Sunteți pe pagina 1din 47

Model – cadru pentru beneficiarii submăsurii 6.

ELABORAT DE:
Consultant autorizat..................
Solicitant
forma juridica: Societate cu Răspundere Limitată
Date de identificare:
(nume, prenume, semnături, ştampilă)
Data intocmirii: 21.07.2016

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

TITLUL PROIECTULUI:
Prelucrarea artistică a metalelor-meșteșuguri populare

1
Durata de implementare a proiectului: 36 luni (maximum 57 de luni)
Data întocmirii planului de afaceri: 21.07.2016
Curs euro/lei al Băncii Centrale Europene: 1 euro=4.4686 lei

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

 Denumirea solicitantului/ Forma juridică a solicitantului:


SC x SRL
Societate cu Răspundere Limitată

 Date de identificare ale solicitantului:


xx

 Obiectul de activitate -

X activităti de productie: 2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a


 servicii:
Codul CAEN activitate agricola:
Codul CAEN activitate neagricola: 6311- Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 Responsabil legal:

 nume, prenume, funcţie, procent acţiuni deţinute în cadrul organizaţiei: x, Acționar unic și Administrator
Număr părți sociale: 20 în procent de 100%
 Domiciliu: Municipiul București, Aleea Avrig, nr. 16, bl. P30, scara 1, etaj 9, ap 116, Sector 2

 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)


Planul de afaceri a fost întocmit de către reprezentantul legal al societății

2
Nume și calitate: x-Administrator și Asociat Unic

 Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifează corespunzător situației solicitantului)
X Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai efectuat pana
la data depunerii Cererii de Finantare
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali care
nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole in spatiul rural,
pentru prima dată, in cadrul intreprinderii deja existente.

 Forma juridică a solicitantului (se bifează corespunzător situației solicitantului)


 Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)
 Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
 Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
 Societate în nume colectiv – SNC (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită simplă – SCS (Legea nr.31/1990);
 Societate pe acţiuni – SA (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (Legea nr.31/1990);
X Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991)
 Societate cooperativă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care
au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi non-agricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).

- Sediul social /sediu profesional (în spațiul rural) Sat Cornetu, comuna Curnetu, str Fagului, nr, 2A, Parter, județul Ilfov;
- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural): Sat Cornetu, comuna Curnetu;
- cod fiscal: 34822430;
- tel./fax: 0723.368.111;

3
*Sediul social/sediu profesional și punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în spațiul rural.

 Competenţe profesionale (dacă este cazul)


- Diplomă de studii în domeniu: nu este cazul
- Certificat de calificare în domeniu: nu este cazul

II. SITUAŢIA ECONOMICA INIŢIALĂ A SOLICITANTULUI (DESCRIERE)


Istoricul activităţii -
 Data înregistrării la ORC (îndeplinind condiţia de micro-întreprindere/întreprindere mică);
o Anul infiintarii (pentru start-up-uri): 2015
o Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/ „Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei gospodarii
agricole)
o Baza materiala de care dispune:
 terenuri agricole – in folosință și/sau proprietate,
 clădiri, maşini, instalații, utilaje agricole/neagricole și alte dotări

SC SRL este o societate înființată în anul 2015, mai precis în 28.07.2015, ce desfășoară în principal activități privind tehnologia informației.
De la momentul înființării până la sfârșitul anului 2015, societatea a realizat o cifră de afaceri netă de 126.564 lei și un profit de net de 25.492 lei.
Considerăm că evoluția economică atât de favorabilă se datorează în principal slabei reprezentări a serviciilor de calitate în mediul rural în raport cu
cerere din ce în ce mai crescută, precum și datorită abilităților antreprenoriale ale reprezentantului legal al întreprinderii. Totalul activelor deținute de
către societate, conform bilanțului aferent anului 2015 este în valoare de 45.219 lei.
Numărul mediu de angajați înregistrați la 31 decembrie 2015 este 2.

Pentru continuarea ritmului de creștere economică cunoscut în anul 2015, societatea a urmărit și în anul 2016 oferirea de servicii de calitate în
zonele de piață prea puțin sau insuficient exploatate de către concurenți, precum zona rurală.
În prezent, societatea își desfășoară activitatea în ccc județul Ilfov, unde beneficiază de un spațiu de lucru de 70 mp. Pentru prestarea serviciilor în
condiții optime, dotările actuale funizează minimul necesar pentru cei 3 angajați ai societății, precum: mobilier de lucru compus din birouri de lucru,
scaune și mobilier; unități de lucru de tip desktop, laptopuri, server; conexiune Internet de mare viteză, etc.

4
III. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE SOLICITA
SPRIJIN PRIN SM. 6.2

Obiectivul general
Creșterea productivității economice a întreprinderii SC x SRL până la sfârșitul anul 2019 și diversificarea activităților economice a acesteia prin
valorificarea activităților meșteșugurărești din spațiul rural cu ajutorul fondurilor nerambursabile accesate prin Programul Național Dezvoltare Rurală,
subMăsura 6.2 și realizarea de investiții în echipamente și utilaje perfomante, construirea unei hale de producție și dezvoltarea capitalului uman.

Prezentul proiect contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului general prin sprijinul financiar nerambursabil alocat. În acest mod, societatea nu
resimte povara financiară a investițiilor descrise, necesare demarării noii activități.

Obiectiv obligatoriu de indeplinit

Produsele comercializate vor fi în procent de 42,81% din valoarea primei tranșe de plată, fiind propus a fi atins înaintea depunerii solicitării celei de-a
doua tranșă de plată, respectiv în luna 33, conform calendarului activităților.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie să prevadă minimum 2 și maximum 5 obiective specifice, ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și sunt stabilite în
funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect.
A. OS Îmbunătățirea capacității administrative a societății
Acest obiect reprezintă 44,11% din valoarea investiției. Valoarea acestuia este în strânsă legătură cu importanța participării la îndeplinirea
obiectivului general, deoarece fără spațiu de desfășurare al producției adecvat, activitățile propuse nu vor putea fi realizate.
Acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivului: i). achiziția și semnarea unui contract de consultanță management de proiect,
deoarece solicitantul nu are expertiza necesară implementării proiectului de investiții conform prevederilor constractuale. Contractul va avea o perioadă
de valabilitate cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului; ii). se va realiza un site al proiectului pentru îndeplinirea condițiilor de identitate
vizuală PNDR 2014-2020, precum și pentru implementarea planului de marketing descris în cadrul proiectului; iii).se va realiza construcția unei hale
de producție, conform specificațiilor tehnice prezentate în cuprinsul planului. În acest mod, solicitantul va putea deschide un nou punct de lucru și
autoriza codul CAEN supus investiției.
B. OS Creșterea competitivității economice a întreprinderii prin valorificarea activităților meșteșugărești

5
Acest obiect reprezintă 35,54% din valoarea investiției. Acest obiectiv va contribui la îndeplinire obiectivului general asigurând mijloacele
materiale de creștere a productivității economice a întreprinderii.
Acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivului: i). Se vor achiziționa un număr de 31 de echipamente specifice, se va asigura
primul stoc de materii prime necesar punerii în producție, precum și un prim stoc de materiale cosumabile. Derularea procedurilor de achiziții și
echiparea firmei, conform graficului de activități va permite producția de confecții metalice meșteșugărești și monetizarea afacerii. Dotarea societății
cu echipamentele și necesarul de materii prime descris va oferi avantaj competitiv față de restul companiilor de pe piață și va permite realizarea
activităților de inovare tehnologică așa cum sunt acestea descrise în planul de afaceri.
C. OS Creșterea capacității de producție a întreprinderii prin dezvoltarea capitalului uman
Acest obiect reprezintă 20,35% din valoarea investiției. Prin dezvoltarea capitalului uman se asigură viabilitatea atingerii obiectivului general al
proiectului. Având în vedere specificul meșteșugăresc al activităților, factorul uman reprezintă cheia afacerii. De aceea, postul de muncă creat va fi
ocupat de o persoană cu aptitudini native și dobândite în prelucrarea manuală a fierului. Pentru dezvoltarea aptitudinilor personalului, solicitantul are în
vedere instruirea acestuia prin cursuri de formare și instruire, suportarea cheltuielilor pentru deplasarea la workshopuri și ateliere din domeniu. Nu în
ultimul rând, pentru că se dorește împletirea tradițiilor meșteșugărești cu tehnologia modernă, este necesar ca persoana care va ocupa postul să aibe
aptitudini ”tehnologice”, aptitudini specifice postului de forjor manual.
Acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivului: i). Derulare concurs ocupare post contructură cu cunoștințe și aptitudini
meșteșugăresști în prelucrarea manuală a metalelor; ii). școlarizarea personalului prin cursuri de instruire și formare, acoperirea costurilor de
participare la workshopuri și ateliere de lucru. Mențiune: Deoarece nu s-a putut estima oferta de candidați pentru acest post la momentul deschiderii
aplicației de concurs și așadar nu se pot previziona într-o măsură exactă aptitudinile și cunoștințele viitorului angajat, conducerea societății va suporta
din costuri proprii activitățile de la punctul ii).

Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv specific Acțiunile si documentele suport Procent aferent
justificative care atesta obiectivului (se acorda
modalitatea de indeplinire a pentru fiecare obiectiv
obiectivului specific asumat)*
1 OS Îmbunătățirea Construirea unei hale de 44,11%
capacității producție și achiziționarea de Documente suport: documente
administrative a servicii necesare desfășurării contabile aferente achizițiilor,
societății activităților propuse prin proiect dosarele de achiziții, procese
verbale de predare-primire,
proces verbal de terminare al
6
lucrărilor.
2 OS Creșterea Achiziția de echipamente pentru Se vor achiziționa 31 de 35,54%
competitivității creșterea productivității, spefice echipamente și utilaje specifice
economice a activității propuse prin proiect domeniului de activitate al
întreprinderii prin proiectului; se va asigura primul
valorificarea stoc de materii prime necesar
activităților punerii în producție, precum și
meșteșugărești un prim stoc de materiale
cosumabile.

Documente suport: documente


contabile aferente achizițiilor,
dosarele de achiziții, procese
verbale de predare-primire
3 OS Creșterea Se va crea un nou loc de muncă, Se va înființa 1 loc nou de muncă 20,35%
capacității de pentru prestarea noilor activități pentru activitatea propusă prin
producție a propuse prin proiect proiect
întreprinderii prin
dezvoltarea Documente justificative: contract
capitalului uman individual de muncă; extras
Revisal; documente contabile
aferente plății salariului, etc
TOTAL 100%

BUGETUL PROIECTULUI
-pe obiective specifice-

7
Nr. Denumire Cantitate Cost unitar Valoare Cost unitar Cost total- OS
crt fără TVA TVA cu TVA euro
1 Mașină de roluit 1 buc 3.000,00 600,00 3.600,00 3.600,00
profile
2. Forjă 1 buc 790,00 158,00 948,00 948,00

3. Nicovală pentru 1 buc 279,00 55,80 334,80 334,80


forjare
4. Trusă sudare și tăiere 1 buc 300,00 60,00 360,00 360,00

5. Butelie pentru 1 buc 500,00 100,00 600,00 600,00


acetilină
6. Butelie pentru 1 buc 300,00 60,00 360,00 360,00
oxigen/azot/argon OS Creșterea
7. Mașină universală: de 1 buc 1.460,00 292,00 1.752,00 1.752,00
competitivității
roluit, abkant și
economice a
ghilotină
întreprinderii
8. Polizor de banc 1 buc 200,00 40,00 240,00 240,00
9. Compresor aer 1 buc 300,00 60,00 360,00 360,00 prin
valorificarea
10. Aparat sudură 1 buc 655,00 131,00 786,00 786,00 activităților
TIG/WIG meșteșugărești
11. Aparat de sudură în 1 buc 500,00 100,00 600,00 600,00
Descrierea puncte etapelor
12. Generator electric 1 buc 970,00 194,00 1164,00 1164,00
pentru dezvoltarea
trifazat
activității neagricole
13. Mașină de găurit 1 buc 700,00 140,00 840,00 840,00
fixă/staționară
1. Motivarea
14. Mașină de găurit cu 1 buc 580,00 116,00 696,00 696,00
afacerii
talpă magnetică
15. Menghină cu 1 buc 116,00 23,20 139,20 139,20
SC strângere rapidă x SRL
dorește să își 16. Menghină MS 200 1 buc 200,00 40,00 240,00 240,00 extindă
activitatea 17. Set polizor unghiular 1 buc 285,00 57,00 342,00 342,00 curentă
prin 18. Ciocan rotopercutor 1 buc 300,00 60,00 360,00 360,00 înființarea
8
19. Mașină de găurit 1 buc 250,00 50,00 300,00 300,00
20. Mașină de găurit și 1 buc 250,00 50,00 300,00 300,00
înșurubat cu
unui punct de lucru în comuna Cornetu, sat Cornetu, unde vor fi prestate activități de producție conform codului CAEN supus investiției 2599-
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Prin implementarea tuturor activităților propuse prin proiect, Solicitantul va contribui la îndeplinirea obiectivelor subMăsurii 6.2 respectiv va
contribui la diversificarea activităților microîntreprinderilor din mediul rural, şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri
alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare
economică durabilă și reducerea sărăciei în spațiul rural. Totodată, proiectul relaționează și cu alte strategii și politici naționale de dezvoltare,
precum :
1. PNDR 2014-2020 care prevede dezvoltarea României, îmbunătățirea sectorului productiv, creșterea productivității și reducerea decalajelor,
creșterea gradului de ocupare, protecția mediului, dezvoltare durabilă, dezvoltarea resurselor umane, întărirea capacitații administrative.
Proiectul și PNDR 2014-2020 converg și pun accent pe strategii inovative, asigurand premisele unei dezvoltări durabile.
Strategia de Dezvoltare a județului Ilfov ”Orizont 2020”, prin ”consolidarea competitivității ilfoviene în contextul vecinătății cu Municipiul
București”, ”creșterea calității vieții pentru rezidenții județului Ilfov”.
Activitatea pe care solicitantul intenționează să o desfășoare prin implementarea proiectului reprezintă îmbinarea tradițiilor românești cu viața
cotidiană, modernă. Ne propunem să valorificăm tradițiile și secretele meșteșugărești transmise din generație în generație având un scop dublu:
generarea de profit întreprinderii și perpetuarea tradițiilor românești.
Astfel produsele create vor fi caracterizate de unicitate și simbolism, precum și de un grad de calitate ridicat. Conducerea societății
conștientizează faptul că într-o lume modernă cu industrii competitive principaul atu este dat de capacitatea de inovare și îmbunătățire a lucrurilor deja
existente. De aceea, prin acest plan de afaceri, se teoretizează viziunea îmbinării elementelor meșteșugărești privind prelucrarea metalelor cu producție
mecanică a produselor metalice.
Prelucrarea metalelor necesită multă pregătire de specialitate, unelte și echipamente de cea mai bună calitate, iar clienții acestei piețe sunt mai
puțini decât în cazul produselor fabricate industrial. Din aceste motive, solicitantul va concentra resursele materiale, umane, financiare, precum și
know-how-ul în realizarea unui număr limitat de produse.
Produse:
Principalele produse creat sunt scările și balustradele interioare.
Acestea pot avea dimensiuni și forme diferite, caracterizate prin unicitatea modelelor.
Cu titlu de exemplu, sunt prezentate următoarele modele de scări și balustrade confecționate manual integral sau parțial.

9
Principalul material utilizat este fierul forțat. Fierul forjat artistic a intrat în viața oamenilor din timpurile cele mai îndepărtate. Imediat ce
oamenii au învățat să prelucreze metalul călit, au apărut și articolele forjate. Fierul forjat a început să fie folosit atât în interiorul cât și exteriorul caselor
de locuit și al grădinilor. Elementele din fier forjat erau fabricate nu de niște fierari obișnuiți ci de artiștii-fierari. La momentul actual, lucrările din fier
forjat au suferit multe schimbări, munca manuală împreunându-se din ce în ce mai mult cu tehnologiile moderne, dar în pofita acestor evoluții
tehnologice, prelucrarea manuală continuă să fie un real atu.
Arta fierului forjat se realizează prin modelarea fierului cu ciocanul, prin batere. Aceste prelucrări sunt efectuate de mâinile experte ale
meșterilor fierari care, utilizând focul, ciocanul și nicovala, transformă fierul brut în opere de artă. Pentru caracteristica sa principală,
ductilitatea (proprietatea unui metal de a putea fi prelucrat în foi sau fire foarte subțiri), fierul are capacitatea de a fi transformat în orice fel de obiect.
Această proprietate este posibilă datorită  forjării. Forjarea fierului se realizează la temperaturi cuprinse între 700ºC și 900ºC. Sub aceste temperaturi 
10
există riscul ca fierul să crape sub loviturile ciocanului, iar la temperaturi mai ridicate se apropie de punctul de fuziune. Când metalul ajunge la o
culoare roșie se consideră că este gata pentru a fi forjat. În aceste momente, el devine moale, iar meșterul fierar se transformă într-un adevărat artist:
fiecare lovitură de ciocan înnoblează metalul, redându-l unic și pretios
Considerăm că obiectul nostru de activitate va fi, în fapt, arta metalică prin fabricarea confecțiilor metalice și a elementelor decorative.
Aceastea pot avea specific tradițional zonal sau pot reprezenta modele unice în funcție de necesitățile clienților noștri.
Oportunitatea afacerii este dată în primul rând de cererea crescută a pieței pentru materialele de construcții. În mod specific, cererea produselor
confecționate din fier forjat este în continuă creștere datorită caracteristiciilor și proprietăților fierului, dar și a aspectului artistic ale obiectelor
confecționate din fier forjat. În spațiul rural din județul Ilfov au fost identificate 9 societăți comerciale ce desfășoară activități similare activității
propuse prin proiect, însă nu există nicio societate producătoare de confecții metalice prin tehnici meșteșugărești în raza județului de reședință a
solicitantului. Solicitantul se bucură, astfel, de toate premisele dezvoltării ecconomice durabile și accelerate.
Locația reprezintă un real avantaj oferit de caracteristiciile zonei geografice. În primul rând, comuna Cornetu se află în vecinătatea Municipiul
București, principala piață de desfacere din România. De asemenea, o altă caracteristică distinctă a spațiului rural din județul Ilfov este dată de
populația rezidentă, compusă în principal de persoane ce au migrat din mediul urban către mediul rural. Ca atare a acestui fapt, construcțiile
rezidențiale se extind de la an la an, crescând în același timp și cererea de componente de construcții, precum confecțiile metalice. Fiecare ramură
industrială necesită o infrastructură de transport dezvoltată. În acest sens, comuna Cornetu are acces la Drumul Național 6 și Șoseau București-
Alexandria, precum si acces facil la Șoseaua de Centură a Capitalei.
Pentru a combate potențialii concurenți actuali sau viitori, SC x SRL va selecta cu atenție furnizorii de materii prime având ca principal criteriu
de selecție raportul calitate-preț. Totodată, în măsura în care este posibil, se va pune accent pe achiziționarea echipamentelor și a utilajelor ce au un
impac minimal asupra mediul înconjurător și un consum redus de energie.
Avantajele competitive ale solicitantului față de potențialii concurenți ai săi:
 Costul redus al prețului de piață datorită costului redus de producție prin folosirea utilajelor de noi cu parametrii ridicați de performanță;
 Amplasamentul capacității de producție într-o zonă cu infrastructură de transport dezvoltată;
 Grad ridicat de unicitate și/sau personalizare a produselor în comporație cu restul produselor fabricate industrial, în serie.

2. Analiza pieței pe care activează/va activa întreprinderea în contextul dezvoltării afacerii.


o Descrierea ofertei și a cererii
Concurența:

11
În comuna Cornetu, sat Cornetu, locul de implementare al proiectul a fost identificată o singură societate comercială care oferă produse
similare, însă, cu precădere, produsele oferite de către acest concurent constau în: tâmplărie PVC sau aluminiu, inginerie de trafic, mobilier urban,
confecții metalice. De asemenea, produsele oferite nu sunt fabricate prepoderent manual, conform modului de fabricare utilizat de solicitant.
Așa cum se poate observa în tabelul alăturat, au fost identificați mai mulți concurenți care își desfășoară activitatea în spațiul rural din județul
Ilfov, aflați la o distanță rutieră redusă față de comuna Cornetu. Societățile prezentate sunt principalii concurenți identificați prin prisma produselor
similare cu produsele noastre. Cu toate acestea, în corelație cu cererea mare din industria confecțiilor metalice, și a potențialului de creștere al
segmentului de piață, cererea nu este suficient satisfăcută. Menționăm că nici unul dintre acești potențiali concurenți identificați nu desfășoară activități
meșteșugărești, conform modului de fabricare utilizat de solicitant, rezultând, în fapt, tipuri de produse radical diferite.
Se poate specifica că nu a fost identificat niciun concurent în raza județului Ilfov care să realizeze manual sau prepoderent manual produse metalice.

Principalii concurenți identificați în județul Ilfov sunt:

POTENŢIALII CONCURENȚI AI SOLICITANTULUI


Denumire concurent Domeniu de activitate Adresa concurentului
Nr.crt

1 SC Octopod SRL Producător de confecții Str. Alexandriei, nr. 21, com. Cornetu,
metalice și furnizor servicii de Ilfov
inginerie și consultanță tehnică
2 Norma Industries SA Producător de confecții Șoseaua Alexandriei, nr. 544,
metalice Bragadiru, județul Ilfov
3 SI&N Global SRL Producător de confecții Șoseau Linia de Centură, nr. 100A,
metalice Domnești, Ilfov

4 SC Metalplast Construct Producător de confecții Str. Centurii, nr. 11, Jilava, Ilfov
SRL metalice, amenajări interioare
și construcții rezidențiale
5 SC Econeotech SRL Producător de confecții Str. Ana Ipătescu, nr. 44, Jilava, Ilfov
metalice
6 SC Girueta SA Producător de confecții Șos. Giurgiului, nr. 3-5, Jilava, Ilfov
metalice

7 SC Regitas SRL Producător construcții hale Str. Viorele, nr. 2, Jilava, Ilfov
12
comerciale și industriale,
producător confecții metalice
8 SC Blanmir SRL Producător confecții metalice Str. Lucaci, nr. 35, Voluntari, Ilfov
9 SC Faster Dinamic Producător construcții hale Șos. București-Urziceni, km. 16,
Construct SRL comerciale și industriale, Afumați, Ilfov
producător confecții metalice

Clienții:

Clienții identificați se împarte în două grupe principale:


- persoane fizice
- persoane juridice

Fiecare dintre aceste grupe are caracteristici și nevoi diferite, de aceea vor fi analizați separat.

1. Clienții persoane fizice


Clienții targetați sunt în principal persoanele care doresc să achiziționeze produse unice, înalt calitative. Vânzările către aceeași persoană nu vor fi tipic
repetitive, deoarece produsele fabricate din metal au o durată de viață extinsă și odată nevoia clientului satisfăcută, aceasta nu va reapărea periodic.

2. Clienții persoane juridice


La rândul lor, persoanele juridice se împart în două categorii:
- clienți sporadici
- clienți ciclici

Clienții sporadici, ca și clienții de tip persoane fizice vor produse realizate la comandă în baza unui proiect. Odată nevoia satisfăcută sau proiectul
încheiat, necesitatea achiziționării altor produse scade, din aceleași motive menționate la punctul anterior.
Pentru a se asigura un flux continuu de clienți, Solicitantul are în vedere încheierea de contracte de colaborare și/sau vânzare cu clienți de tipul
persoane juridice care să aibe ca obiect de activitate comercializarea confecțiilor metalice, devenind astfel unul dintre furnizorii acestora. Avantajele
unei astfel de politici apar de ambele părți, pentru producător: asigurarea unei producții bogate și diversificate și creșterea cifrei de afaceri, iar pentru
client: achiziționarea produsurilor la prețuri de producător, asigurarea necesarului estimat lunar, trimestrial și anual în baza unui contract sau

13
precontract, asigurarea profitului. Această categorie de clienți, clienții ciclici, vor genera cel mai mare procent de venituri în categoria clienților de tip
persoane juridice.
Menționăm că elementul distinctiv întâlnit în cadrul tuturor categoriilor de clienți identificați este nevoia achiziționării produselor unice,
personalizate, lucrate în proporție majoritară sau total manual. Aceste tipuri de clienți valorifică atât calitatea materialelor utilizate, dar și plus valoarea
oferită de obiectele meșteșugărești. De asemenea, solicitantul își propune ca pe termen lung să penetreze piețele internaționale, unde a fost identificată
o cerere ridicată și o monetizare crescută a obiectelor realizate manual sau prepoderent manual. (exemplu de astfel de piețe: Italia, Germania, Franța,
etc.)

o Descrierea pe scurt a politicilor privind:


 produsul:

Având în vedere că această activitate nu a mai fost desfășurată niciodată de către Solicitant, produsele realizate vor avea un grad de
complexitate mediu, crescând în complexitate odată cu creșterea capacității de producție, creșterea numărului de echipamente și consolidarea poziției
societății pe piața națională. Produsele fabricate din metal au perioada de viață cea mai extinsă și cele mai pretabile condițiilor naturale diversificate.
Produsele vor răspunde unor nevoi diferite ale clienților, în funcție de specific (gospodării proprii, construcții, amenajare spațiu, depozitare, etc). Toate
produsele vor fi realizate cu materii prime de înaltă calitate, urmărindu-se în același timp un preț de vânzare accesibil. Tipurile de produse enumerate
răspund proiectelor de construcți mici, mijlocii, de la proiecte gospodărești până la proiecte industriale și comerciale.
Principalele produse create sunt scările și balustradele interioare. Acestea vor fi realizat în principal manual cu ajutorul cunoștințelor
meșterului, precum și cu ajutorul echipamentelor sau sculelor.
În primii trei se vor produce și comerciali trei categorii de produse, respectiv:
i. Scară metalică model 1
ii. Scară metalică model 2
iii. Balustradă metalică

În acest mod se vor realiza, în principal, produse personalizate, pe bază de comenzi. Estetic, produse fabricate vor purta elemente cu specific
tradițional românesc sau contemporane, în funcție de cerințele clienților. Principalul material folosit în fabricarea scărilor și balustradelor interioare
este fierul forjat. Părțile masive ale acestor produse vor fi realizate cu ajutorul uneltelor și echipamentele specifice, urmând ca elementele estitice să fie
realizate prepoderent manual. Dimensiunile ornamentelor variază în funcție de specificul acesteia, precum și de proiectul comandat de fiecare client în
parte. Îmbinările vor fi acoperite cu bride sau prin sudură și prin nituire la cald. Cu titlu de exemplu este prezentat un element de fier forjat, realizat
manual, care se îmbină pe structura/corpul metalic al balustradei sau scării.

14
Pentru a crește gradul de producție și implicit valoarea comercializată se vor realiza și produse ”de serie”, în sensul în care, vor fi realizate
produse în lipsa unei comenzi ferme. Astfel pot fi satisfăcuți un număr mai mare de clienți; pentru eficientizarea timpului de lucru vor fi realizate în
principal elementele de design, precum elementul din imaginea alăturată.
De asemenea, în urma studiilor de piață efectuate, s-a identificat lipsa elementelor din fier forjat vopsite. Pentru că ne propunem realizarea de
produse unice prin metode inovative, vom oferi clienților noștri și produse în culorile preferate de aceștia. Procedeul va consta în ulizarea unui pistol de
vopsit pentru suprafețele mari și lipsite de elemente artistice (de exemplu, bara superioară a unui balustrade) și vopsirea manuală a elementelor
distinctive. Desigur, în cazul unui proiect cu caracter majoritar unic, se va utiliza vopsire manuală a întregului produs (de exemplu: îmibinarea mai
multor culori diferite).

 prețul:
În primii trei de la demararea activităților de producție, politica de preț va avea o orientarea spre maximizarea vânzărilor, în următorii trei
orientarea va fi spre maximizarea profitului, urmând ca în anii următori orientarea să fie spre consolidarea poziției pe piața națională și acoperirea unei
cote de piață cât mai extinsă.
Procesul de determinare al prețului orientat spre maximizarea vânzărilor va conține următoarele elemente:

1. costurile materiilor prime și a cheltuielilor de funcționare


15
2. nivelul cererii
3. rata inflației
4. numărul concurenților din segmentul de piață targetat
5. adaos comercial
6. schimbări macroeconomice

Astfel pornind de la costul materiilor prime și al cheltuielilor de funcționare, fiecare produs va avea un adaos comercial cuprins între 0% și 100%, în
funcție de restul elementelor menționate anterior. Modalitatea de formare a prețurilor este prezentată și în imaginea nr. 1.

Obiectivele vizate de strategia de pret a SC x SRL pot fi prezentate schematic astfel:


 maximizarea profiturilor este unul dintre obiective urmarite de SC x SRL, și pentru a-l atinge societatea va încerca să reducă costurile de
producție, în special cu cheltuielile de funcținare.
 obtinerea unei cote mari de piață. SC x SRL consideră acest obiectiv ca fiind primul pe lista lor de priorități, unul dintre cele mai importante.
 asigurarea lichidităților – prin abordarea distribuției intensive (către toate tipurile de clienți identificați)compania urmărește să își asigure un
flux sănătos de lichidități, veniturile fiind asigurate constânt din trei surse diferite : în numerar, prin virament bancar cu plata la termen, prin
transfer bancar.
 descurajarea concurenței - prin practicarea unor prețuri mici ceea ce este de presupus că va reusi având in vedere că SC x SRL deține
controlul total asupra producției spre deosebire de alți actori de pe piață care sunt fie importori, fie comercianți .

La stabilirea nivelului preturilor SC x SRL se va ghida dupa costuri și după cerere:


• orientarea după costuri, care este cea mai elementară metodă de calculare a prețului și presupune ca prețul să acopere integral costurile și să
permită obținerea unui profit;
• orientarea dupa concurenta – concurența joacă un rol important în stabilirea nivelului de preț și implică și o doză de risc.
• Imagine nr. 1- Politica de formare a prețurilor

16
Toți acești factori sunt luați în considerare la stabilirea prețului unui bun sau serviciu, având un rol determinant în desfășurarea etapelor
planificării strategiei de preț. Este necesară însă evaluarea anumitor influențe ce nu pot fi localizate precis într-o etapă sau alta a acestui proces de
elaborare a strategiei.
Analizând prețurile concurenților, conducerea a decis stabilirea unor prețuri avantajoase, existând cel mai bun raport calitate-preț.
17
Pentru a ne diferenția de concurență vom oferi pachete de servicii – pachete promoționale, și acolo unde va exista negociere se vor stabili și
termene de încasare.

În primii trei se vor produce și comerciali trei categorii de produse, respectiv:


iv. Scară metalică model 1
v. Scară metalică model 2
vi. Balustradă metalică

Prețul de comercializare al produsului 1- Scară metalică model 1 este de 417,23 lei/metru, respectiv 93,37 euro/metru
Prețul de comercializare al produsului 2- Scară metalică model 2 este de 448,92 lei/metru, respectiv 100,43 euro/metru
Prețul de comercializare al produsului 3- Balustradă metalică este de 105,76 lei/metru, respectiv 123,66 euro/metru

x SRL va oferi reduceri cu variații între 5% și 25% clienților ce plasează comenzi ferme care conduc la scăderea costurilor de funcționare, precum și în
funcție de schimbările apărute în piață.

 promovarea:
Principala activitate de comunicare a firmei va fi mixul promoțional – programul comunicațiilor de marketing – ce constă în “combinația
specifică a instrumentelor de publicitate, vânzarea personală, promovare a vânzărilor și relații publice, utilizate de aceasta pentru a-și îndeplini
obiectivele de marketing și publicitate”. Dar, pentru ca impactul comunicării să fie maxim, întregul mix de marketing al firmei, nu numai promovarea,
ci și serviciul prestat vor fi coordonate în așa fel încât să se asigure o difuzare completă a informației și o recepționare a modului în care acestea sunt
apreciate.
În concluzie, sistemul de comunicații de marketing va constitui cadrul general în care se va desfășura promovarea (sub mixul promoțional) cu
cele patru instrumente promoționale: publicitatea, vânzarea personală, promovarea vânzărilor și relațiile publice, care urmăresc prezentarea organizației
și serviciilor, sensibilizarea potențialilor clienți și bineințeles creșterea vânzărilor pentru a se obține un profit mai mare.
Astfel, promovarea modernă pe care intenționam să o folosim va stimula, dezvolta și orienta nevoile clienților.
Rețelele sociale
Este un fapt cunoscut că 70% din vânzări provin din recomandări de la cunoștiințe, parteneri sau foști clienți. O vorbă populără românească
spune că : ”cea mai bună reclamă este un client fericit!” Dacă îți dezvolți baza de contacte și construiești relații de încredere, vei descoperi că îți vor

18
crește vânzările și recomandările pe măsură ce oamenii află mai multe despre tine și afacerea ta, odată ce capată încredere în tine și în ceea ce oferi.
Spre deosebire de campaniile clasice de comunicare, care costă foarte mult și care au rezultate greu de cuantificat, business networking-ul nu
necesită o investiție mare și ROI-ul se poate calcula foarte exact și la perioade constante de timp. Un studiu realizat de NOP World (parte a grupului
GFK) arată că 90% dintre consumatori – fie ei persoane fizice sau reprezentanți ai unor companii – au declarat că cea mai credibilă sursă de informații
despre produse sau servicii o reprezintă părerile și sfaturile pe care le primesc de la cei pe care îi cunosc.
Rețelele sociale au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultima perioadă, acestea depășind e-mailul personal în topul celor mai populare activități
online. Faptul că 67% dintre utilizatorii de internet accesează Facebook, LinkedIn și Twitter determină companiile să-și adapteze strategiile de
comunicare și să integreze rețele sociale în bugetele lor de marketing.
La sfârșitul anului 2015 Facebook deținea 1,39 miliarde de utilizatori, depășind astfel populația Chinei. În România, în Iunie 2016 erau
aproximativ 8.500.000 utilizatori de Facebook. LinkedIn este o rețea concentrată mai mult pe business și are în acest moment peste 1.600.000 de
utilizatori, fiind clasat pe locul 2 în topul preferințelor românilor.
Cine îți dorește să comunice în timp real, să fie prezent acolo unde sunt potențialii clienți și parteneri de afaceri, nu poate ignora aceste cifre.
Astfel, SC x SRL, printr-o implicare activă în rețelele sociale și în relațiile cu actualii clienți și parteneri, va reuși să se facă cunoscut în întregul
spațiul rural din vecinătatea locului de implementare a proiectului cu costuri minimale.
Website
În calendarul de implementare a activităților este prevăzută perioada de realizare a campaniei de promovare și publicitate. Pe lângă rețelele de
socializare prezentate mai sus, se va mai crea un website de prezentare a activităților ce vor fi desfășurate prin proiect. De asemenea, website-ul va
permite vânzarea produselor, printr-o serie de butoane virtuale, fiind în esență atât o pagină de prezentare, cât și un magazin virtual.
Website-ul va conține informații despre serviciile oferite, tipurile de echipamente cu care societatea este dotată, tehnologia utilizată, informații
despre prețurile operate, program de lucru, precum și date de contact.
De asemnea, în România există numeroase site-uri de specializare ce furnizează publicului larg informații generale despre societățile
comerciale membre. Concomitent cu realizarea website-ului vor fi transmise cereri de înregistrare către principalele astfel de site-uri, dintre care
amintim: http://www.listafirme.ro/, http://www.wall-street.ro/, http://www.firme.info/, http://www.arhimag.ro/, www.bizoo.ro,
http://www.paginiaurii.ro/, precum și numeroase alte asemenea. Condițiile de aderare la aceste comunități online pot fi diferite la fiecare site în parte,
însă toate oferă găzduire gratuită pe o perioadă anume sau chiar și pe viață. Astfel, costurile acestor servicii fiind minime, incluse în costul conexiunii
la internet.
Punctul de lucru ce va fi deschis în comuna Cornetu, sat Cornetu va fi dotat cu imagistică exterioară, pentru remarcarea în plan local și
atragerea clienților din întreaga comună, precum și din comunele învecinate. Cu toate acestea, promovarea se va realiza în procent de peste 80% în
mediul online datorită costurilor reduse sau lipsa acestora, a gradului de vizibilitate ridicat (spațiu global) și a posibilității de interacțiunii cu clienții
permanent.

19
 vanzare/desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului -
Vânzarea produselor se va realiza la locul de implementare al proiectului prin interacțiunea directe cu potențialii clienți, în comuna Cornetu, sat
Cornetu. De asemenea, plasarea comenzilor va putea fi realizată on-line prin intermediul website-ul întreprinderii sau pe rețelele de socializare și nu în
ultimul rând telefonic. Pentru desfășurarea optimă acestor etape, solicitantul va pune la dispoziție infrastructura de comunicații necesare, respectiv
aparatura IT, aparatură telefonică, etc. Regiunea geografică vizată este regiunea București-Ilfov, datorită apartenenței localității de implementare a
proiectului în această regiune. Cu toate acestea, solicitantul vizează și clienții naționali cu care va interacționa prin intermediul platformelor on-line.
Zona geografică deservică de aria de distribuția va reprezenta întregul teritoriu al țării pentru comenzile distribuite prin servicii de curierat, precum și
internaționale, în funcție portofoliul de clienți ai firmei. În acest caz, clienții vor avea posibilitatea achității comenzilor în baza facturilor emise în
următoarele forme: transfer bancar, plată ramburs sau ordin de plată.

 client
Tipurile de clienți cărora solicitantul se adresează sunt:
 familii: indiferent de vârstă, statut social, regiune sau alte considerente;
 tineri și adulți: indiferent de vârstă, statut social, regiune sau alte considerente;
 companii: în calitate de clienți direcți (pentru amenajarea interioară a spațiului de desfășurarea a activităților acestora) sau în calitate de
furnizori ai acestora.

o Descrierea fluxului afacerii (aprovizionare materie prima, furnizori,echipamente si utilaje necesare, desfacere, clienti).
Descrierea potențialului local
Comuna Cornetu datează din anul 1628 trecând prin numeroase schimbări legislative sau demografice în funcție de influențele istorice care i-au
șlefuit istoria. În comuna Cornetu potențialul local este în strânsă legătură cu aproprierea geografică de marele centru economic al țării, municipiul
București. Rata șomajului în județul Ilfov este printre cele mai mici din țară, fiind în luna aprilie a.c de doar 1,08% față de media națională de 4,62%,
conform ultimelor statistici publicate de Institutul Național de Statistică, față județele învecinate: județul Giurgiu cu o rată a șomajului de 5,35%,
județul Călărași cu o rată a șomajului de 6.63%, județul Dâmbovița cu o rată a șomajului de 6.26%, județul Olt cu o rată a șomajului de 7.24% (sursa:
evidențele ANOFM luna mai 2016). Aceste date ilustrează puterea de cumpărare și bunăstarea populației din comunele și satele ilfoviene.
Potentialul turistic al judeţului Ilfov este legat de aşezarea sa pe locul vechilor codrii ai Vlăsiei şi a zonelor de pădure rămase, precum şi a
prezenţei în regiune  a lacurilor şi a vechilor mânăstiri ortodoxe împreună cu muzeele acestora. O atracţie deosebită o reprezintă posibilitatea
pescuitului, sporturile nautice, vânătoarea şi accesul la valori culturale de patrimoniu. Avem ca principale puncte de atracţie: Căldăruşani, Râioasa,
Cernica, Snagov, şi Mogoşoaia, ce reprezintăcomplexe alcătuite din păduri, lacuri, şi mânăstiri. Cele mai importante păduri sunt cele de la Căldăruşani,
Snagov şi Râioasa. Sunt alcătuite din diverse specii de arbori, unele foarte rare, având o floră şi faună foarte bogată. Pădurea Snagov face parte dintr-o
20
rezervaţie naturală, conservând atât flora cât şi fauna. Lacul Snagov face parte din aceeaşi rezervaţie, conservându-şi minunata floră, în special nuferii
albi şi galbeni, lotusul şi stuful. Mânăstirile au fost construite începand cu evul mediu, pe malurile şi insulele lacurilor. Majoritatea dintre ele au muzee
în care sunt expuse manuscrise vechi, obiecte de cult şi arta sacră.
Tot în asociere cu localitățile învecinate, comuna Cornetu beneficiază de întreg potențialul economic și turistic al municipiul București. Din
punct de vedere al activităților și obiectivelor țintite de solicitant, se evidențiează potențialul economic al regiunii București-Ilfov, din cadrul căreia
face parte și comuna Cornetu, prin bogata infrastructură industrială, cea mai mare piață de desfacere din țară, etc.
Din punct de vedere turistic, apropierea comunei de municipiul București reprezintă acces facil la cele mai importante târguri naționale de
profil, expoziții și piețe festivale. Amintim Muzeul Țăranului Român ca principal obiectiv turistic în corelație cu activitatea noastră.

SC x SRL va dezvolta parteneriate solide cu furnizori de materii prime cu calitate superioară. În localitățile din mediul rural din județul Ilfov nu
au fost identificați furnizori care să satisfacă nevoile de aprovizionare preconizate de către solicitant. Ca atare, au fost identificați ca potențiali furnizori
următorii:

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produse/servicii % din materii prime/materiale auxiliare
Nr.crt materii prime/materiale auxiliare oferite
1 SC DEDEMAN S.R.L Componente 16,70
prefabricate și
accesorii
2 SC LEROY MERLIN Componente 6,70
BRICOLAJ S.R.L prefabricate și
accesorii
3 SC DUMI SERV S.R.L Materii prime 13,60
4 SC DAN STEEL GROUP Componente 23,80
BECLEAN S.A prefabricate și
accesorii
5 SC FINE METAL SRL Oțeluri, aliaje 40,20
dure, alame,
cupru, etc

21
Echipamente și utilaje necesare:

Buget Indicativ al proiectului:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Masura      
Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli Total
eligibile neeligibile
  EURO EURO EURO
1 2 3 4
0 0 0
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 7.000 0 7.000
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.5 Consultanta 7.000 0 7.000
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total 39.792 0 39.792
Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 39.792 0 39.792

22
4.1 Constructii si instalatii 19.068 0 19.068
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 20.724 0 20.724
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
Capitolul 7 Cheltuieli pentru activitatea de promovare si informare aferente proiectului - total, din 833 0 833
care:
7.1 Cheltuieli cu activitatea de promovare si informare aferente proiectului 833 0 833
7.2 Cheltuieli contabile 0 0 0
7.3 Servicii SSM + PSI 0 0 0
Capitolul 8 Cheltuieli cu personalul angajat - total, din care: 14.250 0 14.250
8.1 Cheltuieli salariale cu personalul nou angajat 14.250 0 14.250
TOTAL GENERAL 61.875 0 61.875
Valoare TVA 8.125 0 8.125
TOTAL GENERAL inclusiv TVA 70.000

1. Construcție hală de producție

Pentru realizarea capacității de producție a Solicitantului este necesară contrucția unei hale de producție la punctul de lucru ce va fi înființat în
comuna Cornetu, sat Cornetu, județul Ilfov. Terenul aferent construcției halei de producție va fi pus la dispoziție de Solicitant.
23
Construcția cu structură metalică va fi de tip modulară. Acest tip de construcție se realizează într-un timp scurt, respectiv aproximativ 2-3 luni
de la data plasării comenzii ferme către constructor. De asemenea, acest tip de construcție este și cel mai ieftin de pe piața de construcții, realizându-se
astfel o utilizare eficientă a fondurilor.

Conform capacității de producție estimate, haa metalică va cuprinde următoarele caracteristici tehnice:

- lungime: aproximativ 6 m

- lățime aproximativ 14 m

- înălțime: aproximativ 5 m

- suprafață construită: aproximativ 85 mp

- amprentă hală: aproximativ 6x14 m

- accesorii: 4 ferestre cu dimensiuni aproximative de 120x150 cm fiecare, ușă auto cu dimensiuni de aproximativ 350lx350î cm

2. Mașină de roluit profile

Se va achiziona un echipament care să conțină minim următoarele caracteristici tehnice:

- diametrul axelor: aproximativ 50 mm;

- diametrul rolelor: aproximativ 155 mm;

- viteza de lucru: minim 4m/minut;

- putere motor: minim 1,5 kW/380V;

- greutate: aproximativ 400 kg

- poziție de lucru orizontală și verticală;

- afișaj de cote;

3. Forjă
24
Caracteristici tehnice: temperatura de lucru minimum 1300 grade Celsius; capacitatea maximă de lucru profil rotund aproximativ 70 mm-profil pătrat
aproximativ 50 mm; combustibil utilizat G.P.L; dimensiune minimă cuptor interior: 100x250x200; consum maximum de conbustibil: 1,5 kg/oră;
greutate aproximativ 20 kg.

4. Nicovală pentru forjare


Suprafață de lucru minimă: 350 x 175 mm; lungime totală minimum 500 mm; înălțime aproximativ 250 mm; greutate 90 kg.

5. Trusă sudare și tăiere


Pentru aplicații medii și mari de sudare și tăiere. Conținut trusă: mâner alamă, adaptor tăiere, amestecător, duze sudare (1-2, 2-4, 4-6, 14-20 mm), duză
încălzire, duză tăiere ( 10-15, 25-50, 100-175 mm) curățător duză, cheie, dispozitiv tăiat cerc, conector furtun acetilenă de minimum 10 mm, conector
furtun oxigen aproximativ 6 mm.

6. Butelie pentru acetilină: pentru sudură autogen.


Butelie din oșel pentru acetilenă 40L/40bari 1. 
Date generale: recipientul butelie pentru acetilenă este un ansamblu format din: 
- recipientul din oțel, având capacitatea de 40 L, în care este înmagazinată masă poroasă UL 1 și acetona aferentă acesteia, care servește la
înmagazinarea, transportul și utilizarea acetilenei 
- dispozitiv de umplere și golire (robinet)
- accesorii (capac protecție) 

7. Butelie pentru oxigen/azot/argon


8. Mașină Universală

Mașină universală de roluit, abcant și ghilotină. Caracteristici tehnice: lățime de lucru aproximativ 1300mm; grosime tablă minimum 1 mm; unghi de
îndoire 90 grade; diametru role minimum 40mm; greutate aproximativă de 300 kg.

9. Polizor de banc

Parametrii tehnici: turație disc de șlefuit aproximativ 3000 rotații/minut; putere motor/tensiune aproximativ 900W/400V, greutate aproximativ 25 kg;
dimensiuni aproximative 200x25x20 mm

10. Compresor aer

25
Parametrii tehnici: compresor cu 2 pistoane, tensiune aproximativ 220V; putere minimă 2kW; debit aproximativ 250 l/minut; presiune minimă de 8
bari; capacitate aproximativă a rezorvorului de 100 litri; greutate aproximativă 70 kg; dimensiuni aproximative 1100Lx400lx750î mm

11. Aparat de sudură

Aparatul de sudură trebuie să îndeplinească cumulativ funcția de sudură TIG/WIG cât și funcția de sudură MMA. Acesta trebuie să permită sudarea în
condiții optime a materialelor groase precum și a materialelor foarte subțiri.

Caracteristici tehnice: frecvență aproximativ 50 Hz, greutate aproximativă 30 kg; regimul impulsurilor AC 20-80%; ritmul impulsurilor 10-90%; factor
de putere aproximativ 0,9; grad de protecție minim IP 21; regim de funcționare la 60%;

12. Aparat de sudură în puncte

Caracteristici tehnice: tensiunea de alimentare aproximativ 400V; curent de sudură aproximativ 6000 A; grosime minimă tablă 2 mm; putere absorbită
minimum 10 KW; factor de putere aproximativ 0,9; greutate aproximativ 10 kg;

13. Generator de curent trifazat

Date tehnice: putere continuă minimum 7000 W; alimentare cu benzină sau motorină; panou control digital; capacitate rezervor minimum 20 L; putere
minimă motor 10 CP; nivel de zgomot maximum 100 dB; greutate aprixmativ 100 kg; sistem de pornire demaror prin sfoară sau automat;

14. Mașină de găurit fixă/staționară

Date tehnice: număr aproximativ viteze 5; greutate aproximativă 150 kg; diametru maximum de găurire de minimum 25 mm; diapozon rotații minim
între 250 și 2000 rotații/minut; tensiune 400V; distanță între ax și coloană minimum 100 mm și maximum 130 mm; distanța între ax și placa de bază
minimum 220 și maximum 250 mm; distanța între ax și masă de aproximativ 350 mm;

15. Masină de gărit cu talpă magnetică

Parametrii tehnici: cursă ax aproximativ 160 mm; greutate aproximativă 20kg; tensiune aproximativă 220V; con prindere aproximativ 20 mm;
mandrină diametru aproximativ 15 mm; forță magnet minimum 8000 N; turații minime de 750 rotații pe minut;

16. Menghină cu strângere rapidă

26
Specificații tehnice: lățime falcă aproximativ 85 mm; înalțime falcă aproximativ 25 mm; deschidere maximă minimum 100 mm; greutate aproximativa
6 kg;

17. Menghină simplă

Lățimea bancurilor de aproximativ 200 mm; greutate aproximativă de 25 kg;

18. Polizor unghilar

18.1 Polizor unghilar 115. Caracteristici tehnice: putere absorbită aproximativ 850 W; diametrul interior al discului aproximativ 20 mm; diametrul
exterior al discului 115 mm; turație în gol aproximativ 10.000 rpm; greutate aproximativ 2 kg.

18.2 Polizor unghiular 180. Caracteristici tehnice: putere absorbită 2000 W; diametrul interior al discului aproximativ 22 mm; diametrul exterior al
discului 180 mm; greutate aproximativa 4 kg; turație în gol aproximativ 8500 rpm; putere motor aproximativ 2000 W; nivel putere sonoră aproximativ
100 dB;

18.3 Polizor unghiular 230. Caracteristici tehnice: putere absorbită aproximativ 2000 W; diametrul interior al discului aproximativ 22 mm; diametrul
exterior al discului 230 mm; turația în gol minim 6.000 rpm; greutate aproximativ 6 kg; diametru gărire aproximativ 100 mm;

19. Ciocan rotopercutor

Descriere tehnică: putere aproximativ 1000 W; rotații aproximativ 600 rpm; frecvența bătăilor aproximativ 2500/minut; energie de impact aproximativ
6 J; greutate aproximativ 6 kg;

20. Mașină de însurubat și găurit

20.1 Mașină de însurubat și găurit. Caracteristici tehnice: putere minimum 700 W; turația în gol aproximativ 600 rpm; deschiderea mandrinei maximă
aproximativ 13 mm; găurire în oțel minimum 10; găurire în lemn aproximativ 40mm; greutate aproximativ 2 kg;

20.2 Mașină de însurubat și găurit cu acumulatori. Caracteristici tehnice: Tensiune alimentare aproximativ 220V; acumulator aproximativ 20 V;
turația în gol (valoarea maximă) aproximativ 1500 rpm; deschiderea mandrinei maximă aproximativ 13 mm; găurire în oțel minimum 10; găurire în
lemn aproximativ 40mm; greutate aproximativ 2 kg; greutate aproximativ 2 kg;

21. Ferăstrău orizontal cu bandă metalică

27
Caracteristici tehnice: capacitate tăiere rotund 90 grade aproximativ 150 mm; capacitate tăiere rectangular 90 grade aproximativ 150 mm x 200mm;
capacitate tăiere rotund 45 grade aproximativ 120 mm; capacitate tăiere rectangular 45 grade aproximativ 150 mm x 120 mm; capacitate tăiere rotund
60 grade aproximativ 50 mm; viteza de tăiere minimum 60 m/min, încontinuu; pompă lichid răcire aproximativ 100W; tensiune de alimentare
aproximativ 220 V; greutate aproximativă 100 kg;

22. Pistol pneumatic

Parametrii tehnici: diametru maxim de strângere aproximativ 25 mm; viteza de rotație minimum 4000 rpm; moment de tensiune maximă aproximativ
900 Nm; consum aer comprimat aproximativ 250 l/minut; presiune minimum 5 bari; presiune de lucru aproximativ 100 psi; greutate aproximativ 5 kg;

23. Polizor pneumatic

Parametrii tehnici: turații aproximativ 20.000 rpm; consum aer aproximativ 200 l/minut; presiune de lucru aproximativ 100 psi; presiune minimum 5
bari; greutate maximum 1 kg;

24. Pistol de vopsit profesional

Specificații tehnice: duză aproximativ 2 mm; capacitate minimum 500 cc; capacitate de lucru aproximativ 5 bar;

25.Foarfecă de banc

Caracteristici tehnice: lungime tăiere aproximativ 1.000 mm; grosime material maximum 2 mm; greutate maximum 100 kg; Foarfeca de banc se va
achiziționa îm set cu cuțitele pentru tăiere.

26. Foarfecă manuală pentru debitat profile

Parametrii tehnici: greutate aproximativ 150 kg; lungime de cuțit minimum 150 mm-maximum 200mm; matrița de perforat aproximativ 15 mm; profil
T și profil L aproximativ 50x 7 mm; profil circular minimum 20 mm-maximum 25 mm; tablă oțel maximum 10 mm; profil pătrat apăximativ 20 x20
mm;

27. Ciocan pentru forjat: de 3 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg.

28.1 Clește forjor cu vârf lat închis, profilat

28.2 Clește forjor cu vârf lat

28
28.3 Clește forjor pentru nituire

28.4 Clește forjor pentru buterola

28.5 Clește forjor pentru combinat

28.6 Clește forjor universal

29. Trusă scule pentru lăcătuș

Caracteristici tehnice: Trusa de scule pentru lăcătuș va conține cel puțin următoarele scule:
 chei fixe auto (6x7; 8x9; ….27x32 mm);
 chei inelare dublu cotite 6x7; 8x9; ….20x22 mm);
 set 9 chei locaș hexagonal 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm;
 capete chei tubulare SH (maximum 32 mm);
 capete chei tubulare bujii 16x1/2; 21x1/2;
 antrenor cu clinchet reversibil 1/2” x 72 DNT;
 antrenor cu clichet reversibil 1/2”;
 Prelungitor 125 x 1/2”; Prelungitor 250 x 1/2”;
 Intermediar cardanic 1/2”;
 Șurubelnițe pentru electricieni 1x5, 5x125;
 Șurubelnițe pentru mecanici 1,2x6,5x150;
 Șurubelnițe pentru mecanici cu hexagon 1,6x10x200;
 Șurubelnițe PH1x100, PH2x125;
 Șurubelniță TX8;
 Clește combinat 180 cr., manșon bimaterial;
 Clește IL 180 cr., manșon bimaterial;
 Clește cuie 220, PVC;
 Clește reglabil B240, PVC;
 Foarfecă de tablă 250, standard;
 Daltă lată pentru lăcătuși-mecanici 160, VOP;
 Daltă cruce pentru lăcătuși-mecanici 160, VOP;
 Punctator 6x120mm;
 Priboi 120x4;

29
 Ac de trasat 210mm;
 Răzuitor cu trei muchii 200mm;
 Ferăstrău manual pentru metal;
 Pânză ferăstrău pentru metal;
 Ciocane lăcătușerie 300g, 500g;
 Ciocan masă plastică Ø40mm;
 Pilă lată semifină 250mm mâner bimaterial;
 Pilă triunghiulară semifinp 250 mm mâner bimaterial;
 Pilă rotundă semifină 250mm mâner bimat;
 Cutie rabatabilă cu 5 compartimente.

30. Scară

Detalii tehnice: înălțime maxima aproximativ 9 m; dimensiune trepte aproximativ 30 mm; lățime tronsoane minimum 300 mm; greutate aproximativ
30 kg; număr trepte minimum 3x12; greutate suportată minimum 100 kg;

31. Materii prime și materiale consumabile

Pentru punerea în funcțiune a fluxului tehnologic descris și pentru demararea activităților propuse prin proiect, au identificate costuri cu materiile
prime și consumabile, constând în: burghie, pânze, discuri abrazive polizor, discuri tăiere, electrozi sudură, etc. Materiile prime achiziționate constau
în, lista nefiind exhaustivă: profile diferite mărimi, tablă diferite mărimi, oțel, sârmă, cuie, șuruburi, etc.

Echipament de lucru

Echipamentul specific de lucru va conține un combinezon de lucru, încălțăminte de lucru antistatici cu zona de sprijin cu absorbție de energie, talpă
exterioară rezistentă la uleiuri și antialunecare, cu strat superior rezistent la apă, bombeu din oțel. Echipamentul complet va conține o pereche de
mănuși subțiri cu strat de spumă nitrilică în palmă, vizieră transparentă cu montare pe cap, cască rezistentă dielectrică, mănuși electroizolante, ochelari
cu brațe și lentile absorvante în UV, mască cu filtru pentru sudură.

DESFACERE:

30
În complexul legăturilor companiei cu mediul extern, un loc deosebit îl ocupă relațiile de piața, care reflectă ansamblul relațiilor de vânzare-
cumpărare prin care compania își asigură resursele materiale, umane, financiare și informaționale, necesare desfășurării normale a activității ei. În
ampla activitate pe care o va desfășura compania, punctul de pornire îl constituie relația sa cu piața, deoarece piața este sursa de idei și propuneri de
produse/servicii noi, de modernizare a celor existente. Este locul de testare a serviciilor noi, dar și a unor forme și metode noi de distribuție și
promovare a produselor. De asemenea, piața este sursa informațiilor referitoare la consumatorii actuali și potențiali, la structura și caracteristiciile
canalelor de distribuție, la întreprinderile concurente, la categoriile de prețuri practicate, etc., informații absolut necesare fundamentării deciziilor.

Vânzarea produselor se va realiza la locul de implementare al proiectului prin interacțiunea directe cu potențialii clienți, în comuna Cornetu, sat
Cornetu. De asemenea, plasarea comenzilor va putea fi realizată on-line prin intermediul website-ul întreprinderii sau pe rețelele de socializare și nu în
ultimul rând telefonic. Pentru desfășurarea optimă acestor etape, solicitantul va pune la dispoziție infrastructura de comunicații necesare, respectiv
aparatura IT, aparatură telefonică, etc. Regiunea geografică vizată este regiunea București-Ilfov, datorită apartenenței localității de implementare a
proiectului în această regiune. Cu toate acestea, solicitantul vizează și clienții naționali cu care va interacționa prin intermediul platformelor on-line.
Zona geografică deservică de aria de distribuția va reprezenta întregul teritoriu al țării pentru comenzile distribuite prin servicii de curierat, precum și
internaționale, în funcție portofoliul de clienți ai firmei. În acest caz, clienții vor avea posibilitatea achității comenzilor în baza facturilor emise în
următoarele forme: transfer bancar, plată ramburs sau ordin de plată.

CLIENȚII:

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client Valoare % din vânzări
(Denumire şi adresa) (Lei)
1 Persoane fizice din 26.251,77 28
județul Ilfov
2 Persoane juridice 36.564,98 39
național- retaileri și
intermediari în
domeniul artei și
meșteșugurilor
3 Persoane fizice 30.939,55 33
națioanali și
internaționali

31
TOTAL 93.756,30 100%

Clienții identificați se împarte în două grupe principale:


- persoane fizice
- persoane juridice
Fiecare dintre aceste grupe are caracteristici și nevoi diferite, de aceea vor fi analizați separat.
1. Clienții persoane fizice
Clienții targetați sunt în principal persoanele care doresc să achiziționeze produse unice, înalt calitative. Vânzările către aceeași persoană nu vor fi tipic
repetitive, deoarece produsele fabricate din metal au o durată de viață extinsă și odată nevoia clientului satisfăcută, aceasta nu va reapărea periodic.

2. Clienții persoane juridice


La rândul lor, persoanele juridice se împart în două categorii:
- clienți sporadici
- clienți ciclici

Pentru a se asigura un flux continuu de clienți, Solicitantul are în vedere încheierea de contracte de colaborare și/sau vânzare cu clienți de tipul
persoane juridice care să aibe ca obiect de activitate comercializarea confecțiilor metalice, devenind astfel unul dintre furnizorii acestora. Avantajele
unei astfel de politici apar de ambele părți, pentru producător: asigurarea unei producții bogate și diversificate și creșterea cifrei de afaceri, iar pentru
client: achiziționarea produsurilor la prețuri de producător, asigurarea necesarului estimat lunar, trimestrial și anual în baza unui contract sau
precontract, asigurarea profitului. Această categorie de clienți, clienții ciclici, vor genera cel mai mare procent de venituri în categoria clienților de tip
persoane juridice. Așa cum reiese din tabelul ”potențiali clienți ai solicitantului” , procentul majoritar al vânzărilor este realizat prin comercializarea
către clienții de tipul Persoane juridice național- retaileri și intermediari în domeniul artei și meșteșugurilor.

Principalele tipuri de clienți posibili sunt: Persoane fizice din județul Ilfov; Persoane juridice național- retaileri și intermediari în domeniul artei și
meșteșugurilor; Persoane fizice națioanali și internaționali.
Modalitatea de atragere a potențialilor clienți va fi axată pe patru principii principiale:

1) Vânzări directe: Prin promovarea a proiectului se va face cunoscută locația de implementare a proiectului, permițând atragerea de clienți la
locația. Vânzările se vor derula la fața locului, prin plasarea comenzilor sau dacă este cazul, prin comercializarea directă a produselor din stoc.

32
2) Vânzări prin intermediul on-line: Website-ul proiectlui și implicit al afacerii va conține atât informațiile relevante pentru o primă interacțiune a
clientului cu produsele firmei, precum și datele de contact. În acest mod, potențialii clienți vor putea plasa o comandă prin intermediul câmpului
”transmiteți comandă”, în urma căreia vor fi contactați de unul dintre angajații firmei. Totodată, comenzile vor putea fi plasate și telefonic.
3) Semnarea de contracte și precontracte: Pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienți, solicitantul va participa la târgurile naționale de
meșteșuguri unde va interacționa în mod direct cu persoanele interesate de achiziționarea produselor noastre. Exemple de târguri: Târgul
Național pentru Artizanat și Meșteșuguri ROMEXPO, Târguri cu meșteșuguri derulate de Muzeul Țăranului Român, precum și alte târguri
naționale desfășurate în orașele țării care nu au date prestabilite.

1. Descrierea activității

o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor

Etapizarera fluxului tehnologic:


Aprovizionare, Debitare, Încălzire, Prelucrare, Roluire, Găurire, Pregătire pentru sudare, Sudare, Nituire, Pregătire pentru vopsire, Vopsire, Patinare,
Montaj

În primii trei se vor produce și comerciali trei categorii de produse, respectiv:


i. Scară metalică model 1
ii. Scară metalică model 2
iii. Balustradă metalică
Fluxul tehnologic este atât pentru scara metalică (cu structură de rezistență pe mijloc și cu structură de rezistență pe laterale), cât și pentru
balustrade.

- aprovizionare cu materiale (profile metalice, tablă, elemente de prindere, consumabile);


- debitat (tăiat) materiale conform dimensiunilor necesare: cu ferăstrău de mână sau cu aparat de sudură sau cu abkant folosit împreună cu ghilotina
și/sau foarfeca de banc pentru tablă și/sau foarfeca debitat profile și/sau ferăstrau orizontal cu banda metalică;
- încălzire fier / oțel în forjă;
- prelucrare prin deformare la cald (tragere sau aplatizare), folosind ciocane, clești forjor, nicovală;
- roluire / torsionare materiale (dacă este cazul): prin răsucire / torsionare la cald (manual) sau la rece (cu mașina de roluit profile);
- găurire (dacă este cazul): cu mașina de găurit fixă și/sau mașina de găurit cu talpa magnetică și/sau menghina sau menghina tip 2 și/sau mașina de
găurit și/sau mașina de înșurubat și găurit cu acumulatori și/sau ciocan rotopercutor;
33
- pregătire pentru sudare (dacă este cazul): șlefuire/polizare cu: polizor de banc și/sau polizor unghiular și/sau polizor pneumatic împreună cu
compresorul de aer;
- sudare (dacă este cazul): cu aparat de sudură sau aparat de sudura în puncte și/sau generator electric;
- nituire cu clești forjor / ciocan;
- pregătire pentru vopsire: cu compresor de aer și polizor pneumatic și/sau polizor unghiular;
- vopsire: cu compresor de aer și pistol de vopsit sau cu pensula; Aplicarea se realizează manual, cu pensula, pentru oferirea unui aspect antichizat sau
cu ajutorul micilor echipamente.
- patinare: aplicare manuală (cu pensula) de vopseluri speciale pentru antichizare aspect produs;
- montaj: cu mașina de înșurubat și găurit cu acumulatori, pistol pneumatic folosit împreună cu compresorul aer și generator electric (dacă este cazul),
cu scule din trusă lăcătușerie
Așa cum se poate observa, fluxul tehnologic presupune îmbinarea lucrului manual cât și utilizare în anumite măsuri a echipamentelor și sculelor.

Tehnologia aplicată fluxului tehnologic este una actuală și performantă. Acest fapt se va resimți în politica de creare a prețurilor și în final la
costul suportat de clienții noștri. Toate echipamentele ce vor fi achiziționate respectă normele de mediu din Uniunea Europeană, permițând în acest
mod funcționarea societății la parametrii înalți de protecția a mediului înconjurător.
Principalul material utilizat este fierul forțat. Fierul forjat artistic a intrat în viața oamenilor din timpurile cele mai îndepărtate. Imediat ce
oamenii au învățat să prelucreze metalul călit, au apărut și articolele forjate. Fierul forjat a început să fie folosit atât în interiorul cât și exteriorul caselor
de locuit și al grădinilor. Elementele din fier forjat erau fabricate nu de niște fierari obișnuiți ci de artiștii-fierari. La momentul actual, lucrările din fier
forjat au suferit multe schimbări, munca manuală împreunându-se din ce în ce mai mult cu tehnologiile moderne, dar în pofita acestor evoluții
tehnologice, prelucrarea manuală continuă să fie un real atu.
Arta fierului forjat se realizează prin modelarea fierului cu ciocanul, prin batere. Aceste prelucrări sunt efectuate de mâinile experte ale
meșterilor fierari care, utilizând focul, ciocanul și nicovala, transformă fierul brut în opere de artă. Pentru caracteristica sa principală,
ductilitatea (proprietatea unui metal de a putea fi prelucrat în foi sau fire foarte subțiri), fierul are capacitatea de a fi transformat în orice fel de obiect.
Această proprietate este posibilă datorită  forjării. Forjarea fierului se realizează la temperaturi cuprinse între 700ºC și 900ºC. Sub aceste temperaturi 
există riscul ca fierul să crape sub loviturile ciocanului, iar la temperaturi mai ridicate se apropie de punctul de fuziune. Când metalul ajunge la o
culoare roșie se consideră că este gata pentru a fi forjat. În aceste momente, el devine moale, iar meșterul fierar se transformă într-un adevărat artist:
fiecare lovitură de ciocan înnoblează metalul, redându-l unic și pretios
Considerăm că obiectul nostru de activitate va fi, în fapt, arta metalică prin fabricarea confecțiilor metalice și a elementelor decorative.
Aceastea pot avea specific tradițional zonal sau pot reprezenta modele unice în funcție de necesitățile clienților noștri.

o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare

34
1) Resurse umane
Se va crea un nou loc de muncă, respectiv forjor manual. Postul face este parte componentă a obiectivului specific al proiectului de dezvoltare
a capitalului uman, avân un procent de 20,35% din valoarea proiectului.
De asemenea, Administratorul și Unicul Acționar al societății va pune la dispoziția întreprinderii timpul și experiența de management cumulată,
pentru buna desfășurare a activităților. Astfel, până la dezvoltarea și stabilitatea activității, când se vor realiza noi investiții în capitalul uman al firmei,
Administratorul se va ocupa de activitățile administrative ale acesteia (funcționare, corespondență clienți, furnizori și autorități).
Considerăm că implicarea directă a factorilor de decizie a unui societăți în activitatea acesteia va conduce la impulsionarea ritmului de muncă a
angajaților-prin propriul exemplu- va scădea ritmul de luarea a deciziilor –prin prezența permanentă a acestuia la locul de locația de desfășurare a
activităților- și nu în ultimul rând va reprezenta un canal de comunicare eficient între toate structurile întreprinderii.

Forța de munca
Personal Specialitate/ Nr. Permanenți/sezonieri
Meseria angajați Nr.
1. Forjor manual Meșteșugar 1 1 permanent

Total, din care:


- permanenti 1
- sezonieri o

Cursuri de instruire și formare


Pentru dezvoltarea aptitudinilor personalului, solicitantul are în vedere instruirea acestuia prin cursuri de formare și instruire, suportarea
cheltuielilor pentru deplasarea la workshopuri și ateliere din domeniu. Nu în ultimul rând, pentru că se dorește împletirea tradițiilor meșteșugărești cu
tehnologia modernă, este necesar ca persoana care va ocupa postul să aibe aptitudini ”tehnologice”, aptitudini specifice postului de forjor manual.
Deoarece nu s-a putut estima oferta de candidați pentru acest post la momentul deschiderii aplicației de concurs și așadar nu se pot previziona într-o
măsură exactă aptitudinile și cunoștințele viitorului angajat, conducerea societății va suporta din costuri proprii activitățile menționate. În acest sens a
fost identificată societatea SC WALLY JUNIOR SRL, unde sunt ținute cursuri de prezentare metode de forjare tradiționale, pe bază de fierărie. Se
prezintă atât baza cunoștințele cât și cursuri avansate de îmbunătățire a abilităților și cunoștințelor.
Sursa: http://www.forja.ro/blog/curs-fier-forjat/
2. Resurse materiale:

35
 Hală producție (aproximativ 80 mp)- 1 lucrare
 Infrastructură construcție hală producție și manoperă -1 lucrare
 Website de promovare al proiectului și al noii activități - 1 buc
 Mașină de rolui profile - 1 buc
 Forjă - 1 buc
 Nicovală pentru forjare - 1 buc
 Trusă sudare și tăiere - 1 buc
 Butelie pentru acetilină - 1 buc
 Butelie pentry oxigen/azot/argon - 1 buc
 Mașină universală de roluit, abkant și ghilotină - 1 buc
 Polizor de banc - 1 buc
 Compresor aer - 1 buc
 Aparat sudură TIG/WIG - 1 buc
 Aparat sudură în puncte - 1 buc
 Generator electric trifazat - 1 buc
 Mașină de găurit fixă/staționară - 1 buc
 Mașină de găurit cu strângere rapidă - 1 buc
 Menghină MS 200 - 1 buc
 Set polizor unghiular - 1 buc
 Ciocan rotopercutor - 1 buc
 Mașină de găurit - 1 buc
 Mașină de găurit și înșurubat pe acumulatori - 1 buc
 Ferăstrău orizontal cu bandă metalică - 1 buc
 Pistol pneumatic - 1 buc
 Polizor pneumatic - 1 buc
 Pistol vopsit - 1 buc
 Foarfecă de banc - 1 buc
 Foarfecă de debitat profile - 1 buc
 Set ciocan forjat - 1 buc
36
 Set clește forjor - 1 buc
 Trusă scule - 1 buc
 Scară - 1 buc
 Echipament de lucru - 1 buc
 Materii prime - 1 buc
 Materiale consumabile - 1 buc

3. Financiare
Resursele financiare necesare acoperirii tuturor costurilor de funcționare vor fi acoperite de sprijinul financiar nerambursabil oferit de
Programul Național Dezvoltare Rurală 2014-2020, subMăsura 6.2, în cuantum de 70.000 euro, pe perioada celor 36 de luni de funcționare detaliată în
planul de afaceri.
Activele corporale și lucrările de construcție achiziționate prin proiect au o perioadă de viață îndelungată, traversând perioada de implementare
a proiectului și nu numai.
Acțiunile întreprinse pentru atingerea obiectivelor specifice din proiect vor menținute și după perioada de implementare a proiectului, din surse proprii.
În cazul serviciilor de management se va încheia un contract care să prevadă oferirea de servicii și în perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv
3 ani după încasarea celei de-a doua tranșe de plată. Campaniile de promovare se vor realiza conform politicii de marketig actualizate, desfășurându-se
în principal prin intermediul mediul on-line.
Spațiul de lucru are o perioadă de valabilitate îndelungată, necesitând costuri de întreținere minime. În acest mod se vor putea realiza economii
lunare în comparație cu închirierea unui posibil spațiu de lucru. Economiile realizate vor fi reinvestite pentru susținerea activităților societății după
perioada în care solicitantul beneficiază de ajutorul financiar nerambursabil.
Solicitantul urmărește menținerea obiectivului general prin acțiuni continue realizate din surse proprii, după implementarea proiectului. Acest lucru va
fi posibil ca urmare a ajutorului financiar nerambursabil primit de la începutul activității. Principalel veniturile realizate vor fi realocate în firmă pentru
întărirea capacității operaționale. Desigur, pe termenl ung, asociatul unic are în vedere atragerea de alte surse de finanțare rambursabile sau
nerambursabile pentru suplimentarea capitalului financiar al firmei.
De asemenea cash flow-ul proiectului va fi asigurat de către Asociatul Unic și Administratorul proiectului, din surse proprii, dobândite fie prin
creditarea societății sau deschiderea unei linii de credit bancare. Nu în ultimul rând, odată cu demararea activităților propuse prin proiect se va asigura
necesarul financiar prin monetizarea activităților.
Orice cheltuială neeligibilă, dar necesară bunei desfășurări a activităților va fi suportată în întregime din sursele proprii, această mențiune
reprezentând acordul ferm al Asociatului Unic.

37
Modalitatea de gestionare si implementare a PA

o Scurta descriere a derularii activităților pentru implementarea PA;


1. Managementul proiectului
Managementul proiectul va fi realizat de către o echipă externă în strânsă colaborare cu reprezentantul legal al solicitantului. Atribuțiile
managerului de proiect se referă la coordonarea și supervizarea implementării proiectului, acesta fiind implicat în mod direct în toate activitățile
desfășurate. Împreună cu responsabilul legal, acesta va reprezenta compania în relatia cu finanțatorul și cu terțe părți. Firma de consultanță în
management de proiect, pentru a realiza derularea activităților conform graficului propus, în scopul atingerii obiectivelor și rezultatelor asumate prin
proiect, va menține o relație strânsă cu beneficiarul, schimbul de informații realizându-se în maximum 24 ore, de ambele părți. Acest lucru va fi
stipulat în contractul de prestări servicii de consultanță management de proiect.
Atribuțiile principale ale echipei de consultanță în managementul de proiect – colaborator detașat pe lângă solicitant:
*urmărirea îndeplinirii planului de activități în conformitate cu prevederile din cererea de finanțare aprobată;
*monitorizarea respectării clauzelor din contractul de finanțare;
*coordonarea echipei de implementare desemnată pe perioada de implementare a proiectului;
*asistarea responsabilului legal în comunicările cu diversele instituții relevante, întocmirea eventualelor notificări/addendumuri la contractul de
finanțare și primirea vizitelor de teren derulate de către organismele de control abilitate.

Administratorul va participa la procesul de achiziții, acesta fiind responsabil de atribuirea contractelor, de contractele încheiate, derularea și
plata acestora.
Managerul de proiect va gestiona resursele umane și materiale în vederea implementării cu succes a proiectului; va organiza activitățile și
identifică riscurile și soluțiile de remediere a problemelor intervenite. Acesta, împreună cu administratorul și responsabilul de achiziții vor derula
procedurile de achiziții și documentația de rambursare/plată.
Responsabilul de achiziții va planifica procedurile de achiziții si va realiza documentațiile necesare împreuna cu administratorul. Responsabilul
de achiziții va verifica documentele încheiate între administrator și furnizorii câștigători și le va ordona în vederea plății, participând împreună cu
managerul de proiect și administratorul la întocmirea documentațiilor de plată.
Administratorul firmei SC x SRL va monitoriza și verifica activitatea firmei de consultanță, analizând și verificând datele trecute în
documentații de către aceștia, își va da acceptul asupra documentelor elaborate și va semna documentațiile de decontare, contractele cu furnizorii,
procesele verbale de recepție etc.
Pentru asigurarea derulării acestei activități în graficul de timp asumat, solicitantul va demara procedurile de achiziție a serviciilor de
management conform Manualului Operațional de Achiziții pentru Beneficiarii Privați ai PNDR 2014-2020 și a Instrucțiunii de Achiziții pentru
Beneficiarii Privați ai PNDR 2014-2020, în forma cea mai actualizată la momentul realizării procedurilor de achiziții, după primirea notificării de
38
abrobare a solicitării de finanțare, urmând ca după semnarea contractului de finanțare, AFIR să verifice și să valideze conformitatea procedurii de
achiziție. După validarea procedurii de achiziție de către AFIR, se va semna contractul de prestări servicii de consultanță de management cu
societatea câștigătoare și se vor putea presta serviciile conform stipulărilor contractuale.
Perioadă de implementare: Luna 1-Luna 36

2. Depunere documentație plată -prima tranșă


Se va realiza dosarul cererii de plată și transmite către Autoritatea de Management pentru încasarea primei tranșe în procent de 70% din
valoarea proiectului. Aceasta se va depune în maximum 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.
Pentru realizarea activității în graficul de timp specificat, reprezentantul legal va lucra împreună cu firma de management subcontractată la
realizarea dosarului cererii de plată, împreună cu firma de consultanță în managementul proiectului, după ce va fi semnat contractul de prestării
servicii.

Perioadă de implementare: Luna 1-Luna 2

3. Organizare proceduri achiziție hală producție


3.1. Executare contract de construcție hală de producție
Pentru asigurarea derulării acestei activități în graficul de timp asumat, solicitantul va demara procedurile de achiziție a serviciilor de
management conform Manualului Operațional de Achiziții pentru Beneficiarii Privați ai PNDR 2014-2020 și a Instrucțiunii de Achiziții pentru
Beneficiarii Privați ai PNDR 2014-2020, în forma cea mai actualizată la momentul realizării procedurilor de achiziții, după primirea notificării de
abrobare a solicitării de finanțare, urmând ca după semnarea contractului de finanțare, AFIR să verifice și să valideze conformitatea procedurii de
achiziție. După validarea procedurii de achiziție de către AFIR, se va semna contractul de prestări servicii de consultanță de management cu societatea
câștigătoare și se vor putea presta serviciile conform stipulărilor contractuale.
Construcția va fi realizată conform normelor legislative în vigoare, precum și conform caietului de sarcini afferent procedurii de achiziție.
Perioadă de implementare: Luna 1 și Luna 1-Luna 4

4. Înființare punct de lucru și autorizarea codului CAEN supus investiției


După îndeplinirea condițiilor necesare deschiderii punctului de lucru din comuna Cornetu, sat Cornetu, județul Ilfov, pe terenul avut în folosință
se va deschide punctul de lucru și se autoriza codul CAEN 2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a la Registrul Comerțului Ilfov.
Perioadă de implementare: Luna 3-Luna 4

5. Organizare proceduri achiziții


39
Echipa de implementare formată din administrator, manager de proiect si responsabil achizișii (membrii ai echipei de management
externalizată) va realiza documentația de achiziții, administratorul urmând a analiza ofertele primite și alege furnizorul câștigator, conform fiecărei
proceduri de achiziții în parte. Procedurile de achiziții se vor realiza conform Manualului Operațional de Achiziții pentru Beneficiarii Privați ai PNDR
2014-2020 și a Instrucțiunii de Achiziții pentru Beneficiarii Privați ai PNDR 2014-2020, în forma cea mai actualizată la momentul realizării
procedurilor de achiziții. Caietele de sarcini din dosarele de achiziții vor cuprinde specificarea că perioada de valabilitate va fi de minimum 90 de zile
calendaristice de la data ofertării pentru a se asigura posibilitatea implementării activității 6 după finalizarea în condiții optime a activității 3.1.
Perioadă de implementare: Luna 1-Luna 2

6. Executare contracte de achiziții și echipare firmă


Se vor semna contractele aferente fiecărei achiziții în parte și în funcție de clauzele contractuale specifice fiecărui contract. În prima lună de
activitate se va semna contractul de servicii consultanță management implementare proiect, pentru a putea beneficia de experiza necesară încă de la
primele acțiuni/activități derulate prin proiect. Se va achiziționa necesarul de active pentru îndeplinirea obiectivului specific 2.

Perioadă de implementare: Luna 3-Luna 6

7. Derulare proceduri de selecție a personalului


Se va derula un concurs de ocupare a locului de muncă nou creat pentru postul de ”forjor manual”. Pentru creșterea vizibilității concursului și
pentru a asigura un număr cât mai mare de candidaturi vor fi publicate concomitent anunțuri în ziarele locale, pe pagina de solcializare a solicitantului,
se va informa AJOFM Ilfov și AJOFM București și nu în ultimul rând vor fi publicate anunțuri pe site-urile de recrutare online consacrate, precum:
www.bestjobs.ro, www.ejobs.ro, www.myjob.ro, etc.
Perioadă de implementare: Luna 5

8. Derularea activităților de promovare și publicitate


În conformitate cu politica marketing se va realiza achiziția de realizare website conform calendarului de activități. Până la primirea procesului
verbal de predare-primire activitățile de marketing vor fi derulate pe paginile de socializare, gratuite, precum și prin orice alte mijloce oportune
(apariția unui eveniment/târg de meșteșugărit în aria geografică a solictantului. În acest mod, activitățile de promovare și publicitate vor fi derulate
continuu, cu costuri minimale.
Perioadă de implementare: Luna 1-Luna 36
9. Realizarea obiectivului obligatoriu de îndeplinit
Conform previziunilor financiare, solictantul estimează îndeplinirea obiectivului obligatoriu de îndeplinit precum și îndeplinirea celor trei
obiective specifice și implicit a obiectivului general al proiectului.
40
Perioadă de implementare: Luna 28-Luna 33

10. Depunere documentație plată finală-tranșa II


Perioadă de implementare: Luna 33

o Descrierea modalitatii de desfăsurare a activităților comerciale


Conform estimărilor, solicitantul va comecializa produsele fabricate până la depunerea celei de a doua tranșă de plată în procent de 42,81% din
valoarea primei tranșe, respectiv din 49.000 euro. Moneda utilizată la comercializare de solicitant este leu, însă pentru conformitatea previziunilor s-a
utilizat cursul valutar utilizat la întocmirea proiectului, respectiv 1 euro=4.4686 lei.

Primul an este caracterizat de o valoare a produselor scăzută avându-se în vedere perioada îndenlungată necesară creării capacității administrative (în
principal construcția halei de producție), ocuparea postului de muncă și echiparea societății.
În primii trei se vor produce și comerciali trei categorii de produse, respectiv:
iv. Scară metalică model 1
v. Scară metalică model 2
vi. Balustradă metalică

Prețul de comercializare al produsului 1- Scară metalică model 1 este de 417,23 lei/metru, respectiv 93,37 euro/metru
Prețul de comercializare al produsului 2- Scară metalică model 2 este de 448,92 lei/metru, respectiv 100,43 euro/metru
Prețul de comercializare al produsului 3- Balustradă metalică este de 105,76 lei/metru, respectiv 123,66 euro/metru

Anul 2 și anul 3 activitatea firmei va fi concentrată în întregime pe producerea și comercializarea produselor. Se estimează o creștere progresivă de
25% în fiecare an, totalizând la finalul celui de al treilea an de implementare suma de 20.981,14 euro, reprezentând 42,81%
Modalitatea de comercializare va fi axată pe trei principii principiale:

1) Vânzări directe: Prin promovarea a proiectului se va face cunoscută locația de implementare a proiectului, permițând atragerea de clienți la
locația. Vânzările se vor derula la fața locului, prin plasarea comenzilor sau dacă este cazul, prin comercializarea directă a produselor din stoc.

41
2) Vânzări prin intermediul on-line: Website-ul proiectlui și implicit al afacerii va conține atât informațiile relevante pentru o primă interacțiune a
clientului cu produsele firmei, precum și datele de contact. În acest mod, potențialii clienți vor putea plasa o comandă prin intermediul câmpului
”transmiteți comandă”, în urma căreia vor fi contactați de unul dintre angajații firmei. Totodată, comenzile vor putea fi plasate și telefonic.
3) Semnarea de contracte și precontracte: Pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienți, solicitantul va participa la târgurile naționale de
meșteșuguri unde va interacționa în mod direct cu persoanele interesate de achiziționarea produselor noastre. Exemple de târguri: Târgul
Național pentru Artizanat și Meșteșuguri ROMEXPO, Târguri cu meșteșuguri derulate de Muzeul Țăranului Român, precum și alte târguri
naționale desfășurate în orașele țării care nu au date prestabilite.

o Durata de implementare a PA și de îndeplinire conformă a angajamentelor din PA;


Durata de implementare a activităților din planul de afaceri este de 36 de luni, implementarea proiectului începând în maximum 30 de zile
lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare. Implementarea planului de afaceri va începe în 30 de zile de la semnarea contractului de
finanțare. La finalul implementării planului de afaceri, conform graficului activităților, solicitantul va face dovada comercializării produselor în
proporție de minimum 42,81% din valoarea primei tranșe de plată (49.000 euro) și va dovedi prin documente justificative realizarea tututor obiectivelor
specifice asumate prin proiect. De asemenea, solicitantul își asumă că până la finalizarea proiectului va îndeplini obiectivul generale, obiectivele
specifice, precum și obiectivul obligatoriu-comercializarea în procent de 42,81% din valoarea primei tranșe.

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)


Nr. Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari fizice previzionate
1  Scară metalică model 1 metru 20 25 31 39 49
2  Scară metalică model 2 metru 15 19 23 29 37
3 Balustradă metalică metru 90 113 141 176 220
4 0 0,00 0 0 0 0 0
5 0 0,00 0 0 0 0 0
6 0 0,00 0 0 0 0 0
7 0 0,00 0 0 0 0 0
8 0 0,00 0 0 0 0 0

42
9 0 0,00 0 0 0 0 0
10 0 0,00 0 0 0 0 0
11 0 0,00 0 0 0 0 0
12 0 0,00 0 0 0 0 0
Nr. Pret in Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. EUR/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari valorice previzionate
1  Scară metalică model 1  93,37 metru 1.867,40 2.334,25 2.917,81 3.647,27 4.559,08
2  Scară metalică model 2  100,43 metru 1.506,45 1.883,06 2.353,83 2.942,29 3.677,86
3 Balustradă metalică  23,66 metru 2.129,40 2.661,75 3.327,19 4.158,98 5.198,73
4     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total venituri /incasari anuale
5.503,25 6.879,06 8.598,83 10.748,54 13.435,67
TOTAL venituri sau incasari din activitatea neagricolă propusă
45.165,34
pentru finanțare

Previziune realizare obiectiv obligatoriu: după 3 (trei) ani de la contractarea sprijinului.

Valoare prima transa: 49.000 EUR


Total venituri sau incasari previzionate, din activitatea propusa ≥ 42,81% (nu mai puțin de 30%) x 49.000 euro

IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE

43
GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
LUNA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Activita
te
1.
Manage
mentul
proiectul
ui
2.
Depunere
document
ație plată
-prima
tranșă
3.
Organizar
e
proceduri
achiziție
hală
producție
3.1.
Executare
contract
de
construcți
e hală de
producție
4.
Înființare
și
autorizare
a codului
CAEN
supus
44
investiției
5.
Organizar
e
proceduri
achiziții
6.
Executare
contracte
de
achiziții
și
echipare
firmă
7.
Derulare
proceduri
de
selecție a
personalu
lui
8.
Derularea
activitățil
or de
promovar
e și
publicitat
e
9.
Realizare
a
obiectivul
ui
obligatori
u de
îndeplinit
10.
Depunere
document
ație plată
finală-
45
tranșa II

V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

1. Evoluția pieței și a prețurilor

Există posibilitatea ca ofertele de preț anexate planului de afaceri și folosite la justificarea și consolidarea prețurilor din proiect să crească
nejustificat. Pentru evitarea acestei situații pentru fiecare activitate în parte s-a previzionat un timp mai îndelungat.

În privința evoluției prețurilor din segmentul de piață în careva activa societatea ca urmare a implementării proiectului, există posibilitatea ca
cererea produselor să scadă. Însă, totodată, specialiștii din domeniu prevăd o creștere a piaței imobiliare și implicit a nevoii de dezvoltare a
construcțiilor rezidențiale și industriale. Pentru combaterea unui asemenea risc, Solicitantul urmărește vânzarea în procent majoritar către societăți
comerciale ce activează în domeniul vânzărilor. Astfel, fluctuațiile prețurilor și a cererii de produse nu va afecta în mod fundamental activitatea firmei,
deoarece prețurile de vânzare practicate de către Solicitant sunt prețuri de producătoor.

2. Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:
• obligativitatea repetării procedurilor de achiziție publică datorită gradului redus de participare la licitații;
• obligativitatea repetării procedurilor de achiziție publică datoritp numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;
instabilitatea legislativă – frecvența modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influența implementarea proiectului.

3. Riscuri legate de eșecul de furnizare

În cazul procesului de achiziție privind contractele de echipamente se poate să nu existe operatori economici care să dorească să execute
contractul în condițiile prevazute de caietul de sarcini, la preț maxim specificat sau în termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea procesului de

46
achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea activităților propuse prin graficul de timp.

O altă situație ar fi aceea a contestațiilor ce ar putea apărea și care atrag întârzierea începerii proiectului. Eșecul în achiziții poate fi gestionat printr-o
serie de măsuri, cum ar fi:
• respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achizițiile publice, pentru a evita contestațiile și furnizarea completă a informațiilor pentru
reducerea numărului de clarificări primite;
• popularizarea pe scară cât mai largă a proiectului, fără a încălca prevederile legale privind achizițiile publice și fără a favoriza vreun agent
economic, pentru ca piața să fie pregatită.

• estimarea unei perioade mai lungi de timp pentru realizarea fiecărei activități propuse prin proiect. În acest sens, posibilele riscuri vor putea fi
rezolvate fără a duce la depășirea termenelor asumate și implicit la buna desfășurare a proiectului.

4. Asigurarea materiei prime


Solicitantul și-a propus ca toate produsele fabricate să fie caracterizate printr-un grad ridicat de calitate. Pentru realizarea acestui obiectiv,
materia primă folosită va fi de cea mai bună calitate, păstrând însă costuri competitive. Nu au fost identificați furnizori cu o capacitate de funcționare
mică care să răspundă tuturor aspectelor prezentate, așadar, furnizorii identificați sunt companii cu vechime pe piața românească din domeniu și cu o
capacitate de funcționare mare. De asemenea, pentru a combate riscul creșterii prețului la materiile prime, precum și perioada de timp îndelungată de
livrare a produselor, se vor realiza calendare estimative ale necesarulu de materii prime cu fiecare furnizor în parte, calendare ce vor fi transmise către
fiecare furnizor în parte.

47

S-ar putea să vă placă și