Sunteți pe pagina 1din 239

Ghidul cadrului

didactic
2020 – 2021
Clasa a II-a
Cuprins

Planul cadru de învăţământ..................................................................................3


Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română.......................4
Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului...........13
Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală.................................28
Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare.......................................36
Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice..................46
Planificarea calendaristică .................................................................................57
Proiectarea unităţilor de învăţare......................................................................73

2
3
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

4
Notă de prezentare

Programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului
pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, în diverse contexte particulare.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba română jalonează
achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor
specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa
concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcţie a comunicării

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi


elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui
demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în
contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc,
care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul
de achiziţii variate ale elevilor.
Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe
comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris
precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării
sale învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor,
ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe.
Studiul disciplinei Comunicare în limba română, început în clasa pregătitoare, se continuă
până în clasa a II-a şi asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei
specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării
personalităţii elevilor.

5
Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

6
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie
de variante date
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
- executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi
- audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi publicitare,
anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.)
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare la
acestea
- ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a mesajului transmis de un text audiat
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?,
Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.)
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima dată,
apoi, după aceea, până la urmă etc.
- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor
acestora
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea unor informaţii
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat
- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie)
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari,
obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc.
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
- jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete,
măşti etc.

7
- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/
evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate în limba română
pentru copii şi discutarea lor
- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt
oferite verbal
- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni/ expresii din mesajele orale în care contextul
nu a oferit sensul noţiunilor
- vizitarea unor librării/ biblioteci şi observarea organizării spaţiului/ standurilor de carte
- participarea la activităţi dedicate unor scriitori, Zilei Mondiale a Cărţii etc.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o
rugăminte, un îndemn, un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul
comunicării
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor detalii ale mesajului transmis
- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date
- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- combinarea unor propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora formarea textului
- povestirea unor vise, poveşti etc.
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/
desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu
folosirea verbelor la timpurile potrivite
- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în grup
- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini
- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori elementari: şi, atunci, însă, deoarece,
dacă, atunci etc.
- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri
- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de imagini şi după un şir de întrebări
- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea
terminologiei)
- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea
normelor de adresare civilizată
- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
- participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea
preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu

8
un aspect/ o problemă din spaţiul familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui
mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi
răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
ascultarea, păstrarea ideii)
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un mod de comportament etc.
- dramatizări
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, cântece şi prezentarea acestora
- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei
interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton)
- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de
a-şi susţine afirmaţiile
- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date
- prezentarea unor lucrări personale
- repovestirea unor poveşti citite sau audiate
- concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc.
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite
- participarea la serbări şcolare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/ o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste electronice, enciclopedii etc. din
iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat

9
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
- identificarea unor informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare
etc.)
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute
- asocierea unor fapte/ evenimente/ lucruri din universul apropiat cu fragmente de text/ simboluri/
desene/ gesturi
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul spre
şcoală, în pliante/ reclame/ reviste pentru copii etc.
- parcurgerea unor trasee semnalizate cu ajutorul unor simboluri convenţionale sau inventate („In
căutarea comorii”, „Drumurile viitorului” etc.)
- transmiterea unor mesaje prin intermediul unor simboluri sau coduri date/ proprii
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate titlul şi personajele din basmele/
poveştile/ povestirile citite sau transcrieri/ copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau comună (album cu desene realizate de elevi în
urma citirii/ audierii textelor, însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la computer)
- prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
- autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
- realizarea unor minicărţi pe teme de interes comun sau personal
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje ale textelor citite de elevi
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor
- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre didactice, bibliotecar, colegi
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii
- vizite la muzee şi case memoriale
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii
- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere
şi a spaţiului între cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
- realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe teme familiare, după modele date
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică
- marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje,
anunţuri importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes

10
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor
imagini sau întrebări
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende etc. scrise/ transcrise şi ilustrate de copii
- realizarea unui ziar/ a unei reviste a clasei
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise
- crearea şi completarea unor rebusuri
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale
- organizarea unui colţ în clasă/ panou unde copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- completarea unui jurnal personal sau al clasei, folosind desene, decupaje şi enunţuri scurte
- crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor
personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare

11
Conţinuturile învăţării
Domenii
Comunicare orală (ascultare, vorbire, Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva,
interacţiune) a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a
da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o
solicitare
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
Intonarea propoziţiilor exclamative
Dialogul
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre:
şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul
înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în
mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol
Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe
verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul,
prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi
respectarea opiniei celuilalt)
Forme ale discursului oral
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
Repovestirea unor întâmplări citite
Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane
Reguli ale discursului oral
Pronunţie clară şi corectă
Acord de număr şi gen, fără terminologie
Intonaţie adecvată
Citire/ lectură Cartea
Cuprinsul unei cărţi
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Textul (de maxim 120 de cuvinte)
Titlu. Autor. Alineate
Aşezarea textului în pagină
Textul literar
Textul narativ
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul
liric
Poezii despre universul copilăriei
Textul nonliterar/ informativ
Scriere/ redactare Alfabetul limbii române
Literele mici şi mari de mână
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Ortografia
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m
înainte de b şi p
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa,

12
ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau
î, x
Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/
dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a
Punctuaţia
Semnul exclamării
Virgula (în vocativ şi enumerare)
Două puncte
Organizarea textului scris
Scrierea pe liniatură tip II şi dictando
Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului,
a autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului
dintre cuvinte
Scrierea funcţională
Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea
Afişul
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza
unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui
şir de întrebări
Cartea, ziarul sau revista clasei
Elemente de construcţie a comunicării Vocabular
Cuvântul
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
Fonetică
Sunetele limbii române. Vocale şi consoane
Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

13
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare


pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare–învăţare–evaluare, în concordanţă
cu specificul acestei discipline.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea unor conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de
învăţare pentru viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii
gândirii, precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această
disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. Tot ceea ce se întâmplă la „ora” de Comunicare în limba română ar trebui să se deruleze
sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente amuzante, atât în cazul clasei pregătitoare, cât şi în
cazul claselor I şi a II-a. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. De asemenea, accentul se
va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora.
Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce
noţiunile devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. În clasa pregătitoare, scrierea semnelor grafice va începe cu exerciţii de desenare
a unor elemente preluate din mediul înconjurător (beţişoare, cârcei de viţă-de-vie, bastoane, buline
etc.), continuându-se apoi cu scrierea lor pe foaie velină şi pe liniatură tip I.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să
răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să
exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor,
fie că e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul
funcţiilor limbii/actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci
când enunţă aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar despre ce este vorba. În acelaşi context,
învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea
ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical.
Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare
are loc în contexte de comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa
contextului, elevii ajung să recite doar cuvinte şi fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în
alte situaţii. De altfel, oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu
prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului
elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice
achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti,
sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la
competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între elevi. De asemenea, evaluarea orientează
cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile
individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare / competenţele dobândite de către
copii în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi
discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat
progresul fiecărui copil.

14
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

Notă de prezentare

15
Programa disciplinei Matematică şi explorarea mediului este elaborată potrivit unui
nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este
realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul
primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la
competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în
formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a
unor probleme generale, în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea mediului
jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu
primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care
valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor
contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
alfabetizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate
pe următoarele domenii:
- Numere
- Figuri şi corpuri geometrice
- Măsurări
- Date
- Ştiinţele vieţii
- Ştiinţele Pământului
- Ştiinţe fizice
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice,
precum şi elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic
să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare exemplificate. Se
urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea
competenţelor prevăzute de programă, în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui
elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o
perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare
specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în
acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de
achiziţii variate ale elevilor. Disciplina Matematică şi explorarea mediului are un caracter de
noutate în raport cu disciplinele studiate până în prezent în clasele I şi a II-a din învăţământul
primar. În planul-cadru de învăţământ, disciplina Matematică şi explorarea mediului face
parte din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii, realizând o abordare integrată a

16
conceptelor specifice domeniilor Matematică şi Ştiinţe ale naturii, pentru care sunt alocate,
la clasa pregătitoare şi clasa I, 4 ore pe săptămână, iar la clasa a II-a, 5 ore. Principalele
motive care au determinat abordarea integrată a matematicii şi a unor elemente de ştiinţe
ale naturii în cadrul aceleiaşi programe sunt următoarele:
- O învăţare holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru
elevi, fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere.
- Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte
profunzimea înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate. - Armonizarea celor două
domenii: matematică şi ştiinţe permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte
flexibilitatea interacţiunilor. Studiul disciplinei Matematică şi explorarea mediului, început în
clasa pregătitoare, seachiziţii dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei specifice
vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării
personalităţii elevilor. Programa de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa
pregătitoare a fost structurată astfel încât să promoveze un demers didactic centrat pe
dezvoltarea unor competenţe incipiente ale elevului de vârstă mică, în scopul construirii
bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare.

17
Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

18
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte;
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor şi claselor;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor
intervalului (de la ...până la)
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei
unităţilor/ zecilor/sutelor);
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune,
punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;
- compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de
zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date;
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici decât
405”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de comparare a două numere mai mici decât
1000;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale de trei cifre prin compararea acestora două
câte două;
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate;
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte/reprezentări simbolice/numere;
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale;
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat;
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului;
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între numere date;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau
grupare ori de câte ori este necesar
- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) cu sau fără suport intuitiv;
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;
- jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături,
În parcare etc.);
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin
operaţia inversă;
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date elementele primei mulţimi şi regula de
corespondenţă;
- identificarea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 62→68; 63→69; 64→70
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate

19
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru determinarea cardinalului
acesteia;
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali;
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- jocuri de tip LOTO cu numere;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”;
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie
de bomboane, caiet etc.);
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două numere mai mici decât 100 şi scrierea
relaţiei;
- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia
parantezei;
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite;
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor
care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciţii/ formule;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la numere date/de la verbe/expresii
care sugerează operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi invers, a problemelor de înmulţire în
probleme de împărţire şi invers;
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat, folosind
sintagmele învăţate
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte
precizate;
- poziţionarea obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte/ persoane în raport cu poziţia lor spaţială;
- realizarea unor desene, respectând condiţii date;
- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor
desene;
- compararea poziţiei a două obiecte din mediul apropiat;
- sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din mediul apropiat;
- realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie dată;
- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”
- stabilirea coordonatelor unui obiect intr-un plan în raport cu un sistem de referinţă dat (ex.: este situat pe
peretele cu uşa, în stânga dulapului)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
- identificarea apartenenţei unui punct interiorului unei figuri geometrice;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale;

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc

20
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con);
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de
geometrie/şabloanelor;
- identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică
„fragmentată”;
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date;
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con;
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;
- marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ;
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4;
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau
regularităţi din mediul apropiat
- completarea de şiruri de numere mai mici decât 1000 sau de obiecte ordonate, respectând reguli precizate;
- realizarea unor modele repetitive (prin desen sau cu obiecte), respectând o anumită regulă;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/simboluri/numere;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri;
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ prezentări a unor forme de relief (munţi,
câmpii) sau medii de viaţă;
- realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul
clasei;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul clasei;
- realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; scufundarea unui pahar înclinat într-un vas
cu apă; realizarea unei morişti, arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de la întrebarea ”Cum
putem vedea aerul?”;
- realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării unei
lumânări la poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);
- realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului;
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a identifica
plantele şi animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu;
- investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare – un glob se roteşte în sens invers acelor de ceasornic şi este
luminat cu o lanternă;
- realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul unei
planete;
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare;
- discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar;
- investigarea nevoilor unor organisme vii folosind secvenţe de film în scopul generalizării caracteristicilor
vieţuitoarelor;
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa);
- investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea
polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici;
- investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
- efectuarea de drumeţii în scopul de a observa medii de viaţă naturale;
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viaţă explorate;
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi comportamente observate în mediile
de viaţă explorate;
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie respectate în pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup;
- plantarea unor arbori/arbuşti;

21
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco;
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii
logici „ şi”, „sau”, „nu”
- jocuri logico-matematice;
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii problematice care folosesc operatorii logici “şi”, “sau”, “nu”;
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile de viaţă explorate;
- prezentarea planului de înregistrare a schimbărilor meteo şi de prezentare a calendarului naturii, realizat pe o
perioadă determinată de timp (ex.: prezentarea unui ”buletin meteo retrospectiv” pe o perioadă scurtă);
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei investigaţii/ experiment;
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le au fenomene ale naturii asupra mediului
înconjurător;
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin indicarea unei diete, a programului de
exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate;
- realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi;
- descrierea planului de lucru pentru investigarea materialelor conductoare şi izolatoare;
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin modelare;
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare
a ciclului zi-noapte;
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă;
mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici ale mediului
în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli frecvente;
- identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra vieţuitoarelor;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor din jur;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut
- selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii date;
- selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi colorate.) ;
- realizarea unor colecţii de materiale/ obiecte după criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea lor în
activităţile curente (pietricele, dopuri de sticlă, nasturi etc.);
- clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii şi nevii şi înregistrarea concluziilor într-o diagramă Venn;
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un mediu de viaţă şi înregistrarea
rezultatelor într-un organizator grafic;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc;
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de
imagini date;
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele continente şi de rase diferite pentru evidenţierea
varietăţii speciei umane;
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă -
până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi
părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările dintre aceştia;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate;
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele;
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor informaţii date/culese;
- clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu proprietăţi magnetice;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100,

22
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a distribuit în mod egal,
pentru fiecare etc)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia
corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-
1000, respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, lungimilor şi
capacităţilor
- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea masei;
- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite; consemnarea rezultatelor şi
discutarea lor;
- modificarea unei reţete culinare simple în vederea realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii;
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ;
- compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se cuprinde de un număr întreg de ori în masa
celuilalt;
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii / masei lor;
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind lungimea/capacitatea/ masa acestora (”mai
lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.);
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; Care copii cântăresc aproape la fel?; În
câte pahare pot vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?);
- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase asemănătoare/ diferite;
- cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor
evenimente variate
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului;
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului;
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc;
- completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au importanţă pentru copii/
activităţi extraşcolare;
- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora;
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o perioadă determinată de timp;
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul
de mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar;
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8
fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de minute etc.);
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de oră;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate (durată, momentul începerii etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi nonstandard şi
prin utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau monede având
aceeaşi valoare;
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate;
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de bani
de care dispun;
- jocuri de utilizare a banilor;
- compararea unor sume de bani compuse din monede şi bancnote diferite;

23
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/ buget/ cumpărături, oral şi scris, folosind adunarea şi /sau scăderea,
înmulţirea, împărţirea;
- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În excursie”;
6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,
centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri;
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame;
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa);
- măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea taliei, a
masei corporale, a masei ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.);
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (Cântăreşte cu balanţa 2 mere etc.);

24
Conţinuturile învăţării
Domenii
Numere Numerele naturale 0-1000:
recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, ordonare,
numere pare/impare:
- de la 0 la 100
- de la 100 la 1000
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
Înmulţirea în concentrul 0-100
Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element
neutru - fără precizarea terminologiei)
Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
Proba înmulţirii. Proba împărţirii
Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime)
Fracţii echivalente: ½= 2/4
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare
şi/sau scădere, înmulţire, împărţire
Figuri şi corpuri Figuri plane / 2D
geometrice Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de simetrie
Corpuri/ 3D
Cub, cuboid, cilindru, sferă, con: construcţie după desfăşurare dată
Măsurări Lungime
Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru
(1m = 1000 mm);
Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta
Capacitate
Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)
Masă
Unităţi standard: kilogramul, gramul
(1 kg = 1000 g);
Instrumente de măsură: cântarul, balanţa
Timp
Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră, sfertul de oră),
Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine), săptămâna, luna, anul (calendarul)
Anotimpurile: lunile corespunzătoare
Instrumente de măsură: ceasul
Bani
Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei
Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi bancnote
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000
Date Organizarea şi reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare)
Ştiinţele vieţii Corpul omenesc
Menţinerea stării de sănătate – dietă, igiena personală, exerciţiul fizic etc.
Boli provocate de virusuri - metode de prevenţie şi tratare
Plante şi animale
Caracteristici comune vieţuitoarelor (reproducere, creştere, nevoi de bază: aer,
hrană, apă)
Medii de viaţă: lacul/iazul/balta, pădurea, Delta Dunării, Marea Neagră,
deşertul, Polul Nord, Polul Sud
Ştiinţele Pământului Elemente intuitive privind:
Pământul
Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă
Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
Universul

25
Planetele sistemului solar
Ciclul zi-noapte
Ştiinţele fizicii Forţe şi mişcare
Forţe exercitate de magneţi

26
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei


şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare,
în concordanţă cu specificul acestei discipline integrate.
Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru
dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes
cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni
între toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte
semnificative de învăţare pentru viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea
flexibilităţii gândirii, precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această
disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând
contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă
a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi
creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin reluări succesive şi
prin utilizarea obiectelor, elevul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce noţiunile devin
înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. Se poate începe direct cu antrenamentul mental, pe de o parte şi cu
scrierea globală a cifrei, pe de altă parte, având în vedere faptul că elevul nu are dificultăţi în
a reproduce forma cifrei, ci la încadrarea ei în pătrăţelul cu latura de 0,5 cm.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel
încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă
iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se
recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a
comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor
proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de
valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca
evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile
între copii. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de
predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a
competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele
elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de
învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev.
Prezentăm în continuare exemple de abordare integrată, în cadrul cărora activităţile
de învăţare au fost structurate astfel încât să conducă la dezvoltarea unor anumite
competenţe specifice, rămânând totodată circumscrise unei teme accesibile şcolarului mic şi
reprezentative pentru specificul acestei discipline din planul de învăţământ.

27
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

28
Notă de prezentare
Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de proiectare
curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul
didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii
acţionale în formarea personalităţii elevului.
În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară
Consiliere şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe săptămână în
clasele I şi a II-a.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
diverse.

Competenţele generale pentru disciplina Dezvoltare personală vizează achiziţiile elevului pentru
întregul interval de studiu al disciplinei.

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de
activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii
didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri
de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice.
Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa
şcolară sau de a le completa astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la
clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor
parcursuri de învăţare adaptate nevoilor clasei şi elevilor.

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului, organizate pe


următoarele domenii:
- Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
- Dezvoltare emoţională şi socială
- Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic.

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente
de evaluare continuă.
Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop dezvoltarea
capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile,
trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. În cadrul disciplinei,
se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea
de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.
De-a lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind
dezvoltarea personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării
integrate a unora dintre activităţile propuse.
În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate şi recomandările documentelor
internaţionale ale Consiliului Europei prin cele două Rezoluţii (2004, 2008) 1 care subliniază rolul important al
consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării, pentru deciziile cotidiene ale
individului, facilitarea accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, de la vârste tot mai mici.

29
Competenţe generale

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii


pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

30
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple
- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea diferitelor forme de comunicare
- exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă (prezentarea unor forme originale de salut în
cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea
unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.)
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru manual”
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi
deosebiri între sine şi acestea
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi
1.3. Respectarea unor reguli de igienă personală
- amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte reguli
simple de igienă
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă
- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite contexte
- realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii
- elaborarea în echipă a unor scurte compuneri despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea săpunului,
respectarea orelor de masă etc.)
- (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor de igienă personală
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să investigheze rolul şi consecinţele
respectării/nerespectării regulilor de igienă personală (chestionar, interviu, prezentare de rezultate)
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu,
stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...)
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, modelaje
din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc.
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii
variate
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente
- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au simţit în diverse situaţii
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
- vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale simple, care indică
ascultarea activă
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, a elementelor specifice ascultării active
- utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de
ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc.
- completarea cu elemente grafice specifice ascultării active a unor personaje umane care exprimă interes în
comunicare
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu ascultă activ
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală,
la magazin, la film etc.)
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
- exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete
din experienţa elevilor
- exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi
preferate etc.)
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi
păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis

31
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate colegilor/prietenilor
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar
3.1. Realizarea unui program zilnic de activităţi, cu sprijinul adulţilor
- crearea unui orar zilnic personalizat
- iniţierea unei agende în care să fie precizat programul zilnic
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?”
- plasarea unor simboluri pentru activităţile programului zilnic în funcţie de succesiune, frecvenţă, dificultate,
durată
- completarea unor texte lacunare „Eu învăţ mai bine… “, “Cel mai uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să învăţ despre …”
Pentru a memora mai uşor am nevoie de …”, “ Pentru a învăţa, prefer să folosesc următoarele obiecte…”
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei
3.2. Prezentarea condiţiilor (instrumente, persoane, contexte) care fac învăţarea uşoară sau dificilă
- elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?”
- jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi greu în activitatea de
învăţare, cine mă ajută)
- crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii
- prezentarea unor scurte proiecte despre condiţiile de învăţare de acasă şi de la şcoală
- realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi director, ce ai păstra şi ce
ai schimba la şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai bine, mai uşor şi cu plăcere?”
- „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la clasă a unor bunici care să relateze experienţele personale din
copilărie despre învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de acasă, cadrele didactice,
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării
3.3. Prezentarea utilităţii unor meserii/profesii cunoscute
- jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De-a prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc.
- vizite la locuri de muncă interesante pentru copii (fabrica de ciocolată, cabinet de stomatologie, primărie,
redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.).
- crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii mcomunităţii
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor mmeserii, utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină
stricată, medicul ne tratează când suntem bolnavi, pictorul creează tablouri frumoase etc.)
- jocuri de prezentare a profesiilor prin costumaţii mdin materiale reciclabile - “Parada meseriilor”
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în care
locuiesc şi produsele diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea unor meserii

32
CONŢINUTURI
Domenii Subdomenii
Autocunoaştere şi stil de Autocunoaştere şi atitudine pozitivă Eu şi ceilalţi
viaţă sănătos faţă de sine şi faţă de ceilalţi Asemănări şi deosebiri dintre sine şi
ceilalţi după criterii simple: aspecte
fizice, gen, vârstă, tipuri de
vestimentaţie (sport, elegant, tradiţional
etc.)
Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe
individuale
Igiena personală Norme de igienă în contexte variate
Importanţa normelor de igienă pentru
sănătate, învăţare şi relaţiile cu ceilalţi
Dezvoltare emoţională şi Trăire şi manifestare emoţională, Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică,
socială starea de bine furie) exprimate în comportamente
Comunicare şcolară eficientă Elemente de ascultare activă: contact
vizual, postură, voce (intonaţie, accent)
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte Abilităţi necesare şi comportamente
familiare acceptate în relaţiile cu ceilalţi
Respectul în relaţiile cu ceilalţi
Aspecte specifice ale Rutine şi sarcini de lucru Cum folosim timpul?
organizării învăţării şi Program zilnic de lucru
pregătirii pentru viaţă la Alternanţa efort/relaxare (timp de
şcolarul mic lucru/timp liber)
Importanţa timpului în învăţare
Abilităţi şi atitudini de învăţare Condiţiile învăţării: factori
favorizanţi/resurse, factori de stress/
obstacole (instrumente, persoane,
contexte)
Explorarea meseriilor La ce folosesc meseriile?
Utilitatea socială a meseriilor: produse
realizate, beneficii pentru sine şi pentru
comunitate

33
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei


şcolare,pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare,
în concordanţă cu specificul disciplinei.
O notă aparte a disciplinei Dezvoltare personală este dată de contribuţia la
dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor
elevilor fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce
gândesc şi simt, precum şi la modul în care se comportă elevii. Domeniile tematice ale
programei conferă un spaţiu generos, în care elevii sunt invitaţi să conştientizeze cine sunt,
să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie
motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice. Este
important de luat în considerare opţiunea realizării unor activităţi integrate sau
diversificarea/ extinderea activităţilor extraşcolare. Abilităţile şi atitudinile „învăţate” la
Dezvoltare personală reprezintă acele achiziţii transferabile necesare obţinerii succesului
şcolar, în carieră şi în viaţă.
Strategii didactice
Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea
flexibilităţii cognitive şi a creativităţii elevului, aceştia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să
comunice propriile opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse
în discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea
ce învaţă.
Registrul complex al strategiilor didactice, organizate sub diferite forme, stimulează
participarea activă, în mod individual sau în echipă. Accentul în orele de Dezvoltare
personală este dat de spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile
propuse. Analizele succesive, momentele de autoevaluare şi de reflecţie oferă copiilor cadrul
necesar pentru interiorizarea conceptele tematice, pentru dezvoltarea încrederii în sine,
pentru conturarea perspectivei pozitive asupra resurselor personale, astfel încât să facă faţă
provocărilor şcolare sau celor din viaţa de zi cu zi.
O atenţie deosebită este acordată explorării intereselor şi exersării abilităţilor de
învăţare, identificării experienţelor anterioare şi cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la
activităţile care urmează a fi derulate.
La finalul unui modul tematic sau al unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime
emoţiile cu privire la ceea ce au descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza
portofoliului sunt oportunităţi pentru valorizarea intereselor şi aptitudinilor personale.
Astfel, se creează contextul exprimării emoţiilor şi a atitudinii elevilor faţă de progresul în
învăţare. Reflectarea „împreună” asupra produselor individuale sau create în echipă
contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului. Valorizarea rezultatelor prin acordarea de
feedback pozitiv fiecărui elev asigură cadrul pentru optimizarea imaginii de sine şi
dezvoltarea încrederii în sine. Crearea unui climat securizant, de nonetichetare, încurajator
reprezintă un aspect important, care depinde, în principal, de atitudinea cadrului didactic
în relaţia cu elevii.
Disciplina Dezvoltare personală este realizată de către cadrul didactic de la clasă. În
cazul aprofundării unor teme, acesta poate colabora cu psihologul sau consilierul şcolar
pentru eficientizarea activităţilor derulate, spre exemplu: consultări cu privire la cele mai
adecvate modalităţi de lucru cu elevii, recomandarea unor resurse suplimentare care pot fi
utilizate sau organizarea unor activităţi în parteneriat.

34
Implicarea părinţilor presupune participarea în activităţi cum ar fi: expoziţii/târguri,
serbări, concursuri, excursii, carnavaluri, proiecte în echipă părinţi-copii, discuţii pe baza
portofoliilor elevilor, vizite la locul de muncă al părinţilor etc.
În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică şi ulterior
reflectează asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează
considerabil de înţelesul ei tradiţional de „transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic
este de a organiza şi oferi oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi
descopere şi să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita
transferul acestora în viaţa reală.
Selecţia activităţilor se va face şi în funcţie de specificul local, precum şi de resursele
materiale disponibile.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele
activparticipative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, care presupune
implicarea directă a elevilor. Elevii conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un
mediu prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi
activităţile propuse. Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine,
să le placă şi, astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate
individual, în perechi/echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.

35
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Clasa a II-a
Aprobată prin ordin al ministrului
Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

36
Notă de prezentare
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a
dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul primar, înscriindu-se
în categoria disciplinelor abordate integrat. Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport
şi sănătate, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 2 ore
/săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră /săptămână la clasele III-IV.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de
cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt
propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează
strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea
cu elemente de bază ale muzicii şi mişcării. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Cântare vocală
- Cântare instrumentală
- Elemente de limbaj muzical
- Mişcare pe muzică.
Sugestiile metodologice includ recomandări de strategii didactice şi elemente de evaluare continuă.
Pornind de la competenţele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la
realizarea acestora. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers
didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextual specific al
fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o
perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei
timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de
diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în
prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au determinat abordarea
integrată a acestei discipline sunt următoarele:
- învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, fiind mai
apropiată de universul lor de cunoaştere;
- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea înţelegerii
conceptelor şi a procedurilor utilizate;
- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea
interacţiunilor;
- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă ale copiilor, iar
pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice armonioase, a coordonării motrice, a
dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi dezvoltării intelectuale.
În clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs educative
specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii şi a mişcării la nivelul
curriculumului oficial prezintă câteva avantaje, prezentate mai jos.

37
- Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană Mşi
naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu mişcarea
este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu caracterul
sincretic al activităţii şcolarului mic.
- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să înveţe
prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.
- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, accesibilă.
Studiul disciplinei Muzică şi mişcare, început în clasa pregătitoare, se continuă până în clasa a IV-a, urmărind o
dezvoltare progresivă a competenţelor prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor şi prin
accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.

38
Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,
individual sau în grup

39
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune
contrastante
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea
acestora cu mişcări sugestive ale braţelor
- jocul ”Mergi cum se cântă!”
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu)

1.2. Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale şi identificarea direcţiei de propagare a
sunetului
- jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, vioară)
- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”)

1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în corelarea lor auditivă cu anumite mcalităţi ale
sunetelor muzicale
- marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu
sonorităţi potrivite sau mfolosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, intensităţi diferite

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între


- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative
potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv


- interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus;
- interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea mea***)
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitiv

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură


- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să marcheze
fie ritmul, fie timpii egali
- acompanierea melodiilor populare audiate

2.3. Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne convenţionale


- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a înălţimilor sunetelor muzicale (jetoane – ca
simboluri convenţionale de structurare a melodiilor simple)

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,


individual sau în grup

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical


- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime)
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică
- marşul – pas egal pe muzică
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo

40
- desenarea unui personaj din cântec – Exemplu: cântecul „Leneşul”, de Al.Hrisanide, cântecul „Azi Grivei e
mânios”, de L.Comes

3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv


- desfăşurarea unui dans popular liber pe cântecul „Hora” (din folclorul copiilor), valorificând elementele de
mişcare deja asimilate
- dans popular pe un cântec de joc din zonă
- dans liber, cu obiect portabil
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe cântec

3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale naturale


- utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării muzicale simple
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste jucării
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de copii

3.4. Crearea unor linii melodice simple şi a unor combinaţii ritmice, asociate cu mişcări adecvate
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei muzicale proprii;
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un dans liber pe linii melodice proprii, simple
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor

41
CONŢINUTURI

Domenii
Cântare vocală Cântarea vocală în grup şi individual
Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea
Cântare Percuţia corporală
instrumentală Jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
Cântarea cu acompaniament
Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
Elemente de limbaj Timbrul
muzical Sunete din mediul înconjurător
Sunete vocale (vorbite sau cântate)
Sunete muzicale instrumentale
toba, pianul, vioara
Ritmul
Sunete lungi/scurte
Tempo-ul în audiţii
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică sponTană
Melodia
Sunete înalte/joase
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
Genuri muzicale (folclorul copiilor, colinde)
Interpretarea
Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
Cântec vesel/trist
Procedee armonico-polifonice (solist, cor, grupe alternative)
Mişcare pe muzică Dirijatul intuitiv
Pasul cadenţat, marşul
Mişcări sugerate de textul cântecului
Mişcări sugerate de ritm
Dansul

42
Sugestii pentru repertoriul de cântece şi pentru audiţii

Repertoriu de cântece Cărticica mea ***


Sprinteoara – L.Comes
În poiană ***
Joc în cerc – A. Ivăşcanu
Fluture de nea – Costică Andrei
Leneşul – Al.Hrisanide
Azi Grivei e mânios – L.Comes
Avionul – D.Voiculescu
Floarea mea ***
Ghicitori – A.Ivăşcanu
Vulpea şi gâştele – A.M.Ionescu
Păsărelele – T.Popovici
Zidarii – L.Comes
Iarna veselă – Gr.Teodosiu
Tot ce e pe lume – D.D.Stancu
Mişcă vântul frunzele – D.Cuclin
Albiniţa mea – după Delcasso
Copilul călăreţ – T.Popovici
Ploaia – C.Mereş
Cucule, pasăre sură – I.D.Chirescu
Coroana – Gr.Teodosiu
Cântece din folclorul copiilor
Hora
Audiţii Cântece şi jocuri populare din zonă
Ion Chirescu: Mama
D.D.Stancu: Ciobănaşul
G.Enescu: Impresii din copilărie
W.A.Mozart: Contradans, Mica serenadă –
Rondo
L.van Beethoven: Concertul pentru vioară în
Re major – Rondo
R.Schumann: Cavalerul căluţului de lemn
J.Strauss: Radetzky Marsch
A.Dvoŕak: Dans slovac, nr.8
A.Vivaldi: Anotimpurile - Primăvara

43
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
acestei discipline integrate.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. Cadrul didactic va
urmări sistematic realizarea de conexiuni între discipline, creând contexte semnificative de învăţare pentru
viaţa reală.
Programa şcolară se adresează profesorilor. Proiectarea demersului didactic începe cu lectura
personalizată a programei şcolare, lectură realizată pe orizontală, în succesiunea următoare: competenţe
generale, competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi. Demersul permite să se răspundă succesiv la
următoarele întrebări:
- În ce scop voi face? (identificarea competenţelor)
- Cum voi face? (determinarea activităţilor de învăţare)
- Ce conţinuturi voi folosi? (selectarea conţinuturilor)
- Cu ce voi face? (analiza resurselor)
- Cât s-a realizat? (stabilirea instrumentelor de evaluare)
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii,
precum şi a creativităţii elevului. În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru
această disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permit exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea ideilor/ mesajelor /
manifestărilor copilului.
Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt mijloacele
esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.
Mişcarea pe muzică, la această vârstă, înseamnă:
- bătăi din palme, pe genunchi, pe piept etc.;
- paşi egali, pe loc sau în deplasare;
- paşi simpli de dans;
- ridicare ritmică pe vârfuri;
- mişcări ale braţelor, ale trunchiului;
- mişcări sugerate de textul cântecului (acţiuni, personaje);
- mânuirea jucăriilor muzicale;
- dirijat intuitiv.
Cântecul ocupă locul cel mai important în educaţia muzicală a copiilor, cu condiţia ca ambitusul, linia
melodică, structura ritmică, conţinutul de idei şi îmbinarea textului cu melodia să respecte capacitatea vocală şi
particularităţile de vârstă ale copiilor.
Propunerea programei de realizare a educaţiei muzicale prin joc înseamnă asocierea mişcării, mca
mijloc interpretativ specific copiilor, atât cu cântecul, cât şi cu audiţia. Această modalitate de lucru mdă
copilului bucuria unor manifestări spontane şi originale pe muzică, acte menite să-i trezească în mfinal interesul
şi atracţia pentru muzică, încrederea în capacitatea sa de a opera cu muzica. O altă mcerinţă desprinsă din
programă este aceea a utilizării în forme variate a jucăriilor muzicale, ceea ce reprezintă o contribuţie la
firescul, exuberanţa, creativitatea şi spontaneitatea copiilor în manifestarea lor muzicală.
Însuşirea intuitivă a cântecului reprezintă o preluare prin imitaţie ca un tot unitar (text-melodie) a
acestuia, respectând traseul de la colectiv spre individual şi înapoi la colectiv, asigurând mereu percepţia
întregului. În reluările repetate ale cântecului (în vederea însuşirii lui) este bine să se aducă mereu procedee
noi, atractive pentru copii, care să transforme acest proces mecanic într-unul viu şi eficient.
Competenţele prevăzute de programă conduc demersul didactic de la receptare spre redare şi apoi
spre dezvoltarea creativităţii, atât în ceea ce priveşte repertoriul de cântece, cât şi elementele de limbaj
muzical. Modalităţile de lucru propuse sunt menite să dezvolte abilităţile creative ale copiilor, abilităţi care să
poată fi transferate într-o varietate de contexte educative.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:

44
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi
atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin
raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei.
De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor
dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată
şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

45
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

46
Notă de prezentare
Programa disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Orientarea demersului didactic pornind de la competenţe pune
accentul pe dezvoltarea gândirii şi pe extinderea posibilităţilor de comunicare interumană prin imagine,
folosind trăirea artistică şi contribuind astfel la conturarea profilului de formare al absolventului de învăţământ
primar.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice jalonează achiziţiile
de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.
Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de
învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor contexte de
învăţare variate. Exemplele de activităţi au doar valoare orientativă. Pentru formarea competenţei specifice,
profesorul este cel care îşi alege şi proiectează activităţile de învăţare în funcţie de specificul disciplinei, de
particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele fiecărui copil, de mijloacele şi materialele pe care le are la
dispoziţie. Toate acestea presupun personalizarea demersului didactic, prin implicarea activă şi creativă a
profesorului.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru Mfamiliarizarea
cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Desen
- Pictură
- Modelaj
- Textile şi hârtie
- Construcţii
- Foto-video
Sugestiile metodologice includ elemente de proiectare a activităţii didactice, precum şi elemente de
evaluare continuă.
Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a
curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă
pe stimularea învăţării prin joc, pe individualizarea învăţării, pe trezirea curiozităţii copilului şi pe dezvoltarea
încrederii în sine.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate
până în prezent în învăţământul primar, fiind o disciplină integrată, situată la intersecţia ariilor curriculare Arte
şi Tehnologii. În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are alocate 2 ore pe
săptămână clasa pregătitoare, clasele I, a II-a, a III-a şi 1 oră pe săptămână la clasa a IV-a.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a artelor vizuale şi a abilităţilor practice în
cadrul aceleiaşi discipline de studiu sunt următoarele:
- Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, scenografie,
ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta tiparului, sculptură, arhitectură,
artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi omul contemporan se
raportează la ele. Abordarea doar a artelor plastice limitează sfera preocupărilor şi intereselor copiilor. În
secolul pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei multitudini de informaţii şi influenţe, cele mai multe
venind pe cale vizuală. Cu cât se realizează mai devreme explorarea în adâncime a unor concepte-cheie
specifice limbajului vizual, cu atât sunt şanse mai mari ca elevii să facă alegeri pertinente şi corecte.

47
- Mutarea accentului de pe însuşirea diverselor tehnici şi dezvoltarea unor abilităţi practice, pe
formarea caracterului. Reprezentanţii Şcolii Active considerau că practicarea îndelungată a lucrărilor manuale
este o adevărată şcoală de cultură morală, întrucât realizarea manuală a unor produse presupune combinarea
armonioasă de priceperi şi deprinderi, responsabilitate şi inteligenţă.
- Expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, precum şi îmbinarea
acestora cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept consecinţă creşterea sensibilităţii pentru
frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul
pentru valori, tradiţii şi semeni.
- Activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline integrate ajută la
dezvoltarea muşchilor mici ai mâini, având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de scris şi de
executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale.
- Integrarea acestor domenii ajută la înţelegerea concomitentă a două realităţi esenţiale pentru
dezvoltarea la elevi a spiritului estetic şi practic: utilitatea produsului artistic şi valoarea estetică a lucrurilor
utile.
Studiul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice urmăreşte dezvoltarea progresivă a competenţelor
specifice, prin valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-
atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

48
Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse

49
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiar

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic
- formularea de enunţuri despre posibile trăiri exprimate de autori în picturi/desene/fotografii
artistice/sculptură etc.
- participarea la discuţii despre mesaje exprimate în diferite momente din filme pentru copii/ filme de desene
animate
- jocuri comparative între mesaje practice transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice – Exemplu: anunţul de
la metrou, compus din imagine şi text: Nu vă sprijiniţi de uşi şi Ciobănaş cu câine al lui N. Grigorescu sau
culoarea roşie de la semafor şi Macii lui Ş. Luchian
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate,
colorate diferit

1.2. Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă


- participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene
- participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat
(pictură, grafică, sculptură etc.)
- identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ desene
- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, perspectivelor în funcţie de trăirea proprie
Exemplu: Copilul poate vedea unele culori reci ca apa, unele forme rele pentru că sunt mascuţite, unele obiecte
mai mari pentru că sunt mmai importante etc

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
- analiza liberă şi personală a mesajului unei realizări artistice (exemplu: „Vă recomand… filmul,
expoziţia etc., deoarece…”)
- discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia
- observarea şi analizarea unor lucrări de artă tradiţională şi modernă românească şi identificarea mijloacelor
de expresie folosite
- audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre artişti români din domenii diferite
- răsfoirea de albume de artă
- participarea la proiecte având ca temă viaţa şi opera unor artişti români consacraţi
- participarea la întâlniri cu artişti/ meşteşugari locali

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte


- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul propus
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări
- crearea unui dicţionar cu definiţii simple ale materialelor, bazate pe caracteristicile lor observate de copii în
diverse contexte
- realizarea de jurnale cu dublă intrare: jurnalul unei frunze, al unei crenguţe înflorite etc., pornind de la texte
literare studiate
- realizarea de grile de observaţii despre materiale aflate în stări diferite (frunză verde, uscată, presată etc.)
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru
- compararea diferitelor tehnici de lucru - Exemplu: Joc „Ce se întâmplă dacă fac aşa…” (copiii sunt încurajaţi să
experimenteze diferite tehnici şi să observe ce au descoperit)

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
- realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; Cum
mă simt într-o zi ploioasă/ Cum mă simt într-o zi senină

50
- participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele şi tehnicile
utilizate, sentimente) Exemplu: „Am confecţionat păpuşa pe care mi-o doream. Am realizat-o din cârpă. Vreau
să mă joc cu ea/ Vreau să o dăruiesc... etc.”)

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
- realizare de felicitări, invitaţii la zile de naştere sau onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă,
holurile şcolii, camera proprie etc.
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar
- realizare de machete simple etc.

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate


- vizionarea de scurte documentare despre nobiectele din mediul cunoscut, având ca subiect „Cum se fabrică?”
- vizite la obiective din zonă în care se prelucrează materia primă
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin tehnica Quilling nşi
transformate în podoabe sau obiecte de decor
- transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire
etc.

2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin effort propriu
- identificarea unor dorinţe/ nevoi simple, care pot fi îndeplinite prin realizarea de obiecte/lucrări utile şi sau
estetice
- identificarea a cel puţin două soluţii pentru a îndeplini o dorinţă
- participarea la conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în grup
- discuţii pentru acordarea de semnificaţii neuzuale unor obiecte uzuale şi de semnificaţii uzuale unor obiecte
artistice; remarcarea neconcordanţelor şi inovarea

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
- realizarea de machete, colaje, desene, pentru a ilustra o scenă dintr-o poveste – Exemplu: căsuţele celor trei
purceluşi, fasolea fermecată din „Jack şi vrejul de fasole” etc.
- inventarea unui ritm sau a unei melodii pentru o scenă dintr-o poveste
- mimarea unui personaj de poveste/desen animat
- confecţionarea unui costum din materiale reciclate, care să se potrivească unui personaj îndrăgit

51
CONŢINUTURI
Domenii
Desen Materiale şi instrumente hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte, creion grafit, creioane
colorate, creioane cerate, peniţă, radieră
(opţional: PC, tabletă)
Tehnici de lucru
Linie modulată, repetiţie, haşurare, caligrafie, stilizare, gravură
Elemente de limbaj plastic
linia, punctul, forme regulate şi neregulate
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
desen liber, decoraţii
Pictură Materiale şi instrumente
acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic, hârtie colorată, cretă, pigmenţi,
burete, pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate,
PC, tabletă, cretă, pigmenţi, ceramică
Tehnici de lucru
pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,
tamponare, pulverizare
Elemente de limbaj plastic
pata plată, pata vibrată
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
compoziţii
Confecţii şi Materiale şi instrumente
jucării hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac,foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură
(frunze/petale uscate, ghinde, fructe, legume)
Tehnici de lucru
origami, tangram, croit, cusut (cusutul nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului, ţesut cu
benzi de hârtie, fire)
Elemente de limbaj plastic
punct, linie, nod, formă, volum (gol, plin)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi
Modelaj Materiale şi instrumente
plastilină
presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic
formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
obiecte decorative, figurine etc.
Colaj Materiale şi instrumente
foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru
îndoire, împletire, origami, tangram
Elemente de limbaj plastic
formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării,
instalaţii, figurine etc.
Foto-film Materiale şi instrumente
aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)
filme, fotografii
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii, realizarea unor fotografii şi filme
scurte, neprelucrate tehnic

52
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice. Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală. Astfel, disciplina Artele vizuale şi abilităţile practice poate sprijini consistent achiziţionarea
scrisului, prin dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii şi coordonarea mână-ochi, prin exerciţiile de caligrafie şi
gravură, prin liniatura etaminei. Această disciplină poate sprijini şi Matematica, prin deprinderea de sesizare a
formelor şi volumului diverselor obiecte; poate fi utilă disciplinei Dezvoltare personală prin exersarea
exprimării în contexte variate, prin sensibilizarea în faţa frumosului şi a obiectelor cu valoare artistică, prin
exersarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, din mediul apropiat. Astfel, copilul va învăţa, prin metode adecvate
vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această etapă şi pentru a face faţă cu
succes cerinţelor şcolare.
Strategii didactice
Programa permite o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi
individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
În abordarea integrată a acestei discipline, se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin care se
încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare prin limbaj vizual. La această vârstă este foarte important
accentual pus pe elementul ludic, prin care se cultivă spontaneitatea constructivă şi creatoare a copiilor. Mediul
educaţional ar trebui să permită o explorare activă şi interacţiuni variate cu resursele materiale, cu ceilalţi copii
şi cu adulţii.
Abordarea integrată permite cadrului didactic să propună teme şi subiecte interesante, dorite de elevi
la această vârstă, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. Se recomandă realizarea de secvenţe
didactice în care copiii să-şi poată manifesta libertatea de alegere atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi
în ceea ce priveşte subiectele realizate. Un Colţ de Artă amenajat în sala de
clasă, în care materialele şi instrumentele sunt la îndemâna copiilor, ar facilita atingerea acestui
obiectiv.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi
atitudini, în context fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea
experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite
de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată şi
discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copill

53
54
Planificare clasa a II-a
Planificări calendaristice
Proiectarea unităţilor de învăţare

55
Planificare clasa a II-a
Planificări calendaristice
Proiectarea unităţilor de învăţare

56
Nr. ore – Trunchi comun 20 ore: (6 CLR + 5 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 1 DP) + (1 Religie + 2 Ed. fizică şi sport + 1 Limbă modernă); CDŞ – 1 oră
Sugestie: 1 săptămână - Şcoala Altfel
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Nr. Unitatea Competenţe Nr.
Conţinuturi vizate/activate Obs.
crt. tematică specifice ore

Semestrul I
Evaluare iniţială – probe care vizează competențele dobândite pe parcursul clasei I
1. Ne-am CLR: 1.1; 1.2, CLR: Texte – suport din manual S1 20
întors la 1.3, 1. 4, 2.1;  Reactualizarea cunoștințelor din clasa I: ore
şcoală! 2.2; 2.3; 2.4; - Cuvântul. Silaba (reactualizare)
3.1, 3.2, 3.3, - Scrierea ortografică a cuvintelor (reactualizare)
3.4; 4.1, 4. 2, - Vocabular. Cuvântul. Sensul cuvintelor (reactualizare)
4.3 - Propoziția (reactualizare)
- Semne de punctuație: punctul, semnul întrebării, linia de dialog (reactualizare)
- Textul. Înțelegerea textului scris (reactualizare)
- Textul. Așezarea textului în pagină (reactualizare)
- Copierea unui text. Transcrierea unui text
MEM: 1.1; 1.2, MEM: Reactualizarea cunoștințelor din clasa I. Să explorăm mediul înconjurător!
1.3, 1.4, 1. 6; - Numerele naturale până la 100
3.1; 3.2; 4.1; - Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin
4.2; 5.1, 5.2 - Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin
DP: Amintiri din vacanță
DP: 1.1; 2.2, - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2.3 Sunt elev în clasa a doua! – Rutine și sarcini de lucru
MM: 1.4, 2.1, Despre mine – Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3.1 MM: Repetarea unor cântece învăţate în clasa pregătitoare
- Poziția, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicția, sincronizarea

AVAP: 1.1; 1.2, AVAP:


1.3; 2.1, 2.2 - Desen. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: hașurare, linie modulată, repetiție.
2.6 - Pictură. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: pensulație, amprentare. Compoziții
- Colaj. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: îndoirea; tehnica Origami

2. Simfonia CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S2-S4 60

57
cuvintelor 1.3; 1.4, 2.1; Citire/lectură: ore
şi-a 3.1, 3.2, 3.3  Cartea
sunetelor 3.4 ; 4.1, 4.2 - Cuprinsul unei cărți
 Comunicarea orală
- Acte de vorbire. Reguli de comunicare. Identificarea unui obiect
- Descrierea unui obiect
 Textul
- Textul literar. Elementele componente ale unui text: titlu, autor, alineate
 Elemente de construcţie a comunicării
- Cuvântul
- Scrierea funcţională
- Copieri
 Organizarea textului scris
- Aşezarea în pagină a textului tipărit. Aşezarea textului în pagina caietului
- Descrierea unui obiect
MEM: 1.1; 1.2,  Învăţăm, jucându-ne!
1.3; 3.1; 3.2, MEM: Numerele naturale de la 0 la 100
4.1, 4.2, 5.1;  Numerele naturale de la 0 la 100
6.1 - Formare, citire, scriere, comparare, numere pare/impare, ordonare, rotunjire
 Organizarea şi reprezentarea datelor
 Simfonia sunetelor
 Să exersăm!
 Pământul. Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
DP: 1.1; 2.2, - Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
2.3 DP: Acesta sunt eu! – Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
MM: 1.3, 1.4, Vreau să mă cunosc mai bine! – Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2.1, 3.1, 3.3 MM:
AVAP: 1.1; 1.2, - Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuția corporală diversă. Jucării muzicale din
1.3; 2.1, 2.3; materiale naturale
2.5, 2.6 AVAP:
- Desen – Tehnici de lucru: repetiție, caligrafie
- Pictură – Tehnici de lucru: ștampilare, tamponare. Compoziții
- Colaj – Tehnica Tangram
3. Minunile CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S5-S7 60
Pământului, 1.4; 2.1, 2.3; Citire/lectură: ore
planeta 2.4; 3.1, 3.2;  Textul
vieţii 3.3, 3.4, 4.1, - Textul literar. Textul narativ

58
4.2 - Textul literar. Textul în versuri
 Vocabularul
- Cuvântul. Sensul cuvintelor (reactualizare)
- Cuvinte cu înţeles asemănător
- Cuvinte cu înţeles opus
 Noţiuni de fonetică
- Alfabetul
- Sunetul şi litera
 Scrierea corectă
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin â şi î
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin x
 Personajele
 Acte de vorbire
MEM: 1.4; - Formule de prezentare
1.6, 2.1; 3.1;  Învăţăm, jucându-ne!
3.2, ; 4.1, 4.2, MEM: Planeta vieţii. Numerele naturale de la 0 la 1 000
5.2  Numerele naturale de la 0 la 1 000
- Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 1 000
- Compararea numerelor de la 0 la 1 000
- Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000
DP: 1.1; 2.1, Pământul. Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
2.2, 2.3 - Varietatea lumii vii

MM: 1.3, 1.4, DP: Fiecare om este o comoară! – Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2.1, 2.2, 3.1, Suntem diferiți. Diversitatea umană – Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
3.3 ceilalţi
MM:
AVAP: 1.1; 1.2, - Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării muzicale. Orchestra de jucării
1.3; 2.1, 2.2,
2.3; 2.5, 2.6
AVAP:
- Pictură – Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata vibrantă. Compoziții
- Confecții și jucării - materiale textile, materiale naturale (frunze, petale uscate, ghinde,
castane, fructe, legume), hârtia

4. Poveşti la CLR: 1.1, 1.2; CLR: Texte – suport din manual S8-S10 60
firul ierbii 1.4; 2.1; 2.2; Scriere/redactare: ore

59
2.3; 2.4; 3.1;  Propoziţia
3.2; 4.1, 4.2 - Intonarea propoziţiei. Punctul
- Intonarea propoziţiei. Semnul întrebării
- Intonarea propoziţiei. Semnul exclamării
- Formulare de întrebări şi răspunsuri
 Forme ale discursului oral
MEM: 1.4; 1.6; - Povestirea orală cu întrebări de sprijin
3.1, 3.2; 4.1;  Învăţăm, jucându-ne!
4.2; 5.1 MEM: Plantele. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără/cu trecere peste
ordin
 Plantele
- Condiţii de viaţă ale unei plante
- Plante cultivate. Plante sălbatice
 Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără/cu trecere peste ordin
- Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin
- Aflarea numărului necunoscut la adunare şi scădere
 Să exersăm!
- Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin
- Rezolvarea de probleme
 Să exersăm!
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără trecere peste ordin
 Să exersăm!
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul:
 Unităţilor
 Zecilor
 Unităţilor şi zecilor
- Adunarea numerelor naturale cu trecere peste ordin când suma este 1 000
- Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără trecere peste ordin
 Să exersăm!
- Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul:
 Unităţilor
 Zecilor
 Unităţilor şi zecilor
DP: 1.1; 1.2; - Scăderea numerelor naturale când descăzutul este 1 000
2.1; 2.2; 2.3;  Să exersăm!
3.1 DP: În clasă – Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
MM: .3, 1.4, Cooperarea în relațiile cu ceilalți – Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
2.1, 2.2, 3.1,

60
3.3 Cum îmi fac prieteni – Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
AVAP: 1.1; 1.2, MM:
1.3; 2.1, 2.2, - Cântarea cu acompaniament. Acompaniament realizat de cadrul didactic. Acompaniament de
2.3; 2.5, 2.6 jucării muzicale realizat de copii
AVAP
- Pictură – Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare. Compoziții
- Desen – stilizare, gravură. Compoziții
- Modelaj – Obiecte decorative și figurine din plastilină, cocă. Tehnici de lucru: presare,
modelare, incizie, armături, gravură

61
5. Învăţăm de CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S11-S14 80
la 1.3; 1.4; 2.1,  Punctuaţia ore
necuvântă- 2.2; 2.3; 2.4;  Dialogul. Linia de dialog
toare 3.1; 3.2; 4.1;  Două puncte
4.2  Virgula
 Reguli de vorbire eficientă
 Formule de politeţe, salutul
 Formule de politeţe: solicitarea, permisiunea
 Povestirea unei întâmplări trăite
 Învăţăm, jucându-ne!
 Recapitulare semestrială
- Cartea
- Textul literar
- Textul literar narativ. Textul literar în versuri
- Cuvinte cu înţeles opus/asemănător
- Alfabetul. Sunetul/litera
- Semnele de punctuaţie
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
 Animalele
MEM: 1.5; 1.6;  Caracteristici comune plantelor, animalelor şi omului
3.1; 3.2; 4.1;  Animale domestice
4.2; 5.1; 5.2  Animale sălbatice
 Înmulţirea animalelor
 Probleme
 Aflarea numărului necunoscut
 Rezolvare de probleme de adunare şi scădere
 Să exersăm!
 Recapitulare semestrială
- Numerele naturale de la 1 la 1000
- Formele de relief
- Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin
- Plantele
- Animalele
DP: Competiția în relațiile cu ceilalți – Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
DP: 1.1; 1.2;
Cum rezolvăm conflictele – Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
2.1; 2.2; 2.3;
Respectul în relațiile cu ceilalți – Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare

62
3.1 Recapitulare semestrială
- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
MM:
MM: 1.1.; 1.2;  Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. Creaţii muzicale accesibile. Dirijatul intuitiv. Mișcări
1.3; 2.1; 2.2; sugerate de text
3.1  Recapitulare semestrială
- Cântarea vocală individuală/în grup/cu acompaniament
AVAP:
 Pictură – Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata vibrată. Țesut cu benzi de hârtie/fire.
AVAP: 1.1; 1.2,  Colaj – Obiecte decorative, bijuterii, jucării, instalații, figurine realizate prin îndoire, împletire,
1.3; 2.1; 2.2; tehnica origami, tehnica Tangram
2.3; 2.4; 2.5;  Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii
2.6  Recapitulare semestrială
- Tehnici de lucru
6. A venit CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S15-S18 80
iarna! 1.3; 1.4; 2.1,  Textul literar. Textul liric ore
2.2; 2.3; 2.4;  Noțiuni de fonetică
3.1; 3.2; 4.1; - Sunetul și litera. Vocale și consoane
4.2  Scrierea corectă
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ea şi ia
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ie
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin oa, ua şi uă
- Scrierea corectă cu m înainte de b şi p
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
MEM: 1.5; 1.6;  Medii de viaţă
3.1; 3.2; 4.1; - Condiţii de viaţă
4.2; 5.1; 5.2 - Relaţii de hrănire între vieţuitoare
- Pădurea
- Animale şi plante din pădure
 Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100
- Lacul
- Înmulţirea numerelor, folosind adunarea repetată de termeni egali
- Balta
- Înmulţirea numerelor, folosind adunarea repetată de termeni egali
- Iazul
- Probleme de înmulţire cu numere de la 0 la 100
- Delta Dunării

63
- Marea Neagră
- Înmulțirea când unul dintre factori este 2
- Înmulțirea când unul dintre factori este 3
 Să exersăm!
- Înmulțirea când unul dintre factori este 4
- Înmulțirea când unul dintre factori este 5
- Călătorie în lumea apelor
- Ordinea efectuării operaţiilor
 Să exersăm!
- Înmulțirea când unul dintre factori este 0 sau 1
- Să exersăm!
- Înmulțirea când unul dintre factori este 6
- Înmulțirea când unul dintre factori este 7
- Înmulțirea când unul dintre factori este 8
 Să exersăm!
- Să ocrotim pădurea!
- Înmulțirea când unul dintre factori este 9
- Înmulțirea când unul dintre factori este 10

DP: Emoțiile mele – Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine

DP: 1.1; 2.1; MM:


2.2; 2.3; 3.1 - Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete muzicale vocale. Sunete muzicale
MM: 1.1.; 1.2; instrumentale (toba, pianul, vioara). Genuri muzicale (colinde)
1.3; 2.1; 2.2;
3.1; 3.2 AVAP:
AVAP: 1.1; 1.2, - Pictură – tehnici de lucru: pensulație, amprentare, pulverizare.
1.3; 2.1; 2.3; - Colaj cu materiale neconvenționale: fire, mărgele, cuburi, hârtie
2.5; 2.6

7. Amintiri din CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S19 20
vacanţă de 1.3; 1.4; 2.1,  Vocabular ore
iarnă 2.2; 2.3; 2.4; - Cuvinte care au aceeaşi formă, dar înţeles diferit
3.1; 3.2; 4.1;  Învăţăm, jucându-ne!
4.2

64
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
3.1; 3.2; 4.1;  Rezolvarea de probleme
4.2; 5.1; 5.2  Să exersăm!

DP: 1.1; 2.1; DP: Emoțiile mele. Cum îmi controlez emoțiile - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi
2.2; 2.3; 3.1 faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine

MM: 1.1; 1.2; MM:


1.3; 1.4; 2.1; - Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Crearea unor linii melodice simple
2.3; 3.1; 3.4

AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:


1.3; 2.1; 2.3; - Pictură – pensulație, colaj, amprentare
2.5; 2.6 - Confecții și jucării – Obiecte decorative și de îmbrăcăminte pentru păpuși
8. Călător prin CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S20-S23 80
lume 1.3; 1.4; 2.1;  Organizarea textului scris ore
2.2; 2.3; 2.4;  Scrierea funcţională
3.1; 3.2; 4.1; - Felicitarea
4.2  Scrierea imaginativă
- Banda desenată
MEM: 1.5; 1.6; MEM : Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100
3.1; 3.2; 4.1;  Polul Nord. Polul Sud
4.2; 5.1; 5.2  Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100
- Împărțirea numerelor naturale, folosind scăderea repetată
- Împărțirea la 2
- Proba înmulţirii şi a împărțirii
- Împărțirea la 3
- Împărțirea la 4
- Împărțirea la 5
- Ordinea efectuării operaţiilor
- Împărțirea la 6
- Împărțirea la 7
- Împărțirea la 8
- Folosirea parantezelor rotunde
- Împărțirea la 9
- Împărțirea la 10
- Cazuri speciale de împărţire

65
 Să exersăm!
 Fracţii
- Întregul şi fracţia
- Jumătatea/doimea
- Sfertul/pătrimea
DP: 1.1; 2.1, - Compararea fracţiilor. Fracţii echivalente
2.2; 2.3; 3.1;  Să exersăm!
3.2; 3.3  Deşertul
DP: Cum comunicăm în clasă - Comunicare școlară eficientă
Comunicarea în familie - Comunicare școlară eficientă
Știu că comunic oriunde și oricând - Comunicare școlară eficientă
Cum învăț? (instrumente, persoane, contexte) - Abilități și atitudini în învățare
MM: 1.2; 1.4; Stilul meu de învățare - Abilități și atitudini în învățare
2.1; 2.2; 3.1; Cum folosesc timpul? - Abilități și atitudini în învățare
3.2; 3.3 Învățăm unii de la alții - Abilități și atitudini în învățare
MM:
- Cântarea vocală
AVAP: 1.1; 1.2; - Ritmul. Sunet lung/scurt. Marcarea structurilor ritmice. Audiția interioară.
1.3; 2.1; 2.5; - Improvizația. Ritmica spontană
2.6 - Mișcări sugerate de ritm. Pasul cadențat. Marșul
- Crearea unor combinații ritmice asociate unor mișcări
AVAP:
- Pictura: pensulație, colaj, amprentare, tamponare
- Confecții și jucării – croit, cusut (puncte de coasere), țesut cu benzi de hârtie/fire

9. Universul CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S24-S26 60
copilăriei! 1.3; 1.4; 2.1,  Forme ale discursului oral ore
2.2; 2.3; 2.4; - Povestirea orală după ilustraţii
3.1; 3.2; 4.1;  Scrierea corectă a cuvintelor
4.2 - Grupurile de litere ce şi ci
- Grupurile de litere ge şi gi
- Grupurile de litere che şi chi
- Grupurile de litere ghe şi ghi
 Noţiuni de fonetică
- Despărţirea cuvintelor în silabe
 Învăţăm jucându-ne!
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură

66
3.1; 3.2; 4.1; - Cum să mă menţin sănătos
4.2; 5.1; 5.2; - O alimentaţie sănătoasă
 Unităţi de măsură
- Măsurarea lungimii. Metrul şi centimetrul
- Milimetrul
- Măsurarea capacităţii. Litrul şi mililitrul
- Măsurarea masei. Kilogramul
- Gramul
- Metode de prevenire a îmbolnăvirilor tratarea bolilor

DP: 1.1; 2.1; DP: Școala de ieri, școala de azi – Abilități și atitudini în învățare
2.2; 2.3; 3.1; Ce vreau să devin când voi fi mare? – Explorarea meseriilor
3.2; 3.3
MM: 1.2; 1.4; MM:
2.1; 2.2; 3.1; - Cântarea vocală. Dansul
3.2
AVAP:
AVAP: 1.1; 1.2; - Pictură – compoziție liberă
1.3; 2.1; 2.5; - Colaj – tehnici de lucru mixte (îndoire, Origami, Tangram)
2.6

10. Tainele CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S27-S29 60
Universului 1.4; 2.3; 2.4;  Scrierea corectă a cuvintelor ore
3.1; 3.2; 3.3; - Scrierea corectă a cuvintelor „într-un“/„într-o“
4.1; 4.2 - Scrierea corectă a cuvintelor „dintr-un“/„dintr-o“
- Scrierea corectă a cuvintelor „sau“/„s-au“
- Scrierea corectă a cuvintelor „sa“/„s-a“
 Scrierea imaginativă
- Scrierea unui text după un şir de imagini/întrebări
 Forme ale discursului oral
- Povestirea orală
MEM: 1.6; 2.1; MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri geometrice
2.2; 3.1; 3.2; - Povestea electricităţii
4.1; 4.2; 5.1; - Magneţii
5.2  Figuri şi corpuri geometrice
- Figuri geometrice plane:
 Triunghiul

67
 Pătratul
 Dreptunghiul
 Cercul
 Semicercul
 Forţe exercitate de magneţi
 Corpuri geometrice
 Cubul
 Cuboidul
 Cilindrul
DP: 1.1; 2.1;  Conul
2.2; 2.3; 3.1;  Sfera
3.2; 3.3 DP: Ce vreau să devin când voi fi mare? – Explorarea meseriilor
MM: 1.4; 2.1;
2.2; 3.1
MM:
AVAP: 1.1; 1.2; - Cântarea vocală în colectiv; Mişcări sugerate de text/ritm.
1.3; 2.1; 2.4; - Interpretarea. Nuanțe (tare/încet/mediu). Cântec vesel/trist.
2.5; 2.6 AVAP:
- Pictură – Compoziții pe pânză, sticlă, lemn, folosind diferite tehnici de lucru
- Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse

11. Călătorie în CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S30-S32 60
Cosmos! 1.4; 2.1; 2.2;  Textul nonliterar ore
2.4; 3.1; 3.2; - Afişul
4.1; 4.3 - Biletul
- Ziarul sau revista clasei
 Reguli ale discursului oral
- Acordul de număr şi gen, fără terminologie
MEM: 3.1; 3.2; MEM: Unități de măsură. Universul
4.1; 4.2; 5.1;  Universul
5.2; 6.1; 6.2; - Planetele Sistemului Solar
6.3; 6.4 - Cum se formează ziua şi noaptea
 Măsurarea timpului
- Ora şi minutul
- Ziua, săptămâna, luna şi anul
 Măsurarea valorii

68
- Banii. Leul (monede şi bancnote)
- Banii. Euro
- Schimburi echivalent valorice în concentrul 0 - 1 000
DP: 1.1; 1.2; DP: Igiena personală - Autocunoaștere și stil de viață sănătos
2.1; 2.2; 2.3; Igiena - Autocunoaștere și stil de viață sănătos
3.1; 3.2; 3.3 Sosește vacanța mare - Autocunoaștere și stil de viață sănătos
- Aplicarea regulilor - în comunicare şi în timpul jocului; Reguli elementare ale noilor rutine
specifice activităţii clasei pregătitoare
MM: 1.4; 2.1; MM:
2.2; 3.1; 3.2 - Cântarea vocală în colectiv. Procedee armonico – polifonice (solist – cor, cântare în lanț,
dialog, grupe alternative)
AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:
1.3; 2.2; 2.4; - Desen – Desene libere cu decorații (forme regulate, neregulate)
2.5; 2.6 - Pictură – Compoziții folosind tehnici de lucru variate (pensulație, amprentare, dactilopictură,
pulverizare)
- Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse (îndoire, împletire, Origami, Tangram)

12. Ne pregătim CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S33-S34 40
pentru 1.4; 2.1; 2.2;  Textul literar ore
vacanţă! 2.4; 3.1; 3.2; - Textul narativ
4.1; 4.3 - Textul în versuri
 Noţiuni de fonetică
 Vocabularul
 Semnele de punctuaţie
MEM: 3.1; 3.2;  Textul nonliterar
4.1; 4.2; 5.1; - Biletul
5.2; 6.1; 6.2; - Afişul
6.3; 6.4 - Invitaţia
 Copieri/transcrieri
MEM: Recapitulare finală
 Numeraţia 0 – 1 000
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 1 000
- Probleme de adunare şi scădere
 Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale până la 100
- Probleme de înmulţire şi împărţire
 Fracţii
 Figuri şi corpuri geometrice

69
 Probleme de logică şi perspicacitate

DP: 1.1; 1.2; DP: Jocuri de autocunoaştere


2.1; 2.2; 2.3;
3.1; 3.2; 3.3

MM: 1.4; 2.1; MM:


2.2; 3.1; 3.2 - Cântarea vocală în colectiv

AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:


1.3; 2.2; 2.4; - Compoziții libere folosind tehnici de lucru variate
2.5; 2.6

Vacanţa de vară

Legendă:
CLR – Comunicare în limba română
MEM – Matematică şi explorarea mediului
DP – Dezvoltare personală
MM – Muzică şi mişcare
AVAP – Arte vizuale şi abilităţi practice
Orar – sugestie
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
CLR CLR CLR CLR CLR
MEM MEM CLR MEM MEM
AVAP MM MEM DP MM
AVAP

70
Nr. ore – Trunchi comun 20 ore: (6 CLR + 5 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 1 DP) + (1 Religie + 2 Ed. fizică şi sport + 1 Limbă modernă); CDŞ – 1 oră
Proiectarea unităților de învățare
Semestrul I:
Unitatea de învăţare I: Ne-am întors la şcoală!
Perioada: S1 (1 săptămână)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoștințelor din clasa I cunoștințelor din tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citirea
2.1; 2.2; 2.3; - Cuvântul. Silaba (reactualizare) clasa I. Cuvântul. din manual, fişe de lucru corectă, fluentă,
2.4; 3.1; 3.2; - Scrierea ortografică a cuvintelor (reactualizare) Silaba Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă.
MEM 3.3; 3.4; 4.1; - Despărţirea cuvintelor în silabe explicativă, explicaţia, Citirea expresivă
4.2; 4.3 - Despărţirea în silabe a cuvintelor din strofa conversaţia euristică,
MEM: 1.1; unui cântec la alegere procedee de citire activă,
1.2; 1.3; 1.4; - Cuvinte ascunse în interiorul altor cuvinte selectivă, conştientă Realizarea unor
1.6; 3.1; 3.2; MEM: Reactualizarea cunoștințelor din clasa I  Reactualizarea Resurse materiale: manualul numărări în concen
4.1; 4.2; 5.1; - Numărări, cu pas de numărare dat, în cunoștințelor din tipărit/digital, fişe de lucru 0 - 100 cu paşi daţi.
5.2 concentrul 0 - 100 clasa I. Numerele Resurse materiale: manualul Identificarea
- Exerciţii de aşezare în ordine naturale de la 0 la tipărit/digital, fişe de lucru, numerelor care
crescătoare/descrescătoare a numerelor date 100 numărătoarea de poziţionare respectă condiţiile d
- Identificarea numerelor care respectă Resurse procedurale:
condiţiile date explicaţia, conversaţia
AVAP - Descompunerea/compunerea numerelor în euristică, exerciţiul
zeci şi unităţi  Reactualizarea unor
- Numirea, citirea şi scrierea numerelor naturale noţiuni însuşite în Resurse materiale: hârtie
AVAP: 1.1; în concentrul 0 – 100 clasa I. Tehnici de glasată/ colorată/creponată, Evaluarea
1.2, 1.3; 2.1, - Ordonarea şi compararea numerelor lucru, materiale foarfece, lipici, pensulă, comportamentului,
2.2; 2.6 - Numărarea cuvintelor dintr-un text, la alegere acuarele, bloc de desen participării la
AVAP Reactualizarea unor noţiuni însuşite în clasa I: Resurse procedurale: activităţile propuse
tehnici de lucru, materiale (2 ore) conversaţia euristică, produselor activităţ
- Numirea materialelor, instrumentelor şi explicaţia, demonstraţia,
tehnicilor utilizate analiza produselor activităţii
- Precizarea tehnicii de lucru folosită în funcţie
de material
- „Amintiri din vacanţă“ – folosirea unor tehnici

71
de lucru şi a unor materiale diferite

2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 1.2; 1.3; 1.4; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii cunoștințelor din tipărit/digital, texte –suport actului citirii.
2.1; 2.2; 2.3; (de exemplu: anumite cuvinte, cuvinte cu sens clasa I. Vocabularul. din manual, fişe de lucru Rezolvarea fişelor d
2.4; 3.1; 3.2; asemănător/opus) Scrierea ortografică Resurse procedurale: lucru.
3.3; 3.4; 4.1; - Înlocuirea în enunţuri a unor cuvinte cu altele a cuvintelor explicaţia, conversaţia
4.2; 4.3 cu sens asemănător/opus euristică, exerciţiul,
- Alcătuirea unor serii sinonimice/antonimice brainstorming
MEM - Cuvinte cu mai multe sensuri (reactualizare)
MEM: 1.1; - Înlocuirea într-un cântec a unor cuvinte cu  Reactualizarea Realizarea unor
1.2; 1.3; 1.4; altele cu înţeles asemănător/opus cunoștințelor din Resurse materiale: manualul numărări în concen
1.6; 3.1; 3.2; MEM: Reactualizarea cunoștințelor din clasa I clasa I. Numerele tipărit/digital, fişe de lucru, 0 - 100 cu paşi daţi.
4.1; 4.2; 5.1; - Numărări, cu pas de numărare dat, în naturale de la 0 la numărătoarea de poziţionare Identificarea
5.2 concentrul 0 - 100 100 Resurse procedurale: numerelor care
- Exerciţii de aşezare în ordine explicaţia, conversaţia, respectă condiţiile
MM crescătoare/descrescătoare a numerelor date exerciţiul date. Compunerea/
- Identificarea numerelor care respectă descompunerea
condiţiile date numerelor date
- Descompunerea/compunerea numerelor în
zeci şi unităţi
MM: 1.4; - Numirea, citirea şi scrierea numerelor naturale  Repetarea unor Resurse materiale: CD player, Evaluarea
2.1; 3.1 în concentrul 0 - 100 cântece învăţate în înregistrări audio, jucării comportamentului,
- Ordonarea şi compararea numerelor clasa I muzicale confecţionate participării la
Resurse procedurale: activităţile propuse
MM: Repetarea unor cântece învăţate în clasa I explicaţia, demonstraţia,
- Adoptarea unei poziţii normale şi a unei emisii exerciţiul, cântarea vocală
naturale
- Dicţia corectă în interpretarea cântecelor

3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoștințelor din clasa I cunoștințelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
curi 2.1; 2.2; 2.3; - Ordonarea cuvintelor pentru a obţine clasa I. Propoziţia. din manual, fişe de lucru Rezolvarea fişelor d
2.4; 3.1; 3.2; propoziţii Semnele de Resurse procedurale: lucru
3.3; 3.4; 4.1; - Schimbarea topicii într-o propoziţie dată punctuaţie explicaţia, conversaţia
4.2; 4.3 - Alcătuirea unor propoziţii simple/dezvoltate euristică, exerciţiul,
- Completarea unor texte cu semnele de povestirea, munca pe echipe

72
MEM punctuație: punctul, semnul întrebării, linia de
dialog (reactualizare)
MEM: 1.1; - Completarea unor texte cu conţinut matematic  Reactualizarea Aflarea termenului
1.2; 1.3; 1.4; a semnelor de punctuaţie lipsă cunoștințelor din Resurse materiale: manualul necunoscut.
1.6; 3.1; 3.2; clasa I. Adunarea şi tipărit/digital, fişe de lucru, Efectuarea probei l
4.1; 4.2; 5.1; MEM: Reactualizarea cunoștințelor din clasa I scăderea numerelor culegeri de exerciţii si adunare şi scădere
5.2 - Aflarea termenului necunoscut naturale de la 0 la probleme, caietul elevului
- Efectuarea probei la adunare şi scădere 100, fără trecere Resurse procedurale:
- Probleme de adunare şi scădere peste ordin explicaţia, conversaţia,
- Rezolvarea unor ghicitori şi puzzle-uri exerciţiul, demonstraţia
matematice

4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Joi 1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoștințelor din clasa I cunoștințelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
2.1; 2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, expresivă, în ritm clasa I. Textul. din manual, fişe de lucru Formularea
2.4; 3.1; 3.2; propriu a unui text dat Înţelegerea textului Resurse procedurale: întrebărilor/
3.3; 3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris (reactualizare) scris explicaţia, conversaţia răspunsurilor
4.2; 4.3 - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza euristică, exerciţiul,
MEM textului povestirea, munca pe echipe
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
MEM: 1.1; text  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Efectuarea de adun
1.2; 1.3; 1.4; cunoștințelor din tipărit/digital, fişe de lucru, şi scăderi. Aflarea
1.6; 3.1; 3.2; MEM: Reactualizarea cunoștințelor din clasa I clasa I. Adunarea şi numărătoarea numărului necunos
DP 4.1; 4.2; 5.1; Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 scăderea numerelor Resurse procedurale: Efectuarea probei
5.2 cu trecere peste ordin naturale de la 0 la explicaţia, conversaţia
- Aflarea termenului necunoscut 100, cu trecere euristică, exerciţiul,
- Efectuarea probei la adunare şi scădere peste ordin problematizarea
- Probleme de adunare şi scădere Evaluarea
- Rezolvarea unor ghicitori şi puzzle-uri comportamentului
matematice  Amintiri din Resurse materiale: manualul participării la
DP: 1.1; 1.2; vacanță. tipărit/digital, caietul elevului, activităţile propuse
2.1 DP: Amintiri din vacanță - Autocunoaştere şi atitudine Autocunoaştere şi Poveşti terapeutice
pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi atitudine pozitivă
- Jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere faţă de sine şi faţă

73
prin folosirea diferitelor forme de comunicare de ceilalţi
Sunt elev în clasa a doua!
- Rutine și sarcini de lucru
- Discuţii pe tema rutinelor şcolare şi a sarcinilor
de lucru
- Jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere
prin folosirea diferitelor forme de comunicare
- Exerciţii artcreative realizate în mod individual
sau în echipă (prezentarea unor forme
originale de salut, în cadrul cărora copiii îşi
atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi
diferiţi de ceilalţi)
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte - suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoștințelor din clasa I cunoștințelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
neri 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, expresivă în ritm clasa I. Textul. din manual, fişe de lucru Respectarea conven
2.4; 3.1; 3.2; propriu a textului Aşezarea textului în Resurse procedurale: textului
3.3; 3.4; 4.1; - Așezarea textului în pagină (reactualizare) pagină. explicaţia, conversaţia
4.2; 4.3 - Copierea unui text Copierea/transcri- euristică, exerciţiul,
- Transcrierea unui text erea unui text povestirea, munca pe echipe
MEM - Transcrierea unui text pe liniatură specifică
matematicii
Resurse materiale: manualul Efectuarea de adună
MEM: Reactualizarea cunoștințelor din clasa I  Reactualizarea tipărit/digital, fişe de lucru, scăderi. Aflarea sum
MEM: 1.1; - Exerciţii cu mai multe operaţii cunoștințelor din numărătoarea şi diferenţelor
MM 1.2; 1.3; 1.4; - Compararea unor sume şi diferenţe clasa I. Numerele Resurse procedurale:
1. 6; 3.1; 3.2; - Aflarea sumelor şi diferenţelor naturale de la 0 la explicaţia, conversaţia,
4.1; 4.2; 5.1; - Probleme de adunare şi scădere 100, exerciţii şi exerciţiul, problematizarea,
5.2 - Rezolvarea unor ghicitori şi puzzle-uri probleme jocul didactic Evaluarea
matematice comportamentului,
Resurse materiale: CD player, participării la activită
MM: 1.4; MM: Repetarea unor cântece învăţate în clasa I înregistrări audio, jucării propuse
2.1; 3.1 - Adoptarea unei poziţii normale şi a unei emisii  Repetarea unor muzicale confecţionate
naturale cântece învăţate în Resurse procedurale:
- Dicţia corectă în interpretarea cântecelor clasa I explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

74
Unitatea de învăţare a II-a : Simfonia cuvintelor şi-a sunetelor
Perioada: S2-S4 (3 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea în forme variate a textelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.Citirea
2.1; 2.3; 2.4; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual corectă, fluentă,
3.1; 3.4 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă,
ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, expresivă
- Citirea în ritm propriu a unui text conversaţia euristică, Aprecierea
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe procedee de citire activă, răspunsurilor elevil
MEM baza textului citit selectivă, conştientă,
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din  Numerele naturale povestirea
MEM: 1.1; 2.1; text 0 - 100:
3.1; 3.2; 4.1; - Citirea unor texte matematice (probleme, recunoaştere, Scrierea, citirea
4.2; 5.1 ghicitori) formare, citire, Resurse materiale: manualul numerelor în
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 scriere tipărit/digital, fişe de lucru, concentrul 0 - 100.
- Citirea şi scrierea numerelor în intervalul 0 - numărătoarea de poziţionare Compunerea/
AVAP 100 Resurse procedurale: descompunerea
- Reprezentarea numerelor cu ajutorul explicaţia, conversaţia numerelor date
numărătorii de poziţionare/axei numerelor euristică, exerciţiul,
AVAP: 1.1; 1.2; - Identificarea ordinelor: U, Z, S din clasa  Desen. Materiale și problematizarea, jocul
1.3; 2.1; 2.2; unităţilor instrumente. didactic
2.6 - Evidenţierea ordinelor prin Tehnici de lucru: Evaluarea
colorare/subliniere hașurare, linie comportamentului,
- Descompunerea/compunerea numerelor modulată, repetiție Resurse materiale: pensulă, participării la
date în S, Z şi U acuarele, bloc de desen activităţile propuse
Resurse procedurale: produselor activităţ
AVAP Desen. Materiale și instrumente. Tehnici de conversaţia euristică,
lucru: hașurare, linie modulată, repetiție (2 ore) explicaţia, demonstraţia,
- Numirea materialelor, instrumentelor şi analiza produselor activităţii
tehnicilor utilizate
- Asociere formă-culoare
- Folosirea liniei cu scop decorativ
- Explorarea mediului cultural-artistic pentru

75
a identifica forme, culori, materiale, tehnici,
obiecte artistice

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea selectivă a textului dat literar. Elemetele tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
2.1; 2.3; 2.4; - Completarea unor enunţuri cu informaţii din componente ale din manual Rezolvarea fişelor d
3.1; 3.4 text unui text Resurse procedurale: lectura lucru. Completarea
- Identificarea elementelor componente ale explicativă, explicaţia, enunţurilor cu
unui text: titlu, autor, alineate conversaţia euristică, cuvintele
- Transcrierea unor fragmente indicate procedee de citire activă, corespunzătoare.
dintr-un text citit selectivă, conştientă, metoda Identificarea valorii
MEM - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri predicţiilor adevăr
MEM: 1.1; 2.1; referitoare la un text dat
3.1; 3.2; 4.1; - Formularea de enunţuri după ilustraţii sau
4.2; 5.1 cu cuvinte date Resurse materiale: manualul Scrierea, citirea
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, fişe de lucru, numerelor în
- Numirea, citirea şi scrierea numerelor numărătoarea de poziţionare concentrul 0 - 100.
naturale în concentrul 0 - 100 Resurse procedurale: Compunerea/
MM - Aflarea unui/unor numere, respectând explicaţia, conversaţia, descompunerea
anumite condiţii exerciţiul, problematizarea, numerelor date.
MM: 1.3; 1.4; - Numărări cu paşi de numărare indicaţi  Numerele naturale jocul didactic Numărări cu paşi da
2.1; 3.1; 3.4 - Identificarea succesorului şi predecesorului 0 - 100:
unui număr dat recunoaştere,
- Aşezarea în ordine crescătoare/ formare, citire,
descrescătoare a numerelor date scriere Resurse materiale: CD player,
- Compararea numărului de cuvinte din înregistrări audio, jucării
propoziţiile date muzicale confecţionate
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie Resurse procedurale: Evaluarea
corporală. Jucării muzicale diverse explicaţia, demonstraţia, comportamentului,
- Realizarea cântării vocale în grup şi exerciţiul, cântarea vocală participării la
individuale activităţile propuse
- Confecţionarea unor jucării muzicale
- Însoţirea cântecului cu mişcări adecvate

 Cântarea vocală în

76
grup şi individuală.
Percuţie corporală.
Jucării muzicale
diverse
3. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Cartea. Cuprinsul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mie 1.3; 1.4; 2.1; - Identificarea unor obiecte prin descoperirea unei cărți tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
r- 2.1; 2.3; 2.4; caracteristicilor acestora din manual, diverse cărţi
curi 3.1; 3.4 - Identificarea unor numere prin descoperirea pentru copii, enciclopedii Identificarea
caracteristicilor acestora Resurse procedurale: lectura elementelor scrise pe
- Exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi explicativă, explicaţia, coperta unei cărţi
MEM - Exerciţii de decodare a unor informaţii conversaţia, observaţia,
cuprinse pe cotorul, coperta şi pagina de descrierea
MEM: 1.1; 2.1; titlu ale unor cărţi/manuale şcolare diferite  Compararea Compararea numere
3.1; 3.2; 4.1; numerelor naturale Resurse materiale: manualul naturale în concentru
4.2; 5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 în concentrul 0 - 100 tipărit/digital, fişe de lucru, - 100. Compararea a
- Compararea a două numere naturale mai numărătoarea de poziţionare două rezultate obţinu
mici decât 100, atunci când acestea au Resurse procedurale:
acelaşi număr de zeci/unităţi explicaţia, conversaţia,
- Compararea a două rezultate obţinute exerciţiul, problematizarea,
- Completarea zecilor/unităţilor lipsă, astfel jocul didactic, cântarea vocală
încât numerele obţinute să respecte
inegalităţile/egalităţile date

4. CLR CLR: Texte – suport din manual Descrierea unor obie


Joi CLR: 1.1; 1.2; - Citirea selectivă sau în funcţie de anumite Resurse materiale: manualul cunoscute. Participar
1.3; 1.4; 2.1; repere tipărit/digital, texte - suport la joc
2.1; 2.3; 2.4; - Citirea selectivă pentru identificarea unor  Identificarea unui din manual
3.1; 3.4 detalii (inclusiv în textul unor probleme obiect Resurse procedurale: lectura
matematice) explicativă, explicaţia,
- Descrierea unor obiecte din anturajul conversaţia euristică, jocul de
elevilor rol
MEM - Oferirea unor informaţii despre un obiect
indicat
MEM: 1.1; 2.1; - Jocul: „Indică obiectul descris“ Compararea numere
3.1; 3.2; 4.1;  Compararea Resurse materiale: manualul naturale în concentru
4.2; 5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 numerelor naturale tipărit/digital, texte - suport - 100. Compararea a
- Compararea numerelor naturale prin în concentrul 0 - 100 din manual, fişe de lucru, două rezultate obţinu

77
scrierea unuia dintre semnele <,>,= numărătoarea de poziţionare
DP - Identificarea succesorului şi predecesorului Resurse procedurale:
unui număr dat explicaţia, conversaţia,
- Aşezarea în ordine crescătoare/ exerciţiul, problematizarea,
DP: 1.1; 2.2; descrescătoare a unor numere date  Acesta sunt eu! jocul didactic, demonstraţia Evaluarea
2.3 - Identificarea numerelor pare/impare Resurse procedurale: comportamentului, a
dintr-un şir explicaţia, conversaţia, participării la activită
exerciţiul, problematizarea propuse

DP: Acesta sunt eu!


- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de Resurse materiale: manualul
sine şi faţă de ceilalţi tipărit/digital, caietul elevului,
- Exerciţii artcreative realizate în mod Poveşti terapeutice
individual sau în echipă (obţinerea unor Resurse procedurale:
produse unice: decuparea unei hârtii explicaţia, conversaţia
împăturite în forme diferite, colorarea unui euristică, povestirea, jocul de
obiect) rol
5. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Resurse materiale: cărţi Observarea calităţii
Vi- 1.3; 1.4; 2.1; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de literar. Textul pentru copii, de la biblioteca actului citirii. Citirea
neri 2.1; 2.3; 2.4; citire/lectură prin: narativ şcolii/personală. corectă, fluentă,
3.1; 3.4 - Prezentarea orală a unor cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă.
- Oferirea de informaţii despre cărţi din explicativă, explicaţia, Realizarea jurnalului d
bibliografia pentru copii conversaţia, procedee de lectură
- Alcătuirea unor liste bibliografice pe citire activă, selectivă,
MEM domenii conştientă
- Completarea unor fişe de lectură/a
MEM: 1.1; 2.1; jurnalului de lectură  Compararea Identificarea numerel
3.1; 3.2; 4.1; numerelor naturale pare/impare dintr-un
4.2; 5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 în concentrul 0 - 100 Completarea unor şir
MM - Identificarea numerelor pare/impare Resurse materiale: manualul cu numerele lipsă.
dintr-un şir tipărit/digital, fişe de lucru, Compararea a două
- Completarea unor şiruri cu numerele lipsă numărătoarea de poziţionare rezultate obţinute
MM: 1.3; 1.4; - Compararea a două rezultate obţinute  Cântarea vocală în Resurse procedurale:
2.1; 3.1; 3.4 - Identificarea numerelor pe baza algoritmului grup şi individuală. explicaţia, conversaţia
dat (în formă orală sau scrisă) Percuţie corporală. euristică, exerciţiul,
Jucării muzicale problematizarea, jocul Evaluarea
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. diverse didactic comportamentului, a

78
Percuţie corporală. Jucării muzicale diverse participării la activităţ
- Realizarea cântării vocale în grup şi propuse
individuale
- Confecţionarea unor jucării muzicale Resurse materiale: CD player,
- Însoţirea cântecului cu mişcări adecvate înregistrări audio, jucării
muzicale confecţionate
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

6. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Vocabular. Cuvântul Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Luni 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea în ritm propriu a unor texte tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
2.1; 2.3; 2.4; - Schimbarea topicii în propoziţiile date fără a din manual Rezolvarea sarcinil
3.1; 3.4 schimba sensul propoziţiei Resurse procedurale: lectura din clasă
- Stabilirea poziţiei cuvintelor în anumite explicativă, explicaţia,
enunţuri date conversaţia euristică,
MEM - Completarea unor rebusuri  Ordonarea procedee de citire activă,
MEM: 1.1; 1.2; numerelor naturale selectivă, conştientă, Aşezarea în ordine
1.3; 1.4; 1.6; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 în concentrul 0 - exerciţiul, jocul didactic crescătoare/
3.1; 3.2; 4.1; - Aşezarea în ordine 100 Resurse materiale: manualul descrescătoare a u
4.2; 5.1; 5.2 crescătoare/descrescătoare a unor numere tipărit/digital, fişe de lucru, numere date.
date numărătoarea de poziţionare Completarea unor
AVAP - Completarea unor şiruri Resurse procedurale: şiruri crescătoare/
crescătoare/descrescătoare cu numere lipsă explicaţia, conversaţia, descrescătoare cu
- Identificarea numerelor pare/impare  Desen. Materiale și exerciţiul, problematizarea, numere lipsă.
AVAP: 1.1; 1.2; dintr-un şir prin subliniere/colorare instrumente. jocul didactic Identificarea
1.3; 2.1; 2.2; - Rotunjirea la zeci/unităţi a unor numere Tehnici de lucru: numerelor
2.6 date hașurare, linie pare/impare dintr-
modulată, repetiție Resurse materiale: pensulă, şir
AVAP: Desen. Materiale și instrumente. Tehnici de acuarele, bloc de desen
lucru: hașurare, linie modulată, repetiție (2 ore) Resurse procedurale:
- Explorarea mediului cultural-artistic pentru conversaţia euristică, Evaluarea
a identifica forme, culori, materiale, tehnici, explicaţia, demonstraţia, comportamentului
obiecte artistice analiza produselor activităţii participării la
- Discutarea mesajului şi a impresiilor activităţile propuse
- Identificarea mai multor texturi, a formelor produselor activită
în mişcare, a formelor ce au suferit

79
deformări minore etc.
7. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mar 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea selectivă în vederea identificării unor narativ. Elementele tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citirea
ţi 2.1; 2.3; 2.4; cuvinte/detalii componente ale din manual corectă, fluentă,
3.1; 3.4 - Identificarea elementelor componente ale unui text Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă,
unui text: titlu, autor, alineate explicativă, explicaţia, expresivă
- Formularea părerii referitoare la un conversaţia euristică,
personaj/o întâmplare/un comportament procedee de citire activă,
- Identificarea unor cuvinte necunoscute în selectivă, conştientă
MEM textele citite
MEM: 1.1; 2.1; - Confecţionarea unor coperte pentru cărţi Ordonarea şi compa
3.1; 3.2; 4.1; ale clasei/individuale Resurse materiale: manualul numerelor date.
4.2; 5.1 tipărit/digital, fişe de lucru, Rotunjirea la zeci/un
 Ordonarea numărătoarea de poziţionare a unor numere date
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 numerelor naturale Resurse procedurale: Identificarea numer
în concentrul 0-100 explicaţia, conversaţia, pare/impare dintr-u
- Ordonarea şi compararea numerelor date exerciţiul, problematizarea,
- Rotunjirea la zeci/unităţi a unor numere jocul didactic
date
MM MM: 1.3; 1.4; - Identificarea numerelor pare/impare Evaluarea
2.1; 3.1; 3.4 dintr-un şir comportamentului,
- Identificarea relaţiei de ordine între participării la activită
numerele date  Cântarea vocală în Resurse materiale: CD player, propuse
- Aşezarea în ordine crescătoare, în funcţie de grup şi individuală. înregistrări audio, jucării
numărul de cuvinte, a unor propoziţii date Percuţie corporală. muzicale confecţionate
Jucării muzicale Resurse procedurale:
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. diverse explicaţia, demonstraţia,
Percuţie corporală. Jucării muzicale diverse exerciţiul, cântarea vocală
- Realizarea cântării vocale în grup şi
individuale
- Confecţionarea unor jucării muzicale
- Însoţirea cântecului de mişcări adecvate
8. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Textul. Textul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea selectivă pentru identificarea unor literar. Textul tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Rezolv
-curi 2.1; 2.3; 2.4; cuvinte date narativ din manual fişelor de lucru.
3.1; 3.4 - Identificarea elementelor componente ale Resurse procedurale: lectura Formularea întrebăr
unui text: titlu, autor, alineate explicativă, explicaţia, răspunsurilor

80
- Formularea orală a mesajului desprins conversaţia euristică,
dintr-un text procedee de citire activă,
MEM - Formularea unor întrebări şi răspunsuri selectivă, conştientă,
MEM: 1.1; 2.1; pornind de la un text citit  Organizarea şi brainstorming
3.1; 3.2; 4.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date, din reprezentarea Observarea
4.2; 5.1 diverse domenii datelor Resurse materiale: manualul comportamentului a
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, fişe de lucru, în cadrul orei
- Utilizarea organizatorilor grafici în vederea Resurse procedurale:
colectării datelor explicaţia, conversaţia,
- Citirea datelor înscrise în tabele şi alte tipuri exerciţiul, problematizarea,
de organizatori grafici jocul didactic
- Sortarea de obiecte în vederea formării de
colecţii pe baza criteriilor date
9. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Organizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Joi 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea expresivă a unui scurt text textului scris. tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Respect
2.1; 2.3; 2.4; - Scrierea corectă a unor cuvinte, enunţuri pe Aşezarea în pagină din manual, texte model normelor textului scri
3.1; 3.4 liniatură de tip II a textului tipărit. scrise de unii elevi
- Copierea unor texte scurte, exersând Aşezarea textului în Resurse procedurale: lectura
aşezarea în spaţiul paginii pagina caietului explicativă, explicaţia,
MEM - Înlocuirea într-un text (inclusiv strofe conversaţia euristică,
aparţinând unor cântece) a unor cuvinte cu procedee de citire activă,
MEM: 1.1; 2.1; altele cu înţeles asemănător/opus selectivă, conştientă Evaluarea
3.1; 3.2; 4.1; comportamentului/ a
4.2; 5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Resurse materiale: manualul participării la activităţ
DP - Identificarea corpurilor cu viaţă şi fără viaţă tipărit/digital, culegeri de propuse/ a produselo
- Citirea datelor înscrise în tabele şi alte tipuri  Organizarea şi exerciţii şi probleme, fişe de activităţii
DP: 1.1; 2.2; de organizatori grafici reprezentarea lucru
2.3 - Înregistrarea datelor culese din observaţii în datelor Resurse procedurale:
tabele şi alte tipuri de organizatori grafici explicaţia, conversaţia Evaluarea
euristică, exerciţiul, comportamentului/ a
problematizarea, jocul participării la activităţ
DP: Suntem diferiți. Diversitatea umană didactic propuse/ a produselo
- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de activităţii
sine şi faţă de ceilalţi
- Exerciţii artcreative realizate în mod
individual sau în echipă (ex. interpretarea în  Suntem diferiți. Resurse materiale: manualul
manieră proprie a unui rol etc., desenarea Diversitatea umană tipărit/digital, caietul elevului,

81
conturului mâinii sau a amprentelor Poveşti terapeutice
personale etc.) Resurse procedurale:
- Completarea „paşaportului“ personal cu explicaţia, conversaţia
datele necesare euristică, povestirea, jocul de
rol

10. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Resurse materiale: cărţi de la Observarea calităţii
Vi- 1.3; 1.4; 2.1; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de literar. Textul biblioteca şcolii/personală actului citirii.
neri 2.1; 2.3; 2.4; citire/lectură prin: narativ Resurse procedurale: lectura Prezentarea unor c
3.1; 3.4 - Prezentarea unor cărţi citite explicativă, explicaţia, citite. Completarea
- Alcătuirea şi completarea unui jurnal de conversaţia euristică, jurnalului de lectură
lectură procedee de citire activă,
- Completarea unor fişe de lectură selectivă, conştientă
- Completarea unor liste bibliografice pe  Sunetul.
MEM diverse domenii Intensitatea Producerea unor
MEM: 1.1; 2.1; sunetelor sunete. Realizarea
3.1; 3.2; 4.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Resurse materiale: manualul experimentelor
4.2; 5.1 - Recunoaşterea unor sunete din mediu tipărit/digital, fişe de lucru, propuse
înconjurător înregistrări cu diferite sunete
- Clasificarea sunetelor în funcţie de naturale şi artificiale, de
intensitate intensităţi diferite
MM - Realizarea unor experimente simple în Resurse procedurale:
vederea producerii unor sunete explicaţia, conversaţia, Evaluarea
MM: 1.3; 1.4; - Înregistrarea datelor culese din observaţii în exerciţiul, problematizarea, comportamentului,
2.1; 3.1; 3.4 tabele şi alte tipuri de organizatori grafici  Cântarea vocală în jocul didactic, demonstraţia participării la
grup şi individuală. activităţile propuse
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie corporală.
Percuţie corporală. Jucării muzicale diverse Jucării muzicale Resurse materiale: CD player,
- Realizarea cântării vocale în grup şi diverse înregistrări audio, jucării
individuale muzicale confecţionate
- Confecţionarea unor jucării muzicale Resurse procedurale:
- Însoţirea cântecului de mişcări adecvate explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

11. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea în forme variate a textelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citirea

82
2.1; 2.3; 2.4; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual corectă, fluentă,
3.1; 3.4 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expresivă
- Copierea unor texte scurte, exersând conversaţia euristică,
aşezarea în spaţiul paginii, inclusiv pe procedee de citire activă,
spaţiatură specifică matematicii selectivă, conştientă,
- Identificarea elementelor componente ale exerciţiul
unui text: titlu, autor, alineate
MEM - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe  Sunetul.
baza textului citit Intensitatea
MEM: 1.1; 2.1; - Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri sunetelor Resurse materiale: manualul Producerea unor
3.1; 3.2; 4.1; - Prezentarea unor teme de casă/lucrări tipărit/digital, fişe de lucru, sunete. Realizarea
4.2; 5.1 personale instrumente muzicale experimentelor
confecţionate, înregistrări propuse
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 audio cu diverse sunete,
- Clasificarea sunetelor în funcţie de scheme
intensitate Resurse procedurale:
- Identificarea efectelor negative asupra explicaţia, conversaţia,
oamenilor şi animalelor produse de exerciţiul, problematizarea,
AVAP zgomotele foarte puternice jocul didactic, demonstraţia,
- Formularea de răspunsuri pentru întrebări experimentul
de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...?“  Desen. Materiale și
AVAP: 1.1; 1.2; - Întocmirea de grafice pentru înregistrarea instrumente. Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; intensităţii unor sunete Tehnici de lucru: comportamentului,
2.6 - Producerea unor sunete de intensităţi hașurare, linie participării la
diferite cu ajutorul unor instrumente modulată, repetiție Resurse materiale: plastilină, activităţile propuse
muzicale confecţionate în cadrul orelor de pensulă, acuarele, bloc de produselor activităţ
AVAP desen
Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
AVAP: Desen. Materiale și instrumente. Tehnici de explicaţia, demonstraţia,
lucru: hașurare, linie modulată, repetiție (2 ore) analiza produselor activităţii
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea compoziţiei, folosind tehnicile
cerute

83
12. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Proiect: Cărticica Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
Marţi 1.3; 1.4; 2.1; - Realizarea unor mini cărţi pe teme de mea tipărit/digital, cărţi pentru conştientă, cursivă.
2.1; 2.3; 2.4; interes personal copii Prezentarea proiect
3.1; 3.3; 3.4; - Prezentarea unor lucrări individuale şi Resurse procedurale: lectura realizat
4.2 colective explicativă, explicaţia,
- Realizarea unei colecţii de mini cărţi ale conversaţia euristică,
MEM clasei  Recapitulare procedee de citire activă,
MEM: 1.1; 2.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 selectivă, conştientă Citirea şi scrierea
3.1; 3.2; 4.1; - Citirea şi scrierea numerelor în intervalul 0 - Resurse materiale: manualul numerelor în interv
4.2; 5.1 100 tipărit/digital, fişe de lucru, 0 - 100. Rezolvarea
- Aşezarea în ordine numărătoarea de poziţionare, fişelor de lucru.
crescătoare/descrescătoare a numerelor axa numerelor Folosirea numărăto
date Resurse procedurale: de poziţionare
- Compararea numerelor date, folosind explicaţia, conversaţia,
semnele de relaţie: <, >, = exerciţiul, problematizarea,
MM - Citirea/scrierea unor date din/în tabele şi jocul didactic
alte tipuri de organizatori grafici
MM: 1.3; 1.4; - Clasificarea sunetelor în tabele, după un
2.1; 3.1; 3.4 criteriu dat (exemplu: sunete plăcute/
zgomote, sunete de diferite intensităţi)
Evaluarea
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Resurse materiale: CD player, comportamentului,
Percuţie corporală. Jucării muzicale diverse înregistrări audio, jucării participării la
- Realizarea cântării vocale în grup şi muzicale confecţionate activităţile propuse
individuale Resurse procedurale: produselor activităţ
- Confecţionarea unor jucării muzicale explicaţia, demonstraţia,
- Însoţirea cântecului cu mişcări adecvate exerciţiul, cântarea vocală

13. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fişelor
Mier- 1.3; 1.4; 2.1;  Evaluare evaluare evaluare
curi 2.1; 2.3; 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.3; 3.4 conversaţia, explicaţia,
MEM  Recapitulare exerciţiul, autoevaluarea
MEM: 1.1; 2.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Citirea şi scrierea
3.1; 3.2; 4.1; - Citirea şi scrierea numerelor în intervalul 0 - numerelor în interv
4.2; 5.1 100 Resurse materiale: manualul 0 - 100. Rezolvarea

84
- Aşezarea în ordine tipărit/digital, fişe de lucru, fişelor de lucru.
crescătoare/descrescătoare a numerelor numărătoarea de poziţionare, Folosirea numărăto
date axa numerelor de poziţionare
- Compararea numerelor date, folosind Resurse procedurale:
semnele de relaţie: <, >, = explicaţia, conversaţia,
- Citirea/scrierea unor date din/în tabele şi exerciţiul, problematizarea,
alte tipuri de organizatori grafici jocul didactic
- Clasificarea sunetelor în tabele, după un
criteriu dat (exemplu: sunete plăcute/
zgomote, sunete de diferite intensităţi)

14. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Organizarea Resurse materiale: manualul Respectarea rigorilo
Joi 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea în forme variate a textelor din textului scris. tipărit/digital, texte model textului scris
2.1; 2.3; 2.4; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Aşezarea în pagină a scrise de elevi
3.1; 3.3; 3.4; citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea textului tipărit. Resurse procedurale: lectura
4.2 ştafetă, citirea expresivă Aşezarea textului în explicativă, explicaţia,
- Copierea unor texte scurte, exersând pagina caietului conversaţia euristică,
aşezarea în spaţiul paginii procedee de citire activă,
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe selectivă, conştientă
MEM baza textului citit Completarea fişelor
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri evaluare
MEM: 1.1; 2.1; - Prezentarea unor teme de casă/lucrări Resurse materiale: fişe de
3.1; 3.2; 4.1; personale evaluare
DP 4.2; 5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Resurse procedurale:
- Evaluare conversaţia, explicaţia, Evaluarea
DP: 1.1; 2.2;  Evaluare exerciţiul, autoevaluarea comportamentului,
2.3 participării la
DP: Suntem diferiți. Diversitatea umană Resurse materiale: manualul activităţile propuse
- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de  Suntem diferiți. tipărit/digital, caietul elevului,
sine şi faţă de ceilalţi Diversitatea umană poveşti terapeutice
- Completarea unor tabele cu Resurse procedurale:
asemănări/deosebiri între personaje explicaţia, conversaţia
cunoscute euristică, povestirea, jocul de
- Identificarea calităţilor şi defectelor rol

15. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Citirea corectă, flue

85
Vi- 1.3; 1.4; 2.1; literar. Textul Resurse materiale: fişe de conştientă, cursivă.
neri 2.1; 2.3; 2.4; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de narativ evaluare Citirea expresivă.
3.1; 3.3; 3.4; citire/lectură prin: Resurse procedurale: Prezentarea unei că
4.2 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru conversaţia, explicaţia, citite. Completarea
copii exerciţiul, autoevaluarea fişelor de lectură
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de
lectură al clasei, biblioteca şcolii Resurse materiale: manualul
- Prezentarea unor cărţi citite tipărit/digital, texte - suport
- Completarea unor fişe de lectură/a din manual, fişe de
MEM MEM: 1.1; 2.1; jurnalului de lectură ameliorare/dezvoltare Completarea fişelor
3.1; 3.2; 4.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 ameliorare/dezvolt
4.2; 5.1 - Activităţi de ameliorare/dezvoltare în  Numerele de la 0 la
funcţie de rezultatele obţinute 100. Înregistrarea Resurse procedurale:
datelor în tabel. explicaţia, conversaţia,
Sunetele exerciţiul, problematizarea, Evaluarea
MM: 1.3; 1.4; jocul didactic comportamentului,
2.1; 3.1; 3.4 Resurse materiale: manualul participării la
MM MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. tipărit/digital, fişe de lucru, activităţile propuse
Percuţie corporală. Jucării muzicale diverse numărătoarea de poziţionare
- Realizarea cântării vocale în grup şi
individuale Resurse materiale: CD player,
- Confecţionarea unor jucării muzicale  Cântarea vocală în înregistrări audio, jucării
- Însoţirea cântecului cu mişcări adecvate grup şi individuală. muzicale confecţionate
Percuţie corporală. Resurse procedurale:
Jucării muzicale explicaţia, demonstraţia,
diverse exerciţiul, cântarea vocală

Unitatea de învăţare a III-a : Minunile Pământului, planeta vieţii


Perioada: S5-S7 (3 săptămâni)

86
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: Texte – suport din manual  Textul. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Luni - Citirea în forme variate a textelor din Textul literar tipărit/digital, texte - suport actului citirii
manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual, caietul elevului Citirea corectă, flue
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expresivă
- Citirea în ritm propriu a unui text, inclusiv conversaţia euristică ,
texte aparţinând domeniului matematicii procedee de citire activă,
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe selectivă, conştientă, metoda
baza textului citit predicţiilor, povestirea,
MEM MEM: 1.1; 1.2; - Completarea unor enunţuri cu informaţii din munca în echipe
1.3; 1.6; 3.1; text  Alcătuirea Scrierea, citirea
5.1 - Completarea unor enunţuri după modele Pământului: uscat, Resurse materiale: manualul numerelor în
date aer, apă tipărit/digital, fişe de lucru, concentrul 0 - 1 00
globul pământesc, imagini, Observarea imagin
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 sfere, fişe de experiment, şi identificarea lor
- Recunoaşterea şi asocierea diferitelor scheme şi desene
imagini de pe Pământ, cu termenii: apă, Resurse procedurale:
AVAP AVAP: 1.1; 1.2; uscat, aer explicaţia, conversaţia,
1.3; 2.1; 2.2; - Alcătuirea unor enunţuri adevărate folosind  Desen - Tehnici de exerciţiul, problematizarea,
2.6 termenii apă, aer, uscat lucru: repetiție, jocul didactic, experimentul,
- Identificarea şi numirea mijloacelor de caligrafie demonstraţia Evaluarea
transport care circulă pe uscat, prin apă şi în comportamentului
aer participării la
- Realizarea unor experimente simple Resurse materiale: hârtie activităţile propuse
referitoare la apă, aer şi uscat glasată/colorată/creponată, produselor activită
foarfece, lipici, pensulă,
acuarele, bloc de desen
AVAP: Desen - Tehnici de lucru: repetiție, caligrafie Resurse procedurale:
(2 ore) conversaţia euristică,
- Numirea materialelor, instrumentelor şi explicaţia, demonstraţia,
tehnicilor utilizate analiza produselor activităţii
- Realizarea de scurte descrieri ale formelor
obiectelor din mediul cunoscut
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru

87
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii
2. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mar 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea selectivă a textului dat tipărit/digital, texte - suport, actului citirii.
ţi 2.4; 3.1; 3.4; - Completarea hărţii textului dat cu informaţii imagini Completarea hărţii
4.1; 4.2 din text Resurse procedurale: lectura textului. Identificare
- Transcrierea unor fragmente indicate explicativă, explicaţia, valorii de adevăr a
dintr-un text citit conversaţia, observaţia, propoziţiilor
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri metoda predicţiilor, explozia
referitoare la un text dat stelară
MEM - Formularea de enunţuri după ilustraţii sau
MEM: 1.1; 1.2; cu cuvinte date
1.3; 1.6; 3.1; - Ilustrarea prin desen a unor fragmente de
5.1 text Resurse materiale: manualul Scrierea, citirea
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, numerelor în concen
- Numirea, citirea şi scrierea numerelor numărătoarea de poziţionare 0 - 1 000.
naturale în concentrul 0 - 1 000 Resurse procedurale: Realizarea numărări
- Aflarea unui/unor numere, respectând explicaţia, conversaţia cu paşi daţi
MM anumite condiţii  Numerele naturale euristică, exerciţiul,
- Numărări cu paşi de numărare indicaţi 0 - 1 000: problematizarea, jocul
MM: 1.3; 1.4; - Identificarea succesorului şi predecesorului recunoaştere, didactic
2.1; 2.2; 3.1; unui număr dat formare, citire,
3.3 - Aşezarea în ordine scriere Evaluarea
crescătoare/descrescătoare a numerelor comportamentului,
date participării la activită
- Intonarea unor cântece-numărători Resurse materiale: CD player, propuse
înregistrări audio, jucării
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării muzicale confecţionate
muzicale diverse. Orchestra de jucării Resurse procedurale:
- Utilizarea unor materiale naturale, pentru explicaţia, demonstraţia,
confecţionarea de jucării muzicale simple exerciţiul, cântarea vocală
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile  Cântarea vocală în

88
muzicale confecţionate de copii grup şi individuală.
- Ploaia – C.Mereş Jucării muzicale
diverse. Orchestra
de jucării

3. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Textul în versuri Resurse materiale: manualul Observarea
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; - Completarea unor enunţuri cu informaţii tipărit/digital, texte - suport comportamentului
curi 2.4; 3.1; 3.4; despre textul în versuri: titlu, autor, număr din manual, dicţionar activ-participativ la
4.1; 4.2 de strofe, versuri Resurse procedurale: lectura
- Exerciţii de găsire a perechilor de cuvinte explicativă, explicaţia,
care rimează conversaţia, jocul de rol
MEM - Transcrierea unor strofe dintr-o poezie,  Numerele naturale
MEM: 1.1; 1.2; respectând aşezarea în spațiul caietului 0 - 1 000: Scrierea, citirea
1.3; 1.6; 3.1; - Ilustrarea prin desen a unor strofe/poeziei recunoaştere, Resurse materiale: manualul numerelor în
5.1 formare, citire, tipărit/digital, fişe de lucru, concentrul 0-1 000
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 scriere numărătoarea de poziţionare, Evidenţierea cifrei
- Numirea, citirea şi scrierea numerelor axa numerelor unităţilor/zecilor/
naturale în concentrul 0 - 1 000 Resurse procedurale: sutelor dintr-un nu
- Descompunerea/compunerea numerelor explicaţia, conversaţia,
mai mici decât 1 000 în U, Z, S exerciţiul, problematizarea,
- Scrierea cu cifre/litere a unor numere jocul didactic, demonstraţia
indicate
- Numărări cu paşi de numărare indicaţi
- Evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor
dintr-un număr
- Aşezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a numerelor
date
4. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Cuvântul. Sensul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Joi 1.4; 2.1; 2.2; - Identificarea unor cuvinte necunoscute cuvintelor tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
2.4; 3.1; 3.4; într-un text citit din manual, dicţionar Identificarea sensulu
4.1; 4.2 - Identificarea unor termeni ştiinţifici într-un explicativ al limbii române unor cuvinte. Folosir
text informativ dicţionarului
- Deducerea sensului unor cuvinte pe baza Resurse procedurale: lectura
contextului explicativă, explicaţia,

89
MEM - Folosirea dicţionarului pentru explicarea conversaţia, procedee de
MEM: 1.1; 1.2; sensului unor cuvinte necunoscute  Numerele naturale citire activă, selectivă, Compunerea/
1.3; 1.6; 3.1; 0 - 1 000: conştientă, demostraţia descompunerea
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 recunoaştere, numerelor date,
- Reprezentarea U, Z, S şi M, prin diferite formare, citire, Resurse materiale: manualul completarea unor şi
DP simboluri (figuri geometrice, bile colorate) şi scriere tipărit/digital, fişe de lucru, respectând regula de
culori numărătoarea de poziţionare alcătuire
- Compunerea/descompunerea numerelor Resurse procedurale:
DP: 1.1; 2.1; mai mici decât 1 000 în U, Z, S, M explicaţia, conversaţia
2.2; 2.3 - Identificarea regulii de alcătuire a unor şiruri euristică, exerciţiul,
şi completarea acestora cu încă 3, 4 termeni problematizarea, jocul
didactic, demonstraţia,
 Fiecare om este o munca în echipe Evaluarea
comoară! comportamentului,
DP: Fiecare om este o comoară! Autocunoaştere şi Autocunoaştere şi Resurse materiale: manualul participării la activită
atitudine pozitivă faţă de sine şi de ceilalţi atitudine pozitivă tipărit/digital, caietul elevului, propuse
- Lectura unei poveşti faţă de sine şi de Poveşti terapeutice
- Formularea de răspunsuri la întrebări ceilalţi Resurse procedurale:
- Identificarea variantelor corecte explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Vi- 1.4; 2.1; 2.2; - Identificarea cuvintelor cu înţeles asemănător tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citire
neri 2.4; 3.1; 3.4; asemănător în enunţurile date din manual, dicţionar de corectă, fluentă,
4.1; 4.2 - Citirea selectivă în funcţie de anumite sinonime conştientă, cursivă
repere (de exemplu: cuvinte cu înţeles Resurse procedurale: lectura Identificarea
asemănător) explicativă, explicaţia, sinonimelor
MEM - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte cu sens conversaţia euristică,
asemănător celor date procedee de citire activă,
- Eliminarea intrusului dintr-o serie sinonimică  Compararea selectivă, conştientă,
MEM: 1.1; 1.2; MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 numerelor naturale exerciţiul, jocul didactic Identificarea
1.3; 1.6; 3.1; - Completarea unor şiruri cu numerele lipsă în concentrul 0 - numerelor
5.1 - Compararea a două rezultate obţinute 1000 Resurse materiale: manualul pare/impare dintr-
- Identificarea numerelor pe baza algoritmului tipărit/digital, fişe de lucru, şir. Completarea un
dat (în formă orală sau scrisă) numărătoarea de poziţionare şiruri cu numerele
- Identificarea unor numere pare/impare Resurse procedurale: lipsă. Compararea

90
dintr-un şir dat explicaţia, conversaţia, două rezultate
- Compararea numerelor naturale prin exerciţiul, problematizarea, obţinute
MM scrierea unuia dintre semnele: <, >, = jocul didactic
- Identificarea succesorului şi predecesorului
unui număr dat
MM: 1.3; 1.4; - Aşezarea în ordine
2.1; 2.2; 3.1; crescătoare/descrescătoare a unor numere
3.3 date  Cântarea vocală în
- Identificarea numerelor pare/impare grup şi individuală.
dintr-un şir Jucării muzicale Evaluarea
diverse. Orchestra Resurse materiale: CD player, comportamentului
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării de jucării înregistrări audio, jucării participării la
muzicale diverse. Orchestra de jucării muzicale confecţionate activităţile propuse
- Utilizarea unor materiale naturale pentru Resurse procedurale:
confecţionarea de jucării muzicale simple explicaţia, demonstraţia,
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta) exerciţiul, cântarea vocală
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

6. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual


Luni 1.4; 2.1; 2.2; - Rescrierea unor enunţuri prin înlocuirea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.4; 3.1; 3.4; unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător  Cuvinte cu înţeles tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
4.1; 4.2 - Completarea unor serii sinonimice asemănător din manual, dicţionar de Identificarea sinonim
- Completarea unor rebusuri sinonime, caietul elevilor
Resurse procedurale: lectura
explicativă, explicaţia,
conversaţia euristică, Aşezarea în ordine
MEM: 1.1; 1.2; procedee de citire activă, crescătoare/
MEM 1.3; 1.6; 3.1; selectivă, conştientă descrescătoare a un
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000  Compararea numere date.
- Selectarea numerelor după un criteriu dat numerelor naturale Resurse materiale: manualul Completarea unor şi
- Aşezarea în ordine în concentrul tipărit/digital, fişe de lucru, crescătoare/
crescătoare/descrescătoare a unor numere 0 - 1 000 numărătoarea de poziţionare descrescătoare cu
date Resurse procedurale: numere lipsă.
- Completarea unor şiruri explicaţia, conversaţia, Identificarea numere

91
crescătoare/descrescătoare cu numere lipsă exerciţiul, problematizarea, pare/impare dintr-u
AVAP: 1.1; 1.2; - Identificarea numerelor pare/impare jocul didactic
1.3; 2.1; 2.3; dintr-un şir
AVAP 2.5; 2.6 - Rotunjirea la zeci/unităţi a unor numere Evaluarea
date comportamentului, a
- Citirea unor informaţii despre alcătuirea participării la activită
Pământului propuse, a produselo
Resurse materiale: pensulă, activităţii
 Pictură – Tehnici de acuarele, bloc de desen
AVAP: Pictură – Tehnici de lucru: ștampilare, lucru: ștampilare, Resurse procedurale:
tamponare. Compoziții ( 2 ore) tamponare. conversaţia euristică,
- Numirea materialelor, instrumentelor şi Compoziții explicaţia, demonstraţia,
tehnicilor utilizate analiza produselor activităţii
- Realizarea compoziţiei, folosind tehnicile
cerute
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
- Alcătuirea unor liste cu reguli de păstrare
/îngrijire a materialelor şi instrumentelor de
lucru
- Realizarea de lucrări în care se asociază
elemente de exprimare plastică, cu alte
forme de exprimare artistică

7. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Alfabetul. Sunetul şi Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Marţi 1.4; 2.1; 2.2; - Identificarea numărului de litere/sunete din litera tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citire
2.4; 3.1; 3.4; cuvintele date din manual, imagini, Cântecul corectă, fluentă,
4.1; 4.2 - Scrierea cuvintelor obţinute prin combinarea alfabetului conştientă, cursivă
unor litere/silabe date Resurse procedurale: lectura Identificarea numă
- Completarea unor cuvinte cu litere/silabe explicativă, explicaţia, de litere/sunete din
date conversaţia euristică, cuvintele date
- Obţinerea de cuvinte noi prin schimbarea procedee de citire activă,
literei iniţiale/finale din cuvintele date selectivă, conştientă
MEM - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
MEM: 1.1; 1.2; - Intonarea „Cântecului alfabetului“ Resurse materiale: manualul Identificarea forme

92
1.3; 1.6; 3.1; tipărit/digital, fişe de lucru, de relief (munţi,
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 globul pământesc, harta, film dealuri, câmpii) din
- Observarea unor imagini care reprezintă  Pământul. Forme de documentar imaginile prezentat
diferite forme de relief (munţi, dealuri, relief Resurse procedurale: Formularea unor
câmpii) explicaţia, conversaţia, enunţuri cu ajutoru
- Identificarea formelor de relief din imaginile exerciţiul, problematizarea, termenilor: munte,
MM prezentate jocul didactic, observarea deal, câmpie
- Formularea unor enunţuri cu ajutorul directă
MM: 1.3; 1.4; termenilor: munte, deal, câmpie
2.1; 2.2; 3.1; - Ghicitori, jocuri cu numere
3.3 - Numirea plantelor şi animalelor care se Resurse materiale: CD player,
găsesc în zona de munte, deal şi câmpie înregistrări audio, jucării
 Cântarea vocală în muzicale confecţionate Evaluarea
grup şi individuală. Resurse procedurale: comportamentului
Jucării muzicale explicaţia, demonstraţia, participării la
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării diverse. Orchestra exerciţiul, cântarea vocală activităţile propuse
muzicale diverse. Orchestra de jucării de jucării
- Utilizarea unor materiale naturale pentru
confecţionarea de jucării muzicale simple
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii
8. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Alfabetul. Sunetul şi Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier 1.4; 2.1; 2.2; - Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor litera tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Analiza
-curi 2.4; 3.1; 3.4; - Scrierea „răsturnatelor“ unor cuvinte date din manual, texte model fonetică a cuvintelor
4.1; 4.2 - Alcătuirea unor liste cu cuvinte legate de o scrise de unii elevi, date
temă dată înregistrare video
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte Resurse procedurale: lectura
date explicativă, explicaţia,
- Alcătuirea unor liste de tipul: Alfabetul conversaţia euristică,
MEM numelor/florilor/animalelor  Pământul. Forme de procedee de citire activă,
MEM: 1.1; 1.2; - Intonarea „Cântecului alfabetului“ relief selectivă, conştientă, Utilizarea organizato
1.3; 1.6; 3.1; brainstorming grafici în vederea
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 colectării datelor de
- Utilizarea organizatorilor grafici în vederea Resurse materiale: manualul formele de relief.

93
colectării datelor despre formele de relief tipărit/digital, fişe de lucru, Înscrierea unor date
- Înscrierea unor date în tabele referitoare la globul pământesc, harta fizică, tabele, referitoare l
formele de relief film documentar formele de relief
- Alcătuirea unor colecţii de imagini cu Resurse procedurale:
formele de relief explicaţia, conversaţia,
- Ilustrarea prin desene a formelor de relief exerciţiul, problematizarea,
- Citirea din proprie iniţiativă a unor informaţii jocul didactic, munca în
despre munte, deal, câmpie echipe

9. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Joi 1.4; 2.1; 2.2; - Alcătuirea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
2.4; 3.1; 3.4; opus din manual, dicţionar de Identificarea
4.1; 4.2 - Citirea selectivă în funcţie de anumite antonime antonimelor
repere (de exemplu: cuvinte cu înţeles opus) Resurse procedurale: lectura
- Înlocuirea într-un text a unor cuvinte cu explicativă, explicaţia,
altele cu înţeles opus conversaţia euristică,
MEM MEM: 1.1; 1.2; procedee de citire activă,
1.3; 1.6; 3.1;  Pământul. Forme de selectivă, conştientă Modelarea din dife
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 relief materiale a formelo
- Modelarea din diferite materiale a formelor Resurse materiale: manualul de relief. Realizarea
de relief tipărit/digital, fişe de lucru, unor desene/mache
- Realizarea unor desene/machete cu formele globul pământesc, harta fizică, cu formele de relief
de relief film documentar
- Alcătuirea unor colecţii de imagini cu Resurse procedurale:
formele de relief explicaţia, conversaţia,
DP - Citirea din proprie iniţiativă a unor informaţii exerciţiul, problematizarea,
DP: 1.1; 2.1; despre munte, deal, câmpie  Suntem diferiţi. jocul didactic, demonstraţia
2.2; 2.3 - Alcătuirea unor colecţii de ghicitori despre Diversitatea umană.
formele de relief, animalele/plantele care se Autocunoaştere şi
găsesc în aceste zone atitudine pozitivă Resurse materiale: manualul Evaluarea
faţă de sine şi de tipărit/digital, caietul elevului, comportamentului,
ceilalţi poveşti terapeutice participării la
DP: Suntem diferiţi. Diversitatea umană. Resurse procedurale: activităţile propuse
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi explicaţia, conversaţia
de ceilalţi euristică, povestirea, jocul de
- Identificarea informaţiilor despre copiii din rol
alte zone ale lumii

94
- Stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor
date
- Completarea unor tabele cu informaţiile
corespunzătoare
10. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 1.4; 2.1; 2.2; - Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor cuvintelor care tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Scrirea
neri 2.4; 3.1; 3.4; - Stabilirea poziţiei unui sunet în conţin î/â din manual, îndreptar corectă cu î/â
4.1; 4.2 silabă/cuvânt ortografic
- Scrierea corectă a unor cuvinte scrise Resurse procedurale: lectura
greşit explicativă, explicaţia,
- Identificarea unor cuvinte după criterii conversaţia euristică,
date procedee de citire activă,
- Copieri/transcrieri unor liste de cuvinte selectivă, conştientă,
MEM MEM: 1.1; 1.2; din domenii diverse  Ordonarea exerciţiul Aşezarea în ordine
1.3; 1.6; 3.1; - Formarea de cuvinte noi prin prefixare numerelor naturale crescătoare/
5.1 0 - 1 000 Resurse materiale: manualul descrescătoare a uno
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, numere date.
- Aşezarea în ordine axa numerelor Completarea unor şir
crescătoare/descrescătoare a unor Resurse procedurale: crescătoare/
numere date explicaţia, conversaţia, descrescătoare cu
MM - Completarea unor şiruri  Cântarea vocală în exerciţiul, problematizarea, numere lipsă
crescătoare/descrescătoare cu numere grup şi individuală. jocul didactic, demonstraţia
MM: 1.3; 1.4; lipsă Jucării muzicale
2.1; 2.2; 3.1; - Identificarea numerelor pare/impare diverse. Orchestra
3.3 dintr-un şir de jucării Evaluarea
- Rotunjirea la unităţi/zeci/sute a unor Resurse materiale: CD player, comportamentului, a
numere date înregistrări audio, jucării participării la activită
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării muzicale confecţionate propuse
muzicale diverse. Orchestra de jucării Resurse procedurale:
- Utilizarea unor materiale naturale pentru explicaţia, demonstraţia,
confecţionarea de jucării muzicale simple exerciţiul, cântarea vocală
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

95
11. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea cuvintelor Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Lu 1.4; 2.1; 2.2; - Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor care conţin litera x tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citirea
ni 2.4; 3.1; 3.4; - Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt din manual, îndreptar corectă, fluentă,
4.1; 4.2 - Scrierea corectă a unor cuvinte scrise greşit ortografic conştientă, cursivă.
- Identificarea unor cuvinte după criterii date Resurse procedurale: lectura Scrierea corectă a
- Copieri/transcrieri de cuvinte/dictări explicativă, explicaţia, cuvintelor care conţin
- Ordonarea unor cuvinte pentru a obţine conversaţia euristică,
propoziţii procedee de citire activă,
- Stabilirea poziţiei unor cuvinte în cadrul  Ordonarea selectivă, conştientă,
MEM MEM: 1.1; 1.2; propoziţiei numerelor naturale brainstorming Aşezarea în ordine
1.3; 1.6; 3.1; 0 - 1 000 crescătoare/
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 descrescătoare a unor
- Aşezarea în ordine Resurse materiale: manualul numere date.
crescătoare/descrescătoare a unor numere tipărit/digital, fişe de lucru, Completarea unor şiru
date numărătoarea de poziţionare, crescătoare/
- Completarea unor şiruri axa numerelor descrescătoare cu
crescătoare/descrescătoare cu numere lipsă Resurse procedurale: numere lipsă.
AVAP - Identificarea numerelor pare/impare explicaţia, conversaţia, Identificarea numerelo
AVAP: 1.1; 1.2; dintr-un şir exerciţiul, problematizarea, pare/impare dintr-un
1.3; 2.1; 2.3; - Rotunjirea la unităţi/zeci/sute a unor jocul didactic, munca în Rotunjirea la
2.5; 2.6 numere date echipe zeci/unităţi/sute a uno
- Ordonarea numerelor pe baza rotunjirii  Colaj - Tehnica numere date
acestora Tangram
AVAP: Colaj. Tehnica Tangram (2 ore) Resurse materiale: hârtie
- Realizarea colajului glasată/colorată, foarfece, Evaluarea
- Numirea materialelor, instrumentelor şi lipici comportamentului, a
tehnicilor utilizate Resurse procedurale: participării la activităţi
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor conversaţia euristică, propuse, a produselor
de lucru explicaţia, demonstraţia, activităţii
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a analiza produselor activităţii
instrumentelor şi materialelor de lucru
- Alcătuirea unor liste cu reguli privind
îngrijirea/păstrarea instrumentelor de lucru
12. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Personajele Resurse materiale: manualul Citirea corectă, fluent
Ma 1.4; 2.1; 2.2; - Identificarea trăsăturilor fizice şi de caracter tipărit/digital, cărţi pentru conştientă, cursivă.
rţi 2.4; 3.1; 3.4; ale unor personaje din textele citite copii, mini scenă de teatru Descrierea unor
4.1; 4.2 - Jocuri de recunoaştere a unor personaje din Resurse procedurale: lectura personaje din textele

96
textele citite explicativă, explicaţia, citite
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică,
criterii: cuvintele unor personaje procedee de citire activă,
- Dramatizarea replicilor unor personaje  Recapitulare selectivă, conştientă,
MEM MEM: 1.1; 1.2; - Realizarea unor păpuşi/marionete descrierea Citirea şi scrierea
1.3; 1.6; 3.1; Resurse materiale: manualul numerelor în interval
5.1 MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru - 1 000. Rezolvarea
- Citirea şi scrierea numerelor în intervalul 0 - Resurse procedurale: fişelor de lucru
1 000 explicaţia, conversaţia,
- Aşezarea în ordine exerciţiul, problematizarea,
crescătoare/descrescătoare a numerelor jocul didactic
date  Cântarea vocală în
- Compararea numerelor date, folosind grup şi individuală.
semnele de relaţie: <, >, = Jucării muzicale
MM: 1.3; 1.4; - Citirea/scrierea unor date din/în tabele şi diverse. Orchestra Evaluarea
2.1; 2.2; 3.1; alte tipuri de organizatori grafici de jucării comportamentului, a
3.3 - Înregistrarea în tabele a unor date despre Resurse materiale: CD player, participării la activităţ
formele de relief înregistrări audio, jucării propuse
- Ilustrarea prin desen a formelor de relief muzicale confecţionate
MM MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării Resurse procedurale:
muzicale diverse. Orchestra de jucării explicaţia, demonstraţia,
- Utilizarea unor materiale naturale pentru exerciţiul, cântarea vocală
confecţionarea de jucării muzicale simple
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

13. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Acte de vorbire. Resurse materiale: manualul Exersarea formulelo
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; - Exersarea formulelor de prezentare în formule de tipărit/digital de prezentare în
curi 2.4; 3.1; 3.4; diferite contexte prezentare Resurse procedurale: lectura diferite contexte
4.1; 4.2 - Jocuri de recunoaştere a unor colegi după explicativă, explicaţia,
indicii date conversaţia euristică, joc de
- Completarea unor fişe de identitate rol
MEM MEM: 1.1; 1.2;  Evaluare

97
1.3; 1.6; 3.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 Resurse materiale: fişe de Completarea fişelor
5.1  Evaluare evaluare evaluare
Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea

98
14. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fişelor
Joi 1.4; 2.1; 2.2;  Evaluare evaluare evaluare
2.4; 3.1; 3.4; Resurse procedurale:
4.1; 4.2 conversaţia, explicaţia, Realizarea unor des
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 exerciţiul, autoevaluarea prin care să ilustrez
MEM MEM: 1.1; 1.2; - Gruparea animalelor/plantelor dintr-o listă Resurse materiale: manualul varietatea florei şi
1.3; 1.6; 3.1; în funcţie de zonele în care trăiesc tipărit/digital, imagini, film faunei din cele trei
5.1 - Realizarea unor colecţii de frunze aparţinând documentar, desene forme de relief
unor copaci diferiţi  Varietatea lumii vii Resurse procedurale:
- Realizarea unor desene prin care să ilustreze explicaţia, conversaţia,
varietatea florei şi faunei specifice celor trei exerciţiul, problematizarea,
DP forme de relief jocul didactic
DP: 1.1; 2.1; DP: Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
2.2; 2.3 şi faţă de ceilalţi Resurse materiale: manualul
- Interpretarea în mod propriu a unor versuri tipărit/digital, caietul elevului, Evaluarea
- Realizarea unui desen original poveşti terapeutice comportamentului,
- Prezentarea desenelor realizate şi Resurse procedurale: participării la
evidenţierea unicităţii fiecăruia explicaţia, conversaţia activităţile propuse
 Autocunoaştere şi euristică, povestirea, jocul de
atitudine pozitivă rol
faţă de sine şi faţă
de ceilalţi

15. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
Vi- 1.4; 2.1; 2.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de literar. Textul tipărit/digital conştientă, cursivă.
neri 2.4; 3.1; 3.4; citire/lectură prin: narativ Resurse procedurale: lectura Citirea expresivă.
4.1; 4.2 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru explicativă, explicaţia, Prezentarea unei că
copii conversaţia euristică, citite. Completarea
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de procedee de citire activă, fişelor de lectură
lectură al clasei, biblioteca şcolii selectivă, conştientă
- Prezentarea unor cărţi citite
MEM - Completarea unor fişe de lectură/ a
MEM: 1.1; 1.2; jurnalului de lectură Resurse materiale: manualul
1.3; 1.6; 3.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru Completarea fişelor
5.1 - Activităţi cu caracter ameliorativ sau de Resurse procedurale: ameliorare/dezvolt
dezvoltare în funcţie de rezultatele obţinute  Ne jucăm, explicaţia, conversaţia,

99
corectăm, învăţăm exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic
MM
Resurse materiale: CD player, Evaluarea
MM: 1.3; 1.4; MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării înregistrări audio, jucării comportamentului,
2.1; 2.2; 3.1; muzicale diverse. Orchestra de jucării muzicale confecţionate participării la
3.3 - Utilizarea unor materiale naturale pentru Resurse procedurale: activităţile propuse
confecţionarea de jucării muzicale simple  Cântarea vocală în explicaţia, demonstraţia,
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta) grup şi individuală. exerciţiul, cântarea vocală
- Alegerea cântecelor potrivite pentru Jucării muzicale
acompaniamentul cu aceste jucării diverse. Orchestra
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile de jucării
muzicale confecţionate de copii
Unitatea de învăţare a IV-a : Poveşti la firul ierbii!
Perioada: S8 –S10 (3 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Luni 2.1; 2.2; 3.1; - Citirea în forme variate a textelor din Lectura textului tipărit/digital, texte - suport citirii. Citirea corec
3.2; 4.1; 4.2 manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual fluentă, conştientă
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura cursivă, expresivă
ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia,
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică,
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii procedee de citire activă,
desprinse dintr-un text citit selectivă, conştientă, metoda
- Citirea în ritm propriu a unui text (inclusiv cu predicţiilor, povestirea
MEM conţinut matematic)
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe  Condiţiile de viaţă
MEM: 1.4; 1.6; baza textului citit ale unei plante
3.1; 4.2; 5.2 - Completarea unor enunţuri cu informaţii din Resurse materiale: manualul
text tipărit/digital, fişe de lucru,
globul pământesc, imagini, Identificarea nevoi
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de atlas botanic, caietul elevului, plantelor. Colectar
la 0 la 1 000 scheme şi desene, jetoane cu date referitoare la
- Identificarea nevoilor plantelor: aer, apă, plante în tabele şi alte tipu
AVAP pământ, lumină, căldură  Tehnici de lucru: Resurse procedurale: organizatori grafici

100
- Investigarea nevoilor plantelor pe baza unor pensulație, explicaţia, conversaţia,
AVAP: 1.1; 1.2; experimente pulverizare. exerciţiul, problematizarea,
1.3; 2.1; 2.2; 2.3; - Colectarea de date referitoare la plante în Compoziții jocul didactic, experimentul,
2.5; 2.6 tabele şi alte tipuri de organizatori grafici demonstraţia, observarea
- Clasificarea plantelor în funcţie de nevoile directă
acestora Resurse materiale: pensulă,
- Realizarea unor desene cu plante diferite acuarele, bloc de desen
Resurse procedurale:
conversaţia euristică, Evaluarea
AVAP: Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare. explicaţia, demonstraţia, comportamentului
Compoziții (2 ore) analiza produselor activităţii participării la activi
- Compararea diferitelor tehnici de lucru propuse, a produse
Exemplu: Joc „Ce se întâmplă dacă fac aşa...“ activităţii
(copiii sunt încurajaţi să experimenteze
diferite tehnici şi să observe ce au
descoperit)
2. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
Mar 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea selectivă a textului dat Lectura textului tipărit/digital, texte - suport, citirii. Completarea
ţi 4.1; 4.2 - Completarea unor enunţuri cu informaţii din imagini, texte model scrise de enunţuri cu informa
text copii text
- Transcrierea unor fragmente indicate Resurse procedurale: lectura
dintr-un text citit explicativă, explicaţia,
MEM - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri conversaţia, observaţia,
MEM: 1.4; 1.6; referitoare la un text dat metoda predicţiilor, explozia
3.1; 4.2; 5.2 - Formularea de enunţuri după ilustraţii sau stelară, munca în echipe
cu cuvinte date Resurse materiale: manualul Identificarea pe baza
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de tipărit/digital, fişe de lucru, desenului a părţilor
la 0 la 1 000 numărătoarea de poziţionare componente ale une
- Identificarea pe baza desenului a părţilor Resurse procedurale: plante. Numirea păr
MM componente ale unei plante  Plante cultivate/ explicaţia, conversaţia, o plantă consumată
MM: 1.3; 1.4; - Numirea părţii dintr-o plantă consumată de sălbatice exerciţiul, problematizarea, oameni
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 oameni jocul didactic, munca în
- Recunoaşterea succesiunii etapelor de echipe
creştere şi dezvoltare ale unei plante
- Vizionarea unor filme/documentare legate
de viaţa plantelor Resurse materiale: CD player, Evaluarea
înregistrări audio, jucării comportamentului,

101
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament muzicale confecţionate participării la activită
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de Resurse procedurale: propuse
jucării muzicale realizat de copii explicaţia, demonstraţia,
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a  Cântarea cu exerciţiul, cântarea vocală
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a acompaniament.
tempoului; asocierea acestora cu mişcări Acompaniament
sugestive ale braţelor realizat de cadrul
- Jocul „Mergi cum se cântă!“ didactic.
- Alegerea cântecelor potrivite pentru Acompaniament de
acompaniamentul cu aceste jucării jucării muzicale
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile realizat de copii
muzicale confecţionate de copii
3. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Propoziţia Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
Mie 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea în ritm propriu a unor propoziţii tipărit/digital, texte - suport citirii. Schimbarea to
r- 4.1; 4.2 - Identificarea greşelilor dintr-o propoziţie şi din manual, dicţionar într-o propoziţie, făr
curi transcriera ei corectă Resurse procedurale: lectura înţelesul să se modifi
- Schimbarea topicii într-o propoziţie, fără ca explicativă, explicaţia,
înţelesul să se modifice conversaţia euristică,
- Transformarea propoziţiilor simple în povestirea
MEM propoziţii dezvoltate  Adunarea
MEM: 1.4; 1.6; - Alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte date, numerelor naturale
3.1; 4.2; 5.2 din diferite domenii în concentrul 0 - 100 Efectuarea de adună
Resurse materiale: manualul cu/fără trecere peste
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de tipărit/digital, fişe de lucru, în concentrul 0 - 100
la 0 la 1 000 caietul elevului Rezolvarea corectă a
- Efectuarea de adunări cu/fără trecere peste Resurse procedurale: problemelor cu adun
ordin, în concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia, concentrul 0 - 1 000
- Evidenţierea proprietăţilor adunării exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea probei adunării jocul didactic, demonstraţia
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în
concentrul 0 - 100
4. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Punctuaţia. Punctul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
Joi 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea selectivă sau în funcţie de anumite tipărit/digital, texte - suport citirii. Folosirea corec
4.1; 4.2 repere din manual, dicţionar semnelor de punctua
- Completarea unor texte cu semnele de explicativ al limbii române
punctuaţie lipsă Resurse procedurale: lectura

102
- Formularea unor propoziţii enunţiative cu explicativă, explicaţia,
MEM cuvinte date, din diferite domenii  Scăderea numerelor conversaţia, procedee de
MEM: 1.4; 1.6; naturale în citire activă, selectivă, Efectuarea de scăder
3.1; 4.2; 5.2 MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de concentrul 0 - 100 conştientă, demonstraţia fără/cu trecere peste
la 0 la 1 000 Resurse materiale: manualul în concentrul
- Efectuarea de scăderi fără/cu trecere peste tipărit/digital, fişe de lucru, 0 - 1 000
ordin, în concentrul 0 - 100 numărătoarea de poziţionare
DP - Evidenţierea proprietăţilor scăderii Resurse procedurale:
- Efectuarea probei scăderii explicaţia, conversaţia
DP: 1.1; 1.2; 2.1; - Aflarea termenului necunoscut la scădere  Relaţiile mele cu euristică, exerciţiul,
2.2; 2.3; 3.1 - Rezolvarea de probleme cu scăderi în ceilalţi. În clasă problematizarea, jocul
concentrul 0 - 100 didactic, demonstraţia

DP: Relaţiile mele cu ceilalţi. În clasă Resurse materiale: manualul Evaluarea


- Asocierea corectă între situaţie şi regula la tipărit/digital, caietul elevului, comportamentului, a
care se referă poveşti terapeutice participării la activită
- Completarea chestionarului de opinie Resurse procedurale: propuse
- Alcătuirea clasamentului clasei explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Punctuaţia. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Vi- 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea unor enunţuri în funcţie de anumite Intonarea tipărit/digital, texte - suport citirii. Citirea corec
neri 4.1; 4.2 criterii (exemplu: propoziţiile care se propoziţiei. Semnul din manual fluentă, conştientă
termină cu semne de întrebare) întrebării Resurse procedurale: lectura Folosirea corectă a
- Completarea unor texte cu semnele de explicativă, explicaţia, semnelor de punct
punctuaţie lipsă conversaţia euristică,
- Formularea unor întrebări pentru procedee de citire activă,
răspunsurile date selectivă, conştientă,
- Transformarea unor propoziţii enunţiative în exerciţiul, jocul didactic
propoziţii interogative şi invers
MEM - Formularea orală a unor întrebări în vederea  Adunarea şi
MEM: 1.4; 1.6; obţinerii unor informaţii scăderea numerelor Efectuarea de adun
3.1; 4.2; 5.2 - Formularea unor întrebări pentru probleme naturale în scăderi cu/fără trec
matematice concentrul 0 – 100. peste ordin, în conc
Exerciţii şi probleme Resurse materiale: manualul 0 - 100

103
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de tipărit/digital, fişe de lucru,
la 0 la 1 000 caietul elevilor
- Efectuarea de adunări şi scăderi cu/fără Resurse procedurale:
trecere peste ordin, în concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia,
MM MM: 1.3; 1.4; - Efectuarea probei adunării şi scăderii exerciţiul, problematizarea,
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 - Aflarea termenului necunoscut la adunare şi jocul didactic, munca în
scădere echipe
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi
scăderi în concentrul 0 - 100
- Efectuarea de exerciţii de adunare şi scădere  Cântarea cu
cu trei/patru termeni acompaniament. Evaluarea
Acompaniament Resurse materiale: CD player, comportamentului
realizat de cadrul înregistrări audio, jucării participării la activi
didactic. muzicale confecţionate propuse
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament Acompaniament de Resurse procedurale:
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de jucării muzicale explicaţia, demonstraţia,
jucării muzicale realizat de copii realizat de copii exerciţiul, cântarea vocală
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
tempoului; asocierea acestora cu mişcări
sugestive ale braţelor
- Jocul ”Mergi cum se cântă!”
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii
- Păsărelele – T.Popovici
6. CLR CLR: 1.1; 1.3, CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
Luni 2.1; 2.2; 3.1, - Citirea în ritm propriu a unor texte Lectura textului tipărit/digital, texte –suport citirii. Citirea cursivă
3.2, 4.1, 4. 2 - Citirea unor enunţuri în funcţie de anumite din manual, dicţioanar expresivă
criterii (exemplu: semnele de punctuaţie cu explicativ al limbii române
care se termină) Resurse procedurale: lectura
- Emiterea unor predicţii pe măsura lecturării explicativă, explicaţia,
unui text conversaţia euristică,
MEM - Schimbarea deznodământului unui text citit procedee de citire activă,
MEM: 1.4; 1.6; - Formularea unor întrebări şi răspunsuri pe  Adunarea şi selectivă, conştientă
3.1; 4.2; 5.2 baza unui text citit (inclusiv cu conţinut scăderea numerelor

104
matematic) naturale în Resurse materiale: manualul
MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la concentrul 0 – 100. tipărit/digital, fişe de lucru, Efectuarea de adună
0 la 1 000 Exerciţii şi probleme caietul elevului scăderi cu/fără trece
- Efectuarea de adunări şi scăderi cu/fără Resurse procedurale: peste ordin, în conce
trecere peste ordin, în concentrul 0-100 explicaţia, conversaţia, 1 000. Compararea
- Compararea rezultatelor unor adunări şi exerciţiul, problematizarea, rezultatelor unor ad
scăderi jocul didactic scăderi
AVAP - Stabilirea valorii de adevăr a unor egalităţi
date
AVAP: 1.1; 1.2, - Completarea unor tabele cu adunări şi
1.3; 2.1, 2.2; 2.6 scăderi  Desen - stilizare,
- Aflarea termenului necunoscut la adunare şi gravură. Compoziții
scădere Resurse materiale: pensulă,
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi acuarele, bloc de desen
scăderi în concentrul 0-100 Resurse procedurale:
- Efectuarea de exerciţii de adunarea şi conversaţia euristică,
scădere cu trei/patru termeni explicaţia, demonstraţia,
analiza produselor activităţii
AVAP Desen – stilizare, gravură. Compoziții (2 ore) Evaluarea
- Numirea materialelor, instrumentelor şi comportamentului,
tehnicilor utilizate participării la activită
- Gruparea unor instrumente şi materiale în propuse, a produselo
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la activităţii
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Identificarea diferitelor forme pe
reproduceri de artă, în fotografii sau în
sculptură
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii

7. CLR CLR: 1.1; 1.3, CLR: Texte-suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 2.1; 2.2; 3.1, - Citirea selectivă în vederea identificării unor Lectura textului tipărit/digital, texte –suport citirii. . Citirea corec
3.2, 4.1, 4. 2 cuvinte/detalii din manual, imagini fluentă, conştientă,
- Formularea părerii referitoare la un Resurse procedurale: lectura cursivă. Identificare
personaj/o întâmplare/un comportament explicativă, explicaţia, cuvinte necunoscut
- Identificarea unor cuvinte necunoscute în conversaţia euristică, textele citite

105
textele citite procedee de citire activă,
MEM - Transcrieri selective de cuvinte/ selectivă, conştientă
MEM: 1.4; 1.6; enunţuri/fragmente de text (inclusiv pe
3.1; 4.2; 5.2 spaţiu specific matematicii) Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, texte –suport Rezolvarea unor pro
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de din manual, fişe de lucru, de adunare şi scăde
la 0 la 1 000  Rezolvarea de scheme, plan de rezolvare Înregistrarea rezult
probleme Resurse procedurale: unor probleme în t
MM - Rezolvarea unor probleme de adunare şi explicaţia, conversaţia
MM: 1.3; 1.4; scădere euristică, exerciţiul,
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în problematizarea, jocul
tabele didactic, observarea directă, Evaluarea
- Ilustrarea unor probleme prin desen  Cântarea cu munca în echipe comportamentului,
acompaniament. participării la activit
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament Acompaniament Resurse materiale: CD player, propuse
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de realizat de cadrul înregistrări audio, jucării
jucării muzicale realizat de copii didactic. muzicale confecţionate
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Acompaniament de Resurse procedurale:
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a jucării muzicale explicaţia, demonstraţia,
tempoului; asocierea acestora cu mişcări realizat de copii exerciţiul, cântarea vocală
sugestive ale braţelor
- Jocul ”Mergi cum se cântă!”
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

8. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Intonarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea selectivă pentru identificarea unor propoziţiei. Semnul tipărit/digital, texte - suport citirii. Folosirea cor
curi 4.1; 4.2 propoziţii exclamative exclamării din manual semnelor de punctu
- Formularea orală a mesajului desprins dintr- Resurse procedurale: lectura
un text explicativă, explicaţia,
- Transformarea unor propoziţii enunţiative în conversaţia euristică,
propoziţii exclamative procedee de citire activă,
- Completarea unor texte cu semnele de selectivă, conştientă

106
punctuaţie lipsă
MEM: 1.4; 1.6; - Formularea unor propoziţii/enunţuri  Adunarea
MEM 3.1; 4.2; 5.2 exclamative numerelor naturale Resurse materiale: manualul
în concentrul tipărit/digital, fişe de lucru, Efectuarea de adun
MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la 0 – 1 000, fără caietul elevului trecere peste ordin
0 la 1 000 trecere peste ordin Resurse procedurale: concentrul 0-1 000.
- Efectuarea de adunări fără trecere peste explicaţia, conversaţia Evidenţierea propri
ordin, în concentrul 0-1 000 euristică, exerciţiul, adunării
- Evidenţierea proprietăţilor adunării problematizarea, jocul
- Efectuarea probei adunării fără trecere didactic
peste ordin, în concentrul 0-1 000
- Scrierea ca sumă de trei termeni a unor
numere de trei cifre
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în
concentrul 0-1 000
- Completarea unor tabele
- Identifcarea dintr-o carte a paginilor cu
numerele indicate

9. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Forme ale Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Joi 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe discursului oral. tipărit/digital, texte –suport citirii. Povestirea
4.1; 4.2 baza unui text citit Povestirea orală cu din manual întrebări de sprijin
- Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a întrebări de sprijin Resurse procedurale: lectura text citit
unui text citit explicativă, explicaţia,
MEM - Ordonarea cronologică şi numerotarea unor conversaţia euristică,
MEM: 1.4; 1.6; secvenţe dintr-un text citit procedee de citire activă,
3.1; 4.2; 5.2 selectivă, conştientă
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de Resurse materiale: manualul
la 0 la 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru Efectuarea de adun
- Efectuarea de adunări cu trecere peste  Adunarea Resurse procedurale: trecere peste ordin
ordinul unităţilor/zecilor/sutelor, în numerelor naturale explicaţia, conversaţia, unitătilor/zecilor/s
concentrul 0 - 1 000 în concentrul exerciţiul, problematizarea, în concentrul 0 - 1
- Evidenţierea proprietăţilor adunării 0 - 1 000, cu trecere jocul didactic, demonstraţia
- Efectuarea probei adunării cu trecere peste peste ordin
ordin, în concentrul 0 - 1 000

107
DP DP: 1.1; 1.2; 2.1; - Scrierea ca sumă de trei termeni a unor
2.2; 2.3; 3.1 numere de trei cifre
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în Resurse materiale: manualul
concentrul 0 - 1 000 tipărit/digital, caietul elevului,
- Completarea unor tabele poveşti terapeutice
- Identifcarea într-o carte a paginilor cu Resurse procedurale: Evaluarea
numerele indicate explicaţia, conversaţia comportamentului
euristică, povestirea, jocul de participării la activ
DP: Relaţiile mele cu ceilalţi. Cooperarea în relaţiile rol propuse
cu ceilalţi
- Citirea unui text
- Identificarea în text ainformaţiilor cerute
- Realizarea unui proiect în echipe: ,,Salvaţi  Relaţiile mele cu
pădurea!” ceilalţi. Cooperarea
în relaţiile cu ceilalţi
10. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte - suport citirii. Completarea
neri 4.1; 4.2 citire/lectură prin: din manual, cărţi din jurnalului de lectură
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru biblioteca
copii clasei/personală/şcolii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura
lectură al clasei, biblioteca şcolii explicativă, explicaţia,
- Prezentarea unor cărţi citite conversaţia euristică,
MEM - Completrea unor fişe de lectură  Adunarea procedee de citire activă,
MEM: 1.4; 1.6; - Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care numerelor naturale selectivă, conştientă,
3.1; 4.2; 5.2 însoţesc textul în concentrul exerciţiul
MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la 0 - 1 000, cu trecere Efectuarea de adună
0 la 1 000 peste ordin Resurse materiale: manualul trecere peste ordinu
- Efectuarea de adunări cu trecere peste tipărit/digital, fişe de lucru unitătilor/zecilor/su
ordinul unitătilor/zecilor/sutelor, în Resurse procedurale: concentrul 0 - 1 000
concentrul 0 - 1 000 explicaţia, conversaţia,
- Evidenţierea proprietăţilor adunării exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea probei adunării cu trecere peste jocul didactic, demonstraţia
MM ordin, în concentrul 0 - 1 000
MM: 1.3; 1.4; - Scrierea ca sumă de trei termeni a unor
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 numere de trei cifre

108
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în Evaluarea
concentrul 0 - 1 000 Resurse materiale: CD player, comportamentului,
- Completarea unor tabele înregistrări audio, jucării participării la activit
- Calcularea numărului de pagini a unor cărţi  Cântarea cu muzicale confecţionate propuse
conţinând mai multe volume acompaniament. Resurse procedurale:
Acompaniament de explicaţia, demonstraţia,
jucării muzicale exerciţiul, cântarea vocală
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament realizat de copii
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de
jucării muzicale realizat de copii
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
tempoului; asocierea acestora cu mişcări
sugestive ale braţelor
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

11. CLR CLR: 1.1; 1.3, CLR: Texte-suport din manual  Acte de vorbire. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
Luni 2.1; 2.2; 3.1, - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii Formulare de tipărit/digital, texte –suport citirii. Citirea corectă
3.2, 4.1, 4. 2 (exemplu: linia de dialog, semne de întrebări şi din manual fluentă, conştientă, c
punctuaţie) răspunsuri Resurse procedurale: lectura Formularea de întreb
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe explicativă, explicaţia, răspunsuri pe baza t
baza textului citit conversaţia euristică, citit
- Completarea unor enunţuri lacunare cu procedee de citire activă,
MEM informaţiile corespunzătoare selectivă, conştientă, joc de
MEM: 1.4; 1.6; - Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri rol
3.1; 4.2; 5.2 - Prezentarea unor teme de casă/lucrări  Scăderea
personale numerelor naturale Resurse materiale: manualul Efectuarea de scăde
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de în concentrul tipărit/digital, texte –suport trecere peste ordinu
la 0 la 1 000 0 - 1 000, fără din manual, fişe de lucru, unităţilor/zecilor/sut
- Efectuarea de scăderi fără trecere peste trecere peste ordin numărătoarea de poziţionare concentrul 0 - 1 000
ordinul unităţilor/zecilor/sutelor, în Resurse procedurale:
concentrul 0 -1 000 explicaţia, conversaţia,

109
AVAP - Evidenţierea proprietăţilor scăderii exerciţiul, problematizarea,
AVAP: 1.1; 1.2; - Efectuarea probei scăderii fără trecere peste jocul didactic
1.3; 2.1; 2.2; 2.3; ordin, în concentrul 0 - 1 000
2.5; 2.6 - Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în Evaluarea
concentrul 0 - 1 000 comportamentului,
- Completarea unor tabele cu adunări şi  Modelaj – Obiecte Resurse materiale: plastilină, participării la activită
scăderi decorative și cocă propuse, a produselo
- Rezolvarea unor ghicitori matematice figurine din Resurse procedurale: activităţii
plastilină, cocă. conversaţia euristică,
AVAP: Modelaj – Obiecte decorative și figurine din Tehnici de lucru: explicaţia, demonstraţia,
plastilină, cocă. Tehnici de lucru: presare, modelare, presare, modelare, analiza produselor activităţii
incizie, gravuri incizie, gravuri
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate
- Identificarea mai multor texturi, a formelor
în mişcare, a formelor ce au suferit
deformări minore, etc.
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea compoziţiei folosind tehnicile
cerute
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii

12. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flu
Marţi 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea selectivă pentru identificarea unor tipărit/digital, culegeri de conştientă, cursiv
4.1; 4.2 propoziţii exerciţii Rezolvarea unor e
enunţiative/exclamative/interogative Resurse procedurale: lectura
- Formularea orală a mesajului desprins dintr- explicativă, explicaţia,
un text conversaţia euristică,
- Transformarea unor propoziţii enunţiative în procedee de citire activă,
propoziţii excalamative/interogative şi selectivă, conştientă,
invers descrierea
- Completarea unor texte cu semnele de

110
MEM punctuaţie lipsă
MEM: 1.4, 1.6; - Formularea unor propoziţii/enunţuri  Scăderea Efectuarea de scă
3.1; 4.2; 5.2 enunţiative/exclamative/interogative numerelor naturale trecere peste ord
- Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie în concentrul Resurse materiale: manualul unitătilor/zecilor/
în diferite tipuri de texte 0 - 1 000, cu trecere tipărit/digital, texte –suport în concentrul 0 - 1
peste ordin din manual, fişe de lucru,
MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la caietul elevului
0 la 1 000 Resurse procedurale:
- Efectuarea de scăderi cu trecere peste explicaţia, conversaţia,
MM MM: 1.3; 1.4; ordinul unitătilor/zecilor/sutelor, în exerciţiul, problematizarea,
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 concentrul 0 - 1 000 jocul didactic
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii Evaluarea
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste comportamentulu
ordin, în concentrul 0 - 1 000  Cântarea cu participării la activ
- Aflarea termenului necunoscut la scădere acompaniament. propuse
- Rezolvarea de probleme cu scădere în Acompaniament
concentrul 0 - 1 000 realizat de cadrul Resurse materiale: CD player,
- Completarea unor tabele didactic. înregistrări audio, jucării
- Completarea unor rebusuri matematice Acompaniament de muzicale confecţionate
jucării muzicale Resurse procedurale:
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament realizat de copii explicaţia, demonstraţia,
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de exerciţiul, cântarea vocală
jucării muzicale realizat de copii
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
tempoului; asocierea acestora cu mişcări
sugestive ale braţelor
- Jocul ”Mergi cum se cântă!”
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii
13. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fişelo
Mier 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;  Evaluare evaluare evaluare
-curi 4.1; 4.2 Resurse procedurale:
MEM MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de conversaţia, explicaţia,
MEM: 1.4; 1.6; la 0 la 1 000  Adunarea şi exerciţiul, autoevaluarea

111
3.1; 4.2; 5.2 - Efectuarea de adunări şi scăderi în centrul scăderea numerelor
0 - 1 000 naturale în Resurse materiale: manualul Efectuarea de adun
- Compararea rezultatelor unor adunări şi concentrul 0 - 1 000. tipărit/digital, culegeri de scăderi în centrul 0
scăderi Exerciţii şi probleme exerciţii şi probleme
- Stabilirea valorii de adevăr a unor egalităţi
date
- Completarea unor tabele
- Aflarea termenului necunoscut la adunare şi
scădere
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi
scăderi în concentrul 0-1 000
- Efectuarea de exerciţii de adunarea şi
scădere cu trei/patru termeni
- Jocuri cu numere pe tema Plantele
14. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Transcrierea. Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
Joi 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din Aşezarea textului în tipărit/digital, caietul elevului, conştientă, cursivă.
4.1; 4.2 manual: citierea cu voce tare, citirea în gând, pagina caietului texte model scrise de copii Rezolvarea unor ex
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale:
ştafetă, citirea expresivă explicaţia, conversaţia,
- Copierea unor texte scurte, exersând exerciţiul, problematizarea,
aşezarea în spaţiul paginii jocul didactic
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri
- Autocorectarea literelor/silabelor/cuvintelor
MEM scrise
MEM: 1.4; 1.6; - Folosirea corectă a convecţiilor limbajului Completarea fişelor
3.1; 4.2; 5.2 scris (utilizarea semnelor de punctuaţie) Resurse materiale: fişe de evaluare
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări evaluare
DP personale Resurse procedurale:
DP: 1.1; 1.2; 2.1; conversaţia euristică,
2.2; 2.3; 3.1 MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la explicaţia, exerciţiul, Evaluarea
0 la 1 000 autoevaluarea comportamentului,
 Evaluare  Evaluare Resurse materiale: manualul participării la activit
tipărit/digital, caietul elevului, propuse
Poveşti terapeutice
Resurse procedurale:
DP: Relaţiile mele cu ceilalţi. Cum îmi fac prieteni  Relaţiile mele cu explicaţia, conversaţia,
- Identificarea caliţăţilor unui coleg de clasă ceilalţi. Cum îmi fac povestirea, jocul de rol

112
- Identifcarea comportamentelor care ajută la prieteni
dezvoltarea unor relaţii deprietenie
- Completarea hărţii cu informaţii despre cel
mai bun prieten

15. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
Vi- 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de tipărit/digital, culegeri de conştientă, cursivă.
neri 4.1; 4.2 citire/lectură prin: texte pentru copii expresivă. Prezenta
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura unei cărţi citite.
copii explicativă, explicaţia, Completarea fişelor
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, lectură
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă,
- Prezentarea unor cărţi citite selectivă, conştientă, munca
- Completarea unor fişe de lectură/ a în echipe
MEM jurnalului de lectură
MEM: 1.4, 1. 6; - Alcătuirea unor liste bibliografice pe diverse
3.1; 4.2; 5.2 teme Completarea fişelor
Resurse materiale: manualul ameliorare/dezvolt
MM MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la tipărit/digital, fişe de lucru,
MM: 1.3; 1.4; 0 la 1 000 culegeri de exerciţii şi Evaluarea
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 - Activităţi de ameliorare/dezvoltare în  Adunarea şi probleme comportamentului,
funcţie de rezultatele obţinute scăderea numerelor Resurse procedurale: participării la activit
- Căutarea unor cărţi cu personaje din lumea naturale în explicaţia, conversaţia, propuse
animalelor concentrul 0 - 1 000: exerciţiul, problematizarea,
exerciţii şi probleme jocul didactic
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament Resurse materiale: CD player,
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de înregistrări audio, jucării
jucării muzicale realizat de copii muzicale confecţionate
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a  Cântarea cu Resurse procedurale:
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a acompaniament. explicaţia, demonstraţia,
tempoului; asocierea acestora cu mişcări Acompaniament exerciţiul, cântarea vocală
sugestive ale braţelor realizat de cadrul
- Jocul „Mergi cum se cântă!” didactic.
- Alegerea cântecelor potrivite pentru Acompaniament de
acompaniamentul cu aceste jucării jucării muzicale
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile realizat de copii
muzicale confecţionate de copii

113
Unitatea de învăţare a V-a: Învăţăm de la necuvântătoare
Perioada: S11-S15 (5 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea în forme variate a textelor din Lectura textului tipărit/digital, texte - suport actului citirii
3.1; 3.2; 3.4; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual, culegeri de texte
4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea pentru copii Citirea corectă, flue
ştafetă, citirea expresivă Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă,
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii explicativă, explicaţia, expresivă. Formula
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii conversaţia euristică, orală a
desprinse dintr-un text citit procedee de citire activă, mesajului/învăţătur
- Citirea în ritm propriu a unui text (inclusiv cu selectivă, conştientă, metoda desprinse dintr-un
conţinut matematic) predicţiilor, povestirea citit
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe
MEM baza textului citit
MEM: 1.4; 1.6; - Completarea unor enunţuri cu informaţii din  Caracteristici
3.1; 4.2; 5.2 text comune plantelor,
- Aranjarea prin numerotare a unei suite de animalelor şi Resurse materiale: manualul Identificarea nevoil
propoziţii după ordinea logică a desfăşurării omului tipărit/digital, fişe de lucru, animalelor/plantelo
jetoane cu plante/animale, mului. Clasificarea
film documentar animalelor în funcţi
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor Resurse procedurale: de modul de hrănir
naturale în concentrul 0 - 1 000. Probleme explicaţia, conversaţia,
- Identificarea nevoilor exerciţiul, problematizarea,
animalelor/plantelor/omului: aer, apă, jocul didactic, experimentul,
AVAP lumină, căldură, hrană demonstraţia
AVAP: 1.1; 1.2; - Investigarea nevoilor animalelor/plantelor
1.3; 2.1; 2.2; pe baza vizionării unor scurte filme  Elemente de limbaj
2.3; 2.4; 2.5; - Colectarea de date referitoare la plastic: pata plată,
2.6 plante/animale în tabele şi alte tipuri de pata vibrantă. Țesut
organizatori grafici cu benzi de
- Identificarea relaţiilor de hrănire pentru hârtie/fire. Resurse materiale: benzi de
animale hârtie glasată/colorată,
- Ilustrarea prin desen a relaţiilor de hrănire foarfece, lipici,

114
dintre animale Resurse procedurale:
- Intonarea unor cântece despre animale conversaţia euristică,
- Clasificarea animalelor în funcţie de modul explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
de hrănire analiza produselor activităţii comportamentului,
participării la
AVAP: Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata activităţile propuse
vibrantă. Țesut cu benzi de hârtie/fire (2 ore) produselor activităţ
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii
- Realizarea lucrării origami
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Dialogul. Linia de Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Marţi 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de dialog tipărit/digital, texte - suport, actului citirii
3.1; 3.2; 3.4; anumite criterii (de exemplu: dialogul) imagini
4.3 - Formularea orală a unor dialoguri despre Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, flue
sine, familie, colegi, activităţi preferate, etc. explicativă, explicaţia, conştientă, cursivă
- Transcrierea unor fragmente indicate conversaţia euristică, expresivă. Observa
dintr-un text citit observaţia, joc de rol, comportamentului
- Participarea la discuţii în perechi/grupuri de dramatizarea participativ în cadru
elevi orei
MEM - Completarea unor texte cu linia de dialog
MEM: 1.4; 1.6; - Ordonarea unor replici într-un dialog
3.1; 4.2; 5.2 - Continuarea unor dialoguri cu început dat Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, fişe de lucru, Realizarea măştii,
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor imagini, atlas zoologic identificarea părţilo
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Resurse procedurale: componente ale un
MM - Identificarea pe baza desenului a părţilor explicaţia, conversaţia animal
MM: 1.1; 1.2; componente ale unor animale euristică, exerciţiul,
1.3; 2.1; 2.3; - Recunoaşterea succesiunii etapelor de  Nevoile animalelor problematizarea, jocul
3.1; 3.2 creştere şi dezvoltare ale unor animale didactic Evaluarea
- Vizionarea unor filme/documentare legate comportamentului
de viaţa animalelor Resurse materiale: CD player, participării la
- Confecţionare de măşti cu animalul preferat înregistrări audio, jucării activităţile propuse

115
muzicale confecţionate
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. Resurse procedurale:
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text explicaţia, demonstraţia,
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu exerciţiul, cântarea vocală
refren (exemplu: În poiană***, Floarea
mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,  Cântarea vocală.
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv Cântarea
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale instrumentală.
- Reproducerea unor structuri ritmice din Dirijatul intuitiv.
cântece, însoţite de dirijat intuitiv Mişcări sugerate de
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de text
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali
3. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual ( 2 ore)  Dialogul. Linia de Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de dialog tipărit/digital, texte – suport actului citirii
-curi 3.1; 3.2; 3.4; anumite criterii (exemplu: dialogul) din manual Citirea corectă, fluen
4.3 - Transcrierea unor fragmente indicate Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă,
dintr-un text citit explicativă, explicaţia, expresivă. Participar
- Participarea la discuţii în perechi/grupuri de conversaţia, jocul de rol, discuţii în
elevi daramatizarea perechi/grupuri de e
- Completarea unor texte cu linia de dialog Resurse materiale: manualul
- Ordonarea unor replici într-un dialog tipărit/digital, fişe de lucru,
MEM - Continuarea unor dialoguri cu început dat caietul elevilor
MEM: 1.4; 1.6; - Exerciţii de plasare a semnelor de  Aflarea termenului
3.1; 4.2; 5.2 punctuaţie necunoscut
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă Resurse procedurale: Efectuarea probei
propusă explicaţia, conversaţia, adunării/scăderii.
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea exerciţiul, problematizarea, Aflarea termenului
- Activităţi practice de echilibrare a balanţei, jocul didactic, demonstraţia necunoscut la
folosind diverse obiecte adunare/scădere
- Efectuarea probei adunării/scăderii
- Aflarea termenului necunoscut la
adunare/scădere
- Folosirea limbajului matematic (termen,
sumă, total, descăzut, scăzător, rest,

116
diferenţă)
- Rezolvarea de probleme cu adunări/scăderi
în concentrul 0 - 1 000
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
lumea animalelor

4.Joi CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Două puncte Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii
3.1; 3.2, 3.4; anumite criterii ( de exemplu: dialogul) din manual, dicţionar Citirea corectă, flue
4.3 - Transcrierea unor fragmente indicate explicativ al limbii române conştientă, cursivă
dintr-un text citit Resurse procedurale: lectura expresivă. Ordonar
- Identificarea situaţiilor în care se gfolosesc explicativă, explicaţia, unor replici într-un
două puncte conversaţia, procedee de dialog
- Alcătuirea unor enunţuri în care să folosescă citire activă, selectivă,
semnul două puncte conştientă, demonstraţia
MEM - Ordonarea unor replici într-un dialog
- Exerciţii de plasare a semnelor de  Animale domestice
punctuaţie
MEM: 1.4; 1.6; - Crearea unor liste de cuvinte pe o temă
3.1; 4.2; 5.2 propusă
MEM: Animale. Adunărea şi scăderea numerelor Resurse materiale: manualul Obseravrea
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme tipărit/digital,caietul elevului, comportamentului
- Completarea în mod corespunzător a unor imagini cu animale domestice activ-participativ în
texte lacunare Resurse procedurale: cardul orei
- Recunoaşterea animalelor din imaginile  Competiţia în explicaţia, conversaţia
prezentate relaţiile cu ceilalţi. euristică, exerciţiul,
- Completarea unor tabele în mod Interacţiuni simple problematizarea
crespunzător cu fiinţe şi obiecte
DP: 1.1; 1.2; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din familiare
2.1; 2.2; 2.3; lumea animalelor
DP 3.1 Resurse materiale: manualul
DP: Competiţia în relaţiile cu ceilalţi. Interacţiuni tipărit/digital, caietul elevului,
simple cu fiinţe şi obiecte familiare Poveşti terapeutice
- Realizarea corespondenţei între situaţia Resurse procedurale: Evaluarea
dată şi calitatea la care face referire explicaţia, conversaţia comportamentului
- Completarea unui text lacunar cu cuvintele euristică, povestirea, jocul de participării la

117
corespunzătoare rol activităţile propuse
- Realizarea unui cod de reguli ce trebuie
respectate în cazul unei competiţii
5. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Citirea corectă, fluen
Vi- 2.1; 2.2; 2.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport conştientă, cursivă,
neri 3.1; 3.2; 3.4; citire/lectură prin: din manual, cărţi din expresivă. Completa
4.3 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru biblioteca clasei/personală/a unor fişe de lectură
copii şcolii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura
lectură al clasei, biblioteca şcolii explicativă, explicaţia,
- Prezentarea unor cărţi citite conversaţia euristică,
- Completarea unor fişe de lectură procedee de citire activă,
- Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care selectivă, conştientă,
MEM însoţesc textul exerciţiul, jocul didactic
MEM: 1.4; 1.6; - Completarea unor texte cu semnele de  Aflarea termenului
3.1; 4.2; 5.2 punctuaţie lipsă necunoscut Aflarea termenului
- Transcrierea unor necunoscut la
cuvinte/enunţuri/fragmente Resurse materiale: manualul adunare/scădere.
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor tipărit/digital, caietul elevului Folosirea limbajului
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Resurse procedurale: matematic (termen,
- Activităţi practice de echilibrare a balanţei explicaţia, conversaţia, sumă, total, descăzu
folosind diverse obiecte exerciţiul, problematizarea, scăzător, rest, difere
MM - Efectuarea probei adunării/scăderii jocul didactic
- Aflarea termenului necunoscut la  Cântarea vocală.
MM: 1.1; 1.2; adunare/scădere Cântarea
1.3; 2.1; 2.3; - Folosirea limbajului matematic (termen, instrumentală.
3.1; 3.2 sumă, total, descăzut, scăzător, rest, Dirijatul intuitiv.
diferenţă) Mişcări sugerate de
- Rezolvarea de probleme cu adunări/scăderi text Resurse materiale: CD player,
în concentrul 0 - 1 000 înregistrări audio, jucării Evaluarea
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din muzicale confecţionate comportamentului, a
lumea animalelor Resurse procedurale: participării la activită
explicaţia, demonstraţia, propuse
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. exerciţiul, cântarea vocală
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren (exemplu: În poiană***, Floarea

118
mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

6. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Virgula Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Luni 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citire
3.1; 3.2; 3.4; anumite criterii (de exemplu: virgula) din manual corectă, fluentă,
4.3 - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
baza textului citit explicativă, explicaţia, expresivă. Crearea
- Completarea unor enunţuri lacunare cu conversaţia euristică, unor liste de cuvint
informaţiile corespunzătoare procedee de citire activă, legate de o temă
- Crearea unor liste de cuvinte legate de o selectivă, conştientă propusă
temă propusă  Animale sălbatice
MEM - Alcătuirea unor enuţuri în care să folosească
MEM: 1.4; 1.6; virgula
3.1; 4.2; 5.2 - Completarea unor enuţuri/texte cu semnele
de punctuaţie care lipsesc Resurse materiale: manualul Observarea
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri pe tipărit/digital, caietul elevului, comportamentului
baza unui text citit imagini cu animale activ-participativ la
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor Resurse procedurale:
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme  Colaj – Obiecte explicaţia, conversaţia
- Completarea în mod corespunzător a unor decorative, bijuterii, euristică, exerciţiul,
texte lacunare jucării, instalații, problematizarea
- Completarea în mod corespunzător a unor figurine realizate
AVAP tabele prin îndoire,
AVAP: 1.1; 1.2; - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri împletire, tehnica
1.3; 2.1; 2.2; despre animale sălbatice Origami, tehnica
2.3; 2.4; 2.5; - Identificarea animalelor prezentate în Tangram Resurse materiale: hârtie
2.6 imagini glasată/colorată/creponată,

119
- Formularea răspunsurilor la întrebări foarfece, lipici Evaluarea
- Intonarea unor cântece despre animale Resurse procedurale: comportamentului
conversaţia euristică, participării la
explicaţia, demonstraţia, activităţile propuse
AVAP: Colaj – Obiecte decorative, bijuterii, jucării, analiza produselor activităţii produselor activită
instalații, figurine realizate prin îndoire, împletire,
tehnica Origami, tehnica Tangram (2 ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor uilizate
- Realizarea de scurte descrieri ale formelor
obiectelor din mediul cunoscut
- Identificarea mai multor texturi, a formelor
în mişcare, a formelor ce au suferit
deformări minore etc.
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
- Participarea la lucrarea colectivă
7. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Formule de Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mar 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în vederea identificării unor politeţe. Salutul tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citirea
ţi 3.1; 3.2; 3.4; cuvinte/detalii din manual, imagini corectă, fluentă,
4.3 - Formularea părerii referitoare la un Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă,
personaj/o întâmplare/un comportament explicativă, explicaţia, expresivă. Alcătuirea
- Alcătuirea unor propoziţii prin care se conversaţia euristică, unor propoziţii prin c
formulează saluturi procedee de citire activă, se formulează salutu
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme selectivă, conştientă
- Folosirea limbajului verbal şi nonverbal în
MEM vederea menţinerii atenţiei partenerului de
MEM: 1.4, 1. 6; dialog
3.1; 4.2; 5.2 - Interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- Transcrieri selective de cuvinte/ Identificarea întrebă
enunţuri/fragmente de text Resurse materiale: manualul care necesită efectu
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor tipărit/digital, fişe cu unor calcule în vede
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme probleme, scheme, plan de rezolvării problemel
- Identificarea datelor unei probleme într-un  Probleme de rezolvare Alcătuirea planului d
text citit adunare şi scădere Resurse procedurale: rezolvare a unor

120
- Identificarea întrebărilor care necesită cu numere de la 0 la explicaţia, conversaţia, probleme
MM efectuarea unor calcule în vederea rezolvării 1 000 exerciţiul, problematizarea,
problemelor jocul didactic, demonstraţia
- Alcătuirea planului de rezolvare a unor
MM: 1.1; 1.2; probleme
1.3; 2.1; 2.3; - Rezolvarea de probleme cu adunări şi
3.1; 3.2 scăderi în concentrul 0 - 1 000
- Introducerea datelor unor probleme în
tabele Resurse materiale: CD player,
- Înregistrarea rezultatelor unor probleme în înregistrări audio, jucării
tabele  Cântarea vocală. muzicale confecţionate Evaluarea
- Rezolvarea de probleme pe o temă dată Cântarea Resurse procedurale: comportamentului, a
instrumentală. explicaţia, demonstraţia, participării la activită
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. Dirijatul intuitiv. exerciţiul, cântarea vocală propuse
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text Mişcări sugerate de
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu text
refren (exemplu: În poiană***, Floarea
mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

8. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Text narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea în ritm propriu a unui text dat Lectura textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
curi 3.1; 3.2; 3.4; - Formularea orală a mesajului desprins din manual, texte model
4.3 dintr-un text scrise de unii elevi Citirea corectă, flue
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă,
baza unui text citit explicativă, explicaţia, expresivă. Povestire
- Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a conversaţia euristică, orală, cu întrebări d
unui text citit procedee de citire activă, sprijin, a unui text c

121
MEM - Ordonarea cronologică prin numerotare a  Probleme de selectivă, conştientă,
MEM: 1.4; 1.6; unor secvenţe dintr-un text citit adunare şi scădere povestirea, braistormingul
3.1; 4.2; 5.2 cu numere de la 0 la
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea 1 000 Alcătuirea planului
- Identificarea datelor unei probleme într-un Resurse materiale: manualul rezolvare a unor
text citit tipărit/digital, fişe de lucru, probleme
- Identificarea întrebărilor care necesită culegeri de probleme, scheme
efectuarea unor calcule în vederea rezolvării
problemelor Resurse procedurale:
- Alcătuirea planului de rezolvare a unor explicaţia, conversaţia,
probleme exerciţiul, problematizarea,
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi jocul didactic
scăderi în concentrul 0 - 1 000
- Introducerea datelor unor probleme în
tabele
- Introducerea rezultatelor unor probleme în
tabele

9. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Formule de Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Joi 2.1; 2.2; 2.3; - Formularea unor propoziţii prin care se politeţe. Solicitare tipărit/digital, texte – suport actului citirii
3.1; 3.2; 3.4; solicită permisiunea, o întrebare, o şi permisiune din manual
4.3 rugăminte, o mulţumire Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, flue
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme explicativă, explicaţia, conştientă, cursivă
- Folosirea limbajului verbal şi nonverbal în conversaţia euristică, expresivă . Iniţierea
vederea menţinerii atenţiei partenerului de procedee de citire activă, unor dialoguri pe
dialog selectivă, conştientă joc de diverse teme
MEM - Interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi rol, dramatizarea
MEM: 1.4; 1.6; - Utilizarea formulelor de adresare, solicitare,
3.1; 4.2; 5.2 mulțumire Alcătuirea planului
Resurse materiale: manualul rezolvare a unor
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, probleme
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Rezolvarea de
- Identificarea datelor unei probleme într-un  Probleme de Resurse procedurale: probleme cu adună
text citit adunare şi scădere explicaţia, conversaţia, scăderi în concentr
- Identificarea întrebărilor care necesită cu numere de la 0 la exerciţiul, problematizarea, 0 - 1 000
efectuarea unor calcule în vederea rezolvării 1 000 jocul didactic, demonstraţia

122
problemelor
- Alcătuirea planului de rezolvare a unor
DP: 1.1; 1.2; probleme
2.1; 2.2; 2.3; - Rezolvarea de probleme cu adunări şi
3.1 scăderi în concentrul 0 - 1 000
- Introducerea datelor unor probleme în
tabele Resurse materiale: manualul
- Introducerea rezultatelor unor probleme în tipărit/digital, caietul elevului,
DP tabele  Cum rezolvăm Poveşti terapeutice
- Rezolvarea de probleme pe o temă dată conflictele. Resurse procedurale:
Interacţiuni simple explicaţia, conversaţia
cu fiinţe şi obiecte euristică, povestirea, jocul de
DP: Cum rezolvăm conflictele. Interacţiuni simple cu familiare rol Evaluarea
fiinţe şi obiecte familiare comportamentului
- Citirea textului dat participării la
- Formularea răspunsurilor la întrebări activităţile propuse
- Completarea tabelului cu informaţiile despre
conflict
- Identificarea soluţiilor pentru rezolvarea
conflictelor indicate

10. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 2.1; 2.2; 2.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
neri 3.1; 3.2; 3.4; citire/lectură prin: din manual, cărţi din Completarea unor fi
4.3 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru biblioteca clasei/personală/a de lectură
copii şcolii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura
lectură al clasei, biblioteca şcolii explicativă, explicaţia,
- Prezentarea unor cărţi citite conversaţia euristică,
- Completarea unor fişe de lectură/ a procedee de citire activă,
MEM jurnalului de lectură  Înmulţirea selectivă, conştientă,
MEM: 1.4; 1.6; - Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care animalelor exerciţiul Identificarea etapelo
3.1; 4.2; 5.2 însoţesc textul creştere/dezvoltare
animalelor. Colectar
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor Resurse materiale: manualul unor
MM naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme tipărit/digital, imagini cu informaţii/curiozităţ
- Identificarea etapelor de  Cântarea vocală. animale, fim documentar despre animale

123
MM: 1.1; 1.2; creştere/dezvoltare a animalelor Cântarea Resurse procedurale:
1.3; 2.1; 2.3; - Clasificarea animalelor în funcţie de modul instrumentală. explicaţia, conversaţia,
3.1; 3.2 de înmulţire (prin ouă/pui vii) Dirijatul intuitiv. exerciţiul, problematizarea,
- Rezolvarea de probleme pe tema animale Mişcări sugerate de jocul didactic, demonstraţia
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre text Evaluarea
animale comportamentului,
Resurse materiale: CD player, participării la activită
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. înregistrări audio, jucării propuse
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text muzicale confecţionate
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu Resurse procedurale:
refren (exemplu: În poiană***, Floarea explicaţia, demonstraţia,
mea***) exerciţiul, cântarea vocală
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

11. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Luni 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii  Cum spunem o tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citire
3.1; 3.2; 3.4; (exemplu: linia de dialog, semne de părere? din manual corectă, fluentă,
4.3 punctuaţie) Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
- Exprimarea unei păreri faţă de un explicativă, explicaţia, expresivă. Exprima
personaj/situaţie/comportament conversaţia euristică, unei păreri faţă de
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe procedee de citire activă, personaj/situaţie/
baza textului citit selectivă, conştientă, joc de comportament
- Completarea unor enunţuri lacunare cu rol
MEM informaţiile corespunzătoare
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri  Înmulţirea
MEM: 1.4; 1.6; - Prezentarea unor teme de casă/lucrări animalelor
3.1; 4.2; 5.2 personale
Resurse materiale: manualul Clasificarea animal
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor tipărit/digital, texte – suport în funcţie de modu

124
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme din manual, fişe de lucru, atlas înmulţire (prin ouă
AVAP - Identificarea etapelor de zoologic vii)
creştere/dezvoltare a animalelor  Foto-film: Resurse procedurale:
AVAP: 1.1; 1.2; - Clasificarea animalelor în funcţie de modul vizionarea unor explicaţia, conversaţia
1.3; 2.1; 2.2; de înmulţire (prin ouă/pui vii) filme și fotografii euristică, exerciţiul,
2.3; 2.4; 2.5; - Rezolvarea de probleme pe tema animale problematizarea, jocul
2.6 - Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre didactic
animale
- Realizarea unui album cu poze ale
animalelor din diverse zone ale lumii Resurse materiale:
videoproiector, calculator, Evaluarea
AVAP: Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii filme comportamentului
(2 ore) participării la
- Analiza liberă şi personală a mesajului unei Resurse procedurale: activităţile propuse
realizări artistice (exemplu: „Vă recomand... explicaţia, demonstraţia, produselor activită
filmul, expoziţia etc., deoarece...“) conversaţia euristică
- Discuţii în care se explică preferinţele
artistice ale fiecăruia
- Observarea şi analizarea unor lucrări de artă
tradiţională şi modernă românească şi
identificarea mijloacelor de expresie folosite
- Audierea de povestiri sau vizionarea de
documentare despre artişti români din
domenii diferite
12. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Povestirea unei Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mar 2.1; 2.2; 2.3; - Conversaţii pe teme de interes pentru copii întâmplări trăite tipărit/digital, cărţi pentru actului citirii
ţi 3.1; 3.2; 3.4; - Oferirea de informaţii despre copii
4.3 sine/familie/grupul din care face parte  Recapitulare Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, fluen
- Povestirea unor întâmplări trăite explicativă, explicaţia, conştientă, cursivă,
- Exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii conversaţia euristică, expresivă. Povestirea
MEM - Prezentarea într-un scurt text a unor procedee de citire activă, unor întâmplări trăit
MEM: 1.4; 1.6; întâmplări trăite selectivă, conştientă,
3.1; 4.2; 5.2 MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor povestirea, joc de rol
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Rezolvarea fişelor de
- Clasificarea animalelor în funcţie de modul lucru cu exerciţii şi
de înmulţire (prin ouă/pui vii) Resurse materiale: manualul probleme recapitula
- Rezolvarea de probleme pe tema animale tipărit/digital, fişe de lucru,

125
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre culegeri de exerciţii şi
animale probleme
- Compararea rezultatelor unor adunări şi Resurse procedurale:
scăderi explicaţia, conversaţia,
- Evidenţierea proprietăţilor adunării/scăderii exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea probei adunării/scăderii cu  Cântarea vocală. jocul didactic
numere de la 0 la 1 000 Cântarea
MM - Aflarea termenului necunoscut la adunare/ instrumentală.
MM: 1.1; 1.2; scădere Dirijatul intuitiv.
1.3; 2.1; 2.3; - Rezolvarea de probleme de adunare/ Mişcări sugerate de Evaluarea
3.1; 3.2 scădere în concentrul 0 - 1 000 pe tema text comportamentului,
animale participării la activită
- Completarea unor tabele propuse
- Rebusuri matematice Resurse materiale: CD player,
înregistrări audio, jucării
muzicale confecţionate
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. Resurse procedurale:
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text explicaţia, demonstraţia,
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu exerciţiul, cântarea vocală
refren (exemplu: În poiană***, Floarea
mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
- sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

13. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Mier- 2.1; 2.2; 2.3; - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe tipărit/digital, culegeri de actului citirii.
curi 3.1; 3.2; 3.4; baza textului citit exerciţii Formularea de
4.3 - Completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse procedurale: lectura întrebări şi răspuns
informaţiile corespunzătoare explicativă, explicaţia, pe baza textului citi

126
- Exerciţii de plasare a semnelor de conversaţia euristică,
punctuaţie procedee de citire activă,
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe selectivă, conştientă
MEM baza textului citit  Evaluare
MEM: 1.4; 1.6; - Completarea unor enunţuri lacunare cu
3.1; 4.2; 5.2 informaţiile corespunzătoare Completarea fişelo
Resurse materiale: fişe de evaluare
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor evaluare
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Resurse procedurale:
 Evaluare conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea
14. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fişelor
Joi 2.1; 2.2; 2.3;  Evaluare evaluare evaluare
3.1; 3.2; 3.4; Resurse procedurale:
4.3 conversaţia, explicaţia,
MEM MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor  Adunarea şi exerciţiul, autoevaluarea
MEM: 1.4; 1.6; naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme scăderea numerelor
3.1; 4.2; 5.2 - Clasificarea animalelor în funcţie de modul naturale în Resurse materiale: manualul Rezolvarea de proble
de înmulţire (prin ouă/pui vii) concentrul 0 - 1 000. tipărit/digital, culegeri de de adunare/ scădere
- Rezolvarea de probleme pe tema animale Exerciţii şi probleme exerciţii şi probleme concentrul
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre 0 - 1 000 pe tema
animale Resurse procedurale: animale
- Compararea rezultatelor unor adunări şi explicaţia, conversaţia,
scăderi exerciţiul, problematizarea,
- Evidenţierea proprietăţilor adunării/scăderii jocul didactic
- Efectuarea probei adunării/scăderii cu
DP numere de la 0 la 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la adunare/
DP: 1.1; 1.2; scădere
2.1; 2.2; 2.3; - Rezolvarea de probleme de adunare/
3.1 scădere în concentrul 0 - 1 000 pe tema
animale
- Completarea unor tabele
- Completarea unor rebusuri matematice Resurse materiale: manualul
 Respectul în tipărit/digital, caietul elevului,
DP: Respectul în relaţiile cu ceilalţi. Interacţiuni relaţiile cu ceilalţi. Poveşti terapeutice Evaluarea
simple cu fiinţe şi obiecte familiare Interacţiuni simple Resurse procedurale: comportamentului, a

127
- Identificarea informaţiilor cerute din textul cu fiinţe şi obiecte explicaţia, conversaţia, participării la activită
citit familiare povestirea, jocul de rol propuse
- Găsirea unor argumente pro şi contra pentru
situaţia dată
- Participarea la jocul „Salutul echipei
noastre“

15. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 2.1; 2.2; 2.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de Lectura textului tipărit/digital, culegeri de actului citirii.
neri 3.1; 3.2; 3.4; citire/lectură prin: texte Completarea jurnal
4.3 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura de lectură
copii explicativă, explicaţia,
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică,
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă,
- Prezentarea unor cărţi citite selectivă, conştientă
- Completarea unor fişe de lectură/ a
MEM jurnalului de lectură
MEM: 1.4; 1.6; Resurse materiale: manualul Completarea fişelor
3.1; 4.2; 5.2 MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru ameliorare, dezvolt
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Resurse procedurale:
- Activităţi de ameliorare/dezvoltare în  Adunarea şi explicaţia, conversaţia,
funcţie de rezultatele obţinute scăderea numerelor exerciţiul, problematizarea,
- Căutarea unor cărţi cu personaje din lumea naturale în jocul didactic Evaluarea
MM: 1.1; 1.2; animalelor concentrul comportamentului,
MM 1.3; 2.1; 2.3; 0 - 1 000: exerciţii şi participării la
3.1; 3.2 MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. probleme activităţile propuse
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text Resurse materiale: CD player,
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu înregistrări audio, jucării
refren (exemplu: În poiană***, Floarea muzicale confecţionate
mea***) Resurse procedurale:
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,  Cântarea vocală. explicaţia, demonstraţia,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitive Cântarea exerciţiul, cântarea vocală
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale instrumentală.
- Reproducerea unor structuri ritmice din Dirijatul intuitiv.
cântece, însoţite de dirijat intuitiv Mişcări sugerate de
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de text
jucării muzicale sau cu percuţie corporală

128
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

16. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Luni 2.1; 2.2; 2.3;  Recapitulare semestrială tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citire
3.1; 3.2; 3.4; - Exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi  Cartea din manual, cărţi din corectă, fluentă,
4.3 - Exerciţii de decodare a unor informaţii  Textul literar biblioteca clasei/personală conştientă, cursivă
cuprinse pe cotorul, coperta şi pagina de Resurse procedurale: lectura expresivă. Exprima
titlu ale unor cărţi/manuale şcolare diferite explicativă, explicaţia, unei păreri faţă de
- Identificarea elementelor componente ale conversaţia euristică, personaj/situaţie/
unui text: titlu, autor, alineate procedee de citire activă, comportament
- Citirea selectivă a unui text în funcţie de selectivă, conştientă, joc de
anumite criterii rol
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
MEM - Completarea unor enunţuri lacunare cu
MEM: 1.4; 1.6; informaţiile corespunzătoare  Forme de relief Clasificarea animal
3.1; 4.2; 5.2 - Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri  Numerele de la 0 la în funcţie de modu
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări 1000 înmulţire (prin ouă
personale Resurse materiale: manualul vii)
tipărit/digital, texte – suport
MEM: Recapitulare semestrială din manual, fişe de lucru, atlas
- Observarea unor imagini care reprezintă zoologic
AVAP diferite forme de relief (munţi, dealuri, Resurse procedurale:
AVAP: 1.1; 1.2; câmpii)  Tehnici de lucru explicaţia, conversaţia
1.3; 2.1; 2.2; - Identificarea formelor de relief din imaginile euristică, exerciţiul,
2.3; 2.4; 2.5; prezentate problematizarea, jocul
2.6 - Formularea unor enunţuri cu ajutorul didactic
termenilor: munte, deal, câmpie Evaluarea
- Ghicitori, jocuri cu numere comportamentului
- Numirea plantelor şi animalelor care se Resurse materiale: pensule, participării la
găsesc în zona de munte, deal şi câmpie şerveţele, beţişoare de urechi, activităţile propuse
- Citirea/scrierea/compararea/ordonarea acuarele, planşe model produselor activită
numerelor naturale de la 0 la 1000
Resurse procedurale:
AVAP: Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii explicaţia, demonstraţia,
(2 ore) conversaţia euristică

129
- Recapitularea unor tehnici de lucru
- Aplicarea acestor tehnici de lucru în
realizarea unor produse individuale şi
colective
17. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Aşezarea textului în Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mar 2.1; 2.2; 2.3; - Scrierea corectă a unor cuvinte, enunţuri pe pagină tipărit/digital, cărţi pentru actului citirii
ţi 3.1; 3.2; 3.4; liniatură de tip II copii
4.3 - Copierea unor texte scurte, exersând  Textul literar Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, fluen
aşezarea în spaţiul paginii narativ. Textul explicativă, explicaţia, conştientă, cursivă,
- Completarea hărţii textului dat cu informaţii literar în versuri conversaţia euristică, expresivă. Povestirea
din text procedee de citire activă, unor întâmplări trăit
- Transcrierea unor fragmente indicate selectivă, conştientă,
dintr-un text citit (narativ sau în versuri)  Cuvinte cu înţeles povestirea, joc de rol
MEM - Înlocuirea într-un text (inclusiv strofe opus/asemănător Rezolvarea fişelor de
MEM: 1.4; 1.6; aparţinând unor cântece) a unor cuvinte cu lucru cu exerciţii şi
3.1; 4.2; 5.2 altele cu înţeles asemănător/opus probleme recapitula
 Animale/plante
MEM: Recapitulare semestrială  Adunări şi scăderi Resurse materiale: manualul
- Elementele componente ale unei cu numere naturale tipărit/digital, fişe de lucru,
plante/unui animal de la 0 la 1000 culegeri de exerciţii şi
- Clasificarea animalelor în funcţie de modul probleme
de înmulţire (prin ouă/pui vii) Resurse procedurale:
- Rezolvarea de probleme pe tema explicaţia, conversaţia,
animale/plante exerciţiul, problematizarea,
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre jocul didactic
animale/plante
- Compararea rezultatelor unor adunări şi Evaluarea
MM scăderi comportamentului,
MM: 1.1; 1.2; - Evidenţierea proprietăţilor adunării/scăderii participării la activită
1.3; 2.1; 2.3; - Efectuarea probei adunării/scăderii cu propuse
3.1; 3.2 numere de la 0 la 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la adunare/  Cântarea vocală/
scădere instrumentală/cu Resurse materiale: CD player,
- Rezolvarea de probleme de adunare/ acompaniament înregistrări audio, jucării
scădere în concentrul 0 - 1 000 pe tema muzicale confecţionate
animale Resurse procedurale:
- Completarea unor tabele explicaţia, demonstraţia,

130
- Rebusuri matematice exerciţiul, cântarea vocală

MM: Recapitulare semestrială


- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren (exemplu: În poiană***, Floarea
mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
- sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali
- Interpretarea unor colinde

18. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Alfabetul,sunetul/ Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Mier- 2.1; 2.2; 2.3; - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe litera tipărit/digital, culegeri de actului citirii.
curi 3.1; 3.2; 3.4; baza textului citit  Scrierea cu î/â, x exerciţii Formularea de
4.3 - Completarea unor enunţuri lacunare cu  Semnele de Resurse procedurale: lectura întrebări şi răspuns
informaţiile corespunzătoare punctuaţie explicativă, explicaţia, pe baza textului citi
- Completarea unor cuvinte cu î sau â conversaţia euristică,
- Exerciţii de citire/scriere a unor cuvinte cu x procedee de citire activă,
- Exerciţii de plasare a semnelor de selectivă, conştientă
punctuaţie
MEM - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe
MEM: 1.4; 1.6; baza textului citit Completarea fişelo
3.1; 4.2; 5.2 - Completarea unor enunţuri lacunare cu  Evaluare Resurse materiale: fişe de evaluare
informaţiile corespunzătoare evaluare
Resurse procedurale:
MEM: Evaluare semestrială conversaţia, explicaţia,
 Evaluare exerciţiul, autoevaluarea

19. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fişelor

131
Joi 2.1; 2.2; 2.3; - Evaluare semestrială evaluare evaluare
3.1; 3.2; 3.4; Resurse procedurale:
4.3 conversaţia, explicaţia,
MEM  Adunarea şi exerciţiul, autoevaluarea
MEM: 1.4; 1.6; MEM: Exerciţii şi probleme diverse scăderea numerelor
3.1; 4.2; 5.2 - Rezolvarea de probleme pe tema naturale în Resurse materiale: manualul Rezolvarea de proble
animale/plante concentrul 0 - 1 000. tipărit/digital, culegeri de de adunare/ scădere
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre Exerciţii şi probleme exerciţii şi probleme concentrul
animale /plante 0 - 1 000 pe tema
- Compararea rezultatelor unor adunări şi Resurse procedurale: animale
scăderi explicaţia, conversaţia,
- Evidenţierea proprietăţilor adunării/scăderii exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea probei adunării/scăderii cu jocul didactic
numere de la 0 la 1 000
DP - Aflarea termenului necunoscut la adunare/
DP: 1.1; 1.2; scădere
2.1; 2.2; 2.3; - Rezolvarea de probleme de adunare/
3.1 scădere în concentrul 0 - 1 000 pe tema
animale
- Completarea unor tabele
- Completarea unor rebusuri matematice
Resurse materiale: manualul
DP: Autocunoaşterea şi atitudinea pozitivă faţă de  Autocunoaşterea şi tipărit/digital, caietul elevului,
sine şi faţă de ceilalţi atitudinea pozitivă Poveşti terapeutice Evaluarea
- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de faţă de sine şi faţă Resurse procedurale: comportamentului, a
sine şi faţă de ceilalţi de ceilalţi explicaţia, conversaţia, participării la activită
- Completarea unor tabele cu povestirea, jocul de rol propuse
asemănări/deosebiri între personaje
cunoscute
- Identificarea calităţilor şi defectelor

20. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 2.1; 2.2; 2.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de Lectura textului tipărit/digital, culegeri de actului citirii.
neri 3.1; 3.2; 3.4; citire/lectură prin: texte Completarea jurnal
4.3 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura de lectură
copii explicativă, explicaţia,
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică,

132
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă,
- Prezentarea unor cărţi citite selectivă, conştientă
- Completarea unor fişe de lectură/ a
MEM jurnalului de lectură
MEM: 1.4; 1.6; Resurse materiale: manualul Completarea fişelor
3.1; 4.2; 5.2 MEM: Recapitulare semestrială tipărit/digital, fişe de lucru ameliorare, dezvolt
- Activităţi de ameliorare/dezvoltare în Resurse procedurale:
funcţie de rezultatele obţinute  Adunarea şi explicaţia, conversaţia,
- Căutarea unor cărţi cu personaje din lumea scăderea numerelor exerciţiul, problematizarea,
animalelor/plantelor naturale în jocul didactic Evaluarea
MM: 1.1; 1.2; concentrul comportamentului,
MM 1.3; 2.1; 2.3; 0 - 1 000: exerciţii şi participării la
3.1; 3.2 MM: Recapitulare semestrială probleme activităţile propuse
- Reproducerea unor structuri ritmice din Resurse materiale: CD player,
cântece, însoţite de dirijat intuitiv înregistrări audio, jucării
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de muzicale confecţionate
jucării muzicale sau cu percuţie corporală Resurse procedurale:
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie  Cântarea vocală/ explicaţia, demonstraţia,
timpii egali Instrumentală/ exerciţiul, cântarea vocală
- Interpretarea unor colinde cu acompaniament

Unitatea de învăţare a VI-a : A venit iarna!


Perioada: S16-S19 (4 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea în forme variate a textelor din manual: textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.2; 4.3 citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în din manual corectă, fluen
lanţ, citirea selectivă, citirea ştafetă, citirea Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
expresivă explicativă, explicaţia, expresivă.
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică , Memorarea d
(exemplu: strofe, versuri) procedee de citire activă, proprie iniţiati
- Recitarea unor poezii selectivă, conştientă, explozia unor poezii sc
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor stelară

133
poezii scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
MEM text  Medii de viaţă.
MEM: 1.5; 1.6; - Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu Condiţii de viaţă.
3.1; 3.2; 4.1; cuvinte date Relaţii de hrănire
4.2; 5.1 - Transcrieri selective de versuri/strofe între vieţuitoare Resurse materiale: manualul
- Ilustrarea prin desen a unor strofe/poezii tipărit/digital, fişe de lucru, Identificarea
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale imagini cu diverse medii de condiţiilor de
în concentrul 0 – 100 viaţă necesare plan
Resurse procedurale: şi animalelor.
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare explicaţia, conversaţia, Colectarea de
plantelor şi animalelor exerciţiul, problematizarea, referitoare la
- Investigarea condiţiilor de viaţă jocul didactic condiţiile de v
animalelor/plantelor pe baza vizionării unor ale plantelor
scurte filme animalelor
- Investigarea unui mediu de viaţă
natural/artificial pentru a identifica animalele  Pictură – tehnici de
AVAP: 1.1; 1.2; şi plantele lucru: pensulație,
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 - Colectarea de date referitoare la condiţiile de amprentare,
viaţă ale plantelor şi animalelor pulverizare
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre Resurse materiale: pensulă,
animale şi plante acuarele, bloc de desen
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea Resurse procedurale:
condiţiilor de viaţă necesare plantelor şi conversaţia, explicaţia,
AVAP animalelor demonstraţia, analiza
- Completarea unor tabele cu informaţii despre produselor activităţii
animale şi mediile lor de viaţă

AVAP: Pictură – tehnici de lucru: pensulație,


amprentare, pulverizare (2 ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor şi Evaluarea
tehnicilor utilizate comportamen
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor a participării l
de lucru activităţile pro
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a a produselor
instrumentelor şi materialelor de lucru activităţii

134
2. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Observarea ca
Marţi 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea în forme variate a textelor din manual: textului actului citirii
4.2; 4.3 citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în
lanţ, citirea selectivă, citirea ştafetă, citirea Resurse materiale: manualul Citirea corectă
expresivă tipărit/digital, texte – suport, fluentă, conşti
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii imagini cursivă, expre
(exemplu: strofe, versuri) Resurse procedurale: lectura Identificarea ti
- Recitarea unor poezii explicativă, explicaţia, autorului, num
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor conversaţia euristică, de strofe dint
poezii scurte exerciţiul poezie
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
MEM text
MEM: 1.5; 1.6; - Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
3.1; 3.2; 4.1; cuvinte date
4.2; 5.1 - Transcrieri selective de versuri/strofe Resurse materiale: manualul
- Recitarea textelor unor cântece cunoscute tipărit/digital, fişe de lucru,
imagini cu pădurea, file de
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale ierbar cu diverse tipuri de Identificarea
în concentrul 0 – 100 frunze condiţiilor de
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare Resurse procedurale: necesare plan
plantelor şi animalelor care trăiesc în pădure explicaţia, conversaţia şi animalelor c
- Investigarea animalelor/plantelor din pădure  Pădurea euristică, exerciţiul, trăiesc în păd
pe baza vizionării unor scurte filme problematizarea, jocul Colectarea de
- Investigarea unui mediu de viaţă didactic, observarea referitoare la
MM natural/artificial pentru a identifica animalele plantele şi ani
MM: 1.1; 1.2; şi plantele din pădure
1.3; 2.1; 2.2; - Colectarea de date referitoare la plantele şi
3.1; 3.2 animalele din pădure
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animale şi plante în pădure Resurse materiale: CD player,
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea înregistrări audio, jucării
condiţiilor de viaţă necesare plantelor şi muzicale confecţionate
animalelor în pădure Resurse procedurale:
- Completarea unor tabele cu informaţii despre explicaţia, demonstraţia,
animale şi mediile lor de viaţă exerciţiul, cântarea vocală
- Realizarea unor desene cu animale şi plante

135
care trăiesc în pădure

MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete


muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale
(toba, pianul, vioara)
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“ Evaluarea
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a comportamen
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a a participării l
tempoului; asocierea acestora cu mişcări activităţile pro
sugestive ale braţelor
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
 Timbrul. Sunete din
mediul
înconjurător.
Sunete muzicale
vocale. Sunete
muzicale
instrumentale

3. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea
Mier- 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea în forme variate a textelor din manual: textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
curi 4.2; 4.3 citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în din manual, culegeri de poezii
lanţ, citirea selectivă, citirea ştafetă, citirea Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
expresivă explicativă, explicaţia, fluentă, conşti
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii ( conversaţia euristică, jocul de cursivă, expre
de exemplu: strofe, versuri) rol
- Recitarea unor poezii
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor
poezii scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
MEM MEM: 1.5; 1.6; text
3.1; 3.2; 4.1; - Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu  Animale şi plante Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 cuvinte date din pădure tipărit/digital, fişe de lucru, Colectarea de
- Transcrieri selective de versuri/strofe imagini cu plante/animale din referitoare la
- Crearea propriilor strofe/poezii pădure şi animalele d
Resurse procedurale: pădure. Realiz

136
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale explicaţia, conversaţia, unor piese de
în concentrul 0 – 100 exerciţiul, problematizarea, portofoliu
- Investigarea animalelor/plantelor din pădure jocul didactic, demonstraţia
pe baza vizionării unor scuret filme
- Identificarea/recunoaşterea animalelor şi
plantelor care trăiesc în pădure
- Colectarea de date referitoare la plantele şi
animalele din pădure
- Realizarea unui album cu plante şi animale
din pădure
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animalele şi plantele din pădure

4. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Sunetul, litera. Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 2.4; 3.4; 4.1; - Identificarea consoanelor şi vocalelor în Vocale şi consoane tipărit/digital, texte – suport calităţii ac
4.2; 4.3 silabe/cuvinte din manual citirii
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte Resurse procedurale: lectura
date explicativă, explicaţia, Citirea corect
- Transcrierea unor fragmente indicate dintr- conversaţia, procedee de fluentă,
un text citit citire activă, selectivă, conştientă,
- Completarea unor cuvinte cu conştientă, demonstraţia cursivă,
vocalele/consoanele lipsă expresivă.
- Obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea Identificarea
sunetelor iniţiale/finale din cuvinte date consoanelor ş
- Clasificarea unor cuvinte şi scrierea lor în vocalelor în
MEM tabele în funcţie de numărul de vocale silabe/cuvinte
conţinute  Lacul. Înmulţirea
MEM: 1.5; 1.6; - Scrierea unor cuvinte după schema fonetică numerelor, folosind
3.1; 3.2; 4.1; dată adunarea repetată Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 - Obţinerea de cuvinte noi prin adăugarea unei de termeni egali tipărit/digital, fişe de lucru,
consoane finale imagini cu balta, planşă cu
- Intonarea cântecului: „Cântecul vocalelor” tabla înmulţirii Investigarea u
Resurse procedurale: mediu de viaţ
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale explicaţia, conversaţia natural/artific
DP în concentrul 0 – 100 euristică, exerciţiul, pentru a
 Emoţiile mele. problematizarea, jocul identifica

137
DP : 1.1; 2.1; - Investigarea unui mediu de viaţă Trăire şi didactic, demonstraţia animalele şi
2.2; 2.3; 2.5; 2.6 natural/artificial pentru a identifica animalele manifestare plantele
şi plantele emoţională, starea
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din de bine Resurse materiale: manualul
lumea animalelor tipărit/digital, caietul elevului,
- Aflarea unor sume de termeni egali prin poveşti terapeutice
rezolvarea unor probleme practice
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au Resurse procedurale:
acelaşi număr de elemente explicaţia, conversaţia
- Compunerea de probleme cu tematică dată euristică, povestirea, jocul de
rol
DP: Emoţiile mele. Trăire şi manifestare emoţională,
starea de bine Evaluarea
- Identificarea emoţiilor în fiecare din situaţiile comportamen
din povestea florii ui, a participă
- Completarea unor texte lacunare cu noţiunile la activităţile
corespunzătoare propuse
- Ilustrarea prin desen a emoţiilor trăite în
diverse situaţii
5. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul
Vineri 2.4; 3.4; 4.1; - Identificarea consoanelor şi vocalelor în tipărit/digital, texte – suport
4.2; 4.3 silabe/cuvinte din manual
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte
date Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
- Transcrierea unor fragmente indicate dintr- explicativă, explicaţia, fluentă, conştie
un text citit conversaţia euristică, cursivă, expres
- Completarea unor cuvinte cu procedee de citire activă, Identificarea
vocalele/consoanele lipsă selectivă, conştientă, consoanelor şi
- Obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea exerciţiul, jocul didactic vocalelor în
sunetelor iniţiale/finale din cuvinte date silabe/cuvinte
- Clasificarea unor cuvinte şi scrierea lor în
tabele, în funcţie de numărul de vocale
conţinute
MEM - Scrierea unor cuvinte după schema fonetică  Balta . Înmulţirea
dată numerelor, folosind
MEM: 1.5; 1.6; - Obţinerea de cuvinte noi prin adăugarea unei adunarea repetată
3.1; 3.2; 4.1; consoane finale la cuvintele date de termeni egali

138
4.2; 5.1 - Intonarea cântecului: „Cântecul vocalelor” Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, fişe de lucru, Culegerea uno
planşă cu tabla înmulţirii informaţii/curi
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale Resurse procedurale: ţi din lumea
în concentrul 0 – 100 explicaţia, conversaţia animalelor.
euristică, exerciţiul, Aflarea unor su
MM - Investigarea unui mediu de viaţă problematizarea, jocul de termeni ega
natural/artificial pentru a identifica animalele  Timbrul. Sunete din didactic prin rezolvarea
şi plantele mediul unor probleme
MM: 1.1; 1.2; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din înconjurător. practice
1.3; 2.1; 2.2; lumea animalelor Sunete muzicale
3.1; 3.2 - Aflarea unor sume de termeni egali prin vocale. Sunete
rezolvarea unor probleme practice muzicale
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au instrumentale Resurse materiale: CD player,
acelaşi număr de elemente înregistrări audio, jucării
- Compunerea de probleme cu tematică dată muzicale confecţionate
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
exerciţiul, cântarea vocală comportament
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete a participării la
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale activităţile pro
(toba, pianul, vioara)
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
tempoului; asocierea acestora cu mişcări
sugestive ale braţelor
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
6. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul Observarea cal
Luni 2.4; 3.4; 4.1; - Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.2; 4.3 date din manual Citirea corectă,
- Transcrierea unor fragmente indicate dintr- Resurse procedurale: lectura fluentă, conştie
un text citit explicativă, explicaţia, cursivă, expres
- Completarea unor cuvinte cu conversaţia euristică, Identificarea
vocalele/consoanele lipsă procedee de citire activă, consoanelor şi
- Clasificarea unor cuvinte şi scrierea lor în selectivă, conştientă vocalelor în
tabele în funcţie de numărul de sunete/silabe silabe/cuvinte.

139
conţinute Aşezarea în ord
- Obţinerea de cuvinte noi prin adăugarea unei alfabetică a uno
MEM consoane finale la cuvintele date cuvinte date
MEM: 1.5; 1.6; - Obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea unei  Iazul. Probleme de
3.1; 3.2; 4.1; vocale cu o consoană înmulţire cu
4.2; 5.1 - Scrierea cuvintelor obţinute prin combinarea numere de la Resurse materiale: manualul
unor silabe 0 la 100 tipărit/digital, fişe de lucru,
- Intonarea cântecului: „Cântecul vocalelor” planşă cu tabla înmulţirii
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale Resurse procedurale:
în concentrul 0 – 100 explicaţia, conversaţia
- Investigarea unui mediu de viaţă euristică, exerciţiul,
natural/artificial pentru a identifica animalele problematizarea, jocul
şi plantele didactic
AVAP - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din Adunarea
lumea animalelor cardinalilor uno
AVAP: 1.1; 1.2; - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au  Pictură – tehnici de mulţimi care au
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 acelaşi număr de elemente lucru: pensulație, acelaşi număr d
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 amprentare, Resurse materiale: pensulă, elemente.
prin adunare repetată pulverizare acuarele, bloc de desen Efectuarea de
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei Resurse procedurale: înmulţiri în
matematice: factori, produs conversaţia, explicaţia, concentrul 0 - 1
- Aflarea unor sume de termeni egali prin demonstraţia, analiza prin adunare
rezolvarea unor probleme practice produselor activităţii repetată
- Compunerea de probleme cu tematică dată

AVAP: Pictură – tehnici de lucru: pensulație,


amprentare, pulverizare (2 ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a Evaluarea
instrumentelor şi materialelor de lucru comportament
a participării la
activităţile prop
a produselor
activităţii

140
7. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Observarea
Marţi 2.4; 3.4; 4.1; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport calităţii actulu
4.2; 4.3 citire/lectură prin: din manual, cărţi din citirii. Citirea
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii biblioteca clasei/personală/a corectă, fluen
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de şcolii conştientă,
lectură al clasei, biblioteca şcolii Resurse procedurale: lectura cursivă,
- Prezentarea unor poezii citite explicativă, explicaţia, expresivă.
- Completarea unor fişe de lectură conversaţia euristică, Căutarea uno
- Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care procedee de citire activă, cărţi indicate
însoţesc textul selectivă, conştientă colţul de lectu
MEM - Citirea selectivă în vederea identificării unor al clasei,
MEM: 1.5; 1.6; detalii biblioteca şco
3.1; 3.2; 4.1; - Formularea părerii referitoare la o poezie Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 tipărit/digital, fişe de lucru,
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale imagini cu Delta Dunării, film
în concentrul 0 – 100  Delta Dunării. documentar
- Recunoaşterea în desene/imagini a Deltei Proprietăţile Resurse procedurale: Recunoaştere
Dunării înmulţirii explicaţia, conversaţia în
- Investigarea animalelor/plantelor din Delta euristică, exerciţiul, desene/imagi
Dunării pe baza vizionării unor scurte filme problematizarea, jocul Deltei Dunării
- Identificarea/recunoaşterea animalelor şi didactic, observarea directă Investigarea
plantelor care trăiesc în Delta Dunării animalelor/pl
MM - Colectarea de date referitoare la plantele şi elor din Delta
animalele din Delta Dunării Dunării
MM - Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animalele şi plantele din Delta Dunării
- Rezolvarea de înmulţiri prin aplicarea
proprietăţilor înmulţirii: comutativitate,  Timbrul. Sunete din Resurse materiale: CD player,
asociativitate, element neutru, fără mediul înregistrări audio, jucării
terminologie înconjurător. muzicale confecţionate
- Rezolvarea de probleme în mai multe moduri Sunete muzicale Resurse procedurale:
vocale. Sunete explicaţia, demonstraţia,
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete muzicale exerciţiul, cântarea vocală
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale instrumentale

141
(toba, pianul, vioara)
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
înălţimi diferite Evaluarea
- Marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj comportamen
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor ui, a participă
jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau la activităţile
folosind percuţia corporală-sunete egale, propuse
pauza de pătrime, intensităţi diferite

8. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea ca
Mi 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii cuvintelor care tipărit/digital, texte – suport actului citirii
er- 4.2; 4.3 (de exemplu: numărul de silabe, diftongi conţin ea, ia din manual, culegeri de Citirea corectă,
cur conţinuţi) exerciţii fluentă, conştient
i - Identificarea consoanelor şi vocalelor în Resurse procedurale: lectura cursivă, expresivă
silabe/cuvinte explicativă, explicaţia, Identificarea
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte conversaţia euristică, consoanelor şi
date procedee de citire activă, vocalelor în
- Transcrierea unor cuvinte/enunţuri indicate selectivă, conştientă silabe/cuvinte.
dintr-un text citit Aşezarea în ordin
- Completarea unor cuvinte cu diftongii ea/ia alfabetică a unor
lipsă cuvinte date
MEM - Identificarea cuvintelor scrise corect
MEM: 1.5; 1.6; - Completarea unor enunţuri cu cuvintele  Marea Neagră.
3.1; 3.2; 4.1; potrivite Proprietăţile
4.2; 5.1 - Dictări, transcrieri, copieri înmulţirii
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă dată Resurse materiale: manualul
(de exemplu: conţin diftongul ea/ia) tipărit/digital, fişe de lucru,
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale imagini cu Marea Neagră, film
în concentrul 0 – 100 documentar Recunoaşteraea î
Resurse procedurale: desene/imagini a
- Recunoaşterea în desene/imagini a Mării explicaţia, conversaţia, Mării Negre.
Negre exerciţiul, problematizarea, Investigarea
- Investigarea animalelor/plantelor din Marea jocul didactic animalelor/plante
Neagră pe baza vizionării unor scurte filme din Marea Neagră
- Identificarea/recunoaşterea animalelor şi
plantelor care trăiesc în Marea Neagră

142
- Colectarea de date referitoare la plantele şi
animalele din Marea Neagră
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animalele şi plantele din Marea Neagră
- Rezolvarea de înmulţiri prin aplicarea
proprietăţilor înmulţirii: comutativitate,
asociativitate, element neutru, fără
terminologie
- Rezolvarea de probleme în mai multe moduri
- Compunerea de probleme cu tematică dată
9. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea cali
Joi 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii cuvintelor care tipărit/digital , caietul actului citirii
4.2; 4.3 (de exemplu: numărul de silabe, diftongi conţin ie elevului, fişe de lucru
conţinuţi) Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
- Identificarea consoanelor şi vocalelor în explicativă, explicaţia, fluentă, conştie
silabe/cuvinte conversaţia euristică, cursivă, expresi
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte procedee de citire activă, Scrierea corectă
date selectivă, conştientă cuvintelor care
- Transcrierea unor cuvinte/enunţuri indicate conţin diftongu
dintr-un text citit
- Scrierea unor cuvinte cu înţeles opus
- Completarea unor cuvinte cu diftongul ie
lipsă
MEM - Identificarea cuvintelor scrise corect
MEM: 1.5; 1.6; - Completarea unor enunţuri cu cuvintele
3.1; 3.2; 4.1; potrivite
4.2; 5.1 - Dictări, transcrieri, copieri Resurse materiale: manualul
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă dată tipărit/digital, fişe de lucru,
(de exemplu: conţin diftongul ie) planşă cu tabla înmulţirii
Resurse procedurale:
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale explicaţia, conversaţia, Rezolvarea de
în concentrul 0 – 100 exerciţiul, problematizarea, înmulţiri când u
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au jocul didactic, demonstraţia dintre factori es
DP acelaşi număr de elemente
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100  Înmulţirea când
DP: 1.1; 2.1.; prin adunare repetată unul dintre factori
2.2; 2.3; 2.5; 2.6 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei este 2

143
matematice: factori, produs, de atâtea ori
mai mare Resurse materiale: manualul
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre tipărit/digital, caietul elevului,
factori este 2 Poveşti terapeutice
- Exersarea tablei înmulţirii cu 2 Resurse procedurale:
- Compunerea de probleme cu înmulţiri explicaţia, conversaţia
- Jocuri cu operaţii de înmulţire euristică, povestirea, jocul de
- Completarea unor rebusuri matematice  Emoţiile mele. Cum rol
îmi controlez Evaluarea
DP: Emoţiile mele. Cum îmi controlez emoţiile emoţiile comportamentu
- Completarea tabelului în mod corespunzător a participării la
- Identificarea corectă a emoţiilor trăite în activităţile prop
fiecare situaţie descrisă
- Identificarea unor modalităţi prin care poate
fi controlată furia
10. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea calit
Vine 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii cuvintelor care tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
ri 4.2; 4.3 (de exemplu: numărul de silabe, diftongi conţin oa, ua, uă din manual Completarea un
conţinuţi) Resurse procedurale: lectura fişe de lectură.
- Completarea unor cuvinte cu diftongii explicativă, explicaţia, Scrierea corectă
oa/ua/uă lipsă conversaţia euristică, cuvintelor care
- Identificarea cuvintelor scrise corect procedee de citire activă, conţin diftongii:
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele selectivă, conştientă, ua, uă
potrivite exerciţiul
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greşit
- Scrierea unor forme de plural a unor
MEM substantive la singular
MEM: 1.5; 1. 6; - Dictări, transcrieri, copieri  Înmulţirea când
3.1; 3.2; 4.1; - Crearea unor liste de cuvinte pe o temă dată unul dintre factori
4.2; 5.1 (de exemplu: conţin diftongul oa/ua/uă) este 3 Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, fişe de lucru,
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale planşă cu tabla înmulţirii
în concentrul 0 – 100 Resurse procedurale:
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au explicaţia, conversaţia,
acelaşi număr de elemente exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 jocul didactic, demonstraţia Rezolvarea de

144
MM prin adunare repetată înmulţiri când u
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei  Timbrul. Sunete din dintre factori es
MM: 1.1; 1.2; matematice: factori, produs, de atâtea ori mediul
1.3; 2.1; 2.2; mai mare înconjurător.
3.1; 3.2 - Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre Sunete muzicale
factori este 3 vocale. Sunete Resurse materiale: CD player,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 3 muzicale înregistrări audio, jucării
- Compunerea de probleme cu înmulţiri instrumentale muzicale confecţionate
- Jocuri cu operaţii de înmulţire Resurse procedurale:
- Ghicitori matematice explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale
(toba, pianul, vioara)
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de Evaluarea
înălţimi diferite comportamentu
- Marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj participării la
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor activităţile prop
jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau
folosind percuţia corporală - sunete egale,
pauza de pătrime, intensităţi diferite
11. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Copiere. Resurse materiale: manualul Observarea calit
Luni 2.4; 3.4; 4.1; - Identificarea şi corectarea propriilor greşeli Transcriere. Dictare tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citi
4.2; 4.3 de exprimare/scriere din manual, texte model corectă, fluentă,
- Copieri/transcrieri de scrise de elevi conştientă, cursi
cuvinte/enunţuri/fragmente/texte scurte Resurse procedurale: lectura expresivă.
- Corectarea unor cuvinte/enunţuri scrise explicativă, explicaţia, Corectarea unor
MEM greşit conversaţia euristică, cuvinte/enunţur
MEM: 1.5; 1.6; - Transcrierea unor probleme matematice procedee de citire activă, scrise greşit
3.1; 3.2; 4.1; selectivă, conştientă
4.2; 5.1 MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale
în concentrul 0 – 100
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au  Înmulţirea când Rezolvarea de
acelaşi număr de elemente unul dintre factori înmulţiri când un
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 este 4 Resurse materiale: manualul dintre factori est
prin adunare repetată tipărit/digital, texte – suport

145
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei din manual, fişe de lucru,
AVAP matematice: factori, produs, de atâtea ori planşă cu tabla înmulţirii
mai mare Resurse procedurale:
AVAP: 1.1; 1.2; - Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre explicaţia, conversaţia,
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 factori este 4 exerciţiul, problematizarea,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 4 jocul didactic
- Compunerea de probleme cu înmulţiri  Colaj cu materiale
- Jocuri cu operaţii de înmulţire neconvenționale:
fire, mărgele,
AVAP: Colaj cu materiale neconvenționale: fire, cuburi, hârtie Resurse materiale: hârtie Evaluarea
mărgele, cuburi, hârtie (2 ore) glasată/colorată/creponată, comportamentu
- Numirea materialelor, instrumentelor şi foarfece, lipici, fire, mărgele participării la
tehnicilor utilizate Resurse procedurale: activităţile propu
- Identificarea mai multor texturi, a formelor conversaţia euristică, produselor activ
în mişcare, a formelor ce au suferit deformări explicaţia, demonstraţia,
minore, etc. analiza produselor activităţii
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea obiectelor decorative
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi
obiecte confecţionate
12. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea calit
Mar 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii cuvintelor care tipărit/digital, cărţi pentru actului citirii
ţi 4.2; 4.3 (de exemplu: numărul de silabe, diftongi conţin m înainte de copii Citirea corectă,
conţinuţi) b şi p Resurse procedurale: lectura fluentă, conştien
- Completarea unor cuvinte care conţin m explicativă, explicaţia, cursivă, expresiv
înainte de b şi p lipsă conversaţia euristică, Scrierea corectă
- Formarea de cuvinte noi prin adăugarea procedee de citire activă, cuvintelor care c
prefixului îm selectivă, conştientă, m înainte de b şi
- Identificarea cuvintelor scrise corect descrierea
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
MEM greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin mp

146
MEM: 1.5; 1.6; şi mb  Înmulţirea când
3.1; 3.2; 4.1; - Dictări, transcrieri, copieri unul dintre factori Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 - Realizarea unor planşe colorate cu reguli de este 5 tipărit/digital, fişe de lucru, Rezolvarea de
scriere corectă planşă cu tabla înmulţirii înmulţiri când un
Resurse procedurale: dintre factori est
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor explicaţia, conversaţia,
naturale în concentrul 0 – 100 exerciţiul, problematizarea,
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au jocul didactic
acelaşi număr de elemente
MM - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
prin adunare repetată
MM: 1.1; 1.2; - Utilizarea în exerciţii a terminologiei
1.3; 2.1; 2.2; matematice: factori, produs, de atâtea ori
3.1; 3.2 mai mare  Timbrul. Sunete din
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre mediul
factori este 3 înconjurător. Resurse materiale: CD player,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 3 Sunete muzicale înregistrări audio, jucării
- Compunerea de probleme cu înmulţiri pe o vocale. Sunete muzicale confecţionate
temă dată muzicale Resurse procedurale:
- Jocuri cu operaţii de înmulţire insstrumentale explicaţia, demonstraţia,
- Completarea unor tabele exerciţiul, cântarea vocală
- Ghicitori despre plante şi animale

MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete Evaluarea


muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale comportamentu
(toba, pianul, vioara) participării la
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv - activităţile propu
grupuri mici - colectiv
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
13. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea calită
Mie 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii cuvintelor care tipărit/digital actului citirii. Scr
r- 4.2; 4.3 (de exemplu: numărul de silabe, diftongi conţin m înainte de Resurse procedurale: lectura corectă a cuvinte
curi conţinuţi) b şi p explicativă, explicaţia, care conţin m îna

147
- Completarea unor cuvinte care conţin m conversaţia euristică, de b şi p
înainte de b şi p procedee de citire activă,
- Formarea de cuvinte noi prin adăugarea selectivă, conştientă
prefixului îm
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
MEM - Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
MEM: 1.5; 1. 6; greşit
3.1; 3.2; 4.1; - Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin mp
4.2; 5.1 şi mb  Călătorie în lumea
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date apelor. Ordinea Resurse materiale: manualul Rezolvarea de în
− Dictări, transcrieri, copieri efectuării tipărit/digital, fişe de lucru, când unul dintre
− Realizarea unor planşe colorate cu reguli de operaţiilor planşă cu tabla înmulţirii este 2, 3, 4, 5
scriere corectă Resurse procedurale:
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale explicaţia, conversaţia,
în concentrul 0 – 100 exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 jocul didactic
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori
mai mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre
factori este 2, 3, 4, 5
- Exersarea tablei înmulţirii cu 2, 3, 4, 5
- Efectuarea de exerciţii care cuprind operaţii
de ordine diferite
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
14. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Completarea fişe
Joi 2.4; 3.4; 4.1; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, culegeri de evaluare
4.2; 4.3 citire/lectură prin: poezii
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale:
lectură al clasei, biblioteca şcolii conversaţia, explicaţia,
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică exerciţiul, povestirea,
inspirată din frumuseţile naturii brainstormingul, munca în

148
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor echipe
poezii pentru copii
MEM - Prezentarea unor poezii citite
MEM: 1.5; 1.6; - Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al
3.1; 3.2; 4.1; unor poezii citite
4.2; 5.1 - Completarea unor fişe de lectură/ a jurnalului Resurse materiale: manualul
de lectură tipărit/digital, imagini, film
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale  Înmulţirea când documenta, planşă cu tabla
în concentrul 0 – 100 unul dintre factori înmulţirii
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 este 0 sau 1 Resurse procedurale: Rezolvarea de înm
prin adunare repetată explicaţia, conversaţia, când unul dintre
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei exerciţiul, problematizarea, este 0 sau 1
DP matematice: factori, produs, de atâtea ori jocul didactic
mai mare
DP: 1.1; 2.1; - Rezolvarea de înmulţiri când unul din factori
2.2; 2.3; 2.5; 2.6 este 0 sau 1
- Exersarea tablei înmulţirii cu 0 şi 1 Resurse materiale: manualul
- Compunerea de probleme cu înmulţiri pe o  Emoţiile mele. tipărit/digital, caietul elevului,
temă dată Comunicarea în poveşti terapeutice
- Jocuri cu operaţii de înmulţire familie Resurse procedurale:
- Completarea unor tabele explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
DP: Emoţiile mele. Comunicarea în familie rol
- Identificarea atribuţiilor fiecărui membru al Evaluarea
familiei comportamentul
- Completarea unui text lacunar cu cuvintele participării la acti
portivite propuse
- Ilustrarea printr-un desen a unui eveniment
fericit din familie
15. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Cuvinte care au Resurse materiale: manualul Observarea calită
Vin 2.4; 3.4; 4.1; - Formularea de enunţuri cu cuvinte aceeaşi formă, dar tipărit/digital, dicţionar de actului citirii.
eri 4.2; 4.3 (paronime) date înţeles diferit paronime Formularea de en
- Identificarea în enunţurile date a unor cuvinte Resurse procedurale: lectura cu cuvinte (paron
cu aceeaşi formă, dar înţeles diferit explicativă, explicaţia, date
- Identificarea sensului unor cuvinte prin conversaţia euristică,
încercuirea variantelor corecte dintr-o serie procedee de citire activă,
MEM dată selectivă, conştientă

149
MEM: 1.5; 1.6; - Crearea unor liste de cuvinte pe baza unei
3.1; 3.2; 4.1; teme propuse (de exemplu: paronime)
4.2; 5.1 MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale Resurse materiale: manualul Efectuarea de înm
în concentrul 0 – 100 tipărit/digital, planşă cu tabla în concentrul 0 -
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 înmulţirii, fişe de lucru
prin adunare repetată  Înmulţirea când Resurse procedurale:
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei unul dintre factori explicaţia, conversaţia,
matematice: factori, produs, de atâtea ori este 6 exerciţiul, problematizarea,
mai mare jocul didactic
MM - Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre
MM: 1.1; 1.2; factori este 6
1.3; 2.1; 2.2; - Exersarea tablei înmulţirii cu 6 Evaluarea
3.1; 3.2 - Compunerea de probleme cu înmulţiri Resurse materiale: CD player, comportamentul
- Jocuri cu operaţii de înmulţire înregistrări audio, jucării participării la acti
- Completarea unor tabele muzicale confecţionate propuse
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete exerciţiul, cântarea vocală
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale
(toba, pianul, vioara)
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv -
grupuri mici - colectiv
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu  Timbrul. Sunete din
refren mediul
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi înconjurător.
aprecierea lor Sunete muzicale
vocale. Sunete
muzicale
instrumentale
16. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea calită
Lun 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea expresivă a unor poezii tipărit/digital, dicţionare actului citirii
i 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, fl
(de exemplu: vers, strofă) explicativă, explicaţia, conştientă, cursiv
- Identificarea consoanelor şi vocalelor în conversaţia euristică, expresivă. Rezolv
silabe/cuvinte procedee de citire activă, fişelor de lucru
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte selectivă, conştientă
date

150
- Transcrierea unor cuvinte/propoziţii/
fragmente indicate dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte cu diftongii
ea/ia/ie/oa/ua/uă lipsă
- Completarea unor cuvinte care conţin m
înainte de b şi p lipsă
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele  Înmulţirea când
potrivite unul dintre factori
MEM MEM: 1.5; 1.6; - Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise este 7 sau 8 Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; greşit tipărit/digital, planşă cu tabla
4.2; 5.1 - Scrierea unor forme de plural a unor înmulţirii, fişe de lucru,
substantive la singular culegeri de exerciţii şi Rezolvarea de înm
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de probleme când unul dintre
sriere corectă Resurse procedurale: este 7 sau 8
- Dictări, transcrieri, copieri explicaţia, conversaţia,
exerciţiul, problematizarea,
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale jocul didactic
în concentrul 0 – 100  Colaj cu materiale
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 neconvenționale:
prin adunare repetată fire, mărgele,
AVAP: 1.1; 1.2; - Utilizarea în exerciţii a terminologiei cuburi, hârtie Resurse materiale: hârtie
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 matematice: factori, produs, de atâtea ori glasată/colorată/creponată,
mai mare foarfece, lipici, fire, mărgele
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre Resurse procedurale:
AVAP factori este 7 sau 8 conversaţia euristică,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 7 şi 8 explicaţia, demonstraţia,
- Compunerea de probleme cu înmulţiri analiza produselor activităţii,
- Jocuri cu operaţii de înmulţire joc de rol Evaluarea
- Rebusuri matematice comportamentul
- Completarea unor tabele participării la acti
propuse, a produ
AVAP: Colaj cu materiale neconvenționale: fire, activităţii
mărgele, cuburi, hârtie (2 ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate
- Identificarea mai multor texturi, a formelor
în mişcare, a formelor ce au suferit deformări

151
minore, etc.
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea obiectelor decorative
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi
obiecte confecţionate
17. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea
Ma 2.4; 3.4; 4.1; - Citirea expresivă a unor poezii tipărit/digital, dicţionare, actului citirii
rţi 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii culegeri de texte, fişe de lucru Citirea corectă, fl
(de exemplu: vers, strofă) Resurse procedurale: lectura conştientă,
- Identificarea consoanelor şi vocalelor în explicativă, explicaţia, expresivă. Rez
silabe/cuvinte conversaţia euristică, fişelor de lucru
- Aşezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte procedee de citire activă,
date selectivă, conştientă
- Transcrierea unor cuvinte/propoziţii/
fragmente indicate dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte care conţin m
înainte de b şi p lipsă
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Alcătuirea unor enunţuri în care să folosescă  Înmulţirea când
MEM semnele de punctuație unul dintre factori
MEM: 1.5; 1.6; - Completarea unor texte cu semnele de este 9 sau 10
3.1; 3.2; 4.1; punctuaţie lipsă Resurse materiale: manualul Rezolvarea de înm
4.2; 5.1 - Identificarea numărului de tipărit/digital, planşă cu tabla când unul dintre
sunete/litere/silabe din cuvintele date înmulţirii, fişe de lucru, este 9 sau 10
- Completarea unor cuvinte cu diftongii lipsă: scheme
ea, ia, ie, oa, ua, uă Resurse procedurale:
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise explicaţia, conversaţia,
greşit  Timbrul. Sunete din exerciţiul, problematizarea,
MM - Scrierea unor forme de plural a unor mediul jocul didactic, demonstraţia
substantive la singular înconjurător.
MM: 1.1; 1.2; - Realizarea unor planşe colorate cu reguli de Sunete muzicale
1.3; 2.1; 2.2; scriere corectă vocale. Sunete

152
3.1; 3.2 - Dictări, transcrieri, copieri muzicale Resurse materiale: CD player,
instrumentale înregistrări audio, jucării
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale muzicale confecţionate Evaluarea
în concentrul 0 – 100 Resurse procedurale: comportamentul
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 explicaţia, demonstraţia, participării la acti
prin adunare repetată exerciţiul, cântarea vocală propuse
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori
mai mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre
factori este 9 sau 10
- Exersarea tablei înmulţirii cu 9 şi 10
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele

MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător.


Sunete muzicale vocale. Sunete muzicale
instrumentale (toba, pianul, vioara)
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv -
grupuri mici - colectiv
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
- Iarna veselă – Gr.Teodosiu
- Colinde
18. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fişe
Mie 2.4; 3.4; 4.1;  Evaluare evaluare evaluare
r- 4.2; 4.3 Resurse procedurale:
curi conversaţia, explicaţia,
MEM  Recapitulare exerciţiul, autoevaluarea
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale
3.1; 3.2; 4.1; în concentrul 0 – 100 Resurse materiale: manualul Recunoaşterea în
4.2; 5.1 - Recunoaşterea în desene/imagini a mediilor tipărit/digital, planşă cu tabla desene/imagini a
de viaţă: pădurea, balta, iazul, Delta Dunării, înmulţirii, fişe de lucru mediilor de viaţă

153
Marea Neagră Resurse procedurale: pădurea, balta, ia
- Formularea de răspunsuri la întrebări legate explicaţia, conversaţia, Delta Dunării, Ma
de aceste medii de viaţă şi animalele care exerciţiul, problematizarea, Neagră
trăiesc acolo jocul didactic
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori
mai mare
- Rezolvarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
- Exersarea tablei înmulţirii în concentrul
0 - 100
- Efectuarea de exerciţii care presupun
efectuarea de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele

19. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Observarea calită
Joi 2.4; 3.4; 4.1; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) Resurse materiale: manualul actului citirii
4.2; 4.3 citire/lectură prin: tipărit/digital, dicţionare, Citirea corectă, fl
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii culegeri de texte conştientă, cursiv
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura expresivă. Compl
lectură al clasei, biblioteca şcolii explicativă, explicaţia, unor fişe de lectu
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică conversaţia euristică,
inspirată din frumuseţile naturii procedee de citire activă,
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor selectivă, conştientă
poezii pentru copii
- Prezentarea unor poezii citite
MEM - Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al
MEM: 1.5; 1.6; unor poezii citite
3.1; 3.2; 4.1; - Completarea unor fişe de lectură/ a jurnalului Resurse materiale: fişe de Completarea fişe
4.2; 5.1 de lectură evaluare evaluare
DP Resurse procedurale:
MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor conversaţia, explicaţia,
naturale în concentrul 0 – 100 exerciţiul, autoevaluarea
 Evaluare
DP: 1.1; 2.1; Evaluarea
2.2; 2.3; 2.5; 2.6  Evaluare Resurse materiale: manualul comportamentul

154
tipărit/digital, caietul elevului, participării la acti
poveşti terapeutice propuse
DP: Emoţiile mele. Ştiu să comunic oriunde şi oricând Resurse procedurale:
- Completarea chestionarului de opinie  Emoţiile mele. Ştiu explicaţia, conversaţia,
- Alegerea registrului potrivit de comunicare în să comunic oriunde povestirea, jocul de rol
funcţie de interlocutor şi oricând
- Identificarea mesajelor transmise de diferite
indicatoare
20. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Observarea calită
Vin 2.4; 3.4; 4.1; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, dicţionare, actului citirii.
eri 4.2; 4.3 citire/lectură prin: culegeri de texte Completarea jurn
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura de lectură
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia,
lectură al clasei, biblioteca şcolii conversaţia euristică,
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică procedee de citire activă,
inspirată din frumuseţile naturii selectivă, conştientă
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
poezii pentru copii
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al
MEM unor poezii citite Activităţi de
MEM: 1.5; 1.6; - Completarea unor fişe de lectură/ a jurnalului Resurse materiale: manualul ameliorare/dezvo
3.1; 3.2; 4.1; de lectură  Înmulţirea tipărit/digital, planşă cu tabla în funcţie de rezu
4.2; 5.1 numerelor naturale înmulţirii, fişe de lucru obţinute
în concentrul Resurse procedurale:
0 - 100: exerciţii şi explicaţia, conversaţia,
MM probleme exerciţiul, problematizarea,
MM: 1.1; 1.2; MEM: Medii de viaţă. Înmulțirea numerelor naturale jocul didactic
1.3; 2.1; 2.2; în concentrul 0 – 100
3.1; 3.2 - Activităţi de ameliorare/dezvoltare în funcţie Resurse materiale: CD player,
de rezultatele obţinute înregistrări audio, jucării
muzicale confecţionate
 Timbrul. Sunete din Resurse procedurale: Evaluarea
mediul explicaţia, demonstraţia, comportamentul
înconjurător. exerciţiul, cântarea vocală participării la acti
Sunete muzicale propuse
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. vocale. Sunete

155
Sunete muzicale vocale. Sunete muzicale muzicale
instrumentale (toba, pianul, vioara) instrumentale
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv -
grupuri mici - colectiv
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
- Iarna veselă – Gr.Teodosiu
- Colinde
Unitatea de învăţare a VII-a : Amintiri din vacanţa de iarnă
Perioada: S5 (1 săptămână)
Disciplin Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3, CLR: Texte – suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea în forme variate a textelor din tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; manuala: citierea cu voce tare, citirea în din manual Citirea corectă, flue
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă.
ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică , Formularea orală a
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii procedee de citire activă, mesajului/învăţătur
desprinse dintr-un text citit selectivă, conştientă, metoda desprinse dintr-un
- Citirea în ritm propriu a unui text predicţiilor, explozia stelară citit
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe
MEM baza textului citit
MEM: 1.1; 1.2; - Completarea unor enunţuri cu informaţii din
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; text Resurse materiale: manualul Rezolvarea unor
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; - Formularea unei păreri faţă de un tipărit/digital, fişe de lucru, probleme de înmul
5.2 personaj/comportament  Rezolvarea de culegeri de exerciţii şi Înregistrarea
MEM: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul probleme de probleme rezultatelor unor
AVAP 0 – 100 înmulţire Resurse procedurale: probleme în tabele
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire explicaţia, conversaţia,
- Înregistrarea rezultatelor unor probleme în exerciţiul, problematizarea,
AVAP: 1.1; 1.2; tabele jocul didactic, experimentul,
1.3; 2.1; 2.3; 2.5; - Alcătuirea unor probleme pe o temă dată demonstraţia
2.6 - Folosirea terminologiei matematice în Evaluarea

156
rezolvarea de exerciţii şi probleme  Pictură - pensulație, Resurse materiale: pensulă, comportamentului,
colaj, amprentare acuarele, bloc de desen participării la
Resurse procedurale: activităţile propuse
AVAP: Pictură – pensulație, colaj, amprentare (2 conversaţia, explicaţia, produselor activităţ
ore) demonstraţia, analiza
- Numirea materialelor, instrumentelor şi produselor activităţii
tehnicilor utilizate
- Realizarea lucrării
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Vocabular Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; - Formularea de enunţuri cu cuvinte tipărit/digital, texte –suport actului citirii
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; (paronime) date din manual Citirea corectă, flue
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 - Identificarea în enunţurile date a unor Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
cuvinte cu aceeaşi formă, dar înţeles diferit explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
- Identificarea sensului unor cuvinte prin conversaţia euristică , Identificarea cuvint
încercuirea variantelor corecte dintr-o serie procedee de citire activă, cu înţeles
dată selectivă, conştientă, metoda opus/asemănător
- Crearea unor liste de cuvinte pe baza unei predicţiilor, explozia stelară
teme propuse (de exemplu: paronime)
- Identificarea cuvintelor cu înţeles
opus/asemănător Resurse materiale: manualul Rezolvarea
- Înlocuirea în enunţuri a unor cuvinte cu tipărit/digital, fişe de lucru, problemelor
altele cu înţeles asemănător/opus  Rezolvarea de culegeri de exerciţii şi
MEM: 1.1; 1.2; - Completarea unor tabele cu cuvinte cu probleme de probleme
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; înţeles asemănător/opus înmulţire Resurse procedurale:
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte cu explicaţia, conversaţia
MEM 5.2 cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu înţeles euristică, exerciţiul,
diferit problematizarea, jocul Evaluarea
- Alcătuirea unor liste de cuvinte pe o temă didactic, experimentul, comportamentului,
dată demonstraţia participării la
MEM: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul  Mişcarea pe muzică. Resurse materiale: CD player, activităţile propuse
0 – 100 Crearea unor linii înregistrări audio, jucării
MM: 1.1; 1.2; - Rezolvarea unor probleme de înmulţire melodice simple muzicale confecţionate

157
1.3; 1.4; 2.1; 2.3 - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în Resurse procedurale:
MM tabele explicaţia, demonstraţia,
- Alcătuirea unor probleme pe o temă dată exerciţiul, cântarea vocală
- Folosirea terminologiei matematice în
rezolvarea de exerciţii şi probleme

MM: Mişcarea pe muzică. Crearea unor linii


melodice simple
- Selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
3. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Vocabular Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; - Identificarea cuvintelor cu înţeles tipărit/digital, texte – suport actului citirii
curi 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; opus/asemănător din manual Citirea corectă, flue
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 - Înlocuirea în enunţuri a unor cuvinte cu Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
altele cu înţeles asemănător/opus explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
- Completarea unor tabele cu cuvinte cu conversaţia euristică , Completarea unor
înţeles asemănător/opus procedee de citire activă, texte cu semnele de
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte cu selectivă, conştientă, metoda punctuaţie lipsă
cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu înţeles predicţiilor, explozia stelară
diferit
- Alcătuirea unor liste de cuvinte pe o temă  Rezolvarea de
MEM MEM: 1.1; 1.2; dată probleme de
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; înmulţire Resurse materiale: manualul Rezolvarea unor
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; tipărit/digital, fişe de lucru, probleme de înmul
5.2 culegeri de exerciţii şi Înregistrarea
probleme rezultatelor unor
MEM: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul Resurse procedurale: probleme în tabele
0 – 100 explicaţia, conversaţia,
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire exerciţiul, problematizarea,
- Înregistrarea rezultatelor unor probleme în jocul didactic, experimentul,
tabele demonstraţia
- Alcătuirea unor probleme pe o temă dată
- Folosirea terminologiei matematice în
rezolvarea de exerciţii şi probleme

158
4. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Joi 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în vederea identificării unor  Acte de comunicare tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; cuvinte/detalii din manual
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 - Formularea părerii referitoare la un Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, flue
personaj/o întâmplare/un comportament explicativă, explicaţia, conştientă, cursivă.
- Alcătuirea unor propoziţii prin care se conversaţia, procedee de Citirea expresivă.
formulează saluturi citire activă, selectivă, Iniţierea unor dialo
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme conştientă, demonstraţia, joc pe diverse teme
- Folosirea limbajului verbal şi nonverbal în de rol
vederea menţinerii atenţiei partenerului de
dialog
MEM - Interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
MEM: 1.1; 1.2; - Transcrieri selective de cuvinte/  Rezolvarea de
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; enunţuri/fragmente de text probleme de Resurse materiale: manualul Rezolvarea unor
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; - Exerciţii de solicitare a permisiunii înmulţire tipărit/digital, fişe de lucru probleme de înmul
5.2 Resurse procedurale: Înregistrarea
explicaţia, conversaţia rezultatelor unor
MEM: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul euristică, exerciţiul, probleme în tabele
DP 0 – 100 problematizarea, jocul
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire  Emoţiile mele didactic, demonstraţia
DP: 1.1; 2.1; 2.2; - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în Evaluarea
2.3; 2.5; 2.6 tabele comportamentului,
- Alcătuirea unor probleme pe o temă dată Resurse materiale: manualul participării la
- Folosirea terminologiei matematice în tipărit/digital, caietul elevului, activităţile propuse
rezolvarea de exerciţii şi probleme poveşti terapeutice
Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
DP: Emoţiile mele rol
- Exerciţii recapitulative

5. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vi- 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de literar (lecţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii

159
neri 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; citire/lectură prin: lectură) din manual, cărţi din Citirea corectă, flue
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru biblioteca clasei/şcolii conştientă, cursivă
copii Resurse procedurale: lectura Citirea expresivă.
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, Prezentarea unei că
lectură al clasei, biblioteca şcolii conversaţia euristică, citite. Completarea
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică procedee de citire activă, jurnalului de lectură
inspirată din frumuseţile naturii selectivă, conştientă,
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor exerciţiul, jocul didactic
poezii pentru copii
MEM - Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al  Rezolvarea de
MEM: 1.1; 1.2; unor poezii citite probleme de Exerciţii cu mai mul
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; - Completarea unor fişe de lectură/a înmulţire Resurse materiale: manualul operaţii. Comparare
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; jurnalului de lectură tipărit/digital, fişe de lucru, unor produse
5.2 caietul elevului
MEM: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul Resurse procedurale:
MM 0 – 100  Mişcarea pe muzică. explicaţia, conversaţia,
- Exerciţii cu mai multe operaţii Crearea unor linii exerciţiul, problematizarea, Evaluarea
MM: 1.1; 1.2; - Compararea unor produse melodice simple jocul didactic comportamentului,
1.3; 1.4; 2.1; 2.3 - Aflarea produselor participării la
- Probleme de înmulţire activităţile propuse
Resurse materiale: CD player,
înregistrări audio, jucării
MM: Mişcarea pe muzică. Crearea unor linii muzicale confecţionate
melodice simple Resurse procedurale:
- Selectarea şi organizarea unor sunete pentru explicaţia, demonstraţia,
crearea unei idei muzicale proprii exerciţiul, cântarea vocală

Unitatea de învăţare a VIII-a : Călător prin lume!


Perioada: S20-S23 (4 săptămâni)
Discipli Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare
Ziua Activităţi de învăţare
na specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea în forme variate a textelor din Lectura textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; manual: citierea cu voce tare, citirea în din manual Citirea corectă,

160
3.3; 3.4; 4.1; gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, cursivă
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică , Citirea expresivă.
criterii procedee de citire activă, Completarea unor
- Completarea unor enunţuri cu informaţii selectivă, conştientă, metoda enunţuri cu informaţ
din text predicţiilor, povestirea din text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
MEM cuvinte date
- Exprimarea unei păreri peronale faţă de  Polul Nord
MEM: 1.5; 1.6; cele citite
3.1; 4.1; 4.2; - Transcrieri selective de Resurse materiale: manualul Investigarea
5.1; 5.2 cuvinte/enunţuri/fragmente tipărit/digital, fişe de lucru, condiţiilor de viaţă d
globul pământesc, imagini de la Polul Nord pentru
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea la Polul Nord identifica animalele ş
numerelor naturale de la 0 la 100 Resurse procedurale: plantele. Colectarea
explicaţia, conversaţia de date referitoare la
- Investigarea condiţiilor de viaţă de la Polul euristică, exerciţiul, condiţiile de viaţă de
Nord pentru a identifica animalele şi problematizarea, jocul la Polul Nord
plantele didactic, experimentul,
- Colectarea de date referitoare la condiţiile demonstraţia
de viaţă de la Polul Nord
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare
plantelor şi animalelor care trăiesc la Polul
AVAP Nord  Pictură - pensulație,
- Investigarea condiţiilor de viaţă ale colaj, amprentare
animalelor/plantelor de la Polul Nord pe
AVAP: 1.1; 1.2; baza vizionării unor scurte filme
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 - Colectarea de date referitoare la condiţiile
de viaţă de la Polul Nord
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animale şi plante Resurse materiale: hârtie
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea glasată/colorată/creponată,
condiţiilor de viaţă necesare plantelor şi foarfece, lipici, pensulă,
animalelor de la Polul Nord acuarele, bloc de desen
- Completarea unor tabele cu informaţii
despre animale şi mediile lor de viaţă Resurse procedurale: Evaluarea
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 conversaţia, explicaţia, comportamentului,
- Compunerea de probleme pe o tematică demonstraţia, analiza participării la

161
dată produselor activităţii activităţile propuse,
AVAP: Pictură – pensulație, colaj, amprentare (2 produselor activităţii
ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate
- Realizarea lucrării
- Exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
2. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea în forme variate a textelor din Lectura textului tipărit/digital, texte – suport, actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, imagini
3.3; 3.4; 4.1; citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Citirea corectă,
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
- Citirea selectivă în funcţie de anumite explicativă, explicaţia, cursivă. Citirea
criterii conversaţia, observaţia, expresivă.
- Completarea unor enunţuri cu informaţii metoda predicţiilor, explozia Formularea de
din text stelară enunţuri după
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu ilustraţii/cu cuvinte
cuvinte date date
- Transcrieri selective de
MEM cuvinte/enunţuri/fragmente
- Dictări/copieri
MEM: 1.5; 1.6; - Exprimarea unei păreri personale faţă de
3.1; 4.1; 4.2; cele citite Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2 tipărit/digital, globul Investigarea
pământesc, imagini de la condiţiilor de viaţă
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Polul Sud animalelor/plantelor
numerelor naturale de la 0 la 100 de la Polul Sud.
- Investigarea unui condiţiilor de viaţă de la
Polul Nord pentru a identifica animalele şi Resurse procedurale: Realizarea unor colaj
plantele explicaţia, conversaţia pentru evidenţierea
- Colectarea de date referitoare la condiţiile euristică, exerciţiul, condiţiilor de viaţă
de viaţă de la Polul Sud  Polul Sud problematizarea, jocul necesare plantelor şi
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare didactic animalelor de la Polu
plantelor şi animalelor care trăiesc la Polul Sud

162
Sud
- Investigarea condiţiilor de viaţă a
MM animalelor/plantelor de la Polul Sud pe baza
vizionării unor scurte filme
- Colectarea de date referitoare la condiţiile
de viaţă de la Polul Sud
MM: 1.2; 1.4; - Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
2.1; 2.4; 3.1; animale şi plante
3.4; 3.3 - Realizarea unor colaje pentru evidenţierea Resurse materiale: CD player,
condiţiilor de viaţă necesare plantelor şi înregistrări audio, jucării
animalelor de la Polul Sud muzicale confecţionate
- Completarea unor tabele cu informaţii Resurse procedurale:
despre animale şi mediile lor de viaţă explicaţia, demonstraţia,
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 exerciţiul, cântarea vocală
- Compunerea de probleme pe o tematică Evaluarea
dată comportamentului,
participării la
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. activităţile propuse
Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică
spontană. Pasul cadenţat. Marşul
- Interpretarea cântecelor însoţită de
dirijarea cu ambele braţe, urmând o
mişcare egală jos-sus;
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren (exemplu: În poiană***, Floarea
mea***)

 Cântarea vocală.
Ritmul. Sunetul
lung/scurt.
Marcarea
structurilor ritmice.
Improvizaţia ritmică
spontană. Pasul
cadenţat. Marşul
3. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Comunicarea prin Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; - Comunicarea pe teme de interes pentru dialog tipărit/digital, texte – suport actului citirii

163
curi 2.3; 2.4; 3.2; copii din manual, dicţionar
3.3; 3.4; 4.1; - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
4.2; 4.3 teme familiare explicativă, explicaţia, fluentă, conştientă,
- Utilizarea formulelor de început, conversaţia euristică, jocul de cursivă. Citirea
continuare, încheiere a unui dialog rol expresivă. Iniţierea
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme unor dialoguri pe
- Folosirea limbajului verbal şi nonverbal în diverse teme
vederea menţinerii atenţiei partenerului de
dialog
- Interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
MEM - Utilizarea formulelor de adresare, solicitare,
MEM: 1.5; 1.6; mulţumire  Împărţirea
3.1; 4.1; 4.2; numerelor, folosind Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2 scăderea repetată tipărit/digital Scăderea cardinalilor
de termeni egali Resurse procedurale: unor mulţimi care au
explicaţia, conversaţia acelaşi număr de
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea euristică, exerciţiul, elemente. Utilizarea
numerelor naturale de la 0 la 100 problematizarea, jocul în exerciţii a
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din didactic, demonstraţia terminologiei:
lumea animalelor şi a plantelor care trăiesc deîmpărţit,
la Polul Nord/Sud împărţitor, cât
- Aflarea unor diferenţe de termeni egali prin
rezolvarea unor probleme practice
- Scăderea cardinalilor unor mulţimi care au
acelaşi număr de elemente
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
4. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Comunicarea prin Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Joi 1.4; 2.1; 2.2; - Comunicarea pe teme de interes pentru dialog tipărit/digital, texte –suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; copii din manual
3.3; 3.4; 4.1; - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
4.2; 4.3 teme familiare explicativă, explicaţia, fluentă, conştientă,
- Utilizarea formulelor de început, conversaţia euristică, cursivă
continuare, încheiere a unui dialog procedee de citire activă, Citirea expresivă.

164
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme selectivă, conştientă, joc de Folosirea limbajului
- Folosirea limbajului verbal şi nonverbal în rol verbal şi nonverbal în
vederea menţinerii atenţiei partenerului de vederea menţinerii
MEM dialog  Împărţirea atenţiei partenerului
- Interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi numerelor, folosind de dialog
MEM: 1.5; 1.6; - Utilizarea formulelor de adresare, solicitare, scăderea repetată Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; mulţumire de termeni egali tipărit/digital, planşă cu tabla Utilizarea în exerciţii
5.1; 5.2 împărţirii a terminologiei:
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Resurse procedurale: deîmpărţit,
numerelor naturale de la 0 la 100 explicaţia, conversaţia împărţitor, cât.
euristică, exerciţiul,
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din problematizarea, jocul Rezolvarea de
lumea animalelor şi a plantelor care trăiesc didactic, demonstraţia probleme în care sun
la cei doi poli necesare operaţii de
DP - Aflarea unor diferenţe de termeni egali prin împărţire
rezolvarea unor probleme practice
DP: 1.1; 2.1.; - Scăderea cardinalilor unor mulţimi care au
2.2; 2.3; 3.1; acelaşi număr de elemente
3.2; 3.3 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei: Resurse materiale: manualul
deîmpărţit, împărţitor, cât  Învăţ organizat şi tipărit/digital, caietul elevului,
- Rezolvarea de probleme în care sunt mă pregătesc poveşti terapeutice
necesare operaţii de împărţire pentru viaţă. Cum Resurse procedurale:
- Compunerea de probleme cu tematică dată învăţ? explicaţia, conversaţia Evaluarea
euristică, povestirea, jocul de comportamentului,
DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă. rol participării la
Cum învăţ? activităţile propuse
- Identificarea instrumentelor folosite în
diverse situaţii de învăţare
- Identificarea condiţiilor optime de învăţare
- Realizarea unui colaj în care să prezinte
lucrurile despre care îi place să înveţe
5. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vineri 1.4; 2.1; 2.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de literar (lecţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; citire/lectură prin: lectură) din manual, cărţi din Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru biblioteca fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 copii clasei/şcolii/personală cursivă. Citirea
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura expresivă.

165
lectură al clasei, biblioteca şcolii explicativă, explicaţia, Prezentarea unor
- Prezentarea unor cărţi citite conversaţia euristică, cărţi citite
- Completarea unor fişe de lectură procedee de citire activă,
- Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care selectivă, conştientă,
MEM însoţesc textul exerciţiul, jocul didactic
- Completarea unor texte cu semnele de  Legătura dintre
MEM: 1.5; 1.6; punctuaţie lipsă înmulţire şi
3.1; 4.1; 4.2; - Transcrierea unor împărţire Efectuarea de
5.1; 5.2 cuvinte/enunţuri/fragmente Resurse materiale: manualul înmulţiri şi împărţiri
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea tipărit/digital, planşă cu tabla în concentrul 0 - 100
numerelor naturale de la 0 la 100 înmulţirii/împărţirii prin adunări şi scăde
Resurse procedurale: repetate
MM - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din explicaţia, conversaţia
lumea animalelor care trăiesc la cei doi poli  Cântarea vocală. euristică, exerciţiul,
MM: 1.2; 1.4; - Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în Ritmul. Sunetul problematizarea, jocul
2.1; 2.4; 3.1; concentrul 0 - 100 prin adunări şi scăderi lung/scurt. didactic
3.4; 3.3 repetate Marcarea
- Efectuarea probei înmulţirii/împărţirii structurilor ritmice.
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza Improvizaţia ritmică Resurse materiale: CD player,
operaţiilor de înmulţire spontană. Pasul înregistrări audio, jucării Evaluarea
cadenţat. Marşul muzicale confecţionate comportamentului,
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. Resurse procedurale: participării la
Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică explicaţia, demonstraţia, activităţile propuse
spontană. Pasul cadenţat. Marşul exerciţiul, cântarea vocală
- Interpretarea cântecelor însoţită de
dirijarea cu ambele braţe, urmând o
mişcare egală jos-sus;
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren (exemplu: În poiană***, Floarea
mea***)
6. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea în forme variate a textelor din Lectura textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, cursivă
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică, Citirea expresivă.
criterii procedee de citire activă, Formularea de

166
- Completarea unor enunţuri cu informaţii selectivă, conştientă enunţuri după
din text ilustraţii/cu cuvinte
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu date
cuvinte date
MEM - Exprimarea unei păreri peronale faţă de
personajele din text  Împărţirea la 2
MEM: 1.5; 1.6; - Formularea orală a mesajului/învăţăturii Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; desprinse din text tipărit/digital, planşă cu tabla Efectuarea exerciţiilo
5.1; 5.2 - Transcrieri selective de împărţirii de împărţire când
cuvinte/enunţuri/fragmente Resurse procedurale: împărţitorul este 2
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea explicaţia, conversaţia,
numerelor naturale de la 0 la 100 exerciţiul, problematizarea,
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din jocul didactic
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli
AVAP - Efectuarea de împărţiri la 2 în concentrul
0 - 100 prin scăderi repetate  Pictură - pensulație,
- Efectuarea probei împărţirii colaj, amprentare
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
AVAP: 1.1; 1.2; operaţiilor de înmulţire
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 - Efectuarea exerciţiilor de împărţire când Resurse materiale: hărtie
împărţitorul este 2 glasată/ colorată/creponată,
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei foarfece, lipici, pensulă,
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât acuarele, bloc de desen
- Rezolvarea de probleme în care sunt Resurse procedurale:
necesare operaţii de împărţire conversaţia euristică, Evaluarea
- Compunerea de probleme cu tematică dată explicaţia, demonstraţia, comportamentului,
analiza produselor activităţii participării la
AVAP: Pictură – pensulație, colaj, amprentare (2 activităţile propuse,
ore) produselor activităţii
- Numirea materialelor, instrumentelor şi
tehnicilor utilizate
- Realizarea lucrării
- Exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
7. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Repovestirea unor Resurse materiale: manualul Observarea calităţii

167
Marţi 1.4; 2.1; 2.2; - Repovestirea orală a celor citite pe baza întâmplări citite tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; unor întrebări ajutătoare din manual, imagini Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Redarea orală a unui fragment din text Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 - Repovestirea orală a unui text citit explicativă, explicaţia, cursivă. Citirea
MEM - Utilizarea unor conectori logici: la început, conversaţia euristică, expresivă.
după aceea, apoi, în final procedee de citire activă, Repovestirea orală a
MEM: 1.5; 1.6;  Împărţirea la 3 selectivă, conştientă unui text citit
3.1; 4.1; 4.2;
5.1; 5.2 MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Resurse materiale: manualul
numerelor naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, planşă cu tabla
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din împărţirii Efectuarea exerciţiilo
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli Resurse procedurale: de împărţire când
MM - Efectuarea de împărţiri la 3 în concentrul explicaţia, conversaţia împărţitorul este 3
0 - 100 euristică, exerciţiul,
- Efectuarea probei împărţirii  Cântarea vocală. problematizarea, jocul
MM: 1.2; 1.4; - Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza Ritmul. Sunetul didactic, observarea directă
2.1; 2.4; 3.1; operaţiilor de înmulţire lung/scurt.
3.4; 3.3 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei Marcarea
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât structurilor ritmice.
- Rezolvarea de probleme în care sunt Improvizaţia ritmică Resurse materiale: CD player,
necesare operaţii de împărţire spontană. Pasul înregistrări audio, jucării
- Compunerea de probleme cu tematică dată cadenţat. Marşul muzicale confecţionate
Resurse procedurale:
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică exerciţiul, cântarea vocală comportamentului,
spontană. Pasul cadenţat. Marşul participării la
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a activităţile propuse
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
tempoului; asocierea acestora cu mişcări
sugestive ale braţelor
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
înălţimi diferite
8. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Repovestirea unor Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; - Repovestirea orală a celor citite pe baza întâmplări citite tipărit/digital, texte –suport actului citirii
curi 2.3; 2.4; 3.2; unor întrebări ajutătoare din manual Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Redarea orală a unui fragment din text Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,

168
4.2; 4.3 - Repovestirea orală a unui text citit explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
- Utilizarea unor conectori logici: la început, conversaţia euristică, Repovestirea orală a
MEM după aceea, apoi, în final  Proba înmulţirii şi a procedee de citire activă, unui text citit
- Dramatizarea unei scene din textul citit împărţirii selectivă, conştientă,
MEM: 1.5; 1.6; povestirea
3.1; 4.1; 4.2; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2 numerelor naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, planşă cu tabla
înmulţirii/împărţirii Efectuarea probei
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din Resurse procedurale: înmulţirii şi a
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli explicaţia, conversaţia împărţirii
- Efectuarea de împărţiri în concentrul 0 - 100 euristică, exerciţiul,
prin scăderi repetate problematizarea, jocul
- Efectuarea probei înmulţirii şi a împărţirii didactic
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
9. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Copieri. Transcrieri. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Joi 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea în forme variate a textelor din Dictări tipărit/digital, texte – suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual, texte model Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea scrise de copii, caietul elevului fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă Resurse procedurale: lectura cursivă
- Copierea unor texte scurte, exersând explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
aşezarea în spaţiul paginii conversaţia euristică, Copierea unor texte
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri procedee de citire activă, scurte, exersând
- Autocorectarea selectivă, conştientă aşezarea in spaţiul
literelor/silabelor/cuvintelor scrise paginii
- Folosirea corectă a convecţiilor limbajului
MEM scris (utilizarea semnelor de punctuaţie)
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de
MEM: 1.5; 1.6; scriere corectă Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; - Prezentarea unor teme de casă/lucrări tipărit/digital, planşă cu tabla
5.1; 5.2 personale împărţirii
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Resurse procedurale:

169
numerelor naturale de la 0 la 100  Împărţirea la 4 explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din problematizarea, jocul
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli didactic, demonstraţia
- Efectuarea de împărţiri la 4 în concentrul Efectuarea de
DP - 0 - 100 împărţiri la 4 în
- Efectuarea probei împărţirii concentrul 0 - 100
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
DP: 1.1; 2.1; 2.2; operaţiilor de înmulţire
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei Resurse materiale: manualul
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât tipărit/digital, caietul elevului,
- Rezolvarea de probleme în care sunt  Învăţ organizat şi poveşti terapeutice
necesare operaţii de împărţire mă pregătesc Resurse procedurale:
- Compunerea de probleme cu tematică dată pentru viaţă. Stilul explicaţia, conversaţia
meu de învăţare euristică, povestirea, jocul de
rol
DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă.
Stilul meu de învăţare
- Identificarea motivelor care susţin învăţarea
- Completarea chestionarului de opinie
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri Evaluarea
comportamentului,
participării la
activităţile propuse
10. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vineri 1.4; 2.1; 2.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de narativ (oră de tipărit/digital, texte –suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; citire/lectură prin: lectură) din manual, cărti pentru copii Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 copii Resurse procedurale: lectura cursivă. Citirea
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, expresivă. Căutarea
lectură al clasei, biblioteca şcolii conversaţia euristică, unor cărţi indicate la
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică procedee de citire activă, colţul de lectură al
inspirată din frumuseţile naturii selectivă, conştientă, clasei, biblioteca
- Prezentarea unor cărţi citite exerciţiul şcolii
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei
MEM al unor texte citite
MEM: 1.5; 1.6; - Completarea unor fişe de lectură/ a

170
3.1; 4.1; 4.2; jurnalului de lectură  Împărţirea la 5 Resurse materiale: manualul Efectuarea de
5.1; 5.2 tipărit/digital, planşă cu tabla împărţiri la 5 în
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea împărţirii concentrul 0 - 100
numerelor naturale de la 0 la 100 Resurse procedurale:
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din explicaţia, conversaţia
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli euristică, exerciţiul,
- Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul problematizarea, jocul
0 - 100 didactic, demonstraţia
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
MM - Compunerea de probleme cu tematică dată
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
MM: 1.2; 1.4; lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli
2.1; 2.4; 3.1; - Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul
3.4; 3.3 0 - 100
- Efectuarea probei împărţirii Resurse materiale: CD player,
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza înregistrări audio, jucării
operaţiilor de înmulţire muzicale confecţionate
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei: Resurse procedurale:
deîmpărţit, împărţitor, cât explicaţia, demonstraţia,
- Rezolvarea de probleme în care sunt exerciţiul, cântarea vocală
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată  Cântarea vocală.
Ritmul. Sunetul
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. lung/scurt.
Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică Marcarea Evaluarea
spontană. Pasul cadenţat. Marşul structurilor ritmice. comportamentului,
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Improvizaţia ritmică participării la
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a spontană. Pasul activităţile propuse
tempoului; asocierea acestora cu mişcări cadenţat. Marşul
sugestive ale braţelor
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de

171
înălţimi diferite

11. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea în forme variate a textelor din textului tipărit/digital, texte –suport actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, din manual, culegeri de poezii Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, cursivă. Citirea
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică, expresivă. Recitarea
criterii (exmplu: strofe, versuri) procedee de citire activă, unor poezii
- Recitarea unor poezii selectivă, conştientă
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor
poezii scurte
MEM - Completarea unor enunţuri cu informaţii
din text  Ordinea efectuării
MEM: 1.5; 1.6; - Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu operaţiilor
3.1; 4.1; 4.2; cuvinte date Resurse materiale: manualul Efectuarea de
5.1; 5.2 - Transcrieri selective de versuri/strofe tipărit/digital, planşă cu tabla înmulţiri/împărţiri în
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea împărţirii/îmnulţirii concentrul 0 - 100.
numerelor naturale de la 0 la 100 Resurse procedurale: Efectuarea de
AVAP - Efectuarea de înmulţiri/împărţiri în explicaţia, conversaţia exerciţii cu operaţii
concentrul 0 - 100  Confecții și jucării - euristică, exerciţiul, de diferite ordine
AVAP: 1.1; 1.2; - Efectuarea de exerciţii cu operaţii de Obiecte decorative problematizarea, jocul
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 diferite ordine și de îmbrăcăminte didactic
- Utilizarea terminologiei matematice în pentru păpuși
rezolvarea exerciţiilor şi problemelor
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/ împărţire Resurse materiale: hărtie Evaluarea
AVAP: Confecții și jucării - Obiecte decorative și de glasată/ colorată/creponată, comportamentului,
îmbrăcăminte pentru păpuși (2 ore) foarfece, lipici, bucăţi de participării la
- Numirea materialelor, instrumentelor şi material activităţile propuse,
tehnicilor utilizate Resurse procedurale: produselor activităţii
- Identificarea mai multor texturi, a formelor conversaţia, explicaţia,
în mişcare, a formelor ce au suferit demonstraţia, analiza
deformări minore, etc. produselor activităţii
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)

172
- Realizarea obiectelor decorative
12. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 1.4; 2.1; 2.2; - Citirea în forme variate a textelor din textului tipărit/digital, cărţi de poezii actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea explicativă, explicaţia, fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă conversaţia euristică, cursivă. Citirea
- Citirea selectivă în funcţie de anumite procedee de citire activă, expresivă.
criterii (exemplu: strofe, versuri) selectivă, conştientă, Memorarea din
- Recitarea unor poezii descrierea proprie iniţiativă a
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor unor poezii scurte
poezii scurte
MEM - Completarea unor enunţuri cu informaţii
din text  Împărţirea la 6, 7
MEM: 1.5; 1.6; - Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; cuvinte date tipărit/digital, planşă cu tabla Efectuarea de
5.1; 5.2 - Transcrieri selective de versuri/strofe împărţirii împărţiri la 6, 7 în
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Resurse procedurale: concentrul 0 - 100
numerelor naturale de la 0 la 100 explicaţia, conversaţia,
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din exerciţiul, problematizarea,
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli jocul didactic
MM - Efectuarea de împărţiri la 6, 7 în concentrul
0 - 100  Cântarea vocală.
- Efectuarea probei împărţirii Ritmul. Sunetul
MM: 1.2; 1.4; - Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza lung/scurt.
2.1; 2.4; 3.1; operaţiilor de înmulţire Marcarea
3.4; 3.3 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei structurilor ritmice. Resurse materiale: CD player,
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât Improvizaţia ritmică înregistrări audio, jucării
- Rezolvarea de probleme în care sunt spontană. Pasul muzicale confecţionate
necesare operaţii de împărţire cadenţat. Marşul Resurse procedurale:
- Compunerea de probleme cu tematică dată explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.
Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică
spontană. Pasul cadenţat. Marşul Evaluarea
- Interpretarea cântecelor însoţită de comportamentului,
dirijarea cu ambele braţe, urmând o participării la
mişcare egală jos-sus; activităţile propuse

173
- Joc pentru diferenţierea în cântecele simple
a duratelor şi a înălţimilor sunetelor
muzicale (jetoane – ca simboluri
convenţionale de structurare a melodiilor
simple)
- G.Enescu: Impresii din copilărie
13. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Felicitarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; - Confecţionarea unor felicitări pentru tipărit/digital, felicitări actului citirii
curi 2.3; 2.4; 3.2; diverse ocazii Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Respectarea convenţiilor limbajului scris: explicativă, explicaţia, fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 scrierea cu majusculă, alineat, folosirea conversaţia euristică, cursivă, expresivă.
semnelor de punctuaţie procedee de citire activă, Exprimarea în scris a
MEM - Exprimarea în scris a unor păreri şi impresii  Împărţirea la 8, 9, selectivă, conştientă, unor păreri şi impres
despre anumite evenimente 10. Folosirea demostraţia despre anumite
MEM: 1.5; 1.6; parantezelor evenimente
3.1; 4.1; 4.2; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2 numerelor naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, planşă cu tabla
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din împărţirii/îmnulţirii Efectuarea de
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli Resurse procedurale: împărţiri la 8, 9, 10
- Efectuarea de împărţiri la 8, 9, 10 în explicaţia, conversaţia în concentrul 0 - 100
concentrul 0 - 100 euristică, exerciţiul,
- Rezolvarea de exerciţii cu paranteze, problematizarea, jocul
respectând semnificaţia acestora didactic
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
14. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Felicitarea Resurse materiale: fişe de Observarea calităţii
Joi 1.4; 2.1; 2.2; - Confecţionarea unor felicitări cu diverse evaluare actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; ocazii Resurse procedurale: Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Respectarea convenţiilor limbajului scris: conversaţia, explicaţia, fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 scrierea cu majusculă, alineat, folosirea exerciţiul, autoevaluarea cursivă. Citirea
semnelor de punctuaţie expresivă.

174
MEM - Exprimarea în scris a unor păreri şi impresii Confecţioanarea
despre anumite evenimente  Cazuri speciale de Resurse materiale: manualul unor felicitări cu
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea împărţire tipărit/digital, imagini, film diverse ocazii
3.1; 4.1; 4.2; numerelor naturale de la 0 la 100 documentar Rezolvarea de
5.1; 5.2 - Efectuarea de împărţiri în concentrul Resurse procedurale: exerciţii cu paranteze
0 - 100 prin scădere repetată explicaţia, conversaţia
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei euristică, exerciţiul,
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât, de problematizarea, jocul
atâtea ori mai mare didactic
- Rezolvarea de exerciţii cu paranteze
- Exersarea tablei împărţirii
- Compunerea de probleme cu împărţiri
DP: 1.1; 2.1; 2.2; - Jocuri cu operaţii de împărţire , rebusuri Resurse materiale: manualul
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 matematice tipărit/digital, caietul elevului,
DP - Completarea unor tabele poveşti terapeutice
Resurse procedurale: Evaluarea
DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă. explicaţia, conversaţia, comportamentului,
Cum folosesc timpul?  Învăţ organizat şi povestirea, jocul de rol participării la
- Alcătuirea unui program de petrecere a mă pregătesc activităţile propuse
timpului liber pentru viaţă. Cum
- Realizarea unui poster pe tema „Cum folosesc timpul?
învăţăm?“
- Participarea la jocul „Toboşarul clasei“
15. CLR CLR: 1.1; 1.2, 1. CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vineri 4, 2.1; 2.2; 2.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, culegeri de actului citirii
2.4; 3.2, 3.3, citire/lectură prin: poezii Citirea corectă,
3.4; 4.1, 4. 2, - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
4.3 copii explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, Completarea
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă, jurnalului de lectură
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică selectivă, conştientă
inspirată din frumuseţile naturii
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
MEM poezii pentru copii
MEM:, 1.5, 1. 6; - Prezentarea unor poezii citite
3.1; 4.1; 4.2; - Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei Resurse materiale: manualul Împărţirea întregului
5.1, 5.2 al unor poezii citite tipărit/digital, diverse obiecte în părţi egale.

175
- Completarea unor fişe de lectură care pot fi împărţite în părţi Scrierea/citirea
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea egale, planşe, desene, scheme fracţilor
numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii Resurse procedurale:
- Împărţirea întregului în părţi egale explicaţia, conversaţia,
MM - Scrierea/citirea fracţilor  Fracţii. Întregul şi exerciţiul, problematizarea,
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului fracţia. jocul didactic, demostraţie,
MM: 1.2; 1.4; dintr-o fracţie Jumătatea/doimea observaţia directă
2.1; 2.4; 3.1; - Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul
3.4; 3.3 desenelor
- Identificarea jumătăţii/doimii folosind Resurse materiale: CD player,
împărţirea la 2 înregistrări audio, jucării Evaluarea
- Asocierea jumătăţii şi întregului cu desenele muzicale confecţionate comportamentului,
corespunzătoare Resurse procedurale: participării la
explicaţia, demonstraţia, activităţile propuse
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. exerciţiul, cântarea vocală
Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică
spontană. Pasul cadenţat. Marşul
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
- Selectarea şi organizarea unor sunete  Cântarea vocală.
pentru crearea unei idei muzicale proprii; Ritmul. Sunetul
- Gruparea unor mişcări sau sunete, astfel lung/scurt.
încât să genereze un dans liber pe linii Marcarea
melodice proprii, simple structurilor ritmice.
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi Improvizaţia ritmică
aprecierea lor spontană. Pasul
cadenţat. Marşul
16. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea imaginativă Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Luni 1.4; 2.1; 2.2; - Alcătuirea unor scurte povestiri pe baza pe baza unui suport tipărit/digital, benzi desenate actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; unei benzi desenate vizual (banda Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Compunerea de replici pentru secvenţele desenată) explicativă, explicaţia, fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 dintr-o bandă desenată conversaţia euristică, cursivă,expresivă.
MEM - Ilustrarea unui text audiat/citit printr-o procedee de citire activă, Alcătuirea unor
bandă desenată selectivă, conştientă scurte povestiri pe
 Fracţii. baza unei benzi
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea Sfertul/pătrimea Resurse materiale: manualul desenate
MEM: 1.5, 1. 6; numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii tipărit/digital, diverse obiecte Scrierea/citirea
3.1; 4.1; 4.2; - Împărţirea întregului în părţi egale care pot fi împărţite în părţi fracţilor.

176
5.1; 5.2 - Scrierea/citirea fracţilor egale, planşe, desene, scheme Recunoaşterea
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului Resurse procedurale: numitorului/
AVAP dintr-o fracţie explicaţia, conversaţia numărătorului dintr-
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul euristică, exerciţiul, fracţie
desenelor  Confecții și jucării - problematizarea, jocul
- Identificarea sfertului/pătrimii, folosind Obiecte decorative didactic, demonstraţie,
împărţirea la 4 și de îmbrăcăminte observaţia directă
AVAP: 1.1; 1.2; - Asocierea sfertului şi întregului cu desenele pentru păpuși
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 corespunzătoare
Resurse materiale: hărtie
AVAP: Confecții și jucării - Obiecte decorative și de glasată/ colorată/creponată, Evaluarea
îmbrăcăminte pentru păpuși (2 ore) foarfece, lipici, bucăţi de comportamentului,
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi material participării la
obiecte confecţionate Resurse procedurale: activităţile propuse,
- Exersarea utilizării corecte a conversaţia, explicaţia, produselor activităţii
instrumentelor de lucru demonstraţia, analiza
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a produselor activităţii
instrumentelor şi materialelor de lucru
17. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea imaginativă Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Marţi 1.4; 2.1; 2.2; - Alcătuirea unor scurte povestiri pe baza pe baza unui suport tipărit/digital, benzi desenate actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; unei benzi desenate vizual (banda Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Crearea de replici pentru secvenţele dintr-o desenată) explicativă, explicaţia, fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 bandă desenată conversaţia euristică, cursivă. Citirea
- Ilustrarea unui text audiat/citit printr-o procedee de citire activă, expresivă. Crearea d
bandă desenată selectivă, conştientă replici pentru
MEM secvenţele dintr-o
MEM:, 1.5, 1. 6; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea  Compararea Resurse materiale: manualul bandă desenată
3.1; 4.1; 4.2; numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii fracţiilor. Fracţii tipărit/digital, diverse obiecte
5.1, 5.2 - Împărţirea întregului în părţi egale echivalente care pot fi împărţite în părţi
- Scrierea/citirea fracţilor egale, planşe, desene, scheme
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului Resurse procedurale: Compararea fracţiilo
dintr-o fracţie explicaţia, conversaţia cu ajutorul desenelo
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul euristică, exerciţiul,
desenelor problematizarea, jocul
- Identificarea jumătăţii/sfertului didactic, demostraţie,
MM - Asocierea sfertului şi întregului cu desenele  Cântarea vocală. observaţia directă
MM: 1.2; 1.4; corespunzătoare Ritmul. Sunetul

177
2.1; 2.4; 3.1; - Compararea fracţiilor cu ajutorul desenelor lung/scurt.
3.4; 3.3 - Reprezentarea fracţiilor echivalente pe Marcarea Resurse materiale: CD player,
desene structurilor ritmice. înregistrări audio, jucării
Improvizaţia ritmică muzicale confecţionate
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. spontană. Pasul Resurse procedurale:
Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică cadenţat. Marşul explicaţia, demonstraţia,
spontană. Pasul cadenţat. Marşul exerciţiul, cântarea vocală
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând Evaluarea
onomatopeele din cântecele învăţate, comportamentului,
sugestive pentru anumite elemente de participării la
limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime) activităţile propuse
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru
fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor
după mişcarea caracteristică
- Marşul – pas egal pe muzică
- Joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau
tempo
- Desenarea unui personaj din cântec -
Exemplu: cântecul „Leneşul”, de
Al.Hrisanide, cântecul „Azi Grivei e
mânios”,de L.Comes
18. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore) Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Mier- 1.4; 2.1; 2.2; - Iniţierea unor dialoguri pe teme familiale  Recapitulare tipărit/digital, fişe de lucru, actului citirii
curi 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din culegeri de exerciţii Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Resurse procedurale: lectura fluentă, conştientă,
4.2; 4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
ştafetă, citirea expresivă conversaţia euristică, Rezolvatrea fişelor d
- Citirea selectivă în funcţie de anumite procedee de citire activă, lucru
criterii (exemplu: strofe, versuri): selectivă, conştientă
- Redactarea unor felicitări cu diferite ocazii
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
MEM - Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greşit
MEM: 1.5; 1.6; - Alcătuirea unor texte după suport vizual Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; (banda desenată) tipărit/digital, desene, Recunoaşterea în

178
5.1; 5.2 scheme, imagini din deşert desene/imagini a
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea deşertului.
numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii  Deşertul Resurse procedurale: Rezolvarea de
- Recunoaşterea în desene/imagini a explicaţia, conversaţia, înmulţiri/împărţiri în
deşertului exerciţiul, problematizarea, concentrul 0 - 100
- Formularea de răspunsuri la întrebări legate jocul didactic, demonstraţie,
de acest mediu de viaţă şi la observaţia directă
plantele/animalele care trăiesc acolo
- Descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea
vieţuitoarelor care trăiesc în deşert
- Utilizarea în rezolvarea exerciţiilor a
terminologiei matematice
- Rezolvarea de înmulţiri/împărţiri în
concentrul 0 - 100
- Efectuarea de exerciţii care presupun
efectuarea de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu
înmulţiri/împărţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/împărţire
- Completarea unor tabele
19. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: fişe de Completarea fişelor
Joi 1.4; 2.1; 2.2;  Evaluare  Evaluare evaluare de evaluare
2.3; 2.4; 3.2; Resurse procedurale:
3.3; 3.4; 4.1; conversaţia euristică,
4.2; 4.3 MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea explicaţia, exerciţiul,
MEM numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii autoevaluarea
MEM: 1.5; 1.6; - Recunoaşterea în desene/imagini a
3.1; 4.1; 4.2; deşertului Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2 - Formularea de răspunsuri la întrebări legate  Recapitulare tipărit/digital, culegeri de Rezolvarea
de acest mediu de viaţă şi la exerciţii şi probleme exerciţiilor şi
plantele/animalele care trăiesc acolo Resurse procedurale: problemelor propuse
- Descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea explicaţia, conversaţia
vieţuitoarelor care trăiesc în deşert euristică, exerciţiul,
- Utilizarea în rezolvarea exerciţiilor a problematizarea, jocul
terminologiei matematice didactic, demonstraţie,
- Rezolvarea de înmulţiri/împărţiri în observaţia directă
concentrul 0 - 100

179
- Efectuarea de exerciţii care presupun Evaluarea
DP efectuarea de operaţii de diferite ordine comportamentului,
- Compunerea de probleme cu  Învăţ organizat şi participării la
DP: 1.1; 2.1.; înmulţiri/împărţiri mă pregătesc activităţile propuse,
2.2; 2.3; 3.1; - Jocuri cu operaţii de înmulţire/împărţire pentru viaţă. produselor activităţii
3.2; 3.3 - Completarea unor tabele Învăţăm unii de la Resurse materiale: manualul
- Ghicitori matematice alţii tipărit/digital, caietul elevului,
poveşti terapeutice
DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă. Resurse procedurale:
Învăţăm unii de la alţii explicaţia, conversaţia,
- Crearea unei poveşti după imaginile date povestirea, jocul de rol
- Identificarea învăţăturii pentru fiecare
situaţie dată
- Realizarea unui colaj pe tema îmbunătăţirii
condiţiilor de învăţare în şcoală
20. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
Vineri 1.4; 2.1; 2.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de  Lectura textului liric tipărit/digital, culegeri de actului citirii. Citirea
2.3; 2.4; 3.2; citire/lectură prin: (lecţie de lectură) exerciţii corectă, fluentă,
3.3; 3.4; 4.1; - Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura conştientă, cursivă
4.2; 4.3 copii explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, Completarea fişelor
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă, de lectură
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică selectivă, conştientă
inspirată din frumuseţile naturii
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
MEM poezii pentru copii  Evaluare
MEM: 1.5; 1.6; - Prezentarea unor poezii citite
3.1; 4.1; 4.2; - Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei Completarea fişelor
5.1; 5.2 al unor poezii citite Resurse materiale: fişe de de evaluare
MM - Completrea unor fişe de lectură/ a  Cântarea vocală. evaluare
jurnalului de lectură Ritmul. Sunetul Resurse procedurale:
MM: 1.2; 1.4; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărțirea lung/scurt. conversaţia euristică,
2.1; 2.4; 3.1; numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii Marcarea explicaţia, exerciţiul,
3.4; 3.3  Evaluare structurilor ritmice. autoevaluarea
Improvizaţia ritmică Evaluarea
spontană. Pasul Resurse materiale: CD player, comportamentului,
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. cadenţat. Marşul înregistrări audio, jucării participării la

180
Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică muzicale confecţionate activităţile propuse
spontană. Pasul cadenţat. Marşul Resurse procedurale:
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând explicaţia, demonstraţia,
onomatopeele din cântecele învăţate, exerciţiul, cântarea vocală
sugestive pentru anumite elemente de
limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime)
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru
fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor
după mişcarea caracteristică

Unitatea de învăţare a IX-a : Universul copilăriei!


Perioada: S24-S26 (3 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Grupurile de litere ce, ci Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.3 (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile din manual Citirea corectă
de litere ce, ci) Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
- Completarea unor cuvinte care conţin explicativă, explicaţia, cursivă, expre
grupurile de litere ce, ci conversaţia euristică , Formularea d
- Identificarea cuvintelor scrise corect procedee de citire activă, enunţuri după
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele selectivă, conştientă, metoda ilustraţii/cu cu
potrivite predicţiilor, povestirea date
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
grupurile de litere ce, ci
MEM - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date  Cum să mă menţin
MEM: 3.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date sănătos
4.1; 4.2; 5.1; - Identificarea unor forme de plural ale unor
6.1; 6.4 substantive la singular Resurse materiale: manualul Identificarea
- Dictări, transcrieri, copieri tipărit/digital regulilor de ig
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de Resurse procedurale: personală.
scriere corectă explicaţia, conversaţia, Stabilirea valo
exerciţiul, problematizarea, adevăr a unor
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură jocul didactic, experimentul, propoziţii des

181
AVAP - Identificarea regulilor de igienă personală demonstraţia regulile de igi
AVAP:1.1; 1.2, - Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziţii  Pictură – compoziție
1.3; 2.1, 2.5, despre regulie de igienă liberă
2.6 - Completarea unor texte lacunare despre
normele de igienă personală
- Investigarea unor norme de igienă personală
pe baza unor imagini/scurte povestiri/scurte Resurse materiale: pensulă,
filme acuarele, bloc de desen
- Investigarea efectelor nerespectării normelor Resurse procedurale:
de igienă conversaţia, explicaţia,
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o demonstraţia, analiza
tematică dată produselor activităţii Evaluarea
comportamen
AVAP: Pictură – compoziție liberă (2 ore) a participării l
- Numirea materialelor, instrumentelor şi activităţile
tehnicilor utilizate propuse, a
- Gruparea unor instrumente şi materiale în produselor
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la activităţii
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri
de artă, în fotografii sau în sculptură
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii
- Realizarea lucrării
2. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Grupurile de litere ce,ci Resurse materiale: manualul Observarea ca
Marţi 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii tipărit/digital, texte –suport , actului citirii.
4.3 (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile imagini Citirea corectă
de litere ce, ci) Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
- Completarea unor cuvinte care conţin explicativă, explicaţia, cursivă. Citire
grupurile de litere ce, ci conversaţia euristică, expresivă.
- Identificarea cuvintelor scrise corect observaţia, metoda Transcrieri
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele predicţiilor, explozia stelară selective de
potrivite cuvinte/enun
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise fragmente
greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin

182
grupurile de litere ce, ci
MEM - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
MEM: 3.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
4.1; 4.2; 5.1; - Identificarea unor forme de plural ale unor Resurse materiale: manualul
6.1; 6.4 substantive la singular tipărit/digital, enciclopedii , Completarea
- Dictări, transcrieri, copieri reviste texte lacunare
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de Resurse procedurale: despre norme
scriere corectă explicaţia, conversaţia igienă person
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură euristică, exerciţiul, Investigarea
MM - Recunoaşterea alimentelor ce trebuie problematizarea, jocul norme de
consumate în cadrul unei alimentaţii didactic personală
MM: 1.2; 1.4; sănătoase
2.1; 2.2; 3.1; - Analiza piramidei alimentelor şi identificarea  O alimentaţie sănătoasă
3.2 principalelor grupe de alimente care trebuie
consumate
- Investigarea efectelor unei alimentaţii Resurse materiale: CD player,
nesănătoase prin intermediul unor înregistrări audio, jucării Evaluarea
imagini/filme muzicale confecţionate comportamen
- Alcătuirea topului celor mai sănătoase Resurse procedurale: a participării l
alimente explicaţia, demonstraţia, activităţile pro
exerciţiul, cântarea vocală
MM: Cântarea vocală. Dansul
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime)
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare  Cântarea vocală. Dansul
cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică
- Marşul – pas egal pe muzică

3. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore) Resurse materiale: manualul Observarea ca
Mier- 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
curi 4.3 (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile  Grupurile de litere ge, gi din manual, caietul elevului Citirea corectă
de litere ge, gi) Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
- Completarea unor cuvinte care conţin explicativă, explicaţia, cursivă

183
grupurile de litere ge, gi conversaţia euristică, jocul de Citirea expres
- Identificarea cuvintelor scrise corect rol Completarea
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele enunţuri cu
potrivite cuvintele potr
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise Rescrierea co
greşit a unor propoz
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin scrise greşit
grupurile de litere ge, gi
MEM MEM: 3.1; - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
4.1; 4.2; 5.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
6.1; 6.4 - Identificarea unor forme de plural ale unor  Măsurarea lungimii. Resurse materiale: manualul
substantive la singular Metrul tipărit/digital, imagine
- Dictări, transcrieri, copieri piramida alimentelor, articole
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de din reviste de sănătate
scriere corectă Resurse procedurale: Recunoaştere
explicaţia, conversaţia alimentelor ce
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură euristică, exerciţiul, trebuie consu
- Compararea lungimii unor obiecte problematizarea, jocul în cadrul unei
- Identificarea instrumentelor de măsurare a didactic, demonstraţia alimentaţii
lungimii sănătoase. An
- Măsurarea unor dimensiuni, folosind piramidei
instrumentele de măsură potrivite alimentelor şi
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării identificarea
lungimii obiectelor principalelor g
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun de alimente c
măsurători trebuie consu
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată
4. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Forme ale Resurse materiale: manualul Observarea ca
Joi 2.1; 3.2; 4.2; - Relatarea, în succesiune logică, a unor discursului oral. tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.3 întâmplări trăite sau observate Povestirea orală a din manual, fişe de lucru Citirea corectă
- Precizarea evenimentelor folosind expresiile: unor întâmplări Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
la început, mai întâi, prima dată, apoi, după trăite sau observate explicativă, explicaţia, cursivă
aceea, până la urmă conversaţia euristică, Citirea expres
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri procedee de citire activă, Scrierea corec
MEM referitoare la întamplările povestite selectivă, conştientă, cuvintelor car
MEM: 3.1; demonstraţia conţin grupur

184
4.1; 4.2; 5.1;  Măsurarea lungimii. litere ce, ci
6.1; 6.4 MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Metrul şi centimetrul
Resurse materiale: manualul
- Compararea lungimii unor obiecte tipărit/digital, instrumente de Identificarea
- Identificarea instrumentelor de măsurare a măsurat lungimea instrumentelo
lungimii Resurse procedurale: măsurare a
- Măsurarea unor dimensiuni, folosind explicaţia, conversaţia lungimii.
DP instrumentele de măsură potrivite euristică, exerciţiul, Măsurarea un
DP: 1.1; 2.1; - Ordonarea unor obiecte pe baza comparării problematizarea, jocul dimensiuni,
2.2; 2.3; 3.1; lungimii obiectelor didactic, demonstraţia folosind
3.2; 3.3 - Rezolvarea de probleme practice ce presupun  Şcoala de ieri, şcoala instrumentele
măsurători de azi. Abilităţi şi măsură potriv
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o atitudini de învăţare Resurse materiale: manualul
tematică dată tipărit/digital, caietul elevului,
poveşti terapeutice
Resurse procedurale:
DP: Şcoala de ieri, şcoala de azi. Abilităţi şi atitudini explicaţia, conversaţia
de învăţare euristică, povestirea, jocul de
- Realizarea unui interviu cu unul dintre părinţi rol Evaluarea
- Realizarea unui proiect cu titlul „Cum învăţau comportamen
bunicii noştri?“ a participării l
- Realizarea unei pagini de revistă despre activităţile pro
condiţiile de învăţare din şcoală
5. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea ca
Vineri 2.1; 3.2; 4.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de literar (oră de tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.3 citire/lectură prin: lectură) din manual, cărţi pentru copii Citirea corectă
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, cursivă
lectură al clasei, biblioteca şcolii conversaţia euristică, Citirea expres
- Prezentarea unor cărţi citite procedee de citire activă, Completarea
- Completarea unor fişe de lectură selectivă, conştientă, jurnalului de
- Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care exerciţiul, jocul didactic lectură
însoţesc textul
MEM - Completarea unor texte cu semnele de  Măsurarea lungimii.
MEM: 3.1; punctuaţie lipsă Milimetrul
4.1; 4.2; 5.1; - Transcrierea unor
6.1; 6.4 cuvinte/enunţuri/fragmente Resurse materiale: manualul

185
tipărit/digital, instrumente de
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură măsurat lungimea
- Compararea lungimii unor obiecte Realizarea un
- Identificarea instrumentelor de măsurare a Resurse procedurale: măsurări. Apr
lungimii explicaţia, conversaţia verbale
- Măsurarea unor dimensiuni, folosind euristică, exerciţiul,
MM instrumentele de măsură potrivite problematizarea, jocul
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării  Cântarea vocală. Dansul didactic
MM: 1.2; 1.4; lungimii obiectelor
2.1; 2.2; 3.1; - Ordonarea în tabel a rezultatelor
3.2 măsurătorilor efectuate
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun
măsurători Resurse materiale: CD player,
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o înregistrări audio, jucării Evaluarea
tematică dată muzicale confecţionate comportamen
Resurse procedurale: a participării l
explicaţia, demonstraţia, activităţile pro
MM: Cântarea vocală. Dansul exerciţiul, cântarea vocală
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime)
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică
- Marşul – pas egal pe muzică
6. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Grupurile de litere che, Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii chi tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.3 (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile din manual Citirea corectă
de litere che, chi) Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
- Completarea unor cuvinte care conţin explicativă, explicaţia, cursivă, expre
grupurile de litere che, chi conversaţia euristică, Completarea
- Identificarea cuvintelor scrise corect procedee de citire activă, enunţuri cu
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele selectivă, conştientă, lectura informaţii din
potrivite independentă
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise

186
greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
MEM grupurile de litere che, chi
MEM: 3.1; - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date  Măsurarea capacităţii.
4.1; 4.2; 5.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date Litrul şi mililitrul
6.1; 6.4 - Identificarea unor forme de plural ale unor
substantive la singular Resurse materiale: manualul Compararea
- Dictări, transcrieri, copieri tipărit/digital, instrumente de lungimii unor
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de măsurat lungimea obiecte.
scriere corectă Resurse procedurale: Rezolvarea de
AVAP explicaţia, conversaţia, probleme pra
AVAP: 1.1; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură  Pictură – compoziție exerciţiul, problematizarea, ce presupun
1.2; 1.3; 2.1; - Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale liberă jocul didactic măsurători
2.2; 2.6 pentru măsurarea capacităţii unor vase
- Identificarea instrumentelor de măsură
potrivite pentru efectuarea unor măsurători Resurse materiale: pensulă,
- Măsurarea capacităţii unor vase acuarele, bloc de desen
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în Resurse procedurale:
urma măsurării capacităţii unor vase conversaţia euristică, Evaluarea
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată explicaţia, demonstraţia, comportamen
analiza produselor activităţii a participării l
activităţile
AVAP: Pictură – compoziție liberă (2 ore) propuse, a
- Numirea materialelor, instrumentelor şi produselor
tehnicilor utilizate activităţii
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri
de artă, în fotografii sau în sculptură
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii
- Realizarea lucrării
7. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Grupurile de litere che, Resurse materiale: manualul Observarea ca
Marţi 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii chi tipărit/digital, texte –suport actului citirii
4.3 (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile din manual, planşe cu

187
de litere che, chi) grupurile de lucru Citirea corectă
- Completarea unor cuvinte care conţin Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
grupurile de litere che, chi explicativă, explicaţia, cursivă. Scrier
- Identificarea cuvintelor scrise corect conversaţia euristică, corectă a uno
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele procedee de citire activă, cuvinte care c
potrivite selectivă, conştientă grupurile de li
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise ge, gi
greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
grupurile de litere che, chi
MEM MEM: 3.1; - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
4.1; 4.2; 5.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
6.1; 6.4 - Identificarea unor forme de plural ale unor Resurse materiale: manualul
substantive la singular tipărit/digital, instrumente de
- Dictări, transcrieri, copieri măsurat capacitatea Identificarea
- Realizarea unor planşe colorate cu reguli de instrumentelo
scriere corectă Resurse procedurale: măsură potriv
MM explicaţia, conversaţia pentru efectu
MM: 1.2; 1.4; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură euristică, exerciţiul, unor măsurăt
2.1; 2.2; 3.1; - Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale  Măsurarea capacităţii. problematizarea, jocul Măsurarea
3.2 pentru măsurarea capacităţii unor vase Litrul şi mililitrul didactic, observarea directă capacităţii un
- Identificarea instrumentelor de măsură vase
potrivite pentru efectuarea unor măsurători
- Măsurarea capacităţii unor vase Resurse materiale: CD player,
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în înregistrări audio, jucării
urma măsurării capacităţii unor vase muzicale confecţionate
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată  Cântarea vocală. Dansul Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală
MM: Cântarea vocală. Dansul Evaluarea
- Jocul „Mergi cum se cântă!“ comportamen
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând a participării l
onomatopeele din cântecele învăţate, activităţile pro
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime)
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică

188
- Marşul – pas egal pe muzică
8. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Grupurile de litere Resurse materiale: manualul Observarea ca
Mier- 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii ghe, ghi tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
curi 4.3 (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile din manual, texte model Citirea corectă
de litere ghe, ghi) scrise de unii elevi fluentă, conşti
- Completarea unor cuvinte care conţin Resurse procedurale: lectura cursivă
grupurile de litere ghe, ghi explicativă, explicaţia,
- Identificarea cuvintelor scrise corect conversaţia euristică, Citirea expres
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele procedee de citire activă, Completarea
potrivite selectivă, conştientă, cuvinte care c
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise exerciţiul grupurile de li
greşit ge, gi
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
MEM grupurile de litere ghe, ghi
MEM: 3.1; - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date  Măsurarea masei.
4.1; 4.2; 5.1; - Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date Kilogramul
6.1; 6.4 - Identificarea unor forme de plural ale unor
substantive la singular Resurse materiale: manualul
- Dictări, transcrieri, copieri tipărit/digital, instrumente de
măsurat capacitatea, diferite
vase
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse procedurale:
- Aproximarea masei unor obiecte prin explicaţia, conversaţia
cântărirea în mâini euristică, exerciţiul,
- Măsurarea masei unor obiecte, folosind problematizarea, jocul
instrumente de măsură adecvate didactic
- Exprimarea masei unor obiecte în
kilograme/grame Identificarea
- Consemnarea în tabele rezultatele obţinute instrumentelo
în urma efectuării unor măsurători măsură potriv
- Rezolvarea unor probleme pentru efectu
- Joc de rol: La magazin unor măsurăt
Măsurarea
capacităţii un
vase
9. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Copieri. Transcrieri. Resurse materiale: manualul Observarea ca
Joi 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea în forme variate a textelor din manual: Dictări tipărit/digital, texte –suport actului citirii

189
4.3 citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în din manual, texte model
lanţ, citirea selectivă, citirea ştafetă, citirea scrise de elevi Citirea corectă
expresivă Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti
- Copierea unor texte scurte, exersând explicativă, explicaţia, cursivă. Citire
aşezarea în spaţiul paginii conversaţia euristică, expresivă.
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri procedee de citire activă, Copierea uno
- Autocorectarea literelor/silabelor/cuvintelor selectivă, conştientă texte scurte,
MEM scrise exersând aşez
MEM: 3.1; - Folosirea corectă a convecţiilor limbajului în spaţiul pagi
4.1; 4.2; 5.1; scris (utilizarea semnelor de punctuaţie)
6.1; 6.4 - Prezentarea unor teme de casă/lucrări Resurse materiale: manualul
personale tipărit/digital, instrumente de
măsurat capacitatea
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură  Măsurarea masei. Resurse procedurale: Identificarea
Gramul explicaţia, conversaţia, instrumentelo
- Aproximarea masei unor obiecte prin exerciţiul, problematizarea, măsură potriv
DP cântărirea în mâini jocul didactic, demonstraţia pentru efectu
- Măsurarea masei unor obiecte, folosind unor măsurăt
DP: 1.1; 2.1; instrumente de măsură adecvate Măsurarea
2.2; 2.3; 3.1; - Exprimarea masei unor obiecte în capacităţii un
3.2; 3.3 kilograme/grame Resurse materiale: manualul vase
- Consemnarea în tabele rezultatele obţinute tipărit/digital, caietul elevului,
în urma efectuării unor măsurători poveşti terapeutice
- Rezolvarea unor probleme  La ce folosesc meseriile? Resurse procedurale:
- Joc de rol: La piaţă Explorarea meseriilor explicaţia, conversaţia
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată euristică, povestirea, jocul de
rol Evaluarea
comportamen
DP: La ce folosesc meseriile? Explorarea meseriilor a participării l
- Identificarea informaţiilor cerute în textul citit activităţile pro
- Identificarea meseriilor
- Realizarea unui poster prin care să prezinte
meseria părinţilor
10. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului narativ Resurse materiale: manualul Observarea ca
Vineri 2.1; 3.2; 4.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (oră de lectură) tipărit/digital, texte – suport actului citirii
4.3 citire/lectură prin: din manual, culegere de texte Citirea corectă
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura fluentă, conşti

190
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, cursivă. Citire
lectură al clasei, biblioteca şcolii conversaţia euristică, expresivă.
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică procedee de citire activă, Completarea
inspirată din frumuseţile naturii selectivă, conştientă, jurnalului de
- Prezentarea unor cărţi citite exerciţiul, povestirea, munca lectură
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al în echipe
MEM unor texte citite
MEM: 3.1; - Completarea unor fişe de lectură/ a jurnalului  Măsurarea masei.
4.1; 4.2; 5.1; de lectură Kilogramul şi gramul
6.1; 6.4
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul
- Aproximarea masei unor obiecte prin tipărit/digital, instrumente de Identificarea
cântărirea în mâini măsurat capacitatea instrumentelo
- Măsurarea masei unor obiecte, folosind Resurse procedurale: măsură potriv
instrumente de măsură adecvate explicaţia, conversaţia pentru efectu
- Exprimarea masei unor obiecte în euristică, exerciţiul, unor măsurăt
kilograme/grame problematizarea, jocul Măsurarea
- Consemnarea în tabele rezultatele obţinute didactic, demonstraţia capacităţii un
în urma efectuării unor măsurători vase
- Rezolvarea unor probleme
- Joc de rol: La cumpărături
MM - Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din  Cântarea vocală. Dansul
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli
MM: 1.2; 1.4; - Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul
2.1; 2.2; 3.1; 0 - 100
3.2 - Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza Resurse materiale: CD player,
operaţiilor de înmulţire înregistrări audio, jucării
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei: muzicale confecţionate
deîmpărţit, împărţitor, cât Resurse procedurale:
- Rezolvarea de probleme în care sunt explicaţia, demonstraţia,
necesare operaţii de împărţire exerciţiul, cântarea vocală
- Compunerea de probleme cu tematică dată

MM: Cântarea vocală. Dansul


- Jocul „Mergi cum se cântă!“

191
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizân
onomatopeele din cântecele învăţate, Evaluarea
sugestive pentru anumite elemente de limbaj comportamen
muzical (intensitate, durată, înălţime) a participării l
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare activităţile pro
cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică
- Marşul – pas egal pe muzică
11. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.1; 3.2; 4.2; - Citirea în forme variate a textelor din manual: textului. Descrierea unei tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
4.3 citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în persoane din manual, cărţi pentru Citirea corectă
lanţ, citirea selectivă, citirea ştafetă, citirea copii, caietul elevului fluentă, conşti
expresivă Resurse procedurale: lectura cursivă. Citire
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii explicativă, explicaţia, expresivă.
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din conversaţia euristică, Formularea d
text procedee de citire activă, enunţuri după
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii selectivă, conştientă, ilustraţii/cu cu
desprinse dintr-un text citit povestirea date
- Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza
MEM MEM: 3.1; textului citit
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor enunţuri cu informaţii din
6.1; 6.4 text  Măsurarea masei.
- Descrierea orală a unei persoane/personaj Kilogramul, gramul Resurse materiale: manualul
din textul citit tipărit/digital, instrumente de Exprimarea m
măsurat masa unor obiecte î
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse procedurale: kilograme/gra
AVAP - Aproximarea masei unor obiecte prin explicaţia, conversaţia
cântărirea în mâini euristică, exerciţiul,
AVAP: 1.1; - Măsurarea masei unor obiecte, folosind problematizarea, jocul
1.2; 1.3; 2.1; instrumente de măsură adecvate  Colaj – tehnici de lucru didactic
2.5; 2.6 - Exprimarea masei unor obiecte în mixte (îndoire, Origami,
kilograme/grame Tangram)
- Consemnarea în tabele rezultatele obţinute Resurse materiale: hârtie
în urma efectuării unor măsurători glasată/colorată/creponată,
- Rezolvarea unor probleme foarfece, lipici Evaluarea
- Joc de rol: La magazin Resurse procedurale: comportamen
conversaţia euristică, a participării l

192
AVAP: Colaj – tehnici de lucru mixte (îndoire, explicaţia, demonstraţia, activităţile
Origami, Tangram) (2 ore) analiza produselor activităţii propuse, a
- Numirea materialelor, instrumentelor şi produselor
tehnicilor utilizate activităţii
- Identificarea mai multor texturi, a formelor
în mişcare, a formelor ce au suferit deformări
minore, etc.
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea colajului şi exprimarea opiniilor
personale în legătură cu ceea ce va conţine
aceasta (prin poze,filmuleţe, imagini)
12. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Despărţirea în silabe Resurse materiale: manualul Observarea ca
Marţi 2.1; 3.2; 4.2; - Transcrieri de cuvinte/propoziţii tipărit/digital, fişe de lucru actului citirii
4.3 - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
- Identificarea numărului de silabe din explicativă, explicaţia, fluentă, conşti
cuvintele date conversaţia euristică, cursivă. Citire
- Ordonarea silabelor date pentru a obţine procedee de citire activă, expresivă.
cuvinte selectivă, conştientă, Rescrierea co
- Adăugarea unor silabe la cuvintele date descrierea, exerciţiul a unor propoz
pentru a obţine cuvinte noi scrise greşit
- Completarea unor silabe lipsă în cuvintele
date
- Identificarea şi corectarea greşelilor de
MEM exprimare scrisă  Recapitulare
MEM: 3.1; - Despărţirea în silabe a versurilor dintr-un
4.1; 4.2; 5.1, cântec cunoscut
6.1; 6.4 - Realizarea unor planşe colorate cu reguli de Resurse materiale: manualul
scriere corectă tipărit/digital, instrumente de Măsurarea m
măsurat masa unor obiecte,
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse procedurale: folosind
- Efectuarea unor măsurători privind lungimea, explicaţia, conversaţia instrumente d
MM capacitatea, masa euristică, exerciţiul, măsură adecv
- Alegerea unităţilor de măsură potrivite  Cântarea vocală. Dansul problematizarea, jocul
MM: 1.2; 1.4; pentru efectuarea unor măsurători didactic

193
2.1; 2.2; 3.1; - Ordonarea obiectelor în funcţie de rezultatele
3.2 măsurătorilor efectuate
- Consemnarea în tabele şi în alte tipuri de
organizatori grafici a rezultatelor obţinute în Resurse materiale: CD player,
urma unor măsurători efectuate înregistrări audio, jucării
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată muzicale confecţionate
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
MM: Cântarea vocală. Dansul exerciţiul, cântarea vocală comportamen
- Joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la a participării l
alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau activităţile pro
tempo
- Dans liber, cu obiect portabil
- Joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
- Desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica
audiată sau pe cântec
- Gruparea unor mişcări sau sunete, astfel încât
să genereze un dans liber pe linii melodice
proprii, simple
13. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea ca
Mier- 2.1; 3.2; 4.2; - Iniţierea unor dialoguri pe teme familiare tipărit/digital, caietul elevului actului citirii
curi 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în explicativă, explicaţia, fluentă, conşti
lanţ, citirea selectivă, citirea ştafetă, citirea conversaţia euristică, cursivă
expresivă procedee de citire activă, Citirea expres
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii selectivă, conştientă, Scrierea corec
(exmplu: strofe, versuri): exerciţiul cuvintelor car
- Completarea unor cuvinte cu grupurile de conţin grupur
litere învăţate: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi litere che, chi
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
MEM - Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
MEM: 3.1; - Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
4.1; 4.2; 5.1; greşit  Evaluare Resurse materiale: manualul
6.1; 6.4 - Alcătuirea unor texte după suport vizual tipărit/digital, instrumente de
(banda desenată) măsurat masa Exprimarea m

194
Resurse procedurale: unor obiecte î
MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură explicaţia, conversaţia, kilograme/gra
- Evaluare exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic

14. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: manualul Observarea ca
Joi 2.1; 3.2; 4.2; - Evaluare tipărit/digital, caietul elevului actului citirii
4.3 Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
explicativă, explicaţia, fluentă, conşti
MEM conversaţia euristică, cursivă, expre
MEM: 3.1; procedee de citire activă,
4.1; 4.2; 5.1; selectivă, conştientă,
6.1; 6.4 MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură  Metode de prevenire a exerciţiul Identificarea ş
- Identificarea regulilor pentru o viaţă îmbolnăvirilor şi tratarea Resurse materiale: manualul aplicarea regu
sănătoasă bolilor tipărit/digital, articole diverse pentru o viaţă
- Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziţii din reviste de sănătate sănătoasă
despre o viaţă sănătoasă Resurse procedurale:
- Completarea unor texte lacunare despre explicaţia, conversaţia,
DP prevenirea îmbolnăvirilor exerciţiul, problematizarea,
- Investigarea unor metode de prevenire a jocul didactic
DP: 1.1; 2.1; îmbolnăvirilor pe baza unor imagini/scurte
2.2; 2.3; 3.1; povestiri/scurte filme Evaluarea
3.2; 3.3 - Investigarea simptomelor gripei şi răcelii comportamen
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o Resurse materiale: manualul a participării l
tematică dată tipărit/digital, caietul elevului, activităţile pro
poveşti terapeutice
Resurse procedurale:
DP: Utilitatea meseriilor. Explorarea meseriilor explicaţia, conversaţia
- Crearea poveştii „Drumul cărţii“ pe baza euristică, povestirea, jocul de
imaginilor date  Utilitatea meseriilor. rol
- Identificarea valorii de adevăr a enunţurilor Explorarea meseriilor. Ce
date vreau să fiu când voi fi
- Organizarea jocului „Jocul meseriilor“ mare?
- Scrierea unui text de 5 - 6 enunţuri cu titlul
„Ce vreau să devin?”
- Realizarea din carton a unor marionete care

195
să ilustreze diverse meserii
- Organizarea unui teatru de marionete
15. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric (oră Resurse materiale: manualul Observarea ca
Vineri 2.1; 3.2; 4.2; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de de lectură) tipărit/digital, caietul elevului actului citirii
4.3 citire/lectură prin: Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru copii explicativă, explicaţia, fluentă, conşti
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, cursivă
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă, Citirea expres
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică selectivă, conştientă, Scrierea corec
inspirată din frumuseţile naturii exerciţiul cuvintelor car
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor conţin grupur
poezii pentru copii litere ghe, ghi
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei, al
MEM unor poezii citite
MEM: 3.1; - Completarea unor fişe de lectură
4.1; 4.2; 5.1;
6.1; 6.4 MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul
- Identificarea regulilor pentru o viaţă tipărit/digital, articole diverse
sănătoasă din reviste de sănătate
- Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziţii
despre o viaţă sănătoasă Identificarea
- Completarea unor texte lacunare despre Resurse procedurale: regulilor pent
prevenirea îmbolnăvirilor  Metode de prevenire a explicaţia, conversaţia viaţă sănătoas
- Investigarea unor metode de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratarea euristică, exerciţiul, Stabilirea valo
îmbolnăvirilor pe baza unor imagini/scurte bolilor problematizarea, jocul adevăr a unor
povestiri/scurte filme didactic propoziţii des
- Investigarea simptomelor gripei şi răcelii viaţă sănătoas
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată
- Efectuarea unor măsurători privind lungimea,
capacitatea, masa Resurse materiale: CD player,
- Alegerea unităţilor de măsură potrivite înregistrări audio, jucării
pentru efectuarea unor măsurători muzicale confecţionate
- Ordonarea obiectelor în funcţie de rezultatele Resurse procedurale:
măsurătorilor efectuate explicaţia, demonstraţia,
- Consemnarea în tabele şi în alte tipuri de exerciţiul, cântarea vocală

196
MM MM: 1.2; 1.4; organizatori grafici a rezultatelor obţinute în
2.1; 2.2; 3.1; urma unor măsurători efectuate
3.2 - Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată

Evaluarea
comportamen
MM: Cântarea vocală. Dansul a participării l
- Joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la activităţile pro
alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau
tempo
- Dans liber, cu obiect portabil
- Joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
- Desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica
audiată sau pe cântec
- Gruparea unor mişcări sau sunete, astfel încât  Cântarea vocală. Dansul
să genereze un dans liber pe linii melodice
proprii, simple

Unitatea de învăţare a X-a: Tainele Universului


Perioada: S27-S29 (3 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare
specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea în forme variate a textelor din textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 manual: citirea cu voce tare, citirea în din manual corectă, fluen
gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
citirea ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expres
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică , Lectura cu cre
criterii procedee de citire activă, în mână pentr
- Lectura cu creionul în mână pentru selectivă, conştientă, metoda identificarea d
identificarea de noi informaţii predicţiilor, explozia stelară informaţii
- Completarea unor enunţuri cu informaţii
din text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
MEM cuvinte date

197
MEM: 2.1; 2.2; - Exprimarea unei păreri personale faţă de  Povestea electricităţii
3.1; 4.2; 5.1 cele citite
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragmente Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, filme
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri documentare, scheme,
AVAP geometrice desene, fişe de experiment
- Recunoaşterea aparatelor care  Pictură – Pata plată, pata Resurse procedurale: Recunoaştere
funcţionează cu curent electric  Pata plată, vibrată explicaţia, conversaţia, aparatelor car
AVAP: 1.1; 1.2; - Investigarea modului de producere a exerciţiul, problematizarea, funcţionează c
1.3; 2.1; 2.4 curentului electric prin vizionarea unor jocul didactic, experimentul, curent electric
scurte filme demonstraţia Investigarea
- Investigarea materialelor care conduc modului de
electricitatea Resurse materiale: pensulă, producere a
- Stabilirea efectelor electrocutării acuarele, bloc de desen curentului ele
- Formularea unor norme de protecţie Resurse procedurale:
împotriva electrocutării conversaţia euristică,
- Realizarea unor planşe cu norme de explicaţia, demonstraţia,
protecţie împortriva electrocutării analiza produselor activităţii

AVAP: Pictură – Pata plată, pata vibrată (2 ore)


- Identificarea mai multor texturi, a Evaluarea
formelor în mişcare, a formelor ce au comportamen
suferit deformări minore, etc. a participării l
- Gruparea unor instrumente şi materiale activităţile pro
în funcţie de domeniu (aceasta foloseşte a produselor
la desen, pictură, modelaj, construcţii, activităţii
confecţii, foto-video)
- Realizarea compoziţiei, folosind tehnicile
cerute
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii
2. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
Marţi 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea în forme variate a textelor din textului tipărit/digital, texte – suport , actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 manual: citirea cu voce tare, citirea în imagini corectă, fluen
gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
citirea ştafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expres

198
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia, observaţia, Completarea u
criterii metoda predicţiilor, explozia enunţuri cu
- Completarea unor enunţuri cu informaţii stelară informaţii din
MEM din text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
MEM: 2.1; 2.2; cuvinte date
3.1; 4.2; 5.1 - Transcrieri selective de Resurse materiale: manualul
cuvinte/enunţuri/fragmente tipărit/digital, filme
- Dictări/copieri documentare, scheme, Identificarea
- Exprimarea unei păreri personale faţă de desene, fişe de experiment materialelor c
cele citite Resurse procedurale: conduc
MM MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri explicaţia, conversaţia, electricitatea.
geometrice  Corpuri şi materiale care exerciţiul, problematizarea, Stabilirea valo
- Identificarea materialelor care conduc conduc electricitatea jocul didactic, experimentul, adevăr a unor
electricitatea demonstraţia propoziţii des
MM: 1.4; 2.1; - Stabilirea valorii de adevăr a unor materialele ca
2.2; 3.1 propoziţii despre materialele care conduc conduc
electricitatea electricitatea
- Completarea unor texte lacunare despre Resurse materiale: CD player,
materialele care conduc electricitatea înregistrări audio, jucării
- Stabilirea efectelor electrocutării muzicale confecţionate
- Formularea unor norme de protecţie Resurse procedurale:
împotriva electrocutării explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

MM: Cântarea vocală în colectiv. Mişcări sugerate


de text/ritm. Interpretarea. Nuanțe
(tare/încet/mediu). Cântec vesel/trist
- Interpretarea cu solist şi cor a cântecelor  Cântarea vocală în
cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea colectiv. Mişcări sugerate Evaluarea
mea***) de text/ritm. comportamen
- Audiţie interioară (un vers cântat cu Interpretarea. Nuanțe a participării l
vocea, un vers – în gând) însoţite de dirijat (tare/încet/mediu). activităţile pro
intuitiv sau cu acompaniamentul jucăriilor Cântec vesel/trist
muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv

199
3. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Scrierea cuvintelor: Resurse materiale: manualul Observarea ca
Mier- 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite într-o, într-un tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
curi 3.4; 4.1; 4.2 criterii (de exemplu: enunţurile în care din manual, dicţionar corectă, fluen
apar cuvintele într-o, într-un) conştientă, cu
- Completarea unor structuri cu într-o, Resurse procedurale: lectura Citirea expres
într-un explicativă, explicaţia, Scrierea corec
- Alcătuirea unor enunţuri cu într-o, într-un conversaţia, jocul de rol cuvintelor într
- Alegerea variantei corecte o/într-un
MEM - Autocorectarea cuintelor scrise greşit
MEM: 2.1; 2.2; - Dictări, transcrieri, copieri Resurse materiale: manualul
3.1; 4.2; 5.1 - Realizarea unor planşe colorate cu reguli  Magneţii tipărit/digital, magneţi, fişe de
de scriere corectă experiment
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri Resurse procedurale:
geometrice explicaţia, conversaţia,
- Investigarea calităţilor magneţilor prin exerciţiul, problematizarea, Realizarea uno
vizionarea unor filme scurte jocul didactic, demonstraţia experimente p
- Realizarea unor mici experimente prin care să se
care să se demonstreze calităţile demonstreze
magneţilor calităţile magn
- Rezolvarea unor probleme pe o temă dată
4. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea cuvintelor: Resurse materiale: manualul Observarea ca
Joi 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite dintr-o, dintr-un tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 criterii (de exemplu: enunţurile în care din manual, fişe de lucru corectă, fluen
apar cuvintele dintr-o, dintr-un) Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
- Completarea unor structuri cu dintr-o, explicativă, explicaţia, Citirea expres
dintr-un conversaţia, procedee de Scrierea core
- Alcătuirea unor enunţuri cu dintr-o, citire activă, selectivă, cuvintelor
MEM dintr-un conştientă, demonstraţia dintr-o/dintr-u
- Alegerea variantei corecte
MEM: 2.1; 2.2; - Autocorectarea cuvintelor scrise greşit  Figuri şi corpuri
3.1; 4.2; 5.1 - Dictări, transcrieri, copieri geometrice
Resurse materiale: manualul
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri tipărit/digital, corpuri Identificarea ş
geometrice geometrice, desene, liniar numirea figur
- Identificarea şi numirea figurilor plane Resurse procedurale: plane
- Descrierea fiecărei figuri geometrice explicaţia, conversaţia
- Conturarea formelor geometrice plane euristică, exerciţiul,

200
DP - Completarea unor enunţuri lacunare cu problematizarea, jocul
informaţii despre figurile geometrice didactic, demonstraţia
DP: 1.1; 2.1; 2.2; - Realizarea unor desene
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 - Gruparea unor figuri geometrice după
criterii date
- Identificarea numărului de figuri
geometrice dintr-un desen Resurse materiale: manualul
- Completarea unor tabele cu numărul de tipărit/digital, caietul elevului,
figuri identificate într-un desen  Ce vreau să fiu când voi fi poveşti terapeutice
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică mare? Resurse procedurale:
dată explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
DP: Ce vreau să fiu când voi fi mare? rol
- Completarea chestionarului de opinie Evaluarea
- Organizarea jocului „Vrei să-mi cumperi comportamen
maimuţa?“ a participării l
activităţile pro
5. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului literar Resurse materiale: manualul Observarea ca
Vineri 2.4; 3.1; 3.3; Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 citire/lectură prin: din manual, cărţi pentru copii corectă, fluen
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
copii explicativă, explicaţia, Citirea expres
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, Completarea u
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă, fişe de lectură
- Prezentarea unor cărţi citite selectivă, conştientă,
- Completarea unor fişe de lectură exerciţiul, jocul didactic
- Identificarea şi analizarea ilustraţiilor care  Triunghiul
însoţesc textul
MEM MEM: 2.1; 2.2; - Completarea unor texte cu semnele de
3.1; 4.2; 5.1 punctuaţie lipsă
- Transcrierea unor Resurse materiale: manualul
cuvinte/enunţuri/fragmente tipărit/digital, liniar
Resurse procedurale: Culegerea uno
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri explicaţia, conversaţia, informaţii des
geometrice exerciţiul, problematizarea, magneţi.
- Culegerea unor informaţii despre magneţi jocul didactic, brainstormingul Identificarea
- Identificarea caracteristicilor triunghiului caracteristicilo

201
MM - Construirea unor triunghiuri cu ajutorul triunghiului
MM: 1.4; 2.1; unor obiecte (beţişoare)
2.2; 3.1 - Identificarea numărului de triunghiuri
dintr-un desen
- Completarea unor desene pentru a obţine Resurse materiale: CD player,
triunghiuri înregistrări audio, jucării
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică  Cântarea vocală în muzicale confecţionate
dată colectiv. Mişcări sugerate Resurse procedurale:
de text/ritm. explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
MM: Cântarea vocală în colectiv. Mişcări sugerate Interpretarea. Nuanțe exerciţiul, cântarea vocală comportamen
de text/ritm. Interpretarea. Nuanțe (tare/încet/mediu). a participării l
(tare/încet/mediu). Cântec vesel/trist Cântec vesel/trist activităţile pro
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru
fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor
după mişcarea caracteristică
- Marşul – pas egal pe muzică
- Joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau
tempo
- Dans liber, cu obiect portabil
- Joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
- Desfăşurarea unui joc cu personaje pe
muzica audiată sau pe cântec
6. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea unui text după Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.4; 3.1; 3.3; - Formularea de enunţuri după un şir de un şir de imagini tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 imagini din manual, imagini corectă, fluen
- Alcătuirea unor texte scurte (de 4 - 7 Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
enunţuri) după un şir de imagini explicativă, explicaţia, Citirea expres
- Respectarea rigorilor textului scris conversaţia euristică, Alcătuirea uno
MEM - Autocorectarea cuvintelor/propoziţiilor procedee de citire activă, texte scurte (d
scrise greşit selectivă, conştientă enunţuri) dup
MEM: 2.1; 2.2; - Prezentarea unor lucrări/teme personale  Pătratul şir de imagini
3.1; 4.2; 5.1 Resurse materiale: manualul
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri tipărit/digital
geometrice Resurse procedurale:
- Identificarea obiectelor atrase de magneţi explicaţia, conversaţia,

202
- Identificarea caracteristicilor pătratului exerciţiul, problematizarea, Identificarea
AVAP - Construirea unor pătrate cu ajutorul unor jocul didactic, brainstormingul caracteristicilo
obiecte (beţişoare) pătratului.
AVAP: 1.1; 1.2; - Identificarea numărului de pătrate dintr-  Pictură – Pata plată, pata Construirea u
1.3; 2.1; 2.4 un desen vibrată pătrate cu aju
- Completarea unor desene pentru a obţine unor obiecte
pătrate Resurse materiale: pensulă, (beţişoare)
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică acuarele, bloc de desen
dată Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
AVAP: Pictură – Pata plată, pata vibrată (2 ore) explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
- Identificarea mai multor texturi, a analiza produselor activităţii comportamen
formelor în mişcare, a formelor ce au a participării l
suferit deformări minore, etc. activităţile pro
- Gruparea unor instrumente şi materiale a produselor
în funcţie de domeniu (aceasta foloseşte activităţii
la desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea compoziţiei, folosind tehnicile
cerute
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii
7. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
Marţi 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea în forme variate a textelor din textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 manual: citirea cu voce tare, citirea în din manual, imagini, culegeri corectă, fluen
gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, depoezii conştientă, cu
citirea ştafetă, citirea expresivă Resurse procedurale: lectura Citirea expres
- Citirea selectivă în funcţie de anumite explicativă, explicaţia, Memorarea d
criterii (exmplu: strofe, versuri) conversaţia euristică, proprie iniţiati
- Recitarea unor poezii procedee de citire activă, unor poezii sc
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor selectivă, conştientă
poezii scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii
MEM MEM: 2.1;2.2; din text
3.1; 4.2; 5.1 - Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
cuvinte date
- Transcrieri selective de versuri/strofe Resurse materiale: manualul

203
- Crearea propriilor strofe/poezii tipărit/digital, figuri
geometrice din plastelină,
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri  Dreptunghiul beţişoare, desene Identificarea
geometrice Resurse procedurale: caracteristicilo
- Identificarea unor calităţi ale magneţilor explicaţia, conversaţia dreptunghiulu
(cei doi poli magnetici) euristică, exerciţiul, Identificarea
MM - Identificarea caracteristicilor problematizarea, jocul interiorului şi
MM: 1.4; 2.1; dreptunghiului didactic, observarea directă exteriorul unu
2.2; 3.1 - Identificarea interiorului şi exteriorul unui dreptunghi
dreptunghi
- Construirea unor dreptunghiuri cu
ajutorul unor obiecte (beţişoare)
- Identificarea numărului de dreptunghiuri  Cântarea vocală în Resurse materiale: CD player,
dintr-un desen colectiv. Mişcări sugerate înregistrări audio, jucării
- Completarea unor desene pentru a obţine de text/ritm. muzicale confecţionate
dreptunghiuri Interpretarea. Nuanțe Resurse procedurale:
- Realizarea unor desene explicaţia, demonstraţia,
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică exerciţiul, cântarea vocală
dată

MM: Cântarea vocală în colectiv. Mişcări sugerate


de text/ritm. Interpretarea. Nuanțe Evaluarea
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă comportamen
a duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a a participării l
tempoului activităţile pro
- Asocierea acestora cu mişcări sugestive
ale braţelor
- Jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele
deînălţimi diferite
- Joc pentru diferenţierea în cântecele
simple aduratelor şi a înălţimilor sunetelor
muzicale(jetoane – ca simboluri
convenţionale destructurare a melodiilor
simple)
8. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Scrierea cuvintelor: Resurse materiale: manualul Observarea ca

204
Mier- 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite sau/s-au tipărit/digital, texte –suport actului citirii. C
curi 3.4; 4.1; 4.2 criterii (de exemplu: enunţurile în care din manual, texte model corectă, fluen
apar cuvintele sau/s-au) scrise de unii elevi, fişe de conştientă, cu
- Completarea unor structuri cu sau/s-au lucru Citirea expres
- Alcătuirea unor enunţuri cu sau/s-au Resurse procedurale: lectura Scrierea corec
- Alegerea variantei corecte explicativă, explicaţia, cuvintelor s-a
MEM - Autocorectarea cuintelor scrise greşit conversaţia euristică,
MEM: 2.1; 2.2; - Dictări, transcrieri, copieri  Cercul, semicercul procedee de citire activă,
3.1; 4.2; 5.1 selectivă, conştientă
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri
geometrice Resurse materiale: manualul Identificarea
- Identificarea obiectelor atrase de magneţi tipărit/digital, figuri caracteristicilo
- Identificarea caracteristicilor cercului şi geometrice cercului şi
semicercului Resurse procedurale: semicercului.
- Completarea unor tabele cu informaţii explicaţia, conversaţia Completarea u
despre figurile geometrice plane euristică, exerciţiul, tabele cu info
- Identificarea numărului de cercuri dintr- problematizarea, jocul despre figurile
un desen didactic geometrice pl
- Completarea unor desene pentru a obţine
cercuri
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică
dată
9. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Povestirea orală Resurse materiale: manualul Observarea ca
Joi 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea conştientă a unui text tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 - Formularea de întrebări şi răspunsuri pe din manual, imagini din corectă, fluen
baza textului citit manual conştientă, cu
- Ordonarea cronologică a secvenţelor unui Resurse procedurale: lectura Citirea expres
text citit explicativă, explicaţia, Povestirea ora
MEM - Povestirea orală a unui text citit conversaţia euristică, unui text citit
MEM: 2.1;2.2; - Ilustrarea prin desen a unui text citit procedee de citire activă,
3.1; 4.2; 5.1 selectivă, conştientă,
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri povestirea
geometrice  Forţe exercitate de Resurse materiale: manualul
- Investigarea calităţilor magneţilor prin magneţi tipărit/digital, magneţi, fişe de
vizionarea unor filme scurte experiment
- Investigarea forţelor exercitate de Resurse procedurale: Investigarea fo
magneţi asupra altor magneţi sau asupra explicaţia, conversaţia, exercitate de

205
DP altor corpuri exerciţiul, problematizarea, magneţi asupr
- Evidenţierae atracţiei/respingerii jocul didactic, demonstraţia, altor magneţi
DP: 1.1; 2.1; 2.2; exercitate de magneţi brainstormingul asupra altor c
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 - Realizarea unor mici experimente prin
care să se demonstreze calităţile
magneţilor  Meseriile părinţilor
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică noştri
dată Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, caietul elevului,
DP: Meseriile părinţilor noştri Poveşti terapeutice
- Vizita la locul de muncă al părinţilor Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia Evaluarea
euristică, povestirea, jocul de comportamen
rol a participării l
activităţile pro

10. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului narativ Resurse materiale: manualul Observarea ca
Vineri 2.4; 3.1, 3.3, Formarea şi dezvoltarea competenţelor de (oră de lectură) tipărit/digital, texte –suport actului citirii. C
3.4; 4.1, 4. 2 citire/lectură prin: din manual, cărţi pentru copii corectă, fluen
- Citirea unor poveşti, poezii, cărţi pentru Resurse procedurale: lectura conştientă, cu
copii explicativă, explicaţia, Citirea expres
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, Prezentarea u
lectură al clasei, biblioteca şcolii procedee de citire activă, cărţi citite
- Citirea/recitarea unor poezii pe o selectivă, conştientă,
tematică inspirată din frumuseţile naturii exerciţiul, munca în echipe
MEM - Prezentarea unor cărţi citite
MEM: 2.1;2.2; - Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei
3.1; 4.2; 5.1 al unor texte citite  Corpuri geometrice:
- Completarea unor fişe de lectură/ a cubul, cuboidul
jurnalului de lectură Resurse materiale: manualul
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri tipărit/digital, corpuri
geometrice geometrice, diverse obiecte
- Identificarea obiectelor atrase de magneţi Resurse procedurale: Identificarea
MM - Identificarea caracteristicilor explicaţia, conversaţia, caracteristicilo
cubului/cuboidului exerciţiul, jocul didactic, cubului/cuboi
MM: 1.4; 2.1; - Completarea unor tabele cu informaţii demonstraţia,
2.2; 3.1 despre cub/cuboid  Cântarea vocală în brainstormingul

206
- Identificarea numărului de feţe/ muchii colectiv. Mişcări sugerate
ale unui cub de text/ritm.
- Completarea unor desene pentru a obţine Interpretarea. Nuanțe
structuri din cuburi/cuboide
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică
dată Resurse materiale: CD player,
MM: Cântarea vocală în colectiv. Mişcări sugerate înregistrări audio, jucării
de text/ritm. Interpretarea. Nuanțe muzicale confecţionate
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă Resurse procedurale: Evaluarea
a duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a explicaţia, demonstraţia, comportamen
tempoului exerciţiul, cântarea vocală a participării l
- Asocierea acestora cu mişcări sugestive activităţile pro
ale braţelor
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?”
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
înălţimi diferite
- Joc pentru diferenţierea în cântecele
simple a duratelor şi a înălţimilor
sunetelor muzicale(jetoane – ca simboluri
convenţionale de structurare a melodiilor
simple)
11. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea cuvintelor: Resurse materiale: manualul Observarea ca
Luni 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite sa/s-a tipărit/digital, texte –suport actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 criterii (de exemplu: enunţurile în care din manual, culegeri de corectă, fluen
apar cuvintele sa/s-a) exerciţii conştientă, cu
- Completarea unor structuri cu sa/s-a Resurse procedurale: lectura Citirea expres
- Alcătuirea unor enunţuri cu sa/s-a explicativă, explicaţia, Scrierea corec
- Alegerea variantei corecte conversaţia euristică, cuvintelor s-a
- Autocorectarea cuvintelor scrise greşit procedee de citire activă,
MEM - Dictări, transcrieri, copieri selectivă, conştientă
MEM: 2.1; 2.2; - Realizarea unor planşe colorate cu reguli  Figuri şi corpuri
3.1; 4.2; 5.1 de scriere corectă geometrice: cilindru,
sfera Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, corpuri
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri geometrice, diverse obiecte Identificarea
geometrice Resurse procedurale: caracteristicilo
AVAP - Identificarea obiectelor atrase de magneţi explicaţia, conversaţia, cilindrului/sfe

207
- Identificarea caracteristicilor exerciţiul, problematizarea,
AVAP: 1.1; 1.2; cilindrului/sferei  Foto-film – vizionarea jocul didactic
1.3; 2.1; 2.4 - Completarea unor tabele cu informaţii unor filme și fotografii,
despre cilindru/sfera realizarea unor filme
- Identificarea numărului de cilindri/sfere scurte și fotografii
dintr-un desen
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică
dată Resurse materiale:
videoproiector, calculator,
albume cu fotografii
AVAP: Foto - film – vizionarea unor filme și
fotografii, realizarea unor filme scurte și fotografii Resurse procedurale: Evaluarea
(2 ore) conversaţia euristică, comportamen
- Analiza liberă şi personală a mesajului explicaţia, demonstraţia, a participării l
unei realizări artistice (exemplu: „Vă analiza produselor activităţii activităţile pro
recomand... filmul, expoziţia etc., a produselor
deoarece...”) activităţii
- Observarea şi analizarea unor lucrări de
artă tradiţională şi modernă românească
şi identificarea mijloacelor de expresie
folosite
- Audierea de povestiri sau vizionarea de
documentare despre artişti români din
domenii diferite
- Răsfoirea de albume de artă
12. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea unui text după Resurse materiale: manualul Observarea ca
Marţi 2.4; 3.1; 3.3; - Formularea de enunţuri după un şir de un şir de întrebări tipărit/digital, cărţi pentru actului citirii. C
3.4; 4.1; 4.2 întrebări copii, texte model scrise de corectă, fluen
- Alcătuirea unor texte scurte ( de 4 - 7 copii conştientă, cu
enunţuri) după un şir de întrebări Resurse procedurale: lectura Citirea expres
- Respectarea rigorilor textului scris explicativă, explicaţia, Alcătuirea uno
- Autocorectarea cuvintelor/propoziţiilor conversaţia euristică, texte scurte (
scrise greşit procedee de citire activă, enunţuri) dup
MEM MEM: 2.1;2.2; - Prezentarea unor lucrări/teme personale selectivă, conştientă, şir de întrebăr
3.1; 4.2; 5.1 descrierea
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri  Corpuri geometrice:
geometrice conul Resurse materiale: manualul

208
- Identificarea obiectelor atrase de magneţi tipărit/digital, texte – suport
- Identificarea caracteristicilor conului din manual, fişe de lucru,
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică corpuri geometrice, diverse Identificarea
MM dată obiecte obiectelor atr
MM: 1.4; 2.1; - Completarea unor tabele cu informaţii Resurse procedurale: magneţi.
2.2; 3.1 despre con explicaţia, conversaţia, Identificarea
- Identificarea în mediul familiar a unor  Cântarea vocală în exerciţiul, problematizarea, caracteristicilo
obiecte cu formă asemănătoare conului colectiv. Mişcări sugerate jocul didactic conului
de text/ritm.
Interpretarea. Nuanțe
MM: Cântarea vocală în colectiv. Mişcări sugerate
de text/ritm. Interpretarea. Nuanțe Resurse materiale: CD player,
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă înregistrări audio, jucării
a duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a muzicale confecţionate
tempoului; asocierea acestora cu mişcări Resurse procedurale:
sugestive ale braţelor explicaţia, demonstraţia,
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?” exerciţiul, cântarea vocală Evaluarea
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de comportamen
înălţimi diferite a participării l
- Joc pentru diferenţierea în cântecele activităţile pro
simple a duratelor şi a înălţimilor
sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri
convenţionale de structurare a melodiilor
simple)
- Tot ce e pe lume , D.D. Stancu
13. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea ca
Mier- 2.4; 3.1; 3.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite tipărit/digital, fişe de lucru actului citirii. C
curi 3.4; 4.1; 4.2 criterii (de exemplu: enunţurile în care Resurse procedurale: lectura corectă, fluen
apar cuvintele într-o/într-un, sau/s-au, explicativă, explicaţia, conştientă, cu
sa/s-a) conversaţia euristică, Citirea expres
- Alcătuirea unor enunţuri cu într-o/într-un, procedee de citire activă, Completarea fi
sau/s-au, sa/s-a) selectivă, conştientă de lucru
- Alegerea variantei corecte
MEM - Autocorectarea cuvintelor/propoziţiilor  Recapitulare. Metode de
MEM: 2.1;2.2; scrise greşit prevenire a
3.1; 4.2; 5.1 - Dictări, transcrieri, copieri îmbolnăvirilor şi tratarea Resurse materiale: manualul
bolilor tipărit/digital, imagini, film

209
MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri documentar, diverse articole
geometrice din reviste de sănătate, fişe
- Identificarea caracteristicilor corpurilor de lucru Identificarea
geometrice Resurse procedurale: caracteristicilo
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică explicaţia, conversaţia corpurilor
dată euristică, exerciţiul, geometrice.
- Identificarea regulilor pentru o viaţă problematizarea, jocul Rezolvarea un
sănătoasă didactic probleme pe o
- Stabilirea valorii de adevăr a unor tematică dată
propoziţii despre o viaţă sănătoasă Identificarea
- Completarea unor texte lacunare despre regulilor pent
prevenirea îmbolnăvirilor viaţă sănătoas
- Investigarea unor metode de prevenire a
îmbolnăvirilor pe baza unor
imagini/scurte povestiri/ filme scurte
- Investigarea simptomelor gripei şi răcelii
- Formularea şi rezolvarea unor probleme
pe o tematică dată
14. CLR CLR: 1.1; 2.3; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: fişe de Completarea fi
Joi 2.4; 3.1; 3.3;  Evaluare evaluare de evaluare
3.4; 4.1; 4.2 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
MEM MEM: Mici experimente. Figuri și corpuri  Recapitulare. Metode de exerciţiul, autoevaluarea Stabilirea valo
MEM: 2.1; 2.2; geometrice prevenire a Resurse materiale: manualul adevăr a unor
3.1; 4.2; 5.1 - Identificarea regulilor pentru o viaţă îmbolnăvirilor şi tratarea tipărit/digital, imagini, film propoziţii des
sănătoasă bolilor documentar, diverse articole viaţă sănătoas
- Stabilirea valorii de adevăr a unor din reviste de