Sunteți pe pagina 1din 6

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU


FRACȚIUNEA ACUM PLATFORMA DA
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, municipiul Chişinău,
Republica Moldova, MD-2012

Nr. DA ______ din ____________2020

NOTĂ
privind schema ilicită de fraudare a patrimoniului municipal
cu ajutorul și suportul unor funcționari din cadrul
Primăriei municipiului Chișinău și a DGAURF
și prejudicierea intereselor publice ale municipiului Chișinău și
a bugetului municipal în proporții deosebit de mari

Aducem în atenția Consiliului municipal Chișinău o schemă prejudicioasă în care


funcționari din cadrul Primăriei municipiului Chișinău (PMC) și Direcția generală arhitectură,
urbanism și relații funciare (DGAURF), în lipsă de temei legal, încălcînd principiile legalității și
depășindu-și atribuțiile, au eliberat unui cunoscut agent economic acte permisive pentru
proiectare și construcție pe loturi de teren aflat în proprietate municipală, în centrul capitalei, fără
ca acesta să dețină în proprietate terenurile respective și/sau să aibă stabilite relații funciare, fără a
organiza și a petrece licitație publică.
De asemenea, atragem atenția asupra derulării în paralel a unei scheme de acaparare a
terenurilor respective, prin intermediul instanțelor de judecată, fără ca acest subiect să fie discutat
în prealabil în Consiliul municipal Chișinău conform competențelor atribuite prin lege acestui
organ colegial.
Am fost și rămânem fideli principiului conform căruia interesele municipalității și interesul
public prevalează asupra celui privat şi că supremația legii este inalienabilă.
Cu toate acestea, constatatăm că pentru unele persoane sus-puse normele imperative ale
legii nu constituie un impediment în realizarea intereselor personale ilicite, iar dimensiunile
ambiţiilor acestora depășesc nu doar limitele impuse de lege, ci și bunul simţ. Sunt inadmisibile
excepțiile de la lege, admise în interesul unor persoane „cu relații” care sunt tratate preferențial și
favorizate de către conducerea DGAURF și PMC, fiindu-le eliberate în termeni record de scurt
acte pentru proiectarea și construcția bunurilor imobile.
Astfel, o schemă frauduloasă care a generat prejudicii considerabile bugetului şi
patrimoniului municipal este pusă în aplicare chiar acum. Este vorba despre două loturi de teren
cu suprafaţa de 1,384 ha (n/c 01000206.002) şi cu suprafaţa de 0,2133 ha (n/c 0100026.006),
ambele amplasate pe bd. Ștefan cel Mare colț cu str. Ismail, învecinate cu imobilul ce
aparține SA „Magazinul Central Universal „UNIC”.
Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri aparține municipiului Chișinău, iar
competența decizională privind modul de valorificare a acestor terenuri (privatizarea, vînzarea
sau atribuirea în locațiune), reieșind din dispozițiile legale ale art. 9 alin. (1) al Legii nr. 121/2007
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 14 alin. (2) lit. c); d) și art. 77 alin.
(3) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală – revine în exclusivitate Consiliului
municipal Chișinău.
Din anul 2016, proprietar al SA „Magazinul Central Universal „UNIC” a devenit FPC
„ROGOB” SA.

1
În legătură cu amplasamentul foarte reușit al terenurilor libere din vecinătatea magazinului
„UNIC” și ținînd cont că zona respectivă reprezintă practic centrul orașului, în adresa autorității
publice locale ale municipiului Chișinău au parvenit mai multe cereri din partea unor agenți
economici privind atribuirea acestora pentru construcții, inclusiv și pentru parcări multietajate.
Drept răspuns, solicitanții au fost informați în scris de către DGAURF despre faptul că
loturile de teren solicitate urmează a fi scoase la licitație, în corespundere cu prevederilor art. 77
alin. (5) din Legea privind administrația publică locală.
SA „Magazinul Central Universal „UNIC” nu intenționa însă a partaja cu cineva aceste
terenuri sau de a obține drepturile respective prin intermediul licitație publice. Astfel, la 14 aprilie
2016 aceasta depune în adresa Consiliului mun. Chişinău şi Primarului general al mun. Chişinău
o cerere privind privatizarea terenului cu nr. cadastral 01000206.002 (suprafaţa de 1,384 ha) şi
transmiterea în arendă a terenului cu nr. cadastral 0100026.006 (suprafaţa de 0,2133 ha), ambele
terenuri amplasate în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare.
Cererea respectivă reprezenta o formalitate juridică, o procedură prealabilă de soluționare a
litigiului pe cale extrajudiciară obligatorie conform legii, deoarece în realitate SA „Magazinul
Central Universal „UNIC” nu prevedea ca acest subiect să fie pus pe ordinea de zi a Consiliului
municipal Chișinău, care, conform atribuțiilor sale ar fi putut decide, reieșind din interesele
economice ale municipiului Chișinău, expunerea unei părți din acestea la licitație publică cu
strigare.
Respectiv, la expirarea a 30 zile din momentul depunerii cererii și a actelor necesare, SA
„Magazinul Central Universal „UNIC” s-a adresat cu o cerere de chemare în instanța de
contencios administrativ împotriva Consiliului municipal Chișinău cu privire la constatarea
neexaminării în termen a cererii, obligarea examinării cererilor, cu transmiterea în rezultatul
privatizării a terenului în proprietate la preț normativ şi obligarea semnării contractului de
vânzare-cumpărare, precum şi obligarea încheierii contractului de locațiune.
Prin hotărîrea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru nr. 3-2009/16 din 26.06.2017,
menţinută ulterior prin decizia Curţii de Apel Chişinău nr. 3a-1439/17 din 14.12.2017:
- a fost constatată neexaminarea în termen a solicitării reclamantului cu privire la
privatizarea terenului şi încheierea contractului de locaţiune;
- a fost obligat Consiliul municipal Chişinău să transmită, ca rezultat al privatizării, în
proprietatea SA „Magazinul Universal Central „UNIC”, cu semnarea contractului de
vînzare, în privinţa terenului cu nr. cadastral 0100026.002, amplasat în mun. Chişinău, bd.
Ştefan cel Mare, nr. 8;
- a fost obligat Consiliul municipal Chişinău să încheie cu SA „Magazinul Universal Central
„UNIC” contractul de locaţiune în privinţa terenului cu nr. cadastral 0100026.006,
amplasat în m. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 8.
Prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții
Supreme de Justiție nr. 3ra-764/18 din 17.10.2018, cauza a fost restituită la rejudecare la Curtea
de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.
Rejudecând cauza, Curtea de Apel Chișinău prin decizia din 29.01.2019 a menținut repetat
hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru nr. 3-2009/16 din 26.06.2017, fără modificări.
Prin urmare, constatăm că fenomenul acaparării terenurilor municipale prin hotărârile
instanțelor de judecată și imixtiunea directă în competențele delegate prin lege Consiliului
municipal Chișinău persistă și-n prezent.
Decizia sus-menționată a instanței de judecată a fost contestată cu Recurs la Curtea
Supremă de Justiție.
Până-n prezent instanța supremă a amânat de 10 ori examinarea acestuia, evitând a
pronunța o decizie irevocabilă pe acest caz.
Rămânem în speranța supremației legii și în faptul că Curtea Supremă de Justiție nu va
tolera astfel de încălcări și nu va neglija practica judiciară prestabilită pe astfel de categorii de
litigii, mă refer la Recomandarea nr. 32 a Curţii Supreme de Justiţie, confom căreea „dacă la
2
cererea înaintată de reclamant autoritatea publică nu a dat răspuns în termenul stabilit de lege,
instanţa va obliga autoritatea emitentă respectivă să-i dea reclamantului răspunsul cerut. Însă,
instanţa nu va putea hotărî în privinţa conţinutului actului cerut şi nici în privinţa condiţiilor
în care organul administrativ ar urma să soluţioneze cererea, deoarece s-ar încălca principiul
separării puterilor de stat. Scopul urmărit de Legea contenciosului administrativ este de a pune
la dispoziţia instanţelor judecătoreşti o cale procedurală de înlăturare a pasivităţii şi
inacţiunilor autorităţilor administrative, pentru a le obliga să se pronunţe asupra cererilor ce le
sunt adresate. Instanţa judecătorească, potrivit art. 25 lit. b) din Legea contenciosului
administrativ, este împuternicită să anuleze în tot sau în parte actul administrativ şi să oblige
autoritatea publică să emită actul solicitat, dacă constată că actul administrativ contestat este
ilegal.
În cazul în care răspunsul unei autorităţi publice la cererea prealabilă cuprinde punctul
de vedere cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ, purtând un
caracter explicativ, acest aviz nu poate fi considerat drept un act administrativ, deoarece
răspunsul în cauză nu produce nici un efect juridic faţă de persoana care l-a solicitat.”
Prin urmare, considerăm că instanţele judecătoreşti care au emis hotărârea au substituit
atribuţiile autorităţilor publice, întrucât consiliul local este unicul organ abilitat prin lege cu aceste
atribuţii de a emite deciziile de transmitere în proprietate a lotului de teren aferent imobilelor, iar
instanţa se limitează doasr la a obliga această autoritate să emită actul administrativ, fără a se
pronunţa privitor la conţinutul actului administrativ.
În situaţia dată, sunt reiterate precedente judecătoreşti frauduloase, cu impacte deosebit
de grave, care instituie o altă soluţie decât cele prevăzute prin lege şi obligă autoritatea publică
locală de a permite unor agenţi economici valoroficarea drepturilor asupra terenurilor aflate în
proprietate municipală în alt mod, decît cel prevăzut de lege.
Sperăm ca Curtea Supremă de Justiție va lua în calcul aceste argumente și va da
aprecierea cuvenită.
Invităm societatea civilă și Mass-media să monitorizeze desfășurarea acestui proces de
judecată și modul în care va fi tratat subiectul abordat. Or, persistă un risc eminent să fie grav
prejudiciate interesele municipale prin intermediul instanțelor judecătorești.
O atenție aparte merită modul în care au fost apărate interesele Consiliului municipal
Chișinău în acest proces de către reprezentanții Direcției asistență juridică, împuterniciți cu
procuri.
Este de menţionat că conform art. 24 alin. (3) al Legii contenciosului administrativ (în
vigoare la acel moment), sarcina probațiunii în procedura contenciosului administrativ este pusă
pe seama pârâtului (în cazul dat CMC). Neexecutarea corespunzătoare a acestei obligaţii (în cazul
dat am presupun că aşa a fost), atrage ca efect admiterea acţiunii. Din informația pe care o
deținem, la majoritatea ședințelor de judecată acestea nu s-au prezentat din motive necunoscute.
SA „Magazinul Universal Central „UNIC” a fost favorizat în proces de către reprezentanţii
CMC care urmau să asigure reprezentarea intereselor în acest proces și care au acționat în
detrimentul intereselor publice ale municipiului Chişinău şi a Autorităţii publice locale pe care o
reprezintă, prin ocuparea unei poziţii formale în proces şi neîntreprinderea acţiunilor suficiente în
vederea asigurării suportului probatoriu a legalităţii acţiunilor pârâtului (CMC), neîntreprinderea
acţiunilor de atragere în proces, în calitate de intervenienţi accesorii, a persoanelor drepturile şi
interesele legale ale cărora sunt atinse prin hotărârea instanţei de judecată.
Menționăm că, în cazul situaţiei cu SA „Magazinul Central Universal „UNIC”,
Consiliul municipal Chişinău anterior nu a emis un act administrativ şi anume, o decizie pe
marginea cererii solicitantului de ai atribui în proprietate terenurile cu n/c 0100026.002 şi
0100026.006, amplasate în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 8.
Atragem atenţia asupra faptului că amplasamentul loturilor de teren menţionate în
hotarîrile de judecată (centrul oraşului, zona comercială) fac ca valoarea de piaţă ale acestora să

3
fie de milioane lei, sume care au fost ratate spre încasare în bugetul municipal din motivul
nepetrecerii licitației publice și urmare a adoptării hotărârilor de judecată.

- O atenție deosebită urmează a fi dată modului în care pentru loturile de teren în


litigiu din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8, au fost eliberate certificate de urbanism
și autorizații de construire pe numele SA „Magazinul Central Universal „UNIC”.

În perioada procesului de judecată DGAURF și PMC și-au revizuit neîntemeiat poziția


expusă anterior în scris (presupunem în mod dirijat și/sau cointeresat) și au eliberat pe numele SA
„Magazinul Central Universal „UNIC” Certificate de urbanism pentru proiectare nr. 622/18 din
05.09.2018 şi nr. 688/18 din 15.10.2018, iar ulterior și Autorizații de construcție pentru parcări
auto subterane pe lotul de pământ cu nr. cadastral 0100206.002 şi amplasarea unui parcaj de
utilitate publică pe lotul de pământ cu nr. cadastral 0100206.006 cu amenajarea complexă a
teritoriului alăturat, fără însă ca beneficiarul respectiv să dețină drepturi valabile privitor la teren.
Astfel, potrivit art. 2 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţie, certificat de urbanism pentru proiectare – este definit ca act cu caracter
reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului)
prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-
urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a
teritoriului şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.
În acest context, urmează a se reţine că certificatul de urbanism pentru proiectare
generează pentru beneficiarul acestuia dreptul de a elabora documentaţia de proiect pentru lotul
de teren menţionat în certificat şi serveşte drept temei ulterior, în cazul respectării de către
beneficiar a condiţiilor prevăzute în certificatul de urbanism, pentru eliberarea autorizaţiei de
construire de către autoritatea emitentă.
În cazul în care solicitantului i-a fost eliberat certificatul de urbanism cu stabilirea
regimului urban şi condiţiilor de proiectare, iar documentaţia de proiect a fost elaborată în
corespundere cu acest certificat, emitentul (PMC) ulterior nu este în drept de a refuza
solicitantului (beneficiarului) eliberarea autorizaţiei pentru construire.
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, autoritatea emitentă urmează să
respecte cu stricteţe condiţiile stabilite prin acte normative, or, în cazul în care solicitantul nu
întruneşte condiţiile necesare, emitentul este obligat să refuze eliberarea actului solicitat.
Procedura de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de
construire este reglementată prin Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţie, cît şi prin Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului
unic de autorizare a lucrărilor de construcţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1469 din
30.12.2006.
Astfel, conform pct. 14 din Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului
unic de autorizare a lucrărilor de construcţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1469 din
30.12.2006, cererile ce țin de autorizarea lucrărilor de construcție și documentația anexată vor fi
depuse numai de proprietarul/proprietarii terenului pe care urmează a fi executate lucrări de
construcție
Atragem atenţia asupra faptului că solicitantul şi respectiv beneficiarul certificatelor de
urbanism și al Autorizațiilor de construire menţonate mai sus - „Magazinul Central Universal
„UNIC” S.A., nu este proprietarul terenurilor cu numere cadastrale 01000206.002 (suprafaţa de
1,384 ha) şi n/c 0100026.006 (suprafaţa de 0,2133 ha), situate în intravelanul municipiului
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 8 şi nu are stabilite nici relaţii funciare de arendă asupra
acestora. Prin urmare, prin prisma prevederilor normelor juridice menționate, acesta nu era în
drept de a pretinde eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare pentru adresele
respective și nici a autorizațiilor de construire.

4
Faptul că DGAURF și PMC cunoșteau că solicitantul nu deține drepturi valabile privitor la
terenurile pentru care a solicitat eliberarea actelor permisive pentru proiectare și construcție
rezultă din conţinutul certificatelor de urbanism pentru proiectare nr. 622/18 din 05.09.2018 şi nr.
688/18 din 15.10.2018 (a se vedea descrierile la compartimentul „Regimul juridic”).
Astfel, este neîntemeiată şi ilegală încercarea acestora de a invoca faptul că terenurile
respective au fost cândva atribuite în folosinţă SA „Magazinul Central Universal „UNIC” S.A.
conform unor titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren deoarece, conform Legii nr.
121 din 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 53 alin. (2) - actele
(inclusiv titlurile de autentificare a dreptului deținătorului de teren) în al căror temei proprietarii
de bunuri privatizate sau de întreprinderi private deţin în posesiune şi folosinţă terenurile
aferente lor, cu excepţia contractelor de arendă, se anulează.
Prin urmare, la momentul depunerii cererilor pentru eliberarea certificatelor de
urbanism pentru proiectare SA „Magazinul Central Universal „UNIC” S.A. nu deținea
drepturi valabile pentru terenurile cu numere cadastrale 01000206.002 (suprafaţa de 1,384
ha) şi n/c 0100026.006 (suprafaţa de 0,2133 ha), iar DGAURF și PMC nu erau în drept de a
elibera actele respective, în lipsa deciziei CMC privind atribuirea acestora în proprietate
sau în locațiune.
Din câte cunoaștem, funcționarii publici cu funcții de execuție din cadrul DGAURF, pe
seama cărora a fost pusă sarcina elaborării Certificatelor de urbanism pentru proiectare nr. 622/18
din 05.09.2018 şi nr. 688/18 din 15.10.2018 pentru beneficiarul SA „Magazinul Central Universal
„UNIC”, au refuzat de a aplica semnăturile sale pe acestea, considerându-le ilegale și contrare
practicilor stabilite anterior de DGAURF pe situații similare.
Mai mult decât atât, unii funcționari au expediat în scris Note informative către secretarul
CMC și Primarul General al mun. Chișinău Silvia RADU, prin care au comunicat despre refuzul
de a executa rezoluțiile privind perfectarea actelor pe numele SA „Magazinul Central Universal
„UNIC”, în baza hotărârilor judecătorești care încă nu erau irevocabile.
În cazul dat, apare o întrebare rezonabilă în adresa persoanelor care au semnat și au
eliberat pe numele SA „Magazinul Central Universal „UNIC”, Certificatele de urbanism pentru
proiectare nr. 622/18 din 05.09.2018 şi nr. 688/18 din 15.10.2018, iar ulterior și Autorizații de
construcție: interesele cui le reprezintă ei și prin ce se își explică acțiunile?!!
Constatăm că autoritatea emitentă a certificatelor de urbanism (DGAURF și PMC) a
anticipat rezultatul proceselor de judecată și deciziile CMC, eliberând certificatele de urbanism
fără a avea bază legală.
Rezultatul acestor acțiuni abuzive au generat unele efecte ireversibile, în ce privește
lucrările de construcție deja inițiate și parțial realizate și pot genera pierderi în bugetul municipal
de zeci de milioane de lei, sume care urmau a fi încasate de pe urma desfășurării licitațiilor
publice cu strigare privind valorificarea la prețul de piață a loturilor de teren amplasate în centrul
municipiului Chișinău. SA „Magazinul Central Universal „UNIC” a reușit să obțină de la PMC
acte permisive pentru proiectare și pentru construcție pe terenurile cu numere cadastrale
01000206.002 (suprafaţa de 1,384 ha) şi n/c 0100026.006 (suprafaţa de 0,2133 ha) și au demarat
lucrările de construcție după bunul plac.
Reieșind din situația actuală, creată în exclusivitate cu suportul unor funcționari din cadrul
DGAURF ȘI PMC, regimul juridic al terenurilor respective și legiferarea acestora în folosință se
transformă într-o formalitate, deoarece scopul urmărit de către agentul economic a fost practic
realizat pe deplin.
În acest caz, rămâne să constatăm repetat că pentru a soluționa unele probleme ce țin de
competența exclusivă a Consiliului local, se încearcă și se utilizează în continuare scheme
frauduloase, bazate pe interese, iar după caz se implică și instanțele judecătorești pentru a da un
aspect de legalitate acestor scheme.

Reieșind din considerentele sus-menționate,


5
SOLICITĂM:

Obligarea Primarului general al municipiului Chișinău de a :


- Suspenda valabilitatea Certificatelor de urbanism pentru proiectare nr. 622/18 din
05.09.2018 şi nr. 688/18 din 15.10.2018;
- Suspenda Autorizații de construcție pentru parcări auto subterane pe lotul de pămînt cu
nr. cadastral 0100206.002 şi amplasarea unui parcaj de utilitate publică pe lotul de
pămînt cu nr. cadastral 0100206.006 cu amenajarea complexă a teritoriului alăturat;
- Dispunerea subdiviziunilor abilitate de a efectua verificărilor la fața locului a
corespunderii lucrărilor executate cu cele de poriect;
- Crearea unei comisii în vederea verificării legalității eliberării SA „Magazinul Central
Universal „UNIC” a Certificatelor de urbanism pentru proiectare nr. 622/18 din
05.09.2018 şi nr. 688/18 din 15.10.2018, iar ulterior și Autorizații de construcție pentru
parcări auto subterane pe lotul de pămînt cu nr. cadastral 0100206.002 şi amplasarea
unui parcaj de utilitate publică pe lotul de pămînt cu nr. cadastral 0100206.006 pe
numele beneficiarului, cu prezentarea ulterioară a rezultatelor investigațiilor Consiliului
municipal Chișinău spre cunoștință;
- Anularea Certificatelor de urbanism pentru proiectare nr. 622/18 din 05.09.2018 şi nr.
688/18 din 15.10.2018 și a Autorizațiilor de construcție eliberate în baza acestora, ca
fiind ilegale;
- Atragerea la răspundere conform prevederilor legale a funcționarilor vinovați, iar după
caz, sesizarea organelor de drept.

Fracțiunea Consilierilor municipali


Platforma DA

S-ar putea să vă placă și