Sunteți pe pagina 1din 3

Activitatea 1.2.

2
Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a

Atât părinții, prin educație nonformală, cât și școala, prin educație formală și nonformală
trebuie să susțină și să creeze mediul potrivit pentru dezvoltarea copilului,  să conducă spre
formarea unui profil structurat pe dezvoltarea unor competențe  cheie necesare nu doar pentru
etapa următoare, ci și pentru întreaga viață.
Limba şi literatura română este o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră
integrată, trei componente:

 componenta lingvistică, aparţinând ştiinţelor limbii,  asigură uzul corect, conștient și


eficient al limbii, fiind fundamentul dezvoltării competenței de comunicare. În gimnaziu, 
este vizată învăţarea corectă şi dirijată a normelor limbii române literare accentul fiind
pus pe  corectitudinii exprimării, prin raportare la achizițiile  lingvistice  anterioare.
Comunicarea lingvistică în limba maternă este esenţială în definirea mediului familial şi
afectiv, dând sens existenţei socioculturale a fiecărui individ și susținând conștiința
identitară.
 componenta interrelaţională, aparţinând ştiinţelor comunicării, care favorizează inserția
socială a individului pune accentul, în principal, pe elementele de retorică în comunicarea
orală, în corelare directă cu adecvarea  comportamentului comunicativ la context. Prin
valorificarea acestei componente, disciplina limba şi literatura română asigură
conştientizarea de către elev a faptului că orice act de comunicare se bazează pe punerea
în comun a informaţiilor, cu efect asupra experienţei cognitive și socioculturale
individuale. În egală măsură, această componentă aduce în atenție respectarea normelor
comportamentale care contribuie la o inserție socială adecvată, asigurând dezvoltarea
competenței de a învăța să înveți, esențială pentru învățarea pe toată durata vieţii.
 componenta estetică şi culturală, aparţinând literaturii, ca artă a cuvântului, care asigură
dezvoltarea complexă a personalității umane vizează dezvoltarea dimensiunii afective a
personalităţii elevului, prin descoperirea și înțelegerea rolului modelator al contextului
cultural local, naţional şi universal în procesul dezvoltării personale.

În ceea ce privește noua programa de limba și literatura română pentru gimnaziu, aceasta
vizează cele opt competențe , pornind de la premisa că  fiecare disciplină contribuie la
structurarea profilului de formare centrat pe competențele-cheie și că toate aceste contribuții
trebuie să fie convergente.
Disciplina Limba și literatura romînă vizează construirea profilului absolventului de
gimnaziu, având ca obiectiv atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor-cheie.
O competență-cheie nu se dezvoltă izolat și nu este apanajul unei anumite discipline.Fiecare
disciplină are responsabilitatea și mijloacele specifice de a contribui la dezvoltarea
competențelor din profilul de formare.
Cum poate disciplina Limba și literatura română să formeze aceste competențe? În
rândurile care urmează voi încerca să ofer exemple de activități de învățare, specifice disciplinei,
cu ajutorul cărora se pot forma competențele amintite mai sus.
Comunicare în limba maternă este competența de bază care se formează prin studiul
disciplinei Limba și literatura română, deoarece elevii învață să producă și să recepteze o
varietate de texte- literare, nonliterare, multimodale-, să-și exprime opinia cu privire la ideile,
sentimentele identificate în mesajele scrise sau receptate, nu în ultimul rând să scrie și să
vorbească corect în limba maternă.
Comunicarea în limbi străine este vizată și de disciplina Limba și literatura română, deoarece
dezvoltarea vocabularului în limba română reprezintă un stimul de dezvoltare a vocabularului
într-o limbă străină. Totodată, această disciplină face conexiuni cu literatura universală, dezvoltă
aprecierea diversității culturale. În textele suport, elevii întâlnesc numele unor personaje sau
autori ce sunt scrise într-o limbă străină , făcându-se astfel exerciții de pronunțare corectă a lor.
Competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii sunt dezvoltate
prin studiul Limbii și literaturii române prin exerciții de analiză a părților de vorbire,
cunoscându-se astfel proprietățile unui termen, prin schemele folosite- schema propoziției, a
frazei, harta personajelor- dezvoltând capacitatea de analiză, de evidențiere a relațiilor dintre
anumiți termeni, etc.
Și competența digitală este dezvoltată în cadrul disciplinei mai sus amintite, deoarece elevii
fac activități de cercetare și de informare cu privire la anumite subiecte- date despre autor, despre
opere, semnificația unor mituri etc.-, realizează materiale PPT sai Word, folosesc manualele
digitale, rezolvă evaluările interactive, colaboreză folosind grupl clasei sai își formează
atitudinea critică și reflexivă, dar și responsabilitatea folosirii materialelor cu drept de autor.
Competența A învăța să înveți este formată prin studiul Limbii și literaturii române, căci se
învață scrisul și cititul , care stau la baza oricărei forme de învățare ulterioare. De asemenea,
jocurile de rol, munca în echipă, activitățile de autoevaluare sau interevaluare îi ajută să-și
descopere abilitățile, talentele, interesele.
Competențele sociale și civice sunt dezvoltate prin faptul că elevii intră în contact cu literatura
universală, învățând să aprecieze diversitatea culturală, află contextul socio-istoric în care s-au
născut anumite opere sau anumiți scriitori, iar fiecare unitate de învățare propune diverse
elemente de interculturalitate.
Spiritul de inițiativă și antreprenoriat este dezvoltat prin studiul Limbii și literaturii române,
căci se cultivă creativitatea elevilor, libertatea de exprimare, iar metodele folosite îi ajută să-și
dezvolte abilitatea de a rezolva probleme sau de a găsi metode inedite. De asemenea, temele de
reflecție au rol de a-i ajuta să se descopere, să se autocunoască.
Sensiblizarea și exprimarea culturală este o competență-cheie dezvoltată prin studiul
disciplinei Limba și literatura română atât în contexte formale, cât și în cele nonformale.
Interpretarea operelor literare, dramatizările, vizitele la muzee, galerii de artă, întâlnirile cu
scriitorii, organizarea unor manifestări culturale, vizează dezvoltarea competenței mai sus
amintite.
Prin exemplele oferite mai sus, am incercat să evidențiez importanța studierii Limbii și
literaturii române, nu din prisma unor conținuturi pe care elevul și le va însuși, ci din perspectiva
formării unor competențe-cheie atât de necesare elevului în vederea integrării într-o societate
aflată mereu în schimbare.

S-ar putea să vă placă și