Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU

MENTENANTA ȘI ACTUALIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT


„ATLAS vet LIMS”

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1 S.C. GAMA IT S.R.L., cu sediul în Sibiu, Str. Zidului nr. 7, Judeţul Sibiu, înregistrată la ORC
sub nr. J32/333/2006, Tel: 0269 222.912, Fax: 0372 870.118 CUI: RO 18458710, având contul nr.
RO85TREZ5765069XXX006129, deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentată de D-nul Alexandru Bârsan,
având funcţia de Director Executiv, în calitate de PRESTATOR, pe de o parte
şi
1.2 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
GALAȚI cu sediul în Galați, Str. Cezar nr. 8 Bis, judeţul Galați, Tel: 0236479393, Fax: 0236412123, CF
3553277, având contul IBAN RO10TREZ30620G330800XXXX, deschis la Trezoreria Galați, reprezentat
de Dl NICU BOGATU, având funcţia de Director Executiv, în calitate de CLIENT, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1 Prestarea de servicii de mentenanță și actualizare pentru sistemul informatic integrat „ATLAS vet
LIMS”, după cum urmează:

a) Prestarea de servicii de mentenanță și suport tehnic pentru sistemul informatic ATLAS vet LIMS pe
baza tichetelor din aplicație, în timpul programului de lucru al LSVSA Județene și al Institutelor de
Referință;
b) In cazuri de urgenta, asigurarea serviciilor de mentenanță si suport tehnic se poate efectua și în afara
programului de lucru al LSVSA Județene si al Institutelor de Referință la solicitarea acestora;
c) Preluarea incidentelor sau problemelor apărute prin intermediul unei linii telefonice dedicate, a uneia
sau mai multor adrese de e-mail și a unui modul Help-Desk integrat în aplicația ATLAS vet LIMS;
d) Întreținerea și actualizarea serviciilor de sincronizare a datelor între aplicațiile ATLAS vet
CENTRAL (aplicație centrală) și ATLAS vet LIMS (aplicație locală), precum și monitorizarea log-
urilor de sincronizare pentru identificarea eventualelor erori. Consistența datelor se va asigura prin
procese specifice de verificare încrucișată (sursă - destinație) și/sau reluarea ciclului de transfer al
datelor în cazul apariției unor erori datorate transferului de date;
e) Întreținerea și actualizarea bazelor de date utilizate la nivel local și asigurarea serviciilor de Back-up
al datelor prin proceduri specifice;
f) Sincronizarea nomenclatoarelor utilizate în aplicațiile locale, precum și asigurarea consistenței și
validității acestora cu scopul menținerii unei structuri comune a informațiilor între aplicația centrală
și aplicațiile locale;
g) Intervenții remote asupra sistemului informatic ATLAS vet LIMS pentru depanare cu un timp real
garantat de intervenție de maxim 24 ore. În cazul în care această intervenție nu duce la soluționarea
problemei, prestatorul se obligă ca în termen de 5 zile de la data constatării imposibilității rezolvării
problemei prin telefon, modem sau internet să intervină la sediul beneficiarului în vederea soluționării
situației;
h) Asigurarea interconectării aplicației LIMS cu software-ul echipamentelor din laboratoare, după caz.
Eventualele echipamente hardware necesare interconectării, vor fi asigurate de beneficiar;

1/4
i) Consultanță de specialitate și instruire periodică a personalului (sesiunile de instruire / suportul tehnic
pentru utilizatorii sistemelor LIMS se va desfășura atât on-line cât și la sediul beneficiarului, prin
deplasarea reprezentanților prestatorului, in urma unei cereri scrise si motivate);
j) Actualizări generale ale sistemului informatic ATLAS vet LIMS, care vizează creșterea vitezei de
execuție a aplicației, actualizarea tehnologică a platformei, optimizarea performanțelor aplicației,
introducerea modificărilor legislative, etc.;
k) Îmbunătățirea și actualizarea sistemului informatic ca urmare a defectelor semnalate se va realiza în
funcție de gravitatea și prioritatea acestora. Actualizarea aplicațiilor va fi efectuată în intervalele de
timp astfel alese încât să nu afecteze activitatea în laboratoare;
l) Întreținerea și actualizarea bazelor de date folosite la nivel local. Elaborarea și implementarea de
proceduri pentru backup-ul zilnic al bazelor de date. În vederea asigurării datelor salvate la nivelul
aplicațiilor ATLAS vet LIMS este necesară efectuarea de copii de siguranță a acestor date în mai
multe locații concomitent.
m) Extragerea de rapoarte solicitate de către utilizatorii sistemelor informatice din bazele de date de către
Prestator, dacă nu sunt deja implementate în sistemele ATLAS vet LIMS și asigurarea raportărilor pe
baza modelelor furnizate de către personalul ANSVSA/DSVSA/LSVSA și a datelor stocate în sistem;

2.2 Prestatorul va asigura in cadrul acestui contract și urmatoarele:


a) Suport tehnic pentru personalul clientului ce utilizeaza sistemul informatic prin mijloacele de
contact de mai jos
 Telefon Suport Tehnic: 0269 222 912
 E-mail Suport Tehnic: support_atlasvet@gamait.ro
 Telefon Urgente: 0723 286 865
 Cont Skype Echipă tehnică GAMA IT: support_atlasvet
 Modul Help Desk integrat in sistemul informatic ATLAS vet LIMS
b) Interventii la sediul clientului, pe baza solicitarii scrise a acestuia, pentru mentenanta sistemului
informatic, atunci cand problemele nu pot fi rezolvate de la distanta, dar nu mai mult de una la 9 luni.
Durata unei interventii este de 1 zi. Interventiile suplimentare la sediul clientului se vor face numai la
comanda ferma a acestuia si se vor factura separat.
c) Remedierea defectelor descoperite in functionarea sistemului informatic.
d) Instiintarea prestatorului cu privire la defectele aparute se va face prin modulul specializat si
integrat in sistemul informatic - „Help Desk” sau pe e-mail: support_atlasvet@gamait.ro;
e) Actualizarea/modificarea sistemului informatic se va face doar pentru versiunea livrata initial
clientului; Dupa o serie de revizii ce determina schimbari importante in sistemul informatic, prestatorul va
face trecerea la o noua versiune. Clientul va putea beneficia de noile versiuni contra cost;
f) Instiintarea prestatorului cu privire la cererile de actualizare a sistemului informatic se va face prin
modulul specializat - „Help Desk” sau pe e-mail: support_atlasvet@gamait.ro;
g) Remedierea defectelor sau modificarile/actualizarile asupra sistemului informatic se vor face fie
prin interventii remote (conectare de la distanta), fie prin interventii la sediul clientului in urma unei cereri
scrise si motivate, in functie de context;
h) Programul normal de lucru pentru serviciul de suport tehnic este de Luni pana Vineri in intervalul
orar 08:00 – 17:00; In afara acestui interval, se va putea apela serviciul de permanenta doar in cazuri
critice, de nefunctionare totala a sistemului informatic sau in cazuri in care activitatea este blocata datorita
nefunctionarii unei parti semnificative a sistemului informatic;
i) GAMA IT va trata doar incidentele ce pot aparea in legatura cu sistemul informatic ATLAS vet
LIMS si nu va putea fi facuta raspunzatoare de defectiunile componentelor hardware, software de baza
(sistem operare si sistem de gestiune a bazelor de date) sau de comunicatii, care nu fac obiectul
prezentului contract. Timpii de rezolvare a incidentelor se vor contoriza din momentul in care
componentele de infrastructura enumerate mai sus sunt functionale 100%;

2/4
j) Societatea GAMA IT va fi raspunzatoare de orice fel de daună, inclusiv pierderi financiare,
pierderi de date sau orice alta daună accidentală sau indirectă, decurgand din utilizarea sau imposibilitatea
de a utiliza sistemul informatic sau din modul în care este folosit acesta, daca vina ii apartine.
k) Prestatorul va transmite lunar catre client un raport de activitate, care va cuprinde minim
urmatoarele informatii: lista tichetelor rezolvate, lista modificarilor si actualizarilor aduse sistemului,
dovada efectuarii back-up-urilor bazelor de date, lista nomenclatoarelor sincronizate, lista deplasarilor la
sediul clientului (daca este cazul);
l) Prezentul contract nu acopera si mentenanta echipamentelor hardware si de comunicatii;

III. TERMENUL CONTRACTULUI


3.1 Prestatorul va presta serviciile de mai sus incepand cu data de 24.12.2019.
3.2 Contractul este valabil pana la data de 24.01.2020.

IV. PRETUL CONTRACTULUI


4.1 Clientul va plati prestatorului suma de 2850 lei/lună + TVA, pentru produsele si serviciile ce fac
obiectul acestui contract.
4.2 Clientul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de maxim 30 zile de la emiterea
facturii. In cazul neachitarii la termenul stabilit a contravalorii serviciilor, prestatorul isi rezerva dreptul de
a suspenda activitatea de mentenanta si actualizare a sistemului informatic;
4.3 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin
contract, atunci clientul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă
cu cota procentuală de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligațiilor.

V. CONFIDENȚIALITATEA INFORMATIILOR
5.1 Partile semnatare ale contractului si reprezentantii acestora se obliga sa pastreze confidentialitatea
datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului
contract. Obligatia de fata nu va produce efecte fata de prestator in ceea ce priveste informatiile cu
caracter general pe care le poate implementa ca functionalitati in cadrul sistemului informatic „ATLAS
vet LIMS” ce vor putea fi folosite si pentru alti clienti si fata de client in conditiile legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public.
5.2 Sunt considerate confidentiale cel putin urmatoarele informatii:
a) situatia financiara a partilor;
b) proiectele de afaceri ale partilor;
d) inregistrarile de circulatie interna ale partilor ce nu au caracter general;
e) metodele si procedeele de lucru ale prestatorului, indiferent de materialul suport ;
f) caracteristicile sistemului informatic ;
g) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a prestatorului sau clientului.
5.3 Clientul, respectiv prestatorul, pot dezvalui informatii sau pot pune la dispozitie documente dintre
cele anterior mentionate numai persoanelor implicate în executarea clauzelor prezentului contract,
caracterul confidential fiind pastrat si de catre aceste persoane.
5.4 Partilor le incumba obligatia de a pastra secretul informatiilor considerate confidentiale pe durata
nelimitata dupa expirarea sau rezilierea prezentului contract.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI


Acest contract ia sfarsit in una din urmatoarele situatii:

6.1 Expirarea termenului contractului;


6.2 Clientul incalca obligatiile prevazute in contract fata de prestator, prestatorul notifica incalcarea,
iar clientul nu o corecteaza in termen de 20 zile de la primirea notificarii de la prestator.

3/4
6.3 Prestatorul incalca obligatiile prevazute de contract fata de client, clientul notifica incalcarea, iar
prestatorul nu o corecteaza in termen de 20 zile de la primirea notificarii de la client.
6.4 Daca acest contract ia sfarsit dintr-un motiv sau altul, clientul trebuie sa plateasca prestatorului
pentru munca efectuata de prestator pana la data incetarii contractului.
6.5 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara punerea in intarziere sau alte formalitati, in cazul in
care clientul cesioneaza drepturile si obligatiile asumate prin prezentul contract, fara a avea acordul scris
si expres al prestatorului;

VII. CLAUZE FINALE


7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
7.2 Prezentul contract împreună cu anexele sale, parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.3 În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
7.4 Forta majora, asa cum este definita de lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca si
probeaza cu acte emise de organele abilitate.
7.5 Clientului ii este complet interzis sa copieze/decompileze sistemul informatic sau parti ale
acestuia, sau sa foloseasca informatii privind modalitatea de functionare a acestuia, sa le dezvaluite
tertilor sau sa le foloseasca, el sau prepusii sai in dezvoltarea unor sisteme similare, caz in care
dezvoltatorul este indreptatit la daune-interese;
7.6 Orice alte documente, elaborate in vederea ducerii la bun sfarsit a obiectului prezentului contract
si validate de catre client, sunt parte integranta la acest contract.
7.7 Toate notificarile prevazute in acest contract trebuie sa se faca in scris si sa se remita la adresele
mentionate la Art. 1.1 (pt. Prestator), respectiv Art. 1.2 (pt. Client).
7.8 Eventualele litigii in legatura cu prezentul contract vor fi supuse unei proceduri de solutionare
amiabila. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiul va fi supus instantelor de judecata
competente.
Prezentul contract a fost încheiat astazi, 11.12.2019, într-un număr de 2 exemplare, ambele
originale, cate unul pentru fiecare parte.

CLIENT: PRESTATOR:
D.S.V.S.A Galați SC GAMA IT SRL
Prin: Prin:
Director Executiv - Dr. Nicu Bogatu Director Executiv – Ing. Alexandru Barsan

Șef S.E.A
Ec. Elisabeta Piatac

Comp. J.R.U
Cons. Jr. Cristina Ungureanu

Comp. C.A.I
Cons. Violeta Cățoiu-Tănase

4/4