Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Școala Gimnazială Bosanci


Profesor: Păstrăv Smaranda Mălina
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Imagini ale domnitorului în textul literar si nonliterar.
Tipul lecţiei: Sistematizarea și consolidarea cunoștințelor
Clasa: a V-a C
Data: 5.06.2019
Durata: 50 min
Competenţe specifice:
 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral,în scopul sensului global
al acestuia;
 2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
 2.4 adaptarea vorbirii la parteneri și la situația de comunicare/situații de comunicare diverse;
 3.1 identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
 3.2 recunoașterea modurilor de expunere utilizate într-un text literar ;
 4.4 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan.

Obiective operaţionale:
O1- să identifice, din exemplele date, trăsăturile textelor nonliterare: articolul de ziar sau de revistă/
știrea/ anunțul/ texte publicitare, texte stiintifice
O2- să dovedească întelegerea unui text nonliterar, pornind de la cerințe date;
O3- să identifice elementele etice și cultural dintr-un text nonliterar ;

O4- să redacteze diferite texte reflexive și imaginative;

O5 – să diferențieze textul narativ nonliterar de textul literar.

Valori şi atitudini:
- cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare prin conștientizarea impactului limbajului asupra
celorlalți și prin nevoia de a înțelege și de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct
de vedere social
- cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoaștere rolului acestei pentru dezvoltarea
personală și îmbogățirea orizontului cultural.

Strategii didactice
Metode şi procedee: conversația euristică, expunerea, învățarea prin descoperire, explicația, exercițiul,

Materiale didactice: fişe de lucru pe grupe, textele suport, flip-chart, tablouri.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale


Bibliografie:
Angelescu Silviu, Portretul literar, Editura Univers, Bucureşti, 1985;
Cîntiuc, Rita, Planificare şi proiectare. Exemple de bune practici, Editura Nomina, 2012;
Evaluarea competenței de comunicare și a competenței culturale, coordonatori Monojescu Monica și
Pamfil Alina, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007;
Valori formative acronice și contemporane în literatura pentru copii și tineri, coordonatori Monojescu
Monica și Pamfil Alina, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2006;
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45,
2005.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint, București, 2010.
Nr. Competențe T Strategia didactică
crt Momentele specifice / Detalieri de Activități de i
. lecției Obiective conținut învățare m Forme de Resurse materiale și
operaționale p organizar procedurale Forme de evaluare
ea
activității
1. Evocarea - pregătirea
Moment materialelor
organizatoric necesare pentru 5'
desfășurarea lecției
1.1, -exerciții de
exprimare a opiniei; frontal

 conversația
 expunerea Comentați maxima:
Captarea -imagine suport- -exerciții de  ravașe cu Renumele se obține în urma
atenției valorizare a reacțiilor maxime unei fapte de seamă.
afective față de un 2
citat;
frontal
individual

Anunţarea - Imagini ale


temei şi a domnitorului
obiectivelor 1'
Realizarea Grupa I
sensului -texte narative -exerciții de lectură Prezentrea imaginii
Dirijarea 3.1 nonliterare; expresivă; individual  exercițiul domnitorului
învăţării, O1 - exerciții de frontal Mircea cel Bătrân
 conversația
obţinerea O2 afise identificare a pe grupe Grupa II
 brainstorming
performanţei diferitelor tipuri de 30 Prezentrea imaginii
 problematizarea
şi realizarea scrisoare texte nonliterare domnitorului Ștefan cel Mare
feedback-ului Grupa III
imagini Prezentrea imaginii
fisa de lucru
domnitorului Vlad Țepeș
tabla
texte științifice Grupa IV
Prezentrea imaginii
domnitorului Mihai Viteazul
Grupa V
3.1 Prezentrea imaginii
O1 domnitorului
O2 Constantin Brâncoveanu
Grupa I
1.Identifică trei trăsături ale
Texte literare domnitorului Mircea cel
individual Bătrân desprinse din dialogul
 exercițiul
Scrisoarea III, -exerciții de lectură frontal purtat cu Baiazid.
Mihai Eminescu expresivă; pe grupe  conversația 2.Ce trăsătură fizică a
- exerciţii de  brainstorming domnitorului este evidentiată
recunoaştere a  problematizarea în text?
participanţilor la
3.1 acţiune într-o 3. Ce este pentru domnitor
O1 naraţiune; fisa de lucru iubirea de țară? Dar pentru
O2 tabla tine?

3.1
O1 -exerciţii de
O2 exprimare a opiniei; Grupa II
Letopisețul Tării  exercițiul 1.Găsiți în cele două texte un
Moldovei, -exerciții de  conversația fragment care pune în
Grigore Ureche evidențierea a individual  brainstorming evidența o trăsătură fizică a
O4 frontal
trasăturilor diverselor  problematizarea domnitorului roman si numiți
O5 pe grupe
tipuri de portret această trăsătură.
Frații Jderi, literar; fisa de lucru 2.Numiți calitățile și defectele
Mihail Sadoveanu tabla pe care le-ați identificat în
pe grupe fragmentele anterioare ,
individual grupându-le pe doua coloane.
3.Ce trăsătură de caracter a
voievodului vă sugerează
exerciții de lectură individual fiecare dintre fragmentele
expresivă; frontal date.
- exerciţii de pe grupe  exercițiul
Viața lui recunoaştere a  conversația
Ștefan cel Mare, participanţilor la  brainstorming Grupa III
1.Găsiți în cele două texte un
Mihail Sadoveanu acţiune într-o  problematizarea
naraţiune; fragment care pune în
evidența o trăsătură morală a
Vlad Țepeș domnitorului român și numiți
fisa de lucru
Tudor Arghezi această trăsătură.
tabla
-exerciţii de 2.Numiți calitățile ( dacă
exprimare a opiniei; pe grupe există) și defectele pe care le-
individual ați identificat în fragmentele
-exerciții de Individual anterioare , grupându-le pe
evidențierea a doua coloane.
trasăturilor diverselor  conversația
tipuri de portret 3.Este justificată cruzimea
literar; domnitorului ?
 problematizarea
exerciții de lectură
Românii supt expresivă;
Mihai- Voievod - exerciţii de Grupa IV
Viteazul, recunoaştere a individual  exercițiul 1.Subliniati cu o linie
participanţilor la frontal  conversația substantivele și cu două linii
Nicolae Bălcescu acţiune într-o pe grupe  brainstorming adjectivele din secventele
naraţiune;  problematizarea care se referă la Mihai
Pașa Hassan, Viteazul.
George Coșbuc 2.Aratați rolul acestora în
fisa de lucru realizarea imaginii lui Mihai
-exerciţii de tabla Viteazul.
exprimare a opiniei; 3.Formulați pe scurt impresia
pe grupe generală care se desprinde din
Povestiri istorice, -exerciții de individual portretul domnitorului.
Dumitru Almaș evidențierea a
trasăturilor diverselor
tipuri de portret Grupa V
 conversația
literar; 1.Selectează pasajele în care
Balada populară  problematizarea este conturat portretul
Contantin personajului.
Brâncovanul 2.Care sunt trăsăturile morale
ale personajului Constantin
Brâncoveanu?

3. Reflecția Completați diagrama cu sunt


Evaluarea O6 -texte nonliterare -exerciții de  conversația asemanarile și deosebirile in
- texte literare identificare a frontal  problematizarea ceea ce privește imaginea
trăsăturilor textelor 5' imagine suport domnitorilor prezentată în
nonliterare; proiectul realizat de voi și cea
exerciții de din fișa de lucru.
identificare a individual
trăsăturilor textelor diagrama venn
literare;
video
Imaginile exerciții de
domnitorului in iterculturalitate
cinematografie
4. Asigurarea Tema acasă. Realizează o compunere narativă petrecuta într-un muzeu de istorie.
retenției și a
transferului