Sunteți pe pagina 1din 4

http://www.romcom.

ro/blog/feadr-312-finantare-nerambursabila-pentru-productie-
de-peleti-si-bricheti

Finanţare nerambursabilă pentru producţie de peleţi şi bricheţi


Peter Kulcsar / 12 Ian 2011
Prin FEADR Măsura 312, puteţi beneficia de finanţare nerambursabilă de 70% din valoarea totală a proiectului, în limita sumei de
200.000 EUR, pentru achiziţia unei linii tehnologice de fabricare peleţi sau bricheţi. Conform calendarului APDRP propus pentru
sesiunile aferente anului 2011, sesiunea de primire de cereri de finanţare pentru Măsura 312 se va desfăşura în perioada 2-31 mai
2011.
Bricheții şi peleţii sunt combustibili solizi, cu conţinut scăzut de umiditate, obținuți din deșeurile lemnoase rămase după prelucrare
(rumeguș, așchii de lemn sau chiar scoarța de copac), deșeuri care sunt mărunțite, uscate și apoi brichetate cu ajutorul unei prese
speciale. Diferenţa principală dintre bricheţi şi peleţi este mărimea produsului, peleţii fiind mai mici.
În ultima perioadă a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la nivel industrial, dar şi în rândul persoanelor fizice.
Datorită programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme de încălzire pe baza de peleți. Bricheții și peleții înlocuiesc
perfect lemnul de foc obișnuit și ard în toate locurile unde arde lemnul de foc obișnuit adică în centrale termice pe lemn, în sobe de
lemn, în sobe de teracota, sau în șeminee.
Câteva dintre avantajele încălzirii cu bricheți / peleți:
• Preț scăzut: cu până la 60% mai mic decât prețul produselor petroliere și cu cel puțin 40% mai mic decât prețul energiei
electrice
• Eficiență crescută: au o putere calorică mult mai mare decât lemnul de foc obișnuit, o tonă de bricheți din rumeguș este
echivalentul a circa 3 tone de lemn de foc.
• Întreținere confortabilă: centralele termice pe bază de peleți se alimentează în mod automat dintr-un rezervor, astfel
trebuie alimentat doar la câteva zile.
• Economisire de spațiu: o tonă de bricheți poate fi depozitată într-un spațiu de circa 1,2 metri cubi, adică de 7-8 ori mai
puțin decât o tonă de lemn de foc obișnuit.
• Protejarea mediului: în urma arderii rezultă o cantitate redusă de CO2, precum și o cantitate redusă de cenușă (1,5% față
de până la 40% în cazul lemnului)
Producţia de bricheți sau peleți poate fi o afacere foarte profitabilă, în special în condiţiile obţinerii unei finanțări nerambursabile
pentru achiziția utilajelor de producție, care includ cel puţin un tocător, linia de uscare, presa de brichetat. De asemenea, unitatea de
producţie trebuie situată într-o zonă rurală, cu acces facil la materia primă – fie în apropierea pădurilor (pentru materie primă crengi şi
lemn uscat) sau în apropierea unor fabrici de mobilă şi/sau gatere (pentru materie primă rumeguş).
Pentru obţinerea unui punctaj maxim la cererea de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie microîntreprinderi nou-
înfiinţate, cu asociat unic persoană cu vârsta sub 40 de ani sau asociat unic femeie (indiferent de vârstă), localizate în zone rurale, iar
prin proiect trebuie să se înfiinţeze un loc de muncă direct productiv la fiecare 25.000 Euro finanţare nerambursabilă solicitată. Codul
CAEN principal pentru producţia de bricheţi şi peleţi trebuie să fie: 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din
plută, paie și din alte materiale vegetale împletite.
Pentru mai multe informaţii cu privire la obţinerea de finanţare prin FEADR – Măsura 312, vă invit să mă contactaţi prin email la
peter.kulcsar@romcom.ro, prin telefon la 0756-020.652
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://eufinantare.info/finantare/2008/9/agricultura-masura312.html
Pentru ce a fost in 2010

Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi

Obiectivele specifice se refera la:

1.Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural;


2.Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole 1;
3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi.

Obiectivele operationale se refera la:

1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol în spatiul rural;
2. Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei;
3. Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura;.

Solicitanti eligibili pot fi:

-Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia
nationala în vigoare2 (având mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale în valoare de pâna la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din
Anexa 10.

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului
de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca
microîntreprinderi, iar în situatia în care, în urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor
depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare
juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare.

Activitati eligibile:

În cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atât de catre micro-întreprinderile existente cât si cele
nou înfiintate din sectoarele
non-agricole, în spatiul rural.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii în active corporale si/sau necorporale6
din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:

a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv – pentru efectuarea
activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea
aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora);

ATENTIE! Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp
cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect iar necesitatea
achizitionarii lor este justificata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.
b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora.

ATENTIE!
Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind
permise doar inchirierile!

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate de întocmirea
proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele
mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%.

În cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

i. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:

- Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse
odorizante etc.);
- În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de
ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-
agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale
traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din
aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

- Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;


- Servicii de conectare si difuzare internet;
- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara,
însamântare artificiala a animalelor;
- Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de
producere a energiei din alte surse regenerabile altele decât biocombustibilii, numai ca parte componenta a
proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura..

Alocarea financiară

Contributia publica aferenta masurii 312 prin FEADR este de 383.429.681 Euro (9.910.000 Euro reprezinta
alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri ) din care:

- contributia Guvernului României de la bugetul central de stat – 20%;


- contributia Uniunii Europene – 80%;

Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata este de: 589.891.817 Euro.

Data limita:Data limită de transmitere a proiectelor este 15 iulie 2010.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CRPDRP 8 Bucureşti (021 - 311.06.16; 311.06.13); crpdrp8ilfov@apdrp.ro