Sunteți pe pagina 1din 101

POPULATIA SI CLADIRILE

MUNICIPIIILUI

BUCURESTI
IN 1948

r.

www.dacoromanica.ro

POPULATIA SI CLADIRILE
MUNICIPIULUI

BUCURESTI
IN 1948
Reszultatele provizorii ale Reoenselmantuliti dela 25 Ianuarie

INSTITUTUL CENTRAL DE STATISTIC6


1948

www.dacoromanica.ro

CUVANT INAINTE
In aplicarea hotlirfrilor Conferintei ministeriale pentru reorga-

nizarea statisticsi, pe care a prezidat-o la 18 Octomvrie 1947,


Domnul Prim-Vice-Presedinte a! Consiliului Gh. Gheorghiu-Dej,
Institutul Central de Statisticd a fnceput organizarea de directii
fi servicii de statistics pe kingcl Primariile centrelor urbane mai
importante.
In cazul Capita lei, preocuparea de acest fel a Institutului
a lntalnit interesul si sprijinul larg al d-lui Prim-Ajutor
de-Primar-General C. Doncea.

Brosura de fats care prezinta de 1 Maiu 1948, rezulta-

tele provizorii ale Recenscimiintului dela 25 Ianuarie, constitue

prima realizare a echipei de statisticieni, de sub conducerea


d-lui Subinspector-General Statistic Corneliu Sandulescu, care
a Post detasattl la Primclria Municipiului Bucurefti.

Activitatea acestei echipe s'a bucurat de ajutorul eficace al


d -!ui Gh. Mihart, Directorul General a! Administratiei, care a
prezidat cu malt?! energie Comisia Munieipald de Recensclmant
a Capitalei fi de concursul d-lui Dr. Emil Cocone(iu, Directorul
Oficiulul de Studii fi Planificare.
25 Aprille 1948

A. GOLOPEN TIA

Directorul General
al Institutului Central de Statisticd

www.dacoromanica.ro

CUPRINSUL
Teritoriul Municipiului
Gospodariile
Populatia.
Densitatea
Distributia pe sexe

Pag.
8

..-

11

13
18
18
21

Distributia pe grupe de varsta


Distributia dupg limba materna
$tiinta de carte

24
26
34
38
48
50
52

Cladirile

Materialul de constru9tie
Apartamentele
Incalzirea apartamentelor.
Titlul de folosintS al apartamentelor

54
Inc5perile
TABELE
61
Tab. I. Populatia pe sexe
63
Tab. 2. Populatia pe grupe de varsta
65
Tab. 3. Populatia de sex masculin pe grupe de varsta
67
Tab. 4. Populatia de sex femenin pe grupe de varsta
69
5.
Populatia
dupa
limba
materna
.
Tab.
72
Tab. 6. Nestiutorii de carte de 7 ani si peste, repartizati pe sexe
Tab. 7. Proportia nestiutorilor de carte fall de totalul populatiei de

7 ani si peste

74

77
Tab. 8. Nestiutorii de carte de 7 ani si peste pe grupe de varstii.
Tab. 9. Repartitia pe grupe de varsta a populatiei de sex masculin ne79
stiutoare de carte
Tab. 10. Repartitia pe grupe de varsta a populatiei de sex femenin ne81
stiutoare de carte .
Tab. 11. Repartitia nestiutorilor de carte pe profesiuni si ocupatii prin-

cipale

83

86
Tab. 12. Numarul gospod8riilor si raportul for la cladiri
Tab. 13. Numarul cladirilor, corpurilor de casa, apartamentelor si in-

caperilor
Tab. 14. Materialul de constructie al corpurilor de casA
Tab. 15. Numarul corpurilor de casA inzestrate cu ap6 curent8, canelizare, electricitate, calorifer
Tab. 16. Modul de folosinta al apartamentelor
Tab. 17. Modul de folosinta al inc8perilor
Tab. 18. Modul de inc8lzire al apartamentelor
Tab. 19. Titlul sub care sum folosite apartamentele
Tab. 20. Densitatea populatiei pe clAdiri, apartamente, gospodarii .
Tab. 21. Densitatea populatiei pe hectar in regiunea urbana a Munici-

87
89
91

93
95
97
99
101

piului

102

lionale, pana la 30 km. de linia de centur8

104

Tab. 22. Localitgtile din jurul Bucurestiului situate pe wselele na-

6
www.dacoromanica.ro

MUNICIPIUL BUCURESTI
REZULTATELE PROVIZORII ALE RECENSAMANTULUI
DIN 25 IANUARIE 1948

Numai la 4 saptamani dupe publicarea rezultatelor provizorii generale ale recensamantului din 25 Ianuarie 1948 1)
prezentam in broura de fata date mai amanuntite cu privire
la populatia, cladirile i gospodariile din primul ora al tarii.
Sunt publicate aici aproape toate datele care s'au obtinut
intr'o prima prelucrare sumard executata de catre inii recensorii pe cateva formulare speciale de despuiere.
Efortul conjugat i contiinciozitatea celor peste 3.000 de

persoane care au participat la lucrarile de recensamant in


Capitals, ca recensori, controlori sau responsabili organizatorici, au facut posibila nu numai culegerea ci i prelucrarea
i centralizarea primelor rezultate, oriCat de sumare, cu privire
i proprietati

la populatie, cladiri, gospodarii, exploatatii


agricole.

Cu aceasta insa nu s'a epuizat de sigur documentarea pe


care o inchide in,z1 materialul de recensamant cules la 25 Ianuarie a. c. Intregul material adunat.... va face ultgrior obiectul
unei prelucrari sistematice, pornind chiar dela documentele
originale, dela unitatile statistice de bald : cladirea, locuitorul,
exploatatia agricola, proprietatea, spre a se obtine cu gradul
de amanunt necesar, rezultatele definitive ale recensamantului.
Pena atunci i speram ca prelucrarea definitive se va

efectua intr'un ritm intens i in termen util

trebue sa ne

') A. Golopentia gi Dr. D. C. Georgescu, Popularla Republicii Populate


Ronuine /a 25 lanuarie 1948. Rezultatele provizorii ale Recensamlintului,o.
(# Probleme Economice' Nr. 2, Martie 1948).
7
www.dacoromanica.ro

multumjm cu datele sumare provizorii. In realitate, acestea


nu sunt nici chiar atat de sumare, de vreme ce posedam in
clipa de fata o serie de date destul de variate
si nici chiar
atat de provizorii, intrucat cifrele definitive vor varia de cele
de care dispunem astazi inteo masura foarte redusa *.
TERITORIUL MUNICIPIULUI

Date find schimbarile care au survenit in ultimii ani in

organizarea administrative a Municipiului Bucuresti, incepem


prezentarea noastra cu cateva precizari in legatura cu teritoriul Municipiului, limitele si diviziunile sale administrative.
Teritoriul de fapt 2) al Municipiului Bucuresti (cartograma
1) este circumscris de linia de centura a forturilor, exceptie

facand numai satul Catelu, care deli este situat in interiorul


liniei de centura apartine comunei rurale Glina, plasa Pantelimon.

Suprafa(a intinsa a Municipiului 32,783 ha precum si


marele numar de locuitori, cladiri si gospodarii care erau de
recenzat, a facut necesard o impartire a teritoriului in unitati
mai mici: zone, centre, circumscriptii si sectoare de recensilmtInt.

Cum datele ultimelor cloud recensaminte


1930 si 1941
au fost totalizate si prezentate pe sectoare administrative, circumscriptii de politie si comune suburbane, pentru a face posi-

bila comparatia si pe aceste mici unitati a datelor obtinute


la recensamantul din 25 Ianuarie a. c. cu acele rezultate din
recensarnintele anterioare, am adoptat si pentru 1948 impartirea administrativil si politieneasal, la centralizarea si prezentarea datelor.

') Id. Ibid., pag. 28.


') Cele 4 comune: Ciofliceni, Snagov, TancAbesti li Turbati, situate la
distante variind intre 30-45 km de linia de centura, deli sunt supuse tutelei
li controlului Primarului Capitalei (art. 38 din legea 320 1939), nu fac parte
integrantA din teritoriul Municipiului. Un control similar it exercitA PrimAria

in special in ce privelte parcelArile li construcliile asupra


tuturor terenurilor situate de o parte si de alta a loselelor comunale sau

Capitalei

judetene care patrund in Capitall, pe o adancime de 100 metri dela axa acestor

losele li pinA la o departare de 30 km dela linia de centura_(vezi tabelul


dela pag. 104),

8
www.dacoromanica.ro

1, 1MPARTIREA ADMINISTRATIVA $1 POLIT1ENEASCA


A MUNICIPIULUI BUCURE$T1

BANEASA

GRIVITA

COLENTI,../

-AGFEB.1955

FUIPENI/

ctOBROEFI)

(glIAJNAM

r'.Ro4u
PANTELIMON

5110ECIW.

GUREgl-CIOPLA

1". (

T.VLADI IRESCU VLA-'-.^.

27

IMIRESCIM..),1

II

ERBAN-VODA

POPEP1-LEORDENI

(
UN /A Of ff1/17/RA

1/11/IA HUN/OM/LW

I//f/li Of SEITOR Si CARTIER

-----

---------

L //1/IA Of f/ACWISCR/Pfif
11/1114. Of Af6IUNESC/BORBANA

Urld Of INIRAVIIANE

9
www.dacoromanica.ro

Aceasta impartire prevede :

a) 34 circumscriptii de poli(ie 1):


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Chestura I de Politie);
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (Chestura II de Politic);
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 (Chestura III de Politie);
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (Chestura IV de Politie).
Pana la 30 Octomvrie 1947, actualei grupari a circumscriptiilor pe chesturi ii corespundea i o impartire pe 4 sectoare
administrative, desfiintate astazi (I Galben, II Negru, III Albastru, IV Rosu).
b) 4 suburbane (cartiere) inglobate la Municipiu, din care
fac parte integranta:
Crangasi,
Serban-Voda,
Tudor Vladimirescu 2),
Herastrau 3).

c) 7 comune urbane - orae nereedintA:


Baneasa,
Colentina-Fundeni,
Dudeti-Cioplea,
Grivita,
16 Februarie 1933 /7) (fost Marele Voevod Mihai),
Militari,

30 Decemvrie 1947 * (fost Principele Nicolae).

d) 6 comune rurale:
Chiajna,
Dobroeti,
Pantelimon,
Popeti-Leordeni,

Rop,

Tudor Vladimirescu (Ghencea II).


9 Decizia Nr. 5.001 a Ministerului Afacerilor Interne, publicata in M. Of.
Nr. 110 din 14.V.1946.
.) Legea Nr. 99 publicata in M. Of. Nr. 45 din 23.11.1943 institue regimul
administrativ al suburbanelor Cringasi, Serban-Vodd 1i Tudor Vladimirescu.

) Herdstrdul - fostd. circumscriptia 10 de polilie - si-a schimbat regimul


administrativ devenind suburband InglobatA la Municipiu.

I0
www.dacoromanica.ro

Cele 34 circumscriptii de politie (punctul a) si 4 suburbanecartiere (punctul b) constituesc Municipiul propriu zis ( regiunea urband n cum se denumea prin legea 320/1939).
Cele 7 comune urbane si 6 comune rurale (punctul c si d)
intregesc teritoriul Municipiului, fiind situate intre limita
Municipiului propriu zis si linia de centura a forturilor (prin
legea 320/1939, aceasta regiune era denumita regiunea suburband D).

Date fiind situatiile deosebite pe care le prezinta Municipiul propriu zis fats de cele 13 comune fie ca sunt luate
separat sau impreuna, prezentam de regula rezultatele recensamantului din 1948 in cloud subtotaluri, pastrand conventional denumirea de 4 regiune urbana 0 pentru Municipiul
propriu zis (34 circumscriptii de politie plus 4 suburbane
cartiere) si regiune suburbans pentru teritoriul de pans la
linia de centura, pe care sunt situate cele 7 comune urbane
orase neresedinta si 6 comune rurale.
De asemenea, pentru sistematizarea centralizarii si prezentarii datelor, am grupat circumscriptiile de politie si suburbanele cartiere, in 4 sectoare, care se suprapun fostelor sectoare administrative.
Suprafata acestor 4 sectoare regiunea urband a Municipiului insumeaza 9,997 ha, care adaogate la cele 22,786
ha, cat totalizeaza comunele din regiunea suburbans, ne dau
pentru intregul teritoriu al Municipiului suprafata totald de
32,783 ha.
GOSPODARI1LE

Pe acest teritoriu, au fost numarate la recensamantul din


25 Ianuarie a. c., 1,041,807 suflete, grupate in 326,029 gospodarii.

Notiunea de gospodarie (menaj) nu trebue confundata cu


aceea de familie, deoarece in gospodarie au fost incluse toate
persoanele care traesc in aceeasi locuinta si duc laolalta un
traiu comun, chiar daca nu sunt unite prin legaturi de familie.
In aceasta acceptiune, personalul casnic, ucenicii, lucratorii,
care mananca si dorm obisnuit in casa capului gospodariei,

s'au numarat printre membrii de gospodarie ai acestuia; de


11

www.dacoromanica.ro

asemenea, persoanele care stau in pensiune sau cu camera


mobilata.

Repartizate teritorial, revin:


Pe intreg Municipiul
In regiunea urbanS
In regiunea suburbani

Nr. gospod8riilor

Procente

326,029
280,804
45,225

100.0

86.1
13,9

In comparatie cu situatia din anul 1941 (274,441 gospodarii), numarul gospodarillor dupa datele ultimului recensamant prezinta un spor de /8.8%.
De asemenea, prin raportul simplu intre populatie si gospodarie au revenit:
In 1948

3.20 persoane de gospodarie


3.16 persoane de gospoddrie
3.45 persoane de gospod8rie

Pe intreg Municipiul
In regiunea urban6
In regiunea suburban6
In 1941

3.61 persoane de gospodArie


3.62 persoane de gospodIrie
3.56 persoane de gosplidArie

Pe intreg Municipiul .
In regiunea urbanA
In regiunea suburban6

Cifrele de mai sus ne arata ca, deli in 1948 gospodariile


sunt mai numeroase decat in 1941, marimea gospodariei este
in scadere.
Refugiatii intorsi acum in cea mai mare parte la casele lor,
dar care in 1941 au fost numarati printre membrii gospodariilor care ii adaposteau, precum si personalul casnic si de
serviciu mai putin numeros acum decat la recensamantul precedent, explica doar in parte diminuarea gospodariei. De asemenea, criza de dupa razboiu care a micsorat posibilitalile
multor gospodarii de a line persoane in pensiune sau chiar
tolerate 1) isi va fi avut o mica parte de contributie la mic') Multe dintre aceste persoane au fost puse in situatia de a-si face singure
menajul, fiind considerate la recensAmant ca gospodArii formate dintr'o
inregistrate ca atare. La raportul persoane-gospodarii,
singurA persoan6
aceste cazuri au mdrit numArul gospodAriilor, dar au micsorat media persoanelor pe gospodlrie.

12

www.dacoromanica.ro

sorarea numarului de membri pe gospodarie. Comparatia cu


anul 1930 insa cand au revenit 3.9 persoane de gospoddrie i cu anul 1912 4.2 persoane de gospoddrie ne
indica o continua micsorare a gospoddriei, ale carei cauze
adanci, vor trebui mai indeaproape cercetate.
Cifra de 3.20 persoane de gospodarie in Bucumsti este
inferioard chiar mediei pe tars (urban): 3.47 persoane de gos-

podarie.
POPULATIA

Cele 1,041,807 suflete numarate la recensamantul din 25


Ianuarie 1948, constituind populatia statornica a Capitale0),
se repartizeazd astfel :
Diviziuni

Populatia

teritoriale

totall

Total Municipiu
Regiunea urbanA .
Regiunea suburbans

1,041,807
886,110
155,697

Procente
100.0
85.1
14.9

Confruntand populatia din 1948 cu populatia din 1941


(992,536 suflete) i cu aceea din 1930 (643,430 suflete) calculate) pe
acela,s1 teritoriu, constatam un spor de 398,377 suflete sau 61.9%

Ltd de 1930 si numai de 49,271 suflete (sau 5.0%) fata de 1941.

Media anuald a cresterii populatiei dintre 1930-1941

fiind de 31,736 suflete, ne-am fi asteptat ca, pastrandu-se acelasi

ritm de crestere, populatia Bucurestilor in 1948 sa se ridice


Ia cel putin 1,200,000 de suflete. Dacd cifra populatiei obtinuta la ultimul recensamant este cu mult mai mica, aceasta se
datoreste doar intr'o mica masurd excedentului negativ de populatie din ultimii 7 ani 2). Este drept ca numai in anii 1943 si 1946
S'a inteles prin r populatie statomicA I toll locuitorii care au dorniciliul

stabil in CapitalA, spre deosebire de aceia care intamplAtor si pentru scurt

timp se griseau in Bucuresti la data recensamantului (flotantii).


2) Aportul excedentului natural Ia sporul populatiei noastre urbane este

de regull minim.

13

www.dacoromanica.ro

excedentul natural a fort pozitiv (1184, respectiv 747 sufiete),


in ceilalti ani dintre 1941 (IVXII)-1947 inclusiv, excedentul
natural este negativ, intreaga perioadd 1941-1947 soldandu-se
cu un deficit de 11,058 sufiete.
Credem mai curand ca situatiile speciale in care s'a gasit
Capita la la ultimele cloud recensaminte ne vor da explicatia

incetinirii simtitoare a ritmului de cre4tere a populatiei din


ultimii 7 ani.
Astfel, afluenta in Capita ld a populatiei rurale excedentare
sau a strainilor, atrai de posibilitati mai lesnicioase de lucru
i de catig, este cu mult scazutd acum in comparatie cu anii
dinainte de 1941.
Din anul 1945, organele administrative au impiedicat chiar

nouile stabiliri in Capita la, prin masuri restrictive luate in


acest scop.
Or, este un fapt cunoscut ca sporul cel mai mare de populatie 11 aduc in mediul urban, migratiunile interne dela sat la
ora.

N'ar trebui pierdut din vedere ca populatia Capita lei in


1941 era artificial marita prin concentrdrile militare i prezenta refugiatilor, intori acum in cea mai mare parte la casele

lor. Lipsa acestora la ultima numaratoare a populatiei din


Capita Id, pierderile in vieti cauzate de rdzboiu, precum i nu-

meroasele ernigrari postbelice, sunt tot atatea cauze care au


determinat diminuarea sporului de populatie intre 1941-1948.
TABELA I.

POPULATIA MUNICIPIULUI BUCUREST1


LA DIVERSE RECENSAMINTE

Anul
recensAmantului
1859
1899
1912
1930
1941
1948

Populatia
Cifre absolute
121,734
276,178
341,321
639,040
992,536
1,041,807

Cresterea medie

Indici
100
227
280
525
815
856

14

www.dacoromanica.ro

amnia
3,861

4,653
16,539
32,136
7 039

Ni s'a parut interesant sti ardtdm populatia Bucurestilor


la cele 6 recensaminte generale, pastrand organizarea teritoriald in vigoare la data fiecarui recensamant.
Este lesne de constatat ca numai intre 1941-1948
cresterea

medie anuald nu este mai mare in comparatie

cu cresterea anuald dintre recensamintele imediat precedente.

Chiar daca cresterea populatiei dintre 1912-1930 se datoreste in mare masurd anexdrii in 1927 a comunelor suburbane,
In perioada dintre 1930-1941 cand teritoriul Municipiului
n'a suferit schimbari apreciabile cifra medie de 32,136 per-

soane adaugate anual acuza o crestere efectiva si reald de


populatie.

nand abstractie de suburbanele-cartiere inglobate la Mu-

nicipiu 1), populatia medie a circumscriptiilor dupd cifrele

ultimului recensamant este de 23,000 de locuitori.


Depasesc simtitor media populatiei circumscriptia a 14-a,
cu teritoriul relativ Intins 380 hectare la capdtul unor
principale cai de trafic comercial (Vitan, Dudesti, Mihai Bravu)
si circumscriptia a 29-a, cu 323 hectare teritoriu strabdtut de
Calea Rahovei, Ferentarilor, Mdgurele si 13 Septemvrie si in
vecindtatea garilor Filaret si Dealul Spirei.
Circumscriptia 38-a se plaseazd ultima in ce priveste numdrul populatiei: 11,461 locuitori.
Dintre comunele care alcdtuesc regiunea suburband a Municipiului, cele 7 comune urbane au populatia mai numeroasa

decat comunele rurale. Grivita singura (39,917 loc.) intrece


cu aproape 17,000 suflete populatia celor 6 comune rurale
adunate laolaltd. Urmeazd apoi Colentina-Fundeni cu 30,418
suflete, Militari cu 15,492 si Dudesti Cioplea cu 14,103
suflete.

Dintre comunele rurale, numai Popesti-Leordeni depdseste

ca numar de populatie cifra de 5,000, restul comunelor nu


ating aceasta cifra.

In comparatie cu unele capitale europene, care au avut


de suferit de pe urma rdzboiului si dela care avem date mai
') Portitml marl din teritoriul suburbanelor fiind Ina virane.
15

www.dacoromanica.ro

recente cu privire la populatie, Bucurestiul prezinta un spor


de populatie la recensamantul de dupa al doilea rAsboiu mondial, spre deosebire de celelalte capitale din tab. II, a caror
populatie la ultimul recensamant este mult scazuta fata de
aceea dinainte de rasboiu.

Popula tia
Capitala

Anul
si luna

Numdrul

locuitorilor

Budapesta .. 1941.11
Varsovia ... 1939.VIII

Viena ......

1939.V

1,163,196
1,289,500
1,918,462

Anul
si luna

Numgrul

locuitorilor
832.800
541,500
1,667,438

1945.111
1947.1
1946

Diferen;a

TABELA IL POPULATIA CATORVA CAPITALE EUROPENE


LA DATA ULTIMELOR RECENSAMINTE

28.4
58.0
13.1

Raportul sporului de populatie din ultimii 7 ant separat


pe regiunea urband 51 pe regiunea suburband (tab. III) ne
TABELA III.

POPULATIA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA


RECENSAMINTELE DIN 1941 51 1948
Total

Anul
recensamintului

Cifre abs.

Regiunea urbanA

Indice

Cifre
abs.

Indice

Regiunea
suburb an
Cifr e
abs.

Indice

...-

1941

1948

992,536
1,041,807

100
105

868,423
886,110

100
102

124,113
155,697

100
125

prilejueste constatarea ca regiunea suburband aduce un spor


relativ mai mare de populatie (25 % fata de 1941 cresterea
populatiei in suburbane
numai 2% in sectoarele urbane).
16

www.dacoromanica.ro

2. DENSITATEA POPULATIEI PE NECTAR IN REGIUNEA


URBANA A MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Locun-oavvie
1771 SUB-25
25- 49
rftisinta

50- 99

11113 100-149

Imam tkomearula

tilt 150-199
III 200-249

lime de &Muni

NM 250-29S

17

www.dacoromanica.ro

DENSITATEA

Lipsa unei masuratori cadastrale a teritoriului Municipiului


ne pune in situatia de a calcula densitatea populatiei adica
raportul dintre numdrul locuitorilor i suprafata teritoriului
pe bazd de masuratori planimetrice i numai pentru regiunea
urband.
La data de 25 Ianuarie 1948, densitatea populatiei in regiunea urband a Municipiului era de 89 locuitori la hectar, ceea ce
revine 8,900 locuitori pe kmp. Fata de 1941, densitatea actuald

a populatiei reprezinta o cretere de 2 persoane Ia hectar;


fatd de 1930 Insd, o cretere de 30 persoane la hectar.
Din distributia data in tabelul 21 dela pag. 1U2 i cartograma 2, se constata ca densitatea populatiei in majoritatea
circumscriptiilor este in raport invers cu marimea teritoriului lor.
Circumscriptiile care formeazd centrul Capitalei
1, 2, 11,
12
cu teritorii ce nu trec peste 100 de hectare, detin recordul
in ce privete desimea populatiei: peste 200 persoane la hectar.

Explicatia ne-o dau blocurile mad de locuit ingramddite pe


raza acestor circumscriptii.
Densitatea populatiei scade pe masurd ce ne departam de
centru, mai putin la circumscriptiile cu teritoriu mic, mai
mult la cele marginae cu teritorii intinse; intre acestea din
urnid, circumscriptia a 6-a, cu 473 hectare teritoriu, nu are
decat 32 persoane pe hectar.
Dintre sectoare, al doilea cu numai 1,924 hectare teritoriu are densitatea cea mai mare: 126 persoane pe hectar;
sectorul III, cu 4,377 hectare, se plaseazd ultimul in ceea ce
privete densitatea populatiei: 69 persoane pe hectar.
DISTRIBUTIA PE SEXE

S'au numarat in 1948, pe intreg teritroiul Municipiului


499,893 bdrbati si 541,914 femei, cifre care raportate la totalul
populatiei ne dau procentual 48.0 barbati i 52.0 femei, sau

108 femei Ia 100 de bdrbati.


Fata de proportia pe tara intreagd mediul urban procentul bdrbatilor in Capitald prezinta o diferenta in minus
de 0.6 iar femeile un plus de 0.6.
18

www.dacoromanica.ro

TABELA IV. - REPARTITIA POPULATIEI MUNICIPIUL BUCURE5TI


DUPA SEX, PE SECTOARE $l SUBURBANE
S e

xx

Masculin

Diviziuni teritoriale

MUNICIPIU (regiunca
urbana si suburbana)
Regiunea urbana

Sectorul I
Sectorul II
Sectorul III .

Sectorul IV

Regiunea suburbani
Baneasa
Colentina-Fundeni
Dudesti-Cioplea
Grivita .
. 16 Februarie 1933 ,

Militari.

4 30 Decemvrie 1947 ,

Chiajna
Dobroe9ti
Pantelimon

Pope9ti- Leordeni

Rolu
Tudor Vladimirescu
(Ghencea II)

Femenin

Total
Cifre
abs.

Cifre
abs.

1,041,807

499,893

48.0

541,914

52.0

886,110
182,319
242,716
301,477
159,598

421,305
82,672
111,114
150,128
77,391

47,5
45.3
45.8
49.8
48.5

464,805
99,467
131,602
151,349
82,207

52.5
54.7
54.2
50.2
51.5

155,697
8,315
30,418
14,103
39,917
11,861
15,492
12,613

78,588
4,415

50.5

50.6
53.0
49.6

77,109
3,900

15,401

49.5
46.9
49.4
47.0
50.4
50.7

3,376
2,224
4,975
6,052

49.9
51.7
59.5
51.0
49.4

1,691
1,074
2,511

1,431

1,685
1,150
2,464
3,088
707

2,964
724

48.3
40.5
49.0
50.6

4,920

2,462

50.0

2,458

50.0

7,470
19,794
5,852
7,386
6,714

53.1

49.3
47.7
53.2

15,017
6,633
20,123
6,009
8,106
5,899

52.3
46.8
.50.1

In 1941, situatia se prezenta invers, barbatii fiind mai numeroi decat femeile: 50.4% fata de 49.6%. Nu este mai putin

adevArat ca la recensamantul precedent numdrul bdrbatilor


se gasea artificial marit prin prezenta in Capita ld a militarilor
concentrati. Retinem constatarea ca i dupd rdzboiul trecut
numdrul femeilor depdea pe eel al bdrbatilor: recensamantul
din 1930 ne-a dat procentual 50.8% femei i 49.2% barbati.
Era de Weptat ca i pierderile In vieti de pe urma ultimului
19

www.dacoromanica.ro

2*

rilzboiu, sa fie resimtite in mai mare mdsurd de catre popu-

latia de sex masculin. Adaugand la aceasta, micorarea aflu-

entii in Capita Id a bdrbatilor in cautare de lucru precum


i numeroasele emigrari de dupd rdzboiu
mai frecvente
printre barbati ne vom explica in parte procentul mic de
barbati dat de recensiimantul actual chiar in comparatie cu
1930.

Dacil in regiunea urband diferenta intre numdrul barbatilor


i femeilor este mai accentuate (47.5% barbati, 52.5% femei),

i n regiunea suburband aceasta diferenta este mutt atenuata,


numdrul barbatilor dep4ind insd, aici, cu 1.0% numand
femeilor. Militarii recenzati in cazarmile situate in suburbane
au merit in parte numarul populatiei de sex masculin, dupd
cum, in regiunea urband a Municipiului, personalul domestic
de gen femenin 4i are partea lui de contribulie in pozitia predominanta a femeilor raportatii la barbati. Aceasta pozitie
mai accentuate in sectoarele vechi cu populatie instarita (sectorul I, 54.7% femei; sectorul II, 54.2% femei), ne-a facut
ss credem ca inteadevar personalul domestic femenin nu este
strain de procentul mai ridicat al femeilor fatd de barbati,
in regiunea urband. In sectoarele industriale i muncitomti,
pozitia predominanta a sexului femenin, deli se mentine, este
simtitor diminuata (sectorul III, 50.2% femei; sectorul IV,
51.5% femei).
TABELA V.
POPULATIA BUCURESTILOR PE SEXE LA
RECENSAMANTUL DIN 1948 SI CELE ANTERIOARE

Anul
recensamantului

1859
1899
1912
1930
1941
1948

Populajia totals
Cifre abs.
121,734
276,178
341,321
639,040
992,536
1,041,807

Barba i
Cifre abs.

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

65,041

142,770
173,362
314,680
499,813
499,893

20

Femei
%
53.4
51.7
50.8
49.2
50.4
48.0

www.dacoromanica.ro

Cifre abs.
56,693
133,408
167,959
324,360
492,723
541,914

%
46.6
48.3
49.2
50.8
49.6
52.0

In srauit, suburbanele luate separat prezinat marl variatiuni in ceea ce privqte raportul dintre sexe, lucru care nu
are de ce sa ne surprincla dace avem in vedere ca, in aceste
centre mici de populatie, localizarea unei industrii sau a unei
unitati militare, deschiderea unui antier i alte situatii de
aceasta naturd adIncesc simtitor disproportia dintre sexe.
0 privire retrospective in grupele de varsta ale recensdmintelor anterioare ne prilejuete constatarea ca numai la
recensdmintele din 1930 i 1948 numdrul femeilor depaqte
pe cel al barbatilor. Sunt recensdmintele de dupd cele cloud
conflagratii mondiale.
DISTRIBUTIA PE GRUPE DE VARSTA

Distributia pe grupe de varsta a populatiei Bucuretilor


dupd datele ultimului recensamant, este datA in tabelul VI.
TABELA VI.

DISTRIBUTIA POPULATIEI PE GRUPE

DE VARSTA

Grupe de varsta
Diviziuni
teritoriale

Populatia
totala

Sub

7 ani

7-14 15-44 45-60 60 ani


ani

ani

ani

i peste

MUNIC1PIU (rcgiunea urban5. i

suburbans)....

1,041,807
100.0

80,201
7.7

Regiunea urbana .

886,110 62,668
100.0
7.1

Regiunea suburb..

155,697
100.0

0/.

613,170 178,742
58.9
17.2

75,380
7.2

73,250 524,323 157,654


59.2
17.8
8.3

68,215
7.7

94,314
9.1

17,533 21,064
11.3
13.5

88,847
57.1

21,088
13.5

7,165
4.6

De remarcat disproportia ce se constatd intre regiunea


urban& i suburband la grupa de tineret pang. la 14 ani inclusiv :

24.8% din totalul populatiei in regiunea suburband i numai


/5.4% in regiunea urband. Caracterul rural al comunelor care
intra in compunerea regiunii suburbane se vade.5te i de data
91
www.dacoromanica.ro

3. DISTRIBUTIA POPULATIEI PE GRUPE DE VARSTA $1 SEX


(In procente )

REIIR AEA URBANA


6.4

177

II
W.

REGIUNEA SUBURBANA

69

PESTE

371

60 ANI

17.8

45 BO ANI

133

13b
'....,

vi

,..,?,,,..:7.
550

154 4
ANI

VA

579 c . '

84

VA?A1

7.14 ANI

133

76

r,,,r,if 66

SUB TANI

112

BAI1BAT

F LME1

562

137

13

BAPBAT

22
www.dacoromanica.ro

F E MEI

aceasta prin procentul ridicat de tineret, datorit fenomenului


cunoscut ca in mediul rural natalitatea este mult mai ridicata
decat in mediul urban.
Grupa de varsta dela 15-44 ani - adolescentii 0i adultii cuprinde majoritatea populatiei: 58.9%.
Aici, raportul dintre regiunea urbana si suburbana se pre-

zinta rovers decat la grupa de tineret: grupa 15-44 de ani

cuprinde 57.1% din totalul populatiei regiunii suburbane qi


59.2% din totalul populatiei regiunii urbane. Credem ca plusul

in regiunea urbana se datoreste populatiei scolare, militarilor


si imigrantilor, care in marea for majoritate se incadreaza in

grupa 15-44 de ani si care au fost inclusi la recensamant

in cifra populatiei statornice.


Cele doua grupe urmatoare 45-60 de ani si 60 de ani
peste maturii pi batranii - se subtiaza ca numar, prima
atingand pe ibtreg Municipiul 17.2% din totalul populatiei,
a doua 7.2%.
La aceste grupe, diferenta dintre regiuni este si mai izbitoare: in regiunea urbana 25.5% din totalul populatiei nuMara peste 45 de ani, in regiunea suburbana numai 18.1%.
Explicatia acestei situatiuni trebue cautata in durata medie
de viata mai scurta in mediul rural ale carui caracteristici sunt
perfect valabile pentru majoritatea comunelor care alcatuiesc
regiunea suburbana a Municipiului.
TABELA VII. -DISTRIBUTIA POPULATIEI PE GRUPE DE VARSTA
LA RECENSAMINTELE DIN 1930 $I 1948
In procente
Grupe
de varst
Total

Sub 7 ani

7-14 ani
15-44 ani
45-60 ani

Peste 60 ani .

Total
Municipiu

Regiunea
urbana

1930

1948

100.0

100.0

10.7
10.3
60.9
11.8

7.7
9.1
58.9

6.3

17.2
7.2

23

1930

Regiunea
suburbana

1948

1930

1948

100.0

100.0

100.0

100.0

9.8
10.0
61.6
12.2

7.1

18.9
12.7
55.3
8.7
4.4

11.3
13.5
57.1
13.5

6.4

8.3
59.2
17.8
7.7

www.dacoromanica.ro

4.6

In comparatie cu 1930, grupele de varsta in care se cuprind

tinerii i adultii sunt in scIdere la actualul recensdmant, iar


grupele de maturi i batrani prezinta o eretere. Aceasta imbatranire a populatiei nu este specified Bucuretilor; fenomenul a fost constatat la populatia din intreg mediul urban
al tarii.
DISTRIBUTIA DUN.. LIMBA MATERNA

S'a inregistrat la 25 Ianuarie 1948 - dupa libera declaratie a recenzatilor - pe intreg Municipiul:

- 976,180 (sau 93.7%) locuitori de limba materna romans.


- 65,615 (sau 6,3%) locuitori de alts limbii materna decat

romans.

In 12 cazuri, limba materna n'a fost declarata.


TABELA VIII. - REPARTITIA POPULATIEI DUPA LIMBA
MATERNAL

Limba materna
Populatia
totala

Diviziuni
teritoriale

..

',,

ee

....

". .,
=

61

.!-.1

k.,'

,-;

muNtoPtu

(regiunea urbana 91 suburb.)


1,041.807 976,180 33,516

9,383

3.2

0.9

Regiunca urbanti

886,110 822,196 33,358

8,993

Sectorul I .....

182,319

%....
a....

%....

Sectorul II ....

100.0

93.7

5,348 17,368

5,147 16,404

12
*

92.8

3.8

1.0

0.6

1.8

169,625
93.0
100.0

2,879

2,955

1,735

5,125

1.6

1.6

1.0

2.8

242,716 211,076 22,631

100.0

12

1.7

0.5

--

5,540

9.3

2,228
0.9

1,236

87.0

0.5

2.2

301,477 288,601

5,577

2,485

3,426

100.0

95.7

1.8

0.8

1,381
0.5

1.1

Sectorul IV....

159,598

152,894

2,271

95.8

1.4

795
0.5

2,313

100.0

1,325
0.8

Regiunea suburb.

155,697 153,984

158
0.1

201
0.1

964

98.9

390
0.3

---

. ...

Sectorul III....
00. ...

%....
%....

100.0

100.0

*) Sub 0./ 0
24

www.dacoromanica.ro

1.3

0.4

4. DISTRIBUTIA POPULATIEI DUPA LIMBA MATERNA

SECTS)

SECT I

0017..1..

11,04

SECT Ill

0 !NORA

26

SKIN

SU SWAMI.

I.., p.m ,,,,,,

www.dacoromanica.ro

Cea mai mare parte a populatiei de limba materna alta


decat roman& locuiete in regiunea urbana; in suburbane,
limba romans este aproape unanima (98.9%) populatia de alta
limba totalizAnd abia 0.9%.

Pe sectoare: I i II reprezinta un numar mai mare de locuitori cu alta limba cleat cea romana: 7.0%, respectiv 13.0%.
STIINTA DE CARTE

Recensamantul din 1948 ne da cifra de 80,369 netiutori


de carte in varsta de 7 ani i peste. Din acetia, trei patrimi
se gasesc chiar in regiunea urbana a Municipiului i o piltrime in comunele suburbane.
Raportat la totalul populatiei de 7 ani i peste, revin 8.4%
netiutori de carte pe intreg Municipiul. In comparatie cu
procentul pe tara al netiutorilor de carte din mediul urban
/0.7% procentul pe Capitala este cu o cincime mai
scazut.

Fata de 1930, and s'au numarat in Bucurqti 98,019 netiutori de carte de 7 ani i peste, numarul actual al netiutorilor de carte scade cu 18.0 procente deci cu aproximativ
1.1% pe an in decursul celor 17 ani scuri.

Cartograma Nr. 5 i tabela IX ne arata o diferenta


apreciabila din punct de vedere al tiintei de carte, intre

suburbane i regiunea urbana a Municipiului, iar inlauntrul


acesteia din urma intre circumscriptiile de centru i cele per-ferice.

S'ar parea ca. tiinta de carte se afla in raport invers cu


departarea de centre.
Pe cand in circumscriptiile centrale 1, 2, 3, 11, 21, 31

proportia netiutorilor de carte abia atinge 3% din totalul


populatiei de 7 ani i peste, in circumscriptiile de margine
9, 13, 14, 18, 19, 29, 38 i in suburbanele inglobate, procentul netiutorilor de carte trece de 10%. In primul caz, una

din 33 persoane dela 7 ani in sus nu tie carte, in al doilea


caz, una din 10.
26

www.dacoromanica.ro

5. DISTRIBUTIA PE CIRCUMSCRIPTII SI SUBURBANE A NESTI10TORILOR DE CARTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

200 499

.... 500 999


MIMI{ 1000-1499

Mil 1500-1999
I-I

2000-2999

liade Namapii/Aa

Mil

IOa

1111 4000-4999

inn 6000

/ 5000 5999

Lava de Crewe

27

www.dacoromanica.ro

6. PROPORTIA NEFIWTORILOR DE CARTE IN MUNICIPIUL


BUCURE$TI

9.

''I
1=1-

10- 29

30- 49

EilM 5.0- 99
111111111

100 - 14.9

UM 15.0-19.9

/mita Hunic /*dui

M 20.0-24.9

4/6144 Colua

IBE 250 -29.9

28
www.dacoromanica.ro

TABELA IX. - REPARTITIA TERITORIALA A NE$TIUTORILOR

DE CARTE DE 7 ANI

Diviziuni teritotiale

RI PESTE

Totalul
populallei
de 7 ani

si peste

TOTAL MUNICIPIU (regiunea


urbani si suburbana ) .
Regiunea urbana

Sectorul I

Sectorul 11

.....

Sectorul III .
Sectorul IV .
Regiunea suburbans
Biineasa .
Colentina-Fundeni
Dudesti-Cioplea .
Grivila
16 Februarie 1933 i
Militari
30 Decemvrie 1947 .

Cifre
absolute

80,369

8.4

823,442
170,875
224,708
278,532
149,327

61,295
10,450
18,839
23,539
8,467

6.1
8.4

138,164
7,438
26,721

19,074
916
4,151
2,295
3,284
1,486
1,552
1,155

2,977

836
420
743

1,960

4,350
5,214
1,276
4,190

Popetti- Leordeni
Rosu .

Tudor Vladimirescu (Ghencea II)

961,606

12,398
36,008
10,621
13,793
11,218

Chiajna .
Dobroesti
Pantelimon

Nestiutorii de carte

1,326
223
687

7.4
8.5
5.7
13.8
12.3
15.5
18.5
9.1
14.0
11.3
10.3

28.1
21.4
17.1
25.4
17.5
16.4

Din cele 34 circumscriptii, a doua si a treia numara cei


mai putini analfabeti (2.8% din totalul populatiei de 7 ani
gi peste), circumscriptia a 19-a se situiaid ultima in ceea ce
priveste stiinta de carte: 15.0% nestiutori de carte.
Pe sectoare, al II-lea prezinta numilrul eel mai mare de
nestiutori de carte (8.4%) urmat la mica distanta de sectorul
III cu 8.5%.
Procentul cel mai mic - 5.7% - it are sectorul de populatie muncitoreascii: al IV-lea.
29

www.dacoromanica.ro

Dintre suburbane, numai Grivita numard mai puffin de


Chiajna, insa, cu 28.1% analfabeti depamte cu 1.1 media pe tars a analfabetilor din mediul rural
10% analfabeti;
(27.0 %).

Popqtii-Leordeni, cu 25.4% analfabeti, urmeaza suburbanei Chiajna la mica distanta.


Grosul celor 13.8% analfabeti din regiunea suburband
dau comunele, care deli considerate suburbane ale Municipiului, au in compunerea for cartiere cu un pronuntat caracter
rural. Este cazul celor 6 comune aka zise rurale din compunerea regiunii suburbane a Municipiului, comune in care pro-.
centul analfabetilor nu scade sub 16%.
In comunele urbane oraF nerqedinta procentul de
analfabeti este mai mic la cele din imediata apropiere a Capitalei i care nu au primit in compunerea for grin legea de
organizare sate sau cartiere limitrofe (Grivita, 30 Decemvrie
it

1947 *, Militari, Baneasa).

Din cei 80,369 nqtiutori de carte numarati in Municipiu,


patru cincimi cunt femei si o cincime barbati.
Ne$tiutorii de carte 7 ani si peste

Pe intreg Municipiul
Regiunea urbana
Regiunea suburban'

Total

Masculin

Femenin

80,369
61,295
19,074

16,769
12,129
4,640

20,9
19.8
24.3

49,166
14,434

Fats de 73.5%, cat reprezinta

din total

63,00

'10

79,1
80,2
75.7

procentul

femeilor nqtiutoare de carte pe tars mediul urban, proportia femeilor nqtiutoare de carte din Bucurqti este cu 5.6
procente mai mare. Faptul ca in regiunea urbana a Municipiului procentul nqtiutoarelor de carte este mai mare decat in
suburbane, ne face sa credem ca in general procentul mai
ridicat al femeilor care nu ;tiu carte in Bucurqti, in comparatie
cu procentul pe tars mediul urban , se datorete muncitoarelor necalificate, personalului domestic i de serviciu con30

www.dacoromanica.ro

7. DISTRIBUTIA PE SEX A NESTIUTORILOR DE CARTE


DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

(MACE

TOTAL BLICURESTI
10090

10000

6050

5000

SECT I

21

SECT II

SECT III

www.dacoromanica.ro

SECT IV

016 SUBURB

centrat in mod obinuit in cele 4 sectoare urbane ale Municipiului.

Repartizati pe grupe de varsta, neViutorii de carte din

Bucurqti se prezinta astfel:

Nestiutori de carte
Total

7-12 ani

13-19 ani
20-29 ani
30-49 ani
50-64 ani

65 ani $i peste

80,369
3,093
4,326

( 100.0

11,151

13.9
41.6
21.4
14.0

33,404
17,177
11,218

3.8

5.4

Analfabetii din ultima i penultima grupa de varsta (50-65


ani i peste) sunt batranii a cdror colarizare nu mai este posibila, numdrul for se va subtia cu trecerea anilor; mai grava
este situatia celor 55.5% analfabeti, adulti i maturi (20-49
de ani) i, in special, procentul destul de ridicat al analfabetilor adolescenti i de varsta colard (7-19 ani).
Paralelismul dintre grupele de varsta se mentine in cele
cloud regiuni ale Municipiului urband 9i suburband.
Semnaldm doar diferenta apreciabild la grupa de varsta
qcoiard (7-12 ani): 3.3% in regiunea urband 9i 5.5% in regiunea suburband. Chiar dacd acest procent este sub media pe
lard a nqtiutorilor de carte de varsta colard (7.9%), faptuf

ca pe chiar teritoriul Capitalei din 100 netiutori de carte

aproape 6 ini, dei de varsta colard, n'au trecut pragul colii


este cel putin surprinzator.
Tabelul X ne prilejuete constatarea ca trei cincimi din
nqtiutorii de carte sunt recrutati dintre persoanele fard nicio
ocupatie (casnice, batrani, etc.).
Proportia se mentine in ambele regiuni.
15.8% din netiutorii de carte sunt salahori, muncitori cu

ziva sau cu alte ocupatii similare. Dintre celelalte ocupatii,


comertul da numArul cel mai mic de analfabeti (1.0%), iar
printre meseriaii pe cont propriu i salariatii for s'au gasit
2.9% analfabeti.
32

www.dacoromanica.ro

8. -DISTRIBUTIA PE GRUPE DE VARSTA A NE8TIUTORILOR DE


CARTE DIN MUNICIPIUL BUCURE8TI
On procenle)

....1=.12.72.1211=.21.12111.3.1.7

0/0

50

50
41,0Ad

40

40

30

30
21,4%

20
10

13,9%

14,0%

10

3.8"/..

6,4% MEI

7-12

13-19 20-29 30-49 50-64

20

65-

33

www.dacoromanica.ro

.2.-r
Qz

Z il,

:z
r.

o.

g
S

No au nici-o
ocupatie

C.)

..:4

a:-.,

judet, comuna

I 2'

Comerciantii sau
salariatii ]or

F2

Salariatii de Stat,

-e

Salariati
la intreprinderi

Diviziuni teritorlale

Total nestiutori
de carte

TABELA X. REPARTIZAREA NESTIUTORILOR DE CARTE


DUPA PROFESIA SAU OCUPATIA PRINCIPALA
In procente

Es

' cdz"

08

MUNICIPIU (regiunea
urband $i suburbanA)
Regiunea urband
Regiunea suburband

100

5.1
100 2.6
100 12.9

2.9

12.5

2.3

1.0 15.8

60.5

3.0

12.6
12.1

2.7

1.1 17.6

1.1

0,7 10.2

60.4
60.5

2.5

Salariatii diverselor intreprinderi nestiutori de carte sunt


de 6 on mai numerosi decat salariatii de Stat, judet sau comund,

majoritatea acestora din urma fiind oameni de serviciu


indeosebi muncitori temporari la diferitele intreprinderi comunale.

Numarul nestiutorilor de carte ocupati in agriculture este


de 5 on mai mare in regiunea suburbans decat in cele 4 sectoare Intrunite.
Dintre 80,369 analfabeti inregistrati in Bucuresti, 75,498
(93.9%) au declarat Ca n'au fost de loc in scoala, 4,799 (6%)
an inceput scoala insa n'au terminat -o, iar 72 de insi deli an
absolvit toate clasele
primare s'au declarat nestiutoni
de carte.
CLADIRILE

S'au inregistrat la recensamantul din 25 Ianuarie 113,290

cladiri. In acest nurnar, sunt cuprinse atat cladirile locuite


cat

5i acelea care la data recensamantului erau nelocuite.


Facem mentiunea ca, potrivit definitiei adoptate in tebnica

recensamantului, s'a inteles prin cladire proprietatea construita (edificiul), format din unul sau mai multe corpuri de
case situate de obiceiu intr'o curte cu iesire la drum si un
34

www.dacoromanica.ro

singur numar de casa i avand destinatia sa serveasca drept


locuinta omeneasca sau adapost activitatii omeneti.
Repartizate teritorial revin:
In regiunea urbanri
In regiunea suburbanA

87,027 cl>tdiri (76.8%)


26,263
(23.2%)

In regiunea urbana, numarul cladirilor pe sectoare i circumscriptii este in stransa legatura cu numarul populatiei i
marimea teritoriala.
Sectorul III, cu suprafata cea mai intinsa i populatia cea
mai numeroasa, are i cel mai mare numar de cladiri (34,238,
inclusiv Serban Voda cu 5,995 cladiri i Tudor Vladimirescu
cu 7,817 cladiri). La cealalta extrema, se situiaza sectorul IV,
ultimul in ce privqte marimea teritoriului, numda populatiei
i al cladirilor (14,632 cladiri, inclusiv Crangaii cu 806 cladiri). Sectorul I i II se plaseaza intre aceste doua extreme,
primul cu 15,294 cladiri, al doilea cu 22,863 cladiri.TABELA XI.

SUPRAFATA, POPULATIA

51

CLADIRILE PE

SECTOARE

Suprafata ha

Nr. populatiei

Nr. cludirilor

Sectoarc

It
Regiunea urbantl

Sectorul I
Sectorul II
Sectorul III
Sectorul IV

9,997
2,262
1,924
4,377
1,434

100.0
22.6
19.2
43.8
14.4

886,110
182,319
242,716
301,477
159,598

100.0
20.6
27.4
34.0
18.0

Ii
87,027
15,294
22,863
34,238
14,632

Dintre cele 34 circumscriptii, a 14-a i a 29-a au

100.0
17.6
26.3
39.3
16.8

ase-

meni intinderii i populatiei numarul cel mai mare de cladid (4,903, respectiv 4,833 cladiri); circumscriptiile de centru
1-a i a 11-a cu teritorii mici i populatia putin numeroasa au
abia 476, respectiv 687 cladiri.
Numarul mediu de cladiri pe sector: 22,000; pe circumscriptie: 2,100 cladiri.
35

www.dacoromanica.ro

,*

In regiunea suburbans, Grivita se plaseaza prima ca numAr


de cladiri (6,882), urmeaza Colentina-Fundeni cu 5,303 cladiri, Militari cu 2,830 cladiri si Dudesti-Cioplea cu 2,387 clAdiri.

Restul suburbanelor comune urbane numara intre 1,2001,500 cladiri.

Dintre comunele rurale, numai Tudor Vladimirescu si


Popesti-Leordeni totalizeaza peste 1,000 de cladiri, restul
comunelor nu depasesc aceasta cifra.
Dam mai jos raportul dintre clAdiri si populatie:
Num5rul persoanelor
cc revin pentru o
cladire

Pe intreg Municipiul
Regiunea urbana
Sectorul I
Sectorul II
Sectorul III

Sectorul IV
Regiunca suburbans

'

9.2
10.2
11.9
10.6
8.8
10.9

5.9

Cladiri le marl
in special blocurile $i frecventa caselor
de raport in regiunea urbana pe de o parte, pe de alta, caracterul Inca rural cu casele in cea mai mare parte familiale in
comunele care constituesc regiunea suburband, ne dau explicatia apreciabilei diferente dintre densitatea populatiei pe cladiri in regiunea urbana si cea suburband (10.2 persoane pe

cladire, respectiv 5.9).

Fats de situatia din 1941, se constata o usoara micsorare


a numarului de locuitori pe cladiri.
La 100 cladiri reveneau :
In 1941:
- 977
1,062
624

locuitori pe intreg Municipiul.


locuitori in regiunea urbanii.
locuitori in regiunea suburban5.

in 1948:
919
1,018
593

locuitori pe intreg Municipiul.


locuitori in regiunea urbana.
locuitori in regiunea suburbanii.

36

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Comparand numarul de clAdiri obtinut la actualul rec,ensamant cu numarul cladirilor in 1941, constatam un spor de
11,579 clAdiri (sau 11.4% fata de 1941), cu un total de 20,730
corpuri de cash' ). Faptul ar putea surprinde date fiind distrugerile de cladiri pe care le-au cauzat bombardamentele aeriene.

Ce reprezinta insa acest spor de 20,730 corpuri ne-o indica

materialul din care au fost construite: 71.1% corpuri din


paianta, lemn, nuiele cu lut gi numai 28.9% din cArarnida,

piatrA sau beton armat.

MATERIALUL DE CONSTRUCTIE

Situatia pe unitati teritoriale a materialului din care suet


construite corpurile de cash din Bucuresti este data in tabelul
XII $i in cartogramele Nr. 10 si 11.

Semnalam proportia ridicata a corpurilor de cash' construite din paianta el lemn in special in regiunea suburbanA:
TABELA

MATERIALUL DE CONSTRUCTIE AL CORPURILOR DE CASA

Construite din:
Total.

Diviziuni teritoriale

corpuri
de cash

Carl_
mida,
piatrA,

beton

MUNICIPIU (regiunea urband si


suburband)
%

148,600
100.0

...
96,353
64.8

116,333
100.0

32,267
100.0

Regiunea urband

Regiunea suburbInd .

Paiantd, Alte
matelemn
riale
50,304
33.9

1,943
1,3

82,245
70.7

33,145

943

14,108

17,159
.53.2

43.7

28.5

0.8
1,000
3.1

') 0 clddire poate fi formadi din unul say mai multe corpuri distincte,
avind fiecare acoperisul slu dar situata in aceeali curte cu un singur numar
de casa si cu o aceeasi iesire la drum. In aceastl acceptiune, la 100 de cladir.
revin pe intregul Municipiu 131 corpuri de casd; 134 in regiunea urband s'
123 in regiunea suburband.
38
www.dacoromanica.ro

10. PROPORTIA CORPURILOR DE CASA CONSTRUITE


DIN CARAMIDA, PIATRA, BETON

ri

100- ,9.9

AN .00- 239

1111111

30 0 39 9

1.:7.7

400-499 9E270049?
1111)500 -59.9

800-893

MN 60.0-699. MI 90.0-99.9

39

www.dacoromanica.ro

iluruty./o
oi :en/yr,1

I I. PROPORTIA CORPURILOR DE CASA CONSTRUITE


DIN PAIANTA $I LEMN

Era 10 - 99
M 100-199
200 -2Q9
11111111

30.0-39.9

1111400-49
111.14

1111500-59.9 HE 700-799
IM 600-699 El 80.0-89.9

Iltextpuko

lino de allure

40

www.dacoromanica.ro

53.2% din totalul corpurilor; in regiunea urband, procentul


acestora este de (loud on mai mic deck in suburbane. Pe intreg
Municipiul, s'au inregistrat 33.9% corpuri din paiantd i lemn.

Nu este mai putin adevarat cd mare parte din aceste con -'
structii durate la periferie sau pe locul cladirilor distruse de
bombardamente, au un caracter de provizorat ; le vedem de
pe acum micorandu-se ca numar, de indata ce s'a ivit posibilitatea de a fi inlocuite cu constructii din materiale mai
trainice.

Aa cum se poate lesne constata in tabelul XIII, materialul


de constructie in regiunea suburband diferd dela comund la
comund, desigur in raport cu posibilitatile locale i gradul
de propdire economics i socials la care au ajuns.
TABELA XIII.
MATERIALUL DE CONSTRUCTIE AL CORPURILOR DE CASA IN REGIUNEA SUBURBANA

Construit din:
Total
corpuri

Comuna

CA rA-

midi,

piatrA,

beton

Total regiunea suburbans


%

Bilncasa

%.., .

Colentina-Fundeni
%

Dude*ti-Cioplea

'

Grivita .
%

16 Februarie 1933
%

Militari
%.

41

Paiant5,
lemn

Alte
materiale

32,267

14,108

100.0

43.7

1,638

837

100.0

51.1

6,301

2,159
34.3

4,100

42

100.0

65.1

0.6

2,860

1,432
50.1

1,307
45.7

121

100.0

8,196

4,670

100.0

57.0

3,393
41.4

133
1.6

2,404
100.0

1,256
52.2

1,110
46.2

1.6

3,320

1,209

2,082

100.0

36.4

62.7

www.dacoromanica.ro

17,159
53.2
785
47.9

1,000
3.1
16

1.0

4.2

38

29
0.9

12. INZESTRAREA CORPURILOR DE CASA DIN MUNICIPIUL


BUCURESTI

Total

REGIUNEA URBANA Rcglunea


Total

Munclp.

80

60
40

:f-;,

-I

APA CURENTA

1111II

20
0

1-

:::

I11-Eirl

II II I/ I 'I,' I
'
.::4

::,::::

...:...............

C AN.. .....ALIZ A R E

80

60

40
20

Suburb.

Sect.I Sect.II Sect!!! Sect,IV

----

..:.::

c.,*
..............

UIIIIII
I

14%

.,..-1

Oh

80

60
40

23
0

20

.4

',g..X,

CALORIF ER 1:0 I

15

10
5

:::::::::::

42

www.dacoromanica.ro

II

TABELA XIII

urmare

Construit din:
Total
corpuri

Comuna

30 Decemvrie 1947

midi, Marla, Alto


mate"piatri, lemn
riale
beton
891
41.3

1,242

24

100.0

57.6

1.1

734
100.0

375
51.1

334
45.5

r 25

246

277

530
100.0

46.4

52.3

1.3

1,130
100.0

320
28.3

792

18

70.1

1.6

1,242
100.0

308

401

533

%.

24.8

32.3

42.9

%.

340
100.0

172

165

50.6

48.5

0.9

1,415

233

1,171

II

100.0

16.5

82.8

0.7

2,157

Z.
Chiajna

Dobroesti
Pantelimon

Ciri-

Popesti-Leordeni

Rosu

Tudor Vladimirescu (Ghencea II)

%. e

'

3.4

0 chestiune ale carei rezultate sumare s'au prelucrat provizoriu, odata cu celelalte prezentate in brosura de fats, a
fost inzestrarea cu apa curenta, canalizare, electricitate

gj

calo-

rifer a corpurilor de casa. Cifrele din tabelul XIV ne arata

cat de putin s'a facut In directia higienii si confortului locuinlei.

Abia jumatate din totalul corpurilor de casa din regiunea


urban& au apa curenta in imobil, canalizare si lumina electrica.

In suburbane, inzestrarea corpurilor de casa cu apd cu-

renta lumina electrica si canalizare este in functie si de lucrarile edilitare existente. Pe Intreaga regiune suburbans, numai

unul din 32 de corpuri de casa are apa curenta, unul din 62


are canalizare si unul din 8 corpuri are lumina electrica. Situatia nu este mult prea diferita intre asa zisele comune urbane
orase neresedinta si comunele rurale care compun re48

www.dacoromanica.ro

13. PROPORTIA CORPURILOR DE CASA INZESTRATE

CU APA CURENTA

I0]
I:

-1

Eij

00
SUB 10
10 -

99

100 - 199

200 -299

H300 399

WI 40.0

99

lama 1114Ceplia

koi 000-699 11111 800-899

11111500-599 111117(10-799

Mid aE Cedar,

900-99

44

www.dacoromanica.ro

14. PROPORTIA CORPURILOR DE CASA INZESTRATE CU


CANALIZARE

of

00
Sua.,
U: -99

*D-199

Lirrdiailunoido
Iola Cethed

200-299 [HI 510-579


11111111

11111

35a-

6110-799

40-499 Mal 000 -999

46

www.dacoromanica.ro

15. PROPORTIA CORPURILOR DE CASA INZESTRATE


CU ELECTRICITATE

%
1771 sus

to

E7,1 l0- 99
1 100 199
11111111

al
1111111

200-299

500-599

300-599

afi 600-799

400-449

SIM

!lark /7,u-w/o

890-990

bma de Cer/urd

er:79/1//7 69r.03 2

16

www.dacoromanica.ro

PC.

16. PROPORTIA CORPURILOR DE CASA INZESTRATE CU


CALORIFER

'""

00

ED SUB 10
10- 49
SO- 99

rj" Z1 t00.14s.

Ei2M-29g

151-199

II: 3013-99

or nowtrnuein
6,

47

www.dacoromanica.ro

of CrtfoRi

TABELA XIV. - CORPURI DE CAS.5.. INZESTRATE CU APA


CURENTA, CANALIZARE, CALORIFER

Total
corpuri

Diviziuni
teritoriale

de casa

Num8rul corpurilor de cast{


inzestrate cu:
CanaliApt{
curenta
zare

Electricitate

Calorifer

MUNICIPIU (regiunea ur148,600


100.0

60,008
40.4

54,653
36.8

70,317
47.3

6,642
4.5

116,333
100.0

58,961

54,134
46.5

65,695
56.5

6,362
5.5

20,294
100.0

12,699
62.6

12,451

61.4

14,059
69.3

2,508
12.4

31,814
100.0

19,941

16,519

18,732

1,065

62.7

51.9

58.9

3.3

15,169

14,903

33.9

33.3

20,398
45.6

1,870

44,714
100.0
19,511

11,152

10,261

100.0

57.2

52.7

12,506
64.1

919
4.7

32,267
100.0

1,047

519
1.6

4,622
14.3

280
0.9

ban8 si_suburbana)
%

Regiunea urbana

Sectorul I
Sectorul

II

Sectorul III
Sectorul IV
%

Regiunea suburbans

50.7

3.2

4.2

giunea suburbans a Municipiului. Insasi Grivita nu are mai


mult de 0.8% corpuri de casa cu apa introdusa prin conducte,
0.7% corpuri cu canalizare i 15.6% cu lumina electrica.
In Chiajna, Dobroqti Ii Rou, corpuri 'de casa cu apa
curenta sau canalizare sunt inexistente.
APARTAMENTELE

In cele 113,290 cladiri ale Municipiului, au fost numarate


la ultimul recensamant, 343,019 apartamente.
S'a inteles prin apartament incaperea sau incaperile care

adapostesc sau pot adaposti o singura gospodarie. Numai


4b

www.dacoromanica.ro

apartamentele special construite pentru a adaposti o singura

gospoclarie
avand din constructie o singura bucatarie,
oficiu, baie sau camara
in deosebi apartamentele din
blocuri
s'au numarat o singura data, chiar daca adapos-

teau in mod exceptional mai multe gospodarii (menaje).

Un apartament poate fi constituit uneori dintr'o singura

incapere i poate fi locuit sau nelocuit.


Toate incaperile dintr'un corp de casa ocupate de institutii
sau intreprinderi de orice fel au fost socotite global un singur
apartament. Apartamentele de acest fel cu alts intrebuin-

tare dealt pentru locuinta

au fost totalizate deosebit de

apartamentele care la data recensamantului foloseau exclusiv


ca locuinte.
Potrivit acceptiunii de mai sus, s'au deosebit intr'o prima
prelucrare sumara i provizorie ale carei cifre se vor definitiva abia dupd o verificare amanuntita a fiecarui formular
in parte 311,549 (sau 90.8 %) apartamente folosite ca lo-

cuinta ) 0 31,470 (sau 9.2%) apartamente avand alto intrebuintare decat pentru locuit (atelier, pravalie, birou, intreprindere, etc.) sau in cazuri rare nelocuite.
TABELA XV.

NUMARUL $1 FOLOSINTA APARTAMENTELOR


Total
apartamente

Diviziuni
teritoriale

Cifre abs.

Folosite
numai
pentru
locuintd

Nelocuite

sau avand
altd intrebuintare

MUNICIPIU (regiunea
urband sisuburband)

343,019

100.0

100.0

Regiunea urband

294,107
48,912
100.0

31,470

90.8

9.2

85.7

266,354
90.6

27,753
9.4

14.3

45,195

3,717

92.4

7.6

100.0

Regiunea suburband

311,549

Comparate cu apartamentele locuite, gospoddriile ne dau o diferentA


in plus de 14,480; aceastd cifra reprezintd numdrul total al gospoddriilor
ingrAmddite ate doud sau mai multe in acelasi apartament.

49

www.dacoromanica.ro

Numarul apartamentelor avand alts intrebuintare decat


pentru locuit este aproape de 8 on mai mic in regiunea suburband decat in cele 4 sectoare urbane.

Fats de 1941, apartamentele numarate la ultimul recensamant, prezinta un spor de 13.9% (301,061 apartamente in
1941; 343,019 in 1948). De fapt, notiunea de apartament hind
legata de aceea de gospodarie o mare parte din plusul de apartamente din 1948 sunt rezultatul faramitarii impusa de imprejurari a apartamentelor din 1941.
Sporul mic 6.3% al incaperilor in 1948 fats de 1941,
in comparatie cu procentul indoit 13.9% pe care-1 pre-

zinta cresterea numerics a apartamentelor la ultimul recensamant, ne face sit credem ca multe din apartamentele din
1941 s'au divizat in cloud sau mai multe, in special cele cu
camere numeroase, atat din cauza crizei de locuinte din ultimii

ani cat i din cauza masurilor administrative care au regle-

mentat raportul dintre incaperi i numarul persoanelor indrep-

tatite a le ocupa.
Ca un corolar a celor de mai sus, semnalam majorarea

in 1948 a numarului mediu de apartamente ce revin de clad re


fats de situatia din 1941:
In Municipiu
In regiunea urbana
In regiunea suburbang

..

1948

1941

303
338
186

296 apartamente la 100 clAdiri


325 apartamente la 100 clidiri
176 apartamente

la 100 cladiri

INCALZIREA APARTAMENTELOR

Pentru nevoile de documentare ale conducerii Primariei


Municipiului Bucuresti, s'a pus o chestiune

prevazuta initial

numai pentru cladirile cu calorifer, iar ulterior pentru toate


cladirile
combustibilul folosit la incalzirea apartamentelor.
Pentru interesul ce-1 prezinta, dam in tabelul XVI rezultatele

provizorii obtinute.
Lemnul este, deci, combustibilul folosit aproape unanim

in suburbane; in regiunea urbana, peste patru cincimi din


apartamente sunt incalzite cu lemne. /0% din apartamente

folosesc pacura drept combustibil

imobilele cu calorifer

2.9% au instalatii de gaze naturale i in /.3% din aparta60

www.dacoromanica.ro

17. DISTRIBUTIA APARTAMENTELOR DUPA FELUL


COMBUSTIBILULUI FOLOSIT PENTRU INCALZIRE
(In procente)

10,0%

PACURA-

1111111

PETROLCARBUN1_11
LEMNE 5i ALTE_E3

GAZE NATURALEIM

61

www.dacoromanica.ro

4'

TABELA XVI. M'ODUL DE INCALZIRE AL APARTAMENTELOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI


Num8rul apartamentelor incAlzite cu:

Diviziuni terioriale

Total

Gaze

Lemn e
i

alte

Pacura

naturale Petrol C8rbuni

MUNICIPIU (regiunea urband i suburband)

0.
Regiunea urband

Regiunea suburband
l

',

0) Sub

331,889 288,429
100.0
86.9

28,515
8.6

8,268
2.5

4,419
1.3

2,258
0.7

285,546 242,712
100.0
85.0

28,428
10.0

8,267
2.9

3,884
1.3

2,255
0.8

45,717
98.6

535
1.2

0.2

46,343
100.0

87

0.1 0,,

mente, incalzirea se mai face cu petrol lampant, vestigiu al


timpurilor vitregi de dupa razboiu.
TITLUL DE FOLOSINTA AL APARTAMENTELOR

In legatura cu apartamentele, s'a pus la ultimul recensamant intrebarea o sub ce titlu este folosit apartamental (chiria, proprietar, alts situatie).
Dupa raspunsurile primite, revin procentual:
Alta
intreg Municipiu
In regiunea urband
In regiunea suburband
Pc

Proprietari

Chiriai

situatie ')

29.2
25.8
51.1

59.8
63.4
36.3

11.0
10.8
12.7

Interesant ni s'a pasrut raportul proprietari-chiriai, cornparand situatia din regiunea urbana cu aceea din suburbane:
pe cand in sectoarele urbane, chiriaii sunt aproape de (iota
on i jumatate mai numero5i decat proprietarii, in regiunea
suburbans cu case frecvent familiale i putine apartamente
de raport predomina proprietarii.
') Incartiruiti, cu rechizite, tolerati, etc.

52

www.dacoromanica.ro

18. DISTRIBUTIA APARTAMENTELOR DUPA TITLUL


DE FOLOSINTA

46
757
593

TOTAL BUCURE5T1

12

I5
99

.-s

MT. 1

63

%CR

97

flCtt

www.dacoromanica.ro

SLUM

SUSUP0

Facand raportul dintre totalul populatiei si apartamentele


folosite pentru locuit, revin 334 persoane la 100 de apartamente locuite sau 3.3 persoane de apartament (3.32 in regiunea urbana, 3.45 in suburbane).
Media persoanelor pe apartament este mai mica in cornparatie cu 1941, cu 0.36 procente (sau 36 persoane la 100 apartamente). Ca si in cazul gospodariilor, asistam la o micsorare

a numarului de persoane pe apartamente, fapt a carui explicatie s'a incercat in paginile precedente.
INCAPERILE

Incheiem prezentarea rezultatelor provizorii si sumare ale


recensamantului din 25 Ianuarie 1948, cu cateva date privi-

toare la incaperi.

Facem dintru inceput mentiunea ca prin incapere s'a inteles


la recensamant orice despartitura a casei, care slujeste pentru

locuit sau ar putea sluji ca atare, marginita si separata de

altele prin pereti care merg pana in tavan si in care poate incapea cel putin un pat de om adult. S'au numarat ca incaperi
toate camerele de locuit, salile, bucatariile si odaile oamenilor
de serviciu, daca au raspuns la definitia de mai sus chiar daca
erau deosebite de locuinta. Nu s'au numarat insa baile, camarile pentru pastrat alimente, pivnitele, culoarele, vestibulurile, podurile caselor, spalatoriile, magaziile
acestora.

altele de felul

In acceptiunea de mai sus, s'au inregistrat pe intreg Mu-

nicipiul 759,268 incaperi, din care 669,842 (88.2%) in regiunea


urbana si 89,426 (11.8%) in regiunea suburband.
Prin raportul simplu dintre incaperi si cladiri, gasim pentru
intreg Municipiul 6.7 incaperi de cladire, fata de 7.0 incaperi
cat reveneau de o cladire in 1941. Case le de mici dimensiuni

(1-3 incaperi) construite in ultimii ani in cartierele periferice


in suburbane si in cartierele bombardate ar putea fi o explicatie a tliminuarii numarului actual de incaperi pe cladiri.
Numarul mediu de incaperi ce revin la o cladire in regiunea
urband este de cloud on mai mare decat in regiunea suburbans (7.7 fata de 3.4). In primul caz blocurile cu apartamente
si incaperi numeroase, in al doilea caz caracterul rural al subur54

www.dacoromanica.ro

TABELA XVII. RAPORTUL CORPURILOR DE CASA, APARTAMENTELOR $1 INCAPERILOR PE CLADIRI


La 100 de cladiri revin:
Diviziuni teritoriale

Corpuri Apartade casa mente Inciperi

MUNICIPIU (regiunea urbana si suburbana)

131

303

670

Regiunea urbana

134

770
1,037
776

131

338
385
364
290

Sectorul I
Sectorul II
Sectorul III
Sectorul IV

133
139
133

361

831

Regiunea suburbana

123

186

341

620

banelor cu multe case familiale si de dimensiuni mlci ne


dau explicatia disproportiei mentionate.
Raportul incaperi-cladire fdcut pe sectoare si circumscriptii,

ne prilejueste constatarea ca in sectoarele cu circumscriptii


centrale pe raza carora blocurile sunt mai numeroase prezinta
un numar mai ridicat de incaperi pe cladire. Astfel in sectorul
I, revin 10.3 incaperi de clddire, in sectorul III abia 6.2 incaperi, mai multe totusi deck in regiunea suburband, unde numarul incaperilor scade la 3.4 de cla'dire.
Tabelul XVIII ne da cifrele provizorii obtinute cu privire
la modul de folosintd al incaperilor.
Pe intreg Municipiul, la fiecare 7 incaperi, 6 servesc pentru
locuit si una are alts Intrebuintare decat pentru locuit (atelier,

intreprindere, birou, etc.). In regiunea suburbana,


procentul incaperilor cu alta folosinta decat pentru locuit
scade la mai mult de jumatate, in comparatie cu regiunea
prAvalie,

urband (6.0%).

Fata de 1941, numaratoarea actuala prezinta un spor de


44,834 incaperi. Nu insemneazd insa ca acest numar este un

spor real si efectiv de incaperi, provenind numai din noui


constructii. Este foarte probabil ca sporul sa izvorasca si din
aplicarea definitiei ce s'a dat incaperiP) la o populatie care
') Pag. 54, al. 4.
55

www.dacoromanica.ro

a folosit in actuala criza de locuinte orice despartiturd


a casei care, indiferent destinatia ei iniliala i confortul ce-1
prezenta, putea fl locuitd.
TABELA XVIII.

MODUL DE FOLOSINTA AL INCAPERILOR


Pentru locu-

Numai pentru atelier,


birou, pritvalie etc.

MUNICIPIU (regiunea urbanti


suburbanS)

iota 4i atelier,
birou, prAvalie etc.

Diviziuni teritoria le

Numai pentru locuit

Total incape

Modul de folosinta

8,119

93,353

759,268 657.796
100.0

Regiunea urbana
%

Regiunea suburbana

86.6

1.1

12.3

669,842 574,555

7,298

87,989

100.0

85.8

1.1

13.1

89,426

83,241

5,364

100.0

93.1

821
0.9

6.0

Din cele 44,834 incdperi care, w cum s'a ardtat, repre-

zinta plusul fatd de recensamantul precedent, 18,538 (41.3 %)


sunt folosite pentru locuit i 26,296 (58.7%) au altd intrebuintare.

Numdrul mai mare de incdperi cu altd intrebuintare decat


pentru locuit n'ar trebui sa ne mire dud avem in vedere ca:
Multora din incdperile, care in 1941 au servit de locuintd,

li s'a schimbat intre timp destinatia, in special la imobilele


care intraserd sub regimul romanizarii si fuseserd atribuite
institutiilor.

Dacd pentru locuit gospoddriile s'au putut ingramddi

mai multe intr'un apartament sau chiar intr'o incdpere, aceasta


n'a fost posibil pentru institutii i in deosebi pentru intreprin-

deri. De aceea, in cartierele bombardate Grivita, Filantropia s'au refacut adesea dintr'o intreaga clddire numai o

camera sau cloud, in care sd se poata exercita un mic comert


sau meserie. Este de asemenea situatie cunoscutd puzderia de
noui magazine provizoriu construite din materiale ware
ca stabilit, paianta, scandurd care, in conjunctura speciald
de dupd razboiu au umplut unele locuri virane atat in centru
tit i la periferie. Ddrn ca exemplu magazinele din Plata Bra66

www.dacoromanica.ro

tianu, Strada Edgar Quinet, Dudesti, Grivita, colectivele din


Piata Natiunii.

Facand raportul celor 665,915 incaperi servind pentru

locuit sau cu intrebuintare mixta (locuinta si atelier, locuinta


si pravalie, etc.) la totalul apartamentelor locuite, revin de
fiecare apartament 2.1 incaperi pe intregul Municipiu; 2.2 in
regiunea urbana si 1.9 in regiunea suburbans.
Daca se are in vedere ca in numarul incaperilor s'au inclus

si bucatariile (in masura in care puteau adaposti un pat de


om adult), situatia in suburbane este departe de a fi multumitoare: nu revin unei gospodarii nici macar cloud incaperi
de locuit.

In comparatie cu 1941, numarul incaperilor de locuit pe

apartamente locuite a scazut dela 2.4 in

1941

la 2.1,

urmare a crizei de locuinte si a masurilor administrative care


au reglementat, cum s'a aratat mai sus, numarul de incaperi
dupd numarul persoanelor din gospodarie. Faptulsca in unele
apartamente construite initial cu destinatia de a adaposti o
a
singura gospodarie, s'au gasit mai multe gospodarii
micsorat raportul dintre incaperi de locuit si gospodarii la 2.0,
deci, cu 0.1 mai putin decat raportul incaperi-apartamente
de locuit. Micsorarea se constata numai la regiunea urbana;
in regiunea suburbans, numarul gospodariilor fiind aproape
egal cu al apartamentelor.

Dam cu titlul de informatie raportul dintre persoane si


incaperi servind pentru locuit: la 100 de incaperi revin pe
intreg Municipiul 156 de persoane; in regiunea urbana 152,
in suburbane 185. Sau, 3 persoane la 2 incaperi in regiunea
urbana si aproape 2 persoane de incapere in suburbane.
Indicatiile pe care ni le dau raporturile de mai sus stint
cu totul teoretice. Situatia reala a aglomerarii persoanelor pe
incaperi o vom avea numai atunci cand se va face o corelatie
intre incaperile ce compun locuintele, adica marimea lor, si
numarul persoanelor pe care be adapostesc. Aceasta necesita
insa noui prelucrari care s'au si initiat si ale caror rezultate
nu vor intarzia sa fie aduse odata cu acelea care n'au putut
fi obtinute in prima noastra prelucrare sumara la cunostinta
celor pe care ii intereseaza vieata si gospodarirea Capitalei.
57

www.dacoromanica.ro

19. LOCALITATILE DIN JURUL BUCURESTIULUI, SITUATE PE


OSELELE NATIONALE PANA LA 30 KM. DE LINIA DE CENTURA

77gOrle.5i

Cto loom

Isvor

kIncri

it

Turbo /1

$ontu-F/oreStl
Grund

r11 Dobrosest,

Ghehmohesh

CIOACenr

l-

Alovai

Ghergon,

POco,
&Sidon,"

Co/ceoVooeut

SOMCo

.Tepe-Vocki

Fundo/o

rcirrOseb

S,heSth

Guho

OpoGems -oP-Sus

Odd

Ab u,

veeh

,OThunest,
Lthec,
5,nerdwo

Afurnah
.9,--......

Troop

oud
Veche

Chad

Cron
N

(slow/

a -ones,.

Fund,' leo

drogod,u
Sudo
..Movo

Min Odes',

Gornent
C"'Stalpu

BOldrla

himpali
Crow)
Copaciu

Copocen-de Sus
Pas Or
dunoln-Cgodcent

Ur,,USOr71

Jciesh

Grutu

Cdlugareni
Crucea-de-Aotra
Lquturugarl

58

www.dacoromanica.ro

ref,

baxidclu

TABELE STATISTICE

www.dacoromanica.ro

TABELA 1. - MUNICIPIUL BUCUREBTI ; POPULATIA PE SEXE


Totalul populaliei

DIVIZIUNI

Masculin

TER1TORIALE

Cifre abs.

Femenin

MUNICIPIU (regiunea
urbana Iii suburban('

1,041,807
100.0

100.0

A99,893
48.0

541,914
52.0

886,110
100.0

85.1

421,305
47.5

464,805
52.5

182,319
100.0

17.5

82,672
45.3

99,647

Regiunea urbana

Sectorul 1

Circ.

14,054
18,013
18,296
22,750

Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

19,931

Circ. 6

15,089
26,168
19,622

Circ. 7
Circ.

Circ. 9

22,494
5,902

HerastrAu

Sectorul II
Circ.
Circ.

...

242,716
100.0
12,287
14,181

%
11

12

Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19
Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26

30,170
42,144
26,648

35,314
27,604
34,540
19,828
301,477
100.0

24,677
20,763
19,304
29,881
21,165

---

23.3

------

28.9

6,137
7,738
8,191

54.7
7,917
10,275
10,105

10,251
8,801

12,499

7,058
11,615
9,234
10,705
2,942

8,031
14,553
10,388
11,789

111,114
45.8

131,602
54.2

5,357
6,547
13,774
19,372
11,935

6,930
7.634
16,396

11,130

2,960

22,772
14.713

9,498

19,373
15,720
17,734
10,330

150,128

151,349

49.8
13,117

50.2
11,560
11,317

15,941
11,884
16,806

9,446
9,472
13,911

9,765

61
www.dacoromanica.ro

9,832
15,970
11,400

Tabela 1 - urmare
Totalul populaliei
DIVIZIUNI
TERITORIALE

Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-Voda
Tudor Vladimirescu
Sectorul IV

Circ. 31

Masculin
Cifre abs.

27,500
27,158
41,400
31,548
58,081
159,598

Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37

100.0
23,963
18,735
24,463
18,894
23,597
15,909
17,395
11,461
5,181

Circ. 38
Crangasi
Regiunea suburbana

I. B8neasa
2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea
4. Grivita
5. 4 16 Februarie 1933 *
6. Militari
7. 4 30 Decemvrie 1947 ,

8, Chiajna
9, Dobroesti
10. Pantelimon.
11. Popesti-Leordeni
12, Rost'
13. Tudor-Vladimirescu
(Ghencea 11)

155,697

100.0
8,315
30,418
14,103
39,917
11,861
15,492
12,613

3,376
2,224
4,975
6,052
1,431

4,920

62

Femenin

(15

--15.3

----------

14.9

www.dacoromanica.ro

12,841
12,372
19,581
15,534
34,089

14,659
14,786
21,819
16,014
23,992

77,391

82,207

48.5

51.5

10,871
11,543
11,060
10,493

13,092
7,192
13,403
9,597
13,104

7,406
8,779
5,496
2,446

8,503
8,616
5,965
2,735

78,588

77,109

50.5
4,415
7,470
19,794
5,852
7,386
6,714

49.5
3,900
15,017
6,633
20,123
6,009
8,106
5,899

1,685
1,150
2,464
3,088
707

1,691
1,074
2,511
2,964
724

2,462

2,458

9,297

15,401

TABELA

2. - MUNICIPIUL BUCURESTI: POPULATIA PE GRUPE DE


VARSTA

totall

masculin

+ fememn

Ts

n_

..a

to

II

--.

aa

o
,.o

"

Peste 60 ani

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Sub 7 ani

GRUPE DE VARSTA
Populatia

'1

MUNICIPIU (regiunea urban;; t;i suburbanA)


Regiunea Urbana

Sectoi1 I
Circ. 1

Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
HerAstrAu ..
Sectorul 11

Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22

''''

... -

1,041,807 80,201 94,314 613,170


100.0
7.7
9.1
58.9

178,742 75,380
17.2
7.2

886,110 62,668 73,250 524.323


100.0
7.1
8.3
59.2

157,654 68,215
17.8
7.7

182,319 11,444 13,195 107,512


100.0
6.3
7.2
59.0
14,054
605
722
8,786
18,013
779
784
10,649
18,296
817
926
11,433
22,750 /,170 1,455
13,546
19,931
1,149
1,200
11,430

34,636 15,532
19.0
8.5
2,747
1,194
3,831
1,970
3,537
1,583
4,429 2,150
4,046 2,106

15,089
26,168
19,622
22,494
5,902

907
1,826
1.550
1,930
711

1,079
1,813
1,917

2,402
897

9,289
15,362
11,246
12,671
3,100

242,716 18,008 20,857 137,719


100.0
7.4
8.6
56,7
12,287
667
633
7,304
14,181
701
1,012
7,775
30,170 2,252 2,498
16,550
42,144 3,783
3,942 23,796
26,648 1,603 1,851
14,752
35,314
27,604
34,540
19.828

2,540
1,484
2,857
2,121

3,206
1,758
3,548
2,409

20,346
15,603
20,050
11,543

301,477 22,945 27,275 182,010


100.0
7.6
9.0
60.4
24,677 1,026 1,381
16,22
20,763
1,190
1,372
11,924

63

www.dacoromanica.ro

2,599
4,976
3,570
3,992
909

1,215
2,191
1,339
1,499
285

45,213 20,919
18.6
8.6
2,552
1,131
3,075
1,618
5,913 2.957
7,329 3,294
5,481

2,961

6,392
5,806
5,854
2,811

2,830
2,953
2,231
944

49,556 19,691
16.4
6.5
4,227 1,814
4,177 2,100

TABELA 2 - urmare

DIVIZIUNI

totall

masculin

TERITORIALE

+ femenin

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28

19,304
29,881
21,165
27,500

Circ. 29

41,400
31,548

T. Vladimirescu

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Crangasi
.

1,562
1,559
1,350
2,347
1,934

cit

7
6.
1,683
1,653
1,592

1
...

11,522
18,258

.1,
.1.

3,292
5,732
4,224
4,844
4,536

7,017
4,605

2,399
1,463

6,902

1,787

159,598 10,271 11,923


100.0
6.4
7.5
23,963
1,161
1,224
18,735
828
966
1,466
24,463
1,240
18,894 1,541
1.892
23,597
1,448
1,596

97,082
60.8

28,249
17.7
4.640
2,283
4,696
3,214
4,538

12,073
7.6
2,034
1,020
2,239
1,106
2.384

1,299
1,744
1,079
657

9,167
10,339

6,566
2,874

3,024
2,984
2,005
865

1,259
1,011
775
245

155,697 17.533 21.064


100.0
11.3
13.5
8,315
877
976

88,847
57.1
4,894

21,088
13.5
1.132

7,165
4.6
436

3,697
1,705
3,909
1,240
1 699
1,395

4,263

17 252
8,204
22,829
6,634

3,904
1.570
6,224
1,940
2,343
1,309

1,302

4,911
1,503
2,063
1,468

399

608

4.975
6,052

264
625
838

2,707
3,253

1,431

155

414
784
1,062
229

1,677
1,110

771

179

4,920

730

740

2,794

509

3,572
3,294
5,111

1,160
1,317
1,036
540

2,760
2,397
4,212
4,066
6,159

11,969
15,360

14,904
13,638
14,822

11,141
13,631

2. Colentina-Fundeni

30,418

3. Dudesti-Cioplea .

4. Grivita ....

14,103
39,917

5. a 1 6 Febr. 1933 i,

11,861

6. Militari
7. .30 Dec. 1947
8. Chiajna

15,492
12,613

3,376
2.224

9 Dobroesti
10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12. Rosu

13. Tudor Vladimirescu (Ghenceall)

1,245

16,306

15,909
17,395
11,461
5,181

Regiunea suburbanil
%
1. Baneasa .

.o
=
in

a'

24,200
18,120
38,122

58,081

Sectorul IV

.1

2,679
2,030
2,189
1,985

27,158

Serban-Voda.

Peste 60 ani

GRUPE DE VARSTA
Populalia

64

2.04)

8,674
8,048

www.dacoromanica.ro

430
292
649
607

581

2,044
544
713
393

262
144

210
292
97_
147

TABELA 3. - POPULATIA DE SEX MASCULIN PE GRUPE


DE VARSTA

pop u la (iei

de sex

masculin

'E

:r
:1-.

.1

11

...,

vr

paste 60 ani

DIVIZIUNI
TERITORIALE

sub 7 ani

GRUPE DE VARSTA
Totalul

;,1

MUNICIPIU (regiu-

nea urbana si suburbana )

Regiunea urbana

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9

HerastrAu

Sectorul II
Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22

..

499,893
100.0

40,821 46,082 297,626 85,522 29,842


8.2
9.2
59.5
17.1
6.0

421,305
100.0

32,017 35,597 252,086 74,698 26,907


7.6
8.4
59.8
17.7
6.4

10,251
8,801

322
404
413
617
579

6,239
7.5
287
338
408
615
587

7,058
11,615
9,234
10,705
2,942

455
955
790
1,002
350

481
850
953
1,206
514

82,672
100.0
6,137
7,738
8,191

111,114
100.0
5,357
6,547
13,774
19,372
11,935
15,941
11,884
16,806

9,498
150,128
100.0
13,117
9,446

5,887
7.1

9,189 10,126
8.3
9.1
340
279
380
513
1,131
1,200
1,904 1,953
845
927
1,242
784
1,477
1,086

1,583
761
1,721
1,189

11,802 13,403
7.9
8.9
756
525
629
668

48,010 16,398
58.1
19.8
3,691

4,422
5,064
6,167
4,971
4,408
6,609
5.197
5,993

1,343
1,803
1,700
2,034
1,825

6,138
7.4
494
771

606
818
839

1,228

486

2,350

851

1.768
1,884
463

526
620

61,952 21,463
55.8
19.3
3,016 1,238
3,459 1,482
7,497 2,732
10,857 3,437
6,360 2,631

8,384
7.5
484
713
1,214

3,012
2,663
2,894
1,374

1,067
1,189
945
379

93,488 23,644
15.7
62.3
9,028 2,045
1,908
5,405

7,791

1,488

9,037
6,487
9,769
5,470

127

1,221
1,172

5.2

763
836

60

www.dacoromanica.ro

TABELA 3 - urmare
GRUPE DE VARSTA

DIVIZIUNI

Totalul
populatici

TERITORIALE

de sex
masculin

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

.......

Crtingai
Regiunca suburbans
%

I. Brincasa
2. Colentina-Fundeni

3. Dudqn-Cioplea
4. Grivita
5. 416 Febr. 1933 8

6. Militari

7. 830 Dec

1947 8

Chiajna
9. Dobroeti
10. Pantelimon
1l. Pope4ti-Leordeni
8.

12. Row
13. Tudor

Vladhni-

rescu (Ghenccal1)

....

I
81-

..a.

ei

o
ep
2.

P.

506
1,039
800
878
783

34,089

1,847
1,679
2,613

2,047
1,975
3,248

11,350
9,083
24,063

3,357
2,264
3,492

980
533
673

77,391
100.0
10,871
11,543
11,060
9,297
10,493

5,139
6.6
579
425
594
803
742

5,829
7.5
599
486
724
916
758

48,636 13,193
62.8
17.0
6,788 2,136
9,195
1,053
6,762 2,123
5,585
1,558
6,117 2,024

4,594
5.9
769
384
857
435
852

7,406
8,779
5,496
2,446

563
650
522

624
873
539
310

19,581
15,534

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

Tr

88

2,589
1,952
2,267
2,179

12,372

Tudor-Vladimircscu

t-.

5,712
8,723
5,490
7,134
7,500

12,841

Sectorul IV

ie

8,

859
760
836
1,322
932

9,765

Serban-Vocla

'51

804
800
687
1,240
978

9,472
13,911

Circ. 29

261

78,588
100.0
4,415

8,804 10,485
11.2
13.3
410
480

15,401

1,924

2,146

7,470
19,794
5,852
7,386
6,714

851

1,947
644
829
692

1,057
2,369
732
1,017
754

1,685

204

1,150
2,464
3,088
707

145
311
391

73

525
112

2,462

383

368

66

4,300
5,352
3,165
1,372

1,591

1,451
1,500

946
402

45,540 10,824
57.9
13.8
2,753
584

468
404
324
101

2,935
3.7
188

8,756
4,509
11,453
3,256
4,145
4,435

2,060
830
3,180
985
1,126
674

515
223
845
235
269
159

845
555
1,313
1,752
385

219
160
352

129
63

1,383

288
227
410

www.dacoromanica.ro

98

78
124
39

260

68

296

TABELA 4. - POPULATIA DE SEX FEMENIN PE GRUPE


DE VARSTA

. GRUPE DE VARSTA

Totalul

DIVIZIUNI

populatiei

TERITORIALE

de sex
femenin

...
g

1....

A
7
V)

-=

aca

-n

vi-

o
so

....

..

Il

ca

4..,

II

MUNICIPIU (regiunea urbana gi suburbana )


%

Regiunea urbana
%

Sectorul I

Sectorul II
7.

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19
Circ. 21
Circ. 22

464,805
100.0

30,651 37,653 272,237 82,956 41,308


6.6
8.1
58.6
17.8
8.9

5,557

5.6
283
375
404
553
570

10,105
12,499
11,130

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
HerAstr6u ..

Sectorul III

39,380 48,232 315,544 93,220 45,538


7.3
8.9
58.2
17,2
8.4

99,647
100.0
7,917
10,275

Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4 ..
Circ. 5

Circ. II
Circ. 12
Circ. 13
Circ 14
Circ. 15

541,914
100.0

8,031
14.553

452

10,388
11,789
2,960

760
928

871

361

131,602
100.0
6,930
7.634
16,396
22,772

6,956
7.0
435
446
518
840
613
598
963
964
1,196
383

59,502 18,238
59.7
18.3

9,394
9.4
700

5,095
6,227
6,369
7,379
6,459

1,404
2,028
1,837
2,395
2,221

4,881
8,753
6,049
6,678
1,612

1,371

729

2,626
1,802
2.108
446

1,34(1

1,199
977
1,332
1,267

813
879
158

14,713

8,819 10,731
6.7
8.2
327
354
321
499
1,121
1,298
1,989
1,879
758
924

75,767 23,750 12,535


57.6
18.0
9.5
4,288
1,314
647
4,316
1,593
905
9,053
3,181
1,743
12,939
3 892 2,073
.8,392 2,850
1,789

19,371
15,720
17,734
10 330

1,298
700
1,380
1,035

11,309
9,116
10,281
6,073

151,349
100.0
11,560
11,317

1,623
997
1,827
1,220

11,143 13,872
7.4
9.2
501
625
561
704

67

3,380
3,143
2,960
1,437

1,763
1,764
1,286
565

$8,522 25,912 11,900


58.5
17.1
7.9
7,201
2,182
1,051
6,519

www.dacoromanica.ro

2,269

1,2641

TABELA 4 - urmare

..,,

*E1

F.

-tr

.0
En

Circ. 23
Circ. 25

Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29

Serban-VodA

T. Vladimirescu

Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Criingasi

1. BAneasa .

2. Colentina-Fundeni

3 Dudesti-Cioplea .
4. Grivita .
5. 416 Febr. 1933 a
6. Militari
3. 4 30 Dec. 1947 4
8. Chiajna

9. Dobroesti

10. Pantelimon

It Popesti-Leoideni

12. Rosu
13. Tudor -Vladirnirescu (GhenceaU)

J..

1
...

1
S
vt,

-tr

9,832
15,970
11,400
14,659
14,786

758
759
663
1,107
956

824
893
756
1,438
1,465

5,810
9,535
6,479
8,226
8,806

1,701
3,143
2,272
2,577
2,357

739
1,640
1,230
1,311
1,202

21,819
16,014
23,992

1,725
1,615
2,498

2,165
2,091
2,911

12,850
9,037
14,059

3,660
2,341
3,410

1,419
930
1,114

82,207
100.0
13,092
7,192

6,094
7.4
625
480
742
976
838

48,446 15,056
58.9
18.3
8,116 2,504
4,443 1,230
8,060 2,573
5,556 1,656
7,514 2,514

7,479
9.1

9,597
13,104

5,132
6.2
582
403
646
738
706

8,503
8,616
5,965
2,735

597
667
514
279

675

13,403

Regitmea suburbanA

co

Peste 60 ani

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Sub 7 ani

GRUPE DE VARSTA
Totalul
populatiei
de sex
femenin

871

4,867
4,987

540
347

3,401
1,502

671

1,532
607
451
144

43,307 10,264
56.2
13.3
2,141
548

4,230
5.5
248

8,496
3,695
11,376
3,378
4,529
3,613

1,844
740
3,0
955
1,217
635

787
358
1,199
309
444
234

211
132
297
311

133

81

81
132
168
58

249

79

8,729 10,579
11.3
13.7
467
496

15,017
6,633
20,123
6,009
8,106
5,899

1,773
854
1,962
596
870
703

2,117
986
2,542

1,691
1,074
2,511

195
119

320

2,964
724

314
447
82

374
537
117

832
555
1,394
1,501
386

2,458

347

372

1,411

187

636
1,382

1,573
1,484
1,059
463

77,109
100.0
3,900

771
1,046
714

1,265

68
www.dacoromanica.ro

791

TABELA 5. - MUNICIPIUL BUCURETI ; POPULATIA DUPA. LIMBA MATERNA

Limba materna
DIVIZIUNI
TERITORIALE

Totalul
populatiei

.3

?F
P4

MUNICIPIU (regiunca
urbani i suburbana )

'

.tr
;EI

.E.

21

V.

Xt1

MP

.ct

..--t

or?,
.g11

Zu
12

169,625 2,879
93.0
1.6

2,955
1.6

1,735 1,617

12,577

433

18,013
18,296

15,776
16,937

703
251

22,750

21,109

326
292
196
298

0.9
45
203
66
55

19,931

17,871

300
771

370
562
369
459
231

88

595

15,089
26,168
19,622

14,346
24,600
18,996
21,574
5,839

185'
451

152
241
100

43
99
47
464

182,319
100.0

14,054

22,494
5,902

93.7

36
164
76
145

242,716 211,076 22,631


100.0

%Circ. 12

Sectorul I

II

.-3

12

886,110 822,196 33,358


100.0
92.8
3.8

Circ. 11

,0

5,147 4,365 2,094 2,107 1,169 6,669


0.6
0.5
0.2
0.2
0.1
0.8

Regiunea urbanA

Sectorul

c5

8,993
1.0

0.9

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
HerAstdu

xtl

PS

0.7

3.2

Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

,02

1,041,807 976,180 33,516 9,383 5,348 4,501 2,232 2,167 1,215 7,253
100.0

co

'V

12,287
14,181

87.0
9.3
10,446 1,063
10,197 3,465

0.5

I.0

0.4

0.2

697
0.4
63

542
0.3
38

109
81

74

90
96
71
113

48

2,228 1,236 2,013

193
114
21

0.9
352
176

37
5

0.5
149
115

0.8
38

www.dacoromanica.ro

15

0.2

0.1

433 1,836
0.2
38

164

61

77
65

217
270

66
130

55
28

318

28
66
29
50

37
90

1.0

121
191

344
112
80

21
13
9

562

755

289

1,921

0.2
89
39

0.3

0.1

22

23

0.8
105

19

19

136

17
9

19

------5

TABELA 5 - urrnare

Limba materna

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

35,314
27,604
34,540
19,828

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25

Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29

$erban-Vocla
Tudor-Vladimirescu

Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37

Circ. 38
Crangasi
Regiunea suburbans

1. Baneasa
2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea . .
4. Grivita
5, a 16 Februarie
1933

6. Militari
7. .30 Decemvrie
1947

8. Chiajna
9. Dobroesti
10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12. Row
13. Tudor-Vladimirescu
(Ghencca II) ....

*) (Sub 0.1%

4..

<

6,751

194

36,942 4,010
20,778 4,772

256

113
154

325

216

34,106
407
23,621 1,641
32,809
442
19,386
80

183

152
230
79
28

452
179
111

129
125

28
44
82

86
104

119

53

84

1,006

104

232

521

61

301,477 288,601 5,577 2,485 1,381


100.0
95.7
1.8
0.8
0.5
24,677
22,151 1,358
469
233
20,763
18,387 1,144
346
196
19,304
18,521
296
154
44
29,881
28,149
843
328
238
21,165
27,500
27,158
41,400
31,548
58,081

19,618
26,889

809
134
305
430

249

127
108

31

36

62

152
25

390
0.1
42

601

459

0.2

0.2

71

59
30

104
45
35

67
86
26
50

25
81

46
30
44

93
32
27
49

149
161

212
76
88

48
28
54
7

49

267

59

16

108

25

152,894 2,271 1,325


100.0
95.8
1.4
0.8
23,963 22,292
441
350
205
211
18,735
18,052
807
245
24,463 22,657
18,730
49
42
18,894
244
22,220
493
23,597

795
0.5
348

345

234

351

0.2

0.1
64

0.2

77
153
6
127

13
71

26,107
40,400
31,053
57,326

128
130

152

210

159,598

48

69

86

19

21

50

120

13 E

4, 74,
'7, ,o

<

..15.

.20
e

CI4

24

u
0
/...

42
36
52
37
46
23
11

196

487
194
168

272
274
89

254 1,722
0.6
40
239
34
407
15

37
33
15
35

23
9
13

173
176

, 109
92
190
150
49
137

193 1,190
0.1
0.7
56
278
114
23
54
306

7
110

31

12

16

57

74

26

246

20

15

12

39
37

24
4

9
7

70

15,467
17,066
11,308
5,102

169
85

115

71

32
35

22

42

15

155,697 153,984
98.9
100.0
8,315
8,148
30,418 29,821
14,103
14,005
39,917 39,435

158
0.1
36

390
0.3
47

201
0.1

136

138

60

46

le

21

16

27

71
16

88
12
130

57

46

24

284

69

32

7
22
2
12

2
20

55
150

11

12

71

29

42

15,909
17,395
11,461
5,181

11,861
15,492

11,824
15,437

12,613

12,403

3,376
2,224
4,975
6,052
1,431

3,366
2,219
4,948
6,037
1,424

4,920

4,917

25

-- - --- 5

10
1

2
5

www.dacoromanica.ro

- - - 44

32

65
23

72

584
0.4

13

23

-- - -- --- - - --- - - - 5

4
2

12
5

---

HI,.-.3 III, HI

22,791

MI

,,

MI

.1
=,,,

----------------7

111111

30,170
42,144
26,648

,'

RI

,..

1111111

Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

:F,

m
oo

,o-

1111

C4

cM

'V.,

111111

so

xis

x.,

II

Totalul
populaliei

DIVIZIUNI
TER ITORIALE

TABELA 6. - NESTIUTORII DE CARTE DE 7 ANI


REPARTIZATI PE SERE

$1

PESTE

Total
DIVIZIUN1
TERITORIALE

Cifre abs.

MUNICIPIU (regiunea
urbana si suburbmia)
%

Regiunea urbana

100

61,295
10,450

410
474
488
796

Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
Herastr5u

Sectorul II
1,1

Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
18
19

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22

16,769

63,600
79.1

76.3

12,129

49,166

19.8

80.2

13.0

1,991

8,459

19.1

80.9
347

807

0.5
0.6
0.6
1.0
1.0

63
45
58
78
119

429
430
718
688

571

0.7

145

1,518
1,777
2,697
912

1.9
1.1

266
385
570
262

426
1,252
1,392
2,127
650

18,839

23.4

3,690

15,149

19.6

80.4

46
104
571
1,040

306
493
2,265
3,597

262

1,221

2.2
3.4

100.0
12

Femet3in

20.9

100.0

Circ.
Circ. 2

Circ.
Circ.

80,369
100.0

100.0

.%

Sectorul I

Circ.
Circ.

Masculin
%

0.4
0.7

352
597
2,836
4,637
1,483

5.8
1.8

1,990
962
3,325
2,657

2.5
1.2
4.1
3.3

304
126
712
525

1,686
836
2,613

23,539

29.3

4,904

18,635

100.0
695

20.8

79.2

0.9

101

927

1.2

188

594
739

72

3.5

www.dacoromanica.ro

2,132

TABELA 6 - urmare

Total
DIVIZIUNI
TERITORIALE

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-Voda

Tudor-Vladimirescu

Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33

Circ. 34
Circ. 35

Cifre abs.

Masculin

Femenin

434

2,033
1,086
926
2,394
1,280

2.5
1.4
1.2
3.0
1.6

4,568
3,251
6,379

5.7
4.0
7.9

618
1,853

3,747
2,633
4,526

8,467
100.0
626
724
868
1,340
1,005

10.5

1,544

6,923

18.2

81.8

0.8
0.9

76
324

550
400

1.1

101
243

1,599
899
795
2,035
1,068

187
131

359
212
821

1.7
1.3

112

767
1,097
893

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

953
887

1.2

125

1.1

1,120

Cr5nga$i

944

1.4
1.2

155
165

243

828
732
955
701

23.7

4,640

14,434

Regiunea suburbana

Grivila

19,074
100.0
916
4,151
2,295
3,284

6. Militari

1,486
1,552

1. 136neasa

2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea
4.

5. X16 Fcbruarie 1933 *


7.

30 Decemvrie 1947

8. Chiajna
9. Dobroe$ti
10. Pantelimon

24.3

75.7

1.1
5.2

227
1,137

2.9
4.1
1.8
1.9
1.4

743

689
3,014
1,552
2,721
1,194
1,235
904

231

1,326
223

1.0
0.5
0.9
1.6
0.3

687

0.9

1,155

836
420
743

11.. Popesti-Leordeni
12. Rosu
13. Tudor- VJadimirescu
(Ghencea 11)

73

www.dacoromanica.ro

563
292
317
251

207

605
265
536

334

992

53

170

130

557

155

TABELA 7. - PROPORTIA NESTIUTORILOR DE CARTE FATA DE TOTALUL POPULAT

DE 7 AM $I PESFE

Populatia totalA dela


7 ani in sus

DIVIZIUNI
TERITORIALE

4-

"a]

Mas-

culin

Femerlin

Popula is dela 7 ani in


sus nq iutoare de carte
Mas-

Total

culin
In

Femenin

Proportia neltiutorilor
de carte
Total

Mas-

culin

MUNICIPIU (regiunea
urbana ai suburbana )

961,606 459,072 502,534

80,369

16,769

63,600

8.4

Regiunea urbana

823,442 389,288 434,154

61,295

12,129

49,166

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

170,875
13,449
17,234
17,479
21,580
18,782

76,785
5,815
7,334
7,778
9,634
8,222

94,090
7,634
9,900
9,701
11,946
10,560

10,450
410
474
488
796
807

1,991
63
45
58
78
119

8,459
347
429
430
718
688

14,182
24,342

6,603
10,660

7,579
13,682

571

145

18,072
20,564
5,191

8,444
9,703
2,592

1,518
1,777

266

9,628
10,861
2,599

426
1,252

2,697
912

385
570

1,392
2,127

4.0
6.2
9.8

262

650

13.1
17.6

224,708 101,925 122,783


11,620
5,017
6,603
13,480
6,167
7,313
27,918
12,643
15,275
38,361
17,468 20,893
25,045 11,090 13,955

18,839
352
597
2,836
4,637

3,690
46

15,149
306

8.4
3.0

3.6

104

493

4.4

571

2,265
3,597

10.2
12.1

1.7

5.9

18,075
15,020
16,354
9,295

1,990

1,221
1,686

962
3,325
2,657

126

278,532 138,326 140,206


23,651
12,592 11,059
19,573
8,817 10,756
17.742
8,668
9,074
28,322 13,111
15,211

23,539

4,904

695
927
2,033
1,086

101

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
Herdstrau
Sectorul

Circ.

II
11

Circ. 12
Circ. 13

Circ. 14
Circ. 15

Circ.
Circ.

32,774
26,120
31,683
17,707

16
17

Circ. 18
Circ. 19

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25

14,699
11,100
15,329
8,412

9,078

19,815
25,153
25,224
37,828
28,254
52,970

31,476

21,494

Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34.
Circ. 35

149,327
22,802
17,907
23,223
17,353
22,149

72,252
10,292
11,118
10,466
8,494
9,751

77,075
12,510
6,789
12,757
8,859

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

14,749
16,078
10,425
4,641

6,843
8,129
4,974
2,185

7,906
7,949

138,164
7,438

26,721
12,398

Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Cir6. 29

Serban-VodA

Tudor.

Tudor Vladimirescu

Crfingai

Regiunea suburbana
1. Baneasa

2. Colentina-Fundeni
3. Dudevi-Cioplea

11,601
11,394
17,734
13,855

10,737
13,552
13,830

20,094
14,399

1,483

926
2,394
1,280
4,568
3,251
6,379

1,040
262
304
712
525

188

434
187
131

359
212
821
618
1,853

18,635
594
739
1,599
899
795
2,035
1.068
3,747
2,633

4,526

3.7

12.7

/.4

3,1

11.3

6.1

2.6

9.0

3.0
2.8
2.8
3.7
4.3

1.1

0.6
0.7
0.8

4.5
4.3
4.4
6.0

1.4

6.5

6.1
3.7
10.5
15.0
8.5

2.9
4.7
11.5

3.8

4.7
9.5
5.1
12.1
11.5
12.0

2.2
2.5
4.6
5.9
10.1

0.9
4.5
6.0
2.4
2.1
1.1

5.6
9.2
14.5
19.6
25.0
12.3
4.6
6.7
14.8
17.2

8.7
51.-i

4.6
6.2

5.6
16.0
22.9

3.5

13,3

0.8
2.1

5.4
6.9

5.0
1.4

17.6

1.4
3.1
1.9
4.6
4.5

7.4
15.0

5.9

5.9

7.7
18.6
18.3
21.1

1,097
893

5.7
2.7
4.0
3.7
7.7
4.5

0.7
2.9
1.0
2.9
1.1

9.0
4.4
5.9
6.0
12.4
7.2

125
155
165
4'43

828
732
955
701

6.5
5.5
10.7
20.3

1.8
1.9
3.3
11.1

10.5
9.2
17.5
28.5

4640

14,434
689

13.8

6.6

12.3
15.5
18.5

5.7

21.1
20.1
22.8
26.9

8,467
626
724
868
1,340
1,005

1,544
76
324
112

5,451
2,456

953
887
1,120
944

69,784
4,005

68,380
3,433

19,074
916

13,477
6,619

13,244
5,779

4,151
2,295

12,398

836
2,613
2,132

Femenin

101

243

227
1,137
743

www.dacoromanica.ro

6,923
550
400
767

3,014
1,552

2.1

8.4
11.2

TABELA 7 - urmare
Populatia totalll dela
7 ani in sus
DIVIZIUNI
TERITORIALE

4. Grivita

* 16 Februarie 1933
6. MI litari
7. . 30 Decemvrie 1947*
5.

8. Cbiajna

9. Dobroesti

10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12. Rosu
13. Tudor-Vladimirescu
(Ghencea II)

Total

Masculin

36,008
10,621
13,793
11,218
2,977

17,847
5,208
6.557
6,022

1,960
4,350
5,214

Fe-

menin

Populalia dela 7 ani in


sus nestiutoare de carte

Proportia nestiutorilor
de carte

Total

Total

Masculin

Femenin

Masculin

Femenin

2,721

9.1

292
317

1,194

15.0
22.1

251
231

904
605

14.0
11.3
10.3
28.1

3.2
5.6

1,481

3,284
1,486
1,552
1,155
836

563

7,236
5,196
1,496

4.8
4.2
15.6

17.1
17.4
40.4

955
2,197
2,517
642

420
743
1,326
223

155
207
334
53

265
536
992
170

21.4
17.1

15.4
9.6

27.7
24.4

1,276

1,005
2,153
2,697
634

25.4
17.5

12.4
8.4

39.4
26.5

4,190

2,079

2,111

687

130

557

16.4

6.3

26.4

18,161
5,413

www.dacoromanica.ro

1,235

TABELA

NESTIUTORII DE CARTE DE 7 ANI $1 PESTE PE

ani In sus

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Total neltiutori
de carte dela 7

GRUPE DE VARSTA

GRUPE DE VARSTA

1"

01

-.

t-

1
al

SI
cl,
c,4

1
,..,

--.

ct

..,
ii
so as.

vl

MUNICIPIU (regiunea urbalia qi subur-

bana)
%

80,369 3,093 4,326 11,151 33,404 17,177 11,218


100.0
3.8
5.4
13.9
41,6
21.4
14.0

Regiunea urbana

61,295 2,036 3,068


100.0
3.3
5.0

Sectorul I

10,450
100.0
410
474
488
796
807

417
4.0

571
1,518
1,777

11

Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3

Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ, 9
IlerastrAtt ..
Sectorul II

2,697
912

Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

18,839
100.0
352
597
2,836
4,637
1,483

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

1,990
962
3,325
2,657

Circ. 11

Sectorul III

Circ 21
Circ. 22

<

23,539
100.0
695
927

2
3

5
14
9

77
51
171

74

8,529 25,137 13,483


13.9
41.0
22.0

9,042
14.8

620
5.9
20

1,581

1,269
12.1

14
23
22

113
104
148
117

234
235
326
265

195
211

44
32
93
117
173

82

680 1,036
3.6
S.5
2
14
19
26
47
116
235 314
26
49
101
19
102
129

15.1

99

57
68

42
44

165

121

196

176

213

75

661

286
345

45
190
187
347
78

864
1,078
387

643

2,265
12.0

7,481
39.7

81

4,245
22.5
42
132
733
1,037
338

3,132
16.6
24

368
168
439
298

195

76
263
526
207

1,073
1,796
528

103

202
152
448
310

778
380
1,376
1,184

438

66

9,997
42.5
290
354

5,167
22.0

195
153

39

77

213
285
96

3.0

4.4

3,434
14.6

29
77

140
160

77

2,107
20.2

193

189
177

705 1,047
16

4,456
42.6

www.dacoromanica.ro

177

765
583

131
165

167

604
729
335

3,189
13.5
97
155

'E

cc*

os

aos

CK

01

4,

200
237

`3

t....

CI

peste

.q

...

cr,

eo

11

2.3.5

GRUPE DE VARSTA
...,

65 ani si

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Total netiutori
de carte dela 7
ani in sus

TAI3ELA 8 - urniari

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Scrban -VodS

T. Vladimirescu
Sectorul IV .
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Crangasi

2,033
1,086
926
2,394
1,280

60

104

10
10
61

42

25

38
61
63

4,568
3,251
6,379

203
89
223

303

8,467
100.0
944
626
724

234
2.8

166
215

447
220
236
678
262

472
224

443
379
1,389

2,000
1,496
2,748

1,129
743
1,156

436
560

1,249
14.8

3,203

1,964
23.2

1,452

21
12
38

365
4.3
87
26
28
43
48

190
93
93
166
323

84
75
60
142
226

13
13

36
30

107
91

309

18

24

90

279

43

43

113

421

255
240
306
298

285
208
170
202

19,074 1,057 1,258


5.5
6.6
100.0
916
55
66

2,622
13.7

8,267
43.3
396

3,694
19.4

2,176
11.4

178

89

1,747
880
1,414
652
700
563

681

421

390
809
384
333
216

252
437

169
72
112

.143

868
1,340

1,005
953
887
1,120

Reglunca suburbans
1. 136neasa .

2. Colentina - Funideni

3. Dudesti-Cioplea .
4. Grivita
5. 4 16 Febr. 1933 *
6. Militari
7. o 30 Dec. 1947*.

8. Chiajna
9. Dobroesti
10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12. Row
13. T. Vladimirescu
(Ghencea 11) .. .

282

940
396
326
956
491

73
3

4,151
2,295
3,284
1,486
1,552
1,155

304

836
420
743
1,326
223

44
30

687

155
131

55
110
21

222
108

320
237
135
72
78
52

105

122
145
323
136
122

132

678
381

358
151

128
192

71

64
28
39
117

16

45
110
231
23

42

34

85

32

78

108

www.dacoromanica.ro

37.8
388

284
199
369

583
371

308
209
363
565
103

367

181
211

571

17.1

172

203

III

31

36
87
128
43

105

54

214

TABELA 9. - REPARTLTIA PE GRUPE DE VARSTA A POPULA11EI


DE SEX MASCULIN NE$T1UTOARE DE CARTE

de carte
de sex

masculin

.E
-

aos

-;

il

,4

,...,1

-6

a.

-d,

ci,

?,,

41

-,.. c,

.4.

.- %

65 ani i
paste

DIVIZIUNI
TERITORIALE

20-29 ani

GRUPE DE VARSTA
Total
neltiutori

"

MUNICIPIU (regiunea urbane i suburbann )


%

Regiunea urbane
Sectorul I

Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

16,769
100.0

1,335 1,534 3,350 5,874 2,843 1,833


8.0
9.1 20.0 35.0 17.0 10.9

12,129
100.0

845 1,024 2,597 4,195 2,094 1,374


7.0
8.2 21.4 34.6 17.3 11.3

1,991

183

100.0

9.2

201
10.1
2
2
2

319
16.0

757
38.0

337
16.9

27

16

11

9
14

4
18

119

2
2

15

24
26
32
38

11
5

26

30

96
30
45
48
24

63
45
58

78

Circ. 6
Circ. 7

145

266

39

Circ. 8
Circ. 9
HerAstrilu

385
570
262

24
72

4
29
47
74

35

30

3,690
100.0
46
104

292

364
9.9

Sectorul II
Circ. 11 V
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19
Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22

571
1,040
262

7.9

16
14
107

4
42

24
109
175
215
98

416 1,386
11.3 37.^
11
26
5
26
46
234

12

32
70

27
24
54
24

107
51

706
19.1
4
21

526
14.3
4
32

361

122
196

113
126

78

50

62

126
56
274
205

50
26

35
17

122
115

89
48

14

13

116
45

304

41

23

29

126

12
77
58

11

525

4
43
53

4,904
100.0

280
5.7

365
7.4

791
16.1

467
9.5

101
188

15

5
17

712

79

134

14

194
9.7

107

46

1,406 1,595
28.7 32.5
40
35
33
33
70

www.dacoromanica.ro

28

TABELA 9

urmare

GRUPE DE VARSTA
DIVIZIUNI
TERITORIALE

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29

Sectorul IV

de sex
masculin

Circ. 36

Circ. 38
Crangasi
Regiunca suburbani
%

1. Baneasa
2. Colentina-Fundeni
3. DudeW-Cioplea

4. Grivita

5. 4, 16 Febr. 1933 ,

Miiitari

t 30 Dec 1947 .

8. Chiajna
9. Dobroeti
10. Pantelimon

11. Pope5ti-Leordeni

12. Row
13. Tudor Vladimi-

rescu (Ghencea II)

--.

lc-

a0

??

o
C1

38
95
15

212
48
46

20

19

15

58

133
65

359

212

12

821

73
34

77
46

145

198

96

121

903

456

90

94
6.1

456
29.5

457
29.6
76
36

618
1,853

5.8
34

40
6

60

35

35

2
5

20
263

101

9
6

13

243

16

17

40

11

753 1,679
16.2 36.2

749
16.1
36

459

145
101
121

96
65
66
36
28
25

231
155
207

17

334

33

40
246
158
110

77
366

h8

24

9.9
23

21

239
172
112

24
26

113
122

83
72
100
134
27

31

15
35
8

62

26

10

53

23
16
32
45
6

130

15

11

80

11

35

510
11.0
26

14
37

260 187
16.8 12.1
41
22

40
37

490
10.6

17
16

104
73
80

75
25

40
23

4,640
100.0
227
1,137
743
563
292
317
251

32
20

175
122
197

17
31

22

19

23

30
45
99

39

36
48
28
59

26
33

332

85
19
30
83
37

13

59
9

so

28

110
37

w 2.a

iri 0.

23
43

13

135

15

16
39

25
149
70
57
22

-".

a0

vl

20
2
4
29

112
125
155
165

Circ 37

:I,

,-..,

1,544
100.0
243
76
324

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

7.

187
131

Berban-Vocla

.=

.r..

...

434

TudorVladimirescu

6.

Total
nestiutori
de carte

www.dacoromanica.ro

75
60

46
23
30
50

45
7

TABELA 10. - REPARTITIA PE GRUPE DE VARSTA A POPULATIEI

MUNICIPIU (regiunea urbanI 8i suburbanA)

Regiunea urbana
.

Sectorul I.
Circ.

1/
1

Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4

Circ. 5 ......
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
Herastrdu .
Sectorul II

Circ.

13

Circ. 14
Circ. 15
Circ. 18
Circ. 19
Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22

a
a

..ta"

.
1

en

50-64 ani

J,

t"

30-49 ani

a
a

*E L'

tj,
el

ne, "i;

m 0.

49,166 1,191 2,044 5,932 20,942 11,389 7,668


100.0
2.4
4.2 12.1
42.6
23.2
15.6
8,459
100.0
347
429
430
718
688

234
2.8

419
5.0

18

2
12

12
21
19

36

426

1,252
1,392
2,127
650

38
27

1,221

Circ. 16
Circ. 17

.a.
ta

63,600 1,758 2,792 7,801 27,530 14,334 9,385


100.0
2.8
4.4
12.3
43.3
22.5
14.8

15.149
100.0
306
493
2,265
3,597

Circ. 11
Circ. 12

a
a

20-29 ani

GRUPE DE VARSTA

13-19 ani

fcmenin

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Total netiutori
de carte de sex

DE SEX FEMENIN NESTIUTOARE DE CARTE

99
39

388
2.6

2
3

33
128
12

1,686
836
2,613
2,132

60

18,635
100.0
594
739

425
2.3

1,262

3,699

14.9
72
102

43.7

90
139
102

209
294
227

99

189

63

181
168

237
72

552
689
863
289

254
275
536

672 1,849
4.4
12.2

6,095
40.2

28

. 64
70
99
52

13

70
71

151

217
410

839
1,435
450

162
173

15

59
76

118
95

341

2l0

22
74
180
36

80
54

177

141

264

682 2,028
3.7
10.9
27
100
44
127

163

1,770 1,075
20.9 12.7
46
33
63

39

68

40

151

103
146

170

144

41
163
163

293
54

3,539 2,606
23.4 17.2
20
38
111
611
841

135

288

273

652
324

388

333

151

151

1,102
979

643

350
250

8,402
45.1
255
284

81
www.dacoromanica.ro

468

491
603

4,376 2,722
14.6
23.5
116
137

91

138

r.
I

40

Circ. 29
Serban Voila
T. Vladimirescu

90

13

48

3,747
2,633
4,526

130
55
127

145
62
182

383

6,923
100.0

144
2.1
39

271

793
11.5
87

732
955

deni .

4. Grivita

5. 4 16 Febr. 1933 4

6. Militari
7.

162

893
828

3. Dudesti-Cioplea .

4 30 Dec. 1947 ii

8. Chiajna

9. Dobroqti

10 Pantelimon
11. Popeti-Leordeni
12. Ro1u

13. T. Vladimirescu
(Ghencea I1)

33
41

767
1,097

1. Bilneasa ..
2. Colentina-Fun-

eq

64
36

400

Regiunea suburbara
%

.3

6
32

550

Cranga4i

ON

701

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

Iii

.3

,..

CA

1,599
899
795
2,035
1,068

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

4
0,
el

es

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28

Sectorul IV

1
o

-O.

2
12

3.9
52
24

142
147
157

234
486

23
36

125
60
123

22

31

82

12
9
12

34
24

96
75

17

51

30

30

94

728
348
280
823
426

954

2,746
39.7
312
248

1,704
24.6

169

6,588
45,6
319

3,014
1,552
2,721
1,194
1,235
904

155
85

185
127
98

432
223
248

1.381
641
1,242

33
51
12

46

130
104
166

605
265
536

27

32
8

170

557

27

23

992

82
78

233
212
266
261

92

25
80
10

149

273
323
251
362

40

13
16
38

959

280

30

45
29

621

324
484

567
3.9

74

206
595
225

1,668
1,298
2,292

14,434
100.0
689

748 1,869
5.2
12.9

362
201

143

65 ani Si
peste

GRUPE DE VARSTA

50-64 ani

femenin

DIVIZIUN I
TERITORIALE

Total nestiutori
de carte de sex

TABELA 10 --- urinate

243
164
180
397
199

467
363
480
1,265
18.3
62
69
58
135
198

245
185
135

178

2,945 1,717
20.4
11.9
142
66
325
187

540
587
441

536
289
688
309
273
170

85
29

225

138

137

78
186

49
82
164
26

98
29
72
93

17

263
431
76

79

305

79

82
www.dacoromanica.ro

371

136
175

86

35

44

OCUPATTI

B 7;

Q
'

Nu au nici o
ocupatie

:=

Alte
ocupatii

for

Comercianti
sau

Salariati de
Stat, judet,
comuna

Salariati la
intreprinderi

Meseriasi
sau salari-

atii for

Profesiunea sau ocupatia neltiutorilor de carte


Agricultori

DIVIZIUNI TERITORIALE

Totalul
nettiutorilor
de carte dela
7 ani in sus

TABELA 11. - REPARTITIA NE$TIUTORTLOR DE CARTE PE PROPESIUM


PRINCIPALE

MUNICIPIU (regiunea urbana


si suburbanft )
Regiunea Urbana

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
HerAstrAu

Sectorul II
..

Circ. 11
Circ. 12

--

80,369
100.0

4,067
5.1

2,295
2.9

10,057
12.5

1,823
2.3

815
1.0

12,710
15.8

48,592
60.5

61,295
100.0

1,610
2.6

1,824
3.0

7,749
12.6

1,625
2.7

682
1.1

10,760
17.6

37,045
60.4

10,450
100.0
410
474
488
796
807

192
1.8

310
3.0
4

1,021

289

24
6
11

571
1,518
1,777

89

14

26

138

2,697
912

23

80
88
78

18

18,839
100.0
352
597

106

582
3.1

8
8

0.6
2
3

2.8

209
2.0

2,973
28.4

5,456
52.2

39

17

15

40
76
92

4
4
29

10
23
28

215
305

251

103
128
157

344

22

19

191

332
446

47
26
49

2
18

215
386
338
498
230

868
1,060
1,626
558

3,512
18.6

11,443

0.9
12

186
210

107
323

26

9.8

204
319
72
2,767
14.7
22
14

www.dacoromanica.ro

51

25

263
1.4
35
9

35
102
6

166

178

60.7

TABELA 11 - urmare
Profesiunea sau ocupatia nestiutorilor de carte
7 -C.: '0

'M

DIVIZIUNI TERITORIALE 730. 0


2 2,.....,

m.g,
G

.c

F....
.

5-

Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

2,836
4.637

Circ. 16
Circ. 17

1,990
962
3,325
2,657

23,539
100.0
695

1,483

Circ. 18
Circ. 19

Scctorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-Vod3
Tudor-Vladimirescu
Sectorui IV

2,394
1,280
4,568

4147
.7,-..-f....

r. n.

....0-

.6 7,

T.

138
83
45

450

21
25
3

4
29

.=

.7;:t g

g31

rn cl)

cn .F.

.0

40
46

168

23
43
10

47

300

10

17
10

13
7

78
20

42

180
53

80
301
562

1,042

638

3,206

599

4.4
23
9
69

2.7

13.6
75
78
575

2.5

202
0.9

32

14

72
1

15

29
47
32
15

40
97

16

170

60
15

17
14
15

29

374
93
720

50
30
72

3,251
6,379

40
38
146
74
202

45

431
723

67

13

74

22

8,467

270

294

755

474

100.0

3.2

3.5

8.9

626

18

105

Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

724
868
1,340

197

37

55

15

17

25

1,005

48

52
197
45

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

953
887
1,120

2
25

39
23
38

Crithgasi

Rcgiunea suburbanI

I. Blneasa

2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea
4. Grivita
5. ii 16 Februarie 1933 s

6 Militari

7. .1 30 Decemvrie 1947

8. Chiajna
9. Dobroesti
10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12. Row
13. Tudor-Vladimirescu
(Ghencea 11)

944

2
1

19,074

2,457

100.0

12.9

916
4,151
2,295
3,284

70
297
320
68
48

1,486
1,552
1,155

66

38
35
88
140

36

206
172
319

427
1,093
594
568

201

61.9

252

37
27
184
34

134
336
63
170

259
398
847
688

113
107
105
75

696
614
837
646

1,950

11,547

10.2
157
389

2,670

227
196

2,496

41
73
47

34
7
18

24
10
3

411

286
422

11

51

30
47
10

10
9
8
7

125

63.3
283

229

276
44

38
12

14,909

12.5
253

15.7

14
25

11
11

2,943

1.1

510

1,287
467
2.191
1,567

18

12.1
83

18

323
384
504
431

5.6

28

1.819
2,838
844

355

5,237

133
0.7

736
383

1,332

13

83

1,401

176
169
461
203
159

418

71

140

912
15

4
6

123

687

105

141

60.5
577

1,094

97
100
64
80
30

4,278

148
153
168

836
420
743
1,326
223

www.dacoromanica.ro

g E.
0 5

105
1.2

208

149
158
375

= 17

1,685
789
2,943
2,249

2,308

.i.i '2

200
277
615
268
432

18

471
2.5
12
41

:5-1

870

11

=:'

t7

lr:8

IE

'?:''''

,.,

Ti ,I0
.-.0 0

9
35
27
149
648

Circ. 31

^73

927
2,033
1,086
926

1.:

7'11 ,
.p.:-' 2
ty, 0.

1,151

572

abs.

T>

E.

MUNICIPIU
(regiunea urbanA $i suburb. )..

Num8rul
gospodlriilor

DIVIZIUNI
TERITORIALE

326,029 100.0

2.9

Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29

280,804 86.1

3.2

T.-Vladimirescu

Sectorul I......
Circ.

Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9

4,051
8,558
6,519
7,482
1,664

HerAstrau

Sectorul II ..
Circ. 11

Circ 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25

Circ. 26

. . .

------

78,430 24.1
4,123
4,474
10,103
13,797

3.4
3.0

2.9
3.2
1.7

Regiunea suburb.

8,591

11,010
9,037
10,954
6,341

93,024 28.5
7,318
6,732
6,342
10,313
6,985

--

3.4
6.0
4.6
3.8
2.8

43
2.9
4.4
2.9
3.1

2.7
6.9
4.0
2.9
4.6
3.4

86

-/0

9,140

Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

58,787 18.0 3.8


5,022
10.5
5,852
5.6
5,921
6.3
7,332
4.5
6,386
3.8

n,

abs.

9,389
8,177
14,046

Serban-VocIA

Regiunea urbani

Cifre

14,582

-------

50,563 15.5
8,291

4.648
8,043
5,943
7,734
5,466
5,054
3,767
1.617

Criinga$i

1. Bdneasa ....
2. Colentina-

Fundeni ....

revin la o cladire

Cifre

el

Nr. gospod. ce

TERITORIALE

Nr. gospod. ce

NumArul

gospodlriilor

DIVIZIUNI

revin la o clddire

TABELA 12. - MUNICIP/UL BUCURESTI p NUMARUL GOSPODARIILOR $I RAPORTUL LOR LA CLADIRI

6;'.6,

2.5
3.2
2.9
1.5
1.9
3.5
6.5
4.4
5.0
2.8
3.4
2.8

2.7
2.3
2.0
1.7

45,225 13.9
0.7
2,219

1.8

8,810

2.7

17

3,724
12,176

1.1

3.7

1.6
1.8

3,694
4,786

1.1
1.5

2.3
1.7

3,867

1.2
0.3
0.2
0.4

2.6
1.3
1.3
1.8

3. Dudesti-Cioplea

4. Grivila
5.

.16 Feb.ru'arie 1933 * ..

6. Militari ....

7. .30 Decem8.

vrie 1947 ...


vrie
Chiajna ....

9. Dobroetti ..

801

10. Pantelimon .

552
1,394

11. Pope$ti-Leordeni
12. Ro$u

1,380
370

0.4
0.1

1.2
1.2

13. Tudor - Vladimirescu


(Ghencea II)

1,452

0.5

1.1

www.dacoromanica.ro

TABELA 13. -MUNICIP1UL BUCURE5T1 : NUMARUL CLADIRILOR, CORPURILOR DE CASA, APARTAMENTELOR $I

Numhrul inchperilor

Cifre
abs.

tamentelor

DJVIZIUNI
TERITORIALE

Numhrul apar-

Nurndrul
clddirilor

Numhrul corpurilor de cash

INCAPERILOR

MUNICIPIU (regiunea urban( gi suburbana)


113,290 100.0 148,600 343,019 759,268
Regiunea urband

87,027

76.8 116,333 294,107 669,842

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

15,294
476
1,040
939
1,614

13.5

Circ. 6
Circ. 7

1,199
2,808

Circ. 8
Circ. 9
Ilerastrau

1,691

2,231

2,312
984

Sectorul II
Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

22,863
687
972
2,684
4,903

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

3,837
2,045
3,727
2,020

Sectorul III

34,238
1,066
1,702
2,152
2,243
2,048

Circ. 21

Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26

1,988

-----------

20.2

30.2

20,294
638
1,314
1,269
2.310
2,518

58,862 158,529
6,294 19,860
5,682 18,513
6,148 19.587
6,842 18,199
6,083
19,254
3,795
7,995
6,406
7,869
1,748

1,557
3,250

2,904
3,357
1,177

31,814

12,594
21,187
12,304
13,687
3,344

823
1,230
3,960
6,776
2,806

83,139 177,469
5,222 13,453
5,900 14,230
10,674
19,864
14,181
27,302
8,346 20,764

5,054
2,808
5,354
3,003

11,606
8,774
11,785
6,651

44,714
1,360
2,564
3,160
3,068
3,033

23,284
23,484
23,888
11,200

99,282 212,227
8,873 25,062
6,921
17,894
6,926 13,371
10,550 24,200
7,830
18,720

87

www.dacoromanica.ro

Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-Vocil
Tudor-Vladimirescu
Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

3,816
2,566
4,833
5,995
7,817
14,632
1,276
1,061
1,611

2,142
2,285

Circ. 36
Circ. 37

1,959
1,850
1,642
806

Circ. 38

Crangasi

Regiunea suburbans
1. Baneasa
2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea

4. Gri ita

5. 016 Fcbruarie 1933 8


6. Militari

7. II 30 Decemvrie 1947 I

8. Chiajna
9. Dobroesti
10. Pantelimon
11. Popesti-Leordemt
12. Rosu

13. Tudor-Vladimirescu
(Ghencea 11)

26,263
1,221

5,303
2,387
6,882
1,580
2,830
1,515

630

411
788
1,120
303
1,290

------------

12.9

23.2

4,728
3,325
6,784
6,951
9,741
19,511
1,799
1,673
2,268
2,775
3,044

Numarul Incaperdor

/i

Num5rul apar-

Cifre
abs.

tamentelor

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Num 5rul cor-

Numarul
cMdirilor

purilor de casa

TABELA 13 - urmare

9,748
7,594

18,689
21,013

15,453
9,658
15,729

26,082
19,028

28,168

52,824 121,617
8,620 23,031
4,769 13,386
8,544 22,161
6,048
12,064
8,039 17,691

2,523
2,383
2,067
979

5,723
5,524
3,879
1,678

11,875
11,452
7,168
2,789

32,267

48,912
2,419
9,533
4,076

89,426
5 223

1,638
6,301

2,860
8,196
2,404
3,320
2,157

13,048
3,879
5,023
4,373

734
530
1,130
1,242
340

597
1.570
1,464
401

1,415

1,648

88

www.dacoromanica.ro

881

17,241

7,659
22,670
7,131
9,061
6,858
2,231
1.482
2,721

2,884
999
3,266

Alte
materiale

Paianta,
lemn

DIVIZIUNI TERITORIALE

Materialul de constructie
Cal-Anna,
piatra,
beton

Total corpuri
de casa

TABELA 14. - MATERIALUL DE CONSTRUCTIE AL CORPURILOR DE CASA IN MUNICIPIUL BUCURESTI

..'4
g0

73. E
o.,..S.'

MUNICIPIU (regiunea urbana 1i sub-

urbans)

Regiunca urbanA

148,600
100.0

96,353
64.8

50,304
33.9

1,943
1.3

116,333

82,245
70.7

33,145
28.5

943
0.8

16,870
83.1
618
1,298
1,252
2,239
2,436

3,269

155

16:1

0.8

18
14
17

1,450
2,761
2,087
2,093
636

92
475
782
1,226
500

14
35
38

23,527
74.0
812
1,208
3,210
4,801
2,663

7,964
25.0

323
1.0

1,091
120
1,960

100.0

Sectorul I

Circ. I
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

20,294
100.0

638
1,314
1,269

2,310
2,518

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9

1,557

3,250
2,904
3,357
1,177

Mei-Asir Su

Sectorul II

31,814
100.0
823

Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

1,230
3,960
6,776
2,806

65
80

9
19

728
1,888
132

2
2

6
2

15

41

2
3
22

87
11

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

5,054
2,808
5,354
3,003

3,932
2,682
3,278
941

2,017

6
116
45

Sectorul III

44,714
100.0
1,360
2,564

25,012
55.9

19,361

341

43.3

0.8

1,317

37

2,464

92

Circ. 21
Circ. 22

89

www.dacoromanica.ro

31

Circ. 23
Circ. 25

Circ. 26

Circ. 27
Circ. 28

Circ. 29

Serban -VodI
Tudor-Vladimirescu

Sectorul IV .
%

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

Circ. 38
Cringasi

Regiunea suburbana
%

1. B6neasa

2. Coltentina-Fundeni .
3. Dudesti-Cioplea
4. Grivita
5. .16 Februarie 1933
6. Militari
7. . 30 Decemvrie 1947.
8. Chiajna .
9. Dobroesti

10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12.
13.

Row

Tudor-Vladirnirescu (Ghencea II)

90

2,044
2,935
2,839
2,490
2,d14

1,060

6,784
6,951
9,741

Alte
materiale

lemn

3,160
3,068
3,033
4,728
3,325

56

121

12

172

22

2,197
490

41
21

3,618
2,076
2,415

3,121
4,801

7,270

45
74
56

19,511

16,836

2,551

124

100.0

86.3
1,737

13.1

0.6
10
7

1,799
1,673
2,268
2,775
3,044

Circ. 36
Circ. 37

Paianta,

de cast

DIVIZIUNI TERITORIALE

Materia ul de constructie
C5rimidd,
piatrd,
beton

Total corpuri

TABELA 14 - urmare

1,586
2,228
2,364
2,923

2,523
2,383
2,067
979

2,194

32,267
100.0

52
80
37
393
116
319
532

18
5

482
540

10
30
25
16

14,108

17,159

1,000

43.7
837

53.2

3.1
16

1,821
1,560
423

1,638
6,301
2,860
8,196
2,404
3,320

2,159
1,432
4,670
1,256
1,209

2,157
734
530
1,130
1,242
340
1,415

785
4,100

42
121
133
38

891

1,307
3,393
1,110
2,082
1,242

375
246
320
308

334
277
792
401

25
7

533

172

165
1,171

3
11

233

www.dacoromanica.ro

29
24

18

Total corpuri
de casa

TABELA 15. - NUMARUL CORPURILOR DE CASA INZESTRATE


CU APA CURENTA, CANALIZARE, ELECTRICITATE, CALORIFER.

DIVIZIUNI
TERITORIALE

NUMARUL CORPURILOR
DE CASA. INZESTRATE CU:
el

13

4.

:`

=I..

lea .5

''

.:

Ii

0
i
U

15, 1 2

MUNICIPIU (regiunea urbanA gi suburbanh )


%

Regiunea urbana
%

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2

Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7

Sectorul II

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22

60,008
40.4

54,653
36.8

70,317
47.3

6,642
4.5

116,333
100.0

58,961

54,134
46.5

65,695

6,362
5.5

20,294
100.0
638
1,314

12,699
62.6
589

12,451

14,059

61.4
586

69.3
607

1,269

1,231
1,155

2,310
2,518

1,938
2,144

1,233
1,155
1,910

1,247
1,172
2,001
2,199

1,557

1,254
2,525
995
827

50.7

56.5

2,132

2,508
12.4
245
387

447
346
115

1,234
2,459
934
772
36

1,398
2,412
1,417
1,495
111

10
16

19,941
62.7
734
1,169
1,916
3,697
2,385

16,519

18,732

1,065

51.9

58.9

3.3

740
1,179
1,939
2,941
2,327

745
1,186
2,127
3,385
2,238

186
91
47

5,054
2,808
5,354
3,003

4,014
2,499
3,086

3,263
2,555

79
332

441

264

3,393
2,512
2,547
599

44,714
100.0
1,360
2,564

15,169
33.9

14,903
33.3
1,261

2,363

2,424

20,398
45.6
1,283
2,499

1,870

1,261

2,904
3,357
1,177

HerAstrau

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

148,600
100.0

3,250.

Circ. 8
Circ. 9

Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Cirri. 15

...

31,814
100.0
823
1,230
3,960
6,776

2,806

91

41

1,311

www.dacoromanica.ro

279
635
28

94
164

58
14

4.2
314
178

Tabela 15 - urmare
Total corpuri
de casa

NUMARUL CORPURILOR
DE CASA INZESTRATE CU:

I...

iv

..-. 0
0o .-,il

UN

.14 '''

tti
0,,

.t.

I/

.15

0
ht .5

.1

,...

.2
44
U

DIVIZIUNI
TERITORIALE

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-Voda
Tudor-Vladimirescu

Sectorul IV
%

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

3,160
3,068
3,033
4,728
3,325

1,140
2,473
2,469

1,275
2,637
2,565
2,773

2,297

873
2,537
2,435
1,158
2,293

2,357

168
6
805

6,784
6,951
9,741

1,375
73
397

1,436
74
412

2,396
802

49
42

1,811

33

19,511

11,152

12,506

100.0
1,799

57.2
1,638
1,360
2,053
1,227
2,286

10,261
52.6
1,601
1,337
2,068
807
2,389

919
4.7
386

2,523
2,383
2,067
979

1,175
997
401

1,153
855
50

1,636
1,303
528

15

73

32,267

1,047

1,673
2,268
2,775
3,044

Circ. 36
Circ. 37

Circ. 38
Crangasi
Regiunea suburbans
%

1. 136neasa

2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea
4. Grivita
5. 4 16 Fcbruarie 1933 4
6. Militari

7. t 30 Decemvrie 1947 4

8. Chiajna .
9. Dobroesti
10. Pantelimon

11. PopeW-Leordeni

12. Row

....

64.1

1,649
1,385

111

2,046

227
24
37

1,441

2,445

41

90

519

4,622

280

100.0

3.2

1.6

14.3

1,638
6,301
2,860
8,196

235
184
359
64

495
632
494
1,275

0.9
39

2,404
3,320
2,157

146
102
82
59
4

734
530
1,130
1,242
340

13. Tudor- Vladimirescu

(Ghencea II).

1,321

41

234

1,415

92

132

--

29
27

-33

62
27

www.dacoromanica.ro

179
351
611

47
98
234
128
61
17

41

34
58
1

46

-32
20
9

MUNICIPIU (regiunea urbana

rii

bana )

Regiunea urbanii
%

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3

Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
HerAstrau

Sectorul II
Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28

...
P.,

12 I': t.

sau avand
altd intrebuintare

.7 2
2 .a.

Nelocuile

:1

subur343,019
100.0

311,549
90.8

31,470
9.2

294,107
100.0
58,862
100.0
6,294
5.682
6,148
6,842
6,083
3,795
7,995
6,406
7.669
1,748

266,354
90.6
53,021
90.1
4,644
5,081
5,100
6,247
5,566
3,547
7,639
6,130
7,415
1,652

27,753
9.4
5,841
9.9
1,650

83,139
100.0
5,222
5,900
10,674
8,346
11,606
8,774
11,785
6,651

74,963
90.2
3,847
4,007
10,105
13,428
7,613
11,024
7,867
10,755
6,317

8,176
9.8
1,375
1,893
569
753
733
582
907
1.030
334

99,282
100.0
8,873

90,162
90.8
6,519

6,921
6,926
10,550
7,830
9,748
7,594

6,321
6,258

9,120
9.2
2,354
600
668
716
1,076
432
383

14,181

Sectorul HI

Folosite
pentru
locuit

total al

DIVIZIUNI TERITORIALE

aparatment.

Numarul

TABELA 16, -MODUL DE FOLOSINTA AL APARTAMENTELOk


IN MUNIC1PPJL BUCUREST

9,834
6,754
9,316
7,211

93
www.dacoromanica.ro

601

1,048
595

517
248
356
276

454
96

Circ. 29
Serban -Vod8

Tudor-Vladimirescu

Seeturul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Crangasi .
Regiunea suburbans
1. B5neasa

2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea

4. Grivita
5. t16 Februarie 1933 '
6. Militari
7.

30 Decemvrie 1947

8. Chiajna
9. Dobroesti
10. Pantelimon
11 Popesti-Leordeni
12. Row
13. Tudor-Vladimircscu (Ghencea II)

buintare

altA intre-

Sau avand

Nelocuite

Folosite
pentru
locuit

apartament.

total al

DIVIZIUNI TERITORIALE

urrnare

NumArul

TABELA 16

15,453
9,658
15,729

13,990
9,187
14,772

1,463
471

52,824
100.0
8,620
4,769
8,544
6,048
8,039
5,723
5,524
3,879
1,678

48,208
91.3
7,600
4,193
7,443
5,720
7,542
5,332
5 055
3,724
1,599

4,616
8.7
1,020
576

48,912
100.0
2,419
9,533
4,076
13,048
3,879
5,023
4,373

45,195
92.4
2,224
8,814
3,706
12,167
3,693
4,786
3,865

3,717
7.6

799
552
1 406
1,382
357
1,444

82
45
164
82

881

597
1,570
1,464
401
1,648

www.dacoromanica.ro
94

957

1,101
328

497
391

469
155

79

195

719
370
881

186

237
508

44
204

TABELA 17. -MODUL DE FOLOSINTA AL INCAPERILOR IN


MUNICIPIUL BUCURLTI

.-..i.>,,.i

''''...v.

intrep. etc.

2 .5 .9.;77,

ti' .-

pravitlie,

00
-0','7,' .'4

Numai pt.
atel., birou,

prdvAlie etc.

Z .4

telier, birou,

'''..-1
0. a

74 8
g

Pentru locuinta *i a-

tru locuit

Total
inc5peri

Modul de folosillta
,l: d2 0 d

Numai pen-

DIVIZIUNI TERITORIALE

'6' -13 ;,-, 6.

E -,i.; E

4: 0 II a

a 'a...4

8,119

93,353
12.3

MUNICIPIU (regiunea urbana 91 sub-

urbans)

759,268 657,796
%

Regiunea urbana
Y

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2

Circ. 3

Circ. 4
Circ. 5

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
,

Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

Circ. 16

1.1

669,842 574,555
100.0
85.8

7,298

158.529 132,800
100.0
83.8
19,860
12,441
18,513
15,795
1 ,587 13,640
18,199 16,081
19,254 17,181

871

Circ. 19

Sectorul III
.%

1.1

0.5
40
93
119
160
157

87,989
13.1

24,858
15.7
7,379
2,625
5,828
1,958
1,916

10,393
20,091
11,402
12,703
3,073

118
54

2,083
1,042

31

871

90
9

894
262

177,469 153,880
100.0
86.7
13,453
9,073
14,230
9,642
19,864
17,790
27,302 25,040
20,764 18,569

2,225
1.3

21,364
12.0
4,099
4,325

23,284
23,484
23,888
11,200

Circ. 17
Circ. 18

Circ. 21
Circ. 22

86.6

12,594
21,187
12,304
13,687
3,344

HerAstrAu

Sectorul II

100

281

263
163
335

306

1,911
1,927
1,889

21,725
20,840

239
284

20,931
10,270

281
73

212,227 183,892
100.0
86.6
25,062 15,199
17,894
15,774

2,506
1.2
444

25,829
12.2
9,419

331

1,789

95
www.dacoromanica.ro

1,320
2,360
2,676
857

TA BELA 17 - urinare

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-Vocla

Tudor-Vladimirescu

Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
C.m. 33
Circ. 34
Circ. 35

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Crangasi
Regiunea suburbana
00

............

1. Blneasa
2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea ..

6. Militari
7. . 30 Decemvrie 1947 *

8. Chiajna
9. Dobroesti .
10. Pantelimon
11. Popesti-Leordeni
12. Rosu
13. Tudor Vladimirescu (Ghencea II)

intrep. etc.

pravAlie,

atel., birou,

Numai. pt.

prAvalie, etc.

:teller, birou,

11,961

21,092
15,741
17,622
19,300

86
478
156
256
202

1,324
2,630
2,823

26,082

23,664
18,230
25,309

213
113
227

2,205
685
2,632

121,617 103,983
100.0
85.5
234)31
17,880
13,386
9.777
22,161
18 716
12,064
11,152
17,691
15,864

1,696
1.4
303
229
297

15,938
13.1
4,848
3,380
3,148

270

1.557

11,875
11,452
7,168
2,789

11,144
9,992
6,752
2,706

43
277

688
1,183
315

89,426
100.0
5,223

83,241
93.1
4,457
16,020
7,000

821

17,241

Pentru locuintI 5i a-

13,371

24,200
18,720
18,689
21,013
19,028
28,168

4. Grivita
5.. 16 Februarie 1933 *

Total
incaperi

tru locuit

DIVIZIUNI TERITORIALE

Numai pen-

Modul de folosintil

7,659
22,670
7,131
9,061
6,858

21,492
6,793
8,713
6,115

2,231
1,482
2,721

2,151
1,419
2,558

2,884
999
3,266

2,572
911
3,040

96
www.dacoromanica.ro

161

101
15

0.9
58
138
80
194
43

66
29

811
1,511

751

68

5,364
6.0
708
1,083
579
984
295
282

714

71

13
15

148

26
2
148

286
86
78

50

18. - MODUL DE INCALZIRE AL APARTAMENTELOR


IN MUNICLPIUE BUCURE$T1

TABELA

NUMARUL APARTAMENTELOR INCALZITB CU


DIVIZIUNI
TERITOIUALE

Total

Lemne
Ii alto

"curl'

R.

:1

..t.

ea

2 D'

6.
42

7''ci

4 -E1

(I

MUNICIPIU (regimes
urbanti iii suburbana )

Regimes urbana.
%

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2

Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
Herastriiu

Sectorul II
%

Circ. 11

Circ. 12
Circ. 13

Circ. 14
Circ. 15

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

Sectorul III

Circ 21
Circ. 22

331.889 288,429
100.0
86.9

28,515 8,268 4,419 2,258


8.6
2.5
1.3
0.7

285,546 242,712
100.0
85.0

28,428 8,267 3,884 2.255


10.0
2.9
1.3
0.8

58,126
100.0
6,292
5,680
5,888
6,696
6,002

39,762
68.4
1,513
2,236
2,565
4,748
5,506

3,791
7,974
6,311
7,807
1,685

2,804
5,194
5,950
7,653

81,100
100.0
5,202

71,887
88.6

5,571
10,192
14,181
8,084

4,628
9,954

1,631

13,665

6,919

826

761 1,162
66
5
14
16

--

f 20
657
277

139
200

-13

140
76

6,452 1,381 1,059


8.0
1.7
1.3
3,089 398
735
99
66
106
20 112
189
314
80 164
914

321

0.4
84

43

10,404
6,710
11,360
6,616

161

10

8,774
11,674
6,651

1,104

773

94,556
100.0
8,852
6,807

86,126
91.1
5,069
6,128

6,478
6.9
3,475
383

10,771

1,593

10,008 5,832 1,411 1,113


17.2 10.1
2.4
1.9
2,215 2,453 114
97
2,339 923
14
168
2,192 824
27 280
1,277 378
116
177
302
85 I.70
39

13

107
118
165

89
69

13

675
0.6

919
1.0

358

194
159

71

43

76

61

137

17

11

0.4

97

www.dacoromanica.ro

TABULA 18 - urmare
NUMARUL APARTAMENTELOR INCALZITE CU:
DIVIZIUNI
TER1TORIALE

Total

si alte

Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26

Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29

Serban-Vocig

....
...

Tudor-Viadimirescu
Sectorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35
Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Crangasi

6,553
10,453

7,722

9,226
5,755
14,478

9,170
15,540

51,764
100.0
8,322
4,659
8,520
6,037
7,856
5,542
5,472
3,742
1,614

Regiunea suburbans
%
1, 135neasa

2. Colentina-Fundeni
3. Dudesti-Cioplea
4. Grivita
S. s 16 Februarie 1933 *
6. Militari
7. 130 Decemvrie 1947 i

8. Chiajna
9. Dobroesti
10. Pantelimon
II. Popesti-Leordeni .
12. Rosu
13. Tudor Vladimirescu
(Ghencea 11)

9,088
5,333
14,246
8,837
15,518

44,937
86.8
4,696
4,054
6,778
5,984
7,716
5,289
5,148
3,714
1,558

846

846
645
1,400
1,367

12,133
3,649
4,882
4,258

401

1,478

206
60
84
22
5,490
10.6
3,259
353
1,476
36
89

.._.

-8 gl

ii g

a-

11

0.-8

0 ill
39
1,682
522

45,717
98.6
1,994
8,984
3,680

1,490

PacurA

6,392
8,566
6,949

46,343
100.0
2,246
8,990
3,722
12,244
3,694
4,882
4,378
648
1,411
1,391
401

It
Lemne

4g
u

24

37

16
144

168

64

19

105

-- - -133

64
65

379
0.7
150
53
127

I 82

70

107

244

495
1.0
26

463
0.9
191

-- - - - -- -- Ill --- -- - --- - - - -- - -- - 26

139

17

20

23

58
38

176
54

10

43

535

19

230

173

28
87

0.2

1.2

39

213

15

21

12

*) Sub 03 '10

98
www.dacoromanica.ro

42
30

119

11

TABELA 19.- TITLUL SUB CARE SUNT FOLOSITE APARTAMENTELE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Chiria

..
.d.

4. g

.15
I

Total
situa/ii

DIVIZIUNI
ADMINISTRATIVE

Proprietar

Tit WI de folosinta

IVIUNICIPIU (regiunea urban8 8i


suburbans)

349,414 102,063 208,876


100.0

Regiunea urbana

302,730
100.0

Sectorul I
Circ. 1
Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5
Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9

Sectorul II
Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15
Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19
Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26

78,213 191,952

32,565

63.4

10.8

64,416

14,573

40,874

8,969

100.0

22.6
986

63.5
4,591
4,115
4,573
5,234

13.9
1,218
958
1,205
1,206

4,722
2,416

698
768
1,191

1,319
1,110
1,444
1,468
1,081
2,352
1,874

5,376
4,064

2,103
836

5,078
705

85,477
100.0

20,384

56,631

23.8

66.3

5,421
6,139
10,964
14,619
8,912
11,034

770
706
2,625
4,229

4,143
5,046
7,400
8,721
6,509
6,914
6,826
7,161
3,911

9,882
11,835
6,671
98,777
%.

38,475
11.0

25.8

6,795
6,392
6.888
7,884
6,888
4,265
8,919
6,753
7,913
1,719

Heristrlu

59.8

29.2

1,672
3,063
1,964
3,387
1,968

59,048

100.0

30,108
30.5

9,506
7,242
6,943
10,312
7,832

1,190
1,439
2,029
1,833
1,635

7,224
5,171
4,169
7,492
5,416

59.8

815
732
178
8,462
9.9

508
387
939
1,669
731
1,057
1,092
1,287

792
9,621
9.7
1,092
632
745
987
781

'1 Incardruit, cu rechizilie, tolerat, etc.


99

www.dacoromanica.ro

TABELA 19 - urmare

Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29
Serban-VodI
Tudor-Vladimirescu
Sectorul IV

Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33
Circ. 34
Circ. 35

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38

Crangaai

Regiunea suburbanl
1. Baneasa
2. Colentina-Fundeni
3. Dudeati-Cioplea

4. Grivita
5. 16 Februarie 1933
6. Militari

7.

30 Decemvrie 1947

8. Chiajna
9. Dobroeati
10. Pantelimon
11. Popeati-Leordeni

12. Row
13: T.-Vladimirescu (Ghencea II)

4,

:1

..,'

2'

it

n1

7.t"'r1

9,606
8,411
14,500
9,280
15,145

3,335
2,124
4,205
5,163
7,155

5,283
5,329
9,053
3,254
6,657

988
958
1,242
863

54,060

13,148

1,333

35,399

5,513

100.0

24.3

65.5

9,159
5,089
8,897
6,048
8,096

1,594
1,054
1,395
1,619
1,918

6,267
3,268
6,718
4,010
5,539

10.2
1,298
767
784
419
639

5,851

1,736

5,508
3,760
1,652

1,741

1,403
688

3,603
3,310
1,879
805

512
457
478

46,684

159

23,850

16,924

5,910

100.0

51.1

36.3

12.7

2,245
9,040
4,049
12,184
3,693
4,786
4,378

1,018
4,652
2,208
5,798
1,744
2,385
1,577

817
3,219
1,152
5,203
1,551
1,872
2,253

1,169
689
1,183
398
529
548

908
648
1,398
1,467
388
1,500

729
503
769
1,129
275
1,063

36
56
315

*) Incartiruit, cu rechizitie, tolerat, etc.

100

.-,

situatie *)

Total
situatii

Alti

DIVIZIUNI
ADMINISTRATIVE

Proprietor

Titlul de folosintit

www.dacoromanica.ro

410

143
89

108

314
230

40
302

73
135

TABELA 20. - DENSITATEA POPULATIEI PE CLADIRI, APARTAMENTE,


GOSPODARII IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Nr locuitorilor

Nr. locuitorilor

DIVIZIUNI
TERITORIALE

'a
.1
TS

:.

1 apartament locuit

care revin pentru:

care revin pentru:

DIVIZIUNI

Q. .o

o
c
boo
....

TERITORIALE

--

MUNICIPIU

Circ. 29
Serban-Vocll
T. Vladimirescu

(regiunea urbana

9.2

3.3

3.2

Regiunea urban6

10.2

3.3

3.2

Sectorul I ......

11.9

3.4

3.1

29.5
17.3
19.5

3.0
3.5
3.6
3.6
3.6

2.8

Circ. 1

arc.

Circ. 3
Circ. 4
Circ .5

Circ .6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9
Herastrau

14.!

11.8

12.6
9.3
8.8
9.7
.

6.0

Sectorul IV
( Ire. 31
( irc. 32

( irc.

3.1
3.1
3.1
3.1

33

irc. 34

Circ 35

irc. 36
Circ. 37
C
Circ.
38

c rangao

4.3
3.4
3.2
3.0

3.7

3.0
3.0

Regiunea suburb.

3.2
3.1

3.1

3.6

7.5

3.2

9. Dobroe3ti ..

3.1

3.1

3.0
2.9
3.0

3.0
q.8

1.9
3.4
3.0
3.2

3.8
3.3

3.4

7.2
10.6

3.1

3.5

3.8
3.3

103

3.0
3.4

3.8
3.3

3.3

3.0
3.1

3.1

8.8
10.3
8.1
9.4
7.0

5.9
5.8

8.8

9.0

3.1

15.2

plea

23.1
12.2

13.3

2.9
4.0
3.0
3.2

3.5

3.2
3.5
3.2
3.1

3.2

4.5
3.3
3.3

5.7

9.2
13.5
9.3
9.8

Circ. 18
Circ. 19
Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26
Circ. 27
Circ. 28

3.2

17.7

Fundeni ....

3.5
3.0
31
3.5

Circ. 17 17

3.3

18.8

3.4

17.9
14.6
11.2
8.6
13.4

Circ. 16

10.9

3.4
37

Circ. 11
14
15

2.9
3.5
4.0

3.0

6.8

10.6

Circ.
Circ.

3.9

59

1. B3neasa ....
2. Colentina3. Dudesti-Cio

3.0
3.1
3.0
3.1
3.1

3.4

7.4

3.2

Sectorul II
Circ. 12
Circ. 13

8.6
5.3

6.4

3.1
3.5

,..;
...,
6
lii .9
"
g I'
- t -..a
g E.,2

"

.0

?i suburban&) ..

,B,

4. Grivita ....
5. . 16 Februarie 1933 s ..

3.7

6. Militari ....
7. . 30 DecemVrIC 1947
947 , ..

5.5

3.2
3.2

3.2
3.2

8.3

3.3

3.3

8. Chiajna ....
10. Pantelimon .

5.4
5.4
6.3

4.2
4.0
3.5

4.2
4.0
3.6

11. Popesti-Leordeni .
12. Rosu

5.4
4.7

4.4
4.0

4.4
3.9

3.8

3.4

3.4

3.2
3.1
3.2
3.1

13. T. Vladimi-

2.9

3.3

101

rescu (Ghen-

cea II) .....

www.dacoromanica.ro

TABELA 21. -DENSITATEA POPULATIEI PE NECTAR


IN REGIUNEA URBANA A MUNICIPIULUI BUCURES1 I

Popu-

DIVIZIUNI TERITORIALE

lalia la

Populatia

Ha

ha

MUNICIPIU-Regiunea urban8

89

886,110

9,997

Sectorul i

81

182,319
14,054
18,013
18,296
22,750

2,262

Circ.

216
277

Circ. 2
Circ. 3
Circ. 4
Circ. 5

185
201
201

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8
Circ. 9

99

32
112
75

15,089
26,168
19,622

473
233
260

161

22,494
5,902

715

83

Sectorul II..

126
246
218

242,716
12,287

115

30,170
42,144
26,648

111

238

Circ. 16
Circ. 17
Circ. 18
Circ. 19

118

219
84

Sectorul III
Circ. 21
Circ. 22
Circ. 23
Circ. 25
Circ. 26

126

410
219

19,828

4,377

27,500
27,158
41,400
31,548
58,081

237
252

121

Serban -Vod8

300

301,477
24,677
20,763
19,304
29,881
21,165

179

Tudor-Vladimirescu .

35,314
27,604
34,540

1,924
50
65
262
380
112

69
211

60

.,

14,181

140

90

131

Circ. 27
Circ. 28
Circ. 29

113

19,931

Her5strilu
Circ. 11
Circ. 12
Circ. 13
Circ. 14
Circ. 15

65
65
99

116
108
128
18

66

102
www.dacoromanica.ro

117
159
324
167
175

323
1,744
879

TABELA 21

DIVIZIUNI TERITORIALE

Scctorul IV
Circ. 31
Circ. 32
Circ. 33

Circ. 34
Circ.,35

Circ. 36
Circ. 37
Circ. 38
Cranga1i .

urmare

Populatia la
ha

Popo latia

111
175
105
199

159,598
23,963

54

18,735
24,463
18,894

187

23,597

131

15,909
17,395
11,461
5,181

104
107
41

103
www.dacoromanica.ro

I-la

1,434
137
179
123
349
126
121

167
107
125

TABELA

22. - LOCALITATILE DIN JUR111, BUCURE$T1ULUI, SITUATE PE $OSELELE NATIONALE, PANA LA 30 KM DE LINIA KM DE LINIA
DE CEN TURA

P o p u atia

Gospoddrii

$tiinta de carte in 1948

$OSEAUA

1930

z
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

II
12
13
14
15

16

I. Bucuresti-Ploesti
Ciofliceni
Ciolpani
Coadele
Dobrogegti-Snagov
Fundu
Ghermdnegti
Izvorani
Mitropolia
Oddile
Otopenii-de-Sus
Sdftica
Santul-Floregti .
Tdnedbegti

Turbati .

355

373
245

')

2
3

Brdnegti

Caldreti .
Crangu

188

277

')
4)

207
80

5)

561

.)
177

7) 257
183
180
s)

676
443

233
437
272
309

221

')

III. Bucurelti-Constanta

1941

462

Tiganegti
Vlddiceasca

II. Bucuregti-Urziceni
Afurnati
Cdtrunegti
3
Lilieci
4 Movilita-Nou8
5, Movilim-Veche
6 Sinegtii-Noui
7 Sinegtii-Vechi
8
$indrilita
9
Valea-Colceagului

Recens. 1948

ml.'

LOCALITATEA

174

78
192
91
191

268
16

826
120
194
282

1948

266
606
291

379
207
327
213
216
112

1930

1941

1,577
1,754
1,526
1,084

1,049
1,836
1,226
1,175

7)

970

')

1)
4)

797

')

128

.4)

209
769
142 7) 1,220

223
202
39

793
779

1,004

3,266

141

140 4)1,965
221
691
359
1 909
159
'

1.)

149

197

15

19

188

169

140
79

171

423

15)

742

")237
01)

61

.820
88
67

19

915
51)

1,018
3,796
96 ") 1,062
88
")

-d 4,
-3'8 J3 .. g
E sa.:= E l'J'E
87
o o.
1-, 0, ,-4 E 2

Populatia
totals dela

Recensdmantul

7 ani in sus

RecensAmdmul

$tiutori de

Negtiutori

carte

de carte

Cifre
absolute

7.

1,088

1,088

511

. 753

2,083
1,076
1,200
763

570
1,452

1,076
1,206
763

918
1,892
940
1,115
670

62.1

2,084

54.4
67.6
59.9

1,166
708
902
388
2,438

1,226
723
818
399
2,905

1,226
723
818
399
2,905

1,049
642
728
353
2,579

637
408
518

340
784

429
782

366
694

452
839
728

417
782
452
839
728

154

154

3,993
595
925
1,477
660

4,325
616
957

4,308
616
946

1,513
684

1,513
684

756
64
830
296

838
87
693
322

838

4,015
435

344

408
835
890
77

754
401

253

2,016

282

448
279
576
463

407
729

76.7

60.7
63.6
71.2
71.7
78.2

77.0
64.6
68.6
79.0

Judetul

Cifre
absolute

348 37.9
440 23.3
429 45.6
361 31.4
269 40.1

412
234
210
100
563
84

246

39.3
36.4
28.8
28.3
21.8

23.0
35.4

Ilfov
llfov
llfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov

71.1

128
153
188

87

68.0

41

31.4
21.0
28.9
32.0

3,690
512
812
1,256

2,450
336
506

66.4
65.6
62.3
80.1
81.4

1,240
176
306

33.6
34.4
37.7

250
106

19.9
18.6

364

53.8
27 37.5
295 50.9
133 50.4

312

693
322

676
72
580
264

46.2
62.5
49.2
49.6

Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov

4,291

4,291

3,662

2,128

400

400

367

367

345
315

254
162

41.9
26.4
48.6

Ilfov
Ilfov
Ilfov

87

651
128

1,006
463

r 569

58.1
73.6
51.4

45
285
131

1,534
91
153

u
d

;is

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

12
13

14
15
16

2
3

4
5

6
7
8

2
3

') In 1930, recenzat la Coadele. ') In 1930 recenzat la Ciofliceni 4) In 1930, recenzat a Tanceibegti. ') In 1930, recenzat la 0 opens tat la Otopeni
') In 1930, recenzat la Otopeni. ') In 1930, recenzat la Balotegti. 7) Inclusiv localitatile Mitropolia gi VIddiceasca 5) In 1930. recenzat la Tana. enzat la Tana.
begti. 4) Inclusiv localitdtile Clogca, Livedea, Mdineasa,
g Sinestii-Vechi. ") In 1930, recenzat la Cdtrunegti. ") In 1930 se numea 1930 se numea
Balagu gi a fost recenzatA la localitatea Movilita. ") Inclusiv satul Podari 74) In 1930 recenzat la Fundulea.

104

www.dacoromanica.ro

106

TABELA 22 - urmare

P o p u atia
-4

1930

1941

1948

1930

1941

.1
So ,:::,:-.,

fi. ca.4
5

Fundulea
Islazu
Tamadau (Mare si Mic)

1) 486
172
.

170

488
202
245

609 ') 2,320


263
875

2,488

281

- 810

1,143

660
349

204

814
375
254

2,927
1,692
1,087

118

147

2,474
1,842
781
444

945

.19

,h - t 4 E.:
;41 a

2,589
948
1,068

2,587
948
1 068

2,257

3,348
1,690
987
607

3,348
1,690
987
531

2,930

Wutori de

Nestiu on
de carte

carte

Cifre
absolute

831

917

Cifre
absolute

72

Judetul

F,

%,

1,554
518
686

68.9
62.3
74.8

703
313
231

31.1

25.2

Ilfov
Ilfov
Ilfov

1,782
837
565
323

60.8
57.8
65.6
60.8

1,148

39.2
42.2
34.4
39.2

Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov

Vlasca
Vlasca
Vlasca

37,7

letul

Nr. crt.

Recens. 1948
,s,,,

CT VI A

Recensamantul

Nr. crt.

Recensamantul

SOSEAUA
LOCALITATEA

c,

Stiinta de carte in 1948

Populatia
totalA dela
7 ani in sus

Gospodfirii

2
3

V. Bucuresti-Giurgiu
Adunatii-Copaceni
Buturugari
Calugareni

Copiicenii -de -Jos

Crucea-de-Piatra
Jilava

581

1,448
861
531

611

296
208

461

463

640

13

11

a)

282

279

370

1,673
45
1,228

5)

169

112

130

165
145

496

530

611

475
2,458

270

289
364

414

1,316

5)

2,059

90

2,163

2,163

1,930

1,080

56.0

850

44.0

1,121
471

637
340

484

531

334
1,542

56.8
72.2
62.9
67.2

43.2
27.8
37.1
32.8

527
333
150
705

2)

2)

')

')

1,266
659

1,266
530

561

2,546

609
2,615

1,266
530
609
2,615

1,535
1,573
363
1,747
2,463

1335
1,569
363
1,745
2,463

1,379
1,429
337
1,505
2,159

852
,1,096

543
1,083

2,293

2)

131

197
751

Ilfov

Vlasca

Ilfov

4
5

:a
:a
:a

2
3

Maria

Bragadiru
Bulgaru .
Copaciu .

Cornetu .

Crovu
Chimpa(i

7
8

9
10

Gorneni .
Mihailesti
Stalpu

297

83
348

581

682

407
692

1,499
2,429

1,350
1,526
348
1,715
2,689

198

284
502

1,026
1,954

1,204
2,207

1,261
2,171

1,261

1,117

369

276
469

59
258
100

80
301
100

2,169

85
441
115

271

1,176

343
1,307

454

420

332
1,387
415

332
1,387
415

1,921
280
1,196

506
1,244

506
1,234

684

684

853

873
859

873
859

2,415
2,326

2,519
2,452

2,519
2,449

473
1,404

751

733
1,465

9 372
9

481 4)1,630
99
')

375

230

61.8
76.7
55.5
53.2
58.7
48.6
56.4
71.8
72.0
61.3

449

298
774

66.4
70.5

446
624

75.3

440
1,725
1,384
585
872

57.6
77.7
64.2
86.3
68.0

187

800
1,268

201
861

891

574

838
79

335
145

38.2
23.3
44.5
46.8
41.3
51.4
43.6
28.2
28.0
38.7

Vlasca

33.6
29.5
24.7
20.9
42.4
22.3
35.8
13.7

Dambovita

Ilfov
Ilfov

Vlasca

Ilfov
Vlasca
Vlasca

Vlasca
Vlasca
Vlasca

2
3

4
5

6
7
8
9

Baldana

Chitila

115

126

154

200

257

328

Fundata
Ghergani
Gulia .

120
172
167

149

185

208
203

278
249

Mead

523

Tartasesti .

437
239

574
533

652
722

138
335

162
397

Traianu

477
1,626
534
716
568
2,290
2,021

920

521

2,252
647
776

1,098
592
789

7.
2,220
2,155
678
1,283

79.1

151

324
146
165

324
495
771
93

Ilfov

Dambovita
Dambovita

Ilfov

10

:a

:a
:a

bovita
bovita

llfov

7
8
9

4
5

:a
:a
:a

bovita

Dambovita

Ilfov

:a

VII, Bucuresti-Pitesti

7
8

:a

VI. Bucuresti4lexandria
1

CT c.. A c, 1.4

Pasarea

361
160
85

O' ,c, co -4 CT cli A c, 1,)

513

6
7
8

10

IA 4. to 1.) .

Budesti
Frumusani

Gruiu

2
3

4
5

bovita

6
7

1,0 Co ,.) as

2
3

A t..1 ,...7 r.

IV. Bucuresti-Oltenita

,2.0 Dambovita
bovita
9
') Inclusiv satul Crangu. 5) Inglobat la Uzum. ') In 930 recenzat impreuna cu Copaceni-Manastirea si Copaceni-Sf.-Ion sub denunurea de Co- alnurea de Copaceni (662 gospodari 95 2,771 saute). 5) In 1930 recenzat la Bragadiru') Inclusv satul Bulgaru.
TePes-Voda

271

106

1,153

1,465

www.dacoromanica.ro

411

107

MONITORUL OFICIAL $1
IMPRIMERIILE STATULUI
IMPRIMERIA NATIONALA

BUCURE$T1 19 4 8

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro