Sunteți pe pagina 1din 8

https://materialelogopedie.

com/

Planșe pentru exersarea citirii de silabe


Instrucțiuni : Copilul va fi rugat să își aleagă o planșă, apoi să citească silabele aflate pe rândul unui animal pe care îl preferă.
https://materialelogopedie.com/

ac as am at ap af al
ec es em et ep ef el
ic is im it ip if il
oc os om ot op of ol
uc us um ut up uf ul

an aș ab az av ar ad
en eș eb ez ev er ed
in iș ib iz iv ir id
on oș ob oz ov or od
un uș ub uz uv ur ud
https://materialelogopedie.com/

ag aț am ad az an af
eg eț em ed ez en ef
ig iț im id iz in if
og oț om od oz on of
ug uț um ud uz un uf

al aș at ap as ar ac
el eș et ep es er ec
il iș it ip is ir ic
ol oș ot op os or oc
ul uș ut up us ur uc
https://materialelogopedie.com/

ca sa ma ta pa fa la
co se me te pe fe le
cu si mi ti pi fi li
ce so mo to po fo lo
ci su mu tu pu fu lu

na șa ba za va ra da
ne șe be ze ve re de
ni și bi zi vi ri di
no șo bo zo vo ro do
nu șu bu zu vu ru du
https://materialelogopedie.com/

ga ța ma da za na fa
go țe me de ze ne fe
gu ți mi di zi ni fi
ge țo mo do zo no fo
gi țu mu du zu nu fu

la șa ta pa sa ra ca
le șe te pe se re ce
li și ti pi si ri ci
lo șo to po so ro co
lu șu tu pu su ru cu
https://materialelogopedie.com/

ge țo mo di ze nu fu
go ța me de zo na fa
gu ți ma da zi ni fi
ga țe mi du za no fo
gi țu mu do zu ne fe

lo șu tu pa sa ro ca
li șe ta pe se re ce
le și ti pi si ra ci
la șo to po so ri co
lu șa te pu su ru cu
https://materialelogopedie.com/

ip om us et ac ur on
op um es ot ec ar en
ap am is ut ic ir in
up em as it oc or an
ep im os ot uc er un

if eb ad uș ev al iz
ef ob ed eș iv ol ez
af ib id iș ov il oz
uf ub od oș av el az
of ab ud aș uv ul uz
https://materialelogopedie.com/

og iț em ad uz un af
ig eț om ud ez in ef
ag aț im id oz en if
ug uț am od iz on of
eg oț um ed az an uf

ul eș ot op as ur uc
il oș ut ap es ir ac
el iș et ip is ar ic
ol aș it ep os er oc
al uș at up us or ec