Sunteți pe pagina 1din 3

Agroturism

Iunie 2003

Piaţa
Cu toate că turismul intern şi internaţional al României Aceste pensiuni se întind, cu mici excepţii, pe tot
înregistrează o accentuată tendinţă descendentă (în teritoriul ţării, având o densitate mai mare sau mai
special datorită scăderii puterii de cumpărare a mică in funcţie de frumuseţea zonei, de condiţiile
populaţiei, pe de o parte, şi a diminuării interesului existente, de posibilităţile financiare şi de implicarea
vizitatorilor străini, pe de altă parte), turismul rural a autorităţilor centrale şi locale în dezvoltarea zonală.
luat o amploare deosebită în România după 1990 şi în Conform Asociaţiei Naţionale de Turism Rural,
special în ultimii ani. Ecologic şi Cultural din România (ANTREC), în ţara
Această situaţie se datorează în mare măsură noastră există în prezent aproape 3.000 de pensiuni
involuţiei sistemului hotelier clasic, uzurii morale a omologate (iunie 2003), însumând peste 7.500 de
dotărilor şi echipamentelor, preţurilor mari practicate şi camere, dar numărul total al spaţiilor de cazare rurale
serviciilor necorespunzătoare. Prin urmare, este mult mai mare, având în vedere că numai o parte
agroturismul a apărut ca o alternativă viabilă, către dintre unităţile existente sunt membre ale acestei
care s-au îndreptat tot mai mulţi turişti. asociaţii.
Pe teritoriul ţării există o mare varietate de spaţii de Potrivit unui raport al Ministerul Turismului, în ultimele
cazare, începând cu cele de dimensiuni reduse 18 luni au fost inaugurate aproximativ 70 de pensiuni
(pentru 2-3 persoane) până la cele care pot găzdui agroturistice, beneficiind de dotări la standarde înalte,
peste 100 persoane. Majoritatea unităţilor de turism care au însumat o investiţie totală de 10 milioane
rural oferă un pachet de servicii – cazare şi masă, USD.
aceasta din urmă sub formă de demipensiune sau
pensiune completă. În unele pensiuni există şi Clienţii
posibilitatea ca turistul să asiste la prepararea mesei Turismul rural se adresează deopotrivă clienţilor
sau chiar să participe activ la această activitate. români şi străini.
În proporţii mai mari sau mai mici, pensiunile oferă şi o Segmentul care apelează cel mai des la acest gen de
serie de servicii suplimentare: telefon, televizor, băi servicii este cel al persoanelor de vârsta a doua şi,
sau duşuri, maşină de spălat, terenuri de sport, într-o mai mică măsură, de vârsta a treia. Aceştia
închirierea de materiale recreativ–sportive etc. În preferă liniştea unei astfel de pensiuni zgomotului şi
contextul actual, când turiştii solicită servicii de agitaţiei staţiunilor aglomerate de pe litoral sau de pe
agrement tot mai diversificate, pensiunile turistice fac Valea Prahovei, de exemplu. Nu trebuie neglijaţi nici
eforturi să răspundă sau să anticipeze aceste dorinţe. tinerii, dar ponderea acestora este mai redusă, tocmai
Astfel ele propun diverse modalităţi de petrecere a datorită preferinţei acestora pentru mare sau munte,
timpului liber: plimbări cu căruţa sau sania trasă de pentru locurile pline de agitaţie.
câini, construirea unor pensiuni agroturistice izolate în Turiştii străini care apelează cel mai des la agroturism
care vizitatorii să se “rupă” complet de realitatea de zi sunt cei interesaţi în a cunoaşte istoria şi tradiţiile
cu zi (foarte solicitate în ultimul timp), organizarea României, prin vizitarea unor zone pitoreşti, de o
unor partide de vânătoare, organizarea de călătorii în frumuseţe aparte, care pastrează obiceiuri străvechi
zonele învecinate etc. legate de: arhitectura caselor, port, meşteşuguri
tradiţionale, specialităţi gastronomice.
Profil de afacere / Agroturism
Informaţiile prezentate în acest Profil de afacere au caracter orientativ. Cu toate că s-au făcut toate eforturile pentru a se asigura maxima acurateţe şi
exactitate a informaţiilor, programul ChiarPOŢI nu îşi asumă responsabilitatea pentru unele omisiuni sau informaţii eronate conţinute în acest material. În
funcţie de modificările pieţei, preţurilor, cadrului legislativ sau ale altor aspecte cuprinse în Profilul de afacere, este posibil ca uneori informaţiile să nu
mai fie de actualitate. Pentru un plus de siguranţă, se recomandă o documentare suplimentară şi/sau contactarea organelor abilitate, după caz.
Profilurile de afaceri sunt actualizate periodic. Pentru a avea acces la ultimele versiuni vizitează www.chiarpoti.ro.
Din punct de vedere financiar, cei care apelează la ample programe de investiţii. În funcţie de efectele
aceste servicii se încadrează în categoria celor cu tuturor acestor evenimente recente, raporturile de
posibilităţi materiale medii şi mici, ţinând cont de faptul forţe în turism se pot modifica într-un sens sau altul.
că turismul rural solicită mai puţini bani faţă de
cazarea în sistemul hotelier. Nu trebuie exclusă în Promovarea
totalitate nici categoria turiştilor cu venituri superioare, O importantă metodă de promovare a turismului rural
care preferă agroturismul din curiozitate sau pentru este însăşi calitatea serviciilor oferite, care determină
odihnă. satisfacţia turiştilor, ceea ce îi poate transforma în
clienţi fideli. Mai mult, ei pot recomanda pensiunea la
Concurenţa care s-au simţit bine altor persoane şi, prin această
Serviciile de agroturism au luat o amploare deosebită, reclamă verbală, gradul de ocupare poate creşte
fiind prezente azi pe aproape tot cuprinsul ţării. Zonele considerabil.
în care există cea mai mare densitate a acestor unităţi Desigur, existenţa unui site pe Internet care să atragă
sunt: Alba (Albac, Arieşeni, Garda, Remetea); Argeş atenţia asupra existenţei pensiunii şi să popularizeze
(Rucăr, Brădet); Bistriţa (Prundu Bîrgăului, Lunca Ilvei, oferta acesteia este întotdeauna binevenită. Mai puţin
Susenii Bîrgăului); Braşov (Moeciu de Sus, Moeciu de eficintă se dovedeşte o promovare costisitoare (presă
Jos, Moeciu Cheia, Bran, Predeluţ, Simon, Moeciu, scrisă, radio, TV), care de cele mai multe ori nu îşi
Poarta, Bran Poarta, Poiana Mărului); Cluj (Sâncraiu, justifică prin sporul de eficienţă costurile foarte
Belis, Bologa, Poieni, Ciucea); Harghita (Praid); ridicate. Excepţie fac revistele sau emisiunile care au
Constanţa (2 Mai, Costineşti); Hunedoara (Haţeg, ca subiect călătoriile, turismul etc.
Clopotiva); Maramureş (Săliştea de Sus, Botiza,
Rozavlea Sieu); Mehedinţi (Ponoarele, Dubova); Costurile de început
Neamţ (Durău, Agapia); Prahova (Buşteni, Poiana Majoritatea celor care pornesc o afacere în domeniul
Ţapului); Satu Mare (Girda de Sus, Bixad); Sibiu agroturismului sunt cei care îşi transformă propria
(Gura Rîului, Sibiel, Cartişoara); Suceava (Panaci); locuinţă în pensiune. Deci costurile fazei de debut ar
Tulcea (Crişan, Sîntu Gheorghe); Vâlcea (Băile include acele cheltuieli determinate de mărirea
Govora, Horezu, Voineasa, Vaideeni); Vrancea suprafeţei casei, crearea unor condiţii civilizate de
(Soveja, Lepşsa, Vidra, Tulnici). cazare sau extinderea facilităţilor existente,
După cum se poate observa, majoritatea judeţelor cu amenajarea camerelor şi anexelor, alte îmbunătăţiri
potenţial turistic sunt bine reprezentate la acest (dotări grupuri sanitare, sistem de încălzire etc.).
capitol. Există însă suficiente resurse neexploatate,
având în vedere posibilităţile uriaşe pe care le oferă Faţă de alte domenii de activitate, putem aprecia
teritoriul României prin varietatea reliefului şi prin costurile demarării unei afaceri în turismul rural ca
pitorescul naturii. Acest lucru nu înseamnă nici că fiind reduse, mai cu seamă având în vedere
zonele listate mai sus sunt “închise”, numai că posibilitatea realizării unora sau tuturor acestor lucrări
deschiderea unei noi unităţi de turism rural în regiunile cu forţe proprii sau cu mână de lucru locală, foarte
respective este mai dificilă, necesitând servicii de o ieftină.
calitate ireproşabilă, cât şi preţuri care să poată
învinge concurenţa deosebit de puternică. Pregătire şi calificare
În cadrul serviciilor turistice în general şi în situaţia
Faţă de competiţia directă cu unităţile de acelaşi profil, turismului rural în particular, există două mari categorii
mai trebuie avută în vedere şi concurenţa indirectă cu de elemente care influenţează decisiv succesul sau
alte forme organizate de turism din zona geografică eşecul afacerii: pe de o parte dotările (construcţia,
respectivă, care poate duce la mărirea sau diminuarea finisările, echipamentele, mobilierul etc.), iar pe de altă
cotei de piaţă a turismului rural. parte calităţile personalului (amabilitate, politeţe,
În ultimul an, a avut loc un amplu proces de privatizare discreţie, disponibilitate).
a unităţilor turistice, dintre care se remarcă trecerea în Acestea din urmă sunt elementele pe care trebuie
proprietate privată a multor hoteluri de pe litoral. insistat, deoarece nu costă (sau costă infinit mai puţin
Acestea au fost achiziţionate de firme private sau decât dotările ultrasofisticate) şi de multe ori au rolul
oameni de afaceri, care vor începe cât de curând decisiv în mulţumirea sau insatisfacţia turistului.
Profil de afacere / Agroturism
Informaţiile prezentate în acest Profil de afacere au caracter orientativ. Cu toate că s-au făcut toate eforturile pentru a se asigura maxima acurateţe şi
exactitate a informaţiilor, programul ChiarPOŢI nu îşi asumă responsabilitatea pentru unele omisiuni sau informaţii eronate conţinute în acest material. În
funcţie de modificările pieţei, preţurilor, cadrului legislativ sau ale altor aspecte cuprinse în Profilul de afacere, este posibil ca uneori informaţiile să nu
mai fie de actualitate. Pentru un plus de siguranţă, se recomandă o documentare suplimentară şi/sau contactarea organelor abilitate, după caz.
Profilurile de afaceri sunt actualizate periodic. Pentru a avea acces la ultimele versiuni vizitează www.chiarpoti.ro.
Cadrul legal Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc
Dintre reglementările legale care fac referire la (FPTR)
activitatea de agroturism pot fi menţionate: Str. Luterană nr. 2-4, et. 1, sector 1, Bucureşti
- Norma metodologică din 28 iunie 2002, privind Tel/Fax: (021) 312.29.93
clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în www.turismpatronat.go.ro
Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 bis din 6 august
2002; www.infotravelromania.ro
- Ordonanţa nr. 58 din 21 august 1998, privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
309 din 26 august 1998;
- Norma din 8 februarie 2001, cu privire la accesul,
evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire
turistice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92
din 22 februarie 2001;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, privind
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 33 din 29 ianuarie 1998;
- Hotărârea nr. 574 din 13 iunie 2002, pentru
aprobarea cuantumurilor taxelor şi tarifelor percepute
de camerele de comerţ şi industrie teritoriale pentru
activităţile de registru şi pentru operaţiunile efectuate
de Biroul unic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 413 din 14 iunie 2002.
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 76 din 24 mai 2001

Informaţii suplimentare

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului


www.mt.ro

Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi


Cultural din România (ANTREC):
Str. Maica Alexandra nr. 7, sector 1, CP 22–259,
Bucureşti
Tel/Fax: (021) 223.70.24 (021) 222.80.01
www.antrec.ro

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din


România (ANAT)
Str. Foişorului nr. 8, bl. F3 C, sc. 2, et. 1, ap. 41,
sector 3, Bucureşti
Tel: (021) 321.19.08 (021) 323.08.55

Asociaţia Naţională a Consultanţilor în Agrobusiness


(ANCA)
Bd. Iuliu Maniu nr. 11A, bl. D3, ap. 51, sector 6,
Bucureşti
Tel/Fax: (021) 410.07.24
Profil de afacere / Agroturism
Informaţiile prezentate în acest Profil de afacere au caracter orientativ. Cu toate că s-au făcut toate eforturile pentru a se asigura maxima acurateţe şi
exactitate a informaţiilor, programul ChiarPOŢI nu îşi asumă responsabilitatea pentru unele omisiuni sau informaţii eronate conţinute în acest material. În
funcţie de modificările pieţei, preţurilor, cadrului legislativ sau ale altor aspecte cuprinse în Profilul de afacere, este posibil ca uneori informaţiile să nu
mai fie de actualitate. Pentru un plus de siguranţă, se recomandă o documentare suplimentară şi/sau contactarea organelor abilitate, după caz.
Profilurile de afaceri sunt actualizate periodic. Pentru a avea acces la ultimele versiuni vizitează www.chiarpoti.ro.