Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ
Instituția Publică Gimnaziul

”Aprobat” ”Coordonat”
Data______________ Data________________
Director_________/ / Director- adjunct pe educație
____________/ ./

Proiectarea didactică de lungă


durată la
DEZVOLTAREA PERSONALĂ
pentru clasa a VI- a

Anul de studii 2019-2020


Profesor:

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2018.

Discutat la ședința comisiei metodice


a profesorilor ciclului gimnazial
Pr./v Nr_____,de la__________2019
Șeful comisiei ____________

1
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Arta cunoașterii de sine și a celuilalt /Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3. Mod.ul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea
sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea
optimă a resurselor personale și a mediului de viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în
menţinerea sănătăţii proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal și oportunităţilor pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de
bine a sa și a celor din jur.

2
Nr. Data Tema lecției Unități de Note
lecț
competență
Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1 Puncte forte, limite ș 1.1 Determinarea Exerciții de reflectare asupra
legăturii între emoții, resurselor personale și sociale, de
acceptarea de sine. descriere a caracteristicilor personale
acțiuni și po- zitive și negative, de completare a
consecințele acestora fișelor de tipul Ce știu?, Ce pot?, Ce
ca parte a vreau?, Ce-mi place?;
2 Relațiile interpersonale și mecanismului de Discuții asupra studiilor de caz
comportament prosocial. apreciere a cu referire la tematica
comportamentului etichetărilor;
3 Conflictele: pro și contra. Discuții Conflictul în viața
1.2 Evaluarea mea, Factori ce contribuie la
resurselor proprii inițierea și menținerea unui
pentru consolidarea conflict;
atitudinii pozitive Jocuri de rol: simulare de
față de sine. situații pentru soluționarea
conflictelor, pentru prevenirea
sau depășirea etiche- tărilor;
4 Emoții, comportamente 1.3 Luarea deciziilor Exerciții de autoreflecție cu
și consecințe. privind privire la emoțiile per sonale,
comportamentul de formulare argumentată a
prosocial și tehnicile opiniei personale;
5 Viața în familie: relații și de soluționare Vizionarea unor secvențe din
rezultatele pozitive. constructivă a filme, exemple din viața reală
conflictelor în clasă, pentru identificarea și
școală, familie, înțelegerea relației dintre
comunitate. emoții, conduite și consecințe.
6 Prezentarea produsului Prezentarea produsului

Pliant: Dezvoltarea Pliant: Dezvoltarea relațiilor


relațiilor cooperante cooperante
Asigurarea calității vieții
7 Interviuri adresate colegilor
Integritatea persoanei. 2.1 Relatarea despre despre valoarea compor-
normele morale i tamentului integru;
8 valori: binele, Vizionarea unor secvențe de
frumosul, munca,
Garanția calității vieții film/imagini pentru
perseverența, ca surse
prin învățare. ale succesului. identificarea elementelor unei
vieți de calitate;
9 Perseverența și munca – Studii de caz despre o persoană
surse ale succesului 2.2. Analiza de succes realizată prin
condițiilor și perseverență și muncă;
10 Binele și frumosul din modalităților de Colaje ale imaginilor despre
jur. realizare a traiului faptele bune;
11 decent; Postere cu enunțuri privind
Decizia corectă. deciziile corecte luate pe
parcursul unui an;
Elaborarea și rezolvarea în
3
2.3. Argumentarea perechi a unui careu de cuvinte
rolului implicării încrucișate, care să conțină
personale și a pașii în luarea unei decizii
deciziei corecte în corecte;
12 Resursele proprii și ale soluționarea Joc de rol privind buna
familiei. problemelor. gospodărire și gestionarea
resurselor.
13 Prezentarea produsului Prezentarea produsului
Jurnalul reflexiv Jurnalul reflexiv, în care să
prezinte 2-3 decizii corecte,
care i-au îmbunătățit calitatea
vieții.
14 Privire generală

15 Evaluare sumativă

Modul de viață sănătos


16 Sănătatea. 3.1. Descrierea Portofoliu „Mediu în care
propriei stări de trăiesc îmi asigură sănătatea
sănătate, prin mea!”;
17 Mediul înconjurător și utilizarea adecvată a Discuții ghidate despre nevoile
sănătatea elevului. noțiunilor specifice cu personale;
18 Sănătatea fizică și referire la sănătatea Formularea și rezolvarea de
mintală. fizică și mintală; situații problemă privind starea
3.2. Stabilirea de sănătate, modificările
corelației dintre organismului la pubertate;
19 Regimul alimentar corect calitatea mediului Redactarea unui referat Când
versus dieta. ambiant și sănătate, pot fi sigur că dieta e
prin elucidarea sănătoasă;
20 Fumatul și alcoolul – efectelor poluării; Realizarea unui poster:
tentații periculoase. 3.3. Manifestarea Tentațiile periculoase.
21 Prezentarea produsului responsabilității Prezentarea produsului
pentru propria
Proiect ecologic: Mă sănătate prin Proiect ecologic: Mă implic în
implic în activitățile de rezistență la diverse activitățile de protecție a
protecție a mediului tentații periculoase. mediului Album: Așa îmi
Album: Așa îmi doresc doresc să fiu.
să fiu.
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
22 Clubul cunoscătorilor de Proiecte de grup pentru
profesii. 4.1. Identificarea studierea specificului
profesiilor solicitate profesiilor;
în comunitate pentru
o bună proiectare a Discuții privind posibilitățile
carierei; de realizare a aspirațiilor prin
diferite profesii;

23 Domeniile profesionale. Colectarea informațiilor despre


profesia părinților, care este
4.2. Corelarea
atractivă pentru elev, sau a
rezultatelor la diferite
unui profesionist recunoscut în

4
discipline școlare cu comunitate;
perspective de dezvol-
tare personală și Participarea la licitații de
profesio- nală în profesii;
anumite domenii;
24 Potențialul meu. Aplicarea testului Inventarul
intereselor profesionale
(adoptat după Holland);
4.3. Formularea
inițiativelor personale, Elaborarea Hărților mentale ale
orientate spre potențialului.
activități antrepreno-
25 Brand-ul personal. riale, prin Prezentarea aspirațiilor și
valorificarea profesiei selectate părinților
potențialului propriu sau unei persoane apropiate;
și a imaginii de sine.
Elaborarea Brand-ului personal
în baza unui set de întrebări;

26 Calitățile unui Elaborarea clusterelor la un


antreprenor. domeniu profesional, în baza
cerințelor prezentate din timp;
Discuții cu antreprenori,
angajatori din comunitate;

27 Arborele profesiilor. Produs


Proiect de carieră. Proiectul
de carieră poate fi pre zentat
colegului de bancă,
părinților, altor persoane de
încredere.
Proiect de grup: „Arborele
profesiilor”

Securitatea personală
28 Odihna activă în mediul 5.1. Descrierea unor Participarea la scurte scenete,
înconjurător. situații excepționale și prin atribuirea de roluri,
a consecințelor lor exersarea comportamentului în
privind securitatea stradă și în alte locuri
umană; periculoase;

29 Atenție în situații 5.2. Aprecierea Simularea comportamentului


excepționale! rolului hobby- urilor în situații excepționale din
personalității, din traficul rutier;
perspectiva
Discuția dirijată, exerciții de
dezvoltării unor
identificare a soluțiilor proprii
capacități și satisfa-
pentru consolidarea securității
cerii unor interese;
personale;
Simularea elementelor de
comportament în situații
5.3. Adaptarea excepționale de proveniență
comportamentului la naturală (cutremure și
5
reguli de securitate alunecări de pământ etc.).
privind situații
30 Hobby-ul și riscuri excepționale, Realizarea unor mini-cercetări
posibile. contactul cu ce vizează preferințele/ hobby-
materialul exploziv, ul și riscurile posibile;
explorarea mediului Prezentarea hobby-ului
virtual, prin simulare personal
și activități concrete.
31 Dispozitivul exploziv – Exerciții de descriere, analiză,
pericol. comentariu al situațiilor
simulate, reale, în situații
excepționale și incendii;

32 Eticheta online –
siguranța în mediul vir-
tual. Exerciții de identificare a
soluțiilor proprii pentru con-
solidarea securității în mediul
virtual

33 Regulile și siguranța Produs


Rebus, elaborat în grup:
Securitate personală, cuvinte-
cheie: seism/cutremur de
pământ, inundații, alunecări
de teren, întroieniri, furtuni
etc.
34 Evaluare sumativă

S-ar putea să vă placă și