Sunteți pe pagina 1din 10

.

1
AUT'ORITATEA NATIONALI DE INTEGRTTATT]
A REPUI}LICII MOLDOVA
ll'.,|
H,AUI{OHAIbIIbIII OPTAH IIO \.'1'r: i

H E IIO.(Kr/IIHOCTU PECIIyEJI4KU MOJIAOBT\ 1j,,::: ,1


"-.,;..,,1,.
:.. -,"
IN'TEGRITATE
:..

TNSPECTORATUL DE
N{l)-2005. nrrin. Clhisiniu. str. \'litropolit Ciarriil llirnulcscu-Boc1oni. 26
I'cl.(373 22) 820 601.lix (373 22) 820 602. . , ; ,1. c-nrail: intb lt ani.nrc

ACT DE CONSTATARE
nr.l2l/12
nlun. Chisiniu 30 iunie 2020
Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al r\utor:itatii Nalionale cle
Integritate. Sergiu POPA, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea
regimului .juridic al conflictelor de interese. initiat in privinta dnei Racul Svetlana. primar al
comltneiBogcana.raionulCrir'r1eni.IDNP:r.n6scutdtuE.donrici1iati
in temeiul art. 35 dirr Legea nr.13)-2016 cu privire la
Autoritatea Na{ionala de lntegritate. a intocmit prezentul act cle constatafe, prin care.
A STABILIT:
t-a 16.08.1019 in cadrul r\utoritatiiNationale de Integritate a ftrst inre;listratd sesizarea nr.
I .,., privire la evcntuala incdlcare a regimului-juridic al conflictelor de interese de catre dnir
Racul Svetlana. prir.nar al comunei Bo5cana. raionul Criuleni.
l-a 03.09.2019. in confbrmitate cu prevederile art. 30 din I-egea nr.132,i2016 cu privire 1a
Autoritatea Nationala de Integritate. sesizarea a fost repartizatd aleatoriu prin sisterrul electronic
d,: distribuire a sesizdrilor.
Potrivit sesizirii si materialelor anexate., dna Racul Sretlar-ra. prirnar al comunei Bo5cana.
ri'Lionul Crir.rleni. aflinduse in exercitiul functiei de demnitate publica. al'ind interes pcrsonal a
incheiat cu sotul ta,t I urmdtoarele actc: Contractr.rl de imprumut tl.-. tblosinta (auto)
din 02.01.2016 si Contractr"rl de irnprumut de lblosinfa (auto,t din 02.01.2017. al ciror obiect il
constituie autoturismd I. cu nr. ,le inmairicular; I. care este proprietatea
,tlui I. adrnitind uafa;l incal.area reprimului juridic al conflictelor cle intereie.
La i6.09.201c). in conformitate cuprevederile art.31 din Legea nr. 132i2016 cu prir,ire la
ALrtoritatea Nationala cle Integritate. prin procesul-r.erbal de initiere a c:ontr,rlului ,rr. f. in
prir inta clnei Racul Svetlana. primar al comunei Boqcana. raionul Criuleni a fbst initiat contrclul
prii ind respectarea rcgirnLrlui juridic al conflictelor de interese-.
Prin scrisoarea nr. 04-121:\ 1 2zl din I 8.09.201 9. receplionata la 20.09.20 I 9 confbrm ar izului
dc reccptie nr. DS20f 1AS, dna Racui Svetlana a tbst intbrmatd dr:spre initierea in privinta
sa a controlului prir,'ind respectarea regimului.juridic al conllictelor de interese si despre
drepturile sale prevdzute la ar1. 33 din I-egea 13212016 cu prir..ire la ,,\uroritatea Natior-rala de
Integf itate.
De menlionat este f'aptul cd dna Racul Svetlana a fbcut uz de drepturile sale Si 1a 2'1.I 0.2019
a luat cuno;tir-rfd cu rnaterialele dosarului de control.
In temciul prevederilor legale prevAzute la art. 20. alin. (l ;. lit. a.l - d). ar-t. 3 ) s-i
art.37" aiin. (2) din Legca nr.13212016 cu prir.ire la Autoritatea Nalionald de lnte ibst
consultate date din resistrele inclusiv din retqistml
reqistrul

(solicitarea nr.
0.1- 12i2300 din 27.1)9.2{) I 9). ('solicitarea nr. 0-{-
1 -\.i2)"91) din 27.09.10I 9). inftrrrnatii documente necesare desl controlului.
__Prin infirrnratia prezenratA d. I prln scnsoarea ltr'.
E't278 clin 02.10.2019. irrregistrata in cadrul Autoritdtii cu nr. 47;1[l la 07. 10.201 9. ca
I
raspuns Ia solicitarea nr. 04-1212300 din27.10.2019. s-a stabilit ci drLa Racul Svetlana detine
mLandatul de primar al comunei BoEcana, raionul Criuleni. incepind cu anu.l 2015. ca urmarc a
alegerilor locale generale din 14.06.201-5. rnandatul fiindu-i valiclat prin Hctardrea.ludecdtoriei
Criuleni din 30.06.20 1 5 (dosarul nr. 3- I 1 8/1 5. 24-3-1382-2906201 5).
De remarcat este faptul cd dna Racul Svetlana deline 5i in prezent mandatul dc prir-nar al
comunei Boscaua. raionul Criuleni obfinut in urma alegerilor locale genera.le din 20.10.2019 si
valiclat prin llotarArea.lr"rdecdtoriei Criuleni din 31.10.2019 (dosarul nr.3-71t2019:2-19168818-
2-t-3-24102019). anexatri la materialele dosarului de control.
Ca raspuns la solicitarea nr. (t4-1212299 din 27.09.2019.
prin scrisoarea nr. 168 din 16.10.2019" inresistrati in cadrul Autoriratii
\atirtnale de Integritate cu nr. -5087 la 18.10.2019 a infbrmat cd cle la br.rgetr-rl prinrarici. in
iegalLrrd cu clarea in arendd a autoturismului nu i s-a acordat mijloace fiancizire
dtui I pe perioacla actilitatii dr,ci Racul St"tt-o- prinrar al comuneri Boscana.
.l.otoc.1atd.laacelasirdspltnsapreZentat
copiile ar-rtentif-rcate a urmitoarelor acte:
-Contractulcleimprumutdefblosin{a(auto,)din02.0l.2016,incireiatint..f,i
Prirnaria comunei Boscana. raic'nul Clriuleni in persoana primarului Racul Srietlana:
- Actul de prirnire-predare (autovehicul) din 02.01.2016:
- Clertif-icatul de inmatriculare al autoturismului
- Buletinul de identitate a dlui I. seria
- contractul de imprumut de folosinla (auto) din 02.01 .2017. incheiat intr. | 5i
Printaria comunei Boscana. raionul Criuleni in persoana primarului Racul Svetlana;
-Contractlrldeimprumtttdefolosin!a(auto)din02.0l.2018.irrclreiati'.,t..f,i
Prirn[ria comunei Boscana. raionul Criuleni in persoana printarului Racul Sr.etlanal
- Decizia Consiliului conrunal Boscana. raionul Criuleni ur. I clin 1 1 .12.2r:,117 cLr
pririle la contractni de crtntodat:
- C'ontractul de asigurare obligatorie de rdspundere civila pentru pagube produsc c1c
ar.rtovehicule (asigurare obligatcrie de raspund(3re cir,'ila auto interna) din 15.02.2018:
- Contractul de imprumut de fblosin{a (auto) din 02.01 .2019. incheiat intre SI
Primiria comuner
l'nm,ina comunei Boscana, contabilului-s.liII,
Roscana, raionul Criuleni in persoana contabilului-setiII
- Cotrtractul nr. I
dtn29.02.2[)16 pentm achizitionarea br.rnurilorilucrarilor/serviciilor de
valoaLre mica privind procurarea motorinei si benzinei;
- Contractul nr. din 2ii.1 1 .2016 de achizitionare a produselor petroliere:
- Contractul nr. din 1 0.02.201 7 de achizitionare a produselor petroliere:
- Clontractul nr. din 07 .07 .2017 de achizitionare a produselor petroliere:
- Contractul nr. din 19.02.2018 de acl'Lizitionare a produselor petroliere:
- Contractul nr. din 15.01 .2019 de achi;zitionare a produselor petroliere:

t'aloaremicdincheiatintre-siPrimariaconruneiRoscana.raiorrulCriuleniirl
persoana prirnarului Racr.rl Svetlana:
_-i\corclul tr..Idin I6,08.20I6laconrractul nr.|.iin 15.04..2CrI6.inchciiitintre
aclitional
L;iPrinrariaconluneiBoscana.raionulCriu1erriinpersoanar;rinraruluiRacul
Sr. etlana:
- Ordinele de plara lconrrrri de plata): nr. I din 15.0j.-1016.
*I Jin ll ll.:oto. nr'
r5 0r:0r7. nrlt
l,il,'i ' l; !; ;j';;'iifol,l"!l;ji r#o,
ur r0r7. oi:oi;l
n,. rlin 13 .07.2017. nr. f
f,
I

J 'o # li ;l
'r. ,1ii.i,,':o'l'd' ;,li dirr ll.{)l.l0l(): nr. I.lirr
li.irl.lul.r. rrr. li.til.2rrle.
l3i'r nr. IfE'1
l7.l-t.lriit). din 1r. 16.0.+.201 9. nr. din
din 16,01.2018. nr. dirr

ii li,*,i: ti ffi+ il lill illlli


2
i i*
din 17 .lt)-. 201 8. nr.
din 03.0 7.201 8. nr.
din 1 2.0.2.201 8. nr.
ciin
din
din
#'; lil jii I ;#3i J ll | : I
f I* ; ;i f:;:iit t H r,i,I i
: i I

l ;, r i, I r i i, z',,' r

in u.ma consultdrii
s-a stabilit cd dna Racul Svetlana. primar al comunei Boscana. raionuI Criuleni este sotin dlui
II
apropiate dintre cei din urmd.
r
Potrivit informatiei existente in
I ,a'c\ara ra rnarc'Jlcle oosarurul de control). s-a stabilit posesor/detinator al
autor:urismului de rnodel nr, de inmatriculare estedlf
t-*'--^-'
tsoful primarr"rlui Racul confirmat Si de certiflcatul de inmatriculare al
autot urismului de model
Coroboruncl toute informutiile re-flectateJJlll sJ/;,JlJfpg'torul tle i,ntegtjlate utestci ca clna
Rracltl Svetlana. primar al comunei Bogcana. raionul Criuleni. in perioa.da de pina la intrarea in
Iigoilreal-egiinr. 133/2rl16pri'vinddeclarareaaveriisiintereselorpersonale(01.08.2016).ar,inci
iuterr's pcrsonal rezultat din relatiile sale cu prersoanele apropiate - (sotul) lI si (fir-rl)
Eaincheiat,/semnatctlaceSteaacte.juridice(contracte)dLrp[cu,murmeazi:
-(,tltl|t.ttt./ult|eitll'tll,t,tlltttrtle'lil|o,sin7it(t.tt.ttrlldin()2.0].2016'itlcheiuti,,,nf,,i
Printttriu c'onttotci t'uionul Criuleni in persounu Drirnurului Ruc.u/ ,st,ellunu;
llo.sc't.rnu,
'('ttttlrttc'lt,l ,,'. I t{in 1.i.01.2016 penlru uc'hizitionureu bunuri,lor,,lucrcirilnr'.seryic,iilot'
Llt't'trlortre micii int:heiut intre I :t'i Primariu comunei Bosc,cutu, ruionul Crit.rlcni in
I)t't's()(rtlu printurului RucLtI Sve t/unu.
De meutionat cd in perirtada de referinla. dna Racul Svetlana. aflinduse in cxercitiul
rnandatului de primar al comunei Boscana. raionul Criuleni. detineu calitutert tle .subiect ul
dec'lurarii,itrconfbrmitatecupr:evederileart.-i.alin.(1). lit.a)dinLegeanr 16/2008cuprir.ire
laconflictuldeintercse(invigoarepindla0l.08.2016)-incontinuarel,egeanr. 16i200ti.
in cele clin urma. dat fiind faptul cd incheierea/semnarea actelor sus mentionate a avut loc
in perioada de actiune a L,egii nr. 16/2008. inspectorul de integritate considerd imperios ca situatia
reispe ctiva urmeazd aft analizatii prin prisma prevederilor legale ale acestei legi.
Astf'el. potrivit ar1 2 din l.egea nr. 16/.2008. conflictut'de interese rr:prezinta conf-lictul
clitttr,: excrcitarea atribuliilor lunctiei delinute si interesele personale ale persoanelor prevazute
la art. 3. in calitalea lor de persoane private. care ar putea influenta necorespultzaLor inde'plinirea
crb,iec:tiva si irnpartiala a obligeLliilclr si responsabilitatilor ce le revin potrivit legii: si interc.t
/tat'.\'(,tlul replczirrta oricc intercs;. material sau nentaterial- al persoaneior prciSzute la art. 3 care
rc;zr:lta din necesitdtilc sau intent.iile personale ale acestora. din activitdti r:are rlltf-el pot fi legitirne
irr calitatc de persoana privata. din reluliile lot' cLt per,\oona upropiLtt('saLr. persoane juriclice.
inilifr:rer.rt de tipul de proprietate. din relatiile sau afilialiile personale cu partide politice. cu
rlrqanizatii necomerciale si cu organizalii internationale. precum si care rezultd din pref-erintele
sau anga.iamentele acestora; per.\oane apropiute - solul (so1ia). persoanele irrrudite prin singc
sau adoplie (pdrin!i, copii, fra1i, surori, bunici. nepo{i. unchi, matuge) gi persoanele inrLrdite plin
afinitate (cr,rmnat. cumnatd. socru. soacrd. ginere. nora).
Confbrrn art. 5. alin. (1 ) al Legii nr. 1612008, dna Racul Sr,.etlana. in incleplinireu
utriblttiilttr de serviciu aveu obligayia tJe u luct dec'izii c'onducdnd-se cle /egi^slutiu
t'ores1tttnzdloure;i de politicct stutului in domeniul respectit,, linund cont dt'interesul public.ti
ranurtldntl lu inlere.yele ptersonule.
Potrivit ar-t. ,5. alin. (2) al aceleiaqi Iegi. dna Racul Sr,'etlana avea c,bliga[ia de a renunru lu
interc.sele pei'sonule, ce pot compromite deciziile o./ic'iale, /uute cu pctrticiparea lor,.;au
^sci.se
ubtin't cle lu pur'licipureu /a luttreu seu executorea Ltnot'ust.fel tle tlec,izii, dctcd ucesteu pot fi
t'ttrttltt'rtttti.sc cle inlcre.sele lor pe,rsonale.suu de apurlenenlu lot'lu unutnile orgttnizutii.
I-a f-cl. potrivit art. 9. alin. (1). lit. a). alin. (2) 5i ar1. i i ale Legii nr. 16i2008. dna Racul
S\etli:rrra urmu sii informeze imediut, dar nu ntni tiirziu de 3 :i/e de la dulcr c,ort.stcrtiirii. in st,ri.s.,
('ttnti,sitr
'\:utionctlti de Inlegritule des1:re u.flureu stt trt siluayiide con/tit;t tle tnleresa, si gnultc
tlesprc inleres'ul. al sdu ori ul p,ersoanelor up,ropiute, /egut rJe decizi.a,p€ cilt.€ trehuiesti o iu
per.sttnal suu la lun'ea c'dreia trehuie ^su pat'licipe, ori de ctcliuneu pe cure trebuie.sa o
J
intrt'prindii ln indeplinirea ulribttyiilor sale cle sert,ic:iu, fiind responsubilii ,pentu identificarau
inlete.ye/or set/e personale, cure ur putee inlru.;ctu sdnt in c'onflict cu i'nelutoririle.vule o/icictla,
pt'ecuilt .1i pentru .solu{ionu'ea pozitita u conflictului de interese.
Potrivit anexei din Legea nr. 19912010 cu privire la statutul persoanelor cu func'tii de
dr:mnitate publica, printarul est'e o persound c:u.func{ie de tlentnitate ptrblicti. fiindu-i aplicabiie
alit prevederile l.egii nr.76812000 privind statutul alesului local. cit s;i ale [.egii nr. 436/2006
prir'; nd administralia publica local6.
DLrpi intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declara.rea averii si intereselor
p(irs,iltalc. prin care a lbst aborgata Legea 16/:100B. dna Racul Svetlana. exercitind o functie de
dc-nrnitatc publica prevazutd in anexa la Legea nr. 19912010 cru privire la statutul persoanelor cu
fLrnctii de demnitate publicd (primar al contuttei Bo;ccrnu, rolonul Criuleni), de{ine calitateu de
subiecl ul dec'lariit'ii ave'rii;i intere.selor personale potrivit art. 3, alin. (1)" lit. a) din Legea nr.
1.13i2016 privind declararea averii si a intereselor personale.
Astf-el. inspectorul de integritate remarci c5 in perioadd respectiva dna Racul Svetlana.
a','ind interes personal rezultat din relaliile sale cu j)ersoana apropiati - (fiul)
I.
irrcheiat/sernnat cu acesta Acordul aditionul nt'. I din 16.08.2016 lo contrac'tul nr'. l rlitt"
I .i.01 20 I 6
Potrivit art. 10. alin. (1) al Legii nr. 7b8 dln 02.02.2000 prir,ind statutul alesuiui local.
p'imqu!e;lyl!!!pl sd fie demn de increderea alegdtorilor. sa contributg prin exemplu personal
Ia consolidarea autoritdtii administraliei publice locale pe care o reprezi;nti. onorarea obligaliilor
civicre. asigurarea ordinii publice 5i lu respectcyeqlegisla{iei.
Contbnr.i afi. I 1. alin. (2) rlin Legea nr. 19912010 cu privire la statr.r'tul persoanelor cu firnctii
de cl(rmnitate publica. c{emniturul e.ste obligcrt sdrespecte intoc'rnui regintul.jut idic'alconflic'tului
t.lc itllere.s'e.
Asaderr. se retine ca. dna Racul Svetlana. llind subiect al declardrii. avea obligalia sii
respccte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prer,'fuzute la art. 1 1 din Legea
nr'. 133/2016 privind declararea averii gi intereselorpersonale. prin serviLrea interesului public cu
inrpzLrlialitate gi obiectivitate, pr:in asigurarea transparen[ei gi a controlului public al activitalii si
responsabilitatea individuala gi exemplul perscnal. Or. obligaliile qi responsabilitalile subiectulLri
declararii. cu referire la regimul juridic al conflictelor de interese. sunt prer'dzrrte expres in Legea
nr. 133i2016 prir,ind declararea averii $i a intereselor personale.
Potrivit arr. 2. din Legea nr. 13i/2016 privind declararea averii Ei intereselor personale.
c'onflic't cle inlere,s'e' reprezintd situalia in care .yubiectul tleclariirii are un interes personol
<'e' ittfluenleuzd ,suu or putea influenta exer('itureu impur{iald ;i ob,iectit,d a obligatiilor .si
resprtn.sul';il irulilor t:e'fi reyin potrivit legii,'
interes personul esle orit:e inleres mttlerial s'ctu nemq!'erial crl ,subie,::_!lL!L!j4el!!'cbii ce
re:_tt1tu din ttt'lit,itritile sule in c'alitute dc per.sound prit,atd, din relutiilt:_,sule cu Dersoune
qluortiule.\'au cu persounc juritlice.vi alti age'nli cc'onomici, intliferent de tipul cle proprietute.
din relutiilcsuu ufiliuliile sula t'u or.gunizalii nec'onterciule, inclusit'cu pctrtitlele ytlitit'a.:i t.tt
rtrgun i :u I i i i c i nt e r nut ittnu/e
;

persound oproDiutd es'te .sottrl,'sotia, c'opilul, c'oncubinulic'ctncubina sut'4_eq111!11!_gfucl!!:!AJ!.


l)e'r.\'()unu uflatu lu intrelinerea suhiectului clecl'ururii, tle usemenea persoana im'uditd prin ,sAnge
.r'ttu,ot'in udopyie cu s'ultieclul declurarii (piirinte,.fi"ate,/so,rii, bunic',ibuni'c,ti, nepol,,napocrtci,
trr,rc'hitntiiltt;a) ;i persoanu inruditit prin alinilale (:u subiec'tul dec/ctrcirit (cumnut/cuniltula.
s o c r t t/'.t o u L' r ii, gi ne r e t' n or d),'

Confbrm art. 12, alin. (3) din I-egea nr. 133/2016 privind declararea averii $i intereselor
perscrnale. c'onflictul de inlere.se real apare in cuzul in care subiectul d,Tl_q!4lJ!ll!Leh!U!r so
t'ezttlve o cerereiun rlentt'r'.t, rLi L'nitLi un ocl odmintslratit:, .siiincheie tlirgllL.\uu prin inlerntt:cliul
un'ei ,Der.soctne terle UIJ-ILL1ju4t!ie, sa ia o decizie .s'au,sit participe la luttreu unei decizii in cure
ure ittlerese personrtle suu cure vi:cuzu pefsootrylejr $gnlllpgtpiate, persouriele.fizice si.juriclice
L'tt cure ure relulii cu curucter patrimoniul;l care influen{eazci sau pot influenla exercitu.ect
impurriulci ;i obiectit:d a ntanclatului, a.func{ie,i public'e sau de clemnitate put,licii.
ln conformitate cu art.12. alin. (4). lit. (a);i r,b) din Legeanr. 133/2016 prir.ind declararea
avc'rii si intereselor personale. dna lLacul Svetlana. exercitdnd funclia de primar al comunei
Bo5cana. raionul Clrirrlerri. Ctg(,,hligata sa i?lbLUgZ ]4!lJ9l!!!_h_!$!U!_a'rgar,CJgtgIhJe;ltp_q-i9l
intet,liut. dur nu ntui ti)Iliu de 3 zile de lu datt!_19!!AAUJ-de';p19_cpqLlic'tu"Lle_JuJgg:lJlJ-!:!_9,
.yt'_giy']u si .;a nu rezolve cereren/demersul, sd nu emitd actul udministrativ. s'd nu incheie, clirec't
.;cru ,orin intermediul unei persoane ter{e, uctul -iuridic, sd nu ia suu sd nu parlicipe la luat'eu
clt:ci::iei in exercilureu mandttlului, u funcliei publice squ de demnitate publicd p!a4 ]!!
;ltlu i ioner e a cctnflictu lu i de intere s e.
Art. 12 alin. (5) din aceiaEi lege prevede cit,,In/brnlare'a despre upariyia unui c'onflict de
in'/are.ve reul se vu.fuce rcinti lu solutionarea cereriii'demers'ului, emitereu ac'tului udminislrutit'.
in'ch':ierea, tlirectd sau prin inlermediul unei per,soane ter{e, a qctulutljuU&g,_purticipureu lu
Ittttt',:ct deciziei,gau luurea deciziei;i va lua./brma unei der:laralii scrise ce trebuie,sti conyinti
tlute de.s:pt'e natltr(t c'onflictului de inlerese Si alespre ntodulin cure aces't'ct in|luenyeuzd scru Ttoale
inlltrenlu indeplinireu inrytctrliuttd Si obiectivd a ntundatului, ct.funcyiei publi,ce sau cle demnitatc
!)ltDl tL'a
Irt confbrtnitatc cu arr. 12. alin. (7) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si a
ttltercselor pcrsonale. dna Racul S'n'etlana. exercitAr-rd functia de primar al comunei Boscana.
raiottul Criuleni. eru obligata .sd in/brmeze Autoritatea ltlutionala tle In,tegritute imediat, tlur nu
ntui iir':itt cle 3:ile de let clalu L'on.\'tularii, despt'e rtrice.siluutie c{e conflicl tle ,inrerese reul in c'urc
te ullu. in tttoclul stubilit la ulin.(5) ul prezentei legi.
Art. 14. alin. (2) din Legea nr. 133i2016 privind declararea averii si intereselor personale.
st,atueazd:.. C'onflictul de interese real. se sctlulirl_ry!!4lg!!!! i_Jubiectul cleclt!l:_(1!i, c'onduc,ittot.u/
tn'ganizct|iei 1:ttblice. futlp1!!g1!1:a |iutionctlii tle Integritate suu (,'onsiliul ate Integritute, dupti
(: Lt Z.

Contbrm art. 14. alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea a.i.erii si a intereseior
1)erstrnale. punu lu solu|ionareo conflictului de interese real, s'ubiectului tlec,lararii, in persoana
drrei Racul Sr,etlana. ii este interzisa inlreprindereu oricdrei uc{iuni pe cau::u datd, c'u exceptirt
u htirlerii.

Potrivit an. 14. alin. (4) clin Legea nr. 133/2016 privind declarar,:a averii gi a intereselor
1rc'rstrnale. .subiectului dec'lcu'arii, in persoana <lnei Racul Svetlana. ytute.solulionu c'onllictul tla
inlere.sa rcul in c'ure se a.flci pu!-_qhljJlgrga de lu rezolvureu cererii,,tlemer.sului, Qe /u
(tttil(rcu, utlop/ut'eu uc'tului udntinislrativ, tle la incheiereu uc(ublJulJplic. de lu pttr.tic'ilttrr.ttt ltr
Itttrr',:tr ttnci dec'i:ii .scru ltturea clacizieiivotare, infit'ntand toute pcit'lile yi:ale ale tlecizict re.tpecti\.(i
in prit'irtltr tttiisurilor luale pentru aproteia corectitudinea proces'ului de luare a decizii/or.
Potri.u'it art. 12. alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea a'',-erii si a inrereselor
pcrstrnale. conflictul cle interese consumot reJcrezintu JLtptu subiectului.declurdrii de re:oh'are
tt utlr:.!i c'ereri,iunui denters, de entilere a unui act udntinistratit,, de int'he!9tu direcla.tuu prin
in'terlneditrl unei persoane lerle u untti acL jutj_d.ll', de luare:sctu de purtic'ilture la luurea unei
det'i:ii in exercitareu mundalultti, a .functiei public'e s'au de demnitate publtcd cu incalc:ureu
pleycderilor ulin. (1) si (iL
De mentionat faptul ca dna Racul Svetlana in calitatea sa de primLar al comunei Boscana.
ra;ionul Criuleni. in perioada 11017-2018 a incheiat/semnat cu solul rau I alte 2
crontracte. gi anume Clontruclul tle intpruntut de'.fblositlld (auto) din 02.()1.2(tl7 si Crntructtl de
int:pritnttrt de fr;lo.sintti (uuto1 din 02.01,2018.
Analizind legislatia in r,'igoare la mornentul incheierii/semnzirii. actelor numite sllpra.
reesitrcl din prevederile Lcgii rr. 13312016 privind declararea averii;i intereselor personale
(confbrtr.t redactiei irt vigoare din 01.08.2016. respectir.. redercliei in vigoare din 12.01"201U).
itrripccttrrul cle irttegritate rentarca in perioada respectiva. la nofiunea de 1.,e,r.sgctnci ttltr.gpiuttlr
[)f{]\'ijzlltri la art.2 din l-egea nr, 133,/2016 prir,ind declararea al,erii si intereselor pcrsonale. nu
st-' resdsea so(ul subiectului declurarii.
Potrivit celor relatitte" rezultd cd pentru perioada rcspectivir ctlui EI nu-i poate fi
atribtlita calitatea clc i,rclsoan/t rrprurltiati-i a cinci iiircul Sr.'elll;ia. plin-riLl al c,trlunei Iloscarra.
raion.rl i- Liuitni.
ir,iarerialele acurn ulale in cadml dosarulr-ri de control confirma f-aptul utilizarii mi j loacelor'
llr,iur.:irlre din contul Primariei conrunei Bo$cana in scopul intrelincrii si el'ectuarii reparatiei
artlonroLriiului de ntitdr--i nr. de irimatricnlare al c!1'l I
le
i

)
dr:finator/posesor este dl I (solul primarului Racul Svetlana), acestea fiind dovedite

,l
e:<cl usiv prin Ordinele t le plutii (conturi de plat
,,'.1
clin 17.08.201C;, '#!if
W!{,:'i,'!0,1,'l!u,
din 1,9.08.2017.
t'r,l
d;n -;l.,t).]0I9, tu'.Idin
,r.l din

lin 21.0
11.02.2017. nr.
nr. ldin 25.01.2019. nr.
21.02.2UI9, nr
,'i/!:,,:'ltf;:ii'|
d,;n
d,;n ,!',''r; 'i,i,,l
din 09.
tltjn
tl,in
dt'n
clin 26.
"''r,:l'l:'riili:i"I din 03.
din I2.
':'jMV{ffi'lip,{,{l
clt'n .12.02 201I, din I7.08.20I6, nr. ldi n l'1.02.201',7, nr
1.J.07.2017, nr. 21.02.2018, nr. I tlin 11.03.2018. nr. :l;,; ii' ,ii i[ii: ;: l!l:,:,
3.1.10.2017, nr. i*,,i'i, I2.20t7.
In vederea asigurarii respectdrii dreptului la apf,rare. prin scri:;oare nr.04-121.{30 din
07.01.2020. recep{ionata la I 1.(12.2020 si scrisoarea nr. 04-1 212514 din ,02.0tr.2020" receptionata
la 04.06.1020. dna Ractrl Svetlana a fost invitata la sediul Autoritatii Nafionale de Integritate.
pentru a-si prezenta punctul de vedere asllpra obiectului controlului.
I-a 25.02.2020. in cadrul
'\utoritAlii Nalionale de lntegritate. cu nr'. 1l:i8 gi nr.1139 au fost
irrregristrate pr-rnctele de vcdere (expuneri) ale dnei Racul Svetlana in carer a in,Cicat cd'. .. ...1tor.nind
,lt'lu dontaniile de uclit'ilcrle ttle autorildlilor adminis'trutie'i public'c ktcc,le'tle nit,elul inttri,
tlubtlita lu urr. l(1) din Legeu prirind tJe,vcentr,:tlizcrreu admini.ytrutit'ii, printurul.setnnecrzti uctalc
.; i t' tt n t t' tt c' I c I e in c' he i u t e i' n n unte' I e c o I e c I iv it itt i i I o c u I e.

in rtcest s'ens, contractul ale comor)at ctl c,rutontobilului din 02 01.2016 u /'ostsemncrl, ut,tind
lu l"t,:.rzii prevederile legii c'ita're. Mai mult ca utit, la 17 08 2016. u .fb:;r atlopturu clec.iziu
('rtn;i/iului loc'ul nr.Jtt ,.(.'u prit,ire lu urendareu rnijlocului cle trctnspor,r pentt'u necesitarile
Primariei cotntrnei Boqcana". Din ntomenl ce tJetcizia rut.stsbiles'te un anumil lerrnen-limitci,
vttlut5ilituteu ucesteio se pdslreuzd in conlinuure gi perioadu urntdtoure. .lytnd in t,etlere t'ir lu
inlrurett in lttnc'1ie, uutomobilul conJbrmprocurii, eru in.t'blo.sintu sa personald;i necunosciind
.fuptul, neJiind informotd de nimeni pentru a decloru conflictul de interese c'e (ine de urendorert
trunsporlului, pe parcursul a,clivitiilii u./bst incheiat contructul cle./olosint(i gt.atuitu u
trtttomobilului in inlerest:le primdriei ;i niciclecum nu prejutlic'iaza interesul public'.
in ,'cea ce t'izeuzd tttilizarect tniibacelot" fincrnciire publice outotu,risntiului prr4triu, e.\'te Lle
retnarcut.llrptul c'ti, potrivir urt. 1237 alirt. (l) li (21 dinCodul Civil al tr!.l,loldovu, comoda/untl
trebt'ia sd piistreze ;'i .sci ingrijt:ascii bunul cu di/igenla unui bun proprietcu';i sa-l fblo.;eusc,u
ttt,rttttri in .s'c'ttpul s'ruhi/il ,in conlrucl sau tlelerntinut prin noluro bunului. Comodatat'ul este lintrl
.\;t \ttl)?t'te t:halt uiel ile na'c'esure lolosinlei bunului
In c'ortfitt'ttti/trlc cu pt'evaulerile legi.slulive ('on.\emnute unlerior;i cont,,ctclcle tle ('otilt:)(lut
in,:ht'ittle, sc stbileste ohliguliu comotlatarulu,i .s'u e.fectueze rt:puralii ('lffente,.sci.;upctrte tou/e
t'heltuielile penlru bunu ./imclionare u autoturisntului ;'i su suporte toate risturile in cu: tle
di "stt',rgere suu uvuriere u autolt,tris'mului -/bloslt.
('u uceasla aduce t'a c'ttnoytinla cci in anul 2(.)18 uutoturisn'tul u nitneril tn uct'itlenl rutier,
t'eia t:c a crcltts 1a di.strugt'r't'u httnultri. in limitu c'adrului legul in t,igoare, prir,,clecizict c,on.si/iului
lo,:ctl ultrobutii, ct.fo.st truns.feratd suma cle|!tni pontru schinthirea ptiselctr de schintb pentru
lttrna .lilnc'{ionure u uutoltu'i.smnlui, Dacd analizant ./aplul cii pe purcursul' a patrLt crni cle
trctit:i/ule utt lost /iicute econont'ii mari lu bug,ztul /ocal din contextul cd achitureu urendei (J8
/utti .u f toi.l ;i uchitttrea unttiso.fbrG6'luni.rf tril nlt Lt.,to.tt clbctuuta;i uchituta. ntembrii
con.siliului utt holiirlt de ctn,iinlii de a alocu surno cle I pentrtr rep(0'utia;i intretinereu
rr tr I ot u r i s nt u/u i clu t.
('ort.:iclerd c'ti nLr a int'cilcul legeu nic'i dintr-un punct de vt:tlere, -yi rut s-a
./itktsit tle ntiilouce
finttnc'iure puhlit'e in interes pro'priu, penlrlt cci intretinerea unui mijloc de transpot.t .su fi /tt.st u

ltt"itttLirici .t-utt Ttrin c:onlrcrt'l luat da lu per.sounii./izic'ci sctu iuridicci, orit:um ner:esitn cheltuirt/i.
I'rin scrisoarea nr. 83 din 0().06.2020. in scopul completdrii punctului de vedere prezentat
atrterior dna RacLrl Svetlarta a comunicat suplirlentar cd: ,,(ontractut nr.
I tlin 15.01 2016
l)enft'Lt uc'hizitinureu buntu'il<t',luc'riit'ilori,serviciilor de t,uloure micii a lost incheiut din
Lu'tltitorul nTolitt: in luna ntartie, u fosl
ce erI strrct
c rtnd ucere a aut mobilului. o

Lu rttontentul dal a inregi,stral contractul dintre primarie ;i .feciorul sdu lct lrezoriirie. tlur
a inteles cd este un conflict de interese ;'i din ace,\te considerente nu a uc'hitat nimcinui nitnit
penlt"tt orendarea lrun.s;torlu/u,i, urmdnd ca cctnluhilitatea sd rezilieze contruc:lul prin acorthrl
udi{ional cu [rezorcit'iea. Ace.st acorcl a.fost inloctttit cu irtta,rziere, r'dnd a t,enit cu pt.opunetc
penlt':t pntieclele cla decizie penlru tlttta de 17.08.2016, clna t:ontubil si-a tlut.seanta cd inc:ii nu
e:'ie re:ilittt contruclul alut;i la clata de 16.08.20t6 prin ac'ortlul adiyional ,,,.llo contrttcrul cu
nr Etlin 15.01"2016 a,fti,st reziliar.
[.'lterior la datu u]c 17.0i1.2016, a.fb.st adoptctld clec:izitt Consiliului locut nr. l'tl..f',,
prirtre 1u ttrcndureo mijlocului de transport pentru necesitiili,te Printariei cr.tntunei Bosc,ttnu"
I'c purc'ut'.sul ac'tit,itrilii u./os't incheiut c'ontructul de folo.sinld gt't,ttuitii u automr.tbilultri in
ittlct'c,sele 1n'inruriei;i nu o declarut conJlictul de interese clin rnotit,c,ti,qu ctnt crtlu.s curer:(t
preludic'ii inlere.sului public pelttru serviciul dat ".
Conform informatiei din
a infonnatiei continute

(aneriate la dosarul de control), nu au.fost ident4l/icole inscrisuri cle.sltre corer(t dec'larcrlii adrr:.sute
.lutoritcitii Nalionule de Integr,ilale lanterior Oonti.siei lialionale tle Integritute) de ccitre tlnu
Rctc'til St;e/luna prin care aceasta ar.fi sctlici[at solulionarea cdrort,a con/,!it:te de intere.se in
((tre.\-(t uflul pinit la inc:heiet"eu/,setntnureu ac'lelor iuridice,(contru.'te, c,t:rtrd uditionol) c'tt
ltcr'.s'rtrnela upropiurc (''otLtr I ;i ffiuU I
Prin unnare se alestd ca dna Racul Svetiana nu a infbrnlatinu tt tlec'lar!!J_;J_tg.AgJi) .rttt tt
;:olulionut eqltLt$elg_interese reole tn core se u.flu.
Anaiizind minutios cele relatate de clna R;acul S'n,etlana in punctul siiu de r edere. inspectorul
clc integritalc considerd,cd, resportsabilitutea tle u se conformn prevederilor legii este o obtigalie
u rtrtt:i Rucul Svetluna, iur cunouslereft sou nttcutroastereu legii nu exonereuz.d de rrispundere.
Necunozrpterea legii, nu reprezint5 o scuzi plauzibili ir-rtru jurstillcarea exoneririi de
rdspttnderea generatd de conflict.ele de interese abordate in prezenta spetd (nerro legem ignorare
censetur). in contextul in care este axiomatic cd relatiile sociale sunt gllvernate de norme juridice.
iar actele normative (in care sunt materializate normele.iuridice) indiferent de tbr{a juridica si
orqattul etnitent" pentru asigurarea cunoasterii rsi opozabilitalii lor. se pubiica in corespundere cu
iirt.. 56 alin. (;l) din Legea Irr. 1Ct0/2017 cu privire la actele normative (anterior Legea cu pririre
la acLele legislative). in Rcgistrul de stat al actelor juridice. precunt si in Nlonitorul Otlcial al
I{epub}icii Moidova sau. dupi caz. in monitoarele ollciale ale raioanelor. municipiilor qi ale
unita;ilor teritoriale autonome cu statut juridic special ori in Registrul actelor locale.
prr3zllnlandlt-se cLlnoasterea de cdtre toli derstinatarii legii a regulilc,r de conduita impr-rse.
intfornatia flind accesibila publicului.
Si nimeni nu poate fi considerat cd nu cunoa$te legea. udagiu lattn ce exprinra princrpiul
potri" it ciiruiit se prezulld ci toatd lumea cllnoaste legea si nimeni nu poate li apirrat dc
rd:;pLrndcrc ir-n,ocand necunoa$terea prevederilor ei: eroarea de drept nu exonereazi de
ra:;pLtndere. Cunoaqterca qi respectare a legilor este o indatolire prirnordiald a tuturor cetd{enilor.
in:;crisa in Cor-rstitutie. Cunoasterea Ei rr'spr-ctarea legii definesc atitudinea civica.
colnF,ortanlentul etic. griia fala de valorile sociale. apirate si promor''atr: pri;n actele normative.
f-ata rlc interesele fundamentale ale intaririi rli dezvoltarii societafii. Legile si celelalte acte
normatir''e sunt aduse la cunostinfa cetdtenikrr prin publicarea lor in ..Monitorul Oficial al
Republicii Moldova".
In acelasi timp. ispectorul de integritate in cadrul controlului a starbitit cu ceftitudine
Ilerespectarea de citre dna Racul Svetlana a acelor obligalii imperatire stabilite prin lege cu
re1-erire la tnodul, timpul de declarare Ei solulionare a situaliilor de conllicte cle interese in carc
se afla. respecti'r' abtinerea de la luarea oricdrc,r decizii si admiterea consumd.rii conflictelor cle
itltere se propriuzise prin incheierea/semnarea acteloriuridice cu persoanele apropiate in situatii

ir illte uLi caractcr llctsonal l. a cilrol cll\tllLlrc poalL'llrage rasprrndere cirrlii. adrninrstralira sru petal:l Prelucrarer rrlterroar,l r
de conf'lict cle interese. ceeo ce compromite interesul public cle cel pe,rsonal, prin uceste ucte
punitndu-se la indoiulti luoreu unei decizii impartiale.
'l'tltodata.
interesul public estc al'ectat dc cel personal. deja in ca;zul in care obiectivitatea
deci;ziei poate 1i pusa la indoiala din cauza legiturilor de rudenie. care pot crea situralii de
prefi:rin!a.
Prin urmare, inspectorul de integritate consideri argumentele expuse de cdtre dna Racul
Svetlana in punctul sau de vedere ca fiind nefondate.
Conform afi.38. atin. (1). lit. a)din Legea nr. 13212016 cu privire la AutoritateaNationaia
de Ir,rtegritate. in urma controlului privind respectarea regimuh-Li juridic al conflictelor de interese.
inspt:ctorurl de integritate emite un act de constatare in cazul in care stabile;te ca persoana supusa
coutlolului nu a declarat qi nu a solulionat conllictul de interese sau a emis/adoptat un act
aclministratir'. sau a incheiat direct ori prin int.ermediul unei persoanL- trrtL'un act juridic. sau a
luat personal o decizic ori a participat la luar:ea unei decizii cu incalcarea dispoziliilor legale
prir ind conllictul de interese.
Potrivit ar1.23. alin. (4) clin Legea nr. 133/2016 privind declararea avepii si a intereselor
lrerstrtrale. ./upltr sttbiecttrltti det'lururii in priv,inla ctiruia s-u constatal cd acesta u so/utiortut tt
('crerc ttn tlerners, u emis' solt u adoplut un ctc'l uclminislratiy, a inche;!ul direct suu pr.in
tnlerrncdiul Ltnci parsoune lerlc, un ucl -itu'idi<:, a lual o deciz'ie sau u Ttarliciltut lu luureu une i
tlct'i:'ii cu incdlcttreu dis'po2g!11'or legule privintl t:onflit:tul tle_l4gry;g, L.onetituie /etnei pen/t.u
ra.sp'tndereo cttntruvenlionalci s'uu penuld ;i pentru revoc:urea, des,aituirett sctu, clt4,tci c,uz.
incelarert mandulului, u raporttn'ilor cle muncd ori de serviciu ale suhiectult,,i irt cuu:a.
Confbrm art.23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea arierii ;i a intereselor
perscrnaie. subiectul declararii e'liberat sau destituit dinfunctie potrivit preve,cleriktr ulin.(31 (51
t:.vte decdzut din dreptul tle a mai exercita o.functie publica .suu o.functie de demnitate public.u,
cti exc'epliu /unc'liilor ele'ctorale', pe o perioucl,t tle 3 ani de la data eliberarlisau destituirii din
/unctirr ptrblica ori de demnitute publica respectivd sau din data incetarii de drepr u munduntltri
stitt. Duc'ii persouna a ocupat o .ftrnclie eligihila. eu nu mui ,poale ocup(.t rtceeu.f i .funclie pe o
Jtct'iL'adii de 3 ani de la incetarea mancJutului.
Potrivit afi.23 ahn. (8) al Legii nr. i33/2016 privind declararea a.r,erii si intereselor
pcrsollale. Autoritatea Nationalla de Integritate line Registml de stat al p'ersoanelor care au
inLcrdictie de a ocupa o functie publica sau de ,Cemnitate publica.
In cotrlbmritate cu arr.22. alin. (1). lit. (b) din Legea nr. 199/2010 cu prir.'ire la statutr-rl
irersc,atteltrr cu firnctii de demnitate publica. exercitareu manclutuluiinceteazti fn cuz dc slctbilire,
1tt'in i.rc'/trl de c'ort.;lulure rdmus <:lefinitit,, u incheierii tlirecle,suu prin interntetliu/ unei persoune
tar!e u unui uc/.juridic, lucit'iisut:,tparti(:iparii lu lLrurcu unei decizii./drd s:olut,i()nureu conflic'nrlui
de intcrese reul in con/o',ntitule cu prevederile'legislttliei privinc{ reglemenlurea conflictului cle
i ttIct't:.ye.
-l-otodata.
inspectorul de integritate men{ioneazaca potri'vit prevederilor art. 5. alin. (4). lit.
ar ) din Legea nr.76812000 cu privire la statutul alesului local si art. 28. alin. (.2). lit. dr) din Legca
nr, 436i2006 privind administralia publica locald" mandalul de printor in'c'etecrzii inuinte cle
/ermcn in c'uz cle stabilire. prin uctul de conslalare riintas clelinitit,, a entiteriiiutloptarii cle c'titrc
uce.tlu tt ttnui ctcl ttdntinis'tralit', ,incheierii clirec'te sttu prin intet'ntediul unei pttrs'oune terte a untri
uL't.it'riclic, luarii .sctu purlic:ipdr,ii la luarea trnei decizii.ltird .yolutionaretl c.onfljlllllJi!-gjltercse
L?,li'ryum.lbrmitate cu prevederile legislutiei trtfUlUl ryglgryqtarea r:onflictultU_dej!.!9&&,
In urma exarlinari materialelor acumulate in dosarul de control. punctul de vedere al
persoanc'i supuse controiului si prevederile legale ce guverneazi spela. insper:torul de integritate
cotrcluziot-tea'za cd dna Racul Sr,'etlana. exercitAnd functia de primar al comunei Boscana. raionul
( riuleni. aviud interes personal rezultat din relatiile sale cu persoanele aLpropriate - (sotLrl)I
f ii tfirltI a incilcat regirnul.juridic al conflictelor de interese" manitestat prin:
'/ uedeclararea (neinfbrrnarea) in ternenul legal a conllictelor de interese in conformitate
clr aIt. 9. alin. 11 ). lit. a). alin. (2) ale Legii nr. I 6/2008 (in vigoare pind la 01 .0ti.201 6). admirind
cot-lstrmarea acestora prin incheierea /semnarea ('onlractuhti de imprumt,,t de.,ftt/osinlil (crutol tlin
02.0 L20l (t si Contruclul'ni nr. I ain 15.01.2016 pcntrlt uchizirionarecr hurlurilor",, luc.rur.ilor.
serviciilor cle yuloure nticti.

8
Inspectorul de integritate precizeozd cd pentrll actele iuridice sus numite (Contruc,tul cle
impt'ttrnut cle.fblo.sinlii (autol din 02.01.20t6 ;i Contrac:tul nr. I ai, 15.01.2016 perttrtt
uchi:i/ionctreu bunurilori' lucrdrilor / seryiciilor de yaktare micd). irLcheiateisemnate cLl
p,rfsoancle apropiate in situalii de conflict de interese, dna Racul Svetlana. primar al comunei
Boscatra. r. Criuleni. nu poate fi sanc{ionata dat fiind faptul cd aceste acliuni s-au consumat in
Pr:rioada clc actiune a Legii nr. 16/2008 cu privire la conflictul de int,:rese (in vigoare pina la
01.08.2016). care a fbst abroglati prin l-egea nr. 133/2016 cu pril,ire la declararea ar.erii si
i tttct creltlr
ner's( )lta lc.

Pe de alta parte. inspectorul de integritate rernarcd cd in perioacla de actiune a Legii nr.


1.13r2016 ctr privire la declararea averii si intereselor personale. dna Racul livetlana. exercitdncl
firnctia de prirnar al comunei Boscana. raionul Criuleni. avind interes p,3rsonol rezultat din
relaliile sale cu persoana apropiata - (fiul')I a incilcat regirnuljr,rridic al conflictelor
Je irrtcle se. nranil-estat prin:
'/ nedeclararea (neinfbrmarea) in termenul legal a conl'lictului de interese in confbrmitate
cu an. 12. alin. (4). lit. (a) -
(.b), arr. 12" alin. (5). alin. (7') din Leg,:a nr:. 133/2016 privind
clcclararea ar,'erii si a intereselor personale.
'/ nesolutionarea conflictului de interese rcal in confbrmitate cu art. t;1. alin. (2) - (1) din
Li:gc:a nr. 133i2016 privind declararea averii si a intereselor personale.
'/ incheierea,'sentnarea .Acortlului adil,ionul ,r.ldir t6.08.2Ul6lu c'ontrttcttil nr.lclin
t:i.0|.20]6cufiulII.1aptprincareaadm[conSumareaconflictu|uideinterese.
it.t cc,ttlbrr.nitate cu art. 12. alin. (10) al Legii 133i2016 privind declararea a.,'erii qi a intereselor
l)crsonale.
.'\sltel. inspectorul de integritate precizeazra cd toate sanctiunil,: (e.fbctele) aplicabilc in
pririnta drtei Racul Svetlana. prirnar al comunei Boscana. raionul Clriulenj. deriva expres din
ittcalcarea de catrc aceasta a regimului jurirJic al conf-lictelor de interese. manifestatd prin
tte'declararea si nesolutionarea conflictului de interese real in perioada de aclir.ure a Legii nr.
1-'ii,/.1016 cu privire la declararea averii si intereselorpersonale 5i Legii nr.132r2016 cu privire la
.\utoritatea Nationala de Integrirtate. celelalte irrcalcari depistate fiind doar constatate. negenerind
cfe cte .juridice.
Din aceste ralionamente. in confbrmitate cu prevederile art. 19" 35-38 gi 39 din Legea
l:2'l.1016 cu privit'e la Autoritatea Nalionala de Integritate. art. 23. alin. (1). ((') gi (8) din Legea
l:3/.1016 privind declararea averii Ei intereselorpersonale,arr.22. alin. (1),.it. (b) din Legea nr.
19t91-1010 cu privire la statutul persoanelor cu tunc{ii cle demnitate pr-rblicd. art. 5. alin. (.1). 1ir. al;
clin l,egea 76812000 privind stat.utul alesului local si art.28. alin. (2). lit. dr),Jin Lesea 43612006
prir i.:d adrninistratia publica locala. inspectortrl de integritate.-
DECIDE:
l.
Se constata ca clna Racul Svetiana. e.xercitdnd functia de prinrar al comunei Boscana.
ta;iotrul Criuleni. avind inlery! pt-llsonal rezultat din relatiile salc cu perso,anel,e apropiate - (solul)
III si (li'l) I a incdlcat retrrimulluriaic al conl'lictel.r de'interese. manif-esrat
prin:
/ tredeclararea (neinlbrmarea) in tennenul legal a conflictelor cle interese in confbrmitate
cu art.9.alin.(1). lit.a),alin.(2)aleLegiinr. l612008(invigoarepindla01.08.2016).adrnitind
constrrnarea acestora prin irtcheiqlea /semnarea Contruclului dt: itnpnrmut de
-folosinla (uuto) tlin
02 0i.2016 .si Clontrctclului nr. I din 15.01.2'gl6 pentru ochizitiitnarett bttituriktr ltrc,t.tir.ilor.
:t';'t'ir. iiIttr tlc' vuIttut'c' tttit.'ti.

2. Se constatd cd dna dna Racul Svetlana. exercitAnd funclia de ltrimar al cornirnei


I,|oscrlna. taionul Criuleni, avind interes personal rezultat din relatiile sale cu persoana apropiata
-
- (flul) E a incalcat regimul iuridic al conflictelor de interes,e. manif-estat p.in'
/ nedeclararea (neinformarea) in termerLui lergal a conf'lictului de interese in confbrrnitate
cu art. 12. alin. ('l). lit. (a) - (b). art. 12. alin. (5). alin. (7) din Legea nr 133/2016 privind
de,llarareir averii si a intereselor personale.

9
"/ nesolutionarea conf'lictului de interese real in conformitate cu aft. t4. alin. (2) - G) clin
I-eg,:a nr. 133i2016 privind declararea averii si a intereselor personale.
/ incheierea/semnareaAlcorclului ctclilional nr.lrti, 16.0E 2Al6ltt tontractut nr.||rlin
15.01.2016 cufiulRaculCristian. faptprincareaadmisconsumAreaconflictuluicleinterese.
in ctrnfbrmitate cu afi. 12. alin. (10) al l,egii 13312016 privind declararea averii si a inrereselor
p(3rSOnale.

3. Se sesizeazl in termen de 5 zile din


nronlentul in care actul de constatare va rdrndne def-initiv. in vedere'a inilierii proceclurii de
rervocare a dnei Racul Sr.'etlana din funclia de primar al comunei Boqcatra, raionul Criuleni.

'1. Se decade dna Racul Svetlana din dreptul de a exercita o functie publica sau o functie
dc d,lrnnitate publica. inclusiv funclia de primar pe o perioada de 3 (trei) ani de la data rdmdnerii
dellnitivc a actului de constatare ori din data rdmdnerii definitir.e si ire.u'ocabile a hotarArii
.iude,:dloresti prin care se confirma existenta contlictului de interese.
5. Se ir-rscrie dna ftacul Svetlana in Registrul de stat al persoanelc,r care au interdictie de a
ocupa o lunctie publica sau de demnitat.e publica. de la data ramdnerii de;hrritir.,e a actulr-ri de
constatare ori din data rdmAnerii definitive si irevocabile a hotarArii .fudeciitoreqti prin care se
confinna existenta conflictului de interese.
6. Se aduce la cunostin(a dnei Racul Sr.telana actul de constatarc gi sc informeazd ciespre
drep"ul de a-l contesta in termen de 15 zile de la primirea acestuia. in instanta de contencios
iiclministratir (MD-2068. mun. Chisinau. str. Kier'"3. .ludecaroria Chisinau (secliul Riscani)).

Inspector de integritate
:tl Inspectoratului de Integritate Sergiu POPA

l0

S-ar putea să vă placă și