Sunteți pe pagina 1din 21

Model – cadru pentru beneficiarii submăsurii 6.

2
(Notă! Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.
Recomandările scrise cu font italics nu vor fi preluate de către solicitant la completarea Planului de afaceri)

ELABORAT DE:
Consultant autorizat: SSA ADDSOR MANAGEMENT PROCONSULT S.R.L.
Solicitant OAK RAFI MOB S.R.L.-D.
forma juridica: (Consultant)Societate cu Raspundere Limitata, (Beneficiar) Societate cu Raspundere Limitata infintata de Debutant
Date de identificare: (Consultant)Stoian Florian-Sorin, (Beneficiar) Firu Roxana-Maria
(nume, prenume, semnături, ştampilă)
Data intocmirii: 29.07.2016

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

Atenție!
– Planul de Afaceri (PA) nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.2.
– Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de finalizarea PA si de indeplinirea obiectivului obligatoriu stabilit prin PA
(procentul obligatoriu aferent producției comercializate sau activităților prestate).
– În cazul neimplementării corecte a PA, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu ponderea aferentă obiectivului/obiectivelor
nerealizate, raportând la întreaga valoare a sprijinului de 50.000 euro respectiv 70.000 euro.

TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea activitatii de fabricare a altor elemente de tamplarie in cadrul S.C. OAK RAFI MOB
S.R.L.-D.
Durata de implementare a proiectului: ... 36 ... luni (maximum 57 de luni)

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

 Denumirea solicitantului/ Forma juridică a solicitantului: S.C. OAK RAFI MOB S.R.L.-D./ Societate cu Raspundere
Limitata infintata de intreprinzator Debutant
 Date de identificare ale solicitantului:
Sediul social: Sat Isalnita, Comuna Isalnita, Str. Primaverii, nr.28. jud. Dolj.
Cod Unic de Inregistrare: 36357498
Nr. ordine in registrul comertului: J16/1458/26.07.2016
 Obiectul de activitate: CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale
vegetale impletite.

1
- se va menţiona şi se va completa obiectul de activitate efectiv conform Cod CAEN înregistrat la ONRC astfel:
se va menţiona tipul activitatilor finanțate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru sub-masura 6.2
disponibila pe site-ul AFIR :
 activităti de productie:
 servicii:
Solicitantul va propune prin PA realizarea de activități aferente unui singur cod CAEN.
Se va menționa tipul activităților desfasurate la momentul depunerii Cererii de Finantare si care nu fac obiectul finanțării:
Codul CAEN activitate agricola: -
Codul CAEN activitate neagricola: Pana in prezent, nu desfasuram nici un fel de activitate, find vorba de un start-up, recent infintat, insa
intre codurile CAEN principale si secundare, neautorizate avem:
CAEN principal: 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate;
CAEN secundare: 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine; 3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii; 3103 –
Fabricarea de saltele si somiere; 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.; 3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor; 1610 – Taierea si rindeluirea
lemnului; 1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn; 1622 – Fabricarea parchetului asamblat in panouri; 1623 – Fabricarea altor
elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii; 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn; 1629 – Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite.

 Responsabil legal:
 nume, prenume, funcţie, procent acţiuni deţinute în cadrul organizaţiei (se completează dacă este cazul cu nr. de acțiuni deținute);
 sediul social/sediu profesional, domiciliu;
 FIRU ROXANA-MARIA, asociat unic si administrator, detine 20 parti sociale a cate 10 Lei fiecare
 Domiciliul: Sat Isalnica, Comuna Isalnita, Str. Primaverii, nr.28, Judetul Dolj.

 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare):


SSA ADDSOR MANAGEMENT PROCONSULT S.R.L.,
CAEN principal 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management,
CUI 28138993,
J16/359/2011,
Str. Calea Bucuresti, nr. 143, Bl. N18, sc.1, ap.15, Craiova,
reprezentata de Stoian Florian-Sorin,
0767171668
 Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifează corespunzător situației solicitantului)
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai
efectuat pana la data depunerii Cererii de Finantare
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)

2
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole in spatiul
rural, pentru prima dată, in cadrul intreprinderii deja existente.

 Forma juridică a solicitantului (se bifează corespunzător situației solicitantului)


 Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)
 Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
 Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
 Societate în nume colectiv – SNC (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită simplă – SCS (Legea nr.31/1990);
 Societate pe acţiuni – SA (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (Legea nr.31/1990);
 Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991)
 Societate cooperativă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/
2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi non-agricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).

- Sediul social /sediu profesional (în spațiul rural) Sat Isalnica, Comuna Isalnita, Str. Primaverii, nr.28, Judetul Dolj,
- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural) Sat Isalnica, Comuna Isalnita, Str. Primaverii,
nr.28, Judetul Dolj.,
- cod fiscal 36357498,
- tel./fax: 0746431997,
- e-mail: mroxzf@gmail.com
- Codul Unic de Inregistare (CUI) 36357498,
- Certificatul de Înregistrare eliberat de Registrul Comerţului Dolj
- Poziția reprezentantului legal în întreprindere: Asociat unic si administrator

*Sediul social/sediu profesional și punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în spațiul rural.

 Competenţe profesionale (dacă este cazul)


- Diplomă de studii în domeniu ..........................
- Certificat de calificare în domeniu..........................

3
II. SITUAŢIA ECONOMICA INIŢIALĂ A SOLICITANTULUI (DESCRIERE)
se prezintă pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea neagricola, alta decat cea pentru care se cere
sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, până la momentul depunerii Cererii de Finanţare (evolutie cifra de afaceri, număr de salariaţi,
investitii in active fizice etc.) Descrierea situaţiei iniţiale va cuprinde:
Istoricul activităţii – De la infintarea companiei S.C. OAK RAFI MOB S.R.L.-D., in data de 26.07.2016, aceasta nu a desfasurat nici un fel
de activitate economica, agricola sau neagricola. Pana in prezent, compania nu are activat si nu a autorizat nici un cod CAEN, in sediul
social. Compania nu are inregistrat nici un alt punct de lucru, urmand ca activitatea cu CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite sa se activeze si sa se autorizeze ulterior, in perioada de implementare
a proiectului. Ca atare, compania nu a inregistrat inca venituri financiare care sa reprezinte cifra de afaceri, nu are nici un salariat si nu a
efectuat nici un fel de investitii in active fizice, urmand ca in umra implementarii proiectului sa efectuam achizitiile necesare pentru
desfasurarea optima a activitatii.
 Data înregistrării la ORC (îndeplinind condiţia de micro-întreprindere/întreprindere mică);
o Anul infiintarii (pentru start-up-uri): 2016
o Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/ „Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei gospodarii
agricole): Nu este cazul
o Baza materiala de care dispune:
 terenuri agricole – in folosință și/sau proprietate: Nu este cazul
 clădiri, maşini, instalații, utilaje agricole/neagricole și alte dotări: Cladirea in care se afla sediul social apartine in
proportii egale atat asociatului unic si administratorului Firu Roxana-Maria si sotului Firu Adrian-Ilie, iar atelierul va fi amenajat
in acest sediu, intr-un spatiu suficient de mare avand dimensiunile de Lungime 5m x latime 5m si o inaltime de 2,8m, cladirea fiind
racordata la reteaua de electricitate locala, cu sursa constanta de energie de 380V. De altfel familia Firu dispune si de un computer
si autoturism personal ce vor fi utilizate in scopul operativitatii activitatii.

ATENTIE!
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente în spatiul rural, nu este permisa finantarea prin submasura 6.2 a unor
activităti complementare activitătii de bază sau activităţilor autorizate.
Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţii principale
sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.

III. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE
SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin PA. Se va face
descrierea detaliată a măsurilor care se vor lua pentru creşterea veniturilor întreprinderii, faţă de situaţia prezentată la momentul depunerii
Cererii de Finanţare în anul ”0”.

4
Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol din zonele rurale,
în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă si reducerii sărăciei în spatiul rural.
Se descrie contribuția proiectului la atingerea obiectivului general.
Economia rurala, in Romania, este bazata, cu preponderente, pe subzistenta economica a gospodariilor individuale. Prin implementarea
acestui proiect in localitatea Isalnita, judetul Dolj, ne propunem, pe langa dezvoltarea acestei noi microintreprinderi, dezvoltarea unor noi
activitati neexploatate nici de companie nici de alte companii ale localitatii si prezentarea unei afaceri de succes care sa deschida interesul si
altora pentru dezvoltarea unor alte activitati, care, in general, sa conlucreze la acest obiectiv general, reducand astfel somajul si saracia din
mediul rural, prin crearea de noi locuri de munca. Proiectul companiei OAK RAFI MOB va creea un nou loc de munca, loc de munca ce va
fi acoperit prin selectarea resursei umane locale. Acest nou salariu se va intoarce in economia locala, prin achizitionarea de alimente sau alte
tipuri de produse sau servicii, ce va genera bunastare altor activitati de interes local.

Obiectiv obligatoriu de indeplinit

Producţia comercializată sau activităţile prestate vor fi în procent de 40,5 % (minimum 30%) din valoarea primei tranșe de plată. (fiind
propus a fi atins cel târziu înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată). Indicatorul urmărit pentru atingerea acestui obiectiv este
procentul (%) și valoarea producției comercializate sau activităților prestate raportat la prima tranșă de plată.
Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, caz în care acesta devine obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza
acestuia proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecție CS 4. La verificarea îndeplinirii obiectivului se va urmări atingerea valorii
stabilite.

ATENȚIE!
Neîndeplinirea obiectivului obligatoriu - comercializare producție/prestare servicii în valoare de 40,5 % (minimum 30%) din prima tranșă
de plată, constituie nerespectarea eligibilității proiectului și a criteriului de selecție CS 4 (dacă este cazul) situație în care se procedează la
recuperarea integrală a finanțării.
Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA.
Compania OAK RAFI MOB S.R.L.-D. este neinregistrata in scopuri de TVA si este platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderii, 3% din venituri.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie să prevadă minimum 2 și maximum 5 obiective specifice, ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și sunt
stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect.

5
Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective specifice, descriind actiunile
pentru atingerea acestora.
Obiectivele specifice propuse nu pot fi confundate cu acțiuni.

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după incetarea
acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.

Obiective specifice pentru infintare atelier productie Intarsia


Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv specific Acțiunile si documentele suport Procent aferent
justificative care atesta obiectivului (se acorda
modalitatea de indeplinire a pentru fiecare obiectiv
obiectivului specific asumat)*
1 OS Achizitia de active tangibile: 6 Achizitia de active tangibile: 60%
Dotarea atelierului de 1 scaner 3D;
intarsia Achizitia de active necorporale: 1 fierestreu cu panglica;
1 1 router CNC;
1 masina de slefuit;
1 set dalti sculptura;
1 banc lucru.
Achizitia de active necorporale:
1 software de editare grafica;
Documente suport: documentele
contabile aferente achizitiei
2 OS Un angajat al firmei urmeaza sau 20%
Dezvoltarea resursei Cursuri de calificare: 2 a absovit doua cursuri distincte
umane de calificare care au legatura cu
activitatea desfasurata. Un curs
va fi cel de
„lucrator/confectioner obiecte de
artizanat din lemn” iar al doilea
curs de calificare profesionala va
fi de „grafica (photoshop/
corel)”;
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
6
Diploma de absolvire etc.
3 OS Campanii de promovare Se vor realiza 2 campanii de 20%
Promovarea promovare astfel:
serviciului/produsului 1. Se va crea site-ul
societatii
2. Societatea va participa la
un targ de promovare din
domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri, pliante si alte materiale
promotionale
Certificat de participare la targ
Imagini foto si video etc.
TOTAL 100%

* procentul se stabilește pentru fiecare obiectiv specific în funcție de importanța acestuia la realizarea obiectivului general propus prin
proiect, este de minimum 20%/obiectiv specific, iar suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%.

Implementarea corectă a PA presupune realizarea tuturor obiectivelor.


Se consideră obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate acțiunile menționate. Nerealizarea uneia/mai multor
acțiuni din cadrul obiectivului specific analizat are ca efect consemnarea faptului că obiectivul respectiv nu a fost realizat.
În cazul nerealizării obiectivelor specifice propuse, AFIR va proceda la recuperarea unei sume proporțional cu ponderea aferentă
obiectivului/obiectivelor nerealizate raportat la întreaga valoare a sprijinului.

Exemplu obiective specifice pentru înființare pensiune agroturistică:


Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv Acțiunile si documentele suport justificative Procent aferent
specific care atesta modalitatea de indeplinire a obiectivului (se
obiectivului acorda pentru
fiecare obiectiv
specific asumat)
1 OS Obtinere avize si Obtinere avize si autorizații, intocmire PT: 40%
Construirea agropensiunii autorizații autorizatia de constructie
cu 5 camere Intocmire PT Realizarea construcției si a finisajelor
Realizarea construcției interioare si exterioare: proces verbal de
Amenajari exterioare receptie la terminarea lucrarilor

7
Amenajari exterioare: amenajarea curtii, alei,
parcari, spatii verzi, imprejmuire: documentele
contabile
2 OS Achizitia de active Achizitia de active tangibile: 20%
Dotarea agropensiunii tangibile: 2 -mobilier: 8 paturi, 2 canapele, 16 noptiere, 20
oglinzi,
Achizitia de active -dotari: 1 laptop, 1 centrala telefonica, 9
necorporale: 1 televizoare
Achizitia de active necorporale: 1 software de
contabilitate
Documente suport: documentele contabile
aferente achizitiei
3 OS Un angajat al firmei urmeaza doua cursuri 20%
Dezvoltarea resursei Cursuri de calificare: 2 distincte de calificare care au legatura cu
umane activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei urmeaza cate un curs de
calificare care are legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.
4 OS Campanii de Se vor realiza 2 campanii de promovare astfel: 20%
Promovarea promovare 3. Se va crea site-ul societatii
serviciului/produsului 4. Societatea va participa la un targ de
promovare din domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri, pliante si alte materiale promotionale
Certificat de participare la targ
Imagini foto si video etc.
5
TOTAL 100%

Exemplu de calcul de proportionalitate

8
Dacă la momentul solicitării tranșei a doua se constată îndeplinirea obiectivelor 1 si 2 ceea ce reprezintă 60% din totalul obiectivelor
specifice asumate, neîndeplinirea obiectivului 3, conduce la diminuarea tranșei a doua de plata cu un cuantum aferent procentului de 20%
din 50.000 euro sau după caz, 70.000 euro.
În cazul în care cea de-a doua tranșă de plată nu acopera întreaga valoare care trebuie recuperată, diferența constituie debit și se
recuperează din prima transa de plata acordată.

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole


Etapele de dezvoltare a activitatii economice, pentru compania OAK RAFI MOB S.R.L.-D. sunt:
Semnarea contractului de finantare si solicitarea primei transe de 70% din prima de 70000 Euro, reprezentand 49000Euro.
Achizitionarea echipamentelor si sculelor necesare pentru realizarea produselor ce se doresc a fi realizate. Aceste produse, poarta denumirea
de intarsia si vor fi realizate cu ajutorul codului CAEN – 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din
alte materiale vegetale impletite, clasa care include, printre altele si fabricarea de „statuete si ornamente, incrustatii si intarsii din lemn”;
Dupa achizitionarea echipamentelor urmeaza etapa de selectare si angajare de personal, prin vacantarea postului la AJOFM Dolj. Persoana
angajata trebuie sa fie apta medical pentru activitatea propusa si sa ii placa sa lucreze cu materialul lemnos, preferabil sa aiba si experienta in
domeniu; Aceasta persoana va fi instruita pentru a activitatea de confectioner obiecte de artizanat din lemn si pentru realizarea grafica.
Etapa de realizarea a siteului si inscrierea la targurile de promovare vor dezvolta si vor promova atat afacerea cat si produsele intarsia.
In aceeasi masura se va desfasura si etape de activare si autorizare a activitatii CAEN – 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite, la Oficiul Registrului Comertului Dolj;
Este nevoie de etapa de debut, achizitionare de materie prima si de realizare a unor produse de proba; Produsele vor fi permanent
imbunatatite, pe baza experientei acumulate. Produsele vor fi realizate, atat pe baza inspiratiei proprii cat si pe baza solicitarilor clientilor
nostrii, care doresc sa achizitioneze un intarsia personalizat. Aceste produse sunt foarte apreciate, desi nu sunt prea cunoscute ca si denumire,
reprezentand o gama de produse de artizanat, deoarece presupune foarte multa inspiratie, multa munca si atentie in realizarea detaliilor, drept
pentru care poate fi considerata chiar o arta.

1. Motivarea afacerii
Se prezinta oportunitatea afacerii, se descriu serviciile ce urmeaza să fie prestate sau produsele ce urmează a fi obținute.
Pe piata din Romania, intarsia, ca si denumire, este foarte putin cunoscuta, fizic este putin cunoscuta si foarte putini practicieni de intarsia,
insa aceste produse sunt foarte frumoase si apreciate de oricine vede la un moment dat un asemenea produs. In mediul online exista un
singur articol despre intarsia in Romania, dintre care putem paragrafa” Intarsia este o combinaţie de arta si mestesug, fiind undeva intre
amandoua. Depinde mult de design, de ce exprimi. Spre deosebire de pictura, intarsia presupune munca asidua pana la un produs final, adica
etape de cleiere, curatarea suprafetei cleite, slefuire, lacuire (care este foarte importanta) si multe alte faze care necesita cunostiinte de
tamplarie, vopsitorie si, in primul rand, de intarsiere.”. Acest mestesug este prin urmare o nisa foarte putin exploatata care poate fi foarte
valorificata, atat pentru realizarea de produse de artizanat cu inspiratie artistica proprie a mesterului tamplar cat si pe baza cerintelor
clientilor, pentru obiecte personalizate. Sa ne imaginam doar, un loc de joaca pentru copii, cu un brand realizat din intarsia, sau un restaurant
care in loc de tablouri inrameaza un intarsia. Astfel, aceasta personalizare se poate extinde la orice tip de afacere sau chiar tablouri
personalizate solicitate de clienti persoane fizice, care spre ex. vor realizarea unui clasic tablou de nunta, sub forma de intarsia. Existand

9
foarte putini realizatori de astfel de produse, consideram o foarte buna oportunitate pentru a intra pe aceasta piata, noua si foarte interesanta.
Produsul final, intarsia, reprezinta obiect decorativ, compus din mai multe sectiuni de lemn, atent
prelucrate(taiate,finisate,vopsite,incleiate,lacuite,lustruite,etc.). Rezultatul final reprezinta un obiect de artizanat, ornamental, foarte apreciat
ce creeaza iluzia unor obiecte/animale/persoane aproape reale.

2. Analiza pieței pe care activează/va activa întreprinderea în contextul dezvoltării afacerii.


o Descrierea ofertei și a cererii
(concurența, clienți existenți/potențiali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului – dacă aceștia diferă de clienții descriși),
Concurenta autohtona, pentru acest tip de produse, este inexistenta, putinele produse existente pe piata din Romania sunt realizate in serie si
pot fi gasite la comerciantii ocazionali de pe traseele turistice foarte aglomerate, precum Transfagarasan, zona castelului Bran, zona cetatii
Sighisoara si unele magazine de suveniruri. In comparatie cu aceste tipuri de produse, noi ne propunem realizarea unor produse in serie
unicat, deschisi fiind si pentru productia de intarsii personalizate pentru orice clienti care doreste un anumit model.
Clientii pot fi din categorii diverse, persoane fizice interesate de produsele noastre prezentate pe site-ul ce va fi creeat in urma implementarii
proiectului sau clienti persoane fizice care doresc realizarea unei intarsia personalizat, la cerere, cat si persoane fizice care ne viziteaza
standurile noastre prezente la targurile mesterilor populari din Craiova sau din alte localitati. Spre ex. pentru zilele Craiovei, putem realiza o
productie de serie mica 40-50 de produse diferite, cu cateva cladiri sau obiective turistice ale Craiovei, sau la zilele cetatii Sighisoara putem
realiza o serie de 50-100 de produse de intarsia, diferite, cu obiective diverse turistice sau culturale din cetatea Sighisoara. Clientii din
aceasta grupa, reprezinta si beneficiarii finali ai produselor noastre. De asemenea suntem deschisi pentru realizarea de produse personalizate
destinate persoanelor juridice care au zone expuse publicului si doresc realizarea unor intarsii care sa fie apreciate de publicul tinta. Ne
referim aici la mall-uri, restaurante, cinematgrafe, teatre, institutii, etc. Beneficiarii finali ai acestei categorii o reprezinta clientii sau publicul
tinta al clientilor nostrii directi, persoanele juridice, care isi creaza o imagine favorabila, cu deschidere catre bunul gust, frumos si interes fata
de estetic.

o Descrierea pe scurt a politicilor privind:


 produsul: aspectele de Managementul produselor și Marketingul produselor se ocupă de specificațiile bunului sau
produsului în cauză, și la modul în care relaționează la nevoile și dorințele utilizatorului final.
Produsele intarsia reprezinta obiecte artizanale, estetice, care se adreseaza tuturor persoanelor iubitoare de arta, estetic si in general de
frumos, prin urmare raspunde unor nevoi de prestigiu social deosebit, prin urmare marketingul va fi realizat si dezvoltat pentru a fi pretabil
unei clase, cel putin de mijloc. Asadar, ne vom adresa acestor categorii sociale, direct, prin intermediul site-ului de prezentare si al targurilor
mesterilor populari dar si in mod indirect, prin intermediul promovarii produselor noastre personalizate clientilor intermediari, persoanelor
juridice(mall-uri, restaurante, institutii, etc.) care la randul lor vor utiliza produsele, astfel realizate, in scopul unei promovari estetice
superioare. Managementul produselor, va fi adaptat conjucturii in care ne prezentam in fata clientilor nostrii directi, astfel, pentru clientii
care doresc, la cerere, produse personalizate, le vom oferii produsele solicitate in anumite conditii de timp si pret iar pentru clientii
ocazionali, o sa incercam sa pretam productia in functie de context, astfel, pentru clientii care vin din promovarea site-ului, vom avea la
dispozitie stocul de produse, cu diferite motive, animale, obiecte, personaje, etc., iar pentru clientii de la targurile de profil, ne adresam cu
produse specifice fiecarui eveniment, conjunctura si locatie in care se desfasoara aceste targuri, astfel incat sa fim cat sa fructificam cat mai

10
bine caracterul emotional al clientilor. Fiind obiecte de arta, de artizanat, nu avem in vedere anumite creatii pe care sa le realizam in serie,
acestea realizandu-se in functie de inspiratia lucratorului.
 prețul: se referă la procesul de stabilire a prețului pentru un produs, inclusiv reducerile de preț.
Vor exista doua categorii de preturi:
-pretul pentru produsele intarsia personalizate pentru cerintele clientilor, ce va fi de 20 Euro pentru o arie aproximativa de 100 cm2,
10cmx10cm, ceea ce inseamna un cost de 200 Euro m2.
-pretul pentru produsele intarsia nepersonalizate realizate din inspiratia lucratorului, ce va fi de 10 Euro pentru o arie aproximativa de 100
cm2, 10cmx10cm, ceea ce inseamna un cost de 100 Euro m2.
Reducerile de pret se vor aplica doar pentru lichidarea anumitor stocuri, sa spunem in ziua de dupa terminarea unui festival, si acestea nu vor
avea un quantum mai mare de 10%, deoarece nu dorim sa creem o parere gresita despre aceste produse, avand in vedere ca piata nu este inca
educata in acest sens, ar putea percepe aceste produse ca fiind unele ieftine si prin urmare neatractive.
Prin urmare, nu urmarim stabilirea unor preturi mici, pentru ca asta ar scadea interesul si perceptia pentru aceste produse deosebite.
 promovarea: Include reclama, relațiile publice, publicitatea și vânzările personale și se referă la diferite metode de
promovare a unui produs, brand sau companie.
Promovarea este un factor definitoriu pentru aceste produse, intarsia, oarceum noi pe piata din Romania. Aceasta promovare va fi efectuata
atat in mediul online, prin intermediul site-ului si al site-urilor de socializare, care au un efect foarte mare in momentul de fata, cat si in
mediul offline, atat prin participarea la targuri ale mesterilor populari dar si prin promovare directa in randul potentialilor clienti din randul
persoanelor juridice ce ar putea fi interesate de o personalizare estetica deosebita. Nu vom ezita sa dam curs invitatiilor venite din media
locala sau nationala ce va fi interesata de realizarea unor interviuri sau documentare, incercand sa promovam cat mai mult produsele intarsia.
 vanzare/desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului - se referă la numirea locului vânzării/desfacerii cu
amănuntul a produsului sau cel al prestării serviciului (ex: regiune geografică sau ramura industrială )
Vanzarea produselor de intarsia se va efectua in mod direct, prin intermediul targurilor mesterilor populari sau in cadrul altor evenimente
unde vom avea acces, iar in cazul unor comenzi telefonice sau online, acestea vor fi efectuate prin intermediul unui serviciu de curierat
public, costurile de ambalare si de transport fiind suportate de clientii nostrii. Oferta de produse este deschisa tuturor celor care ne viziteaza
site-ul de prezentare sau intra legatura cu promovarea noastra, de la nivelul intregii tari neexcluzand nici cetatenii ai altor tari care sunt
interesati de produsele de intarsia. Ramura industriala in care ne desfasuram activitatea este aceea a obiectelor de artizanat.
 client – beneficiarul/segmentul căruia se adresează (tineri adulți, familii, companii, oameni de afaceri, femei, bărbați,
etc.)
Tipologia clientului nostru este aceea a persoanelor intre 18 si 80 de ani, din categorii sociale superioare celei de baza, deopotriva barbati sau
femei, deopotriva persoane fizice sau persoane juridice, care doresc sa achizitioneze anumite obiecte artizanale, deosebite in interes propriu
sau pentru a face un cadou deosebit. Spunem ca ne adresam unor categorii superioare celei de baza, avand in vedere ca aceste produse nu fac
parte din categoria produselor ce raspund unor nevoi de baza(alimente, apa, imbracaminte) ci unor nevoi superioare, de stima sociala si de
estetica.

o Descrierea fluxului afacerii (aprovizionare materie prima, furnizori,echipamente si utilaje necesare, desfacere, clienti).

11
In functie de necesitatile identificate in piata, vom efectua si aprovizionarea propiu zisa de materie prima. Pentru furnizarea materiei prime
constand in cherestea, am luat in calcul compania Lucalex si compania Dedeman, pentru a diversifica tipul de material lemnos utilizat, in
functie de fiecare piesa de artizanat dorita a fi realizata. Aprovizionarea cu lacuri si vopseluri se va realiza de la compania Policolor, lider pe
piata din zona pentru distributia acestor tipuri de matrii prime. Iarasi pentru benzile abrazice, panglici de taiere si alte consumabile necesare
pentru prelucrarea lemnului, am luat in calcul compania Dedeman. Echipamentele necesare pentru realizarea de produse intarsia, sunt
scanerul 3D, computer cu program grafic, pentru prelucrearea imaginii si pregatirea pentru realizarea profilului ce urmeaza a fi decupat, un
fierestreu cu panglica, pentru piese mai mici de 50 cm, iar pentru piese mai mari de 50 cm se va utiliza un router CNC, avand in vedere ca
piesele ce compun intarsia trebuie sa fie intr-un final unite, prin urmare, piesele vecine, trebuie realizate cu dimensiuni si unghiuri
asemanatoare si imbinabile, o masina pentru slefuit, un set de dalte, scoabe si un banc de lucru profesionala pe care se va lucra la realizarea
produselor de intarsia. Pensule pentru lacuire si vopsire reprezinta materiale consumabile, in acest proces.
Desfacerea marfurilor se va realiza atat prin vanzarea directa in cadrul targurilor mesterilor populari cat si prin plasarea de comenzi realizate
telefonic sau pe site, ce vor fi livrate la adresa solicitata de clienti. Clientii fiind atat persoane fizice cat si juridice.
In comuna Isalnita, judetul Dolj, mai exista o companie mestesugareasca care dezvolta o afacere bazata pe realizarea de sculpturi, in special
de sculpturi in ceara si lumanari. Aceasta companie se numeste ROTALI ART S.R.L.-D., astfel din ce in ce, comuna va capata un renume in
realizarea obiectelor de artizanat, existand, asadar, in comuna, resurse umane cu veleitati artistice si mestesugaresti. Prin urmare exista un
potential local tot mai mare pentru realizarea de obiecte mestesugaresti si de artizanat.

Atentie!
In cazul serviciilor în agroturism si activităților mesteșugărești se va descrie și potențialul local

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produse/servicii % din materii prime/materiale auxiliare
Nr.crt materii prime/materiale auxiliare oferite
1 Lucalex S.R.L. Cherestea 40
2 Dedeman S.R.L. Cherestea 35
3 Policolor S.A. Lacuri si 20
vopseluri
4 Dedeman S.R.L. Benzi abrazive, 5
panglici de
taiere, etc.

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client Valoare % din vânzări
(Denumire şi adresa) (Lei)
12
1 Persoane juridice(cu 10000 25
preponderenta
solicitanti de intarsia
personalizate)
2 Persoane fizice(cu 30000 75
preponderenta
solicitanti de intarsia
personalizata si
nepersonalizata)

5. Descrierea activității

o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor (cu totalitatea activităților necesare realizării acestui flux care trebuie detaliate și
realizate prin proiect), activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului. Se descrie detaliat fluxul activitatilor propuse
prin PA si modul de realizare a acestora, prin care se asigură obtinerea produsului destinat vanzarii sau a serviciului prestat.,
Fluxul tehnologic este unul relativ simplu de explicat, dar care presupune foarte multa munca din partea lucratorului de obiecte de
artizanat, foarte multa inspiratie, atentie la detalii si nu numai. Acest flux porneste de la stabilirea obiectivului de realizat, aici poate fi
vorba de inspiratia lucratorului dar si de sugestia si recomandarea clientului, in cazul obiectelor personalizate. Atat in pentru designul
obiectelor ce urmeaza sa fie realizate din inspiratia lucratorului sau pe baza unor poze, imagini, cat mai ales in cazul obiectelor
personalizate solicitate, trebuie realizata o scanare si o prelucrare inforamtica a acestora. Scanarea, se poate realiza si prin intermediul
unui scaner ce poate fi aplicat la o tableta, si astfel se poate scana 3D un anumit profil, al unei cladiri, animal, persoana sau obiect.
Prelucrarea informaticia se va realiza cu ajutorul programelor de editare grafica Corel. Stabilirea tehnicii de realizare pe care o sa urmeze
sa o utilizeze lucratorul obiectelor de artizanat. Acest lucrartor va fi pregatit cu un curs de calificare de Lucrator/confectioner obiecte de
artizanat din lemn dar si cu un curs de calificare de „grafica (photoshop/corel);. In aceste flux, urmeaza alegerea materiei prime folosite,
in functie de dimensiunile de gabarit, ale obiectului ce se doreste a fi realizat. Urmeaza etapa de trasare si apoi de
taiere/scobire/prelucrare initiala a lemnului, moment in care lucratorul incepe sa utilizeze scule, utilaje si dispozitive speciale pentru
aceasta operatiune, fiind vorba de piese care pot sa aibe dimensiuni de la cativa milimetrii pana la cativa centimetrii sau chiar metrii,
taieturile trebuie sa fie cat mai precise, astfel in cadrul acestei operatiuni precizia trebuie sa fie cat mai buna, prin urmare se va utiliza un
fierestreu cu panglica pentru piese cu gabarit mai mic de 50 cm si router cnc, pentru piesele cu gabarit mai mari de 50 cm. Lemnul va fi
manuit de lucrator, cu o atentie si o acuratete necesara pentru acest procedeu. Urmeaza prelucrarea fiecarei tesituri exterioare ale pieselor
realizate anterior, astfel piesele de lemn vor fi slefuite de lucrator cu ajutorul unei masini de slefuit, aceasta slefuire trebuie sa fie
simetrica pentru toate muchiile exterioare ale pieselor, de aceea factorul uman este foarte important in acest procedeu. Urmeaza
procedeul de rectificare si detalierea manuala a fiecarei piese, pentru ca micilie detalii sa fie vizibile si evidentiate corespunzator, in
cadrul acetui procedeu se vor utiliza dalti, scoabe si alte ustensile ajutoatoare pe suprafata plana a bancului de lucru. Urmeaza vopsirea

13
sau lacuirea acestor piese, folosinduse coloritmuri atent selectionate pentru a conferii o estetica deosebita obiectului lucrat. Vopsirea sau
lacuirea se vor efectua manual cu ajutorul pensulei. Uscarea se va efectua intr-un mod natural, in timpii de reapos de peste noapte.
Finisarea finala a pieselor se va efectua acolo unde se impune, dupa o asezare corespunzatoare a tuturor pieselor. Urmeaza doua etape de
lipire a pieselor, atat intre ele cat si pe un placaj de suport sau de sprijin. Pentru aceasta lipire se vor utiliza adezivi speciali pentru lemn.
Dupa aceasta etapa, urmeaza etapa de lustruire a pieselor, sau de matuire, in functie de fiecare piesa finala dorita. Apoi aceste obiecte
sunt fotografiate si postate pe site si pe retelele de socializare. In cazul expunerii si valorificarii la targurile de profil, acestea sunt
ambalate si pregatite pentru transport si expunere, in cazul livrarilor catre solicitarile clientilor, acestea sunt ambalate si pregatite pentru
livrare.

o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare propuse prin proiect care contribuie la dezvoltarea activităților
întreprinderii. Resursele financiare (suma forfetară obținută prin proiect și, după caz, alte resurse financiare atrase) nu se vor
descrie din punct de vedere valoric.
După caz, se vor descrie acțivitățile privind formarea profesională sau/și consilierea.

Forța de munca
Personal Specialitate/ Nr. Permanenți/sezonieri
Meseria angajați Nr.
1.O persoana va fi angajata in postul de Confectioner Obiecte De preferat ca acesta 1 1
Artizanale din Lemn cod COR 731703 sa aibe calificare de
tamplar, iar ulterior
va urma si va absolvi
un curs de
“lucrator/confectioner
obiecte de artizanat
din lemn” si un alt
doilea curs de
calificare
profesionala de
„grafica (photoshop/
corel)”;

Confectioner 1 1
Total, din care: Obiecte Artizanale
din Lemn
- permanenti 1 1
- sezonieri 0 0

14
Resursele umane ce vor deservi aceasta activitate vor fi compuse din asociatul unic si administratorul companiei, Firu Roxana-Maria ce se
va ocupa de managementul si marketingul activitatii si o persoana ce va fi angajata in functia de Confectioner Obiecte Artizanale din Lemn
cod COR 731703, ce trebuie sa aiba experienta in tamplarie si sa isi doresca sa participe la cursuri de pregatire profesionala, participand la
cursul de “lucrator/confectioner obiecte de artizanat din lemn” si la cel de „grafica (photoshop/corel)”. Aceasta persoana se va ocpua de
realizarea efectiva a produselor de intarsia.
Cheltuielile operationale propuse constau in:
- Costurile salariale anuale, pentru persoana angajata in functia de Confectioner Obiecte Artizanale din Lemn, sunt de 1500 Lei Brut, lunar,
in primul an de zile, urmand sa creasca in anul doi la 3000 Lei Brut, ceea ce inseamna 1658 Lei costurile totale lunare, salariale pentru
anul 1, urmand ca in anul 2 si 3, cat timp compania are scutire de plata unor contributii, fiind SRL-D, pentru salariul de 3000 Lei brut sa
achite costuri totale de personal(inclusiv contributii nescutite) in valoare de 3316 lei lunar. Incepand cu anul 4 cand compania nu mai
beneficiaza de scutiri ale unor contributii, costurile totale de personal, pentru salariu lunar de 3000 Lei brut, ating valoarea de 3691 Lei
lunar.
Anual costul acestor cheltuieli se ridica la valoarea de 19896 Lei in anul 1 al estimarii, 39792 Lei in anul 2 si in anul 3 al acestei estimari
si costuri de 44292 Lei in anii 4 si 5 ai acestei estimari economice.
- Costurile cu materia prima(cherestea, lacuri si vopsele etc.), reprezinta, in medie, circa 20 % din cifra de afaceri, si va creste in acelas ritm
cu aceasta cifra de afacere, astfel, in anul 1 costurile cu materiile prime vor fi de 5805,02 Lei, in anul 2 dublandu-se la valoarea de
11610,04 Lei, anul al treilea atingand valoarea de 17415,06 Lei. Anul 4, aceste costuri ating valoarea de 23220,08 Lei iar anul al 5-lea
aceste costuri ating valoarea de 29025,10 Lei.
- Costurile cu materialele consumabile(benzi abrazive, panglica de taiat etc.), reprezinta, in medie, circa 5 % din cifra de afaceri, si va creste
in acelas ritm cu aceasta cifra de afacere, astfel, in anul 1 costurile cu materialele consumabile vor fi de 1451,26 Lei, in anul 2 dublandu-
se la valoarea de 2902,51 Lei, anul al treilea atingand valoarea de 4353,77 Lei. Anul 4, aceste costuri ating valoarea de 5805,02 Lei iar
anul al 5-lea aceste costuri ating valoarea de 7256,28 Lei.
- Costurile de promovare, reprezentand gazduirea si administrarea site-ului, cost aproximativ de circa 100 lei anual, va ramane constant,
urmand ca incepand din anul 2, sa realizam particitapri la targuri si expozitii, costuri anuale ce vor creste in fiecare an cu circa 1000 Lei.,
astfel costul de promovare va fi de 100 lei in anul 1, 1100 Lei in anul 2, 2100 Lei in anul 3, 3100 Lei in anul 4 si 4100 Lei in anul 5 al
acestei estimari.
- Costurile cu asigurarea investitiei sunt de circa 120 Lei anual, ramanand constante pe toata perioada acestei analize.
- Costurile cu contabilitatea si serviciul de SSM sunt de circa 2930 Lei si raman constante pe toata perioada acestei analize economice.
- Costurile de calificare profesionala, sunt planificate pentru primii doi ani ai acestei analize, reprezentand cate 1000 Lei fiecare curs, atat cel
de lucrator/confectioner obiecte de artizanat din lemn cat si cel de grafician.
- Costurile cu consultanta pentru realizarea planului de afaceri, in quantum de 2,5% din valoarea finantarii nerambursabile obtinute, ceea ce
reprezinta un cost de 2100 euro(TVA inclus), ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de
afaceri, 29.07.2016, reprezinta un cost de 9377,34 Lei, ce se va achita in primul an al acestei estimari
- Costurile totale, anuale se ridica astfel la valoarea de:
40679,62 lei in anul 1, ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016,
reprezinta un cost estimativ de 9109,96 Euro;

15
59454,55 Lei in anul 2, ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016,
reprezinta un cost estimativ de 13314,50 Euro;
66710,83 Lei in anul 3, ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016,
reprezinta un cost estimativ de 14939,50 Euro;
79467,10 Lei in anul 4, ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016,
reprezinta un cost estimativ de 17796,19 Euro;
87723,38 Lei in anul 5, ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016,
reprezinta un cost estimativ de 19645,13 Euro;
Comparandu-se valorile acestor costuri, cu cele de la veniturile estimate, se poate observa cum in primii 2 ani, compania are nevoie de un
aport de 2609,96 Euro in anul 1 si de 314,5 Euro in anul 2, urmand ca dupa aceasta perioada activitatea sa se autosustina economic, intrand
practic pe profit, inclusiv in perioada urmatoare dupa acordarea celei de-a doua transa, introcut compania isi va dezvolta treptat pozitia in
piata si va beneficia de o cresterea constanta a cerere.
Din prima transa de 70% din cei 70000 Euro, adica 49000 Euro, compania va utiliza o parte din acesti bani pentru sustinerea costurilor de
operare, o parte pentru asigurarea investitiilor necesare de echipamente, scule si utilaje iar o parte va ramane in contul companiei pentru a
reprezenta disponibilitati banesti ce pot fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii ca si capital de lucru.

Atenție! Se are în vedere ca la întocmirea PA și implementarea acestuia, cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale
consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) să deservească exclusiv și să contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.
Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări,
teren construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).
Solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe
de plată.

Modalitatea de gestionare si implementare a PA

o Scurta descriere a derularii activităților pentru implementarea PA;


Se vor prezenta activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin PA.
ex.: achiziție active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea întreprinderii etc.
Activitatile pentru implementarea planului de afaceri constau in:
1. Pentru indeplinirea obiectivului specific 1, Dotarea atelierului intarsia, am luat in calcul achizitionarea a 6 active tangibile, in
valoare de 89933,92 Lei ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri,
29.07.2016, reprezinta investitii de de 20140,17 Euro:
a. Achizitia unui scaner 3D in valoare de 349 Euro, circa 1558,43 Lei;
b. Achizitia unui fierestreu cu panglica in valoare de 3063 Lei;
c. Achizitia unui router cnc, in valoare de 74566 Lei;
16
d. Achizitia unei masini de slefuit in valoare de 531 Lei;
e. Achizitia unui set dalti de sculptura in valoare de 500 Euro, circa 2232,7 Lei;
f. Achizitia unui banc de lucru in valoare de 7982,8 Lei.
Achizitionarea de active netangibile, in valoare de 18263,63 Lei ceea ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul
din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016, reprezinta investitii de 489 Lei dica 109,51 Euro:
a. Achizitionare licenta program grafic in valoare de 489 Lei dica 109,51 Euro;
2. Pentru indeplinirea obiectivului specific 2, Dezvoltarea resursei umane, am luat in calcul instruirea personalului, prin realizarea a
doua cursuri de specializare, a cate 1000 Lei fiecare, unul de “lucrator/confectioner obiecte de artizanat din lemn” si un alt doilea
curs de calificare profesionala de „grafica (photoshop/ corel)”, In total aceste costuri sunt estimate la valoarea de 2000 Lei, ceea
ce la un curs euro de 4,4654 Lei pentru un euro, cursul din data redactarii planului de afaceri, 29.07.2016, reprezinta investitii de
de 447,89 Euro;
3. Pentru indeplinirea obiectivului specific 3, Campanii de promovare, am luat in calcul:
a. Achizitionarea unui site de prezentare, optimizat, populat si cu interfata de administrare dar si cu functie de vanzari online, la
un cost de circa 4000 Euro, circa 17861,6 lei;
b. Participarea la un targ de promovare a produselor, cost estimat de 1000 Lei, ceea ce inseamna 223,94 Lei.

o Descrierea modalitatii de desfăsurare a activităților comerciale, astfel incât producția comercializată sau serviciile prestate
(vanzari previzionate) să justifice procentul asumat la obiectivul obligatoriu înainte de solicitarea celei de a doua tranşe de plată;
In primul an vanzarile vor fi efectuate doar pe baza comenzilor primite telefonic si prin intermediul site-ului, urmand ca din anul 2, sa
participam la targuri ale mesterilor populari. Acest mod de comercializare se va dezvolta de la an la an, pe masura ce vom putea pregatii
produse particularizate pentru fiecare tip de eveniment.
o Durata de implementare a PA și de îndeplinire conformă a angajamentelor din PA;

De la data semnării contractului de finanţare, prin PA, solicitantul trebuie să demonstreze că:
o va comercializa producţie de minimum 40,5% (nu mai puțin de 30%) din valoarea primei transe de plată,
o va realiza activitatile în conformitate cu cele precizate în PA,
o va demara implementarea PA în cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finantare, şi
o va realiza toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care verifică PA) care au stat la baza
realizării previzionării procentului stabilit la obiectivul obligatoriu: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează
acesta în timp; se va preciza producţia fizică şi producţia valorică estimată în urma realizării investiţiei. Previzionarea
vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante (EUR).

17
Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)
Nr. Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari fizice previzionate
1 Produsele intarsia personalizate m2 15 30 45 60 75
2 Produsele intarsia nepersonalizate m2 35 70 105 140 175
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nr. Pret in Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. EUR/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari valorice previzionate
Produsele intarsia
200 m2 3000 6000 9000 12000 15000
1 personalizate
Produsele intarsia
100 m2 3500 7000 10500 14000 17500
2 nepersonalizate
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SUM An1 SUM An2 SUM An3 SUM An4 SUM An5
Total venituri /incasari anuale
(1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)
6500 13000 19500 26000 32500

18
TOTAL venituri sau incasari din activitatea neagricolă propusă 97500
pentru finanțare

* Se va completa tabelul de mai sus pentru întreaga perioada (1-5 ani). In tabel vor fi trecute veniturile și încasările aferente activității
propuse prin proiect, obținute din producția comercializată sau activitățile prestate.

Condiția de a îndeplini procentul obligatoriu asumat de solicitant prin PA poate fi realizată și într-o perioadă mai mică de 57 luni. La
momentul îndeplinirii acestei condiții beneficiarul poate depune cea de-a doua cerere de plată.

Previziune realizare obiectiv obligatoriu: după 3 ani de la contractarea sprijinului.

Totalul veniturilor sau incasarilor previzionate care vor justifica obiectivul obligatoriu = suma totalurilor mai multor ani din prognoza
(de ex: AN1+An2 sau AN1+An2+An3, etc.)

Valoare prima transa 49000 EUR


Total venituri sau incasari previzionate, din activitatea propusa ≥ 40,5 (nu mai puțin de 30%) x Transa I nerambursabila

Explicații pentru completarea tabelului:


Pentru aceasta analiza am luat in calcul doua tipuri de produse:
Produse intarsia personalizate ce vor fi comercializate la un pret de 200 Euro pentru un metru patrat, si produse intarsia nepersonalizate ce
vor fi comercializate la un pret de 100 Euro pentru un metru patrat. Pentru primul an am considerat un volum de 50 metri patrati, din care 15
metrii patrati de produse intarsia personalizate si 35 metrii patrati de produse intarsia nepersonalizate. Pentru anul al doilea, avand in vedere
ca o sa ne promovam si vom castiga notorietate, ne propunem sa dublam acest volum din primul an. De la an la an ne propunem o crestere
constanta, cu 15 metrii patrati de produse intarsia personalizate si 35 de metrii patrati de produse intarsia nepersonalizate.
Valoarea primei transa solicitate este de 49000 Euro, iar procentul obiectulului pentru cifra de afaceri propus este de 40,5% din aceasta
prima transa, prin umrare cifra de afaceri urmarita spre a fi atinsa pentru solicitarea celei de-a doua transa este de 19845 Euro. Dupa primii
ani, estimam o cifra de afaceri de 19500 Euro, sub cifra de afaceri urmarita, prin urmare numai dupa anul al 3-lea estimam a depasii aceasta
cifra de afaceri.
Vânzări fizice previzionate (per produs/serviciu) – Total An 1 – reprezinta numărul total UM (unitati de masură) previzionate a fi vandute
în anul 1
Ex UM cantitativ: (buc.; ml.; mc. etc)

Vânzări valorice previzionate An 1 (per produs/serviciu) = Vânzări fizice previzionate Total An1 (per produs/serviciu) x Pret in
Euro/U.M.

Se va aplica similar aceeasi formulă de calcul pentru toți anii de previziune (An2;An3;An4;An5) .

19
IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE

GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


Se vor reprezenta acțiunile necesare atingerii obiectivelor specifice din PA cu nr. de luni aferente, calculate începând de la semnarea
contractului de finanțare, fără a depăși termenul maxim de 57 de luni
Graficul debuteaza cu semnarea cererii de finantare, iar in urmatoarea luna, se realizeaza solicitarea primei transe de 49000Euro,
reprezentand 70% din totalul de 70000 Euro. Estimam intrarea acestei primei transe in luna 2 a primului an de implementare, urmand ca din
luna a treia sa inceapa implementarea planului de afaceri, prin achizitionarea echipamentelor tangibile necesare pentru indeplinirea
obiectivului specific 1. In luna a 4 a primului an vom achizitiona licenta soft pentru programul grafic reprezentand investitia netangibila
pentru OS 1 si vom angaja o persoana in postul de Confectioner Obiecte Artizanale din Lemn cod COR 731703, prin vacantarea postului la
AJOFM si selectarea unui candidat cu experienta in tamplarie. In lunile de la 5 pana la 10 a primului ani si de la 11 pana la 2 al celui de-al
doilea an, acest nou angajat va urma un curs de calificare lucrator/confectioner obiecte de artizanat din lemn si un al doilea curs de grafica,
astfel vom indeplinii cerintele Obiectivului Specific 2 Dezvoltarea resurselor umane. Din luna a 6 pana in luna a 9 a priumului an, vom
achizitiona un site, realizat pe comanda, site de prezentare, optimizat, populat si cu interfata de administrare dar si cu functie de vanzari
online iar in luna a 4-a a celui de-al doilea an, in preajma sarbatorilor Pascale, vom participa la un targ de promovare a produselor intarsia,
indeplinind astfel Obiectivul Specific 3, Campanii de promovare.

UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR


Atenţie !
Implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.
Pe langa aceste investitii, precizate in planul de afaceri, din prima transe ce va intra in contul curent al companiei, in quantum de 49000
Euro, diferenta ramasa in urma investitiei, va reprezenta capital de lucru, pentru achizitionarea de materii prime, materiale consumabile,
salarii, promovare si alte costuri de exploatare. Pentru inceput vom utiliza stocuri mici de materii prime si materiale consumabile, pentru a
testa eficienta acestora, iar pe baza experientei acumulate, vom creste valoarea si volumul acestor costuri, pentru a reduce costurile de
achizitie, cunascandu-se faptul ca achizitionand in cantitati mai mari, pretul poata scadea.

V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI


Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementării proiectului, cauzele şi efectele acestora
asupra producţiei totale obţinute sau serviciilor prestate, şi după caz, modalităţi de combatere a acestora. Se vor menţiona următoarele
tipuri de riscuri (listă neexhaustivă):
- evoluţia pieţei şi a preţurilor
- asigurarea materiei prime etc.
Pentru aceasta activitate, riscurile identificare sunt:
-Perceptia gresita a acestor produse, din cauza aplicarii defectuase a unor reduceri de pret, poate creea riscul ca produsele intarsia sa fie
considerate „ieftine” si din punct de vedere al calitatii, motiv pentru care vom mentine pretul acestor produse in termenii doriti.

20
- Evolutia pietei si a preturilor, va avea o dinamica greu de anticipat, avand in vedere ca vorbim de produse relativ noi pe piata, insa
consideram ca promovarea acestora, impreuna cu seriozitatea aratata fata de clientii nostrii, ne va ajuta sa ne pozitionam ca lideri de piata, in
contextul unei eventuale concurente aparuta ulterior.
- Riscul unei materii prime neconforme, va fi eliminat treptat, deoarece vom testa piata, prin achizitii cat mai mici pentru inceput, de la
furnizori diversi, pentru a efectua unele probe de productie. Vom ramane colaboratori doar cu furnizorii de materiie prima conforma, care sa
se transforme, prin meseria lucratorului in obiecte de artizanat apreciate. Cauzele acestui risc, pot fi preturile mai mici pentru materiile prime
achizitionate, insa achizitionarea la preturi mici, nu va face obiectul politicilor noastre de achizitie.
- Riscul unei slabe promovari, din cauza neimplicarii personalului angajat, va fi diminuat, deoarece, de marketingul si promovarea acestor
produse se va ocupa chiar Asociatul unic si administratorul, atat prin promovarea excesiva a site-ului si a produselor pe site-uri de socializare
dar si prin participarea la targuri de promovare.
Dacă pe parcursul perioadei de implementare, la verificarea transei a doua de plată si în perioada de monitorizare a proiectului se
constată că nu au fost îndeplinite / respectate / menţinute condiţiile de eligibilitate si de selecție (cu excepția CS1) prevăzute în PA, se va
proceda la rezilierea contractului și recuperarea integrală a sprijinului acordat.

21

S-ar putea să vă placă și