprieri de terenuri pentru
utilitate publică; împroprietăriri cu loturi de casă; reforma agrară din 1945;
recensământul agricol al populaţiei şi unităţilor administrative.
Materialul documentar mai conține tabele cuprinzând rezultatele provizorii ale
recensământului din 6 aprilie 1949; rapoarte şi sinteze privind probleme demografice,
românizarea nomenclaturii comunelor, grafice, ordonări, refaceri ale drumurilor
comunale şi şoselelor judeţene, etc.; producţie minieră; exploatarea puţurilor de iod;
centrale hidraulice; statute de asociaţii; înfiinţări de ateliere comunale; activitatea
atelierelor şi întreprinderilor comunale; verificarea conturilor de gestiune comunală,
evoluţia administraţiei; evoluţia încasărilor administraţiilor locale; evoluţia încasărilor
izlazurilor comunale; monografii, expoziţii judeţene; probleme de învăţământ:
conferinţe cu caracter politic, istoric, economic, cultural, etc.; cursuri de alfabetizare,
cursuri administrative cu prefecţii, primpretorii, notarii, primarii, etc.; munca de folos
obştesc a studenţilor şi elevilor; statistici de populaţie, animale, unelte agricole şi de
fondurile statului; populaţia evacuată din Basarabia, Bucovina de Nord şi Transilvania
de Nord; colonizarea populaţiei macedonene refugiată din Cadrilater; sinistraţi de
război; ajutoare acordate familiilor concentraţilor, văduvelor şi invalizilor de război;
măsuri pentru aducerea în ţară a arhivei şi inventarul Prefecturii Judeţului Ciuc,
evacuată în Ungaria (1940-1944); dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor prohitleriste şi
de tip fascist; pagubele provocate României de germani între 23 august 1944-25
octombrie 1945; repatrieri; naţionalitatea maghiară; statistica naţionalităţilor din
România; statutul nomazilor; înfiinţarea şi fixarea ghetourilor pentru evrei; starea de
spirit a populaţiei, relaţii cu alte state (socialiste şi capitaliste).
Ca gen de acte, întâlnim decrete-legi, jurnale ale Consiliului de Miniştri;
expuneri de motive, avize ale Consiliului Legislativ, memorii; rapoarte, referate,
procese-verbale, circulare, tabele, planuri, hărţi, atât originale cât și copii, tipărite sau
litografiate, fiind scrise în limbile română, franceză și rusă.
Fondul Oficiul de Documentare şi Studii Administrative conţine documente
din perioada anilor 1933-1949, însumând 1583 u.a, respectiv 19,20 m. l.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

MINISTERUL DE INTERNE.
OFICIUL DE DOCUMENTARE ȘI STUDII
ADMINISTRATIVE

1933-1934

1 Adresă şi memorii privind Şcoala 1933-


Superioară de Documentare şi Ştiinţe 1934
Administrative creată prin Legea din 28
martie 1928 şi Asociaţia Studenţilor Şcolii
Superioare de Documentare şi Studii
Administrative.
Originale şi copii

2 Raportul unui subsecretar de stat, /1933/


adresat ministrului de interne ca urmare a
inspecţiilor făcute în judeţele: Cernăuţi,
Fălciu, Iaşi, Ismail, Neamţ şi Vaslui asupra
situaţiei prefecturilor de judeţ,
inspectoratelor poliţiilor şi jandarmeriilor
locale, însoţită de propuneri pentru
remedierea lipsurilor.
Copie
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

ANUL 1935

1 Legea organizării comunelor din 1935


Germania din 30 ianuarie 1935. 30 ian.
Copie

Anul 1936

1 Legea de organizare a Ministerului 1936


de Interne; atribuţii generale. 1 ian.
Copii

2 Anteproiect de Decret privind 1936


organizarea Statisticii de Stat, întocmit de
Giurgea N. Eugeniu.
Copie

ANUL 1937

1 Referatul Pretoratului plăşii 1937


Călmăţui, judeţul Teleorman privind situaţia 4 nov.
demografică, economică şi socială a
judeţului.
Anexe: fotografii cu edificii şi port
naţional.
Originale

ANUL 1938

1 Buletinul demografic al României pe 1938


luna aprilie 1938. apr.
Tipăritură
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
2 Referate ale Serv. Studii, 1938
Documentare şi Statistică privind tehnica
contabilităţii Casei Autonome a
Monopolurilor şi a Contabilităţii
Materialelor de la aceeaşi instituţie.
Originale

3 Memoriul Asociaţiei Generale a 1938


Preturilor cu privire la întocmirea
anteproiectului Legii administrative.
Original

4 Schemele de organizare a Direcţiei /1938/


Generale a Monitorului Oficial şi
Imprimeriile Statului, Direcţiei
Administraţiei de Stat şi Inspectoratului
General al Pompierilor.
Originale

5 Monografia plăşii Tăşnad din judeţul /1938/


Sălaj, întocmită de pretorul Pop Gheorghe.
Original

6 Tabel de veniturile administraţiilor 1938-


locale pe exerciţiile 1938/1939 şi 1940
1939/1940.
Copie

ANUL 1939

1 Buletinul informativ nr. 113 din 1939


1 septembrie 1939 al Consiliului Superior 1 sept.
Economic-Oficiul de Studii.
Tipărit

2 Raport şi proiect privind organizarea 1939


serviciilor şi birourilor Prefecturii judeţului 19 dec.
Sălaj.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
3 Grafice reprezentând temperatura 1939
medie a anului în anii 1935-1939, creşterea
numărului construcţiilor în anii 1933-1937;
creşterea numărului născuţilor şi morţilor în
anii 1908-1939; numărul vizitatorilor de
vară în anii 1930-1939 şi creşterea
numărului imigranţilor din anii 1917-1937,
în comuna Buşteni, judeţul Prahova.

4 Proiect de Decret-Lege pentru 1939


atribuirea celor 15 locuinţe construite de
Primăria Municipiului Bucureşti în
Şoseaua Iancului, colţ cu str. Lt. Victor
Manu.
Copie

5 Bazele Creditului şi decontărilor 1939


M. M. USOSCHIN, sub redacţia lui
A. VAZIACEV şi I. N. SENGER
Traducere din limba rusă

6 Circulaţia monetară şi creditul în 1939


URSS-manual alcătuit de colectivul
autorilor ştiinţifici de pe lângă Institutul
Economic din Moscova al Băncii Satului
Traducere din limba rusă

ANUL 1940

1 Procese-verbale ale şedinţelor 1940


Consiliului Administrativ pe lunile mai- 18 mai
septembrie 1940 privind reconstituirea -
actelor pierdute de refugiaţii români din 12 sept .
teritoriile ocupate; organizarea unui sistem
de probă a naţionalităţii române; condiţiile
de recrutare a notarilor; statutul nomazilor;
organizarea învăţământului etc.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

2 Aviz şi referat ale Consiliului 1940


Superior Administrativ asupra perceperii 14 iun.
impozitului de 2% asupra chiriaşilor şi a
taxei de 1%, prestaţii de pompieri.
Originale şi copii

3 Adrese, referate, proces-verbal ale 1940


administraţiei locale, Ţinutului Marea şi 19 iun.-
Consiliului Superior Administrativ cu 3 iulie
privire la simplificarea lucrărilor tehnice
(comune urbane nereşedinţe, lipsite de
serviciu tehnic).
Originale şi copii

4 Rapoarte ale Insp. de Poliţiei al 1940


Ţinutului Suceava-Cernăuţi şi O.S.D.S. 23 iun.-
către secretarul general al Ministerului 27 aug.
Afacerilor Interne cu privire la
descongestionarea birourilor poliţieneşti de
lucrările ce nu le revin de drept.
Originale şi copii

5 Rapoarte, aviz, circulară şi adrese cu 1940


privire la aprobarea cheltuielilor de 28 iun.-
întreţinere a birourilor buletinului de 13 sept.
populaţie
Originale şi copii

6 Decret-Lege, decizie, avize, rapoarte, 1940


adrese privind simplificarea formalităţilor 14-24
de angajare a cheltuielilor administraţiilor iulie
locale; angajarea directă pe bază de
instrucţiuni permit tratarea prin bună
învoială sau directă, după natura şi valoarea
materialelor respective; validarea Jurnalului
Consiliului de Miniştri nr. 2825 din
11 noiembrie 1938.
Originale şi copii

7 Decret-Lege, avize, ordine, rapoarte, 1940


adrese etc. privind descongestionarea reală Iunie-
şi efectivă a serviciilor administraţiei 27 sept
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
centrale şi de stat; propuneri de extinderea
atribuţiilor rezidenţilor regali în vederea
îmbunătăţirii funcţionării tuturor
administraţiilor publice din ţinuturi; măsuri
în legătură cu evacuarea ţinuturilor ocupate.
Originale şi copii

8 Adrese, aviz, referate etc. privind 1940


legalitatea salarizării prefecţilor delegaţi. iulie-
Original şi copii august

9 Corespondenţă şi avizul Consiliului 1940


Administrativ privind competenţa şefilor, 18-24
serviciilor tehnice locale-netitraţi. iulie
Originale şi copii

10 Rapoarte şi corespondenţă cu 1940


Direcţia Administraţiei de Stat, Ţinutul 1 iulie-
Bucegi şi avize ale Consiliului Superior 5 sept.
Administrativ cu privire la constituirea şi
componenţa Comisiei pentru propuneri de
numiri, înaintări şi transferări a notarilor;
acordarea de cumul de funcţii unor salariaţi
ai Administraţiei locale: C. Brânduş, ajutor
de primar al oraşului Târgovişte şi Ilie
Dumitru, referent la Oficiul de Studii,
Documentare şi Statistică; avizul
Consiliului Administrativ în legătură cu
condiţiile după care se recrutează notarii;
avizul negativ al consiliului în legătură cu
decizia nr. 89 a Primăriei oraşului Huşi, prin
care acesta donează locuri de casă la zece
locuitori lipsiţi de mijloace.

11 Decizie, rapoarte, adrese privind 1940


propunerile Ţinutului Bucegi pentru 21-31
suspendarea plăţilor ajutoarelor acordate iulie
familiilor concentraţilor pe perioada
1 august-31 octombrie 1940; comparaţie
între Legea pentru mobilizarea civilă din
Bulgaria din 23 aprilie 1940 şi legile de
mobilizare româneşti.
Original şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

12 Adresa Ţinutului Bucegi către 1940


O.D.S.A. şi raportul acestuia înaintat M.A.I. 31 iul.-
cu privire la avizul Consiliului 7 aug
Administrativ în legătură cu dispensa
acordată refugiaţilor din Basarabia şi
Bucovina cu ocazia celebrării căsătoriilor;
Legea nr. 889 pentru modul de dovedire a
stării civile a celor refugiaţi din Basarabia şi
Bucovina.
Original şi copii

13 Decrete-Legi însoţite de rapoarte, 1940


adrese, circulară, tabele, memorii etc. 30 iul.-
privind evidenţa modificărilor teritoriale, în 17 dec.
urma cedării Transilvaniei de Nord,
Basarabiei şi Bucovinei, Cadrilaterului;
tabele de comunele rurale rămase României,
în urma cedării Transilvaniei de Nord;
cererea locuitorilor din comuna Luduş,
judeţul Turda, de a se înfiinţa un nou judeţ,
cu sediul la Luduş.
Anexe: harta României şi a unor
judeţe ale ţării.
Orig. şi copii

14 Raportul Prefecturii Poliţiei Capitalei 1940


trimisă O.S.D.S. şi referatul acestuia cu 8 aug.
privire la admiterea unor excepţii pentru
perceperea timbrului mobil de construcţie
(Palatul Prefecturii Poliţiei Capitalei).
Originale

15 Raport cuprinzând sugestiile ing. dr. 1940


în ştiinţe economice Ion Mincu, la noua lege 5 aug.
a contabilităţii publice locale; memoriul
funcţionarilor administrativi din Ţinutul
Timiş privind modificarea legii
administrative; textul observaţiilor
administrative locale la legea
administrativă; consultaţia din luna august.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
16 Legea şi regulamentul general de 1940
salarizare din Germania.
Copii

17 Rapoarte, adrese, referate, aviz etc. 1940


privind interpretarea sart. 195, aliniat 6 din 2-29
Legea Administrativă, în legătură cu aug.
înaintarea în grad a funcţionarilor care au
început cursurile Centrului de pregătire
tehnică, profesională-aviz negativ.
Orig. şi copii

18 Lege însoţită de rapoarte, referate, 1940


scheme etc. privind propuneri pentru modul 13 aug.
de organizarea Serviciului de Arhitectură
din M.A.I.
Orig. şi copii

19 Decrete-Legi, decizii, rapoarte, 1940


extrase din ziare, referate şi adrese privind 14 aug-
reconstituirea actelor pierdute sau distruse 5 sept.
ale evacuaţilor din Basarabia şi Bucovina,
precum şi pentru eliberarea de duplicate
pentru rentele obligaţiilor, scrisurilor
funciare şi acţiunilor furate, distruse sau
pierdute, din noiembrie 1918.
Anexe: decrete şi decizie.
Orig. şi copii.

20 Proiect de Decret-Lege pentru 1940


organizarea controlului financiar al 29 aug.
administraţiilor locale.
Copie

21 Decret-Lege şi raport privind 1940 2


autorizarea M.A.I. de a da o nouă 7 sept.
repartizare autovehiculelor aflate în
folosinţa unităţilor Administrative locale.
Copii

22 Decret-Lege şi raport cu privire la 1940 3


curăţenia locuinţelor şi curţilor în comunele 7 sept.
rurale.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Copii

23 Proiect de Decret-Lege şi raportul 1940 2


M.A.I. trimis spre aprobarea Preşedinţiei 7 sept.
Consiliului de Miniştri privind rezilierea
contractelor de închiriere încheiate de
ţinuturi.
Copii

24 Note ale O.S.D.S. privind 1940


eventualitatea desfiinţării ţinuturilor. 7 sept.-
Copii 1941

25 Decret-lege pentru abrogarea 1940 6


Decretului-Lege nr. 628 din 28 februarie 8 oct.
1940, prin care se încadrează în funcţiunile
teritoriale de unde au fost detaşaţi jandarmii
şi ofiţerii Poliţiei Judiciare; raportul
Inspectoratului General al Jandarmeriei cu
privire la înfiinţarea Legiunii de Jandarmi
de Pază Bucureşti, pe data de 1 martie 1940.
Orig. şi copii

26 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1940


motive, planuri, rapoarte, referate privind 14 oct.
construirea Casei Naţionale Culturale din
comuna Vucova, jud. Timiş-Torontal;
construirea localului mănăstirii de maici
ortodoxe pentru pregătirea surorilor de
ocrotire din Sibiu; organizarea şi
funcţionarea birourilor de statistică din
cadrul Ministerului Coordonării;
organizarea birourilor de contencios ale
prefecturilor de judeţ; modificarea legii
administrative privind primarii şi ajutorii de
primari.
Orig. şi copii

27 Decrete-legi şi rapoarte privind 1940


autorizarea Primăriei oraşului Predeal să
contracteze elaborarea proiectelor necesare
executării pe teren şi conducerii lucrărilor
de sistematizare.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

28 Circulara Primăriei Municipiului 1940


Bucureşti şi raportul Serv. de Arhitectură 19 oct.
însoţite de procesele-verbale ale Comisiei
superioare a planurilor de sistematizare,
înfrumuseţare şi dezvoltare a oraşelor
privind propuneri de modificare a
sus-numitei comisii; planuri ale oraşului
Buşteni.
Copii

29 Ordine şi adrese ale Preşedinţiei 1940 SECRET


Consiliului de Miniştri trimise M.A.I. cu 1-31
privire la necesitatea păstrării secretului de oct.
serviciu; proiectul de instrucţiuni asupra
unificării în stat a mecanismului lucrării şi
expedierii corespondenţei
Orig. şi copii

30 Referate şi aviz privind situaţia 1940


financiară a comunelor rurale; legile 13 nov.
administrative din 1925, 1929, 1936 şi 1938
şi constituirea comisiilor de judecată a
gestiunilor comunelor urbane şi rurale.
Orig.

31 Referat însoţit de tabele privind 1940


situaţia financiară a comunelor rurale
Ulmeni, Valea Roşie şi Olteniţa din jud.
Ilfov; degrevarea bugetelor comunelor
rurale şi de celelalte subvenţii şi contribuţii
declarate obligatorii prin lege.
Copii

32 Proiect de Decret-Lege şi rapoarte 1940


privind autorizarea Primăriei oraşului 7 dec.
Predeal să contracteze executarea
proiectelor lucrărilor de sistematizare.
Copii

33 Corespondenţă cu Direcţia 1940


7-21 dec.
Administraţiei Locale şi Ministerul
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Educaţiei Naţionale cu privire la localurile
de şcoli primare din Transilvania-
revendicate de biserică.
Orig. şi copii

34 Decrete-Legi, rapoarte şi referate ale 1940


O.S.D.S. privind organizarea, îndrumarea şi 30 dec.-
controlul şcolilor particulare de conducători 1941
auto şi de mecanici auto; schema de
organizare etc.
Orig. şi copii

35 Decret-Lege pentru modificarea 1940


articolelor 104, 109 alin. 2 şi 125-131 din
Legea Administrativă.
Copie

36 Proiect de lege însoţit de o schemă 1940


privind organizarea Administraţiei Locale a
puterii de stat.
Copie şi litografiat

37 Decret-Lege şi rapoarte ale O.S.D.S. 1940 3


privind reglementarea modului de
îndeplinire a actelor de procedură în
comunele urbane şi suburbane, în care nu
există comisariate de poliţie.
Orig. şi copii

38 Decret-Lege pentru organizarea 1940


Poliţiei Generale a Statului.
Copie

39 Decret-Lege privind încadrarea cu 1940


personal a serviciilor administrative şi
poliţieneşti din Nordul Transilvaniei şi
notificarea unor acte administrative.
Copii

40 Lege şi expunere de motive privind 1940


organizarea şi funcţionarea Curţilor
Administrative.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
41 Raportul Prefecturii jud. Neamţ 1940 2
cuprinzând propuneri privitoare la aşezarea
populaţiei evacuate din Cadrilater, precum
şi a expulzaţilor din Transilvania de Nord,
în gospodăriile vacante ale germanilor,
bulgarilor şi evreilor.
Copii

42 Referat asupra situaţiei locuitorilor 1940


din plăşile Calata şi Vlaha din judeţul
Turda-Cluj şi a celor din judeţul Rădăuţi
(plan de situaţie jud. Rădăuţi).
Orig. şi copii

43 Raportul ministrului Afacerilor 1940


Interne însoţit de regulamentul pentru
organizarea şi funcţionarea serviciilor
prefecturilor de judeţe înaintate Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri, spre a dispune.
Copii

44 Decret-Lege, aviz, rapoarte, adrese şi 1940


memorii etc. privind trecerea cimitirelor 16
creştine ortodoxe ale comunelor urbane mart.-
(unde acestea sunt separate de cimitirele 1941
celorlalte confesiuni) pe seama organelor febr.
parohiale.
Orig. şi copii

45 Decret-Lege, rapoarte şi referate 1940


privind organizarea şi funcţionarea 2 mart.-
controlului preventiv al finanţelor locale. 1941
Orig. şi copii 5 mart.

46 Rapoarte ale Primăriei oraşului 1940


Buzău şi ale Oficiului de Studii, 3 aug.-
Documentare şi Statistică cu privire la 1941
modul de a se face dovada naţionalităţii 8 febr.
române.
Orig. şi copii

47 Corespondenţă între Ministerul 1940


Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Interne referitoare la Legea bulgară pentru
apărarea naţiunii-votată în Sobranie la 24
decembrie 1940 şi promulgată la 23 ianuarie
1941; legea supuşeniei bulgare.
Limba franceză

48 Decret-lege, adrese, referate etc. 1940


privind adăugarea unui alineat la finele art.
124 al Legii administrative, în sensul ca unii
funcţionari ai comunelor rurale să poată
vărsa ultima reţinere cuvenită, Casei
Pensiilor; cererea unui grup de foşti notari
dobrogeni privind modificarea drepturilor
lor de pensie.
Orig. şi copii

49 Decret-Lege, proiect de decret-lege, 1940 SECRET


vol. II rapoarte, referate, adrese etc. privind
vol. II organizarea învăţământului profesional
administrativ şi poliţienesc; organizarea şi
funcţionarea Institutului de Poliţiei;
transformarea Centrului de pregătire tehnică
profesională administrativă în stabiliment
public; înfiinţarea unei Academii
administrative; drepturile diplomaţilor
Centrului de pregătire tehnică-profesională
administrativă etc.
Orig. şi copii, tipizat

50 Anteproiect de Decret-Lege, 1940


rapoarte, adrese însoţite de tabele şi 30 sep.-
procese-verbale etc. privind organizarea şi 1942
funcţionarea Ministerului Afacerilor mart.
Interne, reorganizarea M.A.I.; lista legilor şi
regulamentelor privind organizarea
administrativă a M.A.I. şi a organelor
dependente.

51 Decret-Lege, ordine, rapoarte, adresă, 1940 SECRET


referate, regulament etc. privind organizarea 8 nov.-
muncii naţionale din 15 mai 1941; 1942
executarea muncii de folos obştesc şi 20 mai
organizarea serviciilor Inspectoratului
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
general al taberelor şi coloniilor de muncă
de folos obştesc; principiile legii bulgare din
6 aprilie 1938 pentru munca obligatorie
temporară; organizarea prestaţiei în natură
etc.
Orig. şi copii

52 Rapoarte ale Prefecturii judeţului 1940


Ilfov trimise O.S.D.S. şi corespondenţa 3 oct.-
acestuia cu Preşedinţia Consiliului de 1942
Miniştri-Institutul Central de Statistică şi cu 22 aug.
diferite direcţii din M.A.I. referitoare la
reorganizarea serviciilor şi birourilor de
statistică locală; listă de organele centrale
ale M.A.I. care execută lucrări de statistică;
cazarea cenzorilor statistici de plasă;
propuneri pentru trecerea birourilor de
populaţie sub controlul Institutului Central
de Statistică etc.
Orig. şi copii

53 Decret-Lege, anteproiect-lege, 1940-


vol. II rapoarte, adrese, procese-verbale etc. 1942
vol. II privind modificarea art. 125 din Legea
administrativă; diferite studii străine în
legătură cu reforma administrativă
(traduceri din alte limbi).
Orig. şi copii

54 Decret-Lege, ordine, avize, rapoarte 1940-


şi referate ale O.S.D.S. cu privire la legea şi 1943
regulamentul circulaţiei autovehiculelor pe
drumurile publice.
Orig. şi copii

55 Tabel de statistica bugetelor judeţului 1940-


Constanţa (comune rurale) pe exerc. 1943
1940/1943.
Copii

56 Decrete-Legi, jurnale ale Consiliului 1940


de Miniştri, rapoarte, referate şi adrese etc. 16 dec.-
privind modificarea unor articole din Legea 1946
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
exploatărilor comunale; rectificarea unor 22
erori la Decretul-Lege al exploatării martie
comunale; situaţia salariaţilor exploatărilor
comunale, în regie mixtă sau succesiune
preluată de comune.
Orig. şi copii

ANUL 1941

1 Decret-Lege pentru autorizarea 1941


Primăriei oraşului Slatina, judeţul Prahova, 15 ian.
de a percepe o taxă de 0,15 lei la kg. de sare
şi memoriu asupra situaţiei lucrărilor de
alimentare cu apă potabilă a oraşului.

2 Decret-Lege însoţit de rapoarte şi 1941


referate ale O.S.D.S. privind completarea 18-19
art. 4 alin. 3 al Decretului-Lege nr. 3173 din febr.
14 septembrie 1940, referitor la
reorganizarea serviciilor publice şi de
salarizare a funcţionarilor (primele de
producţie).
Originale şi copii

3 Decret-Lege, rapoarte şi note ale 1941


O.S.D.S. însoţite de procese-verbale etc. 11
privind completarea art. 96 din Codul mart.-
funcţionarilor publici; numirea şi înaintarea 1943
în funcţii administrative a absolvenţilor 2 oct.
Şcolii Superioare de Ştiinţe Administrative,
tabele de studenţii Facultăţii de Construcţii
repartizaţi la practică la Ministerul
Afacerilor Interne.
Originale şi copii

4 Decrete-Legi, rapoarte şi note însoţite 1941


de un tabel privind modificarea unor 4 apr.-
dispoziţiuni din Legea administrativă nr. 4 nov.
577 din 22 septembrie 1940 şi din Codul
funcţionarilor publici; modificarea
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
articolelor 4, 19 şi 21 din Legea
administrativă din 14 august 1938.
Originale şi copii

5 Corespondenţă cu Direcţia 1941


Administraţiei Locale referitoare la 15
propunerea făcută de grupul Etnic German febr.-
„Cercul Ţara Bîrsei” cu privire la redactarea 2 apr.
şi editarea în limba germană a tuturor
ordinelor şi publicaţiilor Primăriei
Municipiului Braşov.
Orig. şi copii

6 Decret-Lege pentru modificarea 1941


dispoziţiunilor art. 126 şi abrogarea art. 133 20 mai
din Legea administrativă privind ocuparea
posturilor de notari.
Orig. şi copii

7 Proiect de Decret-Lege, rapoarte şi 1941


referate însoţite de procese-verbale şi tabele 31 iul.-
etc. privind modificarea Legii nr. 84 din 1946
7 februarie 1945 referitoare la numirile în 16 mai
funcţia de notar pe durata stării de război;
memoriul Asociaţiilor Notarilor din
România prin care solicită încadrarea lor în
gradele şi tipurile de salarizare prevăzute de
Codul Funcţionarilor Publici; modificarea
legii de reformă agrară pentru crearea
Sediilor notariale şi preturale; îmbunătăţirea
situaţiei materiale a notarilor comunali din
grupa C, etc.
Orig. şi copii

8 Decret-Lege privitor la delegarea ca 1941


primari a notarilor şi secretarilor comunali
din comunale situate în Basarabia şi
Bucovina de Nord.

9 Raport întocmit de Pretura Gătaia, 1941


jud. Timiş-Torontal înaintat O.S.D.S., conf. 13 nov.
ord. nr. 111557/1941 cu privire la dreptul
notarilor de a redacta contracte pentru
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
săteni.
Original

10 Rapoarte, ordine, memorii privind 1941


propunerile unor organe locale în legătură
cu atribuţiile secretarilor comunali, de
prevăzut în Legea administrativă; propuneri
făcute de Prefectura Jud. Gorj, pentru
completarea posturilor de secretari şi casieri
comunali în comunele rurale, fără examen.
Originale şi copii

11 Referate ale O.S.D.S. privind 1941


controalele făcute asupra pregătirii
funcţionarilor administraţiilor locale
(pretori, notari, primari, ajutori de primari
locali).
Copii

12 Rapoarte, note de serviciu şi referate 1941


cu privire la propunerile făcute de
Inspectoratul General Administrativ pentru
reorganizarea O.S.D.S., atribuţiile secţiei
oficiului; cheltuieli de personal şi de
materiale necesare oficiului pe anul bugetar
1941/1941; tabel de personalul oficiului.
Originale şi copii

13 Corespondenţă cu Ministerul de 1941


Finanţe referitoare la observaţii asupra 17 oct.-
salarizării prefecţilor de judeţ şi a 1942
inspectorilor generali administrativi, 9 ian.
prevăzută de Legea nr. 912 din
12 octombrie 1941.

14 Situaţii ale Oficiului de Studii 1941


Documentare şi Statistică privind
caracteristicile dreptului public român şi
expunerea proiectului la reorganizarea
Ministerului Afacerilor Interne.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
15 Schema de organizare a Ministerului 1941
Afacerilor Interne, legile, regulamentele,
jurnalele şi deciziile în vigoare privitoare la
organizarea M.A.I.; probleme urmărite de
M.A.I.

16 Rapoarte ale Direcţiei Administraţiei 1941


de Stat trimise O.S.D.S. şi raportul acestuia 22 feb.-
către Ministerul Afacerilor Interne 1942
cuprinzând propuneri în legătură cu
Serviciul naţionalităţilor din cadrul Direcţiei
Administraţiei de Stat; schema de
organizare şi atribuţiile Direcţiei
Administraţiei de Stat.
Originale şi copii

17 Rapoarte, adrese şi referate ale 1941


O.S.D.S., etc. însoţite de scheme de apr.-
organizare, tabele etc. privind organizarea 1942
Ministerului de Interne; Oficiul de Studii,
Documentare şi Statistică, Direcţia
M.O.N.T., Direcţia Contabilităţii,
Comandamentul Pompierilor Militari şi
Registratura Generală; Direcţia
Exploatărilor Comunale.
Originale şi copii

18 Rapoarte ale unor direcţii din cadrul 1941


Ministerului Afacerilor Interne trimise 11 feb.-
Oficiului de Studii, Documentare şi 1941
Statistică însoţite de tabele de legi şi 6 iunie
regulamente privitoare la organizarea şi
funcţionarea acestora, pe perioada 6
septembrie 1940-31 mai 1941.
Originale şi copii

19 Decret-Lege însoţit de corespondenţa 1941


dintre O.S.D.S., Legaţia Italiană din 16 apr.-
Bucureşti şi societăţile de asigurări din ţară, 1942
etc., cu privire la înfiinţarea şi organizarea
Casei de Asigurări a Ministerului Afacerilor
Interne; bugetul de cheltuieli al sus-numitei
case; schema de organizare; tabele de
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
personal etc.
Originale şi copii

20 Decret-Lege, raport, notă etc. privind 1941 4


trecerea Prefecturii Poliţiei Municipiului 8-9
Bucureşti în dependenţa directă a dec.
Ministerului Afacerilor Interne; modificarea
Decretului-Lege din 10 decembrie 1940.
Originale şi copii

21 Proiect Decret-Lege, circulară, 1941


norme, rapoarte, referate, adrese etc. însoţite 5 ian.-
de liste, procese-verbale privind 1942
simplificarea administraţiei exterioare de 11 iun.
stat şi înfiinţarea Consiliilor de Colaborare
şi a Sfaturilor Comunale; lista consiliilor,
comitetelor şi comisiilor care funcţionează
pe lângă prefectură şi comună rurală;
măsurile luate de Ministerul Afacerilor
Interne pentru constituirea pe lângă fiecare
administraţie locală a unui consiliu de
coordonare etc.; participarea prefectului la
şedinţele Consiliului de Colaborare;
propuneri pentru numirea în Consiliul de
Colaborare a reprezentantului Federaţiei
Cooperaţiilor din judeţul Arad; înfiinţarea
cotizaţiilor prevăzute la art. 173 din Legea
administrativă; observaţii şi propuneri în
legătură cu diferite comitete, comisii şi
consilii ce funcţionează în comunele rurale,
pe lângă prefectură şi pretură.
Originale şi copii

22 Raport, aviz şi adresă ale Primăriei 1941 9


Municipiului Bucureşti şi Direcţia 12 sep.-
Administraţiei Locale trimise Ministerului 1942
Afacerilor Interne cu privire la acordarea 8 mai
unui regim special Consiliului de
Colaborare al Primăriei Municipiului
Bucureşti; componenţa şi funcţionarea
consiliilor de colaborare; condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească membri
consiliilor de colaborare ai primăriilor şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
celorlalte municipii din ţară.
Originale şi copii

23 Ordine şi circulare transmise de 1941 SECRET


vol. I; Direcţia Administraţiei de Stat către ian.-
vol. II prefecturi, inspectorate administrative şi aug.
jandarmerii privind măsuri pentru
Administraţia publică.
şapirografiate

24 Ordine şi circulare transmise de 1941 SECRET


vol. I, Direcţia Administraţiei de Stat către sept.-
vol. II prefecturi, inspectorate administrative şi dec.
jandarmerii privind măsuri pentru
Administraţia publică.
Şapirografiate

25 Ordine şi circulare transmise de 1941


Direcţia Administraţiei Locale şi Oficiul de 29 ian.-
Studii, Documentare şi Statistică către 13 dec.
prefec. de judeţe privind măsuri pentru
Administraţia publică.
şapirografiate

26 Adresă şi tabel de datele informative 1941


relativ la unităţile administrative germane şi 29 oct.
textul legilor şi regulamentelor asupra
organizării poliţiei comunale din Germania.
Originale şi copii; limba română,
germană.

27 Legi, referate, extrase din ziare 1941


vol. I, însoţite de documentaţie din alte acte
vol. privind modul de organizare politică şi
II, administrativă a României, Albaniei,
vol. Austriei, Belgiei, Bulgariei, Cehoslovaciei,
III Franţei, Germaniei, Italiei, Japoniei,
Iugoslaviei, Olandei, Poloniei, Portugaliei şi
U.R.S.S.
Copii şi traduceri

28 Studiu întocmit de O.S.D.S. privind 1941-


istoricul, doctrina şi ideologia lui 1942
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Mustafa Kemal Atatürk precum şi
organizarea şi programul Partidului
Republican al poporului din Turcia.
Copie

29 Proiect de Decret-Lege, Decret-Lege 1941


însoţite de rapoarte, norme, instrucţiuni, 4 sep..-
decizii, circulare, tabele etc. cu privire la 1942
înfiinţarea a 11 circumscripţii administrative 3 mart.
de control şi îndrumare; organizarea şi
funcţionarea Inspectoratului General
Administrativ; tabel nominal cu inspectorii
generali administrativi, prefecţi, subprefecţi
de la toate circumscripţiile din ţară.
Orig. şi copii

30 Decret-lege, jurnale, avize, ordine, 1941


rapoarte şi adrese privind modificarea şi 26 apr.-
completarea legii curţilor administrative, 1944
utilizarea curţilor administrative. iulie
Orig. şi copii

31 Norme de executare şi schiţe privind 1941


lucrările de construcţie ale centrelor
administrative rurale.
Orig. şi şapirografiate

32 Decret-Lege şi raportul O.S.D.S. cu 1941


privire la modificarea art. 16 al Decretului-
Lege pentru simplificarea formalităţilor de
aprobarea proiectelor de lucrări şi angajarea
cheltuielilor pentru contractările ce se fac de
către ad-ţiile locale şi exploatările
comunale.
Copii

33 Adrese ale Direcţiei Administraţiei 1941


Locale cu privire la legea pentru verificarea 31 dec.
şi aprobarea conturilor de gestiune ale
administraţiilor locale; referatul întocmit de
O.S.D.S. în legătură cu organizarea
gestiunilor locale.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

34 Decret-Lege însoţit de raportul şi 1941 3


nota O.S.D.S. cu privire la modificarea 19
art. 4 al Decretului-Lege pentru mart.
obligativitatea cultivării terenurilor virane
de pe întreg cuprinsul ţării, din 19 martie
1941.
Orig. şi copii.

35 Raportul Ministerului de Interne 1941 2


înaintat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri 19 aug.
însoţit de Decretul-Lege pentru autorizarea
unei comune din judeţul Târnava Mică de a
dona un teren Parohiei Române din comuna
Idiciu, acelaşi judeţ.
Copii

36 Rapoarte ale Prefecturii judeţului 1941


Ilfov trimise O.S.D.S. şi raportul acestuia 20 oct.-
înaintat M.A.I. cu privire la înfiinţarea unor 6 nov.
şcoli ţărăneşti superioare de către fiecare
pretură, în vederea ridicării satelor; circulări
în legătură cu repararea localurilor de şcoli
deteriorate de cutremur; broşura intitulată
„Pregătirea profesională a funcţionarilor
publici” de Constantin Botez.
Originale şi copii

37 Anteproiect de Decret-Lege, rapoarte 1941


şi adrese etc. privind modificarea şi 21
completarea unor dispoziţii din legea asupra sept.-
navigaţiei aeriene (utilizarea terenurilor de oct.
aerodrom).
Originale şi copii

38 Proiect de Decret-Lege însoţit de 1941


rapoarte şi referate ale O.S.D.S. privind 26-29
unele măsuri excepţionale referitoare la sept.
administrarea bunurilor imobiliare rurale
sau urbane aparţinând unor persoane de
origine etnică maghiară; situaţia statistică a
populaţiei maghiare şi a asociaţiilor cu
componenţă predominantă maghiară-clasate
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
după scopurile lor.
Originale şi copii

39 Rapoarte ale prefecturilor şi 1941


primăriilor din ţară trimise O.S.D.A şi 7 iun.-
referatele acestuia cu privire la organizarea 1944
administrativă a ţării; propuneri în legătură mart.
cu reorganizarea primăriilor urbane, plaselor
şi judeţelor; modificarea art. 194 alin. 3 şi 4
din Legea administrativă din 14 august
1938; planul de organizare al comunelor
rurale; tabele cu comunele şi satele din ţară
pe judeţe şi plăşi, în afară de Basarabia şi
Bucovina de Nord.
Originale şi copii

40 Rapoarte ale Prefecturilor judeţelor 1941


vol. I Alba, Arad, Brăila, Bihor, Buzău, Dolj, 25 aug.-
Ialomiţa, Severin, Timiş-Torontal însoţite 17 dec.
de tabele trimise O.S.D.S. în legătură cu
modificarea teritorială (arondarea), precum
şi propuneri pentru înfiinţarea plăşii
Dunărea, cu reşedinţa în Turnu-Severin.
Originale şi copii

40 Rapoarte şi sinteze privind regiunea 1941


vol. II Banat (problemele: demografică, 7 aug.-
caraşovenilor, românizării întreprinderilor, 17 sep.
românizării nomenclaturii comunelor,
sanitară); proiect pentru arondarea
comunelor din judeţul Caraş.
Originale şi copii

41 Rapoarte ale prefecturilor de judeţe 1941


însoţite de procese-verbale şi tabele, trimise 15 nov.-
O.S.D.S. şi corespondenţă cu Direcţia 1942
Administraţiei Locale, Institutul Central de
Statistică şi Direcţia Generală C.F.R.
referitoare la noile denumiri (românizare)
propuse pentru înlocuirea localităţilor cu
nume străine (cu nume româneşti) conform
ordinului Ministerului Afacerilor Interne
nr. 29740/1941.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

42 Rapoarte ale Prefecturilor judeţelor 1941


Alba, Bihor, Cluj-Turda însoţite de memorii 1 iulie-
şi studii trimise O.S.D.S. precum şi 1942
rapoartele acestuia înaintate Preş. Cons. de 26 iul.
Miniştri, Ministerului Afacerilor Interne
privind: organizarea administrativă a jud.
Cluj-Turda şi a regiunii moţilor; propuneri
pentru înfiinţarea unui judeţ al moţilor;
schiţa teritoriului locuit de moţi;
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
populaţiei; sinteze memoriului unui grup de
politicieni din Transilvania cu privire la
organizarea acesteia şi a Banatului din punct
de vedere politic, economic şi social;
înfiinţarea de industrii în regiunile locuite
de moţi.
Originale şi copii

43 Memoriu privind repartizarea 1941


comunei Teiuş din jud. Alba din categoria 29 nov.
IV de salarizare rurală, în categoria a II-a
sau a III-a de salarizare urbană; referat în
legătură cu schimbarea categoriei de
salarizare a oraşului Beiuş, jud. Bihor.
Originale şi copii

44 Referat întocmit de O.S.D.S. şi 1941


lucrări depuse de unii pretori şi notari 28 apr.
detaşaţi temporar la O.S.D.S. în legătură cu
diferite propuneri pentru o eventuală
modificare a Legii administrative; observaţii
şi critici asupra organizării şi funcţionării
administraţiilor locale (administraţia
comunelor din Bucovina; situaţia financiară
a comunelor rurale; mijloace privind
ridicarea culturală a satelor, atribuţiile
notarului şi secretarului comunal;
organizarea plăşii şi a comunelor rurale).
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
45 Rapoarte şi note însoţite de procese- 1941
verbale privind constatările făcute din punct 24
de vedere administrativ şi financiar cu mart.-
ocazia inspecţiilor executate în judeţele 26 sept.
Alba, Braşov, Cluj, Făgăraş, Sibiu, Târnava
Mare şi Târnava Mică, precum şi la
primăriile oraşelor de reşedinţă, preturi,
comune rurale, legiuni de jandarmi şi poliţii
în perioada 18-23 august şi
10-14 septembrie 1941.
Originale şi copii

46 Raportul Inspectoratului General 1941


Administrativ al Circumscripţiei 30 nov.
Administrative a VIII-a Iaşi (trimis
O.S.D.S.) privind inspecţiile efectuate
împreună cu prefecţii şi subprefecţii
judeţelor Baia, Botoşani, Iaşi şi Vaslui, în
zilele 24-30 noiembrie 1941; constatări,
propuneri şi măsuri luate.
Original

47 Rapoarte de activitate ale 1941


inspectoratelor generale administrative şi dec.
procese-verbale ale consiliilor de colaborare
ale Prefecturii judeţului Dolj, pe luna
decembrie 1941 (probleme cu caracter
administrativ, economic şi social).
Originale şi copii

48 Rapoarte, referate, adrese, procese- 1941


verbale etc. privind inspecţiile efectuate în 9 mai-
câteva judeţe din ţară, de Petre Strihan, 1942
ministrul Afacerilor Interne-însoţit de 4 feb.
inspectori din cadrul Inspectoratului
General Administrativ; măsuri pentru
refacerea drumurilor comunale şi a
şoselelor; programul de lucrări din
campania de lucru a anului 1941, precum şi
situaţia lucrărilor executate.
Originale şi copii

49 Rapoarte şi adrese însoţite de tabele 1941


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
privind controlul măsurilor luate de 14 ian.-
Preşedinţia Consiliului de Miniştri; evidenţa 13 iun.
lucrărilor ordonate de Preşedinţia
Consiliului de Miniştri; activitatea
Inspectoratului General Administrativ.
Originale şi copii

50 Rapoarte ale unor direcţii din M.A.I. 1941


însoţite de dări de seamă şi tabele trimise 13 ian.-
O.S.D.S. privind realizările acestora pe 4 dec.
perioada 6 septembrie 1940-31 octombrie
1941.
Originale şi copii

51 Rapoarte, ordine, referate etc. privind 1941


constatările făcute de referenţii O.S.D.S. în 1 oct.
unele regiuni din Transilvania de Nord,
Banat, Bucovina, Dobrogea şi Râmnicu
Sărat.
Originale şi copii

52 Rapoarte întocmite de O.S.D.S. 1941


asupra anchetei de studii făcute în 25 oct.-
Basarabia, în perioada 1 octombrie-31 31 dec.
decembrie 1941; tabel de împărţirea
administrativă a Provinciei Basarabiei, pe
judeţe şi plăşi.
Originale şi copii

53 Rapoarte şi referate ale O.S.D.S. 1941


privind observaţii asupra legii pentru 4 sept.-
administrarea Basarabiei şi Bucovinei din 4 10 nov.
sept. 1941; propuneri pentru înfiinţarea de
şcoli administrative.
Copii

54 Rapoarte, referate şi adrese trimise 1941


Direcţiei Administraţiei de Stat referitoare 18 ian.-
la redactarea unui Buletin bilunar pentru 14 mai
informarea străinătăţii prin mijlocirea
legaţiilor noastre-prin activitatea
guvernului; impresia produsă în
administraţia românească a apariţiei
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Buletinului Informativ al O.S.D.S.
Originale şi copii

55 Buletinul informativ al Oficiului de 1941


Studii, Documentare şi Statistică, anul I iunie
nr. 1, din 1 iunie 1941.
Tipărit

56 Circulare elaborate şi transmise de 1941 SECRET


vol. II Cabinetul Ministerului Afacerilor Interne 25 ian.-
vol. II ministerelor şi unităţilor în subordine. 31 dec.
Şapirografiate

57 Circulare elaborate şi transmise de 1941 SECRET


cabinetele ministrului şi secretarului general 21 ian.-
din Ministerul Afacerilor Interne unităţilor 1 febr.
subordonate cu privire la: înfiinţarea
graficului de evidenţă inspectorilor; măsuri
pentru combaterea secetei; aprovizionarea
populaţiei; paza dispariţiei evreilor;
interzicerea transportului evreilor; confiscări
de averi; constatări administrative în
Transilvania de Nord şi Basarabia; abonarea
obligatorie la gazeta „Cuvîntul generalului”
(Ion Antonescu) etc.
Şapirografiate

58 Circulară însoţită de indexul alfabetic 1941


al decretelor-legi, jurnalelor, deciziilor şi 1 ian.-
regulamentelor necesare publicate de la 31
1 ianuarie-31 martie 1941. mart.
Copii

59 Notă a O.S.D.S. însoţită de un tabel 1941


cu dispoziţiile cu caracter normativ, aplicate
de administraţiile locale şi organele
Ministerului Afacerilor Interne.
Şapirografiate

60 Tabel întocmit de Institutul Central 1941


de Statistică de pe lângă Preşedinţia 6 apr.-
Consiliului de Miniştri cuprinzând sept.
rezultatele provizorii ale recensământului
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
din 6 aprilie 1941 şi inventarierii din
august-septembrie 1941; situaţia pe
provincii, judeţe, medii şi oraşe, număr de
persoană etc.
Copii

61 Corespondenţă cu Institutul Central 1941


de Statistică de pe lângă Preşedinţia 8 oct.-
Consiliului de Miniştri şi Direcţia 1942
Administraţiei de Stat cu privire la lansarea 26 ian.
formularului pentru recensământul satului;
instrucţiunile necesare pentru completarea
chestionarului recensământului satelor.
Originale şi copii

62 Rapoarte ale prefecturilor de judeţe 1941


vol. II însoţite de tabele trimise O.S.D.S. ca urmare 30 oct.-
vol. II a Ordinului nr. 111.550/1941 privind 18 nov.
activitatea statistică a unităţilor
administrative în subordine (pretură şi
primărie) întocmite de prefecturi; tabele de
ordinele emise de diferite ministere.
Originale şi copii

63 Circulare, rapoarte, referate, adrese, 1941


vol. I tabele, procese-verbale etc. privind situaţiile 7 oct.-
vol. II statistice întocmite de preturi şi primării din 1942
ţară; propuneri pentru simplificarea 4 dec.
formalităţilor administrative în funcţionarea
primăriei rurale; proiectul asupra organizării
şi funcţionării registrării arhivei şi a
manipulării corespondenţei la instituţiile
publice; registrele de contabilitate.
Originale şi copii

64 Corespondenţă între Ministerul 1941


Afacerilor Interne şi Preşedinţia Consiliului 23 mai-
de Miniştri referitoare la contribuţia acestui 6 iunie
departament pentru documentare, în
următoarele probleme: prigonirea românilor
din Transilvania de Nord; minorităţilor din
România; refugiaţi din Transilvania de Nord
şi din Ungaria; statistica bunurilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
populaţiei ce pot fi schimbate etc.
Original şi copii

65 Rapoarte, referate, adresă şi procese- 1941


verbale ale conferinţei directorilor din 10 iun.-
M.A.I. privind necesitatea elaborării unei 15 dec.
noi legi pentru controlul străinilor, care să
cuprindă toate dispoziţiunile în legătură cu
străinii aflaţi în România; rezolvarea
situaţiei evreilor supuşi străini; competenţa
notarilor ofiţeri de poliţie judiciară.
Originale şi copii

66 Adresă şi notă privind competenţa 1941 3


notarilor ofiţeri de poliţie judiciară în caz de 17 dec.
flagrant delict, în legătură cu competenţa
jandarmilor; textele de legi care dau
acestora calitatea de ofiţer de poliţie
judiciară; actele încheiate de ofiţerii şi
subofiţerii de jandarmi şi de ofiţerii de
poliţie judiciară, vor fi înaintate instanţelor
de drept comun sau tribunalelor militare,
potrivit competenţei lor.
Originale

67 Ordine, rapoarte, telegrame şi adrese 1941


vol. I însoţite de hărţi, planuri şi procese-verbale 23
privind restricţiile referitoare la schimbarea mart.-
domiciliului de către evrei şi fixarea de 1942
gettouri (ca urmare) a ordinului M.A.I.
nr. 1813 (1141) în oraşul Bucureşti, precum
şi în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău,
Baia, Bihor, Botoşani, Braşov, Brăila,
Buzău, Caraş, Câmpulung-Moldovenesc;
tabele nominale de populaţia evreiască din
Capitală şi din diferite localităţi din ţară cu
indicarea proprietăţilor evreieşti (pe străzi,
comisariate de poliţie, comune şi sate) etc.
Orig. şi copii

67 Rapoarte însoţite de planuri şi hărţi 1941


vol. II privind fixarea de gettouri pentru evrei apr.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
(conf. Ord. M.A.I. nr. 1813/141) în judeţele: iunie
Dorohoi, Fălciu, Făgăraş, Gorj, Hunedoara,
Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Muscel,
Neamţ, Olt, Prahova, Putna, Rădăuţi,
Râmnicu Sărat, Roman, Romanaţi, Severin,
Suceava, Târnava Mare, Târnava Mică,
Tecuci, Teleorman, Timiş-Torontal, Tulcea,
Tutova, Vaslui şi Vlaşca; tabele nominale
de populaţia evreiască, în indicarea
proprietăţilor evreieşti (pe străzi,
comisariate de poliţie, comune şi sate) etc.
Orig. şi copii

68 Proiect de Decret-Lege şi rapoarte 1941


privitoare la examenul pentru ocuparea 6 nov.
posturilor de subprefecţi şi prim-pretori;
tabel general de candidaţi admişi la
examenul probei scrise din iulie 1941 şi de
candidaţii admişi la examenul de
administratori de plasă, în ordinea
clasificării.

69 Decizie şi regulament pentru 1941


înfiinţarea şi funcţionarea lagărelor de
internare.
Copie

70 Rapoarte ale Prefecturii Judeţului 1941


Râmnicu Sărat trimise O.S.D.S. şi referatul 14 iun.-
acestuia cu privire la următoarele propuneri: 10 iul.
exproprierea marii proprietăţi rurale
(comparaţie cu legea germană ERBHOF-
GESETZ); rezolvarea problemei fărâmiţării
loturilor ţărăneşti prin partaj; fixarea unui
plan de cultură raţională; constrângerea
locuitorilor de munte colonizaţi în câmpie,
să intre în satele unde au fost colonizaţi;
tabel de terenurile agricole după întinderea
exploatării din 1930 etc.
Originale şi copii

71 Tabele întocmite de Prefectura 1941


Judeţului Arad înaintate Tribunalului 21-23
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Militar din Timişoara de funcţionarii Ian.
pendinţi de diferite ministere care au
participat la mişcările rebeliunii din
21-23 ian. 1941.
Copii

72 Rapoarte ale Prefecturii Judeţului 1941-


Neamţ în legătură cu propuneri pentru 1942
reforma administrativă; situaţia verificării
funcţionarilor care au participat la mişcările
rebeliunii din 21-23 ianuarie 1941; starea de
spirit a muncitorilor şi populaţiei; situaţia
centralizării inventarelor averii judeţelor şi
comunelor; programul de lucru pentru
drumurile judeţene şi clădiri; cazierul
drumurilor judeţene şi comunale; propuneri
de lucrări pe anul 1941/1942.
Copii

73 Adrese ale unor direcţii din 1941


Ministerul Afacerilor Interne însoţite de 7 febr.-
referate trimise O.S.D.S. şi rapoartele 1942
acestuia înaintate secretarului general al 5 sept.
Ministerului Afacerilor Interne privind:
obligaţia directorilor şi şefilor de servicii de
a organiza conferinţe lunare cu funcţionarii
în subordine; examinarea dificultăţilor
constatate în funcţionarea serviciilor;
propuneri în legătură cu raţionalizarea şi
simplificarea administraţiei exterioare;
situaţia financiară a comunelor rurale;
organizarea serviciilor prefecturilor de
judeţe; verificarea gestiunilor locale;
ajutorarea concentraţilor şi familiilor de
inspectori generali ad-tivi.
Orig. şi copii

74 Rapoarte, dări de seamă şi referate 1941


ale unor direcţii şi ale O.S.D.S. din cadrul 7 febr.-
Ministerului Afacerilor Interne asupra 11 oct.
conferinţelor şi dezbaterilor ţinute cu
prefecţii cu privire la: reforma
administrative; organizarea serviciilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
prefecturilor de judeţ; verificarea gestiunilor
locale; creditul local; ajutorarea
concentraţilor şi familiilor sărace etc.
Orig. şi copii

75 Rapoarte, referate, adrese etc. cu 1941


privire la propunerile făcute de Primăria febr.-
Municipiului Ploieşti în vederea revizuirii oct.
impozitelor şi taxelor comunale; înfiinţarea
unor noi taxe la ţiţei în folosul comunelor şi
judeţelor din regiunile petrolifere.
Originale şi copii

76 Raportul Prefecturii jud. Arad către 1941


Direcţia Administraţiei Locale şi 4-20
corespondenţa acesteia cu O.S.D.S. cu oct.
privire la înfiinţarea de taxe comunale
pentru refacerea cadastrelor fiscale
comunale din cadrul sus-numitei prefecturi.
Orig. şi copii

77 Proiect de Decret-Lege şi raportul 1941


Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale
către Preşedinţia Consiliului de Miniştri
privind suspendarea încasării unor taxe
sanitare pentru brutăriile ce urmează a se
înfiinţa la sate; legea pentru valorificarea
grâului; instrucţiuni pentru aplicarea
timbrelor pe pâine.
Originale şi copii

78 Ordine, rapoarte, referate, adrese etc. 1941


privind propunerile de înfiinţări de taxe
adiţionale, comunale pentru lucrări edilitare
prevăzute în legea administrativă, făcute de
primarul comunei Cenodul Mare, jud.
Timiş-Torontal.
Originale şi copii

79 Proiect de jurnal l Consiliului de 1941


Miniştri, ordine, rapoarte şi adrese privind 13 iun.-
sporirea taxelor de folosinţă a platformelor 1942
sau zonelor drumurilor judeţene şi 2 mart.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
comunale.
Originale şi copii

80 Situaţia împrumuturilor acordate 1941


comunelor de către Creditul Funciar Rural. 17 ian.
Copie

81 Decrete-Lege, referate, dări de seamă 1941


etc. privind reorganizarea Creditului 16 iul.-
judeţean şi comunal; situaţia asupra 1942
conferinţei „Creditul judeţean şi comunal”. 2 oct.
Originale şi copii

82 Proiect de decret-lege însoţit de 1941


instrucţiuni, aviz, circulară şi regulament
etc. privind înfiinţarea cantinelor obşteşti şi
colare; măsuri pentru supravegherea
modului de funcţionare a acestora.
Originale şi copii

83 Ordine, circulare, rapoarte şi extrase 1941


din ziare cuprinzând proclamaţiile şi
cuvântările fostului mareşal Ion Antonescu
din perioada 6 septembrie 1940-aprilie 1941
referitoare la: îndrumările administrative
rezultate din inspecţiile făcute în sudul şi
centrul Basarabiei (septembrie-octombrie
1941), îndrumări pentru ţărani; abdicarea
fostului rege Carol al II-lea etc.
Originale şi copii

84 Anteproiectul de Decret-lege privitor 1941


la organizarea sindicatelor profesionale
întocmit de Ministerul Muncii, Partidul
Social-Democrat, Partidul Naţional Liberal
etc.
Copii

85 Avize, rapoarte, referate etc. însoţite 1941


de contracte cu privire la anularea 27 ian.-
contractelor de concesiune pentru iluminatul 1942
cu electricitate a oraşului Olteniţa, jud. Ilfov Apr.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
şi Bocşa Montană, jud. Caraş-Severin.
Originale şi copii

86 Anteproiect de Decret-Lege pentru 1941


înfiinţarea carnetului general de identitate.
Copie

87 Nota şi referatul O.S.D.S. asupra 1941;


şedinţei de întocmire a regulamentului de 1948
contabilitate în partidă dublă; instituirea
sistemului de contabilitate în partidă dublă
la administraţiile locale superioare.
Copie

88 Referatul O.S.D.S. asupra lucrării 1941


profesorului Victor Brătulescu intitulată 28 aug.-
„Miniaturi şi manuscrise din Muzeul de 25 sept.
Artă religioasă” şi memoriul acestuia prin
care oferă ministerului exemplare ale
lucrării sale.
Orig.

89 Situaţii şi tabele privind datoriile 1941


municipiilor, oraşelor nereşedinţă şi 31 dec.
comunelor rurale la data de 31 decembrie
1941.

90 Planul general de activitate al 1941


Prefecturii jud. Arad pe perioada
1941-1946; tabelul Primăriei Municipiului
Arad cuprinzând situaţia comparativă
asupra încasărilor din cote adiţionale;
impozitul pe veniturile comerciale şi
industriale; impozitul pentru pompieri;
asupra valorii locative după terenurile
virane şi impozite asupra biletelor de intrare
la spectacole; situaţia numerică de
funcţionarii şi personalul de serviciu de la
acea primărie.
Originale şi copii

91 Rapoarte, memoriu, avize şi 1941


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
corespondenţă cu Direcţia Contenciosului 24 mai-
din M.A.I. privind rezolvarea problemei 18 iun.
cumului de funcţie a preotului Iow Birlea,
bibliotecar, şef de secţie la O.D.S.A.
Originale şi copii

92 Statistica administraţiilor locale şi 1941-


executarea bugetelor comunale pe exerciţiul 1942
financiar 1941/1942.
Copii

93 Decret-Lege pentru modificarea 1941


art. 32 alin. C şi art. 45 din Legea nr. 396 iulie-
din 3 mai 1941 şi pentru activarea 29 dec.
producţiei; regimului preţurilor; reprimarea
speculei ilicite şi sabotajului economic.
Copii

94 Proiectul de regulament privitor la 1941


înfiinţarea pe întreg teritoriul oraşului 29 iul.-
Buzău, a prestaţiei de serviciu în natură dec.
pentru dărâmarea şi refacerea construcţiilor
dărâmate de cutremur; regulament întocmit
în baza art. 167 din Legea administrativă;
raportul Pref. judeţului Caraş în legătură cu
prestaţiile în natură pentru refacerea
drumurilor.
Copii

95 Buletinul Oficial al judeţului Arad 1941


din 13 noiembrie 1941, anul XXIII; Buletin 13 nov.
Oficial al Jud. Arad din 12 decembrie 1941.
Tipărit

96 Buletinul Municipiului Timişoara, 1941


1 ianuarie 1941 nr. 1 anul XVIII. 1 ian.
Tipărit

97 Buletinul Municipiului Timişoara, 1941


15 ianuarie 1941, nr. 2 anul XVIII. 15 ian.
Tipărit

98 Buletinul Oficial al Municipiului 1941


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Timişoara; nr. 3, 1 februarie 1941; anul 1 febr.
XVIII.
Tipărit
99 Buletinul M.A.I. nr. 1 din 1 iunie 1941
1941. 1 iunie
Tipărit

100 Buletinul M.A.I. nr. 1 din august 1941


1941. aug.
Tipărit

101 Buletinul M.A.I. nr. 1 din 15 august 1941


1941. aug.
Tipărit

102 Buletinul M.A.I. nr. 1 din 18-24 1941


august 1941. aug.

103 Buletinul M.A.I. nr. 2 din septembrie 1941


1941. sept.
Tipărit

104 Buletinul M.A.I. nr. 3 din 1941


1 octombrie 1941. oct.
Tipărit

105 Buletinul M.A.I. nr. 3 din 1941


15 octombrie -15 decembrie 1941. oct.-
Tipărit dec.

106 Buletinul M.A.I. nr. 4 din 1941


1 noiembrie 1941. nov.
Tipărit

107 Buletinul M.A.I. nr. 5 din 1941


1 noiembrie-31 decembrie 1941. (Reforma nov.-
administrativă). dec.
Tipărit

108 Buletine informative bilunare ale 1941


Consiliului Superior al Transporturilor şi iunie-
Tarifelor-Oficiul de Studiu din cadrul 1942
Ministerului Lucrărilor Publice şi al dec.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Comunicaţiilor.

Anul 1942

1 Decrete-Legi, decizii, referate, studii 1942-


vol. I, privind organizarea şi atribuţiile direcţiilor 1951
vol. şi serviciilor din Ministerul Afacerilor
II, Interne, perioada 1 iunie 1942-1951.
vol. Originale şi copii
III
Raportul Cabinetului M.A.I. însoţit 1942 685
de scheme şi anteproiectul de Decret-Lege 2 febr.
referitor la organizarea şi funcţionarea
M.A.I., trimise spre aprobare Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri.
Anexă: documentaţia din 1940-1941;
limba germană.
Copii

3 Decrete-Lege, rapoarte, studii, 1942


memorii, referate, extrase din ziare, ordine 2 febr.-
etc. privind modificarea art. 120-123 2 apr.
(inclusiv) din Legea administrativă;
reorganizarea serviciilor administraţiei
locale; notă privitoare la raţionalizarea
serviciilor judeţene şi comunale.
Orig. şi copii

4 Proiectul Legii administrative 1942


înaintat lui Ion Antonescu spre aprobare.
Copii

5 Anteproiect de lege pentru 1942


organizarea Administraţiei Locale.

6 Rapoarte, referate şi note cu privire la 1942


materiale informative pentru Reforma 2 mart.
administrativă; principii; studiu întocmit de
directorul Oficiului Corneliu Rudescu
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
intitulat „Reforma ad-ţiei locale”;
propunerea Ministerului Finanţelor în
legătură cu întocmirea şi redactarea
capitalului „finanţelor locale”.
Originale şi copii

7 Referat întocmit de Ioan Damian, 1942


pretorul plasei Gătaia, judeţul Timiş-
Torontal în legătură cu dificultăţile ivite în
funcţionarea administraţiilor locale.
Copie

8 Referatul Oficiului de Studii cu 1942


privire la rolul prefectului în cadrul
Centrului Naţional de Românizare (C.N.R.);
propuneri pentru o autonomie
administrativă.
Copii

9 Decret-Lege pentru modificarea 1942


art. 128 şi 129 din Legea administrativă
(alegerea inspectorului general
administrativ); circulară privind sarcinile
inspectorilor generali administrativi;
propuneri pentru desemnarea inspectorilor
generali administrativi, prefecţilor,
subprefecţilor şi primpretorilor.
Originale şi copii

10 Rapoarte ale Prefecturii jud. 1942


Constanţa trimise Inspectoratului General 18-29
Administrativ al Circ. a V-a Constanţa dec.
privind dificultăţile şi lipsurile rezultate din
aplicarea legii modificatoare a legii
administrative precum şi a taxelor şi
impozitelor comunale.
Originale şi copii

11 Ordine, rapoarte, referate, adrese etc. 1942


privind înfiinţarea unei cotizaţii obligatorii
în sarcina proprietarilor ale căror imobile
câştigă o plus valută, în urma executării de
lucrări publice în vecinătatea imobilelor lor.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

12 Tarifele industriale C.F.R. 1942

13 Decret-Lege şi adresă privind 1942 2


modificarea legii de trecere în patrimoniul
statului a fostelor cimitire evreieşti-
dezafectate, dobândite de Centrul Naţional
de Românizare (CNR).
Copii

14 Decret-Lege şi raportul O.S.D.S. 1942 2


privind modificarea art. 4 din Legea
administrativă din 14 august 1938
(delimitarea comunelor rurale din ţară).
Copii

15 Ordine, rapoarte, telegrame, adrese 1942


etc. însoţite de tabele privind arondarea unor
comune din judeţele: Alba, Braşov,
Constanţa, Prahova, Roman, Tr. Mare şi
Tulcea; modificarea administrativă a
judeţului Tulcea prin trecerea plăşii Delta la
judeţele Chilia şi Ismail.
Originale şi copii

16 Rapoarte şi adrese privind evidenţa 1942


modificărilor unităţilor administrative din 26 iun.-
ţară pe lunile mai şi iunie 1942; tabele de 25 aug.
plase pe judeţe şi de împărţirea
administrativă a României.
Originale şi copii

17 Raportul Oficiului de Studii, 1942 4


Documentare şi Statistică către Ministerul
Afacerilor Interne privind calitatea
administrativă a comunei Lupeni, arătându-
se că deşi, juridic, această unitate este numai
comună rurală, în fapt posedă toate
elementele pentru condiţia de comună
urbană.

18 Raport, adresă, decizii, procese- 1942


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
verbale, tabele etc. privind trecerea satului 15 sept-
Tisa din teritoriul comunei Colibaşi, jud. 1946
Dâmboviţa, pe teritoriul comunei 18 mai
Stavropoleos, judeţul Prahova.
Originale şi copii

19 Adrese, telegrame, rapoarte, procese- 1942


verbale, tabele trimise de Ministerul 23 sep.-
Lucrărilor Publice şi prefecturile de judeţe 22 dec.
referitoare la propuneri pentru
transformarea unor sate, în sate model;
tabele de satele propuse.
Originale şi copii

20 Decret-Lege şi raport cu privire la 1942 5


trecerea Comisiei superioare a planurilor de
sistematizare, înfrumuseţare şi dezvoltare a
oraşelor în cadrul Ministerului Lucrărilor
Publice şi al Comunicaţiilor.

21 Rapoarte, aviz şi corespondenţă între 1942


Ministerul Lucrărilor Publice şi 17 oct.-
Comunicaţiilor, Ministerul Culturii 5 nov.
Naţionale şi Oficiul de Studii privind
înfiinţarea unei secţii de urbanistică pe
lângă Politehnica din Bucureşti; Legea
urbanistică (Italia).
Originale şi copii

22 Decret-Lege şi raport privind 1942 5


întocmirea planurilor de sistematizare pe
regiuni, comune urbane şi rurale.
Copii

23 Raport privind principalele probleme 1942


edilitare ale staţiunii balneo-climaterice
„Carmen-Sylva” jud. Constnţa.
Copii

24 Instrucţiuni pentru parcelarea şi 1942


executarea lucrărilor publice spre a fi ferite
de efectele marilor viituri de ape.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
25 Anteproiect de Decret-Lege pentru 1942
organizarea sanitară a statului.

26 Anteproiect pentru „Îndreptarul 1942


notarului”; procese-verbale ale Comisiei 7-27
pentru întocmirea sus-numitului îndreptar. iunie
Copii şi tipăritură

27 Decret-Lege, expunere de motive şi 1942


avizul Consiliului Legislativ privind
modificarea unor dispoziţiuni din legea de
organizare a Poliţiei Generale a Statului din
anul 1929; notă privitoare la pensionarea
funcţionarilor poliţieneşti.
Orig. şi copii

28 Decret-lege pentru organizarea 1942


Poliţiei Generale a Statului; modul de
întocmirea statisticilor de către Direcţia
Generală, Pol. şi Siguranţei, Insp. General al
Jandarmeriei, Direcţia Generală a
Penitenciarelor şi Comandamentul
Pompierilor.
Copii

29 Decret-Lege pentru sancţionarea 1942 6


infractorilor.
Copie

30 Referat întocmit de O.S.D.S. cu 1942 4


cuprinsul observaţiei asupra proiectelor 10 apr.
făcute de Pref. jud. Hunedoara cu privire la
organizarea serviciului de pază în comunele
rurale prin guarzi comunali şi la înfiinţarea
Serviciului de montă.

31 Rapoarte ale Prefecturii jud. Timiş- 1942


Torontal însoţite de decizii, procese-verbale, 5 mart.
tabele etc. cu privire la constituirea şi
funcţionarea Consiliului de prefectură, de
pretură şi a Sfatului comunal; memoriul
Comitetului de conducere al Asociaţiei
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
comunelor în legătură cu greutăţile făcute
de prefectul judeţului, în ceea ce priveşte
electrificarea comunelor din plasa Recaş;
propuneri pentru majorarea veniturilor
comunale; măsuri pentru aprovizionarea
populaţiei cu zahăr; situaţii de personal, etc.
Anexă: bugetul Primăriei oraşului
Timişoara pe exerciţiul 1941/1942.
Originale şi copii

32 Rapoarte, telegrame şi referate ale 1942


insp. generale administrative şi ODSA cu 10
privire la funcţionarea consiliilor de mart.-
colaborare; necesitatea convocării lunar, a 4 mai
consiliilor de colaborare şi a sfaturilor
comunale.
Originale şi copii

33 Sinteză asupra raportului Insp. 1942


General Ad-tiv al Circ. VIII-a Galaţi; 8-14
rapoarte şi procese-verbale cu privire la apr.
problemele consiliului de colaborare al unor
primării; refacerea clădirilor instituţiilor
publice; aprovizionarea populaţiei;
românizarea comerţului; industriei şi
meseriilor; raporturile dintre prefectură şi
primăriile reşedinţă de judeţ.
Originale şi copii

34 Raportul Oficiului de Studii către 1942 5


Ministerul de Interne cu privire la dreptul de 15 ian.
aplicare a pedepselor notarilor, prefecţilor,
subprefecţilor, primarilor municipali şi
comunali.
Copie

35 Raport asupra lucrărilor sesiunii 1942 6


Institutului Internaţional de Ştiinţe
Administrative care a avut loc la Berlin.

36 Referate ale O.S.D.S. cu privire la 1942


organizarea Partidului Naţional Democrat al
muncitorilor germani; sistemul economic
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
german, etc.

37 Ordine, adrese, tabele etc. privind 1942


programul cursurilor administrative cu
subofiţerii şi pretorii, precum şi conferinţe
în legătură cu întocmirea planurilor de
sistematizare a satelor; măsuri contra
atacurilor antiaeriene a oraşelor şi altele.
Tipărituri

38 Circulare şi ordine transmise 1942


inspectoratelor generale ad-tive şi 14-19
primăriilor reşedinţă de judeţ, precum şi aug.
rapoartele acestora referitoare la programa
analitică a cursurilor de perfecţionare cu
subprefecţii; conferinţe în cadrul serviciilor
financiare şi de contabilitate; convocări la
cursuri etc.
Originale şi copii

39 Rapoarte ale serviciilor ad-tive din 1942


cadrul prefecturilor jud.: Bihor, Brăila, 30 apr.-
Sibiu etc. însoţite de dări de seamă şi 18 aug.
procese-verbale trimise O.S.D.S. privind
organizarea unor conferinţe lunare, cu
caracter moral-educativ şi de pregătire
profesională cu participarea tuturor
funcţionarilor şi şefilor de servicii ai
prefecturilor sus-menţionate.
Originale şi copii

40 Sintezele conferinţelor ce s-au ţinut 1942


la Ministerul de Interne cu inspectorii 1-3 oct.
generali ad-tivi şi prefecţii de judeţ, în zilele
de 1-3 octombrie 1942.

41 Circulare, rapoarte ale inspectoratelor 1942


generale administrative trimise O.S.D.S. şi 28
rapoartele acestuia (înainte către MAI) cu mart.-
privire la conferinţele ţinute cu inspectorii 19 dec.
generali ad-tivi şi problemele discutate;
programul cursurilor ad-tive.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
ODSA cere subdirectorului general
dr. Eugen Bianu să depună o sinteză a
conferinţei pe care trebuie să o ţină.
Originale şi copii

42 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ şi 1942


ale primăriilor reşedinţe de judeţe, însoţite 3 sept.-
de procese-verbale trimise O.S.D.S. şi 13 oct.
corespondenţa acestuia cu diferite direcţii
din Ministerul Afacerilor Interne referitoare
la conferinţele administrative ţinute cu
prefecţii şi primarii judeţelor şi oraşelor;
programul cenzurilor respective.
Originale şi copii

43 Circulară, rapoarte ale inspectoratelor 1942


generale administrative ale Regiunii a III-a febr.-
Braşov şi a IV-a Bucureşti, în legătură cu oct.
funcţionarea cursurilor practice cu pretorii,
ce s-au ţinut la Braşov, Ploieşti şi Râmnicu-
Sărat; girarea posturilor pretorilor de către
secretarii comunali ( pe perioada cursurilor).
Originale şi copii

44 Ordine, circulare, telegrame şi adrese 1942


cu privire la cursurile de pregătire 12
profesională cu pretorii şi notarii; tabele de sept.-
subiectele propuse pentru cursurile 3 dec.
respective; tabele nominale de notarii
comunali care participă la cursurile
administrative.
Originale şi copii

45 Rapoarte, referate şi telegrame ale 1942


inspectoratelor generale administrative, ale 23
prefecturilor de judeţ şi ale Oficiului de sept.-
Studii cu privire la aprobarea programului 5 ian.
cursurilor cu primarii, ajutorii de primari
rurali şi casierii comunali rurali; tabele de
comunele unde s-au ţinut cursurile
respective şi cu subiectul lucrărilor
respective.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

46 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ, 1942-


vol. 1 ale primăriilor reşedinţă de judeţ ale 1943
Prefecturii Poliţiei Capitalei, Direcţia
Contencios etc. însoţite de textul
conferinţelor ţinute la cursurile
administrative cu primarii oraşelor despre:
sfaturile comunale (constatări şi propuneri);
raportul între poliţie şi administraţie;
verificarea şi justificarea conturilor de
gestiune; atribuţiile legale şi actele juridice
ale primarului, dreptul penal; consiliile de
colaborare; înfiinţarea serviciilor comunale
obligatorii; necesitatea înfiinţării poliţiei
comunale şi simplificării administrative în
scopul înlesnirii realizărilor gospodăreşti;
dezvoltarea problemelor edilitare într-un
municipiu; prestaţii în natură; igiena
oraşelor; asistenţa socială şi aprovizionarea
oraşului şi satului etc.
Originale şi copii

47 Referatul O.S.D.S. cuprinzând 1942


observaţii asupra anteproiectului de
regulament pentru organizarea şi
funcţionarea Institutului pentru finanţarea
unităţilor administrative locale.

48 Rapoarte, tabele şi scheme de 1942


organizare cu privire la situaţia
administraţiilor locale.

49 Tabele nominale de comunele rurale 1942


din judeţele Alba, Vlaşca, întocmite după 1 oct.-
veniturile ordinare. 1943
Copii 16 ian.

50 Note informative privind 1942


concesionarea iluminatului, distribuţiei şi a
tracţiunii electrice în Municipiul Ploieşti.
Copii

51 Referate ale O.S.D.S. cuprinzând 1942-


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
observaţii asupra cererii oraşului 1943
Techirghiol, jud. Constanţa de a i se acorda
o subvenţie pentru acoperirea deficitului
veniturilor ordinare pe ex. financiar
1942/1943.
Copii

52 Referatul O.S.D.S. cu privire la 1942


proiectul de lege pentru asigurarea
gospodăriilor ţărăneşti şi a inventarului
agricol viu şi mort.
Copii

53 Raport însoţit de schema pentru 1942


întocmirea planului general de activitate 3 nov.
comunală pe categorii de necesităţi (alcătuit
de inspectorul general administrativ,
Constantin-Ifrim) trimis de Oficiu,
Ministerului Afacerilor Interne.
Originale şi copii

54 Decret-Lege, avize, adrese, rapoarte 1942-


etc. privind modificarea şi completarea unor 1944
dispoziţii în legătură cu înfiinţarea şi
executarea prestaţiei în natură sau
răscumpărarea ei.
Anexă: instrucţiuni cu privire la
înfiinţarea şi executarea prestaţiei.

55 Circulare, rapoarte ale 1942


vol.1+ Inspectoratelor generale administrative şi ian.-16
vol. 2 ale prefecturilor de judeţ, însoţite de sept.
instrucţiuni, regulamente-tip şi tabele
precum şi corespondenţă cu Cabinetul
ministrului Afacerilor Interne cu privire la
înfiinţarea şi executarea prestaţiei în natură
(în comunele rurale); situaţia evaluării
prestaţiei ordinare pe exerc. 1942/1943
întocmite pe baza recensământului din dec.
1942; studiu întocmit de colonelul în
rezervă Andreescu Mihail, prefectul jud.
Făgăraş, intitulat „Cum trebuie executată
munca prin prestaţie”; observaţii asupra
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
conformităţii regulamentului-tip pentru
organizarea prestaţiei în natură; asupra
arondării plăşii Aiud şi asupra rapoartelor
de activitate ale unor prefecturi de judeţ;
instrucţiuni ad-tive şi tehnice pentru cazurile
de inundaţii etc.
Originale şi copii

56 Adrese, rapoarte şi referate ale 1942


Ministerului Lucrărilor Publice şi 12
Comunicaţiilor şi Primăriei Municipiului mart.-
Ploieşti cu privire la refuzul personalului iunie
mobilizat pentru lucru la societăţile
petrolifere de a plăti prestaţia în natură.
Originale şi copii

57 Raportul Prefecturii jud. Olt trimis 1942


O.S.D.S.; nota şi raportul acestuia cu privire 1 mart.
la regulamentul tip pentru organizarea
prestaţiei în natură, în judeţul Olt.
Originale şi copii

58 Raportul Prefecturii Judeţului 1942


Râmnicu Sărat trimis O.S.D.S. însoţit de 23 aug.
instrucţiuni pentru organizarea prestaţiei în
natură, în toate comunele din judeţ.

59 Rapoarte ale primăriilor urbane 1942


reşedinţă de judeţ însoţite de tabele trimise 25
O.S.D.S. privind situaţia de evaluare a sept.-
prestaţiei ordinare pe exer. 1942, conform 3 dec.
Ordinului nr. 11.907 din 12 sept. 1942.
Original şi copii

60 Lucrarea „Cum trebuie executată 1942-


munca prin prestaţie” de colonel 1943
M. Andreescu, prefectul judeţului Făgăraş,
Regulament pentru organizarea, pregătirea,
executarea prestaţiei în natură şi
recepţionarea lucrărilor.

61 Proiect de Decret-Lege însoţit de 1942


expunere de motive, rapoarte, referate şi 27
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
memorii privind modificarea Căilor Ferate nov.-
Particulare (C.F.R.); regulament pentru 1943
recrutarea, înaintarea şi salarizarea 28 iun.
personalului liniilor ferate din judeţul
Prahova; Decret-Lege pentru înfiinţarea şi
organizarea Regiei autonome a drumurilor
şi lucrărilor speciale (R.A.D.S.); Decret-
Lege pentru plata avansurilor la materiale;
acte de concesiuni pentru construirea şi
exploatarea prelungirii liniei ferate Ploieşti-
Văleni de Munte, până la Măneciu Ungureni
şi a liniei ferate Ploieşti Târgovişte, jud.
Prahova şi Dâmboviţa, etc.
Originale şi copii

62 Regulamente pentru înfiinţarea 1942-


fondului de garanţie mutuală al mânuitorilor 1945
de bani, valori şi materiale publice ai
Ministerului.
Originale şi copii

63 Decret-lege, ordine, rapoarte, 1942


referate, adrese etc. privind reglementarea 27 mart.
veniturilor care alimentau fostul fond de
construcţii al Ministerului Afacerilor
Interne, pentru desfiinţarea unora din ele,
precum şi pentru stabilirea modului de
percepere.
Originale şi copii

64 Corespondenţă cu Ministerul 1942


Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor cu apr.17-25
privire la drumurile din regiunea Deltei-
Dunării; harta Deltei-Dunării corectată după
ridicările făcute de Direcţia Pescăriilor scara
1:200.000.
Originale şi copii

65 Raportul O.S.D.S. (înaintat MAI) 1942 2


cuprinzând propuneri pentru completarea 19 mai
art. 172 din Legea administrativă cu o
dispoziţie tranzitorie, prin care să se prevadă
utilizarea fondului cu destinaţie specială,
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
din cauza stării de război.

66 Decret-lege pentru modificarea art. 4 1942 1


din Legea pentru organizarea Municipiului
Bucureşti, din 4 martie 1939.

67 Proiect de Decret-Lege, rapoarte, 1942


adrese etc. pentru organizarea de parcuri 22 apr.-
speciale pentru automobile pe raza 2 oct.
municipiului Bucureşti; anteproiecte de legi
propuse de O.S.D.S. (concepte) etc.
Originale şi copii

68 Lista locuitorilor din Sectorul IV al 1942 1


Primăriei Municipiului Bucureşti care au
donat pentru colecta de îmbrăcăminte de
iarnă pentru ostaşii de pe front.
Orig.

69 Proiect de Decret-lege, raport şi 1942


adresa privind modificarea legii pentru 3-11
ajutorarea familiilor nevoiaşe ale mai
concentraţilor.
Originale şi copii

70 Decret-lege, adrese etc. privind 1942


prelungirea termenului de aplicarea 10 dec.
dispoziţiunilor excepţionale pentru Primăria
Municipiului Bucureşti de a cumpăra la
preţul zilei, combustibil şi furaje.

71 Raport cu privire la mişcarea 1942


populaţiei în judeţul Arad pe perioada
1930-1941 şi încurajarea căsătoriilor şi
natalităţii.

72 Proiect de Decret-Lege, rapoarte, 1942


circulară, notă etc. pentru punerea sub 14 oct.-
protecţie obştească a bunurilor publice şi 5 dec.
pentru declararea de interes obştesc a
bunurilor comunale şi comune.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

73 Corespondenţă cu privire la 1942


organizarea birourilor de populaţiei;
recensământul populaţiei din 1941; crearea
oficiilor statistice de plasă etc.

74 Raport al Oficiului de Documentare 1942


şi Studii Administrative privind observaţiile 3 iulie
acestuia în legătură cu rezoluţia
vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri,
pusă pe anteproiectul de lege pentru
înfiinţarea Oficiului Central al Populaţiei.
Copie

75 Proiect de Decret-Lege, expunerea de 1942


motive, aviz, rapoarte etc. privind stârpirea 3 iunie
vagabondajului, cerşetoriei, prostituţiei
clandestine şi trândăviei.
Originale şi copii

76 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1942


motive, jurnale, rapoarte, referate, adrese 13 ian.-
etc. privind controlul conturilor de judecată 1943
(administrarea) gestiunilor administraţiilor 28 oct.
locale şi pentru instituirea comisiilor de
judecară şi fixarea de atribuţiuni diferitelor
organe însărcinate cu operaţiunile de
verificarea conturilor de gestiune ale
administraţiilor locale din provinciile
Basarabia şi Bucovina.
Originale şi copii

77 Decret-Lege, proiect de Decret-Lege, 1942-


referate, rapoarte, procese-verbale, 1943
instrucţiuni, tabele etc. privind simplificarea
şi uniformizarea lucrărilor de birou ale
organizaţiilor locale; organizarea controlului
preventiv şi financiar pe lângă
administraţiile locale; observaţii asupra
instrucţiunilor pentru raţionalizarea şi
simplificarea operaţiunilor de înregistrare şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
arhivare a lucrărilor, în cadrul Dir. Caselor
şi Fondurilor Speciale şi a Regiei Autonome
a Asigurărilor de Stat (R.A.A.S.);
constatările făcute de referenţii Oficiului de
Studii cu ocazia inspecţiilor efectuate în jud.
Arad, Caraş şi Timiş-Torontal, în legătură
cu simplificarea şi raţionalizarea lucrărilor
de birou; planul de activitate etc.
Originale şi copii

78 Rapoarte şi telegrame ale 1942


prefecturilor de judeţ şi ale primăriilor de oct.-
reşedinţă din ţară trimise Oficiului de Studii dec.
cuprinzând observaţii şi propuneri, în
legătură cu raţionalizarea şi simplificarea
lucrărilor de birou.
Originale şi copii

79 Ordine, circulare şi raport însoţite de 1942-


un regulament cu privire la situaţia noului 1943
regim de cancelarie la unităţile
administrative din cadrul Inspectoratului
General Administrativ al Regiunii Braşov.
Originale şi copii

80 Anteproiect de Decret-Lege pentru 1942


raţionalizarea lucrărilor de birou şi a actelor
administrative (comune rurale, preturi,
comune urbane, municipii şi prefecturi);
constatările şi propunerile Comisiei pentru
simplificarea lucrărilor de birou în
administraţiei; formulare etc.

81 Rapoarte ale prefecturilor de judeţe 1942


din ţară trimise Oficiului de Studii, 16 oct.-
Documentare şi Statistică, ca urmare a 31 dec.
Ordinului acestuia nr. 36025 din
22 noiembrie 1941 şi a circularei nr.
112431/1942 privind componenţa consiliilor
de colaborare şi a sfaturilor comunale;
propuneri pentru completarea consiliului cu
câte un reprezentant al industriei,
comerţului şi al intelectualităţii.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

82 Programul de lucrări ale /1942/


administraţiei locale privitor la probleme
administrative culturale, sanitare, construcţii
etc. (organizare, structura pe compartimente
şi funcţionare) etc.
Copie

83 Ordin şi adresa Cabinetului 1942


Ministerului Afacerilor Interne privind 10
înfiinţarea Delegaţiei economice a mart.
guvernului, sub preşedinţia Ministerului de
Finanţe; atribuţiile acesteia.
Originale

84 Ordinul cabinetului subsecretarului 1942


de stat din M.A.I. către Oficiul de Studii, 9-11
Documentare şi Statistică şi referatul apr.
acesteia privind înăsprirea sancţiunilor
aplicabile falsificatorilor laptelui şi
derivatelor sale.
Originale

85 Decret-Lege, raport şi ordonanţe 1942


privind pedepsirea infracţiunilor săvârşite în
împrejurările create de starea de război.
Ordonanţa împotriva infractorilor faţă de
popor, din 5 septembrie 1939. (R.G.BI.Ip.
1679).
Copii

86 Referate ale O.S.D.S. cuprinzând 1942


propuneri în vederea adaptării Codului 31 aug.
Funcţionarilor Publici la situaţia actuală de
pe lângă Ministerul de Finanţe.
Copii

87 Adrese ale Ministerului Justiţiei 1942


trimise O.S.D.S. şi avizul acestuia relativ la febr.-
reconstituirea registrului debitorilor 17-24
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
agricoli-prevăzuţi în legea conversiunii
agricole-în cazul pierderii datorită forţei
majore.
Orig. şi copii

88 Proiect de Decret-Lege, ordine, 1942


rapoarte, adrese etc. privind completarea 20 ian.-
Legii nr. 785 din 23 decembrie 1942 pentru 1943
modificarea art. 251 din Codul Penal şi 23 ian.
organizarea unei proceduri speciale pentru
judecarea în materie de mită.
Orig. şi copii

89 Nota Ministerului de Interne către 1942


Oficiu şi Studii şi referatul acestuia în 3 mart.-
legătură cu atribuţiile delegatului statului, 4 apr.
prevăzute în art. 21 din regulamentul Legii
Administrative.
Orig. şi copii

90 Referate întocmite de prefecturile de 1942


judeţe şi primăriile din ţară şi de referenţii
Oficiului de Studii, cuprinzând propuneri în
legătură cu înglobarea bugetului izlazurilor,
comitetelor şcolare şi a comitetelor locale
de patronaj în bugetele comunale şi la
introducerea controlului preventiv în
administraţiile locale.
Originale şi copii

91 Proiect de Decret-Lege însoţit de lista 1942


de legi privind înfiinţarea Asociaţiei
judeţelor comunale de toate categoriile,
întreprinderilor comunale şi exploatărilor
comunale în vederea refacerii bunurilor
distruse de război, sau din caz de forţă
majoră; modernizarea drumurilor, precum şi
executarea oricăror altor lucrări ce
interesează administraţia locală; tabel de
legile care reglementează asociaţiile şi
fundaţiile.

92 Circulare, decizii, rapoarte şi adrese 1942


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
însoţite de procese-verbale şi instrucţiuni 17
etc. cu privire la înfiinţarea şi organizarea sept.-
întreprinderilor şi atelierelor comunale din 1943
cadrul prefecturilor de judeţe; propuneri 22 mai
pentru înfiinţarea unui birou pe lângă
Direcţia Administraţiilor Locale care să se
ocupe de probleme comunale; salarizarea
ucenicilor de la atelierele municipale etc.
Originale şi copii

93 Statutele Asociaţiei Speciale a 1942


comunelor din plasa Târnăveni, judeţul Tr. 12 apr.
Mare pentru înfiinţarea unui atelier necesar
executării de tuburi şi plăci de beton.
Copii

94 Ordinele Preşedinţiei Consiliului de 1942


Miniştri către O.S.D.S. şi rapoartele acesteia 13
însoţite de tabele şi de un regulament nov.-
privind organizarea şi funcţionarea 1943
cantinelor obşteşti din Capitală şi din ţară, 26 aug.
de sub conducerea Consiliului de Patronaj;
tabele de cantinele din Capitală şi din ţară.
Originale şi copii

95 Rapoarte, circulare, borderouri şi 1942-


corespondenţă cu diferite direcţii din M.A.I. 1943
referitoare la lucrările statistice, executate la 13 mart
Direcţia Ad-ţiei Locale în cursul exerciţiului
1942/1943; lucrări statistice comunale;
tabele de terenurile virane de la municipii,
oraşe, reşedinţă şi nereşedinţă; ajutorarea
copiilor refugiaţi; numărul avocaţilor de la
prefecturi şi municipii; situaţia
împrumuturilor contractate de Ad-ţiile
locale la diferite instituţii de credit din ţară
şi străinătate; situaţia lucrărilor executate şi
neexecutate de Administraţiile locale;
refacerea clădirilor distruse de război sau de
cutremurul din 1940; situaţia imobilelor
Centrului Naţional de Românizare, necesare
prefecturilor oraşelor; meseriaşi şi prizonieri
utilizaţi de administraţiile locale.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

96 Cerere adresată Ministerului de


Interne de evreii dobrogeni (descendenţi ai 1942
locuitorilor evrei, care la 11 aprilie 1877, 22 aug.-
aveau domiciliul în judeţele Constanţa şi 1943
Tulcea) prin care solicită acordarea unor
avantaje prin statutul evreilor; referatul
OSDS.

97 Modificări propuse la Legea pentru 1942 2


organizarea ministerelor.

98 Circulare, telegrame, adrese şi 1942


rapoarte ale Ministerului Muncii, Insp. 12 iun.-
General al Jandarmeriei, ale unor direcţii 1943
din M.A.I. precum şi ale prefecturilor de 12 oct.
judeţ şi primăriile din ţară cu privire la
lucrările executate, în lunile iunie-august
1942, cu munca de folos obştesc; scutiri şi
substituirea evreilor de la munca de folos
obştesc etc.
Originale şi copii

99 Decizii, circulare, telegrame şi 1942


corespondenţă referitoare la: epidemia de
tifos exantematic din Lagărul de prizonieri
din comuna Slobozia, jud. Ialomiţa; mişcări
de personal; arondarea unor comune din
judeţul Timiş-Torontal; organizarea
cursurilor de finanţe locale; programul
cursurilor administrative şi tabele de
funcţionarii ce iau parte la cursurile
respective; propuneri pentru modificarea
legii administrative, componentei Cons. de
colaborare la municipii; eliminarea evreilor
din viaţa artistică; propunerea Soc. germane
de asigurări, Oskar Schunch în legătură cu
înfiinţarea unei sucursale în România c
participarea statului român.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
100 Notă despre ordinele date de M.A.I. 1942
în legătură cu aprovizionarea populaţiei. ian.-
Adrese ale Oficiului de Studii către nov.
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării
Populaţiei Civile şi INCOP cu privire la
aprovizionarea populaţiei cu cereale şi
lemne, precum şi activitatea federalelor
Covurlui, Tecuci şi Tutova.
Copii

101 Decret-Lege, rapoarte, adresă etc. 1942


privind dovada cetăţeniei române a 11 mai
locuitorilor înscrişi în registrele de
naţionalitate din teritoriile ocupate.
Originale şi copii

102 Circulare, rapoarte ale prefecturilor 1942


de judeţ şi ale primăriilor din ţară însoţite de 15 dec.-
tabele, precum şi corespondenţă cu Preş. 1943
Consiliului de Miniştri şi diferite direcţii din 14 dec.-
M.A.I. cu privire la întocmirea 1944
monografiilor judeţene; plan de întocmirea
monografiilor; tabele de monografiile
depuse la Preş. Cons. de Miniştri şi
O.S.D.S.; contribuţia funcţionarilor din
judeţe la întocmirea monografiilor şi modul
în care a fost recompensată munca acestora;
semnalarea întocmirii monografiei judeţului
Dolj de către arheologul D. Nicolaescu
Plopşor (lipseşte monografia).
Originale şi copii

103 Corespondenţă cu Banca 1942-


Românească S.A. şi tabel privind executarea 1944
bugetelor la oraşele reşedinţă pe exerc.
1942/1943, precum şi prevederile pe anul
1943/944; tabel cu sumele înscrise în
bugetul Prefecturii jud. Ilfov pe exerc.
1942/1943 pentru apărarea pasivă.
Originale şi copii

104 Raport întocmit de Corneliu 1942


Rudescu, directorul Oficiului de Studiu, 16 mart
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Documentare şi Statistică însoţit de o dare
de seamă asupra activităţii administrative,
economice şi culturale a municipiilor
Braşov şi Chişinău făcută cu ocazia vizitei
dr. Wilhelm Stuckart, secretar de stat al
Germaniei în România, dr. Dellbrüce,
Regierumgsprö-sident” al Vienei, dr.
Globke şi Kettner, consilieri administrativi
privind rezultatele aplicării formulei
germane de organizare a prefecturii şi
provinciei.
Copii

105 Corespondenţă între Ministerul 1942


Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor 4 mai
Străine referitoare la necesitatea punerii la
dispoziţia Centrului de Studii pentru
cercetarea relaţiilor României cu Ungaria de
pe lângă M.A.S., a materialului documentar
statistic privind expulzări şi refugieri;
propuneri pentru rezolvarea problemei
trecerii de frontieră în Ungaria.
Originale şi copii

106 Rapoarte, referate, adrese etc. însoţite 1942


de procese-verbale şi tabele cu privire la 18 febr.
problema ridicării satului; lucrările Comisiei
pentru „îmbunătăţirea traiului săteanului”;
componenţa acesteia; propuneri pentru
înfiinţarea de biblioteci săteşti; tabele de
satele cele mai bine gospodărite pe plăşi; de
comunele rurale care vor completa
„chestionarul privitor la starea economică a
satelor”, etc.
Originale şi copii

107 Dare de seamă şi sinteză asupra 1942


activităţii Casei de Asigurări Sociale din
M.A.I., pe perioada 6 septembrie 1940-31
iulie 1942.

108 Rapoarte şi dări de seamă privind 1942


activitatea direcţiilor şi serviciilor centrale
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
din M.A.I., pe perioada 6 sept. 1940-31 iulie
1942.
Originale şi copii

109 Raportul O.S.D.S. însoţit de proiectul 1942


broşurii „Activitatea de doi ani a 10 dec.
Ministerului Afacerilor Interne” (6 sept.
1940-6 sept. 1942) înaintat Ministerului
Afacerilor Interne spre aprobare.
Copii

110 Circulară, rapoarte şi dări de seamă 1942


asupra activităţii Ministerului Afacerilor
Interne, pe perioada 6 sept. 1940-6 sept.
1942.
Originale şi copii

111 Rapoarte însoţite de dări de seamă 1942


vol.I, asupra activităţii M.A.I. şi a unităţilor în
Vol. subordine, pe perioada 6 septembrie 1940-
II ianuarie 1943.
Originale şi copii

112 Albume (două) de fotografii privind 1942


realizările edilitare (poduri, şosele, străzi) ian.-
din judeţele Argeş şi Caraş, în cursul anului dec.
1942.

113 Raport întocmit de O.S.D.S. asupra 1942


problemelor administrative ale Bucovinei de
Nord.

114 Corespondenţă între Ministerul 1942


Afacerilor Străine, Direcţia Administraţiei 12 oct.-
de Stat şi Oficiului de Studii referitoare la 1943
realizările administraţiei româneşti în 20 oct.
Transilvania de la 1918-1940; tabel de
situaţia lucrărilor ad-tive realizate în judeţul
Timiş-Torontal pe aceeaşi perioadă.
Originale şi copii

115 Ordine circulare, rapoarte, referate şi 1940


adrese cu privire la inspecţiile făcute de ian.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Petre Strihan, ministru subsecretar de stat al nov.
MAI, în cursul anului 1942; constatări,
observaţii şi măsuri de îndreptare; procese-
verbale de inspecţii ale pretorilor din
judeţele Arad, Braşov, Buzău şi Timiş-
Torontal pe perioada 1937-1942 (când nu se
făceau inspecţii organizate); dare de seamă
asupra conferinţelor administrative ţinute la
Sibiu; tabele de situaţia lunară a inspecţiilor;
propuneri pentru realizarea unor căi de
comunicaţie în regiunea moţilor; măsuri
pentru refacerea dispensarului din comuna
Bahnea, jud. Târnava Mare; refacerea şi
completarea reţelei telefonice judeţene, etc.
Originale şi copii

116 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


vol. I Administrativ Regiunea a IV-a Bucureşti 15 iun.-
trimise O.S.D.S. privind activitatea 31 dec.
vol. II prefecţilor din judeţele Buzău, Ilfov,
Râmnicu Sărat şi Vlaşca, pe perioada
10 mai 1942-10 decembrie 1942.
Originale şi copii

117 Sinteza raportului de studii cu privire 1942-


la modul de administrare a plăşii Adam- 1943
Clisi din judeţul Constanţa; rapoarte asupra
anchetelor de studii făcute de referenţii:
Eugen Nicoară şi Vasilescu în regiunea
Dobrogei (1 ianuarie-10 iunie 1942).

118 Rapoarte, sinteze, referate, note de 1942


vol. 1 serviciu etc. ale OSDS privind planul de mart.-
+ anchete de studiu pe anul 1942; anchete de 23 iul.
vol. 2 studii făcute de referenţii Oficiului în
judeţele: Bacău, Braşov, Dolj, Făgăraş,
Gorj, Hunedoara (Valea Jiului şi Ţara
Haţegului) Mehedinţi, Muscel, Prahova,
Roman, Sibiu şi Vlaşca (situaţia populaţiei
ceangăilor din jud. Bacău şi Roman,
probleme muncitoreşti şi a populaţiei
minoritare, românizare etc.).
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

119 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


Administrativ al Circ. a II-a Bacău însoţite 11 feb.-
de procese-verbale de inspecţiile efectuate 31 dec.
în judeţele din cadrul inspectoratului
menţionat, pe perioada 1 ianuarie 1942-31
decembrie 1942.
Originale şi copii

120 Raportul Inspectoratului General 1942


Administrativ Regiunea Braşov trimis 20 nov.
O.S.D.S. privind activitatea prefecţilor din
cadrul inspectoratului sus-menţionat de la
10 oct.-10 noiembrie 1942; constatări şi
măsuri luate cu ocazia inspecţiilor
respective.
Orig.

121 Raport al Inspectoratului General 1942


Administrativ Regiunea a IV-a Bucureşti 10 sept.
însoţite de aviz şi o ordonanţă trimise
O.S.D.S. cu privire la constatările făcute
asupra Asociaţiei de asigurare mutuală a
vitelor din judeţul Ilfov.
Copii

122 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


Administrativ Circ. a V-a Constanţa trimise 18 aug.-
O.S.D.S. însoţite de rapoarte sintetice ale 17 sept
dărilor de seamă de activitate a prefecţilor
din circumscripţia sus-menţionată de la 10
mai 1942-10 sept. 1942; constatări şi măsuri
luate cu ocazia inspecţiilor.
Originale şi copii

123 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


Administrativ Craiova trimise O.S.D.S. ian.-
însoţite de dări de seamă şi procese-verbale 16 dec.
privind inspecţiile prefecţilor, subprefecţilor
şi primarilor pe perioada ian.-dec. 1942;
realizările executate de către judeţele din
cuprinsul insp. sus-menţionat, din planul de
constatări şi măsuri luate cu ocazia
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
inspecţiilor.
Originale şi copii

124 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


Administrativ al Circ. VII Galaţi trimise
O.S.D.S. însoţite de dări de seamă sintetice
asupra inspecţiilor şi activităţii prefecţilor şi
subprefecţilor pe perioada 10 august 1942-
10 ian.1943; constatări şi măsuri luate cu
această ocazie.
Originale şi copii

125 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


vol. Administrativ al Regiunii a IX-a Piteşti 19 iun.
II, însoţite de dări de seamă trimise Oficiului
vol. II de Studii, Documentare şi Statistică
referitoare la activitatea prefecţilor din
judeţele: Argeş, Olt, Muscel şi Teleorman,
pe perioada 10 mai 1942-10 decembrie
1942, constatări şi măsuri luate cu ocazia
inspecţiilor.
Originale şi copii

126 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


Administrativ al Regiunii Timişoara însoţite 20 iul.-
de dări de seamă asupra activităţii 1943
prefecţilor din judeţele Arad, Caraş şi ian.
Timiş-Torontal; constatări şi măsuri luate cu
ocazia inspecţiilor.
Originale şi copii

127 Rapoarte de activitate ale 1942


vol. inspectorilor generali administrativi ai feb.-
II, circumscripţiilor: Alba-Iulia, Bacău, dec.
vol. II Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi şi Piteşti pe
perioada ianuarie-decembrie 1942,
cuprinzând probleme cu caracter
administrativ, economic şi social.
Originale şi copii

128 Rapoarte ale Inspectoratului General 1942


Administrativ, Circ. IX-a Piteşti trimise
O.S.D.S. însoţite de procese-verbale de
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
inspecţiile efectuate în judeţele din cadrul
inspectoratului, pe perioada 1 aprilie-31 mai
1942; constatări şi măsuri luate cu această
ocazie.
Originale şi copii

129 Rapoarte ale O.S.D.S. către 1942-


Ministerul de Interne privind activitatea 1943
judeţului Argeş, de la 1 aprilie 1942-31
martie 1943; rezoluţia fostului mareşal
Ion Antonescu pusă pe darea de seamă
respectivă; decizii privind mişcări de
personal în cadrul Primăriei oraşului Argeş.
Originale şi copii

130 Situaţia lucrărilor de ordin edilitar, 1942-


sanitar, zootehnic, agricol etc. din cuprinsul 1943
judeţului Buzău, pe luna august 1942 şi dare
de seamă asupra activităţii Prefecturii jud.
Buzău de la 1 aprilie 1942-31 martie 1943,
cuprinzând activitatea în diferite domenii
administrative (consiliile de colaborare),
sistematizare şi înfrumuseţarea oraşelor, etc.
Copii

131 Dare de seamă privind activitatea 1942


Comisariatului General al Dobrogei (istoric,
atribuţii, etc.).
Copii

132 Rapoarte ale Prefecturii jud. 1942


Hunedoara trimise O.S.D.S. privind 3 iun.-
efectuarea inspecţiilor administrative, în 15 iul.
raport cu executarea programelor de lucrări
ce urmează a fi realizate; situaţia lucrărilor
executate de pe şantierele din jud. sus-
menţionat.
Anexă: harta judeţului Hunedoara.
Originale şi copii

133 Raportul Prefecturii judeţului Sibiu 1942-


trimis O.S.D.S. privind realizările înfăptuite 1943
în cursul anului 1942 (lucrări edilitare: şcoli,
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
primării comunale, centre administrative,
dispensare, băi, biserici, case şi cămine
culturale etc.).
Original

134 Rapoarte, dări de seamă şi 1942-


regulamente referitoare la administraţia 1943
judeţului Ialomiţa; planurile de activitate ale
prefecturii şi ale serviciilor locale din judeţ;
taxele comunale; prestaţia în natură;
buletinul oficial al judeţului Ialomiţa din
1 mai 1942, etc.
Originale, copii, tipărituri

135 Dări de seamă asupra activităţii 1942-


generale a judeţelor Botoşani, Ilfov, 1943
Prahova, Sibiu, Tecuci şi Vaslui, pe
perioada 1 aprilie 1942-31 martie 1943.
Originale şi copii

136 Dare de seamă asupra activităţii 1943


Prefecturii judeţului Târnava Mare, de la 8 mai
1 aprilie 1942-31 martie 1943.
Copie

137 Dare de seamă a Prefecturii jud. Rm. 1942


Sărat privind activitatea şi realizările în 7 iun.
domeniul ad-tiv, economie şi social
(mişcarea populaţiei) pe perioada
1 aprilie 1942-31 martie 1943.
Originale şi copii

138 Dare de seamă asupra activităţii 1942


Prefecturii judeţului Teleorman cuprinzând apr.-
diferite domenii administrative, economic şi 1943
social, pe perioada 1 aprilie 1942-31 martie 31 mart
1943.
Copie

139 Rapoarte sintetice asupra activităţii 1942


prefectului judeţului Alba şi Cluj-Turda pe dec.-
perioada 10 decembrie 1942-10 ianuarie 1943
1943. ian.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

140 Corespondenţă şi dare de seamă 1942


referitoare la măsurile de ordin feb.
administrativ luate de Ministerul Afacerilor 7-12
Interne prin Inspectoratul General
Administrativ, în perioada 24 ianuarie 1941-
febr. 1942.
Copii

141 Raport al Inspectoratului General 1942


Administrativ Circ. VI-a Craiova trimis 27 feb.
O.S.D.S., însoţit de proiectul de instrucţiuni
cu privire la desfăşurarea inspecţiilor
pretorilor în comunele rurale.
Originale şi copii

142 Dări de seamă asupra activităţii 1942


primăriilor oraşelor de reşedinţă: Bacău, 1 apr.-
Bârlad, Călăraşi şi Timişoara, pe perioada 1943
1 aprilie 1942-31 martie 1943. 31 mart
Originale şi copii

143 Rapoarte ale primăriilor oraşelor 1942-


Călăraşi, Huşi, Iaşi, Tr. Severin şi ale 1943
prefecturilor judeţelor: Arad şi Bacău
trimise Oficiului de documentare cu privire
la lucrările realizate din sumele puse la
dispoziţie din fondul comun (alimentare cu
apă); lucrări edilitare, procurări de piese de
turnat plăci pentru pavaje; construcţii de
şcoli, biserici, dispensare etc.).

144 Ordine şi corespondenţa Oficiului de 1942


Studii, Documentare şi Statistică cu feb.-
inspectoratele generale administrative, aug.
referitoare la. Lipsurile oficiului; rezoluţiile
puse de Ministerul Afacerilor Interne pe
rapoartele de activitate ale prefecţilor;
observaţii asupra regulamentului tip pentru
organizarea prestaţiei în natură; constatările
făcute de Inspectoratul General
Administrativ din Circ. Alba-Iulia în cursul
inspecţiilor efectuate în jud. Hunedoara şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Cluj-Turda. Raport rezumativ cu privire la
„înfiinţarea de industrii în regiunile moţeşti
cu exploatări de păduri şi alte probleme ale
munţilor apuseni”; studiu întocmit de
Alexandru Vîlcu, prefectul jud. Cluj-Turda.

145 Ordine, rapoarte şi corespondenţa 1942


Oficiului cu diverse direcţii din M.A.I. apr.-
prefecturi şi primării din ţară referitoare la: iunie
atribuţiile referenţilor Oficiului de Studii,
Documentare şi Statistică, lămuriri în
legătură cu organizarea comunelor rurale;
situaţia pretorilor şi notarilor netitraţi;
stagiul militar al evreilor; situaţia încasărilor
şi plăţilor efectuate de Administraţia
Financiară de Încasări şi Plăţi Constanţa în
contul bugetului Prefecturii jud. Constanţa
pe luna martie 1942; probleme de personal
şi altele.

146 Rapoarte şi adrese ale Direcţiei 1942


Administraţiei Locale şi O.S.D.S. trimise 14-16
Cabinetului Secretarului General din M.A.I. mart.
privind revizuirea legislaţiei numirilor şi
încadrărilor din administraţiile locale.
Originale şi copii

147 Decret-Lege, rapoarte şi referate ale 1942


O.S.D.S. însoţite de cereri privind 23 ian.-
prelungirea termenului prevăzut de art. 23 16 iun.
alin. 2 din Legea nr. 252 din 25 aprilie
1940; probleme de personal.
Originale şi copii

148 Ordine, rapoarte şi referate însoţite 1942


de instrucţiuni cu privire la stabilirea şi la 20 nov.
plata drepturilor personalului I.O.V.R.
Originale şi copii

149 Raport însoţit de o cerere, trimis de 1942


Pref. Jud. Ilfov, O.S.D.S. şi referatul 13 apr.-
acestuia în legătură cu drepturile de 3 iunie
succesiune ale văduvei de război, Ecaterina
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Gheorghe Tudor din satul Tigăneşti,
comuna Ciolpani, jud. Ilfov.
Originale şi copii
150 Rapoarte ale prefecturilor de judeţe 1942
vol.I trimise Oficiului de Studii, Documentare şi 16 apr.-
vol. II Statistică, conform Ord. 110.140 din 16 1943
aprilie 1942 privind situaţia ordinelor 26 ian.
primite direct de la celelalte ministere şi
instituţii publice, de la data de 10 oct.-
10 noiembrie 1942.
Originale şi copii

151 Rapoarte ale direcţiilor din 1942


Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
executarea lucrărilor coordonate de alte
departamente.
Originale şi copii

152 Ordine şi corespondenţă între 1942


Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi diferite 14 apr.-
direcţii din M.A.I. referitoare la evidenţa 3 oct.
executării dispoziţiilor date de Preşedinţia
Consiliului de Miniştri; constatări în
legătură cu tratamentul minorilor infractori;
transformarea în lege a proiectului elaborat
de Institutul Central de Statistică, privind
trecerea birourilor de populaţie a comunelor
la institutul sus-menţionat; majorarea taxei
pentru familiile evreieşti care vor să-şi
înhumeze morţii; tabel de ordinele
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri-
Cabinetul civil etc.
Originale şi copii

153 Rapoarte şi dări de seamă ale unor 1942


direcţii din cadrul Ministerului Afacerilor 23 oct.-
Interne însoţite de tabele, trimise O.S.D.S., 1943
ca urmare a Ordinului nr. 112.395 din 25 feb.
17 octombrie 1942 privind executarea
ordinelor date de Preşedinţia Consiliului de
Miniştri prin Comunicate de presă de la
4 septembrie 1942-20 februarie 1943.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

154 Ordine, circulare şi corespondenţă 1942


între Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi
diferite direcţii din M.A.I. referitoare la 27 mart-
obţinerea avizului prealabil al Ministerului 2 oct.
1942
Economiei Naţionale în ceea ce priveşte
perfectarea acordurilor sau convenţiilor cu
caracter economic între România şi o ţară
străină; dispoziţii în legătură cu editarea
tipăriturilor; tabel de poliţiile străine şi de
instituţiile din ţară cărora li se trimis
buletine M.A.I.; subscrierea unor sume de
bani de către elevii din comuna Putineiul
jud. Vlaşca în folosul armatei; prelungirea
orelor de închiderea localurilor;
însărcinărilor M.A.I. ale organelor
dependente în materie de invalizi, orfani şi
văduve de război etc.
Originale şi copii

155 Circulare ale Oficiului de Studii, 1942


Documentare şi Statistică şi a altor direcţii 6 febr.-
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 14 dec.

156 Ordinul Preşedinţiei Consiliului de 1942


Miniştri, rapoartele prefecturilor de judeţ şi 30 nov.-
primăriile din ţară, în legătură cu propuneri 1943
pentru difuzarea prin radio, începând cu 2 oct.
data de 1 dec.1942, în fiecare duminică,
miercuri şi vineri într-o emisiune specială
„Ora Frontului de Răsărit” şi „Gazeta
ostaşilor”.
Originale şi copii

157 Raportul directorului O.S.D.S. /1942/


înaintat ministrului Afacerilor Interne în
legătură cu propunerea Direcţiei Generale a
Poliţiei referitoare la apariţia unei reviste cu
caracter profesional pentru funcţionarii
poliţieneşti din ţară.
Copie

158 Rapoarte înaintate ministrului 1942


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Afacerilor Interne în legătură cu aniversarea mai
buletinului M.A.I. şi observaţii asupra
lucrării prof. dr. Poenaru Căplescu intitulată
„Cartea primarilor”; măsuri pentru
întocmirea unui curs având ca subiect
„Îndatoririle notarilor în diferite sectoare de
activitate administrativă”.

159 Circulare, decizii şi corespondenţă cu 1942


Ministerul Economiei Naţionale, Dir. 18 dec.-
Administraţiei de Stat, Primăria 1943
municipiului Bucureşti etc. cu privire la dec.
proiectul de regulament pentru organizarea
şi funcţionarea Serviciului de afişaj.
Anexă: proiectul respectiv.
Originale şi copii

160 Buletinul M.A.I. nr. 2 din martie 1942


1942. mart.
Tipărit

161 Buletinul M.A.I. nr. 3 din luna aprilie 1942


1942. apr.
Tipărit

162 Buletinul M.A.I. nr. 4 din luna mai 1942


1942. mai
Tipărit

163 Buletinul M.A.I. nr. 5-6 din iunie- 1942


iulie 1942. iunie-
Tipărit iulie

164 Buletinul M.A.I. nr. 7-8 din august- 1942


septembrie 1942. aug.-
Tipărit sept.

165 Buletinul M.A.I. nr. 9-10 din 1942


octombrie 1942. oct.
Tipărit

166 Buletinul M.A.I. nr. 11-12 din 1942


noiembrie-decembrie 1942. nov.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Tipărit dec.

167 Conferinţa ”Concepţia 1942-


Administrativă Naţional-Socialistă”, ţinută 1943
de Petre Strihan la Asociaţia Româno-
Germană; Protecţia Juridică în
Administraţie; raport asupra observaţiilor
făcute cu prilejul vizitei dr. Stuckarl,
subsecretar de stat la Ministerul de Interne
al Reichului; programul vizitei în România.

ANUL 1943

1 Schema de organizare a Ministerului 1943


Afacerilor Interne, la data de 12 aprilie 1943 12 apr.
a Direcţiei Generale a Administraţiei şi a
Direcţiei Administraţiei şi Finanţelor
Locale.
Originale şi copii

2 Decret-Lege şi raportul O.S.D.S. 1943


(înaintat) M.A.I. cu privire la regruparea şi 1 mai-
reorganizarea serviciilor M.A.I.; propuneri 3 sept.
pentru înfiinţarea pe lângă O.S.D.S. a unei
Diviziuni de studii demografice şi rasiale.
Copii

3 Raportul pretorului plăşii Tulcea 1943


trimis O.S.D.S. şi referatul acestuia cu 15 mart-
privire la proiectul de regulament pentru 2 iun.
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
„Plăşii de Studii şi Documentare”.
Originale şi copii

4 Raport de activitate al Casei de 1943


Asigurări a M.A.I. pe perioada 1 aprilie
1936-30 noiembrie 1942 şi a Regiei
Autonome a Asigurărilor de Stat pe
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
perioada 13 noiembrie 1942-31 iulie 1943
întocmite ca urmare a Ord. nr. 111704/29
iulie 1943 al M.A.I. şi Ord. 306684 din
3 iulie 1943 al Preş. Consiliului de Miniştri;
grafice şi istoricul Regiei Autonome a
Asigurărilor de Stat (R.A.A.S.).
Copii

5 Ordine ale ministrului-subsecretar de 1943


vol.I, stat pentru poliţie către O.S.D.S. şi iulie
vol, II rapoartele şi notele acestuia cu privire la
Vol. activitatea M.A.I. între 6 sept. 1940-15
III august 1943; realizări, legile şi
regulamentele elaborate de M.A.I. precum
şi schimbările ce s-au înfăptuit în practica
administrativă a ţării; rapoarte, dări de
seamă, tabele etc. trimise din diferite direcţii
şi servicii din M.A.I. asupra activităţii
acestora pe perioada 1 aprilie-31 decembrie
1943.

6 Corespondenţă între O.S.D.S. şi Dir. 1943


Contabilităţii din M.A.I. referitoare la 15 dec.
tipărirea unei broşuri intitulate „Activitatea
MAI sub regimul fostului mareşal Ion
Antonescu; principii călăuzitoare ale
politicii M.A.I. în primii trei ani ai
guvernării lui Ion Antonescu”.
Originale şi copii

7 Circulare, rapoarte, telegrame, note, 1943


referate etc. însoţite de tabele, grafice cu
privire la planul de investiţii pe cinci ani şi
respectiv 10 ani al M.A.I., investiţii propuse
de diferite direcţii din M.A.I. etc.
Anexă: chestionar şi instrucţiuni
pentru întocmirea planului general de
investiţii al statului pe exerc. 1944/1945.
Originale şi copii

8 Ordine transmise de Preş. Consiliului 1943


de Miniştri şi rapoartele O.S.D.S. însoţite de 13 iun-
un an grafic statistic privind executarea 23 dec
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
planului de investiţii pe 5 ani 1942-1947;
planul de activitate al Pref. Poliţiei Capitalei
întocmit pe 5 ani, 1942-1947.
Originale şi copii

9 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


însoţite de planurile de activitate pe 5 şi 10
ani, 1942-1945, trimise O.S.D.S., conf. ord.
circular nr. 111.463 din 14 iulie 1943.
Originale şi copii

10 Raportul Primăriei oraşului de 1943


reşedinţă Bacău însoţit de planul de 5 sept.
activitate pe perioada 1944-1948 trimis
O.S.D.S., ca urmare a Ordinului circular nr.
110.946/1943.
Originale

11 Adrese, telegrame, dări de seamă etc. 1943


asupra măsurilor luate de organele M.A.I. în 29 apr.-
urma ordinele Preşedinţiei Consiliului de 25 dec.
Miniştri, comunicate prin presă; tabele de
situaţia executării dispoziţiilor P. C.
Miniştri.
Originale şi copii

12 Raportul Pref. Pol. Capitalei însoţit 1943


de un tabel trimise O.S.D.S. cu privire la 22 mai
situaţia executării ordinelor date de
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, prin
comunicate de presă.
Originale

13 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


însoţite de tabele de ordinele primite direct 14 ian-
de la alte ministre şi instituţii publice trimise 16 dec.
O.S.D.S. ca urmare a Ordinului nr.
110.140/1942 al M.A.I.
Originale şi copii

14 Ordine circulare şi corespondenţă 1943


referitoare la luarea unor măsuri pentru 13 feb.-
reducerea numărului cererilor şi 29 oct.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
reclamaţiilor cetăţenilor; satisfacerea
cererilor de ajutorare a concentraţiilor şi
pensii; grafice şi situaţia numerică a
cererilor înapoiate pe judeţe, conf.
comunicatului de presă al Preş. Consiliului
de Miniştri, pe perioada 1 decembrie 1942-
31 iulie 1943.

15 Ordine circulare şi corespondenţa 1943


O.S.D.S. cu Direcţia Mont, referitoare la 2 aug.-
dispoziţii de evacuarea arhivei şi 20 iul.
mobilierului MAI; cartiruirea funcţionarilor
evacuaţi şi a celor rămaşi în Capitală; tabele
de funcţionarii Oficiului de Studii etc.
Originale şi copii

16 Rapoarte ale O.S.D.S. trimise M.A.I. 1943


şi Ministerului de Finanţe în legătură cu 13 iun.-
cumpărarea tipografiei Institutului de Arte 30 iul.
Grafice şi Editură „Imprimeriile Româneşti”
pentru nevoile ministerului.
Originale şi copii

17 Notă întocmită de OSDS referitoare 1943


la modificarea Legii Administraţiei din 14
august 1938, împreună cu legile speciale şi
normale de orice fel relativ la Ad-ţia Locală.
Copie

18 Decret-Lege pentru modificarea şi 1943


completarea unor articole din legea ad-tivă.

19 Raportul notarului comunei 1943


Satchinez, jud. Timiş-Torontal privind
propunerile la legea administrativă.

20 Dare de seamă asupra problemei 1943


administrative: reorganizarea
administraţiilor locale; unele propuneri ale
pretorilor plăşii Alexandria, jud. Teleorman.
Copie

21 Raportul prefectului jud. Vaslui 1943


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
cuprinzând observaţii şi propuneri pentru
eventuale modificări ale legii
administrative.
Copie

22 Raportul O.S.D.S. asupra studiului 1943


„Aspecte noi pentru ad-ţie” a pretorului 12 apr.
plăşii Săcueni, dr. Arcadie Rey.
Copie

23 Raportul şi referatul O.S.D.S. trimise 1943


Ministerului Afacerilor Interne în legătură 18 iun.-
cu observaţii asupra lucrării întocmite de 14 iul
Ştefan Uţan şi Al. I. Movilă intitulată
„Îndreptar Administrativ”.
Originale şi copii

24 Decret-Lege pentru alegerile 1943


administrativ şi decret-lege contra repunerii
parţiale în vigoare a legii administrative din
27 martie 1936 şi reglementarea alegerilor
administrative.
Copii

25 Studii întocmite de prefecţii judeţelor 1943


Baia şi Vaslui despre măsurile luate de
Ministerul Afacerilor Interne, în perioada
1941-1942 pentru bunul mers al
administraţie judeţene şi comunale.
Copii

26 Dare de seamă întocmită de O.S.D.S. 1943


asupra administrării comunelor rurale din 2 iulie
Germania trimisă Cabinetului M.A.I., spre
ştiinţă.
Copie

27 Corespondenţă între O.S.D.S. şi 1943


Prefectura judeţului Neamţ referitoare la 13 sept-
organizarea administraţiilor locale; 4 oct.
clasificarea judeţelor după bugetul ordinar
(două categorii).
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

28 Proiect de Decret-Lege pentru /1943/


organizarea unităţilor administrative locale.
Copie

29 Fragment dintr-un articol intitulat 1943


„Organizarea Administraţiei Locative a 24 ian.
Sovietului urban, de sector şi comunal”.
Copie

30 Adresa O.S.D.S. trimisă Dir. 1943


Administraţiei Locale însoţită de avizul 20 feb.
asupra Proiectului de regulament a
Serviciului de pompieri al Municipiului
Bucureşti şi al comunelor sale suburbane.
Copie

31 Decret-Lege, expunere de motive, 1943


rapoarte etc. pentru modificarea unor mart-
articole din Legea nr. 320 din 4 martie 1939 iulie
de organizare a Municipiului Bucureşti.

32 Raportul O.S.D.S. către M.A.I. 1943


privind întocmirea unui proiect de lege cu
privire la încadrarea Poliţiei Comunale a
Municipiului Bucureşti, în Corpul
Gardienilor Publici şi extrase din legile
franceze din 1854 şi 1884 cu privire la
organizarea Poliţiei municipale din Franţa.
Copii şi ciorne

33 Rapoarte ale insp. generale 1943


administrative trimise O.S.D.S. şi rapoartele 15 sept-
acestuia către M.A.I., cuprinzând propuneri 4 oct.
pentru numirea unor membrii în Comisia
pentru studiul organizării Poliţiei comunale;
executarea atribuţiilor poliţieneşti ale
primăriilor comunale, urbane şi la
colaborarea dintre acestea şi poliţiile
oraşelor.
Originale şi copii

34 Corespondenţă între Preşed. 1943


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Consiliului de Miniştri, Marele Stat Major şi 9 iun-
O.S.D.S. cu privire la propunerile făcute de 9 nov.
Comisia pentru românizarea denumirii
localităţilor administrative din întreg
cuprinsul ţării; hotărârea Ministerului
Afacerilor Interne de a nu schimba nicio
denumire până la terminarea războiului din
cauza greutăţilor în operaţiunile de pregătire
şi executarea mobilizării etc.
Originale şi copii

35 Tabel cu denumirile comunelor din 1943


ţară propuse de Comisia pentru revizuirea şi
românirea denumirii localităţilor
administrative.
Copie

36 Adrese ale Institutului Central de 1943


Statistică din cadrul Preş. Cons. de Miniştri 20 iun-
trimise O.S.D.S. însoţite de tabele şi martie
procese-verbale ale comisiilor de pe lângă
prefecturile jud.: Alba, Dolj, Hunedoara,
Ialomiţa, Olt, Romanaţi, Tr. Mare, Tr. Mică
şi Vlaşca privind schimbarea denumirii
comunelor din jud. sus-menţionate.
Originale şi copii

37 Proiect de Decret-Lege, avizul 1943


Consiliului Legislativ, rapoarte ale M.A.I. 1-15
trimise Preşedinţiei Consiliului de Miniştri dec.
cu privire la abrogarea Decretului
Lege nr. 273 din 6 octombrie 1941,
modificator al art. 5 din Legea nr. 790 din
4 septembrie 1941 pentru organizarea
Basarabiei şi Bucovinei în sensul scoaterii
judeţului Dorohoi din circumscripţia
teritorială a provinciei Bucovina.
Originale şi copii

38 Rapoarte şi adrese ale 1943


Guvernământului Provinciei Basarabiei 17 apr.-
însoţite de tabele şi circulară trimise 18 sep.
O. S. D. S. precum şi adresa acestuia către
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Direcţia Administraţiei şi Finanţelor
Locale privind modificările aduse pe
data de 1 septembrie 1942 Ordonanţei
Guvernământului nr. 19/1942 referitoare la
împărţirea administrativă a provinciei.
Originale şi copii

39 Corespondenţă între O.S.D.S. şi 1943


Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor 27 aug.
însoţită de un tabel privind împărţirea pe
inspectorate regionale a judeţelor din ţară,
fără Basarabia şi Bucovina.
Originale şi copii

40 Proiect de Decret-Lege şi rapoarte ale 1943


O.S.D.S. cu privire la observaţii asupra 24 nov-
proiectului de Decret-Lege pentru 1944
organizarea Corpului Tehnic al Ministerului 16 feb.
Afacerilor Interne şi al administraţiilor
dependente şi locale.
Originale şi copii

41 Decret-Lege privitor la lucrările şi 1943


furniturile tehnice ale Ministerului 31 dec.
Afacerilor Interne şi ale administraţiilor,
dependente şi locale, referatul O.S.D.S. cu
privire la proiectarea şi aprobarea lucrărilor
şi furniturilor.
Copii

42 Rapoarte ale inspectoratelor 1943


regionale administrative şi ale O.S.D.S. 4 ian.-
însoţite de decizii, ordine circulare, 15 iun.
instrucţiuni, trimise Subsecretarului de Stat
din Ministerul Afacerilor Interne cu privire
la expedierea rapidă a corespondenţei şi
introducerea noului regim de înregistrare,
rezolvare şi arhivarea actelor; anchetă de
studii în judeţele Bacău şi Neamţ privind
măsurile de simplificare şi raţionalizare a
lucrărilor de birou, aplicarea acestor
instrucţiuni în cadrul Inspectoratului
General Administrativ Alb-Iulia etc.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

43 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


însoţite de tabele, trimise O.S.D.S. 4 ian.
cuprinzând observaţii şi propuneri în
legătură cu raţionalizarea şi simplificarea
lucrărilor de birou; măsuri necesare pentru
aplicarea instrucţiunilor de raţionale a
lucrărilor.
Anexă: Buletinul Oficial al Pref. jud.
Tr. Mare pe luna octombrie 1942.
Originale şi copii

44 Referate, rapoarte şi adrese O.S.D.S. 1943


şi ale Comisiei de simplificare şi 2 mart-
raţionalizarea lucrărilor birocratice privind 23 dec.
întocmirea statisticelor în cursul anului
1943, de diferite direcţii din M.A.I.;
folosirea statisticelor comparative ale
oraşelor; ţinerea registrului statistic general
de membrii comunei şi biroului de
populaţie; registrul comunal de culturi date
în legătură cu înfiinţarea şi activitatea Instit.
Internaţional Statistic al Oraşelor.
Originale şi copii

45 Circulare, ordine, instrucţiuni şi 1943


rapoarte ale O.S.D.S. înaintate M.A.I. şi 13 ian.-
coresp. acesteia cu Institutul Central de 19 iun.
Statistică de pe lângă Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, Direcţia Contabilităţii şi Pref.
jud. Timiş-Torontal cu privire la
completarea formularelor statistice de către
municipii, comune urbane reşedinţe şi
nereşedinţe, în vederea întocmirii statisticii
bugetelor administraţiilor locale pe exerc.
1942/1943; recrutarea oficianţilor statistici
de reşedinţă (cenzori); instrucţiuni pentru
alcătuirea fişierului cenzorilor.
Originale şi copii

46 Ordine, rapoarte, adrese, grafice, 1943-


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
vol. I tabele şi instrucţiuni privind aplicarea 1944
vol. II graficelor standard la administraţiilor locale;
cererea unor prefecturi din ţară de a li se
trimite modele de grafice statistice standard.
Originale şi copii

47 Circulare, note, rapoarte şi 1943


corespondenţă între O.S.D.S. şi Preşedinţia 9 apr.-
Consiliului de Miniştri, Ministerul 30 iulie
Agriculturii şi Domeniilor, Institutul Central
de Statistică etc. privind proiectul de
organizare a colaborării dintre organele
exterioare ale Institutului Central de
Statistică şi organele de specialitate ale
administraţiilor locale; reglementarea
atribuţiilor reprezentanţilor statistici din
Biroul de Studii, Documentare şi Statistică
al prefecturilor de judeţ, primăriilor;
propuneri pentru numirea unor statisticieni.
Originale şi copii

48 Rapoarte şi propuneri cu privire la 1943


metodele practice de ridicarea satelor şi 6 nov-
sătenilor şi păstrarea capitalului biologic al 11 dec
naţiunii române; studiu întocmit de notarul
comunei Isbiceni, jud. Romanaţi, în legătură
cu construirea unui dispensar medical; tabel
cuprinzând articolele referitoare la
problemele demografice apărute în
Buletinul M.A.I. şi norme pentru
organizarea cursurilor ţărăneşti etc.
Originale şi copii

49 Raportul Inspectoratului General 1943


Administrativ al Circ. V Constanţa, trimis
Ministerului Afacerilor Interne însoţit de un
proces-verbal cu privire la lucrările care se
execută din fondul comun: înfiinţarea de
ateliere comunale; reparaţii de drumuri,
localuri în cadrul jud.: Brăila, Constanţa,
Râmnicu Sărat, Tulcea.
Copie
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
50 Rapoarte ale prefecturilor jud.: Alba, 1943
Caraş, Hunedoara trimise O.S.D.S. şi 10-28
referatele şi procesele acestuia către apr.
Ministerul de Interne privind activitatea
asociaţiei „Reuniunea agricultorilor
maghiari din Transilvania” (E.M.G.E.)
(evoluţia, situaţia juridică antecedentele
organizaţiei), asociaţie cu caracter iredentist
şi revizionist.
Anexa: statutele asociaţiei etc.
Originale şi copii

51 Rapoarte de activitate însoţite de 1943


statutele Asociaţiei speciale a comunelor 27 mai
plăşii Marginea, jud. Severin, pentru
modernizarea şi întreţinerea drumurilor de
pe raza comunelor din jud. sus-menţionat.
Copie

52 Raportul Prefecturii jud. Brăila trimis 1943 1


O.S.D.S. privind activitatea asociaţilor 18 iun.
pentru refacerea, construcţia şi întreţinerea
drumurilor şi a podurilor, din raza sus-
numitei prefecturi.
Original

53 Decizie, procese-verbale şi statutele 1943


Asociaţiei Speciale a comunelor din plasa 23 iun.
Lugoj, jud. Severin pentru organizarea şi
întreţinerea drumurilor de pe teritoriu plăşii
(trimise O.S.D.S. de către Primăria comunei
Jabar, jud. Severin).
Copie

54 Raportul Prefecturii jud. Alba trimis 1943


O.S.D.S. şi adresa acestuia cu privire la 28 iun.-
înfiinţarea de asociaţii pentru asigurarea 29 iul.
animalelor.
Originale şi copii

55 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


vol. 1 însoţite de tabele trimise O.S.D.S. 30 iun.
vol. 2 cuprinzând informaţii asupra asociaţiilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
comunale înfiinţate până la data de 1 iunie
1943, conform Ord. 110.676/1943
rezultatele şi programul de lucrări al
asociaţiilor.
Originale şi copii

56 Raportul Inspectoratului General 1943


Administrativ al Circ. I Alba-Iulia trimis 16 sept.
O.S.D.S. cu privire la deschiderea unei
expoziţii judeţene la Palatul Pref. jud.
Hunedoara; tabel de produse expuse de
atelierele, întreprinderile şi asociaţiile
comunale din cadrul sus-numitului
inspectorat.
Originale şi copii

57 Raportul Inspectoratului General 1943


Administrativ al Circ. X-a Sibiu însoţit de 15 oct.
tabel trimis O.S.D.S. privind organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de comune, precum
şi realizările acestora pe luna septembrie
1943 etc.
Originale şi copii

58 Corespondenţă între O.S.D.S. şi 1943 4


Asociaţia scriitorilor şi autorilor militari 10 nov-
români referitoare la eliberarea unei 14 dec.
autorizaţii pentru răspândirea la autorităţi a
320 busturi a fostului „Rege Mihai I”.
Originale şi copii

59 Statutele Asociaţiei speciale a 1943


comunelor din plasa Dumbrăveni, jud.
Târnava Mică pentru fabricarea articolelor
de beton.
Copii

60 Circulare, rapoarte ale prefecturilor 1943


de judeţe din ţară trimise O.S.D.S. şi 31 iul-
corespondenţa acestuia cu Dir. Generală a oct.
Administraţiei-Dir. Ad-ţiei şi Finanţelor
Locale referitoare la situaţia exploatării
morilor, proprietatea comunelor din raza
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
judeţelor respective; tabele.
Originale şi copii

61 Raportul O.S.D.S. cu privire la planul 1943


de lucrări edilitare din ţară; instrucţiuni
pentru redactarea proiectelor de clădiri,
instalaţii de încălzire centrală de alimentare
cu apă potabilă a centrelor populate; de
sistematizare a drumurilor, de poduri etc.
Copii

62 Rapoarte ale Prefecturii jud. Dolj 1943


trimise O.S.D.S. şi corespondenţa acestuia 3 apr.-
cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi al 14 sept.
Cultelor, Marele Stat Major, Dir. Ad-ţiei de
Stat etc. cu privire la concursul dat de
comunele din jud. Dolj la cererea Regiei
Autonome C.F.R. pentru construirea liniei
ferate Golenti-Poiana Mare jud. Dolj;
concentrarea premilitarilor în scopul
înfiinţării unei tabere de muncă în comuna
sus-numită de către Organizaţia Muncii
Tineretului Român.
Originale şi copii

63 Rapoarte ale Prefecturilor judeţelor: 1943


vol. Alba, Arad, Bacău, Cluj-Turda, Covurlui, 5 mai-
II, Făgăraş, Râmnicu Sărat, Sibiu, Timiş- 22 nov.
vol. II Torontal şi Vlaşca însoţite de memorii,
hărţi, studii, tabele etc. trimise OSDS cu
privire la refacerea drumurilor judeţene şi
comunale; stadiul lucrărilor din jud. Alba şi
Sibiu; tabele de personal; de drumuri şi
poduri etc.
Originale şi copii

64 Raportul Primăriei Municipiului 1943


Ploieşti trimis O.S.D.S. privind amenajarea 15 iun.
şoselelor judeţene; planul oraşului cu
specificarea şoselelor.
Originale
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
65 Decret-Lege, avizul Consiliului 1943
Legislativ, rapoarte şi corespondenţă 22 ian-
O.S.D.S. cu Preşedinţia Consiliului de 5 aug.
Miniştri, Ministerul Înzestrării Armatei etc.
cu privire la scutirea de prestaţie pentru
drumuri a muncitorilor întrebuinţaţi la
întreprinderile care lucrează pentru
înzestrarea armatei; scutirea de prestaţie a
muncitorilor de la fabricile de pulberi de la
Ucea, jud. Făgăraş etc.
Originale şi copii

66 Circulare, decizie, rapoarte ale 1943


vol. I, prefecturilor şi primăriilor reşedinţe de judeţ 5 ian.-
vol. însoţite de tabele etc. trimise O.S.D.S. şi dec.
II, corespondenţa acestuia cu diferite ministere
vol. şi direcţii din MAI cu privire la organizarea
III şi executarea prestaţiei în natură pentru
drumuri, calamităţi şi izlazuri comunale;
situaţia prestaţiei în natură în diferite judeţe
din ţară; scutiri de prestaţii a refugiaţilor
poloni, a unor lucrători care lucrează pentru
armată, a cetăţenilor români de origine
etnică germană şi văduvelor de război;
nemulţumiri în rândurile populaţiei din
cauza sumelor de răscumpărare a prestaţiei;
instrucţiuni şi proiectul de regulament
pentru organizarea şi executarea prestaţiei în
natură; propuneri pentru modificarea
regulamentului respectiv; tabele cuprinzând
proporţia dintre numărul populaţiei
masculine şi numărul prestatorilor necesari
la municipii şi oraşe nereşedinţă.
Originale şi copii

67 Referate ale O.S.D.S. privind 1943


observaţiile tehnice pentru executarea 9 febr.
lucrărilor de prestaţie şi întreţinere a
drumurilor judeţene şi comunale din
judeţele: Alba, Baia, Botoşani, Cluj, Turda,
Hunedoara şi Iaşi; planul lucrărilor de
aprovizionare cu piatră ale judeţelor: Bacău,
Făgăraş, Roman, Sibiu; Târnava Mică şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Târnava Mare, Vâlcea; tabele cu indicarea
carierelor de piatră; conferinţe, memorii etc.
Originale şi copii

68 Telegrame transmise de O.S.D.S. 1943


către prefecturile de judeţe (afară de 16 aug.
Basarabia şi Bucovina) cu privire la debitele
declarate în comune rurale şi urbane
nereşedinţă cu ocazia recensământului
prestaţiei, cu titlul de contribuţie
complimentară (art. 10 din Regulamentul
prestaţiei); tabele de debitele respective.
Originale şi copii

69 Decret-Lege, decizii, circulări, 1943


rapoarte şi corespondenţa OSDS cu diferite 20 mai-
ministere şi unităţi MAI cu privire la Sept.
utilizarea muncii de război a studenţilor şi
elevilor.
Decret-Lege pentru deschiderea unui
credit extraordinar bugetar de lei 20.000.000
pe seama MAI pentru cheltuieli de transport
şi indemnizaţiile studenţilor şi elevilor;
tabele numerice de studenţii de la diferite
facultăţi din ţară care au prestat muncă de
război; formulare de activitate a studenţilor
etc.
Originale şi copii

70 Decret-Lege pentru organizarea 1943


stagiului studenţilor de la şcolile de iulie
învăţământ superior pe lângă administraţiile 1-31
publice; circulare, telegrame, cereri,
adeverinţe, dovezi şi corespondenţa între
O.S.D.S. şi Facultatea de Drept, Academia
de Înalte Studii Comerciale, Facultatea de
Filozofie şi Litere din Bucureşti etc. privind
scutirea de muncă de război a unor studenţi;
tabele nominale, certificate medicale, ordine
de concentrare; propuneri de transformarea
amenzilor şcolare în zilele de muncă de
folos obştesc.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

71 Dări de seamă ale prefecturilor jud. 1943


Sibiu şi Tecuci asupra organizării cursurilor iulie
de pregătire ţinute în luna iulie 1943, cu
studenţii repartizaţi a executa munca de
război în cadrul prefecturilor de mai sus,
trimise O.S.D.S. ca urmare a
Ordinului nr. 111.155/21 iulie 1943.
Originale şi copii

72 Rapoarte ale primăriilor oraşelor 1943


Râmnicu Sărat, Bucureşti şi Târgovişte 28 apr.-
trimise O.S.D.S. cu privire la propunerile 17 mai
MAI în vederea modificării Codului
Funcţionarilor Publici (propuneri făcute în
colaborare cu direcţiile din MAI, Insp.
generale administrative, prefecturile de
judeţ şi primăriile oraşelor de reşedinţă).
Originale şi copii

73 Decret-Lege şi rapoarte ale O.S.D.S. 1943


către MAI şi Preşedinţia Consiliului de 11 nov.
Miniştri privind modificarea art. 10, litera 14 dec
„a” din Legea administrativă aşa cum a fost
modificată prin Legea nr. 811 publicată în
Monitorul Oficial din 13 septembrie 1941,
pentru numirea primarilor în comune urbane
nereşedinţă.
Originale şi copii

74 Decret-Lege şi raportul M:A.I. trimis 1943


Comisiei Legislative privind modificarea şi 25 ian.
completarea unor dispoziţii din Legea
administrativă (suspendarea şi revocarea
primarilor şi ajutorilor de primari).
Originale şi copii

75 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ, prefecturilor de judeţe şi iun.-
primăriilor reşedinţe de judeţe însoţite de 17 nov
tabele trimise O.S.D.S. şi corespondenţa
acestuia cu Direcţia Administraţiei Locale
referitoare la numirea ajutorilor de primari
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
onorifici în diferite judeţe din ţară conform
Ordinului 110972; salarizarea funcţionarilor
comunali din diferite judeţe din ţară după
salarizarea fixată de Codul Funcţionarilor
Publici; tabele numerice de funcţionari
administrativi înscrişi în bugetele comunale
rurale şi suburbane.
Originale şi copii

76 Decret-Lege şi raportul M.A.I. 1943


înaintat Consiliului Legislativ privind 21 apr.
completarea unor dispoziţiuni din Legea
administrativă (numiri de primari şi dintre
personalităţile care nu fac parte din
comună).
Originale

77 Rapoartele inspectoratelor generale 1943


administrative ale regiunilor Bacău şi Galaţi 25 iun.-
trimise OSDS şi adresa acestuia către 3 iulie
Consiliul Legislativ şi Administraţia Locală
cuprinzând propuneri pentru modificarea
art. 19 şi 21 din Legea administrativă
(atribuţiile delegaţilor săteşti); lămuriri în
legătură cu asimilarea şi încadrarea
funcţiunii de secretar şi casier comunal.

78 Rapoarte ale inspectoratelor generale 1943


administrative trimise O.S.D.S. cuprinzând 23-28
propuneri pentru crearea funcţiei de iunie
subnotar; lărgirea atribuţiilor inspectorilor
generali administrativi; utilizarea studenţilor
în administraţiile comunale rurale; modul de
aplicarea legii cadrului disponibil pentru
diferite categorii de funcţionari etc.
Originale şi copii

79 Decret-Lege şi raportul M.A.I. pentru 1943


modificarea art. 110, litera „o” din Legea
administrativă din 14 august 1938 (dreptul
notarilor de a redacta acte cu caracter
juridic).
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

80 Adrese ale Direcţiei Administraţiei 1943


de Stat şi ale Casei Autonome a 24 apr.-
Monopolurilor către O.S.D.S. şi rapoartele 23 dec.
acestuia, însoţite de cereri şi memoriile
înaintate Ministerului de Interne în legătură
cu dificultăţile care rezultă din aplicarea
Legii nr. 588/1943 privind reglementarea
situaţiei diplomaţilor Centrului de pregătire
tehnică profesională administrativă.
Originale şi copii

81 Circulară şi adresa Preşed. 1943


Consiliului de Miniştri însoţite de grafice şi 17 iun.-
notă explicativă către M.A.I.-O.S.D.S. 29 nov.
privind modul cum au îndeplinit obligaţiile
militare funcţionarii publici (serviciul
militar activ, concentrări de instrucţie în
perioada 1920 până la 20 iunie 1941,
precum şi modul cum au participat la
războaiele 1916-1920 şi 1941-1943).
Originale şi copii

82 Decret-Lege, referate, rapoarte etc. 1943


privind fixarea unor indemnizaţii fixe lunare 3 mart-
de transport acordate prefecţilor, dec.
subprefecţilor, pretorilor şi notarilor plătite
din bugetul administraţiilor locale.
Originale şi copii

83 Decret-Lege, rapoarte ale O.S.D.S. 1943


către M.A.I. şi Preşedinţia Consiliului de 5 nov-
Miniştri privind completarea art. 133 din 5 dec.
Legea administrativă pentru înfiinţarea unor
şcoli permanente de notari comunali;
propuneri făcute de subdirectorul
Aurel Sfetcu, pentru trecerea funcţiei de
ofiţer al Stării Civile asupra notarului.
Originale şi copii

84 Corespondenţă între O.S.D.S. 1943


Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 2-14
Sociale şi Prefecturii jud. Dolj referitoare la iulie
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
calificarea profesională a meseriaşilor şi
încadrarea lor în instituţiile publice.
Originale şi copii

85 Aviz şi corespondenţă între O.S.D.S. 1943


şi Ministerul Muncii, Direcţia
Administraţiei de Stat, Direcţia Contencios
cu privire la opinia M.A.I. în legătură cu
reglementarea eliberărilor de brevete
speciale ale patronilor în meserii
necalificate.
Originale şi copii

86 Rapoarte ale O.S.D.S. către 1943


Ministerul de Interne cuprinzând propuneri 1-30
cu privire la modificările Legii ian.
administrative din 14 august 1938 (dreptul
ministerului de a pedepsi pe primarii şi
funcţionarii locali).
Originale şi copii

87 Rapoarte ale prefecturilor şi 1943


primăriilor de judeţe trimise O.S.D.S. cu 6 sept-
privire la sancţionarea funcţionarilor pentru 25 nov
anumite nereguli, conform circularei
11928/1943.
Originale şi copii

88 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ însoţite de tabele trimise 28 aug.-
O.S.D.S. şi ale acestuia către M.A.I. cu 8 nov.
privire la situaţia numerică a pedepselor
disciplinare aplicate organelor
administrative şi tehnice din raza
inspectoratelor administrative şi a
prefecturilor de judeţ.
Originale şi copii

89 Decret-Lege şi raportul O.S.D.S. 1943


privind trecerea în cadrul disponibil a 11 mai
funcţionarilor din serviciile centrale şi
exterioare ale M.A.I-ului şi a funcţionarilor
judeţeni şi comunali ai întreprinderilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
comunale şi ai regiilor publice comunale.
Originale şi copii

90 Proiect de decret-lege, aviz şi 1943


corespondenţa Oficiului de Studii cu iunie
Ministerul Justiţiei, Direcţia Administraţiei 5-26
Locale etc. privind modificarea art. 242 din
Codul Penal în legătură cu pedepsirea
avocaţilor administraţiilor locale pentru
neglijenţa în serviciu; decret-lege pentru
extinderea dispoziţiilor Legii nr. 877 din 30
noiembrie 1942 şi asupra avocaţilor
administraţiilor locale.
Originale şi copii

91 Rapoarte ale O.S.D.S. însoţite de 1943


proiectul de Decret-Lege privitor la 16 iul.-
admiterea în funcţie de pretor şi a 10 dec.
licenţiaţilor academiilor comerciale trimise
Ministerului de Interne şi Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri spre a dispune;
referate cu privire la înaintarea în grad a
funcţionarilor cu diploma Şcolii de Ştiinţe
de Stat; tabele de pretori propuşi pentru
înaintare.
Originale şi copii

92 Rapoarte ale Primăriei Municipiului 1943


Iaşi trimise O.S.D.S. şi corespondenţa 14 mai-
acestuia cu Direcţia M.O.N.T., Marele Stat 23 oct.
Major-Secţia M.O.N.T. cu privire la scutirea
de concentrare a personalului O.S.D.S.;
prelungirea rechiziţionării arhitectului evreu
Felix Schor la Serv. de arhitectură al
Municipiului Iaşi; ordine de chemare etc.
Originale şi copii

93 Circulare şi rapoarte ale Primăriei 1943


oraşului Câmpulung Moldovenesc trimise 23 feb.-
O.S.D.S. însoţite de bugetul pe exerc. 18 oct.
1943/1944; contul de gestiune pe exerc.
1942; tabele şi borderouri de situaţia
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
încasărilor şi plăţilor pe anul 1943 ale sus-
numitei primării şi ale Primăriei oraşului
Chişinău.
Originale şi copii

94 Situaţia veniturilor realizate în 1943


judeţul Putna pe perioada 1 aprilie-30 iunie 1 apr.-
1943. 30 iun.

95 Raportul Primăriei Municipiului 1943


Ploieşti trimis O.S.D.S. privind situaţia 28 feb-
încasărilor pe perioada 1 aprilie-31 1944
decembrie 1943.
Originale

96 Rapoarte ale O.S.D.S. şi ale 1943-


Prefecturii jud. Romanaţi însoţite de tabele 1945
de situaţia veniturilor şi încasărilor ale
comunelor rurale pe exerciţiile 1943/1944 şi
1944/1945.
Originale şi copii

97 Rapoarte ale Prefecturilor jud. 1943


Roman, Vaslui şi Vlaşca trimise O.S.D.S. şi 19 mai-
rapoartele acestuia către M.A.I. privind 23 iul.
perceperea unor cotizaţii pentru refacerea
drumurilor şi şoselelor judeţene şi
comunale; probleme de personal (girarea
postului la Serv. tehnic judeţean).
Originale şi copii

98 Decret-Lege, referate ale O.S.D.S. şi 1943


corespondenţa cu Ministerul Afacerilor 19 mai-
Străine, Direcţia Administraţiei de Stat etc. 29 nov.
privind stabilirea regimului fiscal ce
urmează să se aplice membrilor Corpului
diplomatic şi consular străin din România;
scutirea de impozite (pentru apărarea pasivă
şi pompieri) a Consulatului Turc din
Constanţa.
Originale şi copii

99 Decrete-Legi, rapoarte şi adrese 1943


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
privind autorizarea jud. Bacău de a încasa iulie
taxe pentru principalele materiale produse şi 3-27
fabricate în cuprinsul său; cererea Societăţii
Creditul Carbonifer de a se abroga sus-
numitul decret, sumele datorate jud. Bacău
de către sus-numita societate.
Originale şi copii

100 Referate ale O.S.D.S. cu privire la 1943


reducerea impozitelor şi taxelor instituite 20 feb.-
prin Legea din 25 februarie 1942, cerută de 7 oct.
petroliştii de pe Valea Prahovei; bilanţurile
şi conturile de profit şi pierderi pe anii
1940/1941 ale unor societăţi petrolifere;
sumele datorate etc.
Originale şi copii

101 Decret-Lege, rapoarte, referate şi 1943


note ale O.S.D.S. şi ale Prefecturii jud. 15 sep.-
Tulcea privind taxele asupra produselor 25 oct.
domeniilor din jud. Tulcea; sustrageri de la
plata taxelor a unor exploatări forestiere şi
miniere etc.
Originale şi copii

102 Adresă şi rapoarte ale Cabinetului 1943


Subsecretariatului de Stat din M.A.I. şi 24 nov-
Primăriei oraşului Măcin, jud. Tulcea 1944
trimise O.S.D.S. şi raportul acestuia către 1 feb
MAI cu privire la întocmirea unui proiect de
Decret-Lege pentru înfiinţarea unei taxe
asupra materialelor extrase din carierele de
piatră de pe teritoriul oraşului Măcin;
cererea comunei Zlatna, jud. Alba de a se
aproba înfiinţarea unor taxe comunale etc.
Originale şi copii

103 Proiect de Decret-Lege, avize şi 1943


rapoarte ale O.S.D.S. trimise Preşedinţiei 28 dec-
Consiliului de Miniştri privind autorizarea 1944
Primăriei comunei Poiana Mare, jud. Dolj 3 apr.
de a înfiinţa o taxă comunală (pentru
vagoanele ce intră şi ies din gara
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
respectivă).
Originale şi copii

104 Raportul Oficiului de Studii, 1943


Documentare şi Statistică cu privire la 30 ian.
promovarea unei aproprieri între
Administraţi română şi populaţia din
Transilvania.
Copie

105 Rapoarte ale Prefecturii jud. Braşov 1943


şi Timiş-Torontal trimise O.S.D.S. şi 17 apr.-
corespondenţa acestuia cu Dir. 8 oct.
Administraţiei de Stat, Ministerul Justiţiei,
Ministerul Cultelor cu privire la
recunoaşterea originii etnice de „ţigan” şi
atribuţiile prefecţilor de judeţe faţă de
iregularităţile comise de clerici.
Originale şi copii

106 Raport şi adrese ale O.S.D.S. trimise 1943


Ministerului Afacerilor Interne, 11 iun-
Subsecretariatul de Stat al Românizării, 23 sept.
Colonizării şi Inventarului Public (C.N.R.),
Pref. jud. Constanţa şi Tulcea cu privire la
situaţia populaţiei macedonene refugiate din
Cadrilater şi colonizate în jud. Constanţa şi
Tulcea; rezultatul anchetei asupra
reclamaţiei colonistului Gh. T. Puşcaş
contra primarului din comuna Catoloni, jud.
Tulcea pentru dijmă.
Originale şi copii

107 Proiect de decret-lege, rapoarte ale 1943


Oficiului de Studii şi corespondenţă cu 22 iul-
Comisariatul General al Refugiaţilor din 20 sept
Transilvania de Nord privind preschimbarea
carnetelor de refugiaţi, însoţit de
instrucţiunile de aplicare a legii, declaraţii
ce se completează de refugiaţi.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
108 Raport trimis M.A.I. cuprinzând /1943/
observaţii asupra modului de aplicare a
normelor dreptului maghiar privind: fondul
naţional pentru ocrotirea poporului şi a
familiei, precum şi a normelor referitoare la
cooperativele de ocrotire socială, ce
funcţionează pe lângă prefecturile de judeţ
şi primăriile municipiilor şi oraşelor de
reşedinţă; situaţia împrumuturilor acordate
locuitorilor din judeţele Transilvaniei de
Nord de la sus-numitul fond şi situaţia
cooperativelor de ocrotire socială din acelaşi
judeţ.
Copie

109 Ordine, rapoarte, referate, procese- 1943


verbale etc. privind organizarea şi ţinerea
corespondenţelor şi cursurilor
administrative cu diverse categorii de
funcţionari ai ministerului sinteza unor
conferinţe.
Anexa: programul cursurilor.
Originale şi copii

110 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ-Circ. X-a Sibiu şi ale ian.
prefecturilor jud. Buzău, Făgăraş, Mehedinţi 1-26
şi Roman însoţite de procese-verbale trimise
O.S.D.S., cu privire la inspecţiile efectuate
la cursurile cu primarii şi ajutorii de primari
ţinute în cadrul unităţilor sus-menţionate.
Originale şi copii

111 Conferinţele administrativ ţinute cu 1943


inspectorii generali şi prefecţii în perioada
1-6 noiembrie 1943.
Copie

112 Conferinţa intitulată „Idei şi realizări 1943


în administraţia românească” ţinută de
Petre Strihan, subsecretar de stat al M.A.I.,
la cursurile administrative cu inspectorii
administrative şi prefecţii de judeţe.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

113 Rapoarte, referate şi note ale 1943


vol.I, O.S.D.S. cu privire la situaţia întocmirii 5 mai-
programelor conferinţelor şi cursurilor de 22 iulie
vol.II perfecţionare administrativă, eşalonarea
cursurilor; programele cursurilor
administrative cu pretorii, subprefecţii şi
primarii; sinteza conferinţelor ţinute în
sesiunea mai-iulie 1943 cu funcţionarii
M.A.I., Serviciile centrale, Dir.
Contabilităţii; sinteza conferinţei cu privire
la organizarea registraturii generale a M.A.I.
etc.
Originale şi copii

114 Rapoarte şi procese-verbale cu 1943


privire la dările de seamă ale inspectoratelor 27 mai-
generale administrative asupra conferinţelor 27 nov.
ţinute cu prefecţii şi primarii oraşelor de
reşedinţă trimise O.S.D.S., conform
Ordinului nr. 110.912/1942.
Originale şi copii

115 Adresa O.S.D.S. trimisă Dir. 1943


Administraţiei de Stat cu privire la 28 iun.
organizarea unui curs de limbă italiană de
către Institutul de Cultură Italiană din
Bucureşti; instrucţiuni pentru institutul
respectiv.
Copie

116 Corespondenţă între O.S.D.S. şi 1943


Primăria oraşului Botoşani referitoare la 28 aug-
reînfiinţarea cursurilor de pregătire 6 sept.
tehnică-profesională pentru funcţionarii
administraţiilor locale care au fost
suspendate de M.A.I. pe data de 1 aprilie
1939.
Originale şi copii

117 Raportul Prefecturii jud. Neamţ 1943


trimis O.S.D.S. şi adresa acestuia cu privire nov.
la situaţia numerică a funcţionarilor 9-11
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
prefecturii şi de la primăriile urbane şi
comunale care vor urma cursurile
administrative.

118 Conferinţa intitulată „Normele de 1943


simplificarea formalităţilor birocratice”, 10 nov.
ţinută în ziua de 10 noiembrie 1943 la
cursurile de perfecţionare.
Copie

119 Rapoarte ale inspectoratelor generale 1943


administrative ale circ.: Galaţi, Iaşi şi Piteşti 25 nov-
trimise O.S.D.S. cu privire la cursurile de 22 dec.
perfecţionare administrative ţinute în ziua
de 20 noiembrie 1943 cu notarii; tabele de
centrele unde s-au ţinut cursurile respective;
semnalarea lucrării „Organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor speciale de
comune, statute, exerciţiul tutelei, gestiune,
rezultate, greutăţi şi propuneri”.
Originale şi copii

120 Telegrame transmise prefecturilor de 1943


judeţ, municipii şi oraşe reşedinţă din ţară şi 27 nov-
rapoartele acestora trimise O.S.D.S., precum 7 dec.
şi rapoartele acestuia către M.A.I. cu privire
la organizarea cursurilor de perfecţionare cu
inginerii şi arhitecţii conductori de servicii
tehnice din ţară.
Originale şi copii

121 Circulare, telegrame şi rapoarte ale 1943


Inspectoratului General Administrativ Circ. 19 mai-
a II-a Bacău, Prefecturii jud. Ilfov şi adresa 1944
Dir. Administraţiei de Stat etc. trimise 14 ian
O.S.D.S. cu privire la organizarea cursurilor
ţărăneşti; norme, instrucţiuni şi programul
cursurilor respective; organizarea cursurilor
pentru instruirea analfabeţilor identificaţi cu
ocazia recensământului special de către
Căminul cultural din judeţul Ilfov; tabel de
învăţătorii care au predat cursurile de
analfabeţi pe intervalul decembrie 1942-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
martie 1943; acţiuni întreprinse de
Societatea „Astra” din Sibiu.
Originale şi copii

122 Referat întocmit de O.S.D.S. 1943


cuprinzând observaţii asupra regulamentului
pentru organizarea şi executarea contribuţiei
de muncă.
Copii

123 Circulară însoţită de instrucţiuni 1943


comunicată de O.S.D.S. prefecturilor de 16 feb.
judeţ, primăriilor şi celorlalte unităţi din
cadrul M.A.I. privitoare la organizarea şi
funcţionarea consiliilor de colaborare şi a
sfaturilor comunale.

124 Raport şi adresă ale Primăriei 1943


comunei Pecica, jud. Arad şi a cooperativei 14 mai-
de aprovizionare, producţie de desfacere 24 iul.
„Luceafărul” din comuna Bâca, jud. Dolj
însoţite de cereri şi procese-verbale trimise
O.S.D.S. cu privire la diferite probleme
administrative discutate în şedinţa sfatului
comunal; nemulţumiri în legătură cu
aplicarea instrucţiunilor de organizare şi
funcţionare a consiliului de colaborare şi a
sfaturilor comunale; procesul verbal al
Consiliului de Colaborare al Prefecturii jud.
Bacău etc.
Originale şi copii

125 Adrese ale Preşedinţiei Consiliului de 1943


Miniştri şi ale Grupului Etnic German din 25 mai-
România către O.S.D.S. şi rapoartele şi 7 aug.
adresele acestuia trimise Ministerului de
Interne şi Institutului Central de Statistică
privind completarea instrucţiunilor
referitoare la organizarea şi funcţionarea
consiliilor de colaborare şi a sfaturilor
comunale în sensul participării unor
reprezentanţi ai populaţiei germane din
Transilvania şi Banat; tabele de repartizare
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
pe localităţi a populaţiei germane din
Transilvania, Banat şi Crişana şi cu
populaţia de origine etnică română.
Originale şi copii

126 Ordine, adrese, rapoarte etc. privind 1943


înfiinţarea şi funcţionarea sfaturilor de 18 aug.-
împăciuire la comunele rurale. 4 dec.
Originale şi copii

127 Raportul Prefecturii jud. Prahova 1943


însoţit de adresa Soc. Naţionale de Cruce 17-20
Roşie a României către O.S.D.S. şi referatul aug.
acestuia privind înfiinţarea comitetelor
judeţene de cruce roşie la nivel de plăşi şi
comune.
Originale şi copii

128 Adresa Ministerului Sănătăţii şi 1943


Ocrotirilor Sociale către M.A.I.-O.S.D.S. cu 20 ian.
privire la anteproiectul de decret-lege pentru
organizarea sanitară a statului-angajarea de
medici comunali din bugetul comunelor.
Original

129 Proiect de Decret-Lege, adresă şi 1943


referat privind combaterea bolilor venerice. 11 feb.
Originale şi copii

130 Circulare, rapoarte ale prefecturilor 1943


de judeţ însoţite de procese-verbale trimise 27 feb.-
O.S.D.S. şi raportul acestuia înaintat M.A.I. 28 cot.
cu privire la organizarea asistenţei
invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război
(I.O.V.R.); sarcinile prefecţilor în legătură
cu îndrumarea şi controlul comitetelor şi
birourilor I.O.V.R. comunale; constituirea
comitetelor I.O.V.R. comunale şi judeţene;
ajutorarea unor văduve de război; internarea
în lagăr a văduvelor de război Bonculescu
Cătălina.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
131 Rapoarte şi referate ale O.S.D.S. şi 1943
corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de 5-13
Miniştri referitoare la punctul de vedere al iulie
M.A.I. asupra modului cum trebuie grupată
asistenţa socială; raport asupra călătoriei de
studii făcută de asistenta socială Elisabeta
Onciul în Germania etc.
Originale şi copii

132 Adresa Dir. Gen. Poliţiei Direcţia 1943


Poliţiei de Siguranţă însoţită de tabele 3 feb.
trimisă O.S.D.S. privind situaţia numerică a
comuniştilor, legionarilor, spionilor etc.
internaţi, arestaţi şi condamnaţi pe luna
ianuarie 1943.
Original şi copii

133 Proiect de decrete-legi însoţite de 1943


expuneri de motive, avize, decizii, rapoarte 20 feb-
şi adrese privind reorganizarea Creditului 1947
judeţean şi comunal (Institutul de finanţe a 25 ian.
administraţiilor şi exploatărilor comunale);
regulament de funcţionare.
Originale şi copii

134 Decret-lege şi aviz pentru 1943


modificarea şi completarea art. 7 din Legea 8 iulie-
pentru desfiinţarea rezidenţelor regale şi 9 oct.
reorganizarea prefecturilor de judeţe din 22
septembrie 1940; a art. 135 din Legea
administrativă şi a art. 5 din Legea nr. 171
din 22 martie 1943.
Copii

135 Jurnal, aviz şi corespondenţă între 1943


O.S.D.S., Ministerul Justiţiei, Dir. Generală 30 ian.-
a Exploatărilor Comunale, Direcţia sept.
Generală a Monitorului Oficial etc.
referitoare la rezilierea contractului de
concesiune a Serviciului pentru producerea
şi furnizarea curentului electric al comunei
urbane nereşedinţă Hârlău, jud. Botoşani.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

136 Decret-Lege, ordin circular, referate, 1943


adrese etc. privitoare la constatarea stării 2 feb.-
imobilelor ce au suferit degradări din cauza sept.
bombardamentelor aeriene şi dărâmarea lor.
Originale şi copii

137 Decret-Lege, expunere de motive şi 1943


rapoarte ale M.A.I. şi Ministerului Sănătăţii 3-20
privind amenajarea cu sobe sau calorifere a febr.
unor clădiri din staţiunile balneare pentru a
fi transformate în spitale militare.
Originale şi copii

138 Decret-lege, rapoarte, referate, adrese 1943


etc. privind autorizarea Primăriei 15 feb.-
Municipiului Bucureşti de a acorda 14 dec.
indemnizaţii suplimentare unor expropriaţi,
în vederea creării „Parcului Naţional”
(înfiinţat prin legea din anul 1912) de la
Herăstrău.
Originale şi copii

139 Proiect de decret-lege şi rapoarte ale 1943


Oficiului de Studii către M.A.I., Preşedinţia 19 feb.-
Consiliului de Miniştri şi Ministerul martie
Agriculturii privind exproprierea dreptului
de vânătoare a unor terenuri din pădurea
Darnău-Braşov, proprietatea „S.A.
Ardeleanu” pentru industrie forestieră.
Originale şi copii

140 Decrete-legi, rapoarte, referate, 1943


adrese etc. privind construire şi repartizarea 17 apr.-
a cincisprezece locuinţe, de către Primăria 17 dec.
Municipiului Bucureşti, în Şoseaua
Iancului, colţ cu str. locot. Victor Manu.

141 Rapoarte ale Primăriei Municipiului 1943


Constanţa însoţite de un plan privind 6 iun.-
cedarea unui teren din incinta Regimentului 17 aug.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
9 Călăraşi-Constanţa pentru construirea
atelierelor de tramvaie.
Originale şi copii

142 Decret-lege, proiect de decret-lege, 1943


rapoarte, referate, note etc. privind: 24 iun.-
retrocedarea unui teren Primăriei 1944
Municipiului Bucureşti, riveran lacului 19 ian.
Herăstrău pentru amenajarea unei plaje
publice; retrocedarea de către Ministerul
Culturii Naţionale a unor terenuri din cele
cedate de Primăria Bucureşti, fostei
organizaţii „Straja Ţării”; concesionarea
restaurantului din parcul Snagov etc.
Originale şi copii

143 Rapoarte ale Primăriei Municipiului 1943


Braşov însoţite de memorii, procese-verbale 13 iul-
trimise O.S.D.S. cu privire la revizuirea 4 oct.
înstrăinărilor terenurilor din izlazul
municipiului Braşov; trecerea imobilului,
denumit cazarma „General Praporgescu”
din proprietatea municipiului Braşov în
proprietatea statului etc.
Originale şi copii

144 Corespondenţă între O.S.D.S., 1943


Ministerul Justiţiei, Dir. Generală a 20 iul.-
Exploatărilor Comunale şi Primăria 14 oct.
Municipiului Bucureşti referitoare la
asanarea bălţilor din comuna suburbană
Dudeşti-Cioplea.
Originale şi copii

145 Decret-lege, adresă şi referat pentru


autorizarea Primăriei Municipiului
Bucureşti de a expropria imobilele necesare
degajării şi extinderii sanatoriului „Sf.
Elisabeta” din str. Arhitect Ion Mincu nr. 8,
proprietatea Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri, dat Consiliului de Patronaj al
Operelor Sociale, prin încorporarea
terenurilor virane, limitrofe.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

146 Decret-lege, rapoarte ale 1943


Inspectoratului General Administrativ şi ale 7-14
Oficiului de Studii şi corespondenţă cu oct.
Direcţia Administraţiei Generale privind
declararea de utilitate publică şi
exproprierea unor terenuri din oraşul Sibiu
pentru extinderea cimitirului Municipiului
Sibiu; tabele de proprietarii şi imobilele
necesare la extinderea cimitirului sus-
menţionat.
Originale şi copii

147 Proiect de decret-lege şi rapoarte ale 1943


Inspectoratului General Administrativ şi al 11 oct.
Ministerului de Interne privind autorizarea
Primăriei Municipiului Braşov de-a închiria
Soc. Creditului Naţional Industrial un local
pentru comerţ.
Copii

148 Proiecte de decret-lege, rapoarte, 1943


adrese, referate, note ale Subsecretariatului 11 ian-
de Stat al Marinei şi ale Primăriei 1944
Municipiului Galaţi privind autorizarea 20 ian.
Subsecretariatului de Stat al Marinei şi al
sus-numitei primării de a stinge litigiul
referitor la Uzina de gaz aerian şi pentru
cedarea de imobile; exproprierea terenului,
construcţiilor şi instalaţiilor sus-numitei
uzine şi la dizolvare şi lichidarea Regiei
Mixte G.A.C. (Şantierele Navale Galaţi).
Originale şi copii

149 Decret-Lege, rapoarte şi 1943


corespondenţă O.S.D.S. cu Primăria 13 nov-
Municipiului Bucureşti cu privire la 1944
exproprierea unor imobile de lângă 3 mart.
Herăstrău pentru amenajarea unui teren
sportiv nautic universitar; planul terenurilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
proprietatea Bisericii Herăstrău şi a
moştenitorilor lui Stere Petrescu din
str. Însurăţei, Bucureşti, Herăstrău.
Originale şi copii

150 Proiect de Decret-Lege, jurnal, 1943


expunerea de motive, rapoarte, tabele, 15 oct.-
contracte etc. pentru rezilierea contractului 1948
de vânzare-cumpărare dintre comuna 1 apr.
Cărpiniş, jud. Alba şi Soc. Anonimă
forestieră transilvăneană „Arboria” din
Bucureşti; corespondenţa referitoare la
licitaţia dintre această societate şi un grup
de 42 comune asociate din jud. Cluj-Turda
pentru material lemnos etc.
Originale şi copii

151 Decret-Lege, aviz şi rapoarte ale 1943


Primăriei Municipiului Bucureşti trimise 26 nov-
O.S.D.S. şi rapoartele acestuia către 15 dec.
Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi M.A.I.
cu privire la abrogarea alin. ultim al art. 44
din Legea administrativă din 14 august
1938, prin care primăria sus-menţionată este
supusă regimului comun de tutelă, în ceea
ce priveşte regulamentele.
Originale şi copii

152 Decizie, ordine, referate, adrese etc. 1943


privind exercitarea controlului asupra 17 aug-
actelor juridice de către inspectorii generali 11 oct.
administrativi; studiu asupra tutelei şi
controlului administrativ ce urmează a se
executa în comunele declarate staţiuni
balneo-climaterice de interes general sau
local.
Originale şi copii

153 Rapoarte şi referate ale O.S.D.S. 1943


către Ministerul Afacerilor Interne şi 19 mar-
corespondenţă cu Marele Stat Major cu 18 oct.
privire la tutela prefecturii asupra
comunelor urbane de reşedinţe şi staţiunilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
balneo-climaterice; dispoziţii pentru
întocmirea unui proiect de lege pentru
instituirea dreptului de control în favoarea
prefectului; atribuţiile economice ale
prefecţilor; tabel de situaţia staţiunilor
balneare şi balneo-climaterice din ţară.
Originale şi copii

154 Proiect de circulară şi corespondenţă 1943


între Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi 18-25
O.S.D.S. referitoare la dreptul de control al febr.
prefectului asupra celorlalte organe
judeţene.
Originale şi copii

155 Ordine, rapoarte şi telegrame ale 1943


prefecturilor de judeţ trimise O.S.D.S. cu 17 aug-
privire la controlul şi tutela executată de 18 sept
prefect asupra asociaţiilor de comune.
Originale şi copii

156 Referatul O.S.D.S. cuprinzând 1943


observaţii asupra proiectului de regulament 28 oct.
pentru organizarea şi funcţionarea
Pretoratului Pref. jud. Caraş.
Copie

157 Decret-Lege, aviz, rapoarte ale 1943


Primăriei Oraşului Braşov ale Uniunii 9 iul-
Generale a Meseriaşilor din România 13 oct.
trimise O.S.D.S. şi rapoartele şi referatele
acestuia privind completarea art. 40 al Legii
pentru controlul străinilor, controlul unor
stabilimente publice şi pentru înfiinţarea
unui birou al populaţiei din 20 martie 1919.
Originale şi copii

158 Decret-lege, aviz, rapoarte etc. 1943


privind rezilierea contractelor de arendare a 15 iul-
dreptului de cârciumă. 2 aug.

159 Corespondenţă între Direcţia 1943


Protocolului din Ministerul Afacerilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Străine cu Oficiul de Studii, Documentare şi
Statistică din M.A.I. referitoare la asigurări
contra accidentului de circulaţie de la
proprietarii automobilelor Corpului
Diplomatic şi Consular; notă întocmită de
dr. M. Mazilescu, director general al
R.A.A.S. în legătură cu asigurarea riscului
de război (asigurările de transport).

160 Corespondenţă între O.S.D.S. şi Dir. 1943


Ad-ţiei Locale referitoare la ajutoare băneşti 21 iun.-
şi subvenţii pentru construirea de şcoli şi 14 dec.
biserici, cantine şcolare, cumpărarea de cărţi
pentru biblioteca municipiului Constanţa.
Originale şi copii

161 Corespondenţă între Direcţia 1943


Administraţiei şi Finanţelor Locale şi 13 sept-
O.S.D.S. cu privire la reglementarea 22 oct.
burselor studenţilor (53) de la Facultatea de
Medicină ce urmează a fi suportate de
administraţia locală; semnalarea delegaţilor
ce urmează a face parte din Comisia mixtă
instituită în acest scop.
Originale şi copii

162 Rapoarte şi telegrame ale prefecturii 1943


şi primăriilor din ţară trimise O.S.D.S. şi 8 apr-
coresp. acestuia cu Ministerul Educaţiei 7 dec.
Naţionale, Marele Stat Major etc. cu privire
la ajutorarea familiilor concentraţilor,
văduvelor şi invalizilor de război, cu braţele
de muncă furnizate de armată; propuneri
pentru ajutorarea familiilor sărace din
regiunilor industriale; semnalarea unor
neajunsuri întâmpinate de către Prefectura
judeţului Constanţa în acţiunea de ajutorare
a familiilor lipsite de mijloace ale
mobilizaţilor şi concentraţilor.
Originale şi copii

163 Adrese şi rapoarte ale Direcţiei 1943


Generale a Poliţiei şi prefecturilor jud. 18 mai-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Tecuci, Botoşani, Galaţi, Romanaţi însoţite 25 oct.
de circulară şi tabele trimise O.S.D.S. şi
adresa acestuia către Preşedinţia Consiliului
de Miniştri privind persoanele care au făcut
donaţii în bani sau natură în interes obştesc.
Originale şi copii

164 Proiect de decret-lege şi adresă 1943


privind întregirea domeniului forestier. 20 feb.
Originale şi copii

165 Expuneri în legătură cu unele 1943


probleme agrare: identificarea proprietăţilor
imobiliare şi pepinierelor viticole şi
cooperativele pentru valorificarea vinurilor;
situaţia economică a Văii Oltului, jud.
Argeş; notă în legătură cu organizarea
campaniei agricole din primăvara anului
1943.
Copii

166 Circulară, corespondenţă între 1943


O.S.D.S., Primăria Municipiului Bucureşti 16
şi Institutul Central de Statistică referitoare mart-
la situaţia muncilor agricole executate de 3 mai
Direcţia Terenurilor Virane şi a Grădinilor
de Zarzavat: ştiri despre înfiinţarea Secţiunii
Statistice Agricole din cadrul Institutului
Central de Statistică (decembrie 1936).

167 Raportul Insp. General Ad-tiv Circ. 1943


Galaţi trimis O.S.D.S. privind 20 nov.
obligativitatea tuturor autorităţilor publice şi
persoanelor juridice care au proprietăţi
agricole să le arendeze pe cel puţin 7 ani;
propuneri pentru întocmirea unui text de
lege prin care contractele de arendare
încheiate de comune şi judeţe să fie reziliate
de drept.
Originale

168 Decret-lege, avize, rapoarte, adrese 1943


cu privire la lichidarea garanţiilor depuse de 15 ian.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
anumite societăţi care au furnizat 16 oct.
administraţiilor locale maşini, realizate
înaintate de a fi recepţionate.
Originale şi copii

169 Rapoarte ale O.S.D.S. înaintate 1943


M.A.I. şi corespondenţa acestuia cu 1 apr-
Institutul Central de Statistică referitoare la 12 iulie
statistica maşinilor şi uneltelor agricole din
toată ţara, întocmită în vederea raţionalizării
muncilor agricole; circulară către cenzorii
statistici de plasă; semnalarea unui articol
intitulat „Măsurile luate de M.A.I. pentru
asigurarea imobilelor, recoltelor şi învăţ.
agricol ţărănesc” pentru a fi publicat în
Bukarester Woche”.
Originale şi copii

170 Raport şi adresa O.S.D.S. către 1943


Ministerul de Interne şi Pref. jud. Vlaşca cu 19 apr.-
privire la nemulţumirile populaţiei în 13 iulie
legătură cu aprovizionarea cu produse de
pielărie şi îmbrăcăminte.
Originale şi copii

171 Rapoarte ale prefecturilor jud. 1943


Roman şi Tulcea însoţite de procese-verbale 3 mai-
trimise O.S.D.S., rapoartele şi coresp. 1944
acestuia către M.A.I., Ministerul 24 ian.
Agriculturii şi Domeniilor etc. referitoare la
tulburările produse între locuitorii din
comuna Icuseşti, jud. Roman din cauza
folosirii izlazului comunal; propuneri pentru
întocmirea unui ordin circular; restrângerea
categoriilor de locuitori îndreptăţiţi la
folosirea păşunii comunale; reclamaţia
locuitorilor din comuna I. C. Brătianu, jud.
Tulcea contra organelor Casei Pădurilor
pentru exploatarea materialului lemnos.
Originale şi copii

172 Raport întocmit de O.S.D.S. trimis 1943


Preşedinţiei Consiliului de Miniştri în 26 mai
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
legătură cu legea administrativă pentru
organizarea, administrarea şi exploatarea
păşunilor din 19 martie 1943; legea pentru
construirea şi exploatarea căilor particulare
şi legea pentru mobilizarea agricolă; legi
care n-au fost contrasemnate de Ministerul
Afacerilor Interne.
Copie

173 Decret-lege, circulare, adrese, 1943


procese-verbale etc. privind înfiinţare de 12 apr-
oficii P.T.T. în comunele din ţară, inclusiv 11 dec.
cele din Provinciile Basarabia şi Bucovina;
convenţie între M.A.I. şi Direcţia Generală
P.T.T. privitoare la executarea serviciului
P.T.T. în comunele rurale; luarea de măsuri
în ceea ce priveşte atribuţiile de poştă
executate de casierii şi secretarii comunali;
instrucţiuni pentru oficiile comunale;
funcţionarea reţelei telefonice din
Dobrogea, Muntenia şi Oltenia; studii
pentru reorganizarea serviciilor poştale la
sate.
Originale şi copii

174 Decret-lege, rapoarte şi adrese 1943


privind modificarea art. 1, 2, 3 şi 5 din 6 nov-
Legea nr. 898 pentru păstrarea instalaţiilor 1944
pentru telecomunicaţii şi electricitate sau 26 feb.
refacerea acestor instalaţii în caz de
distrugere sau de dispariţie.
Originale şi copii

175 Adresă însoţită de referatul O.S.D.S. 1943 2


cu privire la reclamaţia Muzeului Naţional 31 aug.-
de Antichităţi contra unor particulari care 9 sep.
extrag pentru comercializare pietriş din
fundaţiile cetăţii romane Sucidava de pe
teritoriul com. Celei, jud. Romanaţi; măsuri
pentru suspendarea exploatării pietrişului.
Originale şi copii

176 Raportul Prefecturii jud. Tulcea şi 1943


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
corespondenţa O.S.D.S. privind relaţiile ce 11 sept-
pot fi comunicate Ministerului Prop. 3 oct.
Naţionale în legătură cu întocmirea unui
ghid turistic necesar armatei germane, cu
excepţia informaţiilor privind întreprinderile
industriale militarizate şi cele care lucrează
furnituri militare.
Originale şi copii

177 Note privitoare la comerţul exterior 1943


al României pe anul 1943.
Copie

178 Circulară, rapoarte ale prefecturilor 1943


jud. Făgăraş, Tulcea şi Timiş-Torontal 22 mart
trimise O.S.D.S. şi corespondenţa acestuia 22 iunie
cu Direcţia Generală a Teatrelor, Operelor şi
Spectacolelor şi Parchetul Tribunalului
Arad, în legătură cu convocarea
intelectualilor din jud. pentru desfăşurarea
unei activităţi de propagandă în sprijinul
continuării războiului; date în legătură cu
spectacolul dat în comuna Petroman, jud.
Timiş-Torontal de către Alexandru Petruţi.
Originale şi copii

179 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ Galaţi şi ale Primăriei
oraşului Bârlad, Tutova însoţite de decizii şi
un regulament, trimise O.S.D.S. precum şi
corespondenţa acestuia cu Preşedinţia
Consiliului de Miniştri şi diferite direcţii din
M.A.I. şi Ministerul Justiţiei privind
aprobarea proiectului de regulament al legii
pentru desfiinţarea Casei Obştii Târgului
Bârlad.
Originale şi copii

180 Raportul Primăriei oraşului Roman şi 1943


nota informativă a Regiei Autonome a 15 iun.-
Asigurărilor d Stat, trimise O.S.D.S. şi 4 aug.
raportul acestuia către Subsecretariatul
General de Stat pentru Poliţie privind
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
incendiile din comunele Soveja, jud. Putna
şi Răchitoasa, jud. Tecuci.
Originale şi copie

181 Indexul legilor şi indexul circularelor 1943


publicat sub îngrijirea oficiului.
Tipărit

182 Comentarea legilor şi dispoziţiilor 1943


administrative apărute în cursul anului 1943
(aug.-dec.); referatul O.S.D.S. asupra
studiului publicat de dr. Gerhard Wache, în
Verwatungsarhiv, vol. 47, nr. ¾, intitulat
„Obiectul ştiinţei administrative”.
Copii

183 Raportul inspectorului general ad-tiv, 1943


Corneliu Popescu către O.S.D.S. şi 4 feb-
instrucţiunile acestuia cu privire la 1 oct.
propuneri pentru întocmirea planurilor de
activitate în administraţiile locale şi pentru
executarea inspecţiilor de către inspectori
generali administrativi.
Originale şi copii

184 Circulare şi instrucţiuni ale unor 1943


direcţii din cadrul Ministerului Afacerilor 13 ian-
Interne precum şi ale O. Documentare. 13 dec.

185 Rapoarte O.S.D.S. către Ministerul 1943


Afacerilor Interne privind constatările 16 feb.-
făcute cu ocazia anchetelor de studii în 23 dec.
judeţele Bacău, Neamţ, Ialomiţa, Prahova,
Putna, Râmnicu Sărat, Tulcea (probleme de
ordin administrativ, economic şi social).
Copii

186 Rapoarte ale Ministerului Afacerilor 1943


Interne şi Inspectoratul General Ad-tiv al 8 apr.-
Circ. a VI-a Craiova şi al Prefecturii jud. 2 oct.
Iaşi însoţite de dări de seamă trimise
O.S.D.S. cu privire la inspecţiile făcute de
fostul mareşal Ion Antonescu, în cursul lunii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
martie 1943, în judeţele Bacău, Dolj, Iaşi,
Roman şi Romanaţi; măsurile luate de
administraţiile locale.
Originale şi copii

187 Rapoarte de activitate ale 1943


inspectorilor generali ad-tivi ai 2 feb.-
circumscripţiilor Alba Iulia, Bacău, Braşov, 24
Bucureşti, Constanţa, Braşov, Galaţi, Iaşi, mart.
Piteşti, Sibiu şi Timişoara pe luna ianuarie
1943 (inspecţie, constatări şi măsuri luate).
Originale şi copii

188 Idem pe luna februarie 1943. 1943


Originale şi copii martie

189 Idem pe luna martie1943. 1943


Originale şi copii 5 apr.-
5 iulie
190 Idem pe luna aprilie 1943. 1943
7-18
mai
191 Idem pe luna mai 1943. 1943
Originale şi copii 6 iun.

192 Idem pe lunile iunie şi iulie 1943. 1943


Originale şi copii 5 iul-
12 aug.
193 Idem pe luna august 1943. 1943
Originale şi copii 2-17
sept.
194 Idem pe luna septembrie 1943. 1943
Originale şi copii 1-17
oct.

195 Idem pe luna octombrie 1943. 1943


Originale şi copii 10-23
nov.
196 Idem pe luna noiembrie 1943. 1943
Originale şi copii 10 dec.-
1944
13 ian.
197 Idem pe luna decembrie 1943. 1944
Originale şi copii 7-23
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Ian.
198 Rapoarte sintetice şi procese-verbale 1943
de activitatea prefecţilor şi subprefecţilor mart-
din jud. Alba, Bihor, Cluj-Turda şi sept.
Hunedoara din cadrul Inspectoratului
General Ad-tiv Circa. I Alba Iulia, pe
perioada 10 martie 1942-30 sept. 1943
trimise O.S.D.S. conform Ordinului
10750/1943.
Originale şi copii

199 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


vol. I, Administrativ Circ. a II-a Bacău însoţite de 18 mar-
vol. II rapoarte-sintetice şi procese-verbale de 1 oct.
activitate a prefecţilor şi subprefecţilor din
jud.: Bacău, Neamţ şi Roman pe perioada
10 februarie-30 septembrie 1943 trimise
O.S.D.S. conf. Ordinului 10750/1943.
Originale şi copii

200 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


vol. I, Administrativ Circ. a III-a Braşov însoţite mai-
vol. II de rapoarte sintetice, dări de seamă şi iulie-
procese-verbale de activitate a prefecţilor şi 1944
subprefecţilor din judeţele: Braşov, iulie
Dâmboviţa, Făgăraş, Muscel şi Prahova, pe
perioada 10 mai-30 iulie 1943 trimise
O.S.D.S. conform Ordinului 10750/1943
(realizări gospodăreşti, prestaţii, ateliere
comune etc.).

201 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


vol. I Administrativ, Regiunea a IV-a Bucureşti 17 mart-
însoţite de rapoarte sintetice de activitatea 17 mai
prefecţilor şi subprefecţilor din judeţele
Ilfov, Buzău, Râmnicu Sărat şi Vlaşca, pe
perioada 10 februarie-aprilie 1943, trimise
O.S.D.S. conform Ordinului 110750/1943.
Originale şi copii

201 Idem, pe perioada aprilie-septembrie 1943


vol. II 1943. 15 iun-
Originale şi copii dec.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

201 Idem, Circumscripţia IV Bucureşti, 1943-


Vol. perioada mai-iunie 1943. Rapoarte şi dare 1944
III de seamă asupra activităţii Circumscripţiei
Ad-tive Bucureşti de la 1 martie 1943-31
ianuarie 1944.
Originale şi copii

202 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ Circ. a V-a Constanţa, 19 febr.
însoţite de rapoarte sintetice şi procese-
verbale de activitatea prefecţilor şi
subprefecţilor din judeţele: Brăila,
Constanţa, Ialomiţa şi Tulcea, pe perioada
10 ianuarie-31 august 1943, trimise
O.S.D.S. conform Ordinului
nr. 110812/1942.
Originale şi copii

203 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ al Circ. a VI-a Craiova 28 apr.-
însoţite de rapoarte sintetice şi procese- 10 dec.
verbale asupra activităţii prefecţilor şi
subprefecţilor din judeţele: Dolj, Gorj,
Mehedinţi şi Romanaţi pe perioada
10 ianuarie-10 decembrie 1943, trimise
O.S.D.S. conform Ordinului nr.
115/335/943.
Originale şi copii

204 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ Circ. a VII-a Galaţi însoţite 10 ian-
de rapoarte sintetice, dări de seamă şi 20 sept.
procese-verbale de activitatea prefecţilor şi
subprefecţilor din judeţele: Covurlui, Fălciu,
Tecuci şi Tutova, pe perioada 10 inaurie-31
august 1943 trimise O.S.D.S. conform
Ordinului nr. 11.890/1943.
Originale şi copii

205 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ Circ. a VIII-a Iaşi însoţite de 3 iulie-
rapoarte sintetice asupra activităţii 30 sept.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
prefecţilor şi subprefecţilor din judeţele:
Baia, Botoşani, Iaşi şi Vaslui pe perioada
1 iunie-30 septembrie 1943, trimise
O.S.D.S. conform Ordinului nr.
110.750/1943.
Originale şi copii

206 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ al Circ. a IX-a Piteşti însoţite febr.-
de rapoarte sintetice, dări de seamă şi 26 sept.
procese-verbale asupra activităţii prefecţilor
şi subprefecţilor din judeţele: Argeş, Olt,
Teleorman şi Vâlcea, pe perioada
10 februarie-26 septembrie 1943 trimise
O.S.D.S. conform Ordinului nr.
110.812/1943.
Originale şi copii

207 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ Circa a X-a Sibiu, însoţite de 17 mai-
rapoarte sintetice, dări de seamă şi procese- 27 oct.
verbale asupra activităţii prefecţilor şi
subprefecţilor din judeţele: Făgăraş, Sibiu,
Târnava Mare, Târnava Mică, Vâlcea, pe
perioada 10 aprilie-27 octombrie 1943,
trimise O.S.D.S. conform Ordinului nr.
110.812/1942.
Originale şi copii

208 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


Administrativ Circ. a XI-a Timişoara, 13 febr.
însoţite de rapoarte sintetice, dări de seamă,
tabele şi procese-verbale asupra activităţii
prefecţilor şi subprefecţilor din judeţele:
Arad, Caraş, Severin şi Timiş-Torontal, pe
perioada 10 ianuarie-30 septembrie 1943,
trimise O.S.D.S. conform Ordinului nr.
110.812/1942.
Originale şi copii

209 Rapoarte ale Inspectoratului General 1943


vol. I, Administrativ Circ. Alba-Iulia şi ale 1 apr.-
vol. II prefecturilor de judeţ însoţite de dări de 30 iun.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
seamă şi procese-verbale etc. înaintate
O.S.D.S. asupra mersului general al
administraţiei şi stadiul executării ordinelor
date de minister, precum şi rapoarte
sintetice asupra inspecţiilor din judeţele:
Alba-Iulia, Argeş, Bacău, Baia, Bihor,
Botoşani, Dolj, Făgăraş, Gorj, Hunedoara,
Neamţ, Olt, Timiş-Torontal, Târnava Mică,
Tulcea, Tutova, Vaslui, Vâlcea; situaţia
statistică a jud. Bihor.
Originale şi copii

210 Dări de seamă asupra activităţii 1943


desfăşurate de prefecturile judeţelor: 1 apr.-
Constanţa, Severin şi Timiş-Torontal, pe 1944
perioada 1 aprilie 1943-31 martie 1944, 31 mart
întocmite conform Ordinului 111.877 şi
11.315/1943 ale M.A.I. O.S.D.S.
Copii

211 Dări de seamă asupra activităţii 1943


desfăşurate de prefecturile judeţelor: Arad, 1 iulie-
Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Roman şi Râmnicu 30 sept.
Sărat, pe perioada 1 iulie-30 septembrie
1943, întocmite conform Ordinului 114.235
şi 116.407/1943.
Copii

212 Rapoarte însoţite de dări de seamă 1943


înaintate O.S.D.S., asupra activităţii 1 oct.-
desfăşurate de prefecturile judeţelor: Arad, 1944
Braşov, Cluj-Turda, Covurlui, Dolj, 24 ian.
Hunedoara, Mehedinţi, Neamţ, Râmnicu
Sărat şi Vlaşca, pe perioada 1 octombrie-31
decembrie 1943, întocmite conform
Ordinelor nr. 111.877/1943.
Originale şi copii

213 Rapoarte, telegrame, adrese însoţite 1943


de tabele privind programul vizitelor 27 mai-
prefecţilor din Moldova în judeţele din 20 iulie
Basarabia.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

214 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


vol. I trimise O.S.D.S. conform Ordinului nr. 7 iunie
110750/1943 însoţite de rapoarte sintetice şi
214 procese verbale asupra activităţii
vol. II (inspecţiilor) efectuate de prefecţii şi
subprefecţii din judeţele: Arad, Fălciu, pe
perioada 10 mai-31 mai 1943.

215 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


vol. I, trimise O.S.D.S. conform Ordinului iunie
vol. II nr. 110750/1943 însoţite de rapoarte
sintetice şi procese verbale asupra activităţii
(inspecţiilor) efectuate de prefecţii şi
subprefecţii din judeţele: Gorj, Olt,
Ialomiţa, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Muscel,
Neamţ.
Originale şi copii

216 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1943


vol. I, trimise O.S.D.S. conform Ordinului iunie
vol. II nr. 110750/1943 însoţite de rapoarte
sintetice şi procese verbale asupra activităţii
(inspecţiilor) efectuate de prefecţii şi
subprefecţii din judeţele Prahova, Vlaşca.
Originale şi copii

217 Dări de seamă asupra activităţii 1943


primăriilor reşedinţe de judeţ: Bacău, Deva, 1 apr.-
Oraviţa, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, 31 iulie
Sighişoara, Slatina, Timişoara, Tulcea,
Turda, Turnu Măgurele, Vaslui, întocmite
conform Ordinului M.A.I. O.S.D.S. nr.
114.235 şi 116.407/1943.

218 Rapoarte ale primăriilor reşedinţe de 1943


judeţ însoţite de dări de seamă asupra Iulie-
activităţii primăriilor din Caracal, Deva, oct.
Făgăraş, Fălticeni, Focşani, Giurgiu, Huşi,
Lugoj, Oraviţa, Piatra neamţ, Piteşti,
Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Roman,
Sighişoara, Slatina, Tecuci, Târgovişte,
Târgu Jiu şi Tulcea pe perioada 1 iulie-31
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
octombrie 1943, întocmite conform
ordinului M.A.I. O.S.D.S. nr. 111.877/1943;
tabele de situaţia lucrărilor ce se execută din
fondul comun în jud. Caraş; arondarea
comunelor; probleme demografice etc.
Originale şi copii

219 Rapoarte ale primăriilor reşedinţe de 1943


judeţ, însoţite de dări de seamă asupra oct.-
activităţii primăriilor reşedinţe de judeţe: dec.
Arad, Bacău, Botoşani, Braşov, Buzău,
Caracal, Constanţa, Huşi, Iaşi, Piatra neamţ,
Râmnicu Sărat, Vâlcea, Roman, Slatina,
Târgovişte, Turnu-Măgurele, Călimăneşti,
pe perioada 10 octombrie-31 decembrie
1943, întocmite conform Ordinului M.A.I.
O.S.D.S. nr. 111.877/1943.
Originale şi copii

220 Rapoarte şi dări de seamă asupra 1943-


activităţii primăriilor reşedinţe de judeţ: 1944
Lugoj, Oraviţa şi Tulcea, pe perioada
1 aprilie 1943-31 martie 1944.
Copii

221 Decizii, rapoarte, adrese etc. privind 1943-


mişcările de personal (numiri, detaşări, 1944
transferări, destituiri).
Originale şi copii

222 Corespondenţă între O.S.D.S., 1943


Ministerul Culturii Naţionale, Ministerul 21 oct.-
Economiei Naţionale, Legaţia Italiei, 2 nov.
diverse direcţii din M.A.I. şi Revista
„Dreptul”, revistă juridică înfiinţată în anul
1871, în legătură cu schimbul reciproc de
reviste cu M.A.I.; lista de studiile trimise de
diferite persoane pentru a fi publicate în
buletin; schimb de publicaţii; lista cărţilor
donate Academiei Comerciale din Bucureşti
de către ministrul Afacerilor Interne; decizia
de numire a lui Cornel Popescu, insp.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
general administrativ, ca redactor al
Buletinului.
Originale şi copii

223 Corespondenţă între O.S.D.S. şi 1943


Direcţia Administraţiei Locale referitoare la 1-3
greutăţile întâmpinate în legătură cu sept.
organizarea Inspectoratului General
Administrativ; propuneri pentru dotarea
bibliotecilor cu textele normative necesare
desfăşurării activităţii inspectoratelor
generale administrative din ţară; liste de
cărţile ce se propun a fi procurate.
Originale şi copii

224 Raportul Primăriei Municipiului 1943


Brăila însoţit de note şi o copie legalizată de
pe sentinţa civilă nr. 950 din 22 dec. 1942,
prin care Tribunalul Ilfov, Secţia a II-a c. c.
a respins ca inadmisibilă cererea de anchetă
infuturum al Societăţii Anonime „Brăila”
Tramvai şi iluminat electric; dispoziţia
ministrului P. Ştirbei ca sentinţa să fie
publicată în Buletinul M.A.I.

225 Circulare, corespondenţă între 1943


O.S.D.S. şi publicaţiile „Gazeta militară” şi 23 iun.-
„Eroii neamului” referitoare la abonarea 22 iulie
salariaţilor M.A.I. la aceste publicaţii.
Anexe: revista „Eroii neamului” din
1-20 iunie 1943.
Originale şi copii

226 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 1-2, ianuarie-februarie 1943. ian.-
Tipărit febr.

227 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 3-4, martie-aprilie 1943. mart-
Tipărit apr.

228 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 5-6, mai-iunie 1943. mai –
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Tipărit iunie

229 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 5-6, mai-iunie 1943. mai –
Tipărit iunie

230 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 7-8, iulie-august 1943. iulie-
Tipărit august

231 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 9 septembrie 1943. sept.

232 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 10 octombrie 1943. oct.
Tipărit

233 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 11 noiembrie 1943. nov.
Tipărit

234 Buletinul informativ al Ministerului 1943


nr. 12 decembrie 1943. dec.
Tipărit

235 Delegaţie dată referentului O.S.D.S., 1943 1


Anghel Vasilescu, de a cerceta situaţia 7 iun.
juridică a litigiului dintre comuna „Carmen
Sylva” şi comuna Techirghiol, din jud.
Constanţa, în problema terenului numit
„Plaja Nouă”.
Copie.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

ANUL 1944

1 Lege de organizare şi competenţă a 1944


Consiliilor Naţionale în Polonia. 11 sept.
Copie

2 Proiect de Decret-Lege, însoţit de o 1944


notă a O.S.D.S. privind reorganizarea 12 dec.-
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 1945
Copii 2 ian.

3 Raportul O.S.D.S. către M.A.I. 1944 1


privind observaţii asupra problemelor 4 sept.-
ridicate de desfiinţarea Subsecretariatului de 4 oct.
Stat al Românizării, Colonizării şi
Inventarului (C.M.R.).
Copie

4 Raportul O.S.D.S. către Ministerul 1944


Afacerilor Interne privind atribuţiile
Oficiului Naţional de Turism şi propunere
pentru trecerea oficiului respectiv la M.A.I.
(lipsă proiectul de Decret-Lege).
Copie

5 Corespondenţa O.S.D.S. cu diferite 1944


ministere şi direcţii din M.A.I. şi rapoartele 5 feb.
acestuia înaintate Cabinetului M.A.I. cu
privire la modificarea Decretului Lege
pentru organizarea Economatului General al
Funcţionarilor Statului.
Originale şi copii

6 Regulamentele Legii Administrative 1944


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Sîrbeşti; Legea din 12 martie 1930 asupra
împărţirii averilor fostelor auto-administraţii
regionale şi asupra perceperii impozitelor-
centime adiţionale-în resortul Prefecturii
oraşului Belgrad.
Copii-traduceri.

7 Raportul Oficiului de Studii către 1944


Ministerul Afacerilor Interne privind
reorganizarea M.A.I.
Copie

8 Decret-Lege însoţit de rapoartele 1944


O.S.D.S. către Ministerul Afacerilor Interne 4 dec.
privind repunerea parţială în vigoare a Legii
administrative din 27 martie 1936 şi
reglementarea alegerilor administrative.
Copii

9 Decret-lege cu privire la 1944


reglementarea organelor administraţiei
locale şi la alegerile administrative.
Copie

10 Decrete-Legi şi rapoarte ale 1944


prefecturilor de judeţ şi ale O.S.D.S. privind 25 iun.
modificarea unor articole din Legea
administrativă; sugestiile prefecţilor de
judeţ etc.
Copii

11 Raportul O.S.D.S. însoţit de un tabel 1944


cu privire la legile cu caracter poliţienesc şi 2 mart-
administrativ elaborate de minister începând 23 aug.
din anul 1930-1943 şi 23 august 1944-
28 febr. 1945.
Originale şi copii

12 Rapoarte ale O.S.D. către M.A.I. cu 1944


privire la acordarea sumei de bani necesară ian.
tipăririi unui cod administrativ care să 1-31
cuprindă legea administrativă împreună cu
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
toate legile uzuale importante, pe care le
aplică administraţiile locale; propuneri
pentru tipărirea legii administrative din
1938.
Originale şi copii

13 Decret-Lege însoţit de un jurnal şi de /1944/


rapoarte ale O.S.D.S. privind modificarea
art. 4 din Legea pentru desfiinţarea
rezidenţelor regale şi reorganizarea
prefecturilor de judeţ.
Copii

14 Rapoarte ale O.S.D.S. către Dir. 1944


Secretariatului General M.A.I. privind sept.
propunerile în legătură cu executarea 9-12
Decretului-Lege nr. 449 pentru desfiinţarea
administraţiilor provinciilor Basarabia şi
Bucovina.
Originale şi copii

15 Decret-lege însoţit de rapoarte ale 1944


O.S.D.S. privind înfiinţarea Casei de 2 oct.
Economie, Împrumut, Ajutor şi Pensiuni a
Funcţionarilor dependenţi de M.A.I.

16 Decret-Lege însoţit de rapoarte, note, 1944


adrese, scheme de organizare etc. privind 28
organizarea Direcţiei Generale a sept.-
Penitenciarelor (transformarea acesteia în 21 oct.-
direcţie generală). 1945
22 mai
Originale şi copii

17 Decret-Lege însoţit de note O.S.D.S. 1944


privind organizarea şi funcţionarea Oficiului 25 feb.
Tehnic al M.A.I. şi al Serviciului Tehnic al
administraţiilor dependente şi locale;
schema de organizare şi tabele cu personalul
Oficiului şi atribuţiile serviciilor, conform
cu proiectul de organizare.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
18 Proiect de decret-lege însoţit de 1944
raportul ministrului Afacerilor Interne către 8 iulie
Preşedinţia Consiliului de Miniştri privind
sistematizarea, înfrumuseţarea şi extinderea
unor staţiuni balneo-climaterice.
Copii

19 Jurnalul Consiliului de Miniştri, 1944


raportul ministrului de interne şi adresă iulie
privind trecerea atribuţiilor Comisiei 4-27
superioare a planurilor de sistematizare,
înfrumuseţare şi dezvoltare a oraşelor,
asupra Oficiului Tehnic din M.A.I.;
impuneri pentru publicarea jurnalului
respectiv.
Originale şi copii

20 Decret-Lege pentru sistematizarea, 1944


înfrumuseţarea şi extinderea unor staţiuni 14 aug.
balneo-climaterice cu lucrările anterioare;
proiect de Decret-Lege pentru înfiinţarea
unei regii de organizare şi exploatare a
staţiunilor de pe litoralul maritim; memoriul
Asociaţiei staţiunilor balneo-climaterice de
pe litoralul maritim dobrogean.
Originale şi copii

21 Decrete-Legi, jurnal, expunere de 1944


motive, rapoarte, memorii, referate etc. 6 febr.-
privind modificarea planului de 1946
sistematizare a oraşului Predeal; 30 apr.
regulamentul de construcţii şi alinieri al
localităţii Predeal; trecerea unui teritoriu
aparţinând comunelor Braşov, Râşnov şi
Turchea, la comuna Predeal.
Originale şi copii

22 Adresa Direcţiei Generale a Poliţiei 1944


către O.S.D.S. şi circulara acestuia cu 22 dec.
privire la dispoziţiile date prefecturilor şi
preturilor relativ la cercetarea opiniilor
acestora în legătură cu exproprierile agrare
şi a obştilor săteşti.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

23 Ordin de serviciu privind atribuţiile 1944


îndeplinite de diviziunile O.S.D.S.; norme 16 oct.-
de organizare interioară a oficiului. 1 nov.
Copii

24 Corespondenţă cu Oficiul Tehnic din 1944


cadrul M.A.I. privind organizarea şi 17 feb.-
funcţionarea Serviciului de statistică al 16 apr.
ministerului; decizie de înfiinţarea Biroului
de statistică pe lângă Oficiul de Studii,
Documentare şi Statistică; instrucţiuni de
executarea statisticilor oficiale la serviciile
exterioare; tabele de date statistice necesare
Direcţiei Generale a Exploatărilor
Comunale etc.
Originale şi copii

25 Rapoarte ale O.S.D.S. către 1944


Ministerul Afacerilor Interne privind 6 mai-
delapidarea, instalarea şi funcţionarea 16 iun.
Eşalonului II din cadrul Oficiului;
activitatea eşaloanelor aflate în disperare
etc.
Copii

26 Adresa Preşedinţiei Consiliului de 1944


Miniştri către O.S.D.S., rapoartele acestuia 3 ian.-
însoţite de avizul Consiliului Legislativ dec.
trimise ministrului Afacerilor Interne
privind problema cu caracter administrativ
şi financiar ce reclamă culegeri de date
statistice; instrucţiuni pentru completarea
graficelor statistice-tip pentru judeţ şi plasă;
repartizarea unui funcţionar pentru lucrări
statistice, etc.
Originale şi copii

27 Decret-Lege însoţit de rapoarte, aviz 1944


şi adresă privind unele măsuri excepţionale 17
în legătură cu competinţa teritorială şi iulie-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
prelungirea termenelor, acţiunilor şi 3 aug.
apelurilor înaintate curţilor administrative şi
a Curţii Superioare Administrative
Bucureşti.
Originale şi copii

28 Corespondenţă între Preşedinţia 1944


Consiliului de Miniştri şi O.S.D.S. privind
activitatea Curţilor administrative şi
utilitatea lor; tabel de situaţia statistică a
tuturor proceselor judecate de Curţile
administrative şi Curtea Superioară
Administrativă Bucureşti.
Originale şi copii

29 Decret-Lege, jurnal, aviz, rapoarte, 1944


adrese etc. privind abrogarea Legii nr. 70 10 nov-
care dispune suspendarea unor pedepse 5 feb.
pronunţate ale instituţiilor civile şi militare.
Originale şi copii

30 Decret-Lege, adresa Ministerului 1944


Justiţiei şi rapoartele O.S.D.S. către 31 mar-
Ministerul Afacerilor Interne privind 4 apr.
organizarea şi funcţionarea serviciilor de
contencios ale administraţiilor locale şi
înfiinţarea unor posturi de avocaţi publici.
Originale şi copii

31 Decizie şi corespondenţă cu 1944


Preşedinţia Consiliului de Miniştri martie
referitoare la necesitatea ca toate deciziile 18-27
cu caracter regulamentar şi normativ
general, să fie supuse spre consultarea
Consiliului Legislativ-înaintate de
publicare.
Originale şi copii

32 Raportul O.S.D.S. şi avizul privind 1944


lucrarea inspectorului administrativ general mart.
Petrescu Gh. Florin, „Procedura de 16-21
împăciuire”; semnalarea făcută de
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Ministerul Justiţiei privind neajunsurile
stabilite în lucrarea sus-menţionată.
Originale

33 Proiect de Decret-Lege şi adrese ale 1944


Direcţiei Administraţiei de Stat şi Ministerul 16 nov-
Lucrărilor Publice către M.A.I. privind dec.
înfiinţarea Comisariatului General al
Refacerii (clădiri şi instalaţii publice
distruse de război).
Originale şi copii

34 Proiect de Decret-Lege, jurnal, aviz 1944


şi corespondenţa OSDS cu Direcţia 26 sept-
Administraţiei Locale privind autorizarea 12 oct.
primăriilor de a suspenda încasările taxelor
prevăzute de legea administrativă pentru
autorizarea lucrărilor de reconstrucţie sau
reparaţie a imobilelor distruse sau avariate
în urma bombardamentelor.
Originale şi copii

35 Adresă, notă şi decizie a Curţii 1944


Administrative Iaşi trimise OSDS privind 9 mart.
atribuţiile Comisiei de salubritate de pe
lângă fiecare judeţ şi dărâmarea unui imobil
din oraşul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr. 73.
Originale şi copii

36 Decret-Lege, jurnal, rapoarte, 1944


referate etc. privind simplificarea activităţii 13 apr.-
unor comisii de toată durata războiului; 6 iunie
tabel de consiliile şi comisiile ce
funcţionează pe bază de lege în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
Originale şi copii

37 Decret-Lege, jurnal şi rapoarte 1944


privind stabilirea regimului fiscal ce 14 feb.
urmează să se aplice membrilor Corpului
diplomatic şi consular străin.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
38 Rapoarte trimise de Oficiul de Studii 1944
şi Primăria oraşului Mediaş, secretarului
general al Ministerului Afacerilor Interne cu
privire la exproprierea terenului necesar
ţinerii târgului local.
Originale şi copii

39 Raportul Primăriei Municipiului 1944


Constanţa, însoţit de fotografii şi memoriu 10 mart
trimise OSDS privind aplicarea impozitului
asupra produselor petrolifere exportate prin
portul Constanţa.
Originale şi copii

40 Decret-Lege, rapoarte, adrese privind 1944


autorizarea Primăriei Municipiului Ploieşti 29 feb.-
de a înfiinţa o taxă suplimentară pe seama 28 iun
societăţilor petrolifere, pentru întreţinerea
pompierilor în timp de război.
Originale şi copii

41 Decrete-Lege şi corespondenţă 1944


O.S.D.S. cu diferite direcţii din M.A.I. 26 feb-
privind autorizarea comunelor urbane şi 30 mai
rurale de a percepe o taxă din folosirea
materialelor extrase din carierele şi
balastierele situate pe teritoriul lor;
stabilirea preţurilor de vânzare la ciment,
etc.
Originale şi copii

42 Decret-Lege referitor la instituirea 1944


unei prestaţii pentru refacerea clădirilor,
uzinelor şi instalaţiilor exploatărilor
comunale avariate sau distruse de pe urma
stării de război.
Fragment

43 Decret-lege, rapoarte, referate, note, 1944


tabele etc. privind necesitatea sau 16 ian-
inutilitatea înfiinţării de brutării în comunele 23 mai
rurale; constituirea comisiei pentru
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
reglementarea funcţionării brutăriilor la
sate; preţul pâinii; înlesniri de taxe ce se
acordă brutăriilor înfiinţate la sate;
dispoziţiile Marelui Stat Major de
mobilizare pentru lucru a personalului
brutăriilor rurale; scutirea de concentrare şi
mobilizare.
Originale şi copii

44 Decret-Lege, rapoarte, aviz etc. 1944


privind scutirea de taxe de autorizare şi taxe 21 mar-
de control sanitar al brutăriilor rurale. 27 apr.
Originale şi copii

45 Decret-Lege, jurnal şi rapoarte 1944


privind sancţionarea persoanelor vinovate 14 dec.
de sabotarea îndeplinirii obligaţiilor
cuprinse în Convenţia de Armistiţiu.
Originale şi copii

46 Jurnalul Consiliului de Miniştri, 1944


rapoarte şi referate ale O.S.D.S. privind 9 dec-
măsurile luate de M.A.I. şi unităţile în 1945
subordine pentru îndeplinirea articolului 16 25 iulie
din Convenţia de Armistiţiu (difuzarea în
ţară a lucrărilor tipărite); lista publicaţiilor;
decizia de trecere a bibliotecii lui Mihail
Antonescu, în patrimoniul statului.
Originale şi copii

47 Rapoarte ale Inspectoratului General 1944


Administrativ din Circ. X-a Sibiu trimise 12 dec.-
O.S.D.S. şi referatul acestuia privind 1945
obligaţiile subprefectului de a executa 10 feb.
inspecţiile lunare pe perioada cât durează
lucrările pentru aplicarea Convenţiei de
Armistiţiu.
Originale şi copii

48 Expunerea comparativă a proiectului 1944


de lege pentru transmiterea proprietăţilor şi 16 feb.
politicii construcţiilor din Municipiul
Bucureşti, întocmit de M.A.I. şi de Primăria
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Municipiului Bucureşti.
Copie

49 Decret-Lege, proiect de decret-lege; 1944


ordine circulare, referate, tabele, ordonanţe 11 ian.-
etc. privind contractul poliţienesc al unora 3 apr.
din stabilimentele şi localurile publice.
Originale şi copii

50 Decret-lege, decizii, ordine, rapoarte 1944


etc. privind închiderea temporară a 27 apr.-
localurilor de băuturi spirtoase. 3 mai
Originale şi copii

51 Proiect de decret-lege, notă, adresă 1944


privind organizarea administrativă a 16 dec.
Asigurărilor Sociale.
Originale şi copii

52 Decret-lege pentru înfiinţarea şi 1944


organizarea „Federaţiei pentru sprijinirea
sinistraţilor”, referatul O.S.D.S. cuprinzând
măsuri pentru ajutorarea sinistraţilor.
Copii

53 Circulară, referat şi corespondenţă cu 1944


Direcţia Administraţiei de Stat referitoare la 27 ian.-
interzicerea constituirii Comisiei Mixte 20 mart
pentru Oficiile Poştale Comunale; obligaţia
comunelor de a supraveghea şi întreţine
liniile telefonice.
Originale şi copii

54 Proiect de decret-lege pentru 1944


înfiinţarea de oficii P.T.T., în comunele din
ţară, inclusiv cele din Basarabia şi
Bucovina.

55 Referat cuprinzând observaţiile 1944


delegaţilor Ministerului Afacerilor Interne 10 ian.
la Proiectul de decret-lege de instituire a
participării obligatorii şi anticipative a
proprietarilor de imobile care au căpătat
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
unele avantaje la cheltuielile de investiţie
întreprinse de Stat sau comună.
Originale şi copii

56 Anteproiect de decret-lege, rapoarte, 1944


ordine, adrese etc. privind administrarea 2 nov-
bunurilor aparţinând supuşilor de origine 12 dec.
etnică germană şi maghiară, plecaţi din ţară
după data de 23 august 1944; instrucţiunile
date prefecturilor de judeţ în acest sens
(înfiinţarea de comitete judeţene şi
comunale, precum şi componenţa acestora).
Originale şi copii

57 Proiect de decret-lege, rapoarte, 1944


adrese, referate, memorii, extrase din ziare 9 nov-
etc. privind înfiinţarea Oficiului de 1945
Lichidare a Bunurilor aparţinând evacuaţilor 9 feb
din Dobrogea (derivând din schimbul de
populaţie prevăzut în Tratatul Româno-
Bulgar din septembrie 1940); proiect de
decret-lege pentru stabilirea şi lichidarea
despăgubirilor cuvenite populaţiei din
Dobreogea de Sud; memoriul Asociaţiilor
(refugiaţilor, evacuaţilor din Dobrogea) în
vederea denunţării Tratatului de la Craiova;
actul constitutiv şi statutele asociaţiei cu
modificările făcute în 1944, reînfiinţarea
Comisariatului General al Dobrogei.
Originale şi copii

58 Rapoarte, jurnale, aviz şi 1944


corespondenţa O.S.D.S. cu Consiliul 10 oct.-
Legislativ cu privire la proiectul de 22 dec.
regulament pentru instituirea unei comisii în
legătură cu fixarea indemnizaţiei pentru
aparatele de radio luate din proprietatea
evreilor, potrivit Legii nr. 409/1941.
Originale şi copii

59 Proiect de decret-lege şi raport 1944


privind organizarea Comisariatului General 4 oct.
pentru administrarea regiunilor eliberate ale
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Transilvaniei de Nord.
Copii

60 Ordinul nr. 35511 din 18 februarie 1944


1944 al Comisariatului General al 18 feb.
Refugiaţilor din Transilvania de Nord trimis
O.S.D.S. prin care solicită date privind
situaţia ungurilor plecaţi din Transilvania de
Nord în Ungaria şi averile pe care le-au
lăsat.

61 Rapoarte şi adrese referitoare la 1944


activitatea organelor administrative care se iulie-
ocupă cu evacuaţii şi refugiaţii din ţară. 22
Decizie privind cartiruirea evacuaţilor; aug.
măsuri luate de Consiliul de Patronaj pentru
asistenţa refugiaţilor prin înfiinţări de
cantine.
Originale şi copii

62 Ordine circulare, rapoarte şi 1944


corespondenţa O.S.D.S. cu Direcţia 12 oct-
Administraţiei de Stat cu privire la 12 feb.
întocmirea actelor de stare civilă pe
teritoriile din Transilvania de Nord, precum
şi din străinătate; menţinerea celor 58 de
notariate cercuale, cuprinzând 139 comune
din jud. Odorhei.
Originale şi copii

63 Jurnal, rapoarte, adrese, referate, 1944


tabele şi regulament privind înfiinţarea şi 21 sep-
funcţionarea lagărelor de internare. 4 nov.
Copii

64 Decrete-legi, referate, ordine 1944


circulare privind situaţia funcţionarilor 22 dec-
publici şi particulari aflaţi în lagăre sau la 1947
muncă obligatorie şi pentru stabilirea unor 29 ian.
obligaţii, salariaţilor publici, asimilaţi
acestora în vederea ajutorării regiunilor
bântuite de secetă.
Originale şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

65 Decizii, rapoarte, referate, adrese, 1944-


instrucţiuni, norme, scheme, tabele etc. 1945;
privind organizarea serviciilor 1947
administraţiilor locale (întreprinderi
comunale şi regii publice).
Copii

66 Proiect de Decret-lege pentru 1944


modificarea unor articole din Decretul-lege 2 oct.-
nr. 693/18 sept.1942 pentru înfiinţarea, 1945
organizarea şi funcţionarea Societăţii 24 ian.
Anonime pe Acţiuni, Abatorul Municipiului
Bucureşti; atitudinea Sf. Sinod faţă de
problema crematoriilor comunale.
Originale şi copii

67 Adresă însoţită de raportul 1944


Inspectoratului General Administrativ al
Circ. XI-a Timişoara şi de statutul
Asociaţiei Notarilor din România, cu
modificările respective trimisă de Direcţia
Administraţiei de Stat spre ştiinţă.
Originale şi copii

68 Rapoarte ale Prefecturii jud. Arad 1944


trimise O.S.D.S. şi corespondenţa acestuia 15 ian.-
cu diferite ministere referitoare la 10 apr.
propaganda cultural-naţională şi agricolă,
susţinută de căminele culturale, iar în
Transilvania şi Banat prin Asociaţia
culturală „Astra”; cererea asociaţiei de a fi
scutită de taxe; semnalarea conferinţei
„propaganda internă”; zvonuri, apărare
pasivă etc.; adresa Ministerului Agriculturii
şi Domeniilor referitoare la înfiinţarea în
ţară de asociaţii „Buni gospodari” în genul
celor din Banat.
Originale şi copii

69 Rapoarte ale Inspectoratelor Generale 1944-


vol.I, Administrative, prefecturilor şi primăriilor 1945
vol. II reşedinţe de judeţ, însoţite de fişe, statute,
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
instrucţiuni şi tabele centralizatoare etc.
privind activitatea asociaţiilor, atelierelor şi
întreprinderilor comunale din diferite judeţe
din ţară, pe anul 1944, înfiinţări de asociaţii
şi ateliere etc.
Originale şi copii

70 Rapoarte şi adrese privind cererea 1944


Misiunii Militare Germane din România de
a i se pune la dispoziţie material documentar
privitor la drumurile judeţene şi comunale
necesare întocmirii unei hărţi a României.
Originale şi copii

71 Rapoarte ale Prefecturilor de judeţ 1944


însoţite de tabele trimise O.S.D.S. mart-
cuprinzând date statistice referitoare la apr.
drumurile judeţene şi comunale.
Originale şi copii

72 Rapoarte, memorii şi corespondenţa 1944


Oficiului cu diferite instituţii şi unităţi ale
M.A.I-ului privind executarea muncii de
folos obştesc (Legea nr. 425 din 14 mai
1941); activitatea evreilor concentraţi în
detaşamentul de muncă obligatorie de
răscumpărarea prestaţiei pentru apărarea
pasivă, precum şi a refugiaţilor supuşi
polonezi de executarea şi răscumpărarea
prestaţiei pentru apărarea pasivă, în virtutea
art. III al Deciziei nr. 10772 publicată în
Monitorul Oficial nr. 127/2.VI.1944; tabele
privitoare la situaţia încasărilor din debitele
a. p. aferente ex. 1943/1944, răscumpărate
în baza Legii nr. 72/II/1944 a studenţilor;
decontarea sumelor necesare transporturilor
efectuate de studenţi; tabele de studenţii
Facultăţii de Medicină Veterinară care au
prestat muncă de folos obştesc.

73 Corespondenţa O.S.D.S. cu diferite 1944


instituţii şi unităţi ale M.A.I., ordine 5 ian.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
circulare etc. privind răscumpărarea 30 nov.
prestaţiei pentru drumuri, precum şi
nemulţumirile muncitorilor de la fabrica
„Astra” din Arad în ceea ce priveşte
răscumpărarea prestaţiei; scutiri de
prestaţie; scutirea de prestaţie a cetăţenilor
străini; instrucţiuni pentru aplicarea legii şi
regulament pentru executarea prestaţiei în
natură pentru drumuri etc.; lista tuturor
dispoziţiilor normative (legi, regulamente şi
decizii ministeriale); întocmirea statisticilor
prestaţiei în natură.
Originale şi copii

74 Raport, însoţit de broşură intitulată 1944


„Îndrumător financiar pentru comunele 19 sep.
rurale” editată de Anghel M. Iliescu, şeful
serviciului administrativ al Prefecturii
judeţului Constanţa.
Originale şi copii

75 Rapoarte ale Inspectoratului General 1944


Administrativ însoţite de dări de seamă şi
tabele trimise O.S.D.S. privind situaţia
executării bugetelor, planurilor de activitate
şi a încasărilor din impozite şi taxe făcute de
unităţile administrative pe perioada 1
aprilie-31 iulie 1944.
Originale şi copii

76 Rapoarte ale Inspectoratului General 1944


vol. I, Administrativ, Circa a VII-a Galaţi însoţite 9 iunie
vol. II de tabele trimise O.S.D.S. privind
executarea bugetelor, planurilor de
activitate, prestaţiei în natură şi a
inspecţiilor pe exercițiul 1943/1944 de către
unităţile administrative ale acestui
inspectorat.
Copie

77 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1944


însoţite de tabele trimise O.S.D.S. privind 21 feb.-
veniturile realizate; prestaţia executată şi 9 aug.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
aplicarea programului de activitate pe
perioada 1 aprilie-30 septembrie 1944 (jud.
Cluj-Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat,
Vlaşca).
Originale şi copii

78 Rapoarte ale primăriilor oraşelor 1944


Câmpulung-Muscel, Slatina şi ale comune 1 mar-
urbane Principele Nicolae, însoţite de 3 sept.
tabele, trimise O.S.D.S. privind executarea
programului de lucrări pe exercițiul 1943-
1944.
Originale şi copii

79 Adresa Primăriei oraşului Băileşti 1945


însoţită de un tabel trimisă O.S.D.S. privind 17 feb.
situaţia executării bugetului pe exercițiul
financiar 1944/1945.
Originale

80 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1944


însoţite de tabele trimise O.S.D.S. privind 8 mar-
situaţia veniturilor şi încasărilor de la 17 nov
comunele rurale pe exerciţiul financiar 1944
(prestaţia, întreţineri şcoli, încasări) etc.
Originale şi copii

81 Adresa Ministerului Economiei 1944


Naţionale însoţită de un tabel cu privire la 18-24
problemele ce se vor discuta în şedinţa nov.
delegaţiei economice a guvernului-
semnalarea acestora; raport şi instrucţiuni
privind problema preselor ţărăneşti,
achiziţionarea seminţelor oleaginoase etc.

82 Decret-lege şi raportul M.A.I. privind 1944


trecerea unor cheltuieli suportate de
administraţiile locale în sarcina
departamentelor respective (cheltuieli
pentru învăţământ, culte şi instanţe
judecătoreşti).
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

83 Corespondenţa O.S.D.S. cu Marele 1944


Stat Major şi cu Direcţia Contabilităţii din 1 feb.-
cadrul M.A.I. referitoare la construirea unei 25 iul.
staţiuni de procurare a ţiţeiului din zona
petroliferă Ploieşti la Giurgiu cerută de
Comandamentul German.
Originale şi copii

84 Adresa Ministerului Finanţelor 1944 2


însoţită de avizul Consiliului Legislativ 11 aug.
trimisă O.S.D.S. cu priire la Decretul-Lege
pentru autorizarea U.C.B-ului şi Gaz-
Electric de a utiliza împrumuturile acordate.
Original şi copii

85 Rapoarte şi dări de seamă ale 1944


O.S.D.S. trimise ministrului Afacerilor 15 mar-
Interne cu privire la problemele ce se vor 4 mai
discuta la conferinţele cu inspectorii
generali administrativi, prefecţii şi primarii;
îndreptar şi instrucţiuni pentru inspectorul
administrativ, conducător de circumscripţie
administrativă; semnalarea problemelor care
ar trebui discutate la conferinţe; diverse
conferinţe etc.
Originale şi copii

86 Corespondenţa O.S.D.S. cu 1944


Ministerul Justiţiei şi avizul Consiliului mar-
Legislativ cu privire la propunerea făcută de 8-18
participanţii la una din conferinţele
administrative de plasă de a se numi un
înmânuitor de citaţii pe lângă fiecare
notariat şi a cărui însărcinare să fie exclusiv
îndeplinirea procedurii sub controlul
notarului.
Originale şi copii

87 Rapoarte ale Inspectoratului General 1944


Administrativ însoţite de dări de seamă şi 5 ian.-
sinteze asupra cursurilor de pregătire 4 feb.
administrativă cu notarii comunali;
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
programul cursurilor de pregătire
administrativă.
Originale şi copii

88 Rapoarte ale O.S.D.S. şi ale 1944


Inspectoratului General Administrativ 15 ian.-
însoţite de dări de seamă, note etc. privind 2 sept.
organizarea cursurilor e perfecţionare cu
funcţionarii prefecturilor şi primăriilor
oraşelor reşedinţă şi nereşedinţă de judeţ din
ţară; programul cursurilor, conferinţelor;
constatări şi propuneri în legătură cu
funcţionarea cursurilor.
Originale şi copii

89 Rapoartele Inspectoratului General 1944


Administrativ al Circ. Alba Iulia, ian.-
prefecturilor jud. Brăila şi Muscel, însoţite 4 mart.
de procese-verbale şi memorii trimise
O.S.D.S. şi adresa acestuia către Dir.
Contabilităţii din M.A.I. cu privire la
organizarea şi desfăşurarea cursurilor
ţărăneşti cu concursul căminelor culturale
sau al organelor administrative; tabele de
comunele rurale unde s-au ţinut cursurile
ţărăneşti; premieri făcute de M.A.I. la
concursul pentru ridicarea satului etc.
Originale şi copii

90 Instrucţiuni pentru raţionalizarea şi 1944


simplificarea lucrărilor financiare la M91art.
prefecturi, municipii-exclusiv municipiului 2-20
Bucureşti, oraşe reşedinţă şi nereşedinţă,
precum şi la comunele rurale; proiect de
modificarea instrucţiunilor de mai sus la
comunele rurale; conferinţe despre
simplificarea lucrărilor de cancelarie etc.
Tipărite şi copii

91 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1944


vol. I, însoţite de tabele, trimise O.S.D.S. privind febr. –
vol. II verificarea modului de aplicare a iunie
instrucţiunilor de raţionalizare şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
simplificare a lucrărilor de birou, conform
Ordinului nr. 113038/1943.
Originale şi copii

92 Rapoarte ale primăriilor reşedinţe de 1944


judeţ însoţite de tabele trimise O.S.D.S. ian-
privind aplicarea noilor dispoziţiuni de mart.
raţionalizarea şi simplificarea lucrărilor de
birou, ca urmare a art. 1 al Deciziei
nr. 1844/1941 şi ord. circular 113038/1943.
Originale şi copii

93 Rapoarte ale Prefecturilor judeţelor 1944


Romanaţi, Târnava Mică, Tulcea şi Tutova mart.
trimise O.S.D.S., ca urmare a telegramei 11-28
nr. 110.456/1944, precum şi rapoartele
acestuia către M.A.I. cu privire la realizările
căminelor culturale pe plan agricol, cultural,
artistic şi sanitar din comunele judeţelor
sus-menţionate.
Originale şi copii

94 Decret-lege, aviz, rapoarte, referate, 1944


adresă etc. privind organizarea şi 25 ian.-
funcţionarea Muzeului Regional Alba-Iulia; 29 feb.
propunerile făcute de Muzeul Naţional de
Antichităţi în legătură cu măsurile de pază a
antichităţilor de pe teritoriul ţării.
Originale şi copii

95 Ante-proiect de Decret-lege, 1944


rapoarte, adresă etc. privind organizarea febr.
Circumscripţiei Administrative Bucureşti; 16-17
ante-proiect de statut pentru asocierea
comunelor din Circ. Administrativă
Bucureşti; avizul negativ al M.A.I.
Copii

96 Corespondenţa O.S.D.S. cu diferite 1944


direcţii din M.A.I. privind trecerea sept.
Circumscripţiei Administrative Bucureşti pe 15-29
data 1 septembrie 1944, în componenţa
Inspectoratului General Administrativ al
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Circ. a VI-a Bucureşti.
Originale şi copii

97 Expunere de motive privind /1944/


necesitatea contopirii serviciilor şi a întregii
gospodării a fostei (comune) Zemstre cu
prefectura şi alipirea câtorva servicii, în
vederea echilibrării cheltuielilor judeţului
Soroca în raport cu veniturile.
Copie

98 Proiect de Jurnal al Consiliului de 1944


Miniştri, rapoarte ale O.S.D.S. însoţite de 10 oct-
extrase din ziare, tabele etc. trimise 1945
ministrului Afacerilor Interne privind criza 5 ian.
de locuinţă din capitală; măsuri pentru
descongestionarea Capitalei; situaţia
numerică a cetăţenilor veniţi în Capitală de
la 1 ianuarie-31 octombrie 1944; soluţii
propuse de Comisia specială din cadrul
M.A.I. şi de ziarul „Curierul”
(obligativitatea populaţiei refugiate din
Transilvania de Nord de a se reîntoarce în
regiunile respective).
Originale şi copii

99 Ordin transmis de Cabinetul 1944 1


Secretariatului de Stat OSDS privind
întocmirea unui studiu fundamentat din
punct de vedere juridic, tehnic şi
administrativ în legătură cu posibilitatea
impunerii unei anumite zone (cartier) în
care să poată locui ţiganii în oraşe şi sate, de
asemenea să conţină şi măsurile care vor fi
necesare exproprierii actualelor locuinţe;
exproprierea de terenuri pentru mutarea
acestora, parcelare etc.
Copie

100 Notă cuprinzând observaţiile 1944


Oficiului de Studii în legătură cu definirea nov.
noţiunii de cetăţean „sovietic”, care potrivit 8-21
Constituţiei URSS locuitorul care a acceptat
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
cetăţenia sovietică, rămânând de bună voie
în URSS (după cedarea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord).

101 Adresa Preşedinţiei Consiliului de 1944


Miniştri trimisă către O.S.D.S. şi rapoartele aug.
acestuia către Ministerul Afacerilor Interne 21-22
însoţite de un grafic privind indicele general
de cost al vieţii şi a componentelor sale în
Bucureşti pe luna iulie 1944.
Date privitoare la starea demografică
şi sanitară a capitalei, pe trimestrul II.
Originale şi copii

102 Raportul Prefecturii judeţului 1944


Târnava Mare, referate şi note ale Oficiului
de Studii privind reorganizarea preturii,
organizarea preturii germane şi impozitele
comunale germane.
Copii

103 Circulară şi rapoarte ale O.S.D.S. 1944


privind noua organizare a consiliilor de 30 oct.-
colaborare şi a sfaturilor comunale, menite 3 nov.
să coordoneze acţiunea organelor locale şi
constatări cu privire la funcţionarea
consiliilor de colaborare la judeţ şi plăşi, de
la înfiinţarea lor până la 1944; rezultate,
greutăţi, propuneri etc.
Originale şi copii

104 Proiect de decret-lege pentru 1944


completarea art. 124 din Legea
administrativă (transferarea în interes de
serviciu a funcţionarilor administraţiilor
locale); transferarea pretorilor şi notarilor.
Originale şi copii

105 Decret-lege şi rapoarte ale O.S.D.S. 1944


privind interpretarea art. 147, alineat I din iulie
Codul Funcţionarilor Publici, modificat prin
legea nr. 315 din 9 iunie 1944; propuneri
făcute de Oficiu etc.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Originale şi copii

106 Decizie şi adrese privind constituirea 1944


Comisiei speciale de numiri, înaintări şi 20 iul.-
transferări a Direcţiei Generale a 2 aug.
Penitenciarelor şi Institutelor de Prevenţie.
Originale şi copii

107 Rapoarte de activitate pe perioada 1944


ianuarie-februarie 1944 ale unor direcţii din ian.-
M.A.I. înaintate Preşedinţiei Consiliului de 4 oct.
Miniştri.
Originale şi copii

108 Referate, note, adrese privind 1944


activitatea economatului M.A.I. şi a oct.-
restaurantului Ligii Operelor Sociale din 1945
localul M.A.I. febr-
Originale şi copii apr.

109 Rapoarte însoţite de dări de seamă 1944


asupra lucrărilor efectuate şi măsurile luate 27 ian.-
de diferite direcţii din M.A.I., în urma 5 aug.
ordinelor primite de la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri.
Originale şi copii

110 Rapoarte de activitate ale 1944


inspectorilor generali administrativi din
toate circumscripţiile administrative din
ţară, pe luna iulie 1944.
Originale şi copii

111 Rapoarte de activitate ale 1944


inspectoratelor generale administrative ale ian.-
circ. Alba Iulia, Bacău, Braşov, Bucureşti, nov.
Constanţa, Craiova, Galaţi, Piteşti, Sibiu,
Timişoara pe lunile ianuarie-noiembrie
1944.
Originale şi copii

112 Rapoarte de activitate pe luna 1944-


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
decembrie 1944 ale inspectoratelor generale 1945
administrative din circ. Braşov, Bucureşti,
Constanţa, Craiova, Iaşi, Piteşti, Timişoara;
sinteză asupra rapoartelor de activitate ale
inspectoratelor generale administrative circ.
Braşov-Timişoara.
Raportul Insp. Ad-tiv al Circ. Iaşi în
legătură cu administraţia în zona de război.

113 Dări de seamă asupra activităţii 1944


prefecturilor judeţelor Brăila, Braşov, ian.-
Dâmboviţa, Hunedoara, Muscel, Mehedinţi, mai
Olt, Prahova, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea, pe
perioada 1 ianuarie 1944-31 decembrie
1944, trimise O.S.D.S., conform Ordinului
nr. 11877/1943.
Original şi copii

114 Dare de seamă a Inspectoratului 1944


General Administrativ al Regiunii IX Piteşti
cu privire la evacuarea instituţiilor
administrative.

115 Dări de seamă asupra activităţii 1944


primăriilor oraşelor Brăila, Braşov, Călăraşi, ian.-
Constanţa, Ploieşti, Tecuci pe perioada 5 iun.
1 ianuarie-31 martie 1944.
Original şi copii

116 Dare de seamă asupra activităţii 1944


Primăriei oraşului Călăraşi pe perioada 7 iul.
1 aprilie 1944-30 iunie 1944.
Copie

117 Rapoarte şi dări de seamă asupra 1944


activităţii primăriilor de reşedinţă: Călăraşi,
Caracal, Câmpulung-Muscel, Craiova,
Făgăraş, Slatina şi Târgu Jiu, pe perioada 1
iulie-30 septembrie 1944, trimise O.S.D.S.
conform Ordinului nr. 111877/1943.
Orig. şi copii

118 Rapoartele Inspectoratului General 1944


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Administrativ Circ. Alba Iulia însoţite de 4 nov.
dări de seamă asupra activităţii prefecturilor
judeţelor Alba, Arad şi Tutova şi primăriilor
oraşelor Alba Iulia, Beiuş, Galaţi,
Hunedoara şi Vaslui pe perioada 1 iulie-30
septembrie 1944.
Orig. şi copii

119 Sinteze şi rapoarte ale O.S.D.S. şi ale 1944


Inspectoratului General Administrativ ian.-
asupra anchetelor de studii întreprinse în 1 iulie
diferite regiuni din ţară privind diverse
probleme administrative; instrucţiuni
referitoare la executarea anchetelor.
Orig. şi copii

120 Rapoarte ale prefecturilor jud. Caraş, 1944


vol. 1, Hunedoara, Sibiu şi Târnava Mică însoţite
vol. 2 de tabele şi fotografii privind realizările
efectuate în perioada 1919-1940.
Orig. şi copii

121 Rapoarte, dări de seamă, grafice, 1944


circulare etc. privind activitatea 5 iul-
prefecturilor judeţelor Arad, Brăila, 12 aug.
Constanţa şi Prahova pe perioada 1919-
1940 şi 1940-1944, întocmite conform
Ordinului nr. 100316/1944.
Orig. şi copii

122 Rapoarte ale Inspectoratului General 1944


Administrativ Braşov şi Sibiu cu privire la
refacerea ţării.
Copii

123 Sinteza raportului de studii din plasa 1944


Babadag, jud. Tulcea. 3 ian.
Copie

124 Corespondenţa O.S.D.S. cu 1944


inspectoratele generale ad-tive referitoare la 3 aug.
rezoluţiile şi ordinele date pe rapoartele de
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
activitate ale inspectorilor generali ad-tivi,
prefecţilor şi primarilor.
Copii

125 Decret-lege şi raportul O.S.D.S. 1944


privind asimilarea în grade militare a 24 feb.
inspectorilor generali administrativi pe toată
durata războiului.
Copii

126 Raportul Inspectoratului 1944


Administrativ al Circ. IX-a Piteşti trimis mart.
O.S.D.S., ordinul şi referatul acestuia cu 4-11
privire la necesitatea înfiinţării unui
Contencios (post de referent) pe lângă
inspectoratele ad-tive, ca urmare a lărgirii
sferei acestora şi a măririi nr. de probleme
juridice de rezolvat.
Orig. şi copii

127 Raport privind cererea referentului 1944


Oficiului de Studii, T. Onişor, de modificare iulie
a anteproiectului de lege administrativă ce 22-23
se referă la criteriile de necesitate a
inspectorilor generali administrativi.
Original

128 Raportul O.S.D.S. trimis M.A.I. 1944


cuprinzând observaţii asupra Decretului- 29 sep-
lege pentru purificare a Corpului 4 oct.
Avocaţilor.
Copie

129 Proiect de Decret-lege, jurnal şi 1944


rapoarte ale O.S.D.S. privind înlocuirea sept.-
inspectorilor generali administrativi 1-4
proveniţi dintre pensionari; recrutarea
pretorilor.
Orig. şi copii

130 Proiect de Decret-lege pentru 1944


numirea provizorie în funcţie de prefect pe 16 oct-
durata stării de război; raport şi notă cu 1945
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
privire la atribuţiile prefecţilor, atribuţii de 1 nov.
ordin poliţienesc.
Orig. şi copii

131 Rapoarte şi corespondenţa Oficiului 1944


de Studii cu Direcţia Administraţiei de Stat oct.
privind întocmirea unui proiect de decret- 4-18
lege pentru îndepărtarea din funcţiile
publice a funcţionarilor de origine etnică
maghiară sau germană; propunerea
Partidului Comunist din România şi a
Comitetului Local al Sindicatelor Unite din
Arad, pentru menţinerea în serviciu a celor
care au dat dovadă sub regimul democrat de
atitudine antifascistă; opinia negativă a
Oficiului etc.
Orig. şi copii

132 Corespondenţa Oficiului de Studii cu 1944


Ministerul de Justiţie şi Direcţia 21 oct.-
Administraţiei de Stat referitoare la 30 dec.
purificarea administraţiilor publice, conform
Decretului-lege, publicat în Monitorul
Oficial nr. 233 din 8 octombrie 1944.
Copii

133 Decret-lege pentru modificarea unor 1944-


dispoziţii din legea pentru reducerea 1945
personalului Direcţiei Generale a Poliţiei şi
Prefecturii Poliţiei Capitalei; atribuţii,
schema de organizare a Prefecturii Poliţiei
Capitalei în 1939, 1941, 1944.
Copii

134 Proiect de Decret-lege, jurnal, 1944


rapoarte, note etc. privind numirea 7 oct.-
primarilor şi ajutorilor de primari de la 1945
unele staţiuni balneo-climaterice; decret- apr.
lege pentru numirea funcţionarilor publici în
funcţia de primar şi ajutor de primar în
comunele urbane şi rurale, precum şi în
comunele staţiunii balneare sau climaterice
de interes general, pe durata stării de război;
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Decret-lege de numirea ajutorilor de primari
în aceleaşi condiţiuni ca şi primarii (modif.
art. 1 al legii administrative).
Orig. şi copii

135 Decizie cu privire la dreptul de 1944-


sancţionare disciplinară a primarului general 1945
al Capitalei; rapoarte ale Oficiului de Studii
privind propunerile inspectorului general al
Circ. VI-a Constanţa de a se extinde
drepturile acordate primarului Capitalei prin
Legea nr. 387 din 21 iulie 1943, tuturor
primarilor oraşelor de reşedinţe şi municipii
din ţară.

136 Raport însoţit de un memoriu trimis 1944


de Inspectoratul General Administrativ al 8 ian.-
Circ. XI-a Timişoara, O.S.D.S. şi 16 iulie
corespondenţa acestuia cu Casa Generală de
Pensiuni referitoare la dreptul de pensie al
subnotarilor.
Orig. şi copii

137 Decret-lege, jurnal, rapoarte şi ordine 1944


privind numirile în funcţia de notar pe 17 ian-
durata stării de război. 1945
Orig. şi copii 2 feb.

138 Proiecte de decrete-legi, rapoarte, 1944-


aviz, adrese etc. privind limita de vârstă a 1945
membrilor Consiliului de Administraţie şi
prelungirea termenului de încadrare a
personalului Administraţiei Regiei
Autonome a Asigurărilor de Stat (R.A.A.S.)
şi pentru modificarea art. 5 şi 22 din Legea
de organizare a Regiei Autonome a
Asigurărilor de Stat.

139 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1944


însoţite de decizii trimise O.S.D.S. în
legătură cu deciziile luate de prefecţi unor
funcţionari (subprefecţilor, conf. articolului
11 alin. f din Decretul-lege nr. 329/1940).
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

140 Corespondenţa O.S.D.S. Dir. 1944


Administraţiei de Stat, Direcţia M.O.N.T., apr.-
Direcţia Contabilităţii etc. referitoare la mart.
mişcări de personal (numiri, avansări,
dispensări, abateri, destituiri etc.), tabele de
personal.
Orig. şi copii

141 Rapoarte ale Inspectoratului General 1944


Administrativ Circ. Bucureşti şi Craiova şi 17 mai-
de prefecturile de judeţ însoţite de tabele 22 sept.
trimise O.S.D.S. cu privire la suspendarea
din funcţie a funcţionarilor administrativi şi
tehnici, primari şi ajutori de primari; dosare
cuprinzând actele de anchetă în legătură cu
revocarea din funcţie a unor primari:
Comşa Duţu de la comuna Mihălceni, jud.
Râmnicu Sărat, Constantin Iacob de la
comuna Buciumeni, jud. Ilfov, Ion Tălabă şi
Anton Oprea (ajutor de primar) de la
comuna Dărguşeni, jud. Covurlui, Strat Ion
de la comuna Burduşeni şi Grigorică Ion de
la comuna Cosmeşti, jud. Tecuci etc., tabele
de pedepsele aplicate pe lunile mai şi iunie
1944 funcţionarilor administrativi şi tehnici
etc.
Orig. şi copii

142 Proiect de jurnal al Consiliului de 1944


Miniştri însoţit de schema priind
organizarea şi încadrarea cu personal a
serviciilor unităţilor administrative locale;
revizuirea personalului M.A.I-ului.
Copii

143 Circulare şi instrucţiuni ale unor 1944


direcţii din M.A.I. şi ale O.S.D.S. referitoare 5 ian.-
la probleme cu caracter administrativ, 30 nov.
economic, social, cultural; listă a tuturor
dispoziţiilor normative (legi, regulamente şi
decizii ministeriale) interesând M.A.I. şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
administraţiile locale, apărute în Monitorul
Oficial până la data de 1 decembrie 1944.
Litografiate

144 Adrese şi rapoarte ale Ministerului 1944


Economiei Naţionale, Ministerul 2 feb.-
Agriculturii şi Domeniilor şi inspectoratelor 29 sept
generale administrative Circ. V-a Constanţa
şi IX-a Piteşti însoţite de articole cu caracter
administrativ, sanitar etc. trimise O.S.D.S.
spre a fi publicate în Buletinul M.A.I.;
semnalarea unor articole ca:”Dovada
originii etnice române” semnat de dr. Cornel
Iancu-avocat municipal din Craiova;
„Aspect clinic al tifosului exantematic la
copii şi importanţa ce trebuie dată în
profilaxia acestei boli” de dr. Virgil
Iordăchescu, medic primar a jud. Olt;
propuneri pentru apariţia revistei
„Economia României”, ediţie destinată
străinătăţii etc., „Culpa de serviciu şi
responsabilitatea administraţiei” de pretor
Gubandaru Constantin.
Orig. şi copii

145 Adresa Partidului Social Democrat 1944


din România către Oficiul de Studii prin ian.-
care solicită Buletinul M.A.I.; adrese şi dec.
referate cu privire la gratificaţiile
colaboratorilor şi personalului ad-tiv care au
contribuit la imprimarea buletinului;
semnalarea lucrărilor publicate; tabele
nominale de colaboratori; lista cărţilor
donate de Ministerul Afacerilor Interne,
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale „Regele Mihai I” din Cluj,
Braşov.

146 Buletinul M.A.I. nr. 1 din ianuarie 1944


1944.

147 Buletinul M.A.I. nr. 2 din februarie 1944


1944.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

148 Buletinul M.A.I. nr. 3 din martie 1944


1944.

149 Buletinul M.A.I. nr. 4 din aprilie 1944


1944.

150 Buletinul M.A.I. nr. 5 din mai 1944. 1944

151 Buletinul M.A.I. nr. 6 din iunie 1944. 1944

152 Buletinul M.A.I. nr. 7 din iulie 1944. 1944

153 Buletinul M.A.I. nr. 8-9 din august- 1944


septembrie 1944.

154 Buletinul M.A.I. nr. 10-12 din 1944


octombrie-decembrie 1944.

ANUL 1945

1 Proiect de decret-lege pentru 1945


modificarea art. 166 al legii administrative 22 ian
şi a tabloului de impozite şi taxe comunale.
Orig. şi copii

2 Adresă şi referat privind elucidarea 1945


situaţiei funcţionarilor din Basarabia, 2 ian-
ridicaţi de autorităţile sovietice; propuneri în 11 apr
legătură cu eliberarea noului buletin de
populaţie.
Orig. şi copii

3 Decret-lege, rapoarte, situaţii, 1945


referate etc. privind organizarea Poliţiei 8 ian.-
comunale din cadrul Municipiului 31 aug.
Bucureşti.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

4 Studii referitoare la problemele cele 1945


mai importante din administraţia rurală;
finanţe comunale; funcţionari comunali;
prestaţii în natură; poliţia comunală;
organizarea serviciului de pază; justiţia la
sate, etc.

5 Decrete-legi şi observaţii asupra 1945


următoarelor proiecte de decrete-legi pentru 9 ian.
decăderea din dreptul de a exercita
profesiunea de ziarist pentru extrasele de
cont; pentru purificarea administraţiilor
publice; pentru salarizarea personalului
poliţienesc din serviciile comunale; pentru
taxele la produsele petrolifere; pentru
organizarea Casei artiştilor dramatici;
pentru modificarea legii contabilităţii;
pentru sancţionarea infracţiunilor contra
armatelor aliate etc.

6 Legi, memorii, tabele referitoare la 1945


încadrarea şi salarizarea funcţionarilor ian-
administrativi; instrucţiuni pentru aplicarea oct.
dispoziţiilor cuprinse în legea pentru unele
măsuri excepţionale aplicabile în cursul
exerc. 1945/1946.
Copii

7 Corespondenţă între Oficiul de Studii 1945


şi Ministerul Lucrărilor Publice şi al ian-
Comunicaţiilor referitoare la aprobarea 12-31
avizului de majorare a numărului membrilor
în Comisiile de Administraţie ale Regiilor
Publice Comerciale; propuneri pentru
numirea de muncitori (2).
Orig. şi copii

8 Rapoarte ale Preturii plăşii Comana, 1945


judeţul Vlaşca însoţite de procese-verbale ian-
înaintate Oficiului cu privire la: stabilirea mart
principiilor în legătură cu întocmirea datelor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
statistice şi colaborarea utilă dintre pretor şi
cenzor.
Orig. şi copii

9 Legi şi referate însoţite de memorii şi 1945


tabele privind efectuarea de rechiziţii pentru 17 ian-
cartiruirea de autorităţi militare, instituţii şi 10 dec
persoane (sinistraţi din cauza
bombardamentelor); restricţii în efectuarea
rechiziţiilor la înalţi demnitari de stat;
anularea unor ordine de rechiziţii.
Anexe: Legea relativă la Academia
de Medicină; buletinul Academiei de Ştiinţe
din România şi statutul Academiei de
Ştiinţe Morale şi Politice.

10 Decizie referitoare la trecerea 1945


Serviciului de rechiziţii şi cartiruiri, în anul
1945, la Primăria Municipiului Bucureşti.

11 Decret-lege şi note privind înfiinţarea 1945


şi organizarea Institutului de Credit al 19 ian.
Invalizilor.
Copii

12 Memoriu, raport privind atribuţiile 1945


secretarilor comunali. 22 ian-
27 apr.
13 Proiecte de decrete-legi pentru 1945
modificarea art. 15, 147 şi 151 din Codul 24 ian.-
Funcţionarilor Publici; propuneri pentru 3 nov.
încadrarea şi salarizarea funcţionarilor
publici de toate categoriile.

14 Rapoarte, referate, memorii etc. cu 1945


privire la valorificarea timpului servit fără ian.-
reţineri şi vărsarea reţinerilor pentru feb.
pensionarea funcţionarilor comunali rurali
(modificarea legii de pensii cu nr. 1932
publicată în Monitorul Oficial nr. 159/1943
şi Codul Funcţionarilor Publici).

15 Situaţia atelierelor comunale din 1945


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
judeţul Hunedoara. 25 ian.

16 Proiect de decret-lege pentru 1945


modificarea art. 146 din Legea 25 ian-
administrativă; aprobarea planurilor de 13 apr.
parcelare, proprietatea membrilor „Băncii
Populare a personalului Arsenalului
Armatei” din Târgovişte, înainte de a se
executa şi recepţiona lucrările edilitare;
planurile oraşului Târgovişte şi ale
proprietarilor respectivi.
Orig. şi copii

17 Proiect de decret-lege şi raportul 1945


Oficiului privind abrogarea Legii nr. 424 29 ian-
(trecerea Direcţiei Generale a Penit. şi 13 feb
Institut. de Prevenţie la Ministerul Justiţiei).

18 Corespondenţă, note şi rapoarte 1945


asupra proiectului de decret-lege pentru 27ian-
cumpărarea, vânzarea, circulaţia şi 15 sep.
consumul produselor agricole; observaţii cu
privire la proiectul de decret-lege pentru
mobilizarea agricolă; împroprietărirea
pensionarilor I.O.V.R. cu locuri de casă, în
cadrul Reformei agrare; nemulţumiri în
rândurile ţărănimii din cauza modului cum
se aplică art. 5 al Legii pentru reforma
agrară; opiniile sătenilor asupra exproprierii
agrare şi a obştiilor săteşti şi alte probleme;
cererea ţăranilor de a primi un ajutor pentru
procurarea inventarului agricol, etc.

19 Rapoarte şi procese-verbale ale 1945


Comisiei pentru combaterea efectelor 11 sept-
secetei, din Ministerul Agriculturii şi 27 oct.
Domeniilor către Oficiul de Studii,
Documentare şi Statistică privind
propunerile de instituire a unui organ anume
care să intensifice şi să coordoneze toate
acţiunile întreprinse pentru combaterea
efectelor secetei.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

20 Corespondenţă cu Ministerul Culturii 1945


Naţionale şi Ministerul Muncii şi raport 29 ian.-
către M.A.I. privind echivalări de diplome 6 oct.
(avizul negativ al Oficiului).
Orig. şi copii

21 Memoriul locuitorilor din comuna 1945


Petrila privind exproprierea pădurilor 2 feb.
administrate şi exploatate de S.A.R.
„Reşiţa”.

22 Decrete-legi nr. 258 publicate în 1945


Monitorul Oficial nr. 26 din 2 februarie; 2 feb.-
nr. 1945 şi nr. 1444 din Legea nr. 340 mai
publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 2
mai 1945 privind acordarea unor
indemnizaţii speciale funcţionarilor publici
din Moldova şi Bucovina de Nord, precum
şi pentru cei trimişi în Transilvania de Nord.
Copii

23 Proiect de Decret-Lege privitor la 1945


dizolvarea şi lichidarea organizaţiunilor 23 feb.
prohitleriste de tip fascist.

24 Decret-Lege pentru modificările unor 1945


articole din Codul Funcţionarilor Publici feb.
privind salarizarea notarilor; numirea lor pe
durata stării de război; problema gradaţiilor
notarilor şi pretorilor.
Orig. şi copii

25 Corespondenţă, memorii, referate, 1945


decizii referitoare la legiferarea unei noi 5 feb-
încadrări şi salarizări a notarilor şi 14 mar
reorganizarea funcţiei de inspecţie în cadrul
M.A.I-ului; atribuţiile Inspectoratului
General Administrativ şi componenţa
circumscripţiilor administr.; dreptul de a
aplica sancţiuni disciplinare personalului
serviciilor exterioare ale M.A.I.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

26 Memoriul secretarului comunal 1945


Toranciuc Vladimir, evacuat din comuna 9 mart-
Ruşii-Mânăstirei, judeţul Suceava şi mai
referatul Oficiului cu privire la salarizarea
secretarilor comunali din bugetul statului.
Orig. şi copii

27 Decret-lege pentru abrogarea Legii 1945


nr. 110 din 20 februarie 1945 şi repunerea în 7 mart.
vigoare a art. 3 al Legii nr. 575 din 14
noiembrie 1944 care prevede că pe lângă
M.A.I. vor funcţiona doi subsecretari de stat
pentru afaceri administrative şi un
Subsecretariat de Stat al Siguranţei
Generale.

28 Proiect de decret-lege, jurnal şi 1945


adresă, privind organizarea controlului şi 26 mart
judecăţii gestiunilor întreprinderilor
comunale şi regiilor publice comerciale -
dependinte de comune din fostele provincii
Basarabia şi Bucovina de Nord, rămase
neverificate şi nejudecate.
Orig. şi copii

29 Decret-Lege pentru evaluarea şi 1945


perceperea veniturilor şi pentru fixarea mart
cheltuielilor statului pe exerciţiul
1945/1946.
Tipăritură, copie

30 Notă informativă asupra problemelor 1945


dezbătute în conferinţa cu prefecţii din mart
Ardealul de Nord din zilele 29-31 martie
1945.
Originale

31 Decrete-legi, jurnal al Consiliului de 1945


Miniştri, aviz şi rapoarte privind situaţia 3-11
juridică a imobilelor din satul model mart
Corbenii-Noi, comuna Corbeni, jud. Argeş.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

32 Regulament pentru modificarea Legii 1945


asupra circulaţiei pe drumurile publice. 1 mar-
Orig. şi copii 10 apr.

33 Decrete-legi, jurnalul Consiliului de 1945


Miniştri, aviz şi rapoarte privind înfiinţarea
Oficiului pentru reconstrucţia gospodăriilor
ţărăneşti (O.R.M.) distruse de pe urma
războiului hitlerist, în Moldova, Bucovina
de Sud şi Transilvania.
Copii

34 Buletinul de conjunctură 1945


administrativă-situaţia până la 31 martie
1945.

35 Proiect de decret-lege pentru 1945


completarea unui articol din Codul Penal cu 20 mar-
privire la cetăţenii care împiedică 19 mai
funcţionarii publici în exercitarea
atribuţiilor lor profesionale.

36 Proiect de decret-lege pentru 1945


modificarea Legii nr. 55 din 2 februarie 27 mar-
1943 privitoare la majorarea taxei pentru 14 dec.
mărfurile ce intră sau ies din oraşul Corabia,
jud. Romanaţi.
Orig.

37 Rapoarte şi adresa privind 1945


modificarea Decretului-Lege relativ la 31 mar-
reglementarea apelurilor la contribuţia 9 sept.
benevolă a publicului.
Orig. şi copii

38 Proiect de jurnal, tabele, referat 1945


privind participarea la beneficiu a 5 apr.
funcţionarilor Regiei Autonome a
Asigurărilor de Stat.

39 Referate privind executarea reformei 1945


agrare şi de funcţionarea consiliilor politice 3 apr.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
judeţene. 23 dec.

40 Lista dispoziţiunilor normative 1945


interesând M.A.I. şi administraţiile locale 6 apr.
apărute în Monitorul Oficial până la data de
6 aprilie 1945.

41 Decret-Lege pentru modificarea art. 3 1945


din Legea nr. 837 pentru înfiinţarea 18 apr-
Comisariatului General al Refugiaţilor; 19 sept
sinteza asupra situaţiei din Ardealul eliberat;
raport privind situaţia socială din această
provincie.

42 Decret-lege pentru justificarea unor 1945


sume de bani avansate administraţiilor din
Transilvania de Nord; aplicarea
regulamentului nr. 12 de reglementare a
cetăţeniei locuitorilor din Transilvania de
Nord.
Orig. şi copii

43 Adrese, raport şi memoriu privind 1945


propunerile făcute de Organizaţia Frontul
Naţional democrat din Satu Mare pentru
ajutorarea evreilor deportaţi din
Transilvania de Nord în Austria,
Cehoslovacia, Germania, Italia şi Polonia.

44 Rapoarte, referat şi adresă privind 1945


luarea unor măsuri contra acţiunii de
afirmare a elementului naţional-maghiar în
Transilvania de Nord (acţiune organizată de
Serviciul de propagandă din Budapesta).

45 Sinteza anchetei de studii asupra 1945


problemei coloniştilor întreprinsă în
Transilvania de Nord, Banat şi jud. Arad,
precum şi în Dobrogea, în legătură cu
înfăptuirea Reformei agrare.

46 Raport şi corespondenţă cu privire la 1945


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
studiul întocmit de Subsecretariatul de Stat
al Aerului referitor şa reorganizarea şi
adaptarea aviaţiei de război, la perioada de
pace.
Orig. şi copii

47 Referatul Oficiului de Documentare 1945


cu privire la arendarea unui teren de către 20 apr.
Primăria oraşului Brăila în vederea creării
unei industrii noi (fabrică de cherestea).
Copii

48 Decret-Lege şi raportul O.D.S.A. 1945


către M.A.I. privind achiziţionarea vitelor 26 apr.
datorate U.R.S.S-ului în compensarea celor
restituibile (potrivit art. 12 din Convenţia de
Armistiţiu) şi pierdute prin moarte sau
sacrificate de particularii români.
Copii

49 Proiect de Decret-lege pentru 1945


organizarea pazei întreprinderilor cu 28 apr.-
caracter industrial şi a depozitelor publice şi 23 mai
particulare.

50 Referate şi corespondenţă cu 1945


Ministerul Lucrărilor Publice şi al
Comunicaţiilor şi cu diferite prefecturi
referitoare la: aplicarea legii şi
regulamentului pentru drumuri; la taxe
pentru folosirea zonelor drumurilor judeţene
şi comunale; notă privind regimul
impozitului pentru drumuri, încasat de
comune şi judeţe; studii pentru construirea
drumurilor ieftine etc.

51 Proiect de Decret-lege relativ la 1945


înfiinţarea unui batalion de pază pe lângă apr.-
M.A.I. sept.

52 Decret-lege pentru înfiinţarea Casei 1945


de administrare şi supraveghere a bunurilor
inamice (C.A.S.B.I.); măsuri pentru
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
înfiinţarea oficiilor bunurilor inamice-
urbane.

53 Decret-lege, aviz, jurnal şi rapoarte 1945


privind modificarea art. 10 din Legea pentru
desfiinţarea rezidenţelor regale şi
reorganizarea prefecturilor de judeţ.

54 Decret-lege, ordonanţă şi raport 1945


privind repunerea parţială în vigoare a Legii
administrative din 27 martie 1936 şi
reglementarea alegerilor administrative.
Orig. şi copii

55 Raport, notă şi adresă privind 1945


construirea liniei ferate Ploieşti-Târgovişte apr.
de către firma „Ing. Emil Prager”; cererea
Prefecturii Prahova pentru prelungirea
termenului de executare a lucrărilor.

56 Decret-lege pentru modificarea art. 1 1945


alin. ultim din Legea pentru aşezarea 3 apr.-
contribuţiei directe asupra veniturilor. 8 mai
Orig. şi copii

57 Decret-lege, aviz, rapoarte, adrese 1945


etc. privind modificarea legii pentru 21 apr.-
autorizarea Primăriei oraşului Văleni de 21 iulie
Munte de a percepe o taxă pentru nisip.
Orig. şi copii

58 Proiect de decret-lege pentru 1945


autorizarea Municipiului Constanţa de a apr.-
percepe un impozit de 1/5 asupra valorii 25 oct.
mărfurilor intrate sau ieşite din portul
Constanţa.
Orig. şi copii

59 Rapoarte însoţite de memorii privind 1945


tipărirea regulamentului financiar al tuturor
impozitelor şi taxelor comunale; tariful
uzual pentru timbrarea şi taxarea actelor
administrative; asigurarea unei mai bune
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
perceperi a impozitelor comunale;
recalcularea preţului de cost la produsele
agricole; regulamentul în legătură cu
aşezarea impozitelor şi taxelor comunale.
Orig. şi copii

60 Proiect de decret-lege pentru 1945


declararea de comună urbană nereşedinţă de 4 mai
judeţ a staţiunii climaterice Buşteni din
judeţul Prahova, precum şi declararea
comunelor rurale Bucium şi Copou (judeţul
Iaşi) comune suburbane.

61 Ordin circular relativ la organizarea 1945


detaşamentelor comunale de pază agricolă. 15 mai
Copie

62 Referat privind funcţionarea oficiilor 1945


economice judeţene şi Direcţiei Colectărilor 15 mai
din cadrul Subsecretariatului de Stat al
Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile.

63 Proiect de decret-lege şi adresa 1945


O.D.S.A. către Ministerul Naţionalităţilor 18 mai
privind completarea Legii nr. 86 pentru
statutul naţionalităţilor.
Copii

64 Rapoarte ale Institutului Central de 1945


Statistică însoţite de tabele cu evidenţa mai
modificărilor privind unităţile
administrative pe lunile octombrie şi
noiembrie 1945; denumirea tuturor
comunelor din ţară (urbane, rurale, oraşe
reşedinţă, staţiunile baleno-climaterice)
întocmite şi înaintate de prefecturi, conform
Ordinului nr. 111638/1945.
Orig. şi copii

65 Proiect de decret-lege privitor la 1945


ratificarea actelor întocmite de autorităţile 19 mai-
din Moldova şi Bucovina de Sud, în timpul 8 iunie
stării excepţionale de război.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

66 Regulament pentru modificarea art. 9 1945


din regulamentul privitor la organizarea 25 mai
Serviciului de întreţinerea oboarelor din
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Copie

67 Proces-verbal privind lucrările 1945


conferinţei şefilor autorităţilor publice din 28 mai-
Fălticeni şi constituirea consiliului politic de
pe lângă Prefectura judeţului Baia.
Orig. şi copii

68 Rapoarte şi referate ale Oficiului 1945


Documentar trimise Ministerului Afacerilor 28 mai-
Interne privind propunerile de desfiinţare a sept
consiliilor de colaborare şi sfaturilor
comunale şi de înlocuirea lor prin consilii
politice judeţene pe lângă prefecturi şi
consilii politice comunale.
Orig. şi copii

69 Proiect de Decret-lege pentru 1945


înfiinţarea şi organizarea „Federaţiei pentru mai-
sprijinirea sinistraţilor”; anteproiect pentru iulie
refacerea bunurilor comunale distruse la
bombardamente.
Orig. şi copii

70 Proiect de decret-lege pentru 1945


reglementarea salariilor şi înfiinţarea mai-
economatelor. iulie

71 Proiect de Decret-lege privind 1945


lucrările de refacere şi încurajarea mai-
construcţiilor; înfiinţarea întreprinderilor şi nov.
exploatărilor comunale în vederea refacerii
bunurilor distruse de război; proiect de
Decret-lege pentru înfiinţarea asociaţiilor
judeţelor şi comunelor; date cu privire la
distrugerile suferite de pe urma războiului în
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
raza inspectoratelor administrative ale
circumscripţiilor Cluj, Oradea şi Suceava.
Orig. şi copii

72 Proiect de Decret-lege pentru 1945


înfiinţarea unor taxe asupra produselor 1 iunie
miniere, forestiere şi industriale pentru
judeţul Bacău.
Orig., copii

73 Decret-Lege pentru modificarea şi 1945


completarea Legii pentru organizarea iunie
Municipiului Bucureşti.
Copii

74 Proiect de Decret-Lege pentru 1945


completarea unor dispoziţiuni din legea 4 iun-
pentru organizarea Curţilor Administrative. 7 iulie
Copii

75 Tabele de inspectoratele 1945


administrative ale M.A.I. şi de Curţile
Administrative, precum şi cu adresele
ministerelor şi miniştrilor şi subsecretarilor
de stat de la diferite ministere.
Copii

76 Decret-lege, referat, memoriu, extras 1945


din Monitorul Oficial etc. privind gradaţiile
de vechime în salarizarea membrilor justiţiei
administrative.

77 Proiect de decret-lege pentru 1945


înfiinţarea prestaţiunii de refacere a 20 iun.
bunurilor comunale distruse din cauza
operaţiunilor de război; grafic de prestaţii de
drumuri în comunele rurale şi urbane, pe
exerc. 1944/1945; acoperirea cheltuielilor
de apărare pasivă; scutire de prestaţie,
răscumpărarea prestaţiei, etc.
Orig., copii

78 Rapoarte şi referat ale Serviciului 1945


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
cultural al Marelui Stat Major către 7-20
Ministerul de Interne privind sancţionarea iunie
văduvelor de război care îşi părăsesc copiii
şi locuinţele (trăind în concubinaj), prin
ridicarea drepturilor de pensie şi acordarea
lor, persoanelor în grija cărora au fost lăsaţi
copiii.
Orig., copii
79 Decret-lege, instrucţiuni, 1945
regulamente, corespondenţă referitoare la 21 iun.-
organizarea şi funcţionarea organelor de 20 nov.
control cetăţenesc.
Orig., copii

80 Decret-lege pentru stăvilirea şi 1945


reprimarea furturilor, jafurilor şi crimelor.
Copii

81 Rapoarte, protocol şi adrese privind 1945


desemnarea delegaţilor din comisia de 27-30
întocmire a regulamentului pentru iunie
alimentarea Municipiului Bucureşti cu gaze
naturale combustibile.

82 Adresă însoţită de tabele şi 1945


instrucţiuni privind construcţiile de locuinţe 14 iulie
pentru funcţionarii publici ai Institutului
general de asistenţă a funcţionarilor şi
pensionarilor publici.
Orig., copii

83 Decizie cu privire la exercitarea 1945


controlului administrativ de către Serv. 23 iulie
Administrativ pentru Aplicarea
Armistiţiului asupra actelor juridice ale
judeţelor, municipiilor, oraşelor de reşedinţă
şi ale staţiunilor baleno-climaterice date în
cadrul executării Convenţiei de Armistiţiu.
Orig., copii

84 Dare de seamă asupra conferinţei 1945


ţinută la Comandamentul Capitalei în ziua 27 iulie
de 27 iulie 1945 în vederea stabilirii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
programului de primire a trupelor române şi
aliate ce se întorc de pe front în Capitală.

85 Proiect de Decret-Lege (cu 1945


documentaţia anexă) pentru modificarea iulie-
unor articole din Legea 898/1942 privind dec.
păstrarea şi îngrijirea liniilor şi instalaţiilor
de telecomunicaţii şi de energie electrică.
86 Rapoarte, corespondenţă privind 1945
situaţia bunurilor mobile rămase de la aug.
Inspectoratul Naţional pentru Ocrotirea
Socială.

87 Situaţia întocmită de Institutul 1945


Central de Statistică referitoare la populaţia 15 aug.
jud. Târnava Mare repartizată după limba
maternă şi apartenenţa etnică; situaţia pe
localităţi la recensământul din 1930, 1941
(recen. rom. şi maghiar) şi ancheta din
15 august 1945.
Copie

88 Decret-lege pentru alipirea cartierului 1945


„D. Apostol” la Municipiul oraşului aug.-
Ploieşti. 6 nov
Orig., copii

89 Decret-lege pentru modificarea 1945


art. 194 alin. 5 din Legea administrativă; sept.
autorizarea de noi municipii (Bacău);
alipirea unor comune la noile municipii (în
anexă); material documentar privind
trecutul istoric al oraşului Bacău.
Orig., copii

90 Proiect de decret-lege, rapoarte, 1945


referate privind organizarea detaşamentelor 6 sept.
de muncă pentru cetăţenii români de
naţionalitate germană; desfiinţarea
Administraţiei Comerciale pentru
exploatarea muncii în tabere şi colonii la
muncă.
Orig., copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

91 Jurnale ale Consiliului de Miniştri 1945


privind trecerea morii aparţinând sept-
Inspectoratului General de jandarmi din oct.
comuna Chitila asupra Regiei Autonome
C.F.R.; trecerea unui imobil din Cluj în
folosinţa M.A.I. pentru cazarea insp.
Legiunii de Jandarmi din Cluj.
Orig., copii

92 Raport privitor la principalele 1945


probleme edilitare ale staţiuni balneo- 5 sept.
climaterice Carmen-Sylva.

93 Referatul O.D.S.A. cuprinzând 1945


observaţii asupra ante-proiectului pentru
înfiinţarea unei secţii de arhitectură şi
urbanism pe lângă Consiliul Tehnic
Superior din cadrul Ministerului Lucrărilor
Publice şi al Comunicaţiilor; atribuţiile
secţiei respective.
Copii

94 Decizie şi regulament pentru 1945


înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui sept.
Serviciu pentru verificarea cântăririi şi
vânzării tărâţelor.

95 Jurnal al Consiliului de Miniştri 1945


privind reglementarea situaţiei cetăţenilor sept.
de naţionalitate germană (formarea
detaşamentelor de muncă pentru refacerea
ţării).

96 Ordine circulare, corespondenţă 1945


privind crearea şi componenţa Consiliului 8-23
Poliţiei din judeţul Mureş şi Neamţ. oct.

97 Anteproiect de lege privind finanţe 1945


locale întocmit de Insp. General Ad-tiv, oct.
Circ. 7-a Iaşi, conf. Ordinului 112098/1945.

98 Bugetele comunelor Comăneşti şi 1945


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Lăloaia judeţul Bacău pe exerciţiul financiar oct.
1945/1946.

99 Decizii, avize, corespondenţă, 1945-


referate, tabele etc. referitoare la acordarea 1946
unor împrumuturi Municipiului Bucureşti şi
Cluj şi prefecturilor jud. Ilfov şi Prahova;
bugetul general de venituri şi cheltuieli pe
exerc. 1945/1946 al Primăriei Municipiului
Cluj; situaţia lucrărilor executate de
Primăria oraşului Sighet pe exer. 1944/1946
şi situaţia lucrărilor de reparaţii a podurilor,
digurilor, fântânilor etc. din judeţul Tecuci.
Orig., copii

100 Adresă a Serviciului Trezoreriei din 1945


Direcţia Generală a Mişcării Fondurilor 15 apr.
către Oficiul de Documentare şi Studii
Administrative privind autorizarea
Gazelectrei şi U.C.B-ului de a utiliza
împrumuturile de 900 milioane lei pentru
alte scopuri decât acelea prevăzute în legile
pe baza cărora au fost elaborate.
Copie

101 Memoriu, referat privind îngrijirea 1945


arborilor de pe străzile şi parcurile Capitalei.

102 Corespondenţă şi documentaţie 1945


privind normele de aplicare la construirea oct.-
monumentelor de război. dec.

103 Proiect de decret-lege, jurnal şi 1945


rapoarte ale Oficiului către Ministerul 3-18
Afacerilor Interne privind prelungirea nov.
duratei Societăţii Comunale a Tramvaielor
din Bucureşti; convenţia dintre acea
societate şi Primăria Municipiului
Bucureşti; legea, convenţiunea şi statutele
societăţii.

104 Decizie, rapoarte referitoare la 1945


vânzarea de terenuri din oraşul Orăştie, nov.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
judeţul Hunedoara. 3-18

105 Decizii, referate privind asistenţa 1945


evacuaţilor din Basarabia, Bucovina de nov.
Nord şi Dobrogea de Sud.

106 Tabel statistic cu populaţia oraşelor 1945


din România în perioada 1930-1945. nov.

107 Proiect de jurnal al Consiliului de 1945


Miniştri, referat privitor la internarea 20 dec.
preventivă în colonii de muncă a unor
anumite categorii de infractori.

108 Studiu privind înfiinţarea şi aplicarea 1945


contribuţiilor comunale obligatorii pentru
lucrările de interes local; referat privind
monografia statului Săuleşti, plasa Deva,
jud. Hunedoara, întocmită de G. T.
Niculescu Varone.

109 Ordine circulare, comunicat şi 1945


rapoarte însoţite de liste privind interzicerea 1 dec.
şi scoaterea din circulaţie a unor publicaţii,
conform art. 16 din Convenţia de
Armistiţiu.
Orig., copii

110 Circulară, decizii şi rapoarte privind 1945


înfiinţarea comitetelor săteşti pe lângă
primăriile comunale.

111 Rapoarte privind propuneri pentru 1945


reglementarea sfaturilor comunale.

112 Decizie şi regulament pentru 1945


organizarea şi funcţionarea Serviciului
Ad-ţiei Generale a imobilului M.A.I. ataşat
pe lângă Oficiul Tehnic.

113 Decret-lege, proiect de decret-lege, 1945


jurnalul Consiliului de Miniştri şi rapoarte 21 feb.-
privind modificarea art. 12 alin. a din Legea 1946
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
ad-tivă (ocuparea funcţiei de primar). 22 mart
Orig., copii

114 Proiect de Lege pentru modificarea 1945


unor articole din legea pentru organizarea şi 20
funcţionarea şcolilor de conducători auto. mart-
23 nov

115 Proiect de decret-lege, jurnalul 1945


Consiliului de Miniştri, rapoarte etc. privind mart-
completarea Legii nr. 457 din 8 iunie 1941 1946
pentru modificarea unor dispoziţii ale legii 26 ian.
ad-tive din 14 august 1938 şi a tabloului de
impozite şi taxe comunale şi la produse
petrolifere.
Orig., copii

116 Proiect de decret-lege, jurnale, avize, 1945


rapoarte şi coresp. Oficiului cu Preşedinţia 18 apr.-
Consiliului de Miniştri şi Dir- Ad-ţiei 1946
Locale cu privire la modificarea legii 26 ian.
ad-tive din 14 august 1938 şi a tabelului de
impozite şi taxe comunale prevăzute de
Legea nr. 143/1942, art. 166 (impozite
pentru comune).
Orig., copii

117 Decret-lege referitor la trecerea 1945-


lucrărilor de construcţie a Palatului M.A.I. 1946
asupra Ministerului Afacerilor Interne;
tranzacţie M.A.I. cu Lazăr şi Leria Herman
în legătură cu plata sumei de 1.000.600 lei,
drept daune rezultate din abuzul de folosinţă
a imobilului lor din Bucureşti.
Orig., copii

118 Decret-lege, contract, corespondenţă 1945


referitoare la lucrările de construcţie şi apr.-
instalaţii ale palatului M.A.I. dintre 1946
antrepriza „Hchtief-Prager” şi Statul ian.
Român.
Orig., copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
119 Situaţia executării bugetului judeţului 1945
Tecuci pe perioada 1 aprilie 1945-31 martie apr.-
1946. 1946
mart.
120 Rapoarte ale Inspectoratului General 1946
Administrativ Circumscripţia I-a Braşov şi 16 feb.
ale prefecturilor jud. Buzău şi Odorhei
privind situaţia executării bugetului pe
primul semestru, al comunelor urbane
nereşedinţă şi comunelor rurale din jud.
Ciuc; situaţia de încasările efectuate pe
seama bugetului jud. Buzău, pe timpul de la
1 aprilie 1945-31 ianuarie 1946.
Orig., copii

121 Instrucţiuni, situaţii, note, telegrame, 1945-


dări de seamă, corespondenţă referitoare la 1946
situaţia executării bugetelor administraţiilor
locale, evoluţiei administraţiei comunale şi
comentariul datelor statistice asupra
evoluţiei activităţii administraţiei locale pe
exerciţiul 1944/1945 şi 1945/1946.

122 Rapoarte, adrese, procese-verbale şi 1945


studiu privind activitatea consiliilor de 5 apr.-
colaborare; atelierelor comunale; planuri de 1946
activitate; muncă de folos obştesc; cursurile
administrative; raţionalizarea şi
simplificarea lucrărilor de birou; asociaţiile
speciale de comune; menţinerea Consiliilor
de colaborare pe lângă prefecturile de judeţ
şi planurile comunelor urbane.
Orig., copii

123 Proiect de decret-lege, referate 1945


privind exproprierea de terenuri în jud. Ilfov 21 apr.-
şi Prahova; exproprierea fostului hotel 1946
„Excelsior”, proprietatea ing. Cristescu. 2 mart.

124 Proiect de decret-lege pentru 1945


modificarea art. 194 alin. 5 din Legea 26 apr.-
ad-tivă referitor la declararea oraşului de 1946
reşedinţă de judeţ Satu Mare, ca municipiu. 25 ian.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

125 Proiect de Decret-Lege (cu 1945


documentaţie) pentru autorizarea 5 iun.-
Municipiului Bucureşti de a dona imobilul 1946
din str. Romană nr. 258, Societăţii „Pâinea 7 mart
zilnică” din Bucureşti (plan situaţie).
Orig., copii

126 Decret-Lege, procese-verbale, 1945


referate privind impozitul comunal pe 2 iulie-
cărbuni, sare şi produsele miniere (în anexă 1946
material documentar referitor la producţia Mart.
minieră în anii 1942-1943).
Orig., copii

127 Decret-lege, jurnal, rapoarte şi 1945


coresp. Oficiului cu Preşedinţia Consiliului 25
de Miniştri şi Ministerul Finanţelor cu iulie-
privire la modificarea unor dispoziţiuni din 1947
Legea ad-tivă art. 181, 182, 183 şi 184 27 ian.
(aşezarea impozitelor şi taxelor comunale).
Orig., copii

128 Proiect de lege privind stabilirea 1945


competenţei organelor tehnice în materie de iulie-
aprobare a proiectelor pentru lucrările ce se 1946
execută de administraţiile locale. iunie

129 Decret-lege, rapoarte privind 1945


refacerea instituţiilor publice şi a iulie-
instalaţiilor din judeţul Prahova, distruse sau 1946
avariate de război. dec.

130 Proiect de decret pentru declararea 1945


drumului judeţean Hunedoara-Răcăstie (în 11
anexă planul de situaţie asupra uzinelor de iulie-
fier din Hunedoara); memoriul unor comune 1946
din jud. Hunedoara în contra exproprierii 13 iulie
sus-numitului drum.
Orig., copii

131 Decrete-lege, jurnalul Consiliului de 1945


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Miniştri, rapoarte etc. privind abrogarea 24 aug.-
dispoziţiunilor Legii 748 din 5 oct. 1942; 1946
adăugarea unor dispoziţiuni la art. 99 din
Legea ad-tivă (dreptul de control al
prefectului).
Orig., copii

132 Proiect de decret-lege privind 1945


autorizarea Primăriei Municipiului aug.-
Bucureşti de a contracta un împrumut 1946
pentru aprovizionarea salariaţilor şi ian.
pensionarilor; adresă către Ministerul
Finanţelor şi Dir. Gen. C.F.R. în legătură cu
aprovizionarea cu hârtie a ad-ţiilor locale
din Transilvania, dificultăţile întâmpinate de
prefecturile şi primăriile unor oraşe în
aprovizionarea populaţiei din cauza lipsei
mijloacelor de transport pe C.F.R.

133 Proiect de Decret-lege, referate 1945


privind modificarea şi completarea legii 25 aug-
relativă la înfiinţarea unei Societăţi 1946
comunale pentru construirea de locuinţe mart
ieftine în Bucureşti; statutele societăţii.

134 Tabel de jurnalele Consiliului de 1945


Miniştri propuse de M.A.I. în intervalul aug-
dintre august 1945-ianuarie 1946. 1946
ian.
135 Proiect de decret-lege privind 1945
autorizarea prefecţilor, primarilor şi sept.-
ajutorilor de primari proveniţi dintre 1946
pensionari, de a cumula două salarii. mart.

136 Propuneri înaintate Oficiului de 1945


Studii şi Documentare de către 25
inspectoratele administrative privind sept.-
reforma finanţelor locale şi modificarea 12 nov.
legii administrative în spirit democratic.

137 Proiect de decret-lege, jurnalul 1945


Consiliului de Miniştri, rapoarte la sept.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
construirea unui local de primărie în 1946
comuna Suteşti, jud. Vâlcea. apr.
Orig., copii

138 Decret-lege şi raport privind 30 oct.


aprobarea planului de sistematizare cu 1945-
caracter parţial al oraşului Giurgiu. 1946
Orig. 17 ian.

139 Corespondenţa Oficiului cu Direcţia 1945


Ad-ţiei Locale şi Institutul Central de 2 oct.-
Statistică şi tabele privind evidenţa 1946
modificărilor unităţilor administrative pe 27 mai
perioada 1 oct. 1945-31 martie 1946.
Orig., copii

140 Decret-lege privitor la majorarea 1945


arenzilor pentru debitele de băuturi spirtoase oct.-
din comunele rurale. 1946
Orig., copii iunie

141 Rapoarte, adrese şi decizii privind 1945-


modificarea teritoriului comunei urbane 1946
Isaccea prin alipirea comunei rurale
„Principele Nicolae” din jud. Tulcea;
dezlipirea satelor Mînăstioara şi Băneşti de
la comuna Siret, în vederea formării
comunei rurale Mânăstioara, jud. Rădăuţi;
propuneri privind modificarea teritorială a
comunei urbane Băile Slănic.
Orig., copii

142 Decret-lege pentru executarea 1945


lucrărilor de reconstrucţie a şcolii nr. 1 nov.-
„Episcopul Dionisie Românu” din oraşul 1946
Buzău. mart
Orig., copii

143 Proiect de jurnal privind autorizarea 1945


primăriilor de a acorda reduceri din taxele 3 dec-
comunale IOVR-iştilor pentru folosinţa 1946
domeniului public. 27 mart
Orig., copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

144 Proiect de Decret-lege pentru 1945


reglementarea modului de justificare a dec.-
cheltuielilor ce se fac cu arestarea şi 1946
internarea cetăţenilor de origine etnică iunie
germană şi altor categorii de cetăţeni.
Orig., copii

145 Instrucţiuni, situaţii, rapoarte, 1945 329


corespondenţă referitoare la constatarea iunie-
daunelor cauzate statului român şi supuşilor 1946
săi de către armatele germane şi ungare, mai
precum şi de către armatele române aliate
prin operaţiuni purtate împotriva armatelor
inamice în perioada de la 23 august-25 oct.
1944.
Orig., copii

146 Rapoarte, ordine, circulare, adrese ale 1945


Comisariatului de Repatriere Belgian nov.-
referitoare la cetăţenii belgieni şi din 1946
regiunile Eupen şi Malmedi aflaţi pe apr.
teritoriul României.
Orig., copii

147 Legi, ordine circulare, tabele cu 1945


efectivul Inspectoratului General de 7 feb.-
Jandarmi; corespondenţă referitoare la 1946
aplicarea Statutului Naţionalităţilor; tabele 10 oct.
statistice cu oraşele şi localităţile rurale din
România cu populaţia de altă naţionalitate.

148 Decret-Lege, referate, dare de seamă 1945


privind repartizarea prizonierilor de război 4 iulie-
şi civililor aflaţi în Germania, Austria, 1946
Cehoslovacia precum şi reglementarea mart
cheltuielilor acordate persoanelor ce se
repatriază în U.R.S.S.

149 Ordine circulare, tabele nominale, 1945


referate privind executarea operaţiunilor de 15 mai-
evacuări din primăvara anului 1944, 1946
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
conform Ordinului M.A.I. 1111/1944. sept.

150 Rapoarte cuprinzând propuneri şi 1945-


observaţii ale notarilor comunali privind 1946
noua lege administrativă.

151 Ordine circulare, statut privind 1945


constituirea asociaţiilor comunale pentru sep.-
realizări zootehnice; refacerea şi întreţinerea 1946
drumurilor; statutele Asociaţiei Speciale a martie
Comunelor din plasa Slatina, jud. Olt şi ale
Asociaţiei Comunelor din jud. Prahova.
Orig., copii

152 Corespondenţă, memorii, referate 1945-


referitoare la încadrarea avocaţilor 1946
administraţiilor locale, în legea avocaţilor
publici.
Orig., copii

153 Ordine, circulare, dări de seamă, 1945


referate, procese-verbale cu privire la 15 iun-
organizarea şi activitatea consiliilor politice 1947
judeţene: Alba, Bihor, Hunedoara, Rădăuţi, ian.
Roman, Tutova etc.

154 Ordine, circulare, corespondenţă 1945


referitoare la activitatea consiliilor judeţene 20 aug-
Buzău, Hunedoara, Odorhei şi Timiş- 18 oct.
Torontal.

155 Proiect de lege privind arenzile la 1945


debitele de băuturi spirtoase din comunele apr.-
rurale; tabele cu autorităţile care au 1948
beneficiat de împrumuturi RAAS. ian.
Orig., copii

156 Proiecte de lege, jurnale, rapoarte ale 1945-


Consiliului de Miniştri privind modificarea 1948
articolului unic din Legea nr. 303 din 18
aprilie 1946 (publicată în Monitorul Oficial
nr. 93); modificarea şi completarea unor
dispoziţiuni ale Legii nr. 43 din 26 ianuarie
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
1940 pentru simplificarea formalităţilor de
aprobare a proiectelor de lucrări şi angajare
a cheltuielilor pentru contracte ce se fac de
către administraţiile locale şi exploatările
comunale, organizate potrivit Legii din 7
mai 1938 şi de Uzinele Comunale din
Bucureşti; decizii privind obligaţiile
notarului comunal de a redacta petiţiile
sătenilor, la cererea acestora.

157 Rapoarte, referate, memorii, procese- 1945-


verbale etc. privind delimitarea teritorială a 1948
comunei Aninoasa-Hunedoara (harta cu
teritoriul comunei Aninoasa, cu arătarea
porţiunilor arendate separat de la fiecare
comună).

158 Dare de seamă (în ciornă) asupra 1945 204


vol. I activităţii Ministerului Afacerilor Interne şi martie
a administraţiilor locale în perioada
6.III.1945-6.VII.1945 (în anexă rapoartele
de activitate ale serviciilor centrale ale
M.A.I. şi ale prefecturilor judeţene).

158 Circulară şi rapoarte însoţite de 1945 147


vol. II tabele centralizatoare privind lucrările mart-
realizate de prefecturi, primării urbane oct.
nereşedinţă de judeţ şi de primării rurale în
perioada 6 martie 1945-31 octombrie 1945,
precum şi de Insp. Pompierilor şi Casa de
Credit şi Ajutor a Funcţionarilor M.A.I.

158 Rapoarte ale prefecturilor de judeţe 1945


vol. din ţară însoţite de tabele înaintate Oficiului ian-
III cuprinzând situaţia lucrărilor publice febr.
executate pe perioada 6 martie-31 octombrie
1945.
Orig., copii

159 Rapoarte de activitate ale 1945


inspectorilor generali administrativi ai ian.
circumscripţiilor: Alba Iulia, Braşov,
Bucureşti, Constanţa, Craiova, Piteşti,
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Suceava; sinteze asupra rapoartelor pe luna
ianuarie 1945.
Orig., copii

160 Rapoarte de activitate ale 1945


inspectorilor generali administrativi din
circumscripţiile Braşov, Constanţa, Craiova,
Iaşi, Piteşti, Sibiu şi Suceava pe luna
februarie 1945
Orig., copii

161 Situaţii întocmite de Primăria 1945


Municipiului Bucureşti conf. circularei nr. 31 mart
111.192/21 noiembrie 1944 a Oficiului de
Documentare şi Studii Administrative
privind executarea planurilor de activitate,
de prestaţii, a atelierelor comunale, a
asistenţei sociale; evoluţia finanţelor
întreprinderilor comunale şi a încasărilor
municipiului; şedinţele Consiliului de
Colaborare; conferinţele administrative;
executarea planului de cultură; aplicarea
pedepselor disciplinare; inspecţiile făcute pe
luna februarie 1945.
Orig., copii

162 Rapoarte de activitate ale 1945


inspectorilor generali administrativi din
circumscripţiilor Alba Iulia, Craiova,
Constanţa, Galaţi, Piteşti, Sibiu şi Timişoara
pe luna martie 1945.
Orig., copii

163 Dare de seamă şi raportul de 1945


activitate ale prefecturilor jud. Constanţa şi
Suceava pe luna aprilie 1945.
Orig., copii

164 Rapoarte de activitate ale 1945


inspectoratelor generale ad-tive din care:
Braşov, Constanţa, Craiova, Piteşti, Sibiu şi
Suceava, pe luna mai 1945.
Orig., copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

165 Idem Braşov, Bucureşti, Cluj, 1945


Craiova şi Timişoara pe luna iunie 1945.
Orig., copii

166 Idem Braşov, Iaşi, Piteşti şi Sibiu, pe 1945


luna iulie 1945.

167 Sinteză asupra rapoartelor de 1945


activitate ale inspectorilor generali
administrativi, conducători de circumscripţii
pe luna septembrie 1945.
Orig., copii

168 Sinteză şi rapoarte de activitate ale 1945


inspectorilor generali administrativi din 1 oct-
circumscripţiile Braşov, Bucureşti, 29 nov.
Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea şi Suceava,
precum şi ale prefecturilor, comunelor şi ale
Primăriei Municipiului Bucureşti, pe luna
octombrie 1945.

169 Raportul de activitate al Prefecturii 1945


judeţului Hunedoara, pe luna octombrie
1945.
Orig.

170 Sinteze şi rapoarte de activitate ale 1945


vol. I, inspectorilor generali administrativi din nov.
vol. II circumscripţiile: Bucureşti, Constanţa, Iaşi,
Piteşti, Suceava pe luna noiembrie 1945.

171 Idem, Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, 1945-


Iaşi, Oradea şi Sibiu pe luna decembrie 1946
1945.

172 Circulară şi raportul Prefecturii 1945


judeţului Muscel trimis M.A.I. privind 21 mai-
fixarea numărului de 15 comune pentru a fi 24 oct.
inspectate de pretori în fiecare lună.
Originale.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
173 Corespondenţă referitoare la numiri, 1945
transferări, înaintări, demisii şi revocări din 5 ian-
funcţie a pretorilor, notarilor şi alţi 8 aug.
funcţionari numiţi de prefecturile de judeţ,
precum şi indemnizaţiile de deplasare, de
muncă suplimentară şi activitate
excepţională; tabel de personalul Oficiului
de Documentare.

174 Decizii de numirea personalului de 1945


conducere al Ministerului Afacerilor martie
Interne. 8-28

175 Ordine circulare date de direcţiile din 1945


vol. I cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi 2 ian-
pendinte de acest departament de la 24 iul.
2 ianuarie-24 iulie 1945.

175 Idem de la 7 august-31 decembrie 1945


vol. II 1945. 7 aug-
31 dec
176 Indexul alfabetic al ordinelor 1945
circulare date de direcţiile din Ministerul ian.-
Afacerilor Interne şi pendinte de aceste 1947
departamente, de la 1 ianuarie 1945,
1946-1947.

177 Articolele trimise spre publicare în 1945


Buletinul M.A.I. în perioada martie- 22 ian-
decembrie 1945. 13 dec.
Orig., copii

178 Raport şi adresă însoţite de declaraţii, 1945


procese-verbale, listă etc. în legătură cu
ancheta de constatare a pierderilor suferite
de biblioteca O.D.S.A. din cauza
bombardamentului din 24 august 1944
(care a distrus şi o parte din localul
Ministerului Afacerilor Interne); listă de
cărţi etc.
Orig., copii

179 Buletinul M.A.I. nr. 1-3, ianuarie- 1945


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
martie 1945.

180 Buletinul M.A.I. nr. 4-6, aprilie-iunie 1945


1945.

181 Buletinul M.A.I. nr. 7 din iulie 1945. 1945

182 Buletinul M.A.I. nr. 8-9, august- 1945


septembrie 1945.

183 Buletinul M.A.I. nr. 10-12, 1945


octombrie-decembrie 1945.

184 Buletinul informativ al Ministerului 1945


Agriculturii şi Domeniilor nr. 7-9
iulie-septembrie 1945.

185 Buletin cu statistica generală a 1945-


pădurilor statului pe judeţe. 1946
Tipărit

186 Studiu despre direcţiile Ministerului 1945


Afacerilor Interne pentru Comitetul 11 mai
Naţional local şi judeţean, aprobate de
Guvernul Republicii Cehoslovace, în ziua
de 19 mai 1945; fragmente din noua
constituţie a Republicii Populare
Cehoslovace.
Litografiat

187 Legea urbanismului din Franţa, 1945


15 iunie 1945.

188 Decretul din 13 noiembrie 1945 1945


(litografiat) despre administrarea teritoriilor
recâştigate Polonia; decizia Ministerului
Ad-ţiei Generale din 15 martie 1945 în
chestiunea reglementării alegerii primarului
şi subprimarului sătesc.

189 Cuvântarea comisarului poporului


Pasconov pentru finanţe, S.S.F.S.R., la
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
bugetul pe 1945.

ANUL 1946

1 Rapoarte ale prefecturilor, primăriilor 1946 275


din ţară trimise O.D.S.A. cuprinzând 2-26
propuneri şi observaţii referitoare la ian.
redactarea noii legi administrative.
Orig., copii

2 Referatul O.D.S.A. privind 1946


organizarea administraţiei româneşti-
descongestionarea administraţiei centrale de
toate atribuţiile; principii generale pentru
reorganizarea administraţiei româneşti, în
spiritul democraţiei populare.
Copii

3 Proiect de Decret-lege, rapoarte şi 1946


corespondenţă cu Primăria oraşului Oradea 3 ian-
etc. privind autorizarea sus-numitei primării 27 mai
de a contracta un împrumut de lei
440.000.000 lei de la Casa Naţională de
Economii şi Cecuri Poştale (CEC) în
vederea construirii unor poduri, localuri etc.
Orig., copii

4 Decret-Lege, jurnale, avize, rapoarte, 1946


memorii etc. privind autorizarea Primăriei 4 ian-
Oraşului Ocnele Mari de a percepe un 1947
impozit asupra valorii sării extrase din
minele de pe teritoriul său.
Orig., copii

5 Decret-Lege pentru reînfiinţarea 1946


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Curţii Administrative din Cluj. 6 ian.

6 Jurnal al Preşedinţiei Consiliului de 1946


Miniştri, aviz, rapoarte ale O.D.S.A. către 19 ian.
M.A.I. cu privire la încheierea unei
convenţii cu firmele „Sulzer Freres” şi
„Siemens” pentru deservirea instalaţiilor de
încălzire centrală şi pentru întreţinerea
centralei telefonice –Palat M.A.I.
Orig., copii

7 Proiect de Decret-Lege privitor la 1946


efectuarea de rechiziţii pentru cartiruirea de 7 ian.
persoane şi instituţii; documentaţie pentru
completarea Legii nr. 439/1945 şi
corespondenţă pentru rechiziţionări de
imobile, autoturisme şi terenuri în contul
Convenţiei de Armistiţiu.
Original

8 Lucrare de sinteză privind 1946


organizarea Statului Român. 12 nov.
Copie

9 Decizii, referate, corespondenţă în 1946


probleme de personal, epurări, încadrări, 22 ian.
pensionări, situaţii statistice cu funcţionarii
din serviciu; situaţia numerică după
naţionalitate a funcţionarilor dependenţi de
M.A.I.; reîncadrarea picherilor, tabele de
funcţionari, bugetari şi diurnişti ai O.D.S.A.
Orig., copii

10 Corespondenţă cu diferite direcţii din 1946 73


M.A.I. şi cu Uniunea salariaţilor comunali feb-
din România privind revenirea asupra unor dec.
decizii de înlăturare din serviciu a
personalului de la diferite instituţii din ţară.
Orig., copii

11 Lege, expunere de motive pentru 1946


organizarea Justiţiei Administrative şi febr.
referatul O.D.S.A. asupra organizării şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
utilităţii curţilor administrative; activitatea
curţilor administrative, ca instanţe de fond
de la 1 ianuarie 1930-31 decembrie 1942.
Copii

12 Decret-lege, proiect de decret-lege, 1946


jurnale, avize, tabele, rapoarte privind febr.
modificarea art. 166 al legii administrative
şi a tabloului de impozite şi taxe (comunale
anexat) al legii ad-tive din 14 august 1938 şi
modificat prin Legea nr. 334 din 6 mai
1946.
Orig., copii

13 Rapoarte şi corespondenţă cu 1946


Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Direcţia 11
Administraţiei Locale etc. privind stabilirea febr.-
impozitelor şi taxelor comunale; fixarea iunie
taxelor asupra societăţilor de asigurare-drept
taxă pentru serviciul pompierilor.
Orig., copii

14 Corespondenţă cu Societatea 1946


Arhitecţilor din România cu Prefectura jud. febr.
Hunedoara referitoare la revizuirea deciziei 12-21
ministeriale nr. 111.479 din martie 1945
privind axele percepute de notari de la
locuitorii comunelor pentru redactarea de
petiţiuni şi cereri; memoriu trimis Oficiului
de către Mihai T. Gheorghe, secretar casier
al comunei Mitrofani, judeţului Vâlcea, prin
care solicită perceperea unei taxe asupra
vinurilor; reducerea taxelor pentru
eliberarea autorizaţiilor de executare a
construcţiilor.
Orig., copii

15 Proiect de Jurnal al Consiliului de 1946


Miniştri, referate şi corespondenţă cu 13 febr.
P.C.M. şi Con. Generală a Muncii din
România privind trecerea oraşelor Galaţi şi
Buzău în categorii superioare de salarizare.
Orig., copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

16 Corespondenţă cu Dir. Generală a 1946


Arhivelor Statului şi cu Insp. General Ad-tiv 13 febr.
Cluj cu privire la reglementarea selecţionării
arhivelor administrative.
Orig., copii

17 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri, raport şi 13 feb.-
corespondenţă cu P.C.M. privind 28 mart
modificarea art. 174 din Legea
administrativă pentru aprobarea
împrumuturilor unităţilor administrative mai
mari de lei 500.000.000.
Orig., copii

18 Decret-Lege privind recuperarea 1946


sumelor cheltuite de stat în contul 16 feb.
particularilor pentru înlocuirea vitelor aduse
din U.R.S.S.
Orig., copii

19 Decret-lege, jurnal al Consiliului de 1946


Miniştri, expunere de motive, raport şi 19 febr-
coresp. O.D.S.A. cu Ministerul Finanţelor, 8 apr.
Direcţia Administraţiei Locale etc. privind
autorizarea Prefecturii jud. Prahova de a
contracta un împrumut de lei 1500000000 şi
2oooooooo la CEC pentru a termina
lucrările de construcţie a liniei ferate
Ploieşti-Târgovişte şi pentru lucrări de
drumuri; pentru autorizarea M.A.I. de a
garanta restituirea acestor împrumuturi.
Orig., copii

20 Proiect de Decret-lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri şi corespondenţă cu 2 febr.-
Ministerul de Finanţe etc. privind 10 apr.
autorizarea Prim. Municip. Cluj de a
contracta un împrumut de lei 600.000.000
de la CEC, în vederea refacerii imobilelor şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
drumurilor distruse din cauza operaţiunilor
de război.
Orig., copii

21 Proiect de Decret-Lege pentru 1946


autorizarea Prefecturii jud. Dâmboviţa de
contracta un împrumut de lei 7.000.000.000
necesar pentru lucrări de drumuri, poduri şi
alte lucrări de folos obştesc, precum şi
pentru autorizarea M.A.I. de a garanta
restituirea acestui împrumut.
Copie

22 Decret-Lege, jurnal al Consiliului de 1946


Miniştri, rapoarte şi corespondenţă cu 20 feb-
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 13 mart
Ministerul de Finanţe etc. privind trecerea
comunei Rodna din judeţul Arad în
categoria a II-a de salarizare urbană.
Orig., copii

23 Corespondenţă cu Mitropolia Ungro- 1946


Vlahiei în legătură cu ordinul circular al 21 feb-
M.A.I. de a se efectua de către prefecţi 27 oct.
verificarea gestiunilor consiliilor parohiale.
Orig., copii

24 Decrete-legi, rapoarte şi 1946


corespondenţă cu Ministerul de Justiţie 22 feb.-
privind stabilirea despăgubirilor curente 5 apr.
evacuaţilor din Dobrogea de Sud şi
înfiinţarea şi organizarea Oficiului de
lichidare a despăgubirilor evacuaţilor
dobrogeni; plata drepturilor cuvenite
evacuaţilor din Dobrogea Nouă.
Orig., copii

25 Tabele de personalul tehnic (ingineri 1946


şi subingineri) care la 1 aprilie 1946 febr.
împlinesc vechimea cerută de Legea
Corpului Tehnic pentru a concura la
înaintare.
Copie
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

26 Adresă a O.D.S.A. însoţită de un 1946


memoriu al Primăriei oraşului Bistriţa- 22 ian-
Năsăud trimisă Ministerului Agriculturii şi 5 febr.
Domeniilor privind rectificarea deciziei prin
care a fost omisă dintre instituţiile publice
cu administraţie silvică proprie.
Orig., copii

27 Corespondenţă cu Direcţia 1946


Administraţiei Locale şi Ministerul de
Finanţe, precum şi raportul Prim. oraşului
Caransebeş cu privire la autorizarea sus-
numitei primării de a contracta un împrumut
de lei 1.200.000.000 necesar reînnoirii
instalaţiei Uzinei de Electricitate.

28 Ordin circular transmis de O.D.S.A. 1946


şi raportul Prefecturii jud. Mehedinţi cu
privire la situaţia populaţiei şi structura pe
naţionalităţi a comunei Baia de Aramă.
Orig., copii

29 Proiect de lege, rapoarte şi 1946


corespondenţă cu Ministerul Petrolului, 7 feb-
Ministerul Finanţelor, P.C.M. etc. privind 22 iulie
aplicarea dispoziţiunilor punctului 9 din
tabelul de impozite şi taxe, anexat legii
administrative.
Orig., copii

30 Decizii, referate, corespondenţă cu 1946


Direcţia Administraţiei de Stat, Ministerul 14 feb.-
Justiţiei etc. privind atribuţiile notarilor. 16 nov.
Orig., copii

31 Decrete-legi, exp. de motive şi 1946


rapoarte ale O.D.S.A. către M.A.I. privind 2 mart-
numirea, încadrarea şi reducerea 4 iulie
funcţionarilor Direcţiei Generale a Poliţiei,
Direcţiei Penitenciarelor şi a Instit. de
Prevenţie a Pref. Pol. Capitalei.
Orig., copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

32 Raport întocmit de O.D.S.A. cu 1946


privire la colaborarea M.A.I. la lucrarea 18 mart
„Istoricul armatei române” din perioada
1921-1939; tabel rezumativ al problemelor
mai importante ce urmează a fi propuse de
M.A.I.
Orig., copii

33 Decret-Lege, rapoarte şi 1946


corespondenţă cu Direcţia Contabilităţii 19
privind ratificarea unor cheltuieli făcute de mart-
organele M.A.I. în legătură cu executarea 2 oct.
Convenţiei de Armistiţiu; cheltuieli
indirecte cu funcţionarea birourilor de
Armistiţiu, efectuate de Pref. de judeţ.
Orig., copii

34 Raport şi adrese ale O.D.S.A. către 1946


M.A.I. şi Ministerul Industriei şi Comerţului 26
privind observaţiile inspectorilor generali martie-
administrativi în legătură cu aplicarea 3 apr.
legilor economice.
Orig., copii

35 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri şi rapoarte ale 27
O.D.S.A. către M.A.I. privind modificarea mart-
unor dispoziţiuni din Legea administrativă. 2 apr.
Orig., copii

36 Proiect de Decret-Lege şi adresa 1946


O.D.S.A. către Preşedinţia Consiliului de 16 mart
Miniştri privind modificarea unor dispoziţii
din legea asupra paşapoartelor.
Copii

37 Proiect de Decret-Lege şi rapoarte ale 1946


Oficiului privind modificarea unor 17 mart
dispoziţiuni din legea administrativă, art.
194 (comisii interimare).
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
38 Corespondenţă cu Confederaţia 1946
Generală a Muncii şi rapoarte privind 29
ierarhizarea prevăzută în proiectul de statut martie-
al funcţionarilor publici pentru funcţionarii 18 mai
din ierarhia poliţienească şi ierarhia
administraţiei speciale; tabele de salariaţi.
Orig., copii

39 Corespondenţă cu Prefectura jud. 1946


Suceava şi rapoarte către M.A.I. privind martie
delimitarea izlazului comunal Bucovina. 22-29
Orig., copii

40 Proiect de jurnal, corespondenţă cu 1946 10


Ministerul de Finanţe cu privire la
coordonarea controlului economic la
întreprinderile industriale şi comerciale.
Original şi copii

41 Proiect de Decret-Lege, jurnal, aviz, 1946


extrase din ziare privind exploatarea martie –
imobilelor aparţinând administraţiile locale. 1947
Orig., copii

42 Decret-lege, schema de organizare, 1946


tabele cuprinzând personalul existent în martie –
cadrul Prefecturii jud. Teleorman, avansări 1947
şi gradaţii.
Original şi copii

43 Proiect-lege, referate privind 1946


organizarea şi administrarea căilor ferate martie –
prahovene sub forma unei regii publice 1947
comerciale; inventar cu bunurile materiale febr
aparţinând căilor ferate din jud. Prahova.
Orig., copii

44 Proiect de lege privind modificarea 1946


Legii nr. 794 pentru statutul invalizilor şi 2 mart-
accidentaţilor de război, urmaşii acestora şi 1947
urmaşii celor morţi sau dispăruţi în război, 30 mai
din septembrie 1941 şi organizarea plasării
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
şi introducerii cărţii de muncă precum şi
îndrumarea tinerilor către profesiuni.

45 Proiect de decret-lege, rapoarte şi 1946


corespondenţă cu Consiliul Legislativ- martie -
Direcţia Administraţiei Locale, 1948
Inspectoratul General Piteşti, referitoare la ian.
dezlipirea satelor Găvana, Neculeşti şi
Valea-Rea din teritoriul comunei urbane,
reşedinţă de judeţ Piteşti, Argeş şi care se
vor administra ca o comună denumită
Găvana.
Original şi copii

46 Adresă însoţită de instrucţiuni trimisă 1946


de Direcţia Contabilităţii cu privire la 1-15
aplicarea dispoziţiilor cuprinse în legea apr.
pentru unele măsuri financiare excepţionale
aplicate în cursul ex. 1946/1947.

47 Rapoarte ale O.D.S.A. privind 1946


comentariul datelor statistice asupra
evoluţiei activităţii administraţiilor locale de
exerc. 1946/1947 până la finele lunii mai
1946; tabel de circumscripţiile
administrative din ţară (Braşov-Timişoara).

48 Proiect de decret-lege, rapoarte, 1946


memorii, aviz etc. privind trecerea comunei
Virtescoiu din judeţul Râmnicu Sărat la
teritoriul judeţului Putna.
Original şi copii

49 Decret şi proiect de decret-lege, 1946


expunere de motive şi referate ale O.D.S.A. apr. –
etc. privind programarea şi întocmirea 16 sept
planurilor de sistematizare a lucrărilor de
urbanism necesare administraţiilor locale.
Copii

50 Decret-Lege şi raport privind 1946


transformarea Spitalului Z.I. 287 în centru 9 mai
de Ortopedie nr. 1 de pe lângă Casa
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Invalizilor, Orfanilor şi Văduvelor de
Război (I.O.V.R.) din cadrul Ministerului
Asistenţei şi Asigurărilor Sociale.
Copii

51 Proiectul de Decret-lege, jurnal, 1946


raport şi corespondenţă cu Ministerul
Finanţelor pentru autorizarea Prefecturii jud.
Prahova să garanteze împrumutul contractat
de Oficiul de aprovizionare a personalului
C.F.R. Ploieşti.
Orig. şi copii

52 Decret-Lege şi corespondenţă cu 1946


Direcţia Administraţiei de Stat privind 15 apr-
completarea, modificarea şi suprimarea unor 22 mai
dispoziţiuni din legea pentru organizarea
Curţilor Administrative din 15 martie 1939.
Orig. şi copii

53 Proiect de Decret-Lege pentru 1946


modificarea aliniatului 4 al. art. 151 din 16 apr-
legea privitoare la organizarea şi încurajarea 24 aug
agriculturii; corespondenţă privind
cultivarea sfeclei de zahăr.

54 Proiect de Decret-Lege, jurnal, 1946


rapoarte şi adresă privind declararea de 16 apr.
utilitate publică a exproprierii terenurilor
necesare amenajării cimitirului eroilor
aviatori americani în comuna Poiana
Ţapului.
Copii.

55 Decret-Lege pentru abrogarea 1946


Decretului-Lege nr. 2741 din 2 oct. 1941, 26 apr.
asupra regimului muncii de război şi pentru
modificarea unor dispoziţii din legile
privitoare la raporturile de muncă.
Copii

56 Decret-Lege, jurnal, rapoarte şi 1946


adresă privind completarea articolului 3 din 27 apr.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
legea pentru înfrumuseţarea împrejmuirilor
Capitalei, publicată în Monitorul Oficial din
9 februarie 1931.

57 Referate şi corespondenţă cu 1946


Ministerul Educaţiei Naţionale, P.C.M. şi 26 feb.-
Prefectura judeţului Roman privind 16 apr.
atribuţiile prefecţilor în controlul exercitat
asupra şcolilor; executarea contractelor;
repararea imobilelor.
Original şi copii

58 Situaţia generală a unităţilor 1946


administrative, în luna aprilie 1946. 4 apr.

59 Referat al O.D.S.A. cuprinzând 1946


observaţii asupra Proiectului de
Decret-Lege pentru alegerile administrative
din noiembrie 1946; tabele înaintate de
Sectorul I Galben din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti de cetăţenii înscrişi
la listele electorale ale Secţiei de votare
nr. 184.
Copii

60 Lege, rapoarte şi corespondenţă cu 1946-


Direcţia Ad. Locale privind modificarea 1947
art. 118 din Legea nr. 746 din 22 sept. 1946
pentru Statutul Funcţionarilor Publici.
Original şi copii

61 Rapoarte ale prefecturilor judeţene şi 1946


ale primăriilor privind aplicarea Statutului 30 iul. –
Funcţionarilor Comunali. 1 oct.
Original şi copii

62 Statutul Funcţionarilor Publici, 1946


adrese privind propunerile de modificări apr.-
aduse Statutului Funcţionarilor Comunali oct.
(încadrări, îndepărtări din serviciu) etc.

63 Referate şi corespondenţă cu Direcţia 1946


Ad-ţiei Locale, Prefectura Poliţiei Capitalei, 2 mai-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Direcţia Generală a Poliţiei referitoare la 31 aug.
taxele fixate asupra unor venituri comunale
şi cele percepute de Serviciul de Rechiziţii
şi Cartiruiri; prestaţii etc.
Original şi copii

64 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri, rapoarte şi 6 mai-
corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de 7 nov.
Miniştri, Direcţia Administraţiei Locale 1946
privind autorizarea Primăriei oraşului
Corabia, judeţul Romanaţi de a percepe o
taxă asupra valorii mărfurilor.
Orig. şi copii

65 Proiect de Decret-Lege şi 1946


corespondenţă cu Ministerul Finanţelor şi 9-29
Primăria Oraşului Constanţa privitor la mai
constatarea stării imobilelor insalubre ce au
suferit degradări din cauza
bombardamentelor aeriene sau a altor fapte
de război.
Orig. şi copii

66 Decret-Lege, jurnal al Consiliului de 1946


Miniştri şi rapoarte ale O.D.S.A. privind 15 mai
înfiinţarea unor taxe asupra produselor
miniere, forestiere şi industriale pentru
judeţul Bacău.
Orig. şi copii

67 Decrete-Legi, decizii, rapoarte şi 1946


adrese Inspectoratului General al 16 mai
Jandarmeriei către O.D.S.A. privind
trecerea atribuţiilor conferite de unele legi
speciale şefilor de secţie; modificarea art. 42
din Legea pentru înfrânarea speculei ilicite,
cu privire la competenţa ofiţerilor şi
subofiţerilor de jandarmi.
Orig. şi copii

68 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri, rapoarte, 17 mai-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de 19 aug.
Miniştri, Dir. Ad-ţiei Locale etc. privind
declararea de comună urbană nereşedinţă a
comunei Vama, jud. Câmpulung
Moldovenesc.
Orig. şi copii

69 Rapoarte ale Oficiului de 1946


Documentare însoţite de tabele privind
organizarea administrativă pe jud., plăşi şi
cu reşedinţele respective la data de 1 aprilie
1946; evidenţa modificărilor unităţilor
administrative pe perioada 1 ianuarie-
31 martie 1946.
Orig. şi copii

70 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1946


privind situaţia statistică cu încasările şi 23 mai
cheltuielile bugetare din jud. Buzău, Sibiu şi
Tr. Mare pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie
1946 şi situaţia executării bugetelor
Primăriei oraşului Târgu Jiu, jud. Gorj, pe
perioada 1 aprilie-31 decembrie 1946.
Orig. şi copii

71 Decret-Lege şi raportul Prefecturii 1946


jud. Neamţ trimis O.D.S.A. şi rapoartele 27 mai
acestuia privind modificarea teritoriilor jud.
Neamţ şi Câmpulung-Moldovenesc.
Orig. şi copii

72 Circulară, raport şi corespondenţă cu 1946


Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 31 mai-
Institutul Central de Statistică cu privire la 23 iun.
numerotarea caselor din comunele rurale de
pe întreg cuprinsul ţării.
Orig. şi copii

73 Copie de pe jurnalul Consiliului de 1946


Miniştri şi corespondenţa O.D.S.A. cu 26 apr.-
Primăria oraşului Giurgiu, jud. Vlaşca prin 11 mai
care s-a autorizat Subsecretariatul de Stat al
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Marinei să ia în folosinţă vasele sub
pavilion italian, aflate în porturile
româneşti.
Orig. şi copii

74 Proiectul de acord şi corespondenţă 1946


cu Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia
Generală a Poliţiei referitor la mutarea
cehilor şi slovacilor din România în
Cehoslovacia cu observaţiile Direcţiunei
Economice din Ministerul Afacerilor
Străine.
Orig. şi copii

75 Referate şi corespondenţă cu 1946


Ministerul Afacerilor Străine, Direcţia Ad. 12 iul –
de Stat privind repatrierea unor locuitori de 1 nov.
naţionalitate cehoslovacă; protocol încheiat
între Republica Cehoslovacia şi Regatul
României în vederea transferării cetăţenilor
cehi şi slovaci din România în
Cehoslovacia.
Orig. şi copii

76 Note asupra sistemelor electorale din 1946


România şi alte ţări (istoric, evidenţă şi
sisteme electorale).
Anexe: noile legi electorale
(Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria şi U.R.S.S.).

77 Proiect de Lege, adrese şi rapoarte 1946-


privitor la modificarea unor dispoziţiuni din 1947
Legea nr. 152 din martie 1946 pentru
autorizarea Primăriei Municipiului
Bucureşti de a ceda terenul necesar
construirii noului local al Operei Române şi
a primi în schimb proprietatea Spitalului
Colţea în vederea ridicării Palatului
Municipal; autorizarea comunei Marghita,
jud. Bihor de a dona M.A.N. un teren pe
care s-a construit cazarma din acea
localitate.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

78 Rapoarte asupra activităţii 1946 29


administraţiilor locale pe exerciţiul 27 mai-
1946/1947 (comentariul datelor statistice 30 sep.
asupra evoluţiei administraţiei locale până la
30 septembrie 1946).
Copii

79 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri, tabele, 11 mai-
corespondenţă cu P.C.M., Ministerul 14 oct.
Finanţelor şi Primăria Municipiului
Bucureşti privind rectificarea şi completarea
unor dispoziţiuni la textul Legii nr. 334 din
6 mai 1946.
Orig. şi copii

80 Raport întocmit de O.S.D.S. în 1946


legătură cu sensul noţiunii de naţionalitate şi iunie
cetăţenie.
Copie

81 Rapoarte şi corespondenţă cu 1946


Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 4-20
Ministerul Lucrărilor Publice, Conf. Gen. a iunie
Muncii şi Primăriei comunei Bălăbeşti, jud.
Olt, cu privire la scutirea de prestaţii în
natură şi răscumpărarea prestaţiei de către
funcţionarii particulari şi de către muncitorii
din întreprinderi.
Orig. şi copii

82 Proiect-lege, referate şi 1946


corespondenţă cu Primăria Municipiului 25 mai-
Bucureşti privind modificarea art. 16 şi 17 6 iunie
al Legii nr. 43 din ianuarie 1940 în vederea
simplificării formalităţilor pentru
contractările ce se fac de organizaţiile şi
exploatările comunale şi de Uzinele
Comunale Bucureşti.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
83 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946
Consiliului de Miniştri, corespondenţă cu 8 iunie
Oficiul Tehnic din M.A.I. cu privire la
lucrările de sistematizare şi înfrumuseţare a
oraşelor; majorarea onorariilor cuvenite
urbaniştilor etc.
Orig. şi copii

84 Rapoarte, tabele, schiţe, 1946


corespondenţă cu Direcţia Administraţiei 10 apr-
Locale, Ministerul Informaţiilor, 13 iun.
Inspectoratul General al Jandarmeriei,
Direcţia Contabilităţii etc., cu privire la
lucrările de refacere la exploatările
comunale şi situaţia lunară de necesarul în
vagoane pentru exploatările comunale din
ţară.
Orig. şi copii

85 Decizia şi adresa Regiei Autonome a 1946


Asigurărilor de Stat (R.A.A.S.) referitoare la 17 iun.
acordarea de gradaţii unor salariaţi ai regiei
sus-menţionate.
Orig. şi copii

86 Tabel centralizator şi fişe individuale 1946


vol. 1, privind personalul comunelor rurale din 20 iunie
vol. 2 cuprinsul judeţului Olt.
Copii

87 Decret-Lege, jurnal, aviz, decizie, 1946


rapoarte ale O.D.S.A. privind autorizarea 21 iunie
Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul
Industriei şi Comerţului de a suspenda
perceperea unor taxe asupra articolelor de
primă necesitate; tabel cu taxe.
Orig. şi copii

88 Corespondenţă cu Primăria oraşului 1946


Dej, referitoare la reorganizarea Direcţiei 27 iun.-
Generale a Construcţiilor Publice şi a 2 iulie
Refacerii din 3 mai 1946.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

89 Corespondenţă cu Preşedinţia 1946


Consiliului de Miniştri şi rapoarte înaintate 27 iun-
Ministerului Afacerilor Interne referitoare la 29 oct.
funcţionarii publici de alte naţionalităţi
ridicaţi pentru probleme politice care au
efectuat prestaţii în ţară sau peste hotare.
Orig. şi copii

90 Proiect de Decret-Lege, rapoarte şi 1946


adresa O.D.S.A. către Ministerul de Finanţe 15 iun-
privind majorarea amenzilor şi taxelor 18 sept
prevăzute de Legea circulaţiei pe drumurile
publice.
Copii

91 Situaţii statistice centralizatoare pe 1946


plăşi şi comune cu naţionalităţile 27 iun-
conlocuitoare care întrunesc procentajul de nov.
30%. Adresa Institutului de Statistică către
O.D.S.A. şi rapoartele acestuia către M.A.I.
cu prinzând observaţii asupra aplicării
dispoziţiilor art. 10 şi 11 din Legea pentru
Statutul Naţionalităţilor.
Orig. şi copii

92 Corespondenţă cu Ministerul Artelor, 1946


Ministerul Asistenţei şi Asigurărilor Sociale iunie-
cu privire la propunerile de modificare a nov.
statutului salariaţilor comunali din
România; instrucţiuni pentru încadrarea
provizorie a salariaţilor comunali.
Orig. şi copii

93 Decret-lege, jurnal al C.M., rapoarte, 1946


corespondenţă cu Direcţia Generală a 13 iun-
Poliţiei şi Direcţia Contabilităţii privind 1947
recensământul străinilor din România. 12 feb
Orig. şi copii

94 Jurnale ale Comisiei Superioare a 1946


planurilor de sistematizare, înfrumuseţare şi 7-28
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
dezvoltare a oraşelor şi corespondenţa martie
O.D.S.A. cu Oficiul Tehnic din cadrul
M.A.I. privind sistematizarea Municipiului
Iaşi.
Orig. şi copii

95 Corespondenţă cu Direcţia Generală 1946


a Administraţiei privind organizarea unor 18 iun-
cursuri profesionale cu notarii; programul 1947
de cursuri. 7 sep.
Copii

96 Proiect de lege privind expunerea de 1946


motive, jurnal, rapoarte privind 20 iul-
împroprietărirea cu loturi de casă a foştilor 1947
combatanţi decoraţi din războiul 1916-1918 22 feb
de reîntregire şi din ultimul război de
eliberare naţională.
Orig. şi copii

97 Corespondenţă cu Oficiul Tehnic din 1946


M.A.I. referitoare la trimiterea unei copii de 28 iun.
pe Ordinul nr. 111256 din 10 aprilie 1946 în
legătură cu restituirea bunurilor româneşti
transportate în Germania şi Austria.

98 Jurnal al Consiliului de Miniştri, 1946


decizie, rapoarte ale O.D.S.A. etc. în
legătură cu cererea Primăriei Municipiului
Bucureşti de exercitarea controlului şi
tutelei asupra comunelor formate din satele
şi comunele din jurul lacului Snagov-Ilfov.
Orig. şi copii

99 Raport al O.D.S.A. cuprinzând 1946


observaţii asupra Proiectului de lege pentru 2-11
acordarea pensiei urmaşilor poliţiştilor iulie
căzuţi în serviciul comandat; extras din
legea de pensii privind calculul pensiilor
pentru invalidări şi al ajutoarelor unice.
Copii

100 Rapoarte ale Prefecturii Jud. Arad şi 1946


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Caraş însoţite de procese-verbale trimise 3 iulie-
O.D.S.A. cu privire la întocmirea 18 sept
anteproiectului de Decret-Lege pentru
înfiinţarea Oficiului Rural de Notariat;
investirea notarilor cu calitatea de ofiţer de
poliţie judiciară, ca în orice împrejurare să
aibă dreptul de a purta armă şi propuneri
pentru extinderea atribuţiilor notarului şi
pentru încheierea actelor de contravenienţă
la legile Armistiţiului-amendarea pe loc etc.
Orig. şi copii

101 Decret-Lege pentru acordarea 1946


dreptului de locuinţă, luminat şi încălzit 4 iulie
inspectorilor generali administrativi şi
inspectorilor administrativi.
Copie

102 Ordine, rapoarte ale prefecturilor de 1946


judeţ însoţite de tabele, trimise O.D.S.A. 20 iun-
privind distrugerile şi pierderile cauzate de 1947
război şi opera de reconstrucţie întreprinsă
în cadrul lucrării „România în
reconstrucţie”.
Orig. şi copii

103 Corespondenţă cu Direcţia 1946


Contabilităţii din M.A.I. şi Cartea Rusă 5 iulie
referitoare la propunerea acesteia ca Oficiul
să se aboneze la revista „Literatura
sovietică”.
Orig. şi copii

104 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Consiliului de Miniştri, rapoarte ale 7 iulie
O.D.S.A. către M.A.I. privind modificarea
art. 3 al Legii nr. 171 din 22 martie 1943 în
legătură cu transferări de notari, pretori etc.
Orig. şi copii

105 Decret-lege, rapoarte, corespondenţă 1946


O.D.S.A. cu Ministerul de Finanţe şi 20 iul.
Primăria Municipiului Bucureşti referitoare
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
la crearea fondului rambursabil pentru
procurarea articolelor de primă necesitate în
vederea aprovizionării populaţiei Capitalei.
Orig. şi copii

106 Rapoarte ale O.D.S.A. către M.A.I. şi 1946


ordin transmis Prefecturii jud. Mehedinţi 2-26
privind înfiinţarea unui şantier naval în iulie
insula Ada-Kaleh.
Copii

107 Rapoarte şi adrese trimise 1946


Ministerului de Finanţe privind aprobarea 27 iul.
listei de subscripţii în vederea reparării
şcolilor primare din Ploieşti distruse de
bombardament.
Orig. şi copii

108 Proiect de Decret-Lege, jurnale ale 1946


Consiliului de Miniştri, rapoarte şi 18 iun-
corespondenţă O.D.S.A. cu Monitorul 9 nov.
Oficial şi Oficiul Tehnic din M.A.I. privind
modificarea planului de sistematizare al
Municipiului Bucureşti; alinierea băii
Rahova între str. Sfinţii Apostoli şi
str. Bibescu Vodă.
Orig. şi copii

109 Rapoarte ale O.D.S.A. cu privire la 1946


modificarea Legii 165/1943 pentru 9 iul-
organizarea, administrarea şi exploatarea 1947
păşunilor; planul de activitate al Prefecturii 25 aug
judeţului Constanţa în legătură cu
construirea de grajduri comunale.
Orig. şi copii

110 Proiect de lege, expunere de motive, 1946


jurnal, avize, rapoarte şi coresp. O.D.S.A. 9 iul-
cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 1947
Oficiul Tehnic etc. privind programarea şi 25 aug.
întocmirea planurilor de sistematizare şi a
proiectelor pentru lucrări de urbanizare
necesare administraţiilor locale.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

111 Referate, corespondenţă cu 1946


Ministerul Justiţiei privind modificarea 15 iul-
legislaţiei pentru aplicarea planurilor de 16 sept
sistematizare ale oraşelor.
Orig. şi copii

112 Decret-Lege pentru modificarea 1946


planului de sistematizare al oraşului iunie
Timişoara în sensul desfiinţării străzii
proiectate în prelungirea str. Olănescu;
respingerea proiectului de modificare a
planului de sistematizare a Municipiului
Craiova.

113 Decret-Lege, jurnal, decizii, rapoarte 1946


şi corespondenţa O.D.S.A. cu Preşedinţia 1 aug-
Consiliului de Miniştri şi Direcţia 15 oct.
Administraţiei Locale etc. privind
declararea comunei rurale Teiuş de comună
urbană pendinte de oraşul Târgovişte, jud.
Dâmboviţa.
Orig. şi copii

114 Rapoarte întocmite de O.D.S.A. 1946


trimis Direcţiei Ad. Locale privind lucrările aug.
Conferinţei sindicatelor de salariaţi
comunali ţinută la Predeal în zilele de 1-5
august 1946.
Copii

115 Proiect de Decret-Lege, jurnal, 1946


rapoarte şi coresp. O.D.S.A. cu Preşedinţia 8 aug.-
Consiliului de Miniştri privind scutirea 30 sept.
veteranilor prevăzuţi în Legea nr. 440 din 5
iunie 1945, de unele majorări de impozite şi
taxe comunale.
Orig. şi copii

116 Decret-Lege, jurnal, rapoarte şi 1946


corespondenţă cu Creditul Judeţean 13-28
Comunal şi Prefectura jud. Satu Mare aug.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
privind autorizarea Primăriei Municipiului
Satu Mare de a contracta un împrumut de un
miliard lei, precum şi a Ministerului
Finanţelor de a garanta acest împrumut, în
vederea refacerii imobilelor proprietatea
sus-numitei primării avariate în urma
operaţiunilor de război.
Orig. şi copii

117 Decret-Lege, expunere de motive, 1946


jurnal, rapoarte ale O.D.S.A. referitoare la
sancţionarea cetăţenilor găsiţi în raza
Capitalei fără dovadă „1945” de rămânere
în Capitală precum şi reglementarea
stabilirii persoanelor în centrele aglomerate.
Orig. şi copii

118 Rapoarte ale Inspectoratului General 1946


Administrativ, Circ. Braşov şi Primăriei 28 aug.-
Municipiului Bucureşti însoţite de 28 sept.
regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciilor Primăriei Municipiului Galaţi şi
oraşul Odorhei.
Orig. şi copii

119 Procese-verbale ale Comisiunii Mixte 1946


pentru aplicarea Statutului Salariaţilor 17 aug.-
Comunali referitoare la activitatea acestei 31 dec.
comisii.
Copii

120 Avizele date de Comisia Mixtă 1946


pentru aplicarea Statutului salariaţilor 15 aug-
Comunali (în perioada 15 august- 31 dec.
31 decembrie 1946).

121 Rapoarte şi corespondenţa cu 1946


Direcţia Administraţiei de Stat şi Serviciul 16 aug-
Administrativ, pentru aplicarea sept.
Armistiţiului referitoare la aplicarea
Armistiţiului; cercetări asupra activităţii
cetăţeanului David Popescu, criminal de
război.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

122 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1946


motive, aviz, jurnal al Consiliului de 6 iulie
Miniştri, rapoarte, adrese etc. privind
modificarea art. 17 din Legea nr. 643 din
14 august 1945, pentru unele măsuri
privitoare la reconstruirea gospodăriilor
ţărăneşti distruse în urma războiului hitlerist
din Moldova.

123 Corespondenţă cu O.D.S.A. şi 1946


Oficiul de Reconstrucţie a Locuinţelor aug-
Ţărăneşti din Moldova referitoare la 1947
întocmirea proiectului de decret-lege pentru dec.
prelungirea termenului de restituire a
împrumutului, de la 5 la 10 ani; memoriu
privind activitatea ORM-ului de la 14
august 1945-20 decembrie 1947.
Orig. şi copii

124 Notă şi aviz ale O.D.S.A. asupra 1946


proiectului de Decret-lege pentru 5 sept.
modificarea şi completarea legii pentru
anularea unor acte de dispoziţiune încheiate
în timpul ocupaţiunii ungare.
Copii

125 Lege şi propuneri privind înfiinţarea, 1946


organizarea şi funcţionarea Academiei de 6 sept.
Ştiinţe Administrative din Bucureşti.
Copii

126 Referat şi adrese trimise Direcţiei 1946


Contabilităţii privind înfiinţarea fondului de 10-18
garanţie al M.A.I. sept.
Orig. şi copii

127 Referate şi corespondenţă cu Direcţia 1946


Administraţiei Locale cu privire la 11 sept-
modificarea art. 136 din Legea 23 nov
Administrativă pentru înfiinţarea a trei
servicii la Municipiul Bucureşti.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

128 Proiect de instrucţiuni, rapoarte ale 1946


prefecturilor de judeţ şi coresp. O.D.S.A. cu 19 sept.
Direcţia Administraţiei Locale cu privire la
organizarea şi funcţionarea consiliilor
politice judeţene şi a comitetelor comunale
de coordonare şi colaborare politice.
Orig. şi copii

129 Corespondenţă între O.D.S.A. şi 1946


Legaţia Republicii Cehoslovacia în legătură 26 sep-
cu organizarea cooperativelor din România. 26 nov.
Orig. şi copii

130 Corespondenţă cu Ministerul de 1946


Finanţe şi Creditul Judeţean referitoare la 20 sep.
contractarea unui împrumut de către
Primăria oraşului Târgovişte pentru
instalarea unei fabrici de gheaţă.

131 Rapoarte ale Prefecturii jud. Severin 1946


trimise O.D.S.A. şi rapoartele acestuia către 13-20
M.A.I. în legătură cu aprobarea tipăririi sept.
„hărţii fizice, administrative şi tehnice” a
jud. Severin de către Ştefan Păunescu,
specialist cartograf în M.A.I.
Orig. şi copii

132 Corespondenţă între O.D.S.A. şi 1946


Institutul de Ştiinţe Administrative 27 sept.
referitoare la aprobarea ţinerii unei sesiuni
de examene de lichidare la fostele şcoli
ad-tive, de pe lângă Institutul de Ştiinţe.
Orig. şi copii

133 Referate ale O.D.S.A. cu privire la 1946


opera de control şi îndrumare a 26 sept.
administraţiilor locale de către referenţii
oficiului.
Copii

134 Rapoarte ale O.D.S.A. către M.A.I., 1946


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
expunere de motive şi statute etc. cu privire 30 sept
la autorizarea Asociaţiei Comunelor din
judeţul Prahova, de a contracta un împrumut
de lei 400.000.000 pentru electrificare;
reglementarea contractării lucrărilor,
furniturilor şi aprovizionării pentru
electrificarea comunelor din judeţul
Făgăraş.
Orig. şi copii

135 Ordin circular, coresp. O.D.S.A. cu 1946


Institutul Central de Statistică din cadrul 2-20
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri sept.
referitoare la reglementarea raporturilor de
colaborare între organele administrative
locale (primar, notar şi oficiantul statistic
comunal).
Orig. şi copii

136 Proiect de Decret-Lege şi texte 1946


subsidiale la unele articole din proiectul
Frontului Naţional Democrat (F.N.D.) de
adăugat la unele dispoziţii din legea asupra
sindicatelor profesionale.
Copii

137 Memoriu asupra desfăşurării 1946


Conferinţei regionale a Circ. 6 Galaţi ţinută 23 sept.
în 19 august; raport de activitate al
Prefecturii Galaţi.
Orig.

138 Proiect de Decret-Lege, jurnal, 1946


rapoarte privind autorizarea Regiei Publice sept-
Comerciale Iaşi de a contracta un împrumut cct.
la Creditul Judeţean în vederea efectuării de
reparaţii la conducta de apă.

139 Rapoarte, corespondenţă O.D.S.A. cu 1946


Inspectoratul General Administrativ al Circ. 30
Bucureşti referitoare la trecerea sub sept.-
controlul şi tutela Primăriei Municipiului 9 oct.
Bucureşti a comunei Fierbinţi din judeţul
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Ilfov.
Copii

140 Proiect de Decret-Lege, aviz şi 1946


coresp. O.D.S.A. cu Preşedinţia Consiliului 5 sept-
de Miniştri privind reglementarea cetăţeniei 1947
unor categorii de locuitori. 9 apr
Orig. şi copii

141 Proiect de Lege, expunere de motive 1946


pentru autorizarea Municipiului Bucureşti
de a ceda Societăţii de Binefacere
„Samariteană” o porţiune de teren comunal.
Orig. şi copii

142 Decret-Lege, rapoarte şi 1946


corespondenţa O.D.S.A. cu Direcţia 27 sept-
Administraţiei de Stat cu privire la 13 oct.
interpretarea Legii nr. 532 din 1946 (Decret-
Lege nr. 2123 din 5 iulie 1946) în legătură
cu modificarea Legii nr. 588 din 4
septembrie 1943 pentru reglementarea art.
96 din Codul Funcţionarilor Publici
(reglementarea echivalării diplomelor
eliberate de către diverse şcoli de pregătire
profesională şi administrativă, în raport cu
titlurile de studii cerute de lege pentru
numirile şi înaintările în funcţii publice).

143 Proiect de Decret-Lege, jurnal, 1946


rapoarte şi corespondenţa O.D.S.A. cu 5 oct-
Direcţia Administraţiei Locale şi Direcţia 6 dec.
Generală a Exploatărilor Comunale cu
privire la autorizarea Regiei Publice
Comerciale-Întreprinderile Electromecanice
ale Municipiului Timişoara de a contracta
un împrumut de 1 miliard la C.A.F.A.
Orig. şi copii

144 Raport, adrese şi proiect de reformă a 1946


Oficiului de Documentare şi Ştiinţe 25 sept-
Administrative; stabilirea organizării 11 oct.
interioare a Oficiului.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

145 Rapoarte ale inspectoratelor 1946


administrative însoţite de procese-verbale şi 14 oct.
tabele referitoare la situaţia fondului pentru
ocrotirea socială din Transilvania de Nord,
înfiinţat prin Legea ungară XXIII/1940.
Orig. şi copii

146 Rapoarte de activitate ale Consiliului 1946


Poliţiei Judeţene Bihor, pe luna septembrie sept.
1946.
Orig.

147 Rapoarte ale primăriilor oraşelor 1946


Bucureşti, Câmpina, Piatra neamţ însoţite de 22 oct.
memorii trimise O.D.S.A. privind aplicarea
Statutului Salariaţilor Comunali din
România.
Orig. şi copii

148 Decret-Lege, jurnal al Consiliului de 1946


Miniştri rapoarte ale Primăriei Municipiului 24 oct.
Bucureşti şi ale O.D.S.A. către M.A.I. cu
privire la modificarea şi completarea unei
dispoziţiuni ale Legii Ad-tive, art. 50 în
legătură cu sancţionarea contravenţiilor.
Orig. şi copii

149 Raportul Prefecturii jud. Tulcea 1946


însoţit de procese-verbale întocmite la 9 dec.
conferinţele administrative ţinute în zilele
de 26 şi 30 septembrie 1946.
Orig. şi copii

150 Decret-Lege, jurnal şi rapoarte ale 1946


O.D.S.A. către Ministerul Afacerilor Interne
privind înfiinţarea unui impozit special
pentru echilibrarea bugetelor comunale şi
executarea de lucrări de interes obştesc prin
aceste unităţi.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
151 Proiect de Decret-Lege şi raportul 1946
O.D.S.A. cu privire la organizarea
Serviciului de pază comunală în Municipiul
Bucureşti.

152 Proiect de lege privitor la autorizarea 1946


Primăriei Municipiului Târgu Mureş de a
arenda prin licitaţie publică un teren, în
vederea construirii unei fabrici de sticlă.
Copie

153 Proiect de Decret-Lege asupra 1946


consiliilor populare.
Copie

154 Studiu întocmit de (O.D.S.A.) 1946


privind organizarea Ministerului Afacerilor
Interne în U.R.S.S.; tabel de principalele
legi şi regulamente care privesc organizarea
M.A.I.; schema de organizare a serviciilor
prefecturilor de judeţ pe categorii.
Copii

155 Referatul O.D.S.A. cuprinzând 1946


observaţii asupra regulamentului privitor la
procedura de petiţionare şi raporturile
publicului cu autorităţile administrative
locale.
Copie

156 Instrucţiuni şi regulament elaborat de 1946


O.D.S.A. privind atribuţiile de control
administrativ ale prefecţilor, consiliilor de
colaborare şi coordonare şi ale
circumscripţiilor administrative, precum şi
de organizarea şi funcţionarea Biroului
special de petiţii şi informaţii.
Copii

157 Rapoarte ale O.D.S.A. către M.A.I. şi 1946


instrucţiuni privind înfiinţarea asociaţilor
speciale comunale pentru satisfacerea
diferitelor lucrări gospodăreşti.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Copii

158 Rapoarte ale O.D.S.A. şi ale 1946


prefecturile de judeţ cu privire la reducerea
inspecţiilor obligatorii pentru pretori, din
lipsă a mijloacelor de transport.
Orig. şi copii

159 Decret-Lege, jurnal, aviz şi rapoarte 1946


ale O.D.S.A. către M.A.I. şi Președinția
Consiliului de Miniştri privind modificarea
şi completarea art. 1, 66 şi 67 din Legea nr.
235 pentru aşezarea contribuţiilor directe
asupra veniturilor.
Orig. şi copii

160 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1946


motive, rapoarte şi corespondenţă cu 25 nov-
Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi 1947
Ministerul Minelor şi Petrolului cu privire la 11 apr.
amenajarea hidroelectrică a râului Argeş de
către Primăria Municipiului Bucureşti.
Orig. şi copii

161 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1946


motive, rapoarte şi corespondenţa O.D.S.A. nov-
cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 1947
Ministerul de Finanţe şi Direcţia Generală a mart
Penitenciarelor cu privire la înfiinţarea
penitenciarelor Petroşani, jud. Hunedoara şi
Carei, jud. Satu-Mare.
Orig. şi copii

162 Proiect de Decret-Lege pentru 1946


exercitarea profesiunii de operator nov-
topometru (în anexă memoriul operatorilor 1947
topometrii, salariaţilor comunali de către iunie
Comisia Mixtă pentru aplicarea Statutului
Salariaţilor Comunali).
Copii

163 Proiect de Decret-Lege, jurnal al 1946


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Consiliului de Miniştri, rapoarte şi 28 nov-
corespondenţă O.D.S.A. cu Ministerul 1947
Afacerilor Străine etc. cu privire la
autorizarea Primăriei Municipiului
Bucureşti de a acorda Legaţiei Republicii
Populare Bulgaria din Bucureşti scutirea de
taxe comunale pentru construirea Casei de
Cultură Bulgare şi a unei bisericii în
cuprinsul Capitalei.
Orig. şi copii
164 Proiect-Lege, jurnal, expunere de 1946
motive, aviz, rapoarte şi corespondenţă 3 iun-
pentru autorizarea Primăriei Municipiului 1948
Bucureşti de a dona un loc de casă 11 feb.
succesoarei actorului Aristide Demetriade;
extras din testamentul din 8 iulie 1930, lăsat
de sus-numitul.
Orig. şi copii

165 Decizii, referate privind funcţionarea 1946


şi modificarea compunerii Comisiei Mixte 30 sept-
pentru aplicarea statutului salariaţilor 1948
comunali. febr.
Copii

166 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1946


motive, jurnal, rapoarte şi coresp. O.D.S.A. 18 oct-
cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dir. 1948
Expl. Comunale şi Uzinele Comunale 24 mar.
Bucureşti cu privire la modificarea şi
completarea unor dispoziţiuni ale legii
pentru exploatările comunale.
Orig. şi copii

167 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1946


motive, jurnal, decizii, rapoarte şi coresp. 30 oct-
O.D.S.A. cu Oficiul Tehnic din M.A.I. cu 1948
privire la aprobarea modificării planului de apr.
sistematizare al Municipiului Bucureşti
pentru crearea unei zone de protecţie pentru
instalaţiile de alimentare cu apă potabilă a
Capitalei, de pe teritoriile comunelor Roşu
şi Militari; regulament pentru unele măsuri
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
premergătoare planurilor de sistematizare.
Orig. şi copii

168 Proiect de Decret-Lege, rapoarte şi 1946


corespondenţa O.D.S.A. cu Preşedinţia 28 dec-
Consiliului de Miniştri şi Direcţia 1947
Administraţiei Locale cu privire la 31 ian
autorizarea Primăriei oraşului Botoşani de a
emite timbre pentru strângerea de bani
necesari refacerii teatrului „Mihail
Eminescu” din localitate.
Orig. şi copii

169 Rapoarte de activitate ale 1946


vol. I inspectoratelor ad-tive circ.: Braşov,
Constanţa, Craiova, Galaţi, Sibiu şi Suceava
pe luna ianuarie 1946.
Orig. şi copii

169 Sinteză asupra rapoartelor de 1946


vol. II activitate ale inspectorilor generali
administrativi ai circ. Braşov-Timişoara, pe
luna ianuarie 1946.
Copie

170 Rapoarte de activitate ale 1946


vol. I inspectoratelor generale administrative ale
circ. Braşov, Bucureşti, Constanţa, Craiova,
Cluj, Iaşi, Piteşti, pe luna februarie 1946.
Orig. şi copii

170 Sinteză asupra rapoartelor de 1946 27


vol. II activitate ale inspectorilor generali
administrativi ai circ. Braşov-Timişoara, pe
luna ianuarie 1946.
Copie

171 Rapoarte de activitate ale 1946


vol. I, inspectoratelor administrative ale circ. mart.
vol. II Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Galaţi,
Constanţa, Oradea, Sibiu, Suceava şi
Timişoara; sinteză asupra rapoartelor de
activitate ale inspectorilor generali
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
administrativi circ. Braşov-Timişoara, pe
luna martie.
Orig. şi copii

172 Rapoarte de activitate ale insp. gen. 1946


vol. I, ad-tive circ. Braşov, Bucureşti, Cluj,
vol. II Craiova, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Piteşti,
Oradea, Sibiu, Suceava şi Timişoara şi
sinteză asupra rapoartelor de activitate ale
inspectorilor generali administrativi circ.
Braşov-Timişoara, pe luna mai 1946.
Orig. şi copii

173 Rapoarte de activitate ale insp. gen. 1946


ad-tive, pe lunile august, decembrie 1946.
Originale.

174 Ordine circulare ale diferitelor 1946


direcţii din cadrul M.A.I. trimise O.D.S.A. 7 ian-
spre ştiinţă. 16 dec.

175 Buletine informative ale Ministerului 1946


Agriculturii şi Domeniilor; nr. 1-6 ianuarie- ian.-
iunie; iulie-decembrie 1946. dec.

176 Constituţia Republicii Populare 1946


Albania. 14 mart

177 Legea Institutului Naţional de 1946


Asigurare din Bulgaria, publicată în Mon. 27 iun.
Oficial bulgar din 27 iunie 1946.

178 Extras din Legea asupra 1946


Administraţiei Interioare-traducere din
limba sârbă.

179 Decret-Lege privind Legea 1946


fundamentală asupra întreprinderilor
economice de stat-Republica Populară
Federativă Iugoslavia.

180 Material documentar privind 1946


organizarea comitetelor populare din mai
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Iugoslavia.

181 Decret despre organizarea şi 1945


competenţa autorităţilor administrative
generale în Polonia.

182 Legea din 3 ianuarie 1946 despre 1946


modificarea Legii din 11 septembrie 1944 3 ian.
despre organizarea şi competenţa consiliilor
naţionale din Polonia.
183 „Staţiunile balneare şi sanatoriale din 1946
U.R.S.S.” (texte traduse din limba rusă).

184 Studiu întocmit de I. St. Toma referat 1946


titular al O.D.S.A., despre Ministerul
Afacerilor Interne din U.R.S.S.

ANUL 1947

1 Lege, expunere de motive, jurnal etc. 1947


privind trecerea Institutului Central de 3 ian-
Statistică de la Ministerul Afacerilor Interne 12 mar.
la Ministerul Economiei Naţionale;
memoriu referitor la organizarea trecută,
prezentă şi viitoare a sus-numitului institut;
schema de organizare etc.
Orig. şi copii

2 Procese-verbale ale Comisiei mixte 1947


pentru aplicarea statutului salariaţilor 4 ian-
comunali. 19 dec
Copii

3 Raportul Oficiului de Studii însoţit de 1947


vol. I, lucrările executate în cadrul programului de 8 ian-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
vol. II studii pentru reforma administrativă; sept
instrucţiuni privitoare la atribuţiile de
control administrativ ale prefecturilor,
pentru descongestionarea administraţiei
centrale M.A.I-ului şi pentru funcţionarea
consiliilor de colaborare şi coordonare de pe
lângă inspectoratele generale administrative;
raportul Inspectoratului General
Administrativ din Circa a V-a Craiova cu
privire la lărgirea atribuţiilor inspectorilor
generali administrativi.

3 Studii şi rapoarte ale administraţiilor


vol. locale şi prefecturilor de judeţ din ţară
III cuprinzând propuneri la proiectul pentru
modificarea reformei administrative, conf.
Ordinului M.A.I. nr. 111.368 din
24 septembrie 1947.
Orig. şi copii

4 Rapoarte ale prefecturilor de judeţ 1947


însoţite de tabele şi corespondenţa O.D.S.A. 16 ian-
cu diferite instituţii privind cetăţenii 26 apr.
francezi, civili şi foşti militari refugiaţi în
România, după 1 ianuarie 1940.
Orig. şi copii

5 Proiect de lege şi corespondenţa 1947


O.S.D.S. cu Preşedinţia Consiliului de 23 ian-
Miniştri privind infracţiunile săvârşite 10 feb.
împotriva elementelor armatelor aliate.
Orig. şi copii

6 Circulară, rapoarte, adrese trimise de 1947


primăriile municipiilor: Arad, Bucureşti, 31 ian-
Dorohoi şi Timişoara O.D.S.A-ului 24 apr
referitoare la organizarea Serviciului de
pompe funebre.
Orig. şi copii

7 Proiectul de Decret-Lege şi 1947


corespondenţă cu Consiliul Legislativ 31 ian-
privind acordarea unui împrumut de 20 feb.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
1.000.000.000 lei Pref. jud. Dolj.
Orig. şi copii

8 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1947


motive şi coresp. O.S.D.A. cu P.C.M. şi 31 ian-
Min. Finanţelor privind autorizarea 25 feb
Primăriei oraşului Caransebeş, de a
contracta un împrumut de lei 1.000.000.000
la Creditul Judeţean şi Comunal, necesar
pentru reînoirea instalaţiilor uzinei electrice.

Orig. şi copii

9 Proiect de lege, expunere de motive 1947


privind acordarea unor avantaje fiscale iulie
Societăţii Anonime „Sovromfilm”.
Copii

10 Decret-Lege şi raport privind 1947


regruparea şi reorganizarea unor servicii ale 4 feb
M.A.I.; schema de organizare a serviciilor
Direcţiei Ad-ţiei şi Finanţelor Locale
(situaţie existentă în fapt la data de 4 febr.
1947).
Copii

11 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1947


motive, jurnal, aviz, rapoarte şi coresp. cu 6 feb-
P.C.M., Ministerul Finanţelor şi diferite 24 apr
direcţii din M.A.I. privind organizarea
pompierilor; schema de organizare a
Corpului Pompierilor din Bucureşti;
propuneri pentru încadrarea pompierilor în
aceeaşi categorie cu ofiţerii şi subofiţerii
activi.
Orig. şi copii

12 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


adrese etc. privind modificarea şi 8 feb-
completarea art. 2 lit. f. şi art. 5 ale Legii nr. 24 mar.
736 din 8 august 1945 privitoare la
angajarea, lichidarea şi controlul
cheltuielilor efectuate pentru executarea
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Armistiţiului.
Orig. şi copii

13 Decizii privind menţinerea sau 1947


anularea rechiziţiilor de apartamente 11 feb-
(locuinţe); proiect de regulament pentru 22 oct
ordine şi disciplină a locatarilor; dosare
individuale.
Orig. şi copii

14 Corespondenţă cu Preşedinţia 1947


Consiliului de Miniştri, Ministerul 12 feb-
Afacerilor Externe şi Prefectura jud. 20 mai
Constanţa privind rezolvarea problemei în
legătură cu casa de bani proprietatea firmei
„Dreyfus”, rechiziţionată de Comisia
judeţeană pentru ad-tarea bunurilor intrate
în patrimoniul statului şi predată unităţii.
Orig. şi copii

15 Proiect de lege privind desfiinţarea şi 1947 31


interzicerea organizaţiilor de tip fascist, 12 feb-
profascist sau teroriste, politice militare sau 4 iulie
paramilitare.
Orig. şi copii

16 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


avize, referate privind scutirea veteranilor 13 feb-
de război de 75% din impozitele şi taxele 15 iulie
comunale.
Orig. şi copii

17 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


jurnale, rapoarte privind instruirea 13-27
comisiunilor interimare la comune şi judeţe; feb.
istoricul comisiilor interimare; regulamentul
de funcţionare.
Orig. şi copii

18 Rapoarte şi referate întocmite de 1947


O.D.S.A. privind problema comisiilor
interimare (înfiinţate prin legea nr. 135 din
25 aprilie 1947) şi necesitatea unei reforme
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
a consiliilor politice judeţene şi a
comitetelor comunale, de coordonare şi
colaborare politică.
Copii

19 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


jurnal şi corespondenţa O.D.S.A. privind 17 feb-
organizarea şi funcţionarea Direcţiei 5 nov
Generale a Poliţiei şi Direcţiei Generale a
Siguranţei Statului.
Orig. şi copii

20 Corespondenţa O.S.D.S. cu diferite 1947


instituţii şi unităţi din M.A.I. privind 18 feb-
formalităţile de recrutare a lucrătorilor 8 iulie
români pentru muncile agricole din
Cehoslovacia.
Orig. şi copii

21 Situaţii cu privire la finanţele locale; 1947


venituri şi cheltuieli; prestaţiile, datoriile, 18 feb-
încasările şi plăţile pe ultimii 10 ani. aprilie

22 Corespondenţă şi raportul Oficiului 1947-


de Studii în legătură cu imposibilitatea 1948
Primăriei Municipiului Bucureşti de a
întocmi bugetul pe exerciţiul 1947/1948;
crearea de noi resurse de venituri;
înfiinţarea impozitului comunal pe
autovehiculele şi bicicletele.

23 Raport şi referat întocmit de Angel 1947


Vasilescu, referent şef al Oficiului cu privire 4 oct.
la „necesitatea reconstrucţiei finanţelor
româneşti”.

24 Comentariul datelor statistice asupra 1947


evoluţiei administraţiilor locale pe luna mai mai-
1947 şi perioada 15 august 1947-29 1948
februarie 1948. 29 feb.
Orig. şi copii

25 Situaţii de executarea bugetelor 1947-


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
administraţiilor local din cadrul Prefecturii 1948
jud. Alba, Constanţa, Dâmboviţa,
Hunedoara, Sibiu şi Tr. Mare şi ale
Primăriei oraşului Sf. Gheorghe, jud. Trei
Scaune pe exerc. 1947/1948; tabel de
evoluţia procentelor reprezentând raportul
dintre veniturile statului şi veniturile
administraţiilor locale pe exer. 1938-1939 şi
1947-1948.
Orig. şi copii

26 Situaţia executării bugetelor 1947


comunelor urbane reşedinţe şi nereşedinţe
din ţară pe perioada 15 august 1947-31
decembrie 1947.
Orig.

27 Situaţia executării bugetelor 1947


administraţiilor locale de la 15 august 1947-
31 decembrie 1947.
Orig.

28 Situaţia executării bugetelor 1947


prefecturilor din ţară de la 15 august 1947-
31 decembrie 1947.
Orig.

29 Situaţia executării bugetelor 1947


municipiilor din ţară de la 15 august 1947-
31 decembrie 1947.
Orig.

30 Situaţia executării bugetelor 1947-


administraţiilor locale-comune urbane de la 1948
15 august 1947-31 martie 1948.
Orig.

31 Situaţia executării bugetelor 1947-


administraţiilor locale-comune rurale de la 1948
15 august 1947-31 martie 1948.
Orig.

32 Situaţia executării bugetelor 1947-


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
administraţiilor locale-prefecturi de judeţ de 1948
la 15 august 1947-31 martie 1948.
Orig.

33 Graficul conjuncturii administrative 1947-


locale la 31 decembrie 1947 (încasări, plăţi, 1948
executarea prestaţiei pentru drumuri,
activitatea asociaţiilor de comune, a
atelierelor şi a întreprinderilor comunale;
verificarea conturilor de gestiune comunale;
inspecţii, şedinţe ale comisiilor interimare şi
ale comisiilor de colaborare; conferinţe
administrative; asistenţa socială etc.).
Orig.
.
34 Adresa O.S.D.S. trimisă 1947
Secretariatului General pentru Poliţie şi 19 feb.-
jurnal al Consiliului de Miniştri prin care se 7 mart
autorizează Ministerul Afacerilor Interne să
rechiziţioneze un număr de 200 autoturisme
necesare administraţiei şi ordinei publice.
Copii

35 Studiu despre „Planificarea 1947


teritoriului naţional în cadrul spaţiului 20-26
european” ţinut de prof. Duiliu Marcu la febr.
Institutul de Ştiinţe Ad-tive din Bucureşti şi
conferinţa intitulată „Consiliul central
urbanistic”; raportul prof. arhitect R.
Bardenache, directorul urbanismului din
Ministerul Lucrărilor Publice, cu privire la
„Problemele planificării spaţiului naţional”,
ţinut în şedinţele Comisiunii Superioare de
Urbanism din 2 şi 9 iulie 1947.

36 Corespondenţa cu Direcţia 1947


Administraţiei de Stat şi Ministerul 22 feb-
Afacerilor Străine în legătură cu participarea 7 apr.
României la al 7-lea Congres internaţional
de ştiinţe administrative de la Berna şi la
Congresul internaţional al oraşelor de la
Paris; studiu întocmit de Corneliu Blaga,
secretar de legaţie cu privire la Institutul
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Internaţional de Ştiinţe Administrative
(organizare şi activitate).
Orig. şi copii; limba română,
franceză.

37 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


adresă O.S.D.S. către Consiliul Legislativ 5 febr.
privind modificarea unor articole din Legea
de organizare a corpului de grăniceri,
promulgată în februarie 1915 precum şi din
Legea asupra organizării forţelor armate,
publicată în Monitorul Oficial din 1943.
Copii

38 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive, jurnal, aviz şi corespondenţă 28 feb-
O.S.D.S. cu P.C.M. şi Ministerul Educaţiei 21 apr
Naţionale etc. privind fixarea ordinei de
echivalarea diplomelor eliberate de diferite
şcoli de pregătire tehnică administrativă.
Orig. şi copii

39 Corespondenţă între Oficiul de 1947


Studii, Ministerul de Justiţie, Institutul de feb-
Ştiinţe Administrative, prefecturi şi primării sept
din ţară referitoare la ţinerea sesiunii pentru
elevii restanţieri ai şcolilor administrative;
propuneri pentru înfiinţarea unei catedre de
„noţiuni de cadastru şi evidenţă cadastrală”;
pregătirea administrativă în noua structură a
Facultăţilor juridico-administrative.
Orig. şi copii

40 Proiect de Decret-Lege şi 1947


corespondenţa O.S.D.S. cu Ministerul 25 feb-
Finanţelor şi Consiliul Legislativ privind 14 mar.
majorarea taxelor la care sunt supuse
localurile publice prin Lege nr. 639 din
11 sept. 1942 pentru prelungirea
consumaţiilor peste orele reglementare de
închidere.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
41 Proiecte d legi, jurnale, expunere de 1947
motive, rapoarte şi corespondenţă 25 feb-
referitoare la modificarea unor articole din 13 sept
Legea nr. 643 cu privire la reconstrucţia
gospodăriilor ţărăneşti distruse de pe urma
războiului hitlerist în Moldova şi
contractarea unui împrumut de la un institut
de credit în valoare de lei 100.000.000.000
necesar pentru construirea de locuinţe
ţărăneşti.
Orig. şi copii

42 Decizii şi corespondenţă referitoare 1947


la modificarea schemei de organizare a 25-27
poliţiei comunale din cadrul Primăriei febr.
municipiului Bucureşti.
Orig. şi copii

43 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive şi coresp. O.S.D.S. cu dif. ministere 27 mar-
privind modificarea dispoziţiunii legii 27 aug
administrative din 14 august 1938 şi a
tabloului de impozite şi taxe comunale
modificat prin Legea nr. 334 din 6 mai
1946.
Orig. şi copii

44 Decizii, referate privind organizarea 1947


şi funcţionarea administraţiei româneşti. 1 mar-
Orig. şi copii 14 nov

45 Proiect de lege şi expunere de motive 1947


pentru organizarea serviciului de pază 2 mart.
comunală a Municipiului Bucureşti.
Copii

46 Decret-lege, raport şi referat ale 1947


O.S.D.S. privind autorizarea Primăriei 4 mar.
Municipiului Bucureşti de a ceda gratuit
societăţii de binefacere „Bunătatea
Samanteana” o porţiune de teren comunal,
pentru construirea unei cantine pentru
săraci.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

47 Decizie şi proiect de statut privind 1947


aprobarea regulamentului de organizare a 7 mart-
serviciilor Primăriei Municipiului Bucureşti 28 mai
şi modificarea statutelor Societăţii
salariaţilor şi pensionarilor de la acea
primărie.
Orig. şi copii

48 Decizie şi raport al Direcţiei 1947


Administraţiei şi Finanţelor Locale însoţit 7-15
de un proces-verbal privind completarea martie
Regulamentului de organizare şi funcţionare
a serviciilor Primăriei oraşului Slatina, prin
adăugarea unui nou aliniat la art. 8.
Orig.

49 Proiect de lege, avize, expunere de 1947


motive şi coresp. O.S.D.S. cu diferite 13
instituţii privind modificarea unor martie-
dispoziţiuni din Legea nr. 535 pentru 28 iun.
statutul salariaţilor comunali din România,
din 9 iulie 1946.
Orig. şi copii

50 Proiect de lege şi adresă privind 1947


modificarea art. 2 pentru organizarea şi 15
funcţionarea Jandarmeriei. martie
Copii

51 Jurnal al şedinţei Comisiei superioare 1947


a planurilor de sistematizare, înfrumuseţare 15
şi dezvoltare a comunelor M.A.I. cu privire martie
la modificarea planului de sistematizare al
Municipiului Satu Mare în sensul amenajării
cartierului „Dehena” distrus de
bombardamente.
Copie

52 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive, jurnal, rapoarte şi corespondenţa 15
O.S.D.S. cu P.C.M., Ministerul Finanţelor martie-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
etc. privind autorizarea Primăriei 29 apr.
Municipiului Oradea de-a contracta un
împrumut de 12 miliarde lei, necesar pentru
construirea unui pod de beton peste Crişul
Repede.
Orig. şi copii

53 Proiect de decret-lege, lege, expunere 1947


de motive, jurnal, aviz, rapoarte etc. privind 17 mar-
exceptarea de la dispoziţiile legii pentru 28 mai
înfăptuirea reformei agrare a unor bunuri 1947
agricole aparţinând Primăriei Municipiului
Iaşi; referate ale Oficiului de Documentare
cu privire la inconvenientele ce decurg din
existenţa unor proprietăţi agricole la
frontiera de vest a ţării.
Orig. şi copii

54 Corespondenţă între Oficiul de 1947


Studii, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
şi Direcţiei Oficiului Tehnic din M.A.I. în
legătură cu aplicarea reformei agrare în
oraşul Sinaia.
Orig. şi copii

55 Jurnal al Consiliului de Miniştri şi 1947


corespondenţa O.S.D.S. cu Prefectura jud. 19-29
Prahova referitoare la deplasarea în martie
Cehoslovacia a unei delegaţii din cadrul
Prefecturii jud. Prahova pentru aduce
tratative cu firmele industriale în vederea
achiziţionării de maşini, piese şi materiale
tehnice pentru căile ferate prahovene şi
pentru Asociaţia specială a comunelor din
jud. Prahova pentru electrificare.
Orig. şi copii

56 Raport însoţit de un memoriu şi de 1947


planuri privind construirea unor obiective de 20
interes social în Sectorul III Albastru al martie
Primăriei Municipiului Bucureşti.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
57 Anteproiect de lege şi corespondenţa 1947
O.S.D.S. cu Preşedinţia Consiliului de 20
Miniştri privind organizarea economiei martie-
vânatului. 2 apr.
Orig. şi copii

58 Proiect de legi, expunere de motive şi 1947


adresa O.S.D.S. către P.C.M. privind: 21
înfiinţarea catedrei de biologie şi mart-
embriogeneză la facultatea de Medicină din 5 apr.
Iaşi şi modificarea situaţiunii unor catedre 1947
de la Universitatea din Cluj.
Copii

59 Rapoarte lunare ale Institutului 1947


Central de Statistică din cadrul P.C.M. 14 mar-
trimis O.S.D.S. privind evidenţa 1948
modificărilor administrative pe perioada 6 28 mart
ianuarie-30 noiembrie 1947.
Orig. şi copii

60 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive, rapoarte şi adrese privind 24 mar-
organizarea şi funcţionarea Institutului 5 apr.
Naţionalităţilor; tabel de personal.
Orig. şi copii

61 Procese-verbale ale Inspectoratului 1947


general Administrativ al Circ. V Craiova
privind inspectarea unor prefecturi din
cadrul inspectoratului.
Copii

62 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.S.D.S. cu Preşedinţia 28
Consiliului de Miniştri privind abrogarea martie-
art. 8 din Legea nr. 445 din 22 iunie 1946 5 apr.
referitor la reglementarea executării şi
judecării infracţiunilor prevăzute de
Legea nr. 312 din 24 aprilie 1945.
Copii

63 Anteproiect de lege, expunere de 1947


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
motive, rapoarte, referate etc. cu privire la 28
organizarea Ministerului Economiei martie
Naţionale.
Orig. şi copii

64 Anteproiect de lege, expunere de 1947


motive, referat şi adresa O.S. către P.C.M. 28
privind reorganizarea şi funcţionarea martie-
Institutului de Cercetări Zootehnice al 9 apr.
României (I.C.Z.R.) înfiinţat prin art. 11 din
Legea creşterii, îmbunătăţirii şi apărării
sănătăţii animalelor, publicat în Monitorul
Oficial 23 din 31 ianuarie 1926, sub
denumirea de Institutul Naţional Zootehnic.
Orig. şi copii

65 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


aviz şi adresa O.S.D.S. către P.C.M. privind 28
reorganizarea şi funcţionarea Institutului de martie-
seruri şi vaccinuri „Louis Pasteur” din 5 apr.
Bucureşti.
Orig. şi copii

66 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


jurnal, rapoarte şi coresp. O.S.D.S. privind martie-
organizarea şi funcţionarea învăţământului 28 aug.
administrativ mediu şi superior.
Orig. şi copii

67 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


referat şi corespondenţa P.C.M. privind 2-5
modificarea dispoziţiunilor art. 14 din apr.
Legea pentru înfiinţare controlului asupra
obiectelor fabricate din metale preţioase din
15 februarie 1906, cu modificările sale
ulterioare.

68 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


avize şi adresa O.S.S.A. către P.C.M. apr.-
privind apărarea patrimoniului forestier. 2-21
Orig. şi copii

69 Corespondenţa O.S.D.S. cu Direcţia 1947


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Administraţiei de Stat şi Preşedinţia 2 apr.-
Consiliului de Miniştri referitoare la 11 dec.
tendinţele şi doleanţele naţionalităţilor
conlocuitoare din Transilvania (folosirea
limbii materne, recrutări de personal, de
preferinţă din rândul naţionalităţilor
conlocuitoare pentru unităţile administrative
comunale şi judeţene; suprimare termenului
„originea etnică” din imprimatele folosite de
M.A.I. etc.).

70 Lege, raport, expunere de motive, 1947


aviz şi adresa Oficiului de Studii către 5 apr.
Preşedinţia Consiliului de Miniştri cu
privire la reorganizarea Institutului de
Cercetări Forestiere al României (I.C.E.F.).
Copii

71 Rapoarte ale Oficiului de 1947


Documentare şi Studii Administrative către 7 apr.
Ministerul Afacerilor Interne privind
instituirea unei organizaţii speciale atestată
cu personalitate juridică; un oficiu pentru
încurajarea construcţiilor şi sistematizarea
urbanistică a Municipiului Bucureşti;
determinarea terenurilor pentru construcţii;
să estimeze principiile unui anteproiect de
lege pentru încurajarea construcţiilor şi
sistematizarea urbanistică aplicabile tuturor
oraşelor din ţară.

72 Proiect de lege şi expunere de 1947


motive, aviz şi corespondenţa O.S.A. cu 7 apr-
P.C.M. şi Ministerul Artelor privind 7 mai
organizarea teatrelor, operelor,
filarmonicilor şi spectacolelor publice,
precum şi pentru statutul salariaţilor de la
teatrele, operele şi filarmonicile de stat.
Orig. şi copii

73 Jurnalul Consiliului de Miniştri 1947


privind modificarea statutelor Societăţii 9 apr.
comunale pentru construirea de locuinţe
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
ieftine.
Orig. şi copii

74 Proiect de lege şi de statut pentru 1947


înfiinţarea unei societăţi naţionale de
locuinţe.

75 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive, aviz şi corespondenţa O.S.D.S. cu 9 apr-
Ministerul Agriculturii Domeniilor privind 13 iun.
purtarea titlului, exercitarea profesiunii de 1947
naturalist, precum şi înfiinţarea Colegiului
naturaliştilor.
Orig. şi copii

76 Jurnalul Consiliului de Miniştri şi 1947


corespondenţa O.S.D.S. cu P.C.M., 10 apr-
Ministerul Finanţelor şi Prefectura jud. 14 iulie
Prahova privind autorizarea sus-numitei
prefecturi de a contracta un împrumut de lei
15.000.000.000 necesar pentru executarea
lucrărilor de drumuri şi poduri de primă
urgenţă.
Orig. şi copii

77 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi corespondenţa O.S.A. cu Ministerul
Lucrărilor Publice privind abrogarea
dispoziţiunilor Legii nr.669/1941 privitoare
la scutirea şi acordarea de taxe reduse la
trimiterile poştale predate şi expediate de
către ostaşi către familiile lor şi vice-versa
pe tot timpul concentrărilor şi mobilizărilor.
Orig. şi copii

78 Proiect de decret-lege, jurnal, 1947


expunere de motive şi coresp. cu P.C.M., 18 apr-
Ministerul Finanţelor şi Primăria oraşului 24 mai
Călăraşi privind autorizarea oraşului
Călăraşi de-a contracta un împrumut de lei
1.000.000.000 necesar procurării unui grup
electrogen la Uzinele Comunale.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

79 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresa O.S.A. către P.C.M. privind 21 apr.
completarea art. 142 al. I al Legii
Administrative din 14v august 1938
(înfiinţarea pe lângă M.A.I.-Oficiul Tehnic,
a unei comisii superioare a planurilor de
sistematizare, înfrumuseţare şi dezv. a
comunelor; componenţe acesteia).
Copii

80 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresa O.S.D.A. către P.C.M. privind 25-29
organizarea învăţământului agricol, Apr.
zootehnic, silvic şi veterinar, subacademic şi
de popularizare.
Orig. şi copii

81 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


avizul Consiliului Legislativ şi adresa 28 apr-
O.S.D. către P.C.M. privind transformarea 13 mai
comunei Răcari din jud. Dâmboviţa în
comuna urbană.
Orig. şi copii

82 Proiect de legi, expunere de motive, 1947


avize şi corespondenţa O.S.D. cu P.C.M. 11 apr-
privind organizarea şi funcţionarea curţilor 11 oct.
administrative; modificarea şi completarea
unor dispoziţiuni din legea pentru
organizarea curţilor administrative.
Orig. şi copii

83 Expunere de motive şi coresp. 1947 4


O.S.D.S. cu Ministerul Lucrărilor Publice şi 6 mai-
al Comunicaţiilor referitoare la donarea de 12 iulie
către statul român, mareşalului F. I.
Tolbukin, a automotorului nr. 770.
Orig. şi copii

84 Proiect de decret-lege, jurnal, 1947


rapoarte şi adrese privind acordarea unui 12 mai
împrumut Prefecturii jud. Dâmboviţa
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
necesar pentru electrificarea comunelor
urbane nereşedinţă şi rurale; dosar
cuprinzând actele referitoare la împrumutul
Asociaţiei comunelor rurale şi urbane
nereşedinţă din jud. Dâmboviţa.
Orig. şi copii

85 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.S.D.A. cu P.C.M. şi Oficiul 12 mai-
Naţional de Turism privind organizarea 5 sept.
turismului; observaţii ale M.A.I. la sus- 1947
numitul proiect.
Orig. şi copii

86 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.D.S.A. cu Ministerul 6-9
Comunicaţiilor privind declararea de mai
utilitate publică a lucrărilor de construire a
Oficiului PTT Ploieşti şi exproprierea
terenului necesar; modificarea art. 60 din
Decretul-lege nr. 412 pentru statutul
personalului P.T.T., publicat în Monitorul
Oficial nr. 128 din 5 iunie 1946.
Orig. şi copii

87 Referatul O.D.S.A. însoţit de un tabel 1947 49


cu legile administrative antidemocratice 17 mai
elaborate de Ministerul Afacerilor Interne în
perioada februarie 1938 până la 23 august
1944.
Copii

88 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.D.S.A. cu P.C.M. privind mai
recunoaşterea drepturilor foştilor voluntari 17-30
români din armata republicană spaniolă;
armatele aliate, armata regulată franceză şi
forţele franceze din interior, detaşamentele
de partizani din U.R.S.S., Iugoslavia,
Cehoslovacia, Bulgaria şi Belgia.
Orig. şi copii

89 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
motive, corespondenţă cu O:S.D.S. cu 17 mai-
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cu 10 iulie
privire la autorizarea sus-numitului minister
de a ceda cu titlu gratuit comunelor,
bunurilor agricole trecute în patrimoniul
statului prin legea reformă agrară; decizii
pentru reglementarea păşunatului în golurile
de munte.
Orig. şi copii

90 Lege, expunere de motive şi adresele 1947


O.D.S.A. către Ministerul Justiţiei şi 19 mai-
Ministerul Sănătăţii privind reglementarea 10 iunie
profesiunii de droghist.
Copii

91 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.D.S.A. cu Ministerul mai
Agriculturii privind abrogarea unui alineat 19-24
din Legea nr. 1071 din 16 aprilie 1935,
pentru punerea la dispoziţia Oficiului de
educaţie a Tineretului Român a localurilor
necesare sediului său.
Orig. şi copii

92 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


aviz, rapoarte şi corespondenţa O.D.A. cu 19 mai-
Ministerul Finanţelor privind modificarea şi 5 iulie
completarea unor dispoziţiuni ale legii
pentru înfiinţarea Casei de Credit şi Ajutor
(C.A.R.) a personalului dependent şi
controlat de M.A.I.
Orig. şi copii

93 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresă privind organizarea Ministerului 23 mai-
Cooperaţiei. 13 iunie
Orig. şi copii

94 Corespondenţa Oficiului cu 1947


Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi cu 28 mai-
Inspectoratul General Administrativ Oradea 18 iulie
referitoare la propunerea făcută ministrului
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Traian Săvulescu în legătură cu posibilităţile
de împroprietărire în judeţele Arad şi
Timiş-Torontal a 1200 locuitori.
Orig. şi copii

95 Lege, expunere de motive şi 1947


corespondenţa cu O.D.S.A. cu P.C.M. şi 28 mai-
Ministerul Agriculturii privind finanţarea 10 iunie
operaţiunilor; necesitatea de aşezare
definitivă în Banat a îndreptăţiţilor la
împroprietărire şi a populaţiei transferate
din alte regiuni ale ţării.
Orig. şi copii

96 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. cu Ministerul Agriculturii privind 30 mai-
împroprietărirea pescarilor refugiaţi din 10 iunie
Turtucaia.
Orig. şi copii

97 Proiect de Decret-lege, expunere de 1947


motive şi corespondenţă O.S.D.S. cu 30 mai-
Preşedinţia Consiliului de Miniştri privind 10 iun.
modificarea Legii nr. 63 din 31 martie 1947
(dispoziţiile legi sus menţionate nu se aplică
societăţilor civile pe acţiuni).
Orig. şi copii

98 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.D.S.A. cu P.C.M. şi Ministerul mai
Comunicaţiilor privind organizarea
Consiliului Superior al Comunicaţiilor.
Orig. şi copii

99 Proiect de jurnal al Consiliului de 1947


Miniştri, rapoarte ale prefecturilor de judeţ 4 iunie-
şi Primăria Municipiului Bucureşti şi 21 iulie
corespondenţa O.S.D.S. cu P.C.M. şi cu
Ministerul de Finanţe privind autorizarea
Primăriei Municipiului Bucureşti de a
contracta un împrumut de 50.000.000.000
lei necesar aprovizionării cu lemne a
funcţionarilor şcolilor, bisericilor, azilelor şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
populaţiei nevoiaşe a Capitalei; necesitatea
acordării unui împrumut de 400.000.000 lei
Primăriei oraşului Sinaia în vederea creării
unui fond de rulment pentru aprovizionarea
populaţiei etc.
Orig. şi copii

100 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


aviz, rapoarte şi corespondenţă privind 5 iunie-
schema de organizare a Uzinelor Comunale 25
Bucureşti şi înfiinţarea, organizarea şi august
funcţionarea societăţii anonime pentru
exploatarea acestor uzine; statutele uzinei.
Orig. şi copii

101 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


aviz şi corespondenţa O.D.S.D. cu diferite 5 iunie-
ministere privind autorizarea Municipiului 9 dec.
Oradea să concesioneze dreptul său exclusiv
de a exploata transportul în comun de
persoane Societăţii Anonime Căilor Ferate
orăşeneşti Oradea; contracte de
concesionare.
Orig. şi copii

102 Legi emise de M.A.I. începând de la 1947


23 august 1944-10 iunie 1947 (literele A, B, 10 iun.
R).
Copii

103 Proiect de decret-lege şi adresă 1947


privind declararea de comună urbană 6 iunie
nereşedinţă de judeţ a comunei rurale
Moreni, jud. Prahova.
Copii

104 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi referatul O.S.D.S. privind modificarea şi 7-18
completarea dispoziţiunilor art. 63, 64, 76 iunie
din legea de expropriere pentru cauză de
utilitate publică.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
105 Proiect de lege, expunere de motive 1947
şi adresele Direcţiei Administraţiei Locale şi iunie
ale Consiliului Legislativ către O.D.S.A. 10-21
privind declararea comunelor rurale Aldorf
şi Viişoara de comune suburbane pendinte
de oraşul Bistriţa, judeţul Năsăud.
Orig. şi copii

106 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.D.S.A. cu Consiliul Legislativ 10 iun-
şi Direcţia Administraţiei Locale privind 13 nov
modificarea teritoriului comunelor urbane
Târgu Ocna şi Vaslui.
Orig. şi copii

107 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


rapoarte şi corespondenţa Oficiului de 12 iun-
Studii cu diferite instituţii cu privire la 29 dec.
modificarea teritoriului judeţelor Făgăraş şi
Sibiu.
Orig. şi copii

108 Decret privind modificarea planului 1947


de sistematizare al Municipiului Bucureşti 11 iun-
în sensul fixării alinierilor pe str. Doamnei, 24 iulie
Smârdan, Lipscani etc.

109 Decrete-Legi, jurnale şi rapoarte cu 1947


privire la modificarea planului de 11 iun-
sistematizare al Municipiului Bucureşti (pe 12 aug
terenurile ce cad în zona verde se pot
construi locuinţe şi instituţii de utilitate
publică); amenajarea regiunii cuprinsă între
Lacul Fundeni, str. Heliade, Şos. Gării de
Est, str. Baicului şi Şos. Pantelimon până în
str. Petrescu şi străzile învecinate; stabilirea
noilor alinieri la colţul format de şos.
Olteniţei cu şos. Giurgiului, precum şi a
alinierii str. Simion; deschiderea unui
bulevard între Piaţa Senatului şi Arsenalul
Armatei; sistematizarea regiunii Calea
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Rahovei prelungită (Calea Alexandriei) şi
şos. Măgurele prelungită, fostă com. Tudor
Vladimirescu, alipită la Municipiul
Bucureşti în 1943; aprobarea planului de
sistematizare al comunei urbane nereşedinţă
de judeţ Băneasa.
Orig. şi copii

110 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive şi coresp. O.S.D.S. cu Ministerul iunie
Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor privind 14-21
modificarea art. 3 al legii asupra perceperii
taxei de cheiaj în porturile dunărene,
publicată în Monitorul Oficial nr. 109 din
18 august 1921.

111 Proiecte de decrete-legi şi adresa 1947


Ministerului de Război către O.S.D.S. 16 iun.
referitoare la condiţiile de trecere la pensie a
personalului armatei.
Copii

112 Proiect de lege şi coresp. O.D.S.A. cu 1947


Ministerul Minelor şi Petrolului şi P.C.M. iunie
privind modificarea unor dispoziţiuni din 18-23
Legea 516/1945 pentru înfiinţarea
Institutului Naţional de Cercetări
Tehnologice.
Orig. şi copii

113 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive, aviz şi coresp. O.S.D.S. cu iun. 20-
Preşedinţia Consiliului de Miniştri privind 3 iulie
declararea ca municipiu a oraşului Lugoj şi
modificarea art. 194 alin. 5 din Legea
Administrativă cu privire la necesitatea unei
noi enumerări a municipiilor, în urma
declarării de municipiu a oraşului Lugoj.
Orig. şi copii

114 Adresă a Legaţiei Franceze în 1947


România către M.A.I. privind cererea unui 21 iun.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
document relativ la problema de urbanizare
şi reconstrucţie a Franţei (a oraşelor
franceze distruse de război).
Original; limba franceză

115 Documentaţie referitoare la proiectul 1947


de lege privind controlul străinilor în 23 iun-
România. 13 aug
Orig. şi copii

116 Proiect de Decret-lege, expunere de 1947


motive, adresă etc. privind organizarea 25 iunie
controlului economic.
Orig. şi copii

117 Adresa Ministerului Industriei şi 1947


Comerţului însoţită de expunerea de motive 30 iun.
la proiectul de lege pentru controlul
utilizării creditelor trimisă O.S.D.S. pentru
observaţii.
Orig. şi copii

118 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresa Ministerului Industriei şi 30 iun.
Comerţului către O.D.S.A. privind
modificarea şi completarea unor
dispoziţiuni din Legea pentru înfiinţarea
unui registru al comerţului din 10 aprilie
1931.
Orig. şi copii

119 Proiect de lege, raport, aviz, 1947


expunere de motive privind completarea 8 iulie
art. 1 din Legea nr. 625 din 10 august 1946,
pentru reglementarea plăţii chiriilor şi
recuperării costului lucrărilor făcute la
imobilele ocupate de armatele, serviciile sau
misiunile aliate.
Orig. şi copii

120 Jurnale ale Consiliului de Miniştri, 1947


raportul Prefecturii jud. Prahova către 9 iul-
O.D.S.A. şi adresa către acestuia către 4 aug.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Monitorul Oficial privind autorizarea
Oficiului de Aprovizionare a personalului
căilor ferate prahovene, proprietatea
judeţului Prahova de a contracta un
împrumut de 8.600.000.000 lei pentru
aprovizionarea salariaţilor.
Orig. şi copii

121 Proiect de lege şi adresa O.A.D.S. 1947


către Ministerul Muncii, Asigurărilor iulie
Sociale privind introducerea muncii prin 10-29
rotaţie în rampe, gări, vămi, antrepozite,
magazinele generale şi silozuri.
Orig. şi copii

122 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi coresp. O.D.S.A. cu Ministerul Com. şi 10 iul-
Lucrărilor Publice privind declararea de 17 oct.
utilitate publică şi urgenţe a lucrărilor de
plantaţii contra înzăpezirilor de-a lungul
unor linii ferate.
Orig. şi copii

123 Proiect de lege şi coresp. O.D.S.A. cu 1947


Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi Dir. iulie
Administraţiei Locale privind atribuirea de 14-28
compartimente şi parcele în pieţele publice
invalizilor şi văduvelor de război, fără
licitaţie.
Orig. şi copii

124 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1947


motive, jurnal, rapoarte privind desfiinţarea iulie
Penitenciarului Brad, jud. Hunedoara. 16-23
Orig. şi copii

125 Proiect de lege, raport şi adresa 1947


O.S.D.S. privind plata drepturilor 19 iul.
personalului reintegrat în serviciu, în baza
Decretului Regal de amnistie nr. 1621 din
2 septembrie 1944.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

126 Referat privind anchetarea activităţii 1947


întreprinderilor comunale Brăila şi a 19 iul-
Consiliului de Administraţie respectiv; 7 aug.
regulamentul de funcţionare.
Copii

127 Anteproiect de lege şi coresp. 1947


O.D.S.A. cu Ministerul Naţionalităţilor iulie
privind completarea unor dispoziţiuni
prevăzute la alineatele a. şi f. ale art. 2 din
Legea nr. 629 din 6 august 1945, referitor la
completarea de declaraţii de naţionalitate a
unor cetăţeni români.
Orig. şi copii

128 Jurnalul Consiliului de Miniştri şi 1947


coresp. O.S.D.S. cu diferite instituţii privind 28 iul-
autorizarea Primăriei oraşului Slatina de a 13 aug.
ceda un teren necesar construirii silozurilor
din acel oraş.
Orig. şi copii

129 Rapoarte ale Inst. Central de 1947


Statistică şi ale O.S.D.S. şi coresp. cu Dir. 30 iul-
Administraţiei de Stat privitoare la 17 nov.
ordonarea teritorial-administrativă; tabele
nominale ale municipiilor, oraşele de
reşedinţă şi oraşele nereşedinţă, precum şi
comunele suburbane dependente şi de
judeţele din ţară cu plăşile componente;
situaţia notariatelor cercuale din
Transilvania de Nord (măsuri pentru
desfiinţare).
Copii

130 Proiect de lege şi adresa O.D.S.A. 1947


trimisă P.C.M. privind modificarea şi 1 iulie
completarea art. 63, 64 şi 76 din Legea de
expropriere pentru cauză de utilitate
publică.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
131 Proiect de jurnal al Consiliului de 1947
Miniştri însoţit de proces-verbal, contract de 6 aug-
închiriere prin care se aprobă cumpărarea de 17 nov
către Societatea de Gaz şi Electricitate din
Bucureşti cu preţul de 500.000 franci
elveţieni a întregii participaţii deţinute de
Brown-Boveri Baden (Elveţia) în regie
mixtă a Uzinelor Comunale Galaţi.
Orig. şi copii

132 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresă privind majorarea valorii 13 aug.
materialelor prevăzute de Codul Silvic din
1910.
Orig. şi copii

133 Proiect de lege şi expunere de motive 1947


şi adresa Min. Industriei şi Comerţului august
privind ratificarea şi aplicarea convenţiei de 16-21
export de energie electrică cu Bulgaria.
Orig. şi copii

134 Proiect de lege şi adresa Ministerului 1947


Minelor şi Petrolului către O.D.S.A. privind 25 aug.
modificarea unor dispoziţii din Legea nr.
524 din 5 iulie 1945 pentru organizarea
învăţământului tehnic minier mediu şi
inferior.
Orig. şi copii

135 Proiect de Decret-Lege, expunere de 1947


motive, raport şi referat privind organizarea sept.
Muzeului Regional al Banatului din 1-28
Timişoara.
Orig. şi copii

136 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresa Ministerului Minelor şi Petrolului 3 sept.
către O.D.S.A. privind modificarea art. 57
al. 3 din Legea minelor nr. 89 din 24 martie
1937.
Orig. şi copie
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
137 Proiect de lege privind anularea 1947
dreptului de lemne de foc acordat 5 sept.
personalului activ şi pensionat silvic
administrativ şi de specialitate al
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Orig. şi copie

138 Proiect de lege şi adresa Ministerului 1947


Agriculturii şi Domeniilor trimisă O.D.S.A. 6 sept.
privind sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor forestiere.
Orig. şi copii

139 Procese-verbale ale şedinţelor 1947


Comisiei pentru studiul finanţelor locale sept.
având ca obiect al dezbaterilor două 8-11
probleme: izvoare de venituri şi exploatări
comunale.
Copii

140 Proiecte de legi şi adresa O.S.D.A. 1947


trimisă P.C.M. privind înfiinţarea Facultăţii 13 sept-
de Ştiinţe Economice şi Administrative a 31 oct.
Universităţii de Vest Timişoara;
reorganizarea Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Braşov şi
transferarea ei la Timişoara c facultate de
ştiinţe economice administrative a
Universităţii de Vest.
Orig. şi copii

141 Procese-verbale ale Comisiei Mixte 1947


Române-Iugoslave referitoare la activitatea 23 sept.
acestei comisii; componenţa, denumirea, în
anexe convenţionale româno-iugoslave din
1933.
Copii

142 Corespondenţa O.S.D.S. cu Direcţia 1947


Administraţiei Locale şi decizie referitoare 23 sept-
la înfiinţarea cursului profesional de 1 nov.
completarea cunoştinţelor pentru
funcţionarea Primăriei oraşului de reşedinţă
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Turnu Severin.
Orig. şi copii

143 Proiect de lege, adresa Ligii 1947


Sinistraţilor din jud. Timiş-Torontal către 2 oct-
Oficiu şi referatele acestuia cu privire la 1948
acordarea despăgubirilor de război cuvenite 12 mai
sinistraţilor de bombardamente şi orice alte
fapte de război.

144 Anteproiectul legii asupra 1947


rechiziţiilor întocmit de Marele Stat Major 2 oct-
şi corespondenţa O.D.S.A. cu Direcţia 27 nov
Generală a Poliţiei şi Marele Stat Major
referitoare la observaţii generale asupra
anteproiectului sus-menţionat.

145 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive şi coresp. O.S.D.S. cu Preşedinţia 3 oct.
Consiliului de Miniştri şi Ministerul
Minelor şi Petrolului privind măsurile
pentru siguranţa funcţionării instalaţiilor
mecanice sub presiune şi a instalaţiilor
electrice-aviz favorabil.
Copii

146 Corespondenţa O.S.D.S. cu Consiliul 1947


Superior Economic, Ministerul Industriei şi 3 oct-
Comerţului, Comisia ministerială pentru 2 dec.
redresarea economică şi stabilizarea
monetară şi cu diferite direcţii din M.A.I.
referitoare la reorganizarea statisticii
româneşti; liste de lucrările statistice
periodice; indicaţii pentru întocmirea
programului de lucrări statistice pe anul
1948 de departamentele şi regiile autonome;
principii privitoare la întocmirea datelor
statistice etc.
Orig. şi copii

147 Adresă a Direcţiei Generale a P.C.A. 1947 3


trimisă O.S.D.S. şi rapoartele acestuia 9 oct-
privind necesitatea curăţirii litoralului 18 dec
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
românesc al Mării Negre, de câmpurile de
mine.
Originale.

148 Proiect de lege şi corespondenţă 1947


dintre O.S.D.S. şi Ministerul Industriei şi oct.
Comerţului privind ratificarea unor plăţi 11-12
făcute personalului fostelor regii interne ale
exploatărilor industriale ale armatei în
temeiul prevederilor contractului colectiv de
muncă.
Orig. şi copii

149 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi corespondenţa dintre O.S.D.S. şi 11 oct-
Ministerul Muncii privind înfiinţarea 1 nov.
şcolilor tehnice de perfecţionare a
lucrătorilor calificaţi.
Orig. şi copii

150 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi corespondenţa dintre O.S.D.S. şi 17-23
Ministerul Apărării Naţionale privind oct.
situaţia în armată a instructorilor de educaţie
fizică.
Orig. şi copii

151 Decret-lege nr. 2030 privitor la 1947


salarizarea funcţionarilor publici şi ai 18 oct.
regiilor autonome şi speciale, publicat în
Mon. Oficial nr. 241 din 18 octombrie 1947.
Copie

152 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


adrese şi telegrame ale Prefecturii oct.
Municipiului Sibiu privind retrocedarea 24-29
imobilelor proprietatea statului român, prin
Ministerul Apărării Naţionale către
Municipiul Sibiu; planul Municipiului
Sibiu.
Orig. şi copii

153 Expunere de motive şi proiect de 1947


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
modificarea instrucţiunilor pentru 4 nov.
raţionalizarea şi simplificarea lucrărilor
birocratice la comunele rurale
nr. 113037/1943.
Copii

154 Corespondenţă şi jurnale ale 1947


Consiliului de Miniştri privitor la trecerea 31 oct-
imobilelor proprietatea statului cumpărate 19 nov
prin mijlocirea Primăriei Municipiului
Bucureşti pentru folosinţa Comisiei Aliate
de Control în folosinţa M.I.
Orig. şi copii

155 Decret şi corespondenţa O.S.D.S. cu 1947


Mon. Oficial şi Oficiul Tehnic M.A.I. 14 nov-
privitor la planul de sistematizare a comunei 30 dec.
suburbane Tudor Vladimirescu.
Orig. şi copii

156 Protocol încheiat la Bucureşti între 1947


delegaţia guvernamentală maghiară şi 25 nov.
română privind lichidarea problemelor
economice şi financiare rămase nerezolvate.
Anexe: convenţii din 1933-1939.
Limba franceză, română.

157 Lege, expunere de motive şi statutele 1947


Casei de Pensiuni, Asigurare, Credit şi
Ajutor a personalului Societăţii Comunale a
Tramvaielor Bucureşti.
Copie

158 Decizie şi proiect de decizie ale 1947


Comisiei Ministeriale pentru redresarea dec.
economică şi stabilizare monetară privind 4-16
înfiinţarea de societăţi anonime de stat de
către Ministerul Industriei şi Comerţului
având ca obiect exportul şi importul de
produse şi mărfuri şi taxele prevăzute de
art. 64 şi 66 din Legea pentru organizarea
exploatărilor comunale din 7 mai 1938, cu
modificările ulterioare.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Copii

159 Lege, expunere de motive şi 1947


corespondenţa Oficiului de Studii cu dec.
Preşedinţia Consiliului de Miniştri cu 5-27
privire la retragerea naţionalităţii române
unor categorii de cetăţeni străini; cererea
numitului Asen Athanasof devenit cetăţean
bulgar în urma Tratatului de la Craiova din
1940, să fie reintegrat în toate drepturile şi
reprimit în ţară împreună cu familia şi
bunurile ce posedă (întrucât este căsătorit cu
o româncă).
Orig. şi copii

160 Proiect de lege privind modificarea 1947


unor dispoziţiuni din Codul de Procedură 8 dec.
Penală.
Copii

161 Adresa Ministerului Industriei şi 1947


Comerţului însoţită de situaţia privind 18 dec.
numărul animalelor domestice la 15 ianuarie
1947, comparativ cu aceeaşi perioadă din
anul 1946, pe întreg teritoriul ţării.
Orig. şi copii

162 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi adresa Ministerului Comunicaţiilor către 31 dec.
O.S.D.S. privind trecerea în folosinţă
administraţiei publice autonome a C.F.R. a
cazărmilor (pavilioanelor) de lângă staţia
C.F.R. Păltiniş din comuna Lunca de Sus
(Chimeş), judeţul Ciuc.
Orig. şi copii

163 Proiect de lege pentru înfiinţarea şi 1947


organizarea regiei publice comerciale pentru
exploatarea staţiunii Băile Olăneşti, judeţul
Vâlcea.

164 Proiect de lege, note, expunere de 1947


motive şi situaţii privind electrificarea
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
României.
Copii

165 Proiect de lege, note, expunere de 1947


motive şi situaţii privind stabilirea arenzilor
la debitele de băuturi spirtoase din
comunele rurale.

166 Proiect de decret-lege pentru 1947


înfiinţarea unui impozit pe autovehicole.
Copie

167 Decret-lege pentru înfiinţarea 1947


prestaţiilor de refacere a drumurilor
comunale şi judeţene distruse din cauza
operaţiunilor de război sau din caz de forţă
majoră.
Copie

168 Proiect de decret-lege, rapoarte şi 1947


adresa O.S.D.S. către Consiliul Legislativ
privind înfiinţarea Regiei Publice
Comerciale „Căile Ferate Prahovene”
(C.F.P.).
Copii

169 Referate, note privind interpretarea, 1947


repartizarea obligaţiilor pe departamente şi
aplicarea Tratatului de pace între România
şi puterile aliate şi asociate.

170 Tratat de pace între România şi 1947


puterile aliate şi asociate (textele în limbile:
română, rusă, engleză şi franceză).

171 Sinteze asupra rapoartelor 1947 98


prefecturilor de judeţ din ţară privind
aplicarea legii de reformă agrară; procese-
verbale ale Comisiei de îndrumători pentru
aplicarea reformei agrare din judeţul Dolj.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
172 Jurnalul Consiliului de Miniştri 1947
privind însărcinarea Comandamentului Unic
pentru combaterea secetei, cu îndrumarea şi
coordonarea muncilor agricole, din anul
1947.
Originale

173 Note privind sistemele electorale din 1947 98


România şi din alte ţări.
Litografiat

174 Raport întocmit de O.S.D.S. asupra 1947


situaţiei actuale a S.T.B., cauze şi soluţii.
Copie

175 Proiecte de legi întocmite de 1947


O.S.D.S. privind organizarea administrativă
locală a puterii de stat şi documentaţia
necesară din Iugoslavia şi Polonia.

176 Proiect de legi aprobate în şedinţa 1947


Consiliului de Miniştri din 18 iulie 1947 şi
notă privind proiectele de legi înaintate
Oficiului Superior de coordonare şi
organizare, care nu au fost supuse aprobării
Consiliului de Miniştri.
Copii

177 Referat şi instrucţiuni ale O.S.D.S. 1947


privind controlul şi tutela administrativă.
Copii

178 Decizie, regulament şi adresă către 1947


Direcţia Administraţiei de Stat cu privire la
organizarea şi funcţionarea conferinţelor de
servicii (profesionale); organizarea de
conferinţe pe plăşi cu notarii.

179 Lege, rapoarte şi corespondenţă 1947-


dintre Oficiul de Studii şi Ministerul de 1948
Finanţe cu privire la organizarea şi
funcţionarea învăţământului profesional
administrativ mediu şi superior; programul
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
cursurilor cu notarii comunali, primarii,
ajutorii de primari rurali şi cu subprefecţii;
organizarea cursului special pentru formarea
cadrelor de directori de studii la judeţe;
tabel de datele de ţinere a ciclurilor de
conferinţe; organizarea şcolii speciale în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne în
principalele oraşe ale ţării; fragment
dintr-un raport privind creşterea şi educarea
cadrelor în spiritul concepţiei marxist-
leniniste şi al politicii P.C.R.; rolul şi rostul
şcolilor de cadre; regulament pentru
organizarea şi funcţionarea învăţământului
profesional administrativ inferior.
Orig. şi copii

180 Dări de seamă însoţite de procese- 1947- 118


verbale privind activitatea Consiliului 1948
Politic Judeţean din diferite judeţe pe
perioada 1 februarie-31 decembrie 1947.
Orig. şi copii

181 Proiect de lege şi coresp. O.S.D.S. şi 1947-


Ministerul Lucrărilor Publice privind 1948
modificarea şi completarea Legii nr. 1017
din 20 noiembrie 1941 referitor la stabilirea
de noi atribuţii serviciilor care se ocupă cu
funcţionarea drumurilor; contribuţia în
muncă pentru refacerea drumurilor.
Orig. şi copii

182 Rapoarte însoţite de procese-verbale 1947


şi corespondenţă între Oficiul de Studii şi 31 mart-
Ministerul Afacerilor Străine, Direcţia 1948
M.O.M.T. şi Inspectoratul General 24 mai
Administrativ cu privire la reglementarea
raporturilor româno-maghiare; restituirea
arhivelor evacuate în Ungaria; protocol
încheiat între România şi Ungaria, pe data
de 25 decembrie 1947 la Bucureşti;
activitatea Comisiei Mixte Româno-
Maghiară, constituită pe baza protocolului
sus-menţionat; lucrările Subcomisiei a X-a
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
de la 24 februarie-11 martie 1948, chestiuni
pendinte cu Ungaria care privesc Ministerul
Afacerilor Interne; sosirea în Capitală a unei
delegaţii guvernamentale în frunte cu
Dynes L. preşedintele de consiliu-
Budapesta.
Orig. şi copii

183 Proiect de lege, jurnal, avize, 1947


expunere de motive şi corespondenţa dintre 17 apr.-
O.S.D.S. şi Primăria Municipiului Bucureşti 1949
privind declaraţia de utilitate publică a 16 mart
lucrărilor de construire a şcolii de
conducători auto din Bucureşti a M.A.I. şi
exproprierea terenului necesar; planul
terenurilor respective.
Orig. şi copii

184 Corespondenţa dintre O.S.D.S. şi 1947


Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia 7 mai-
Generală a Poliţiei privind menţinerea sau 1948
modificarea convenţiilor şi acordurilor 6 nov
încheiate înainte de 1944 între România şi
Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria (lista
convenţiilor şi acordurilor încheiate între
Ungaria şi România înainte de 1944).
Orig. şi copii

185 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


avize şi corespondenţa O.S.D.S. cu 23 iun-
Prefectura judeţului Mehedinţi privind 1948
autorizarea comunei Ada-Kaleh de a da în 12 feb
locaţiune un teren pentru construirea unui
şantier naval.
Orig. şi copii

186 Decret-lege, decizie, proces-verbal şi 1947


corespondenţa Oficiului de Studii cu 24 iun-
Ministerul Lucrărilor Publice şi al 1948
Comunicaţiilor şi Inspectoratul judeţean 24 feb.
Sibiu cu privire la trecerea drumurilor
judeţene Sadul-Rîul Sadului şi Talmaciu-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Talmacel în categoria drumurilor comunale.
Orig. şi copii

187 Adresa Ministerului Agriculturii şi 1947


Domeniilor şi raportul Inspectoratului 26 iun-
General Ad-tiv Circ. XII Timişoara trimise 1948
Oficiului de Studii însoţit de un proces- 16 mart
verbal întocmit de o comisie
interministerială privind anchetarea ocupării
pământului din izlazul comunal de către
sătenii din comunele Mehadia şi Orşova,
jud. Severin; măsurile ce urmează a fi luate
pentru soluţionarea problemei sus-
menţionate.
Orig. şi copii

188 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


proces-verbal şi corespondenţa Oficiului de 5 iul-
Studii cu Insp. General Administrativ 1948
Suceava cu privire la declararea comunei 7 apr.
Iţcani din judeţul Suceava de comună
suburbană.
Orig. şi copii

189 Corespondenţă între O.S.D.S. şi 1947


Direcţia Administraţiei Locale, Primăria 5 iul.-
Municipiului Bucureşti şi Prefectura jud. 1948
Ilfov privind menţinerea veniturilor încasate 26 ian.
de Primăria Municipiului Bucureşti
provenite din impozitul pus pe
întreprinderile industriale şi comerciale,
care îşi aveau sediul în Bucureşti.
Orig. şi copii

190 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


cerere şi coresp. O.S.D.S. cu Direcţia 6 aug.-
Administraţiei Locale şi Ministerul 1948
Agriculturii şi Domeniilor privind cedarea 16 feb.
unei suprafeţe de 214 jud. cad. Din păşunea
comunei Lechiţa, jud. Năsăud comunei
Jimbor jud. Someş; foaia cadastrală a
comunei Fântânele şi Lechiţa şi schiţa
păşunii comunei Lechiţa; procesul-verbal al
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Comisiei Interjudeţene Năsăud şi Someş.
Orig. şi copii

191 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


jurnal, proces-verbal şi coresp. Oficiului 4 aug.-
Direcţiei Ad-ţiei Locale privind trecerea 1948
comunei rurale Aradul Nou la comuna Apr.
urbană reşedinţă Arad.
Orig. şi copii
192 Dare de seamă asupra activităţii 1947
Primăriei oraşului Vălenii de Munte jud. 1 sept-
Prahova pe perioada 1 septembrie 1947- 1948
30 aprilie 1948. 30 apr.
Orig. şi copii

193 Decret, expunere de motive, adrese 1947


ale Administraţiei Locale şi O.S.D.S. 6 sept-
privind autorizarea Primăriei oraşului Piteşti 1948
de a ceda cu titlu gratuit Direcţiei Generale 16 nov.
a C.F.R., imobilul Şcolii primare de fete nr.
3 din Piteşti; plan de situaţia şcolii
sus-menţionate.
Orig. şi copii

194 Adresa Ministerului Afacerilor 1947


Străine-Direcţia Afacerilor Politice trimisă 17 sep.-
O.S.D.S. însoţită de Protocolul încheiat la 1948
15 septembrie la Sofia de către Comisia 16 ian.
Mixtă Româno-Bulgară şi acordul de
transfer relativ la drepturile acordate
proprietarilor români de bunuri urbane din
Dobrogea de Sud şi celor bulgari din
Dobrogea de Nord etc.
Limba română, franceză
Anexe: Protocolul din 1940;
Convenţia din 1937.
Orig. şi copii

195 Proiect de decret-lege, expunere de 1947


motive, decizii şi corespondenţa între 23 sep.-
Oficiul de Studii, Dir. Ad-ţiei Locale, 1948
Comisia Ministerială pentru redresare 18 iun.
economică şi stabilizarea monetară şi
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Ministerul Finanţelor privitoare la stabilirea
modului de plată a chiriilor şi amenzilor
datorate administraţiilor locale.
Orig. şi copii

196 Decizii, adrese şi referate privind 1947


fixarea taxelor pe care trebuie să le 26 sep-
primească notarii pentru redactarea actelor 1948
de cetăţenie, a petiţiilor sătenilor 9 mart
(reclamaţii, apeluri etc.).
Orig. şi copii

197 Notă-verbală a corespondenţei cu 1947


Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia 1 oct.-
Generală a Poliţiei privind obiecţiunile 1948
Guvernului maghiar faţă de noua lege 22 apr.
C.A.S.B.I. apărută în Mon. Oficial nr. 236
din 13 octombrie 1947.
Orig. şi copii

198 Proiect de lege, avize, expunere de 1947


motive privind reglementarea situaţiei 27 ian-
juridice a fondului pentru ocrotirea 1948
poporului şi a familiei, precum şi a 12 iul.
cooperativelor pentru ocrotirea socială din
Transilvania de Nord; circulară cu privire la
funcţionarea cooperativelor pentru ocrotirea
socială şi inventarul pentru ocrotirea socială
şi inventarul contului debitorilor beneficiari
(bilanţul Pref. jud. Sălaj la 31 martie 1947).
Original şi copii

199 Proiecte de lege, jurnal, expunere de 1947


motive, aviz, rapoarte şi corespondenţă între 10 oct-
Oficiul de Studii şi Primăria Municipiului 1948
Sibiu cu privire la autorizarea sus-numitei 5 mart
primării de a dona un teren, proprietatea sa,
Arhiepiscopiei Ortodoxe la Alba-Iulia şi
Sibiu.
Orig. şi copii

200 Proiect de lege, expunere de motive 1947


şi corespondenţa P.C.M. Dir. Administraţiei 22 oct-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Locale privind ratificarea jurnalului 1948
Consiliului de Miniştri prin care s-a fixat în 28 ian.
lei stabilizaţi unele impozite şi taxe
comunale etc.
Orig. şi copii

201 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


corespondenţă cu Primăria Sibiu şi 27 oct-
Ministerul Apărării Naţionale privind
autorizarea statului de a ceda un teren 1948
Municipiului Sibiu în scop de a se crea un 8 apr.
cartier muncitoresc; schiţa terenului
câmpului de instrucţie al Cavaleriei Sibiu.
Orig. şi copii

202 Lege, expunere de motive, jurnal şi 1947


corespondenţa P.C.M. şi Primăria Sibiu 4 nov.-
pentru autorizarea statului român prin 1948
Ministerul Apărării Naţionale de a ceda 1 apr.
Municipiului Sibiu Palatul Cercului Militar,
în curs de construcţie; schiţă etc.
Orig. şi copii

203 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


jurnal, rapoarte şi corespondenţă cu 5 nov-
Ministerul Apărării Naţionale privind 1948
autorizarea statului de a retroceda 5 apr.
Municipiului Sibiu proprietatea unui imobil
trecut în patrimoniul statului cu titlu gratuit,
prin Decretul-Lege nr. 87 din 25 ianuarie
1938.
Orig. şi copie

204 Decret, jurnal şi corespondenţa între 1947


Oficiul de Studii şi Oficiul Tehnic din 3 nov-
cadrul M.A.I. privind planul de 1948
sistematizare a Municipiului Timişoara. 1 mart.
Orig. şi copii

205 Proiect de lege, expunere de motive, 1947


aviz, decizie şi coresp. Secretariatului 20 nov-
General pentru Trupe privind stabilirea unor 1938
măsuri de siguranţă în zona de frontieră. 3 mart.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

206 Proiect de lege, expunere de motive 1947-


şi referatul O.S.D.S. privind administrarea şi 1948
lichidarea bunurilor confiscate în temeiul
legii nr. 312 din 24 aprilie 1945 şi a art. 193
din Codul Penal.
Orig. şi copii

207 Adresa Secretariatului General pentru 1947


trupe însoţită de un tabel şi referatul 13 dec-
Oficiului de Studii privind trecerea în 1948
patrimoniul statului a proprietăţilor unor 28 ian
cetăţeni plecaţi din ţară împreună cu trupele
germane sau a unor deportaţi.
Orig. şi copii

208 Adresa Conf. Generale a Muncii din 1947


România trimisă O.S.D.S. şi circulare ale 15 dec.-
Administraţiei de Stat şi Oficiului transmise 1948
unor direcţii şi prefecturi din cadrul M.A.I. 14 ian
privind abonarea la revista „Muncii” şi
luarea de măsuri pe linie democratică în
domeniul publicaţiilor.
Orig. şi copii

209 Corespondenţa cu P.C.M. şi 1947


Ministerul Lucrărilor Publice, jurnal şi 18 dec-
decizie ale Consiliului de Miniştri privind 1948
fixarea în lei stabilizaţi a taxelor pentru 12 iun.
folosirea zonei drumurilor judeţene şi
comunale.
Orig. şi copii

210 Corespondenţă între Oficiul de 1947


Studii, Ministerul de Finanţe, Banca 29 dec-
Naţională a României etc. referitoare la 1948
situaţia datoriilor administraţiilor locale la 17 feb.
Banca Naţională a României, Creditul
Judeţean şi Comunal şi Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, pe perioada 31 decembrie
1946-31 decembrie 1947.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

211 Corespondenţă privind comunicările 1947-


unor deputaţi către Ministerul Afacerilor 1948
Interne în problemele moţilor; construirea
de adăposturi în staţiile de tramvai;
înfiinţarea unor regii mixte pentru
electrificarea regiunii viticole şi alimentarea
cu apă şi pentru înfiinţarea de industrii în
oraşul Focşani; activitatea Uzinelor
Comunale Bucureşti; numerotarea străzilor
din comunele şi oraşele din Transilvania de
Nord pentru descongestionarea
Municipiului Târgu Mureş; reconstrucţia
portului Sulina; litigiul dintre locuitorii
comuna Olteniţa rurală, jud. Ilfov şi
Dumitru Alimănişteranu; situaţia
sinistraţilor din Turnu Severin; funcţionarea
defectuoasă a curţilor administrative;
prestaţii în natură etc.
Orig. şi copii

212 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din
Circ. Galaţi, Iaşi, Piteşti şi Timişoara, pe
luna ianuarie 1947; probleme referitoare la
aprovizionarea populaţiei şi a invalizilor
orfanilor şi văduvelor de război (I.O.V.R.).
Orig. şi copii

213 Rapoarte de activitate ale Primăriei 1947


Municipiului Bucureşti pe lunile ianuarie,
februarie, mai, iulie, august şi decembrie
1947.
Orig. şi copii

214 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din feb.
Circ.: Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova,
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava
şi Timişoara pe luna februarie 1947; tabel
sinoptic de activitatea consiliilor politice.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
215 Rapoarte de activitate ale
inspectoratelor generale administrative din
Circ.: Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova,
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava
şi Timişoara pe luna februarie 1947; tabel
sinoptic de activitatea consiliilor politice.

216 Dare de seamă asupra activităţii 1947


Prefecturii jud. Brăila pe lunile februarie şi
mai 1947.

217 Rapoarte de activitate ale 1947 247


inspectoratelor generale administrative din martie
circumscripţiile: Braşov, Bucureşti, Cluj,
Constanţa, Craiova şi Galaţi, precum şi
sinteza asupra rapoartelor de activitate la
inspectorilor generali administrativi
(Braşov-Timişoara) pe luna martie 1947.
Orig. şi copii

218 Rapoarte de activitate ale 1947 178


inspectoratelor generale administrative din martie
circumscripţiile: Iaşi, Piteşti, Oradea, Sibiu,
Suceava şi Timişoara, pe luna martie 1947.
Orig. şi copii

219 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din aprilie
circumscripţiile: Braşov, Bucureşti, Cluj,
Constanţa, Craiova şi Galaţi precum şi
sinteză asupra rapoartelor de activitate ale
inspectorilor generali administrativi din circ.
Braşov-Timişoara, pe luna aprilie 1947;
tabel sinoptic de activitate a consiliilor
politice judeţene etc.
Orig. şi copii

220 Rapoarte de activitate ale 1947 191


inspectoratelor generale administrative din aprilie
circumscripţiile: Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu,
Suceava şi Timişoara pe luna aprilie 1947.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
221 Rapoarte de activitate ale 1947
inspectoratelor generale administrative din mai
circumscripţiile: Braşov, Cluj, Constanţa,
Craiova, Galaţi, Oradea, Piteşti, Sibiu şi
Timişoara precum şi sinteza asupra
rapoartelor inspectorilor generali
administrativi ai circ. Braşov-Timişoara, pe
luna mai 1947.
Orig. şi copii

222 Rapoarte de activitate ale 1947 170


inspectoratelor generale administrative din iunie
circumscripţiile: Braşov, Cluj, Constanţa,
Craiova şi Galaţi, precum şi sinteza asupra
rapoartelor inspectorilor generali
administrativi ai circ. Braşov-Timişoara, pe
luna iunie 1947.
Orig. şi copii

223 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din iunie
circumscripţiile: Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu,
Suceava şi Timişoara, pe luna iunie 1947.
Orig. şi copii

224 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din iulie
circumscripţiile: Bucureşti, Cluj, Constanţa,
Iaşi, Oradea, Sibiu şi Timişoara, pe luna
iulie 1947.
Orig. şi copii

225 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din aug.
circumscripţiile: Braşov, Cluj, Constanţa,
Craiova, Galaţi, Oradea, Piteşti, Suceava,
Timişoara, precum şi sinteza asupra
rapoartelor de activitate ale inspectorilor
administrativi ai circ. Braşov, Timişoara, pe
luna august 1947.
Orig. şi copii

226 Rapoarte de activitate şi evoluţia 1947


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
încasărilor comunelor urbane, rurale şi sept.
prefecturilor de judeţe din cadrul
Inspectorului General Administrativ al Circ.
a VIII-a Oradea, pe luna septembrie 1947.
Orig. şi copii

227 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din oct.
circumscripţiile: Braşov, Cluj, Oradea şi
Timişoara, pe luna octombrie 1947.
Orig. şi copii

228 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din nov.
circumscripţiile: Bucureşti, Cluj, Constanţa,
Galaţi şi Iaşi, precum şi sinteza asupra
rapoartelor de activitate ale inspectorilor
generali administrativi ai circ. Braşov-
Timişoara, pe luna noiembrie 1947.
Orig. şi copii

229 Rapoarte de activitate ale 1947


inspectoratelor generale administrative din dec.
circumscripţiile: Cluj, Constanţa, Craiova,
Galaţi, Oradea, Piteşti, Suceava şi
Timişoara, precum şi sinteza asupra
rapoartelor de activitate ale inspectorilor
generali administrativi ai circ. Braşov-
Timişoara, pe luna decembrie 1947.
Orig. şi copii

230 Dări de seamă asupra activităţii 1947- 65


direcţiilor şi oficiilor din Ministerul 1948
Afacerilor Interne, pe perioada 6 martie 6 martie
1947-6 martie 1948.
Orig. şi copii

231 Raport şi instrucţiuni privind 1947-


întocmirea planurilor de activitate ale 1948
administraţiilor locale; planuri de activitate
ale Ministerului Afacerilor Interne pe
perioadele 7 septembrie-7 noiembrie 1947 şi
7 noiembrie 1947-ianuarie 1948 şi ale
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Oficiului de Studii pe perioada 23 august
1946-23 august 1947 şi 7 noiembrie-31
decembrie 1947.
Orig. şi copii

232 Corespondenţă între Oficiul de Studii 1947


şi diferite ministere, instituţii, direcţii din ian.-
M.A.I., prefecturi şi primării din ţară dec.
referitoare la mişcări de personal (numiri,
avansări, transferări, comprimări etc.);
tabele de funcţiile ocupate efectiv în
Administraţia Centrală a M.A.I., Direcţia
Generală a Penitenciarelor şi Oficiului de
Studii; memoriul Asociaţiei Profesionale a
Comercianţilor de Restaurante, Berării,
Bodegi, Cârciumi, Birturi Populare etc. care
solicită scutiri de impozit pentru chelneri,
oameni de serviciu etc.
Orig. şi copii

233 State de salarii ale personalului 1947 32


Oficiului de Documentare şi Studii ian-
Administrative. dec.

234 Dosare ale persoanelor îndepărtate 1947 123


din serviciu pentru activităţi politice; cereri 17 feb.-
prin care solicită reprimirea lor. 17 nov.

235 Raportul Prefecturii jud. Iaşi cu 1947


privire la reclamaţia dactilografei Maxim
Marioara (refugiată din Transilvania de
Nord) care pretinde că nu i s-ar fi plătit
salariul pe perioada 1945-1947.

236 Corespondenţa dintre Comisia mixtă 1947


pentru aplicarea statutului salariaţilor
comunali din cadrul M.A.I., Uzinele
Comunale U.C.B., Uniunea salariaţilor
comunali din România etc. privind
excluderea unor salariaţi din cadrul
sindicatului U.C.B. pentru atitudine
antimuncitorească (titelistă); tabel de
salariaţii Uzinelor Comunale Bucureşti care
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
au fost comprimaţi şi care au făcut
contestaţii; revenirile asupra comprimărilor.
Orig. şi copii

237 Jurnale, decizii, rapoarte şi 1947


corespondenţă între Comisia mixtă pentru
aplicarea statutului comunal cu diferite
instituţii şi direcţii din M.A.I. referitoare la
activitatea sus-numitei comisii; norme
pentru încadrarea şi comprimarea
salariaţilor Primăriei Municipiului
Bucureşti; încadrarea inginerilor,
arhitecţilor, subinginerilor şi conductorilor;
norme pentru regimul de salarizarea
ucenicilor; tabele de funcţii; aplicarea
deciziei Comisiei de redresare pentru
pensionarea salariaţilor; instrucţiuni şi
decizii privind admiterea la concursul
pentru admiterea în funcţii la primării; lista
întreprinderilor comunale organizate sub
formă de revizii mixte sau concesiuni
(preşedintele comisiei Cornel Rudescu,
directorul Oficiului de Studii)-Programul
Consiliului central urbanistic.

238 Cereri ale personalului licenţiat din 1947


Serviciul Uzinelor Comunale Bucureşti 8 aug.-
trimise Uniunii salariaţilor comunali din 14 dec.
România în care solicită reprimirea în
serviciu.
Orig. şi copii

239 Tabele privind noile salarii ale 1947


funcţionarilor publici ai statului şi regiilor aug.
autonome cu statute speciale.
Tipărit

240 Fişe calificative ale personalului 1947


Uzinelor Comunale Bucureşti şi rezoluţia 16 ian-
directorului O.S.D.S., C. Rudescu. 30 dec.
Orig. şi copii

241 Ordine circulare înaintate la diferite 1947


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
direcţii din M.A.I., O.S.D.S., spre ştiinţă. 15 dec.

242 Corespondenţă între Oficiul de 1947


Studii, Direcţia Administraţiei Locale, 8 oct.-
Direcţia Contabilităţii şi diferite unităţi 1948
exterioare referitoare la repartiţia lunară a 8 iulie
buletinului Oficial al Ministerului
Afacerilor Interne şi apariţia revistei
„Problema administrativă”.
Orig. şi copii

243 Buletin Oficial al jud. Mureş şi 1947


Primăriei Municipiului Ploieşti nr. 8 din aug.-
august 1947. sept.

244 Buletinele Direcţiei Generale a 1947


Poliţiei anul XII nr. 4-12, partea I-a şi a II-a. 31 mai-
Tipărite 30 sept.

245 Buletinele Direcţiei Generale a 1947


Poliţiei anul XII nr. 13-25, partea I-a şi 4 oct.-
a II-a. 27 dec.
Tipărite

246 Ordine circulare şi buletine de 1947


urmărire ale Inspectoratului General al 21 iun-
Jandarmeriei. 30 sept
Tipărite

247 Constituţia Republicii Populare 1947


Bulgare adoptată la Marea Adunare 4 dec.
Naţională la 4 dec. 1947.

248 Studiu despre planificarea financiară 1947


a întreprinderilor din industria raională ian-
(U.R.S.S.); bilanţul pe perioada 1 ianuarie- 30 apr.
30 aprilie 1947 (în ruble).
Litografiate

249 Rolul consiliilor săteşti în 1947


organizarea întrecerilor la sate-articol extras
din „Izvestia” nr. 122/25.V.1947.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
250 Copie de pe articolul lui V. I. Lenin 1947
„Impozitul în natură,” însoţit de studiul 17 oct.
Decretul lui Lenin despre impozitul în
natură şi ţărănimea, de A. Iacovlev.

251 Bazele statului şi dreptului sovietic, 1947


extras, material aprobat de Ministerul
Instrucţiunii Publice ca manual pentru
şcolile superioare-nejuridice.

252 Studiu despre „Creditarea 1947


colhozurilor şi populaţiei rurale de către
Banca gospodăriei rurale” de K. A. Miseiuc;
„Măsuri legislative pentru consolidarea
colhozurilor” articol extras din revista
„Statul sovietic şi dreptul”.

253 Notă asupra înfiinţării Direcţiei 1947


Generale a Controlului Economic,
atribuţiile.

254 Graficul Conjuncturii Adm-tive 1947-


Locale pe exer. 1947-1948 până la 29 1948
februarie 1948 (încasări, plăţi, executarea
prestaţiei, asociaţii, ateliere şi întreprinderi
comunale, inspecţii, conferinţe, şedinţele
comisiilor interimare şi ale comisiilor de
colaborare, asistenţă socială).
Orig.

ANUL 1948

1 Normative pentru elaborarea de 1948


proiecte de legi a decretelor prezidenţiale, a 29 ian-
jurnalelor Consiliului de Miniştri şi a 23 iul.
regulamentelor pentru aplicarea legilor.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
2 Proiect de lege, expunere de motive, 1948
rapoarte şi adresă cu privire la situaţia 31 ian.
juridică a bunurilor confiscate intrate în
patrimoniul statului, în baza hotărârilor
judecătoreşti; nota Oficiului de
Documentare referitoare la Proiectul de lege
pentru identificarea bunurilor rămase de pe
urma evreilor victime ale unor măsuri de
persecuţie.
Copii

3 Proiect de lege şi corespondenţă cu 1948


Preşedinţia Consiliului de Miniştri cu ian-
privire la înfiinţarea Comitetului Naţional 28 feb.
pentru Ocrotirea Copilului.
Orig. şi copii

4 Proiect de lege, expunere de motive, 1948 13


jurnal şi corespondenţă cu Preşedinţia 23 ian-
Consiliului de Miniştri şi Direcţia Generală 2 mart
a Penitenciarelor cu privire la desfiinţarea
penitenciarelor Beiuş şi Haţeg şi
transformarea penitenciarului Abrud în
colonie penitenciară.
Orig. şi copii

5 Proiect de lege pentru acordarea unei 1948 15


pensii viagere caporalului Doru Teodor, ian.-
devenit infirm în timpul serviciului, cu 1 nov.
ocazia alegerii din 1946.
Orig. şi copii

6 Lege pentru declararea comunei 1948


rurale Băicoi din judeţul Prahova de 8 ian-
comună urbană nereşedinţă. mart.
Orig. şi copii

7 Decret-lege pentru schimbarea 1948


denumirii comunelor urbane nereşedinţă 19 ian.
„Marele Voievod Mihai” şi „Principele
Nicolae” în „16 Februarie 1933” şi „30
Decembrie”.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

8 Proiect de jurnal, prin care Primăria 1948


Oraşului Turda este autorizată să ian-
contracteze la Creditul Judeţean şi Comunal 22-29
un împrumut de 1.700.000 lei, pentru a fi
pus la dispoziţia Întreprinderilor Comunale
Turda.
Orig. şi copii

9 Proiect de jurnal prin care Primăria 1948


Oraşului Piteşti, este autorizată să ian.
contracteze la Creditul Judeţean şi 22-29
Comunal, un împrumut de 1.000.000 lei
pentru procurarea de diferite materiale de
către Întreprinderile Comunale Piteşti.
Orig. şi copii

10 Corespondenţă cu Direcţia 1948


Administraţiei de Stat, Direcţia 26 ian-
Administraţiei Locale, Uniunea Asociaţiilor 7 oct.
Micilor Meseriaşi din Transporturi-
România, primări şi prefecturi din ţară
referitoare la executarea prestaţiilor pentru
construcţia drumurilor sau plata acesteia în
bani; scutirea de prestaţii a unor
întreprinderi; regulament pentru organizarea
şi executarea contribuţiei de muncă;
informaţii asupra sistemului de prestaţie,
adoptat de administraţia maghiară în
Transilvania de Nord (1940-1944).
Orig. şi copii

11 Decizie şi proces-verbal cu privire la 1948


înfiinţarea Şcolii de Poliţie de pe lângă 20 ian.
Direcţia Generală a Poliţiei, pe data de
20 ianuarie 1948.

12 Studiul cu privire la Regia Autonomă 1948


a Asigurărilor de Stat (R.A.A.S.) pe ian.
perioada 1908-1947; Legea (proiect) 13-29
asigurărilor naţionale în caz de bătrâneţe,
invaliditate şi maturitate; legea asigurărilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
minerilor şi studii asupra asigurărilor sociale
din Cehoslovacia, întocmit de ing. J. Bulina.
Orig. şi copii; limba română,
franceză, cehă

13 Rapoarte statistice cu cheltuielile 1948


efectuate de prefecturile municipiilor din 21 ian-
ţară în domeniul activităţii culturale şi 31 dec
artistice, pe anul 1949; tabele.
Orig. şi copii

14 Circulare, rapoarte ale inspectoratelor 1948


generale administrative şi ale prefecturilor 9 ian-
de judeţ, însoţite de procese-verbale, 22 sept
memoriu, etc. referitoare la propuneri de
arondare de unităţi teritoriale administrative
şi unele modificări în împărţirea
administrativ teritorială a unor judeţe; tabele
de judeţele ţării în ordinea mărimii
populaţiei şi în ordinea întinderii lor;
rearondarea unităţilor ad-tive în cadrul
judeţelor Ciuc şi Trei Scaune, conf. ord.
M.A.I. 110.156/1948.

15 Adresa O.D.S.A. însoţită de memoriu 1948


Asociaţiei democratice a diplomaţilor şi 9 ian-
licenţiaţilor în ştiinţe administrative 16 dec
înaintată Direcţiei Pregătirii Cadrelor din
M.A.I. referitoare la: propuneri de
structurare a secţiunilor administrative din
facultăţile juridico-administrative; tabele de
disciplinele de specialitate administrative.
Orig. şi copii

16 Corespondenţă cu Ministerul Artelor 1948


şi Direcţia Administraţiei Locale referitoare 5 feb-
la necesitatea de a se prevedea în bugetele 11 mai
muzeelor publice regionale, municipale şi
comunale a unor posturi (asistent de muzeu,
conservator de muzeu, director de secţie);
înscrierea în bugetele proprii a sumelor
necesare pentru achiziţionarea de obiecte de
artă, întreţineri de personal etc.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

17 Proiect de lege privind angajarea 1948


cheltuielilor necesare efectuării 6 feb
operaţiunilor electorale; norme privitoare la 13 mai
funcţionarea Comisiei electorale centrale
pentru alegerile locale.
Copii

18 Proiect de lege privind modificarea 1948


art. 46 din Legea nr. 190 din 16 iunie 1947 7 feb.
cu privire la portul şi vânzarea armelor de
foc.
Orig. şi copii

19 Proiect de decrete-legi, jurnale, 1948


expuneri de motive, avize, decizii rapoarte 7 feb-
şi corespondenţă cu diferite instituţii cu 20 dec.
privire la modificarea planurilor de
sistematizare a Municipiului Bucureşti, a
oraşului Făgăraş, Fierbinţi şi Sinaia.
Orig. şi copii

20 Proiect de lege, jurnal, expunere de 1948


motive şi corespondenţa O.D.S.A. cu 9 feb-
Consiliul Legislativ şi Direcţia 5 apr.
Penitenciarelor cu privire la transformarea
Direcţiei Penitenciarelor în Direcţia
Generală şi solicitarea unei noi salarizări
pentru lucrările de penitenciare; tabele de
încadrarea salariaţilor.
Orig. şi copii

21 Adresa O.D.S.A. trimisă Direcţiei 1948


Administraţiei Locale şi raportul Primăriei 12 feb-
Municipiului Timişoara referitoare la 5 iulie
abuzurile Casei de film „Sovromfilm” S.A.
în distribuirea de filme la cinematografie şi
măsurile luate în această direcţie în cadrul
acelei primării.
Orig. şi copii

22 Proiect de lege privind recunoaşterea 1948


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Asociaţiei Române pentru Strângerea 13 feb.
Legăturilor cu Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice, ca persoană juridică de
utilitate publică (ARLUS).
Orig. şi copii

23 Circulară transmisă prefecturilor de 1948


judeţe din ţară, rapoartele acestora şi ale 14 feb-
O.D.S.A. către Ministerul Afacerilor Interne 11 mart
referitoare la problema coloniştilor şi a
germanilor stabiliţi în diferite judeţe din
ţară, precum şi situaţii statistice de bunurile
mobile şi imobile ale acestora; anchete de
studii în judeţele Făgăraş, Sibiu, Târnava
Mare şi Târnava Mică, în perioada 15-22
februarie 1948.
Orig. şi copii

24 Circulară, rapoarte ale prefecturilor 1948


de judeţ însoţite de tabele trimise O.D.S.A. 14 feb-
(ca urmare a ord. şi 110.116) privind situaţia 12 mart
coloniştilor şi germanilor stabiliţi şi
împroprietăriţi de la 1940-1948, în jud.
Alba, Arad, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Târnava Mare.
Orig. şi copii

25 Proiect de jurnal al Consiliului de 1948


Miniştri, expunere de motive şi adrese ale 16 feb-
O.D.S.A. către Preşedinţia Consiliului de 2 mart
Miniştri şi Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor privind repartizarea bunurilor
mobile şi imobile ce au aparţinut Grupului
Etnic German din România; tabel de
bunurile respective pe localităţi, judeţe,
comună, stradă.
Orig. şi copii

26 Proiect de lege pentru autorizarea 1948


statului prin Ministerul de Industrie şi 17 feb-
Comerţ de a mări aportul său social în 28 apr.
Societăţile pe acţiuni „Întreprinderile
Metalurgice ale Statului” şi „Întreprinderile
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Chimice şi Pirotehnice” şi de confecţiuni ale
statului.
Orig. şi copii

27 Adresa Oficiului Tehnic însoţită de 1948


decizia ministerială din 18 februarie 1948 feb.
referitoare la fixarea onorariilor cuvenite 18-24
urbaniştilor proiectanţi pentru întocmirea
planurilor de sistematizare a comunelor.
Orig. şi copii

28 Raportul Consiliului Economic 1948


judeţean Timiş-Torontal şi corespondenţa 19 feb.-
O.D.S.A. cu Direcţia Ad-ţiei de Stat, 2 nov.
Direcţia Generală a Poliţiei şi Inspectoratul
General Ad-tiv Constanţa referitoare
la_măsuri pentru descongestionarea oraşului
Sfântul Gheorghe şi rezolvarea problemei
locuinţelor; măsuri de revocare a clădirilor
deteriorate în timpul celui de al doilea
război mondial în Constanţa; propuneri
pentru găsirea mijloacelor de construire de
locuinţe în oraşul Timişoara şi judeţul
Timiş-Torontal.
Orig. şi copii

29 Proiectul de jurnal al Consiliului de 1948


Miniştri, aviz şi corespondenţă privind 12 feb-
cedarea de către Ministerul Afacerilor 30 oct.
Interne de autovehicule în favoarea altor
departamente şi instituţii.
Orig. şi copii

30 Referate şi corespondenţă cu 1948


Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, 21 feb-
Ministerul Învăţământului şi cu Direcţia 30 oct.
Generală a Poliţiei în legătură cu
propunerea de a se înfiinţa o şcoală de
autotehnică pentru conducători industriali
(tractorişti).
Anexa: extras din Monitorul Oficial
din 30 octombrie 1947.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

31 Decizie, adresă şi comentarii la 1948


Regulamentul pentru organizarea şi 23 feb-
funcţionarea conferinţelor de serviciu. 13 mai
Copii

32 Adresă a O.D.S.A. însoţită de un 1948


memoriu trimisă Direcţiei Ad-ţiei de Stat în 24 feb
legătură cu solicitarea deputatului I. Stoica 17 mart
de a reapare la Cluj revista „Cuvîntul
notarilor”. Se dă aviz negativ.

33 Proiect de lege privind asigurarea 1948


gospodăriilor ţărăneşti şi a inventarului 25 feb-
agricol viu şi mort. 3 mart
Orig. şi copii

34 Proiect de lege privitor la 1948


modificarea unor dispoziţiuni ale legii nr. 3 mart.
165 din 19 martie 1943, pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea păşunilor.
Copii

35 Proiect de lege privitor la organizarea 1948


locală a puterii de stat. 13 mart
Litografiat

36 Proiect de lege pentru organizarea 1948


unităţilor ad-tive locale-trei variante. sept-
8 dec.
37 Decret prezidial, expunere de motive, 1948
decizie şi diferite referate privind propuneri
la proiectul legii pentru organizarea locală a
puterii de stat; propuneri la proiectul de
„Regulament pentru stabilirea formalităţilor
gestionare ale unităţilor administrative
locale”, asupra succesiunilor şi donaţiilor
din legea timbrului etc.; situaţia veniturilor
şi cheltuielilor administraţiile locale pe
ultimii zece ani.
Copii

38 Proiect de jurnal al Consiliului de 1948


Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Miniştri pentru norme generale referitoare la
organizarea şi încadrarea personalului
serviciilor unităţilor ad-tive locale (art. 96
Proiectul legii pentru organizarea locală a
puterii de stat).
Copie

39 Decizii şi corespondenţă între Oficiul 1948


de Documentare, Direcţia Administraţiei de 3 mart-
Stat şi diferite prefecturi de judeţ însoţită de 24 mai
situaţii privitoare la aplicarea dispoziţiunilor
Legii Statutului Naţionalităţilor
Conlocuitoare. Notă preliminară asupra
rezultatelor recensământului din 25.I.1948
şi tabel cuprinzând oraşele şi plăşile în care
populaţia de limbă maternă, ungară sau
germană este în proporţie de cel puţin 30%
din totalul populaţiei.
Orig. şi copii

40 Proiect de decret, expunere de 1948


motive, jurnale, rapoarte, memorii şi 12
corespondenţă referitoare la alipirea satului martie-
Noapteş la comuna urbană nereşedinţă 10 dec
Curtea de Argeş şi a comunei Vasile Roaită
la oraşul Bacău; planurile judeţelor Argeş şi
Bacău.
Orig. şi copii

41 Proiect de lege, expunere de motive, 1948


jurnal, rapoarte, adrese etc. referitoare la mart-
declararea de utilitate publică a terenului 15 apr.
necesar construirii primăriei şi a altor
instituţii de folos obştesc în comuna Bogu
judeţul Gorj (dosarul cu toată documentaţia
problemei).

42 Proiect de lege, expuneri de motive, 1948


jurnale, avize şi corespondenţă referitoare la 16
modificarea Legii nr. 655 din 21 august mart-
1946 pentru autorizarea statului român, 2 iunie
reprezentat prin Ministerul Afacerilor
Interne de a contracta continuarea lucrărilor
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
de construcţii şi instalaţii ale noului palat
din Bucureşti, str. Academiei nr. 34 cu
firma „Sovconstrucţii”.
Orig. şi copii

43 Proiect de lege, expunere de motive, 1948


note, referate şi corespondenţă privind 20
restituirea plicurilor cuprinzând cererile mart-
pentru acordarea de structuri izolate şi 10 apr.
neexploatate pentru petrol şi gaze, depuse în
cursul lunii decembrie al fiecărui an la
Ministerul Minelor şi Petrolului.
Copii

44 Proiect de decret-lege şi 1948


corespondenţă privind exproprierea unor 24
imobile din Târgovişte în al căror loc să se martie-
poată construi o baie publică şi un local 10 apr.
pentru teatru. Anexă: planul de expropriere.
Orig. şi copii

45 Adrese, referate, procese-verbale, 1948


note privind dezbaterile de la Direcţia mart-
Generală a Exploatărilor Comunale în oct.
legătură cu reorganizarea Întreprinderilor
Electrice Comunale, conform prevederilor
Legii 119/1948; formarea cooperativelor
pentru electrificarea satelor; propuneri
pentru preluarea Întreprinderilor Comunale
de Electricitate de către Ministerul
Industriei etc.; studii cu privire la
„Electrificarea rurală” de ing. Ion Dily
Schileru şi „Industria frigorifică” de ing.
Gh. C. Dussi.
Orig. şi copii

46 Comentariul datelor statistice asupra 1948


evoluţiei activităţii administraţiilor locale, 1 apr.-
pe perioada 1 aprilie-31 decembrie 1948. 31 dec.
Copii

47 Circulară, corespondenţă între 1948


O.D.S.A., Ministerul Industriei şi 2 apr.-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Comerţului şi Direcţia Administraţiei de 6 sept.
Stat cu privire la necesitatea înfiinţării,
completării şi păstrării registrului agricol în
vederea păstrării unei evidenţe statistice
permanente.
Orig. şi copii

48 Proiect de lege, expunere de motive, 1948


jurnale, rapoarte şi corespondenţă privind apr.-
trecerea din nou în proprietatea statului a iulie
cazărmilor, terenurilor de instrucţie, tragere
etc., proprietatea judeţelor şi comunelor,
foste sau aflate în prezent în folosinţa
armatei.
Orig. şi copii

49 Adresă însoţită de regulamente 1948


pentru organizarea şi funcţionarea 12 apr.-
cooperativelor mixte de producţie şi de 13 mai
valorificare a produselor locale; întocmirea
şi executarea planurilor unităţilor
administrative şi organizarea şi funcţionarea
Institutului pentru finanţarea unităţilor
administrative locale; tabel de evidenţa
repartizării regulamentelor în vederea
revizuirii lor.
Copii.

50 Corespondenţă între MAI-ODSA şi 1948


Ministerul Afacerilor Străine. Diviziunea 15 apr.
Afacerilor Politice privind menţinerea
Tratatului de extrădare şi suplimentul la
Tratatul de extrădare, încheiat între
România şi Statele Unite ale Americii la 23
iulie 1924, respectiv la 10 noiembrie 1936.
Orig. şi copii

51 Corespondenţă cu Ministerul 1948


Afacerilor Străine-Diviziunea Afacerilor 15 apr.-
Străine-Diviziunea Afacerilor Politice 22 mai
privind menţinerea Tratatului de extrădare,
încheiat între Marea Britanie şi România în
anul 1894, precum şi asupra acceptării
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
livretului de bord drept paşaport, pentru
marinari.
Orig. şi copii

52 Proiecte de decrete, expunere de 1948


motive, jurnale, rapoarte şi corespondenţă 28 apr-
referitoare la alipirea comunei Frazelia la 11 mai
Municipiul Timişoara şi cererea locuitorilor
din satul Părliţi de a se alipi oraşului
Slatina; planul oraşului Slatina.
Orig. şi copii

53 Lege pentru înfiinţarea Regiei 1948


autonome de construcţii şi lucrări rurale.
Copii

54 Proiect de decret, expunere de 1948


motive, jurnale, decizie şi corespondenţă în mai
legătură cu reglementarea îndrumării şi 6-7
controlului asupra întreprinderilor pentru
administrarea şi exploatarea drepturilor
exclusive ale comunelor.
Orig. şi copii

55 Rapoarte însoţite de tabele de 1948


vol. I, materiale şi programe de lucrări întocmite 17 mai
vol. II conform circularei nr. 5121 din 12 aprilie
1948 cu privire la edificiile ce vor fi
executate în cadrul bugetelor pe exerciţiul
1948-1949 la primăriile din toată ţara.
Orig. şi copii

56 Adrese, rapoarte, referate etc. în 1948


vol. 1 probleme de personal de la Comisiunea 12 ian.
mixtă pentru aplicarea statului salariaţilor
comunali; dosare personale, pensii,
stabilirea categoriilor de salarizare şi
indemnizaţii de tehnicitate; indemnizaţii de
chirie plătită de instituţii salariaţilor;
ajutoare, comprimări, îndepărtări din
serviciu din cauza atitudinii antidemocratice
etc. tabele.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

56 Corespondenţă între Comisia mixtă 1948


vol. 2 pentru aplicarea statutului funcţionarilor 18 mai
comunali, U.C.B. şi Direcţia Generală a
Exploatărilor Comunale referitoare la
încadrarea şi definitivarea în posturi a
personalului Uzinelor Comunale Bucureşti
(U.C.B.), schema de organizare a U.C.B.
Orig. şi copii
57 Raportul Oficiului de Documente 1948
cuprinzând observaţii asupra proiectului de 25 mai
statut unic al salariaţilor publici şi
procesele-verbale ale Comisiei mixte pentru
aplicarea statutului salariaţilor comunali, de
la şedinţele de lucru, tabele de funcţiuni
administrative comune.
Copii

58 Referat întocmit de ODSA privind 1948


atribuţiile Parchetului. 24 mai
Copii

59 Proiect de decret, expunere de 1948


motive, rapoarte şi corespondenţă cu 24 mai-
Direcţia Administraţiei Locale şi Comisia 8 iunie
ministerială pentru redresarea economică şi
stabilizare monetară privitoare la
recalcularea datoriilor particularilor faţă de
administraţiile locale.
Orig. şi copii

60 Adresă, însoţită de un tabel, trimisă 1948


de Ministerul Cultelor în legătură cu lista 27 mai
publicaţiilor religioase pentru care s-a cerut
autorizaţie de la Ministerul Informaţiilor.

61 Raport şi adresă trimise Direcţiei 1948


Administraţiei Locale în legătură cu mai
semnalarea făcută de directorul şcolii 27-30
primare don comuna Colibi, judeţul Târnava
Mare (strecurarea unor elemente reacţionare
la conducerea comunei).
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
62 Raport şi corespondenţă cu 1948
Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor, 5 iun.-
Direcţia Administraţiei de Stat şi Prefectura 9 aug.
judeţului Alba, relativ la litigiul dintre
comuna Rovine şi autorităţile maghiare în
privinţa exproprierii unui teren de către
statul maghiar; cererea satului Armeniş, jud.
Alba de a-şi muta vatra pe teritoriul
Colegiului Bethlen-Aiud (date privind
istoricul satului).
Orig. şi copii

63 Decizie, note şi referate cu privire la 1948


proiectul de regulament pentru organizarea 8 iunie
activităţii economice a unităţilor
administrative locale: legi, regulamente,
norme şi instrucţiuni utilizate la redactarea
proiectului sus-menţionat; planul lucrării
„Controlul administrativ”, întocmit de
pretorul dr. Arcadie Gh. Rey.
Copii

64 Proiect de regulament pentru 1948


organizarea activităţii economice a
unităţilor administrative locale (fragment)
Titlul I, art. 1-268.
Original

65 Raportul O.D.S.A. cu privire la 1949


stabilimentele economice ale Municipiului 17 iunie
Timişoara-cinefilm.

66 Legea Biroului de populaţie. 1948


Copii

67 Proiectul de decizie al Consiliului de 1948


Miniştri privitor la trecerea în patrimoniul 17 iun-
comunelor pe al căror teritoriu se găsesc, a 14 aug.
unor întreprinderi naţionalizate; tabel de
întreprinderile naţionalizate; adrese cu
privire la organizarea şi funcţionarea
întreprinderilor naţionalizate (trecute în
patrimoniul administraţiilor locale, potrivit
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
art. 1 al. penultim din Legea nr. 119/1948);
instrucţiuni-decizie pentru aplicarea de către
administraţiile locale a dispoziţiilor
Legii 119/1948.

68 Proiect de decret-lege, expunere de 1948


motive, decizie, memoriu, rapoarte şi 19 iun.
corespondenţă privitoare la rezilierea unor
înstrăinări de terenuri făcute de către
unităţile administrative locale.
Orig. şi copii

69 Raport, însoţit de acte de anchete 1948


trimis de Pref. jud. Sălaj cu privire la 4 iun.
exproprierea unui imobil din Supurul de
Jos, jud. Sălaj pentru construirea localului
Preturii plăşii; situaţia scriitorului Kovacs
Katona-Eugen, vechi luptător din cadrul
Partidului Comunist Român, în mişcarea de
rezistenţă antihitleristă şi în Partidul Păcii,
fiind unul din conducătorii acestui partid.
Copii

70 Proiect de decret-lege privind 1948


trecerea exploatării puţurilor de iod din 19 iun.-
staţiunea balneo-climaterică Vulcan-Băi, 1 dec.
judeţul Dâmboviţa, în folosinţa
administraţiei comunale.
Orig. şi copii

71 Decizie, aviz şi corespondenţă cu 1948


Ministerul Industriei şi Comerţului şi 22 iun-
Direcţia Contabilităţii din M.A.I. cu privire 24 nov
la trecerea morii „Oltenia” din Craiova din
proprietatea Ministerului Afacerilor Interne,
la Primăria Municipiului Craiova.
Orig. şi copii

72 Proiectul canalului navigabil 1948


Cochirleni-Constanţa şi a barajului Hinog- Iunie
Feteşti, însoţit de memorii, extras din ziar, 26-28
adrese etc.
Orig. şi copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6

73 Lege, expunere de motive, referate 1948


etc. privind naţionalizarea unor exploatări şi iunie
bunuri agricole; repartizarea exploatărilor
agricole individuale după întindere în anul
1948, comparativ cu anul 1941; observaţii
asupra proiectului de lege; componenţa şi
atribuţiile comisiilor centrale, judeţene şi
comunale, etc.
Copii

74 Referate ale O.D.S.A. privind 1948


necesitatea împroprietăririi a 111 persoane 3 iulie
din comuna Tireanu, judeţul Sălaj, cu locuri
de casă.
Copii

75 Decizii şi corespondență O.D.S.A. cu 1948


Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, 8 iulie-
Ministerul Învăţământului, Direcţia 17 nov.
Generală a Poliţiei referitoare la donări de
terenuri făcute de diferite instituţii în
favoarea M.A.I-ului.
Orig. şi copii

76 Proiect de decret, expunere de 1948


motive, jurnale, rapoarte şi corespondenţă 14 iul-
cu Ministerul Direcţiei Administraţiei 27 dec.
Locale, Direcţia Generală a Poliţiei etc.
privitoare la clasarea de utilitate publică şi
exproprierea unor imobile necesare
construirii clădirii serviciului salubrităţii din
Cluj şi a Chesturii Poliţiei din Piteşti.
Orig. şi copii

77 Decret-lege nr. 145 privitor la unele 1948


măsuri în legătură cu angajarea cheltuielilor 15 iulie
administraţiilor publice şi scutirea de
garanţii la contractele şi comenzile încheiate
cu întreprinderile de Stat şi naţionalizate.

78 Proiect de decret, expunere de 1948


motive, jurnal, rapoarte şi corespondenţă cu 5 iulie-
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Ministerul Lucrărilor Publice şi Direcţia 10 sept
Generală a Exploatărilor Comunale privitor
la declararea de utilitate publică a lucrărilor
de construire a unei centrale hidroelectrice
în albia Crişului Repede de către
Întreprinderile Comunale din Oradea.
Orig. şi copii

79 Proces-verbal al Consiliului politic 1948


judeţean Alba. 7 iulie

80 Proiect de decret, proiect de decizie, 1948


referate şi corespondenţă cu Ministerul de 29 iul.-
Justiţie şi Direcţia Generală a Exploatărilor 17 sept.
Comunale referitoare la declararea de
utilitate publică a lucrărilor necesare
dublării apeductului Arcuda-Bucureşti,
împreună cu studiile respective.
Orig. şi copii

81 Expunere de motive şi raportul 1948


O.D.S.A. cu privire la Decretul pentru
exproprierea unor terenuri necesare
construirii depoului de troleibuze, în
comuna Băneasa.

82 Notă şi referat întocmite de O.D.S.A. 1948


cu privire la organizarea Creditului judeţean 2 aug.
şi comunal.
Copii

83 Proiect de decret privind declararea 1948


de utilitate publică şi exproprierea unor 12 aug-
terenuri în favoarea Municipiului Bucureşti 27 dec.
necesare Societăţii Comunale a
Tramvaielor-Bucureşti; planuri.
Orig. şi copii

84 Proiect de decret pentru declararea de 1948 15


utilitate publică şi exproprierea a 3 imobile 17 aug-
situate în Bucureşti, str. Ministerului nr. 2-6 27 oct.
şi B-dul Gh. Dimitrov nr. 50.
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
Orig. şi copii

85 Proiect de decret pentru declararea de 1948


utilitate publică şi exproprierea unor 21 aug-
terenuri necesare înfiinţării unui stadion 6 nov.
sportiv în oraşul Hunedin, jud. Cluj.
Orig. şi copii

86 Adrese referitoare la plata terenului 1948


expropriat de la Parohia Bisericii Herăstrău- aug.
Bucureşti pentru înfiinţarea unui cimitir al
eroilor sovietici.
Copii

87 Proiect de decret prin care se trec 1948


atribuţiunile Consiliilor economice judeţene 13 sept.
asupra prefecturilor şi terminarea lucrărilor
începute de aceste consilii.
Orig. şi copii

88 Proiect de decret cu privire la 1948


declararea de utilitate publică şi 17 sept-
exproprierea terenului necesar amenajării 21 nov.
stadionului sportiv al oraşului Botoşani.
Orig. şi copii

89 Proiectul de decret privind 1948


înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 23 sept.
oficiilor de închirieri, precum şi cel privitor
la închirierea imobilelor aparţinând
administraţiilor locale; schema de
organizare; tabel de evidenţa locuinţelor
urbane.
Orig. şi copii

90 Proiect de decret privind desfiinţarea 1948


Oficiului pentru Reconstruirea 17 sept.
Gospodăriilor Ţărăneşti distruse de pe urma
războiului hitlerist, în Moldova.
Copii
Nr. Nr. CUPRINSUL Anul Nr. Observaţii
crt. vechi al UNITĂŢII DE PĂSTRARE sau anii file
unităţii extremi
arhivistice

1 2 3 4 5 6
91 Proiect de regulamente şi referate 1948
O.D.S.A. pentru organizarea, funcţionarea şi 24 sept.
supravegherea staţiunilor comunale de
montă.
Copii

92 Corespondenţă şi notă referitoare la 1948


acordul Ministerului Afacerilor Interne de 29 sept-
prelungire pe încă un an a protocolului de 7 oct.
reemigrare a ochilor şi slovacilor din