Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 29.11.2019
Prof. Înv. Primar: Jîjîe-Gălbău Elena
Școala Gimnazială Osoi
Clasa: Pregătitoare
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Discipline integrate: CLR, MEM, MM
Unitatea de învățare: „Su nt român!”
Subiectul lecției: „Frumusețile țării” – consolidarea literelor c, C, o, O, â, Â
Tipul lecției: Consolidare
Scopul lecției: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor de recunoaștere și scriere a
literelor învățate până în prezent.
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare;
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare;
Competențe specifice:
CLR:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de
tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;

MEM:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
MM:
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor.

Obiective operaționale:
O1: - Să ordoneze corect numerele în ordine crescătoare;
O2: - Să citească corect cuvântul descoperit;
O3: - Să asocieze corect litera inițială a cuvintelor reprezentate în imagini;
O4: - Să despartă în silabe în mod corect cuvintele date;
O5: - Să indice numărul corect de silabe ale cuvintelor;
O6: - Să execute corect exercițiile motrice;
O7: - Să scrie corect ultimele trei litere învățate;
O8: - Să ordoneze corect numerele în ordine descrescătoare;
O9: - Să citească corect enunțul descoperit.
Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, expunerea, exercițiul, explicația,
problematizarea;
b) Mijloace de învățământ: Anexe, coș mare, piese de puzzle (harta României),
palețele cu numere, laptop, coșulețe cu litere;
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Resurse:
a) Temporale: 45 minute
b) Umane: 15 elevi
c) Bibliografice:
Programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru disciplina
Comunicare în limba română, clasa pregătitoare , aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
Programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru disciplina
Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare , aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
Programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru disciplina
Muzică și mișcare, clasa pregătitoare , aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
Valentina, Ștefan-Cărădeanu, Florentina, Hăhăianu, Elena, Apopei, Comunicare în
limba română, Ed. Joy, București, 2014
Valentina, Ștefan-Cărădeanu, Florentina, Hăhăianu, Elena, Apopei, Ghidul cadrului
didactic ~ clasa pregătitoare, Ed. Joy, București, 2014
Nr. Momentele lecției Ob. Conținut instructiv - educativ Strategii didactice Evaluare
Crt. Op. Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1. Moment Se asigură un climat favorabil
organizatoric desfășurării lecției. Se pregătesc
materialele didactice.
2. Captarea atenției Această etapă se va desfășura Expunerea Evaluez
printr-o discuție în care le voi spune Conversația capacitatea
copiilor întâmplarea Elefantului Cici elevilor de a fi
ce va trebui să meargă la parada de 1 atenți.
Decembrie.
3. Anunțarea temei și Voi prezenta elevilor într-o manieră
a obiectivelor accesibilă obiectivele pe care le Expunerea
Frontal
urmăresc, specificând mijloacele de
realizare selectate pentru lecție.
4. Consolidarea În această etapă elevii vor descoperi Conversația Coșul cu Evaluez
cunoștințelor în coșul primit mai multe piese de materialele Frontal capacitatea
puzzle ce vor fi ansamblate pas cu pas didactice elevilor de a intui
îndeplinind sarcinile propuse. Pe Harta materialul
spatele fiecărei piese se află câte o României din didactic.
ghicitoare ce îi va ghida către fiecare piese de
sarcină. puzzle
Sarcina 1 Explicația
O1 „Așază literele găsite în ordinea Exercițiul Anexa 1 Individual Evaluez
crescătoare a numerelor si citește Problematizarea capacitatea elvilor
O2 cuvântul.” (Cuvântul descoperit de de a ordona
către elevi este ROMÂNIA.) numerele
O4 „Câte litere are cuvântul Anexa 2 crescător.
ROMÂNIA?” (7 litere) Conversația Frontal Evaluez
„Câte silabe are acest cuvânt?” (4 capacitatea
silabe) elevilor de a
Recitare – poezii de 1 Decembrie răspunde la
Sarcina 2 întrebări.
„Lipește pe fiecare imagine litera
inițială a fiecărui cuvânt reprezentat
în această.” Explicația Individual Evaluez
O3 La această sarcină elevii vor primi Exercițiul capacitatea
câte un coșuleț cu literele inițiale ale elevilor de a
unor cuvinte și o fișă cu imagini asocia corect
reprezentative acestora ce vor trebui Anexa 3 litera inițială a
să le asocieze. fiecărui cuvânt.
Sarcina 3 Coșuleț cu
„Alege cifra corespunzătoare litere
numărului de silabe ale cuvintelor Evaluez
reprezentate în imagini.” Expunerea capacitatea
O4 Elevii vor primi câte patru palețele cu Conversația Frontal elevilor de a
numerele de la 1 la 4, urmând să Exercițiul despărți corect
O5 despartă în silabe cuvintele cuvintele în
reprezentate în imagini, indicând cu Anexa 4 silabe.
paleta corespunzătoare, numărul de Evaluez
silabe al fiecărui cuvânt. capacitatea
* În continuare, pentru restabilirea Palețele cu elevilor de a
O6 ordinei și disciplinei vom dansa pe numere număra corect
cântecelul „Alunelul”. silabele unui
Sarcina 4 Laptop Frontal cuvânt.
„Decorează costumul național al
românilor cu ultimele trei litere
învățate.” Exercițiul Individual Evaluez
O7 Elevii vor primi câte o fișă cu portul Anexa 5 capacitatea
național ce-l vor avea de decorat cu elevilor de a scrie
literele „C”, „O” și „”. Înainte de a corect.
începe scrierea, elevii își vor lua
poziția corectă pentru scriere și vom
face încălzirea mușchilor mâinilor.
5. Obținerea În această etapă, elevii vor
performanței descoperi ultima sarcină pentru a-l
ajuta pe Elefantul Cici să-și termine
harta pentru a putea merge la paradă.
Sarcina 5
„Ordonează jetoanele în ordine Expunerea Anexa 6 Pe grupe Evaluez
O8 descrescătoare pentru a forma Exercițiul capacitatea
propoziția corectă.” Conversația elevilor de a
O9 Pentru ca elevii să poată rezolva ordona numerele
această sarcină, aceștia vor fi împărțiți în ordine
în cinci echipe. Fiecare echipă va descrescătoare.
primi un plic cu jetoane ce vor trebui
aranjate în ordinea descrescătoare a
numerelor pentru a putea formula o
propoziție corectă. Fiecare dintre
echipe va avea câte un reprezentant ce
va citi enunțul descoperit.
6. Asigurarea DE TERMINAT!!! NU MAI AM Conversația Evaluez
feedback-ului IDEI!!! Frontal capacitatea
elevilor de a
răspunde la
întrebări.
7. Încheierea Voi felicita elevii pentru activitatea Conversația Frontal
activității desfășurată, iar Elefantul Cici va fi
fericit că ne poate reprezenta cu
mândrie la parada de pe 1 Decembrie.
* Elevii vor dansa „Hora unirii” și Laptop
îi vor invita și pe musafiri.