Sunteți pe pagina 1din 3

Autoanaliza lecţiei de istorie

Tema: «Formarea Statului Modern Unitar Român»

Tipul lecţiei: De comunicare a cunoştinţelor noi

Instituţia: L.T. «Mihai Eminescu» Făleşti

Data: 20.01.2011

Clasa: a XI-a D profil Real

Disciplina: Istoria

Profesor: Graur Dorina

Timp :45 min

Spaţiu: cabinetul de istorie

Obiectiv general: Elevii trebuie să conştientizeze rolul conştiinţei naţionale pentru un popor.

Subcompetenţe:

1.Utilizarea hărţii în determinarea schimbărilor teritoriale din epoca modernă(CS2)

2.Interpretarea critică a informaţiilor obţinute din diverse surse istorice(CS3)

3.Argumentarea interdependenţei dintre cauzele şi efectele evenimentelor din epoca


modernă(CS4)

4.Utilizarea adecvată a termenilor istorici în elaborarea comunicărilor orale şi scrise(CS1)

5.Analiza comparativă a fenomenelor şi proceselor istorice(CS5)

6.Aprecierea activităţii unor personalităţi istorice în conformitate cu procesele şi fenomenele


istoriei moderne(CS5

7.Manifestarea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale şi general umane (CS6).

Etapele lecţiei *Moment organizatoric


*Evocarea
*Realizarea sensului
*Reflecţia
*Extinderea

Metodele şi formele de lucru Surse didactice şi educaţionale: analiza,


maxima, conversaţia, exemplul, demonstraţia,
aplicate problematizarea, corelarea prin săgei,
explicaţia, diagrama Wenn, comparaţia,
învăţarea reciprocă,argumentarea,lucrul în
grup, PRES, tabel, expunerea, povestirea,
descrierea, conversaţia, axa cronologică,
puzzel, tabel sinoptic, criptograma, fişa, harta,
manualul, documentul, posterul, scrisoarea
sigilată, prezentarea de carte.

Eficienţa Elevii au fost receptivi la metodele de predare


folosite de profesor, au rezolvat fişele lucrând în
grup, demonstrând competenţe de integrare şi
relaţionare, au adresat întrebări pentru lămurirea
aspectelor neînţelese folosind termeni istorci, şi au
arătat că sunt familiarizaţi cu utilizarea de fişe de
lucru sau documente.
Conţinutul predat a fost concis, semnificativ,
întrebările- clare şi exacte. Informaţiile au fost
corecte,corespunzătoare, s-a realizat în final şi o
scurtă evaluare pe fişe de lucru,a elevilor,cît şi o
evaluare orală printr-un joc de întrebări, fără a fi
însă notaţi. Tonalitatea a fost adaptată etapelor
lecţiei, iar comunicarea elev-profesor a fost una
eficientă, bazată pe respect reciproc. Feed-back-ul a
fost oferit atât de elevi, cât şi de profesor, lucru
deosebit de important.

Concluzie/recomandări/ Am considerat că activitatea de predare a avut o


evoluţie logică şi gradată, . Ora am centrat-o pe
autoapreciere elevi,obiectivul general a fost realizat precum şi
toate subcompetenţele propuse.

La capitolul recomandări ar fi interesant dacă


aceste lecţii s-ar organiza sub formă de training ,
competiţie, măsură educativă.

Autoapreciere:29,5 puncte

Lecţia-comunicarea cunoştinţelor noi


Prin acest tip de lecţie am reuşit:1. Stimularea elevilor cu rezultate bune la învăţătură pentru
obţinerea unor rezultate superioare.

2. Explicarea unor cunoştinţe teoretice mai dificile şi orientarea elevilor spre o activitate de
învăţare independentă ulterioară.

3. Manifestarea interesului faţă de studiere independentă a surselor documentare(literare).

4. Individualizarea şi diferenţierea procesului de predare-învăţare şi evaluare etc..

Pregătirea pentru lecţie:Profesorul stabileşte un inventar al problemelor dificile. Se elaborează


algoritmii pentru studierea independentă a unor subiecte.

Strategie didactică:1. Profesorul captează atenţia elevilor printr-un motto.

2. Se pun în dezbatere problemele de conţinut.

3. Profesorul avînd funcţia de moderator trebuie să facă faţă problemelor neprevăzute care apar
în timpul consultaţiei, antrenînd întregul colectiv de elevi.

4. Se acordă ajutorul didactic, sub formă de indicaţii, algoritmi, fişe, postere etc., care urmează
să ducă la perfecţionarea pregătirii elevilor, la perfecţionarea relaţiilor profesor-elev, la acţiuni
de cooperare.

5. Se anunţă însărcinările pentru învăţarea independentă acasă.

În privinţa activităţii de predare, am considerat că spaţiul de lucru a fost corespunzător


utilizat,prin afişarea unor postere, împărţirea elevilor pe grupe de lucru centrând atenţia fiecăreia
dintre acestea asupra unor fişe de lucru distincte. Conţinuturile au fost expuse gradat şi logic, la
început s-au reamintit câteva concepte din lecţiile precedente şi profesorul s-a încadrat în 45 de
minute.
M-am adaptat stilul de predare la specificul clasei, având în vedere că sunt pentru prima data în
faţa acestor elevi, încercând aşadar să realizeze o lecţie interactivă şi interesantă. Am dovedit o
bună cunoaştere a subiectului, am oferit feed-back elevilor, lăudând răspunsurile corecte şi
încurajând creativitatea în rezolvarea fişelor de lucru. De asemeni, am monitorizat permanent
activitatea clasei, mergând printre bănci şi interesându-mă de evoluţia rezolvării fişelor propuse.
La finalul orei, pentru extinderea învăţării, rezolvarea exerciţiilor, însuşirea termenilor noi,
realizarea unui test grilă din 7 întrebări colegului de bancă.

Note: Lecţiile-comunicarea cunoştinţelor noi urmează să se desfăşoare într-o atmosferă mai


degajată, mai distinsă, mai apropiată dintre profesor şi elevi, deosebindu-se de cadrul oficial al
lecţiilor; nu se vor pune note elevilor şi nici nu se vor face avertizări privind evaluarea
cunoştinţelor. Discuţiile întreţinute de profesor trebuie să aibă un caracter de consultaţie şi de
ajutor didactic, să exprime încredere, responsabilitate, respect şi ajutor reciproc.

După astfel de lecţii elevii trebuie să fie motivaţi pozitiv pentru a-şi organiza studiul
independent.