Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL DE DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A SUCCESIUNII LEGALE

 
DECLARAŢIE
 
 
          Subsemnatul .......... domiciliat în .........., CNP ......... declar că accept
în mod expres, în conformitate cu prevederile art.1100  Codul  civil
succesiunea defunctului ........, decedat la data de ........, cu CNP........., cu
ultimul domiciliu în.........
          Declar că faţă de defunct am calitatea de...........[1]
      Prezenta declaraţie se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în
Registrul naţional notarial privind opţiunile succesorale (RNOS).
     Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru
arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNOS şi  ...... exemplare s-au
eliberat părţii. 
                                                                                         
Declarant,
                                                                                          
Semnătura........

[1]Calitatea faţă de defunct este declarată de moştenitor, şi nu se constată prin


acte de stare civilă cu ocazia autentificării declaraţiei de opţiune succesorală.
În cazul în care moştenitorul şi-a calificat greşit gradul de rudenie faţă de
defunct, declaraţia îşi va produce efectele cu respectarea principiilor
succesiunea legală.
          Declaraţia de opţiune succesorală este individuală (se face de un singur
succesibil) şi trebuie să se refere numai la un singur defunct.
Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România
← Model de declaraţie de acceptare a succesiunii testamentare
Vezi și alte modele de acte:

Detalii: https://legeaz.net/modele/model-declaratie-acceptare-succesiune-
legala
MODEL DE CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII
SUCCESORALE
 
ROMÂNIA
BIROUL NOTARIAL .........
Sediu: ............
Operator date cu caracter personal nr. .............
Dosar succesoral nr.......................
                                                                           Rezoluţie notar:
 
REFERAT,                                          PRIMIT LA .............................
 
                                                                   TERMEN LA..............................
 
 
                                      DOMNULE  NOTAR  PUBLIC,
 
          Subsemnatul(a) ..............domiciliat(ă) în ................, solicit deschiderea
producerii succesorale pentru defunctul(a) ................., decedat(ă) la data
de ................, cu ultimul domiciliu în  ......................
          Declar pe propria mea răspundere cunoscând dispoziţiile art. 292 din
Codul Penal, privind declaraţiile neadevărate, că această succesiune nu s-a
mai dezbătut şi că de pe urma defunctului(ei) au rămas:
                                                MOŞTENITORI:
1. ......................, domiciliat ..................în calitate de .........................;
2. ......................, domiciliat ..................în calitate de .........................;
3. ......................, domiciliat ..................în calitate de .........................;
4. ......................, domiciliat ..................în calitate de .........................;
         
          Defunctul a fost/nu a fost căsătorit ............
          Regimul matrimonial ales............................
 
                                                 MASA  SUCCESORALĂ:
          I. Activ succesoral:
A) Bunuri mobile ......................................................
                                                                        
          Evaluare: ........................................................
 
B) Bunuri imobile ........................................................
 
          II. Pasiv succesoral:  ......................................
 
Anexez următoarele
acte:..........................................                                                           
SEMNĂTURA,............. 
← Modele de încheieri pronunţate în cadrul procedurii succesorale
Vezi și alte modele de acte:
Model de contract de ipotecă imobiliară
Model de contract de ipotecă mobiliară
Model de contract de gaj
Modele de declaraţii de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil

Model de cerere pentru deschiderea procedurii succesorale


Modele de încheieri pronunţate în cadrul procedurii succesorale
Model de certificat de moştenitor
Model de certificat de executor testamentar
Model de declaraţie de acceptare a succesiunii legale
Comentarii despre Model de cerere pentru deschiderea procedurii
succesorale

Detalii: https://legeaz.net/modele/model-de-cerere-pentru-deschiderea-
procedurii-succesorale

S-ar putea să vă placă și