Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

Disciplină opţională
Clasa I
Durata : un an şcolar
Aria curriculară: Matematică și științe
ale naturi
Arte și tehnologii

MATEMATICĂ
DISTRACTIVĂ
~~~~~~~~~matematică și explorarea mediului~~~~~~~~~~

2020-2021

Prof. Înv. Primar,


Jîjîe-Gălbău Elena
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

MOTTO
‚Obiectul matematicii este atat serios
incat este util sa nu pierdem o ocazie
de-al face mai distractiv”
B. Pascal

De multe ori disciplina „Matematică” pare plictisitoare, fără „gust” și lipsită de orice fel de interes.
Asta mai ales dacă profesorul nu dovedește că este capabil să facă din activitățile matematice activități
care să angreneze elevii și să le stârnească interesul. Sunt, încă, profesori care privesc matematica doar
din perspectivă „clasică”, fără să caute să inoveze ceva în acest domeniu.
Pentru a trezi interesul elevilor, este necesar să ne gândim la acele metode care pot pune în valoare
aptitudinile lor de a opera cu numerele. Elevii au rezultate mai bune dacă sunt aplicate metode moderne,
cum ar fi cele interactive. Astfel, pot fi aplicate metode cum ar fi: brainstorming (furtună în creier),
starbusting (explozie stelară), știu/vreau să știu/am aflat etc. Metodele creative de grup sunt menite să
dezvolte relațiile interpersonale și să consolideze cunoștințele dobândite de fiecare în parte. Atunci când
elevii lucrează în grup, pe echipe sau în perechi se străduiesc să obțină rezultate cât mai bune într-un timp
cât mai scurt pentru a câștiga „premiul” pus în joc. Astfel le este pus în evidență potențialul lor cognitiv,
dar și social-afectiv.
Un rol la fel de important îl joacă și materialul didactic ce va fi utilizat și care va fi ales cu grijă de
către cadrul didactic. Astfel, acesta va folosi planșe didactice tip, dar și alte materiale concepute de către
el sau în colaborare cu elevii. Acesta are toată libertatea de a concepe planșe, imagini sugestive, jocuri
didactice, jocuri de rol cu scenariu dat, dar și de a utiliza unele dintre materialele realizate în cadrul
celorlalte activități didactice (mai ales în cadrul orelor de abilități practice). De asemenea, mai pot fi
uzitate activități de tip trans- și interdisciplinar, cum ar fi învățarea unor cântece adecvate temei abordate,
realizarea unor desene, memorarea unei poezii, realizarea unui joc de rol spontan sau pe baza unui
scenariu etc.
De asemenea, activitățile matematice reprezintă un puternic factor psihologic care acționează la
nivelul creierului, contribuind la dezvoltarea operațiilor logice, a memoriei matematice și la dezvoltarea
ușurinței de a opera cu numere în viața de toate zilele.
Iată câteva dintre motivele pentru care, în urma cosultării părinților, am decis să alegem ca
disciplină opțională matematica distractivă. Sperăm ca elevii să capete încredere în forțele proprii și să
conștientizeze faptul că matematica este una dintre disciplinele care îi ancorează foarte puternic în
realitate și care, dacă va fi pe deplin înțeleasă, îi va ajuta în activitățile lor viitoare, mai ales că ne-am
propus să participăm în fiecare an la concursuri .
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

DENUMIREA OPȚIONALULUI: „Matematică distractivă”


TIPUL DE OPȚIONAL: la nivelul ariilor curriculare „Matematică și științe ale naturii”, „Arte si
tehnologii”.
CLASA: I
DURATA: un an școlar.
MODUL DE DESFĂȘURARE: pe clasă, pe grupe, pe ateliere, in perechi,individual
NUMAR DE ORE OE SAPTAMANA: 1 ora/saptamana

1. Cunoașterea și folosirea conceptelor specifice matematicii.

2. Stimularea și dezvoltarea creativității și a gândirii logice.

3. Dezvoltarea interesului pentru aplicarea cunoștințelor matematice în contexte variate.

Nr. Competențe specifice Exemple de activități de învățare


crt.
1 1.1 – să înțeleagă modul de - exerciții-joc de grupare a unor obiecte;
formare, scriere și citire a - formarea grupelor de câte 2, câte 3, …, câte 10, în concentrul
numerelor naturale în 0-100;
concentrul 0-100; - jocuri de nemărare cu/fără pas dat;
- gruparea și regruparea obiectelor;
-compunerea și descompunerea numerelor în concentrul 0-100;
1.2 – să scrie, să citească, să - reprezentarea numerelor prin desene și obiecte și invers;
compare și să ordoneze - scrierea și citirea numerelor de la 0 la 100;
numerele naturale de la 0 la - exerciții de numărare în ordine crescătoare și descrescătoare,
100; cu „pas” dat;
- exerciții de comparare și ordonare cu ajutorul obiectelor și
reprezentărilor;
1.3 – să aplice proprietățile - plicarea în calcul oral și scris a proprietăților operațiilor
operațiilor matematice învățate matematice;
și a *tehnicilor de calcul rapid; - gruparea convenabilă a termenilor într-o sumă sau într-o
diferență;
- operarea cu numere ale căror cifre sunt reprezentate prin
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

simboluri: cerculețe, pătrate, triunghiuri etc.;


- determinarea rezultatelor operațiilor cerute și colorarea
spațiilor (figurilor) corespunzătoare;
-efectuarea unor succesiuni de calcule pe principiul „preluării
ștafetei”;
1 2.1 – să stabilească poziții ale - poziții ale obiectelor în spațiu (sus-jos, stânga-dreapta,
obiectelor în spațiu; deasupra-la mijloc-dedesubt, interior-exterior etc.);
2.2 – să recunoască forme - observarea și descrierea neștiințifică a formelor geometrice
plane și să grupeze/clasifice plane și a obiectelor care au fețele de forma acestora;
obiecte după diverse criterii; - jocuri cu formele geometrice plane;
- jocuri de construcție;
- sortarea și clasificarea unor obiecte după diferite criterii pe
care le vor preciza;
2.3 - să sesizeze asocierea - identificarea elementelor unei mulțimi când se știe regula de
dintre elementele a două grupe corespondență și elementele celeilalte mulțimi;
de obiecte, desene sau numere - identificarea regulii de corespondență;
mai mici decât 30, pe baza unor trecerea de la șirul obiectual la cel numeric și invers;
criterii date;
2.4 – să utilizeze cu ușurință - exersarea limbajului matematic prin argumentarea verbală a
termenii specifici limbajului pașilor realizați în soluționarea situațiilor întâlnite;
matematic; - exerciții și probleme în care se operează cu „cu atât mai
mult/puțin”;
- crearea de exerciții/probleme folosind relațiile matematice
date;
2.5 – să descopere și să - descoperirea formelor geometrice la obiectele care ne
utilizeze figurile și corpurile înconjoară;
geometrice cunoscute; - exerciții de utilizare a figurilor geometrice în desene și
reprezentări proprii;
- exerciții-joc de construcție cu ajutorul unor corpuri
geometrice;
2.6 – să recunoască orele fixe - exerciții-joc de recunoaștere a orelor fixe pe ceas;
pe ceas - exerciții-joc de recunoaștere a activităților zilnice desfășurate
la anumite ore;
- jocuri de rol;
3 3.1 –să depășească blocaje în - verificarea unor enunțuri matematice, expresii numerice;
rezolvarea și crearea de - completarea unor enunțuri și texte de probleme;
probleme; - crearea de probleme pe baza unor expresii numerice, mai
întâi oral, apoi în scris;
3.2 – să manifeste interes în - descrierea pe scurt a etapelor parcurse în analiza și rezolvarea
propunerea unor maniere problemelor;
proprii de rezolvare a - compunerea și rezolvarea unor probleme în manieră proprie,
problemelor matematice; cu ajutorul învățătorului;
- crearea și rezolvarea unor probleme legate de evenimentele
cotidiene.