Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT

Aprobat la Şedinţa Catedrei de Drept


proces verbal nr. 9 din 09.04.2014
Şeful Catedrei de Drept Botnari E. __________

Aprobat la Şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale


proces verbal nr.4 din 19.04.2014
Preşedintele Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale Cojocaru I. ___________

CURRICULUM
la unitatea de curs

DREPTURILE REALE

AUTOR: V.Pînzari,
conf.univ., dr.

Bălţi – 2014
I. INFORMAŢIE DE IDENTIFICARE A CURSULUI

Facultatea: Drept şi ştiinţe sociale


Catedra: Drept
Domeniul general de studiu: 38 Drept
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381 Drept
Denumirea specialităţii/specializării: 381.1 Drept

Administrarea unităţii de curs:


Codul unităţii de Anul de Limba Numărul de ore Evaluare Responsabil
curs în planul de studii / de de unitatea
învăţământ semestrul predare Credite Forma de de curs
P S L l/i ECTS evaluare
F.03.O.20 II/III Română 30 30 - 60 4 examen V.Pînzari

Statutul: unitate de curs fundamentală/obligatorie

II. Personal didactic


Prenumele şi numele, încadrarea
Gradul Titlul
(titular/cumul) Date contact
didactic ştiinţific
Veaceslav Pînzari, titular vpinzari@gmail.com
Curs conf. univ. dr.
tel. 0231 52317
Seminarii

II. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII

„Drepturile reale” este o disciplină de specialitate predată studenţilor anului II şi vine ca o


continuare a studierii instituţiilor dreptului civil începută în anul întâi prin cursul „Introducere în
dreptul civil”. Disciplina „Drepturile reale” în sistemul ştiinţelor juridice ocupă un loc foarte important
deoarece iniţiază studenţii în domeniul drepturilor subiective civile în general, iar în particular, în cel
al drepturilor reale. În cadrul acestui obiect de studiu vor fi analizate următoarele instituţii:
patrimoniul, dreptul de proprietate, dobândirea şi pierderea dreptului de proprietate, modalităţile şi
dezmembrămintele dreptului de proprietate, apărarea dreptului de proprietate, posesia, publicitatea
imobiliară etc., instituţii a căror cunoaştere sunt indispensabile formării unui jurist calificat.

III. COMPETENŢELE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:


 să posede cunoştinţe teoretice temeinice privind reglementarea legală a instituţiilor acestei
subramuri a dreptului civil;
 să delimiteze obiectul de studiu al disciplinei „Drepturile reale”;
 să cunoască instituţiile fundamentale ale acestei subramuri ale dreptului civil, cum ar fi:
noţiunea, teoriile şi funcţiile patrimoniului; noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului de
proprietate; modalităţile şi dezmembrămintele dreptului de proprietate; dobândirea şi apărarea
dreptului de proprietate, posesiunea ca stare de fapt; publicitatea imobiliară etc.;
 să stabilească rolul disciplinei „Drepturile reale” în cadrul sistemului dreptului civil;
 să poată realiza corelaţia dintre doctrina şi practica judiciară în materia drepturilor reale;
 să cunoască evoluţia instituţiilor din cadrul disciplinei „Drepturile reale” la diferite etape
istorice de dezvoltare.

La nivel de aplicare:
 să identifice particularităţile exercitării drepturilor subiective civile, în general şi, a drepturilor

2
reale, inclusiv a dezmembrămintelor acestora, în particular;
 să interpreteze corect normele juridice civile ce reglementează dreptul de proprietate şi
dezmembrămintele sale;
 să racordeze baza normativă de reglementare a drepturilor reale la exigenţele realităţii practice;
 să aplice noile reglementări din cadrul drepturilor reale în contextul apariţiei şi dezvoltării lor
istorice şi în concordanţă cu reformele judiciare;
 să aplice legile logicii juridice în procesul investigării instituţiilor în materia drepturilor reale;
 să aplice cunoştinţele teoretice la situaţiile din practica judiciară.

La nivel de integrare:
 să încadreze disciplina „Drepturile reale” în cadrul ramurilor dreptului privat;
 să stabilească corelaţia între aspectele teoretice şi practic-aplicative în domeniul drepturilor
reale;
 să scoată în relief carenţele cadrului normativ de reglementare a drepturilor reale;
 să elaboreze propuneri de lege ferenda privind înlăturarea acestor carenţe legislative în materia
drepturilor reale;
 să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă a
legii;
 să-şi perfecţioneze continuu capacitatea de a putea opera cu prezumţiile stabilite în legislaţia
civilă;
 să evidenţieze contradicţiile dintre norme juridice în cadrul unui act normativ, precum şi între
norme cuprinse în diferite acte normative.

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri / seminarii


Nr. Tema Numărul de ore
Prelegeri Seminarii
1. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 2 2
2. Posesiunea 2 2
3. Definiţia şi conţinutul dreptului de proprietate 4 4
4. Formele dreptului de proprietate 4 4
5. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate 4 4
6. Modurile generale de dobândire a dreptului de proprietate 4 4
7. Dezmembrămintele dreptului de proprietate 4 4
8. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale 4 4
9. Publicitatea imobiliară 2 2
Total 30 30

V. LUCRUL INDEPENDENT CU STUDENŢII

Conţinutul unităţii de curs Obiective de referinţă Nr. de ore


PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE  Să definească noţiunea de patrimoniu
PATRIMONIALE  Să facă o comparaţie a definiţiei legale
1. Noţiunea de patrimoniu. date patrimoniului de art.284 al.1 C.civ.
2. Teoriile privind patrimoniul. al RM şi a definiţiilor date de literatura
3. Funcţiile juridice ale patrimoniului. de specialitate
4
4. Consideraţii generale cu privire la  Să evidenţieze carenţele strecurate în
drepturile patrimoniale. definiţia patrimoniului dată de către
legiuitorul moldovean
 Să analizeze teoriile privind patrimoniul
 Să identifice funcţiile juridice ale

3
patrimoniului
 Să cunoască clasificarea drepturilor
patrimoniale
 Să efectueze o comparaţie între
drepturile reale şi drepturile de creanţă
POSESIUNEA  Să definească noţiunea de posesiune
1. Noţiunea şi elementele posesiunii.  Să identifice care sunt elementele
2. Dobândirea şi pierderea posesiunii. constitutive ale posesiunii în legislaţia
3. Calităţile şi viciile posesiunii. civilă a RM şi cele în alte legislaţii
4. Efectele posesiunii.  Să efectueze o comparaţie între posesie
5. Apărarea posesiunii. şi detenţia precară
 Să expună condiţiile necesare pentru 4
dobândirea sau pierderea posesiei
 Să studieze calităţile şi viciile posesiei
 Să analizeze efectele pe care le produce
posesia
Să cerceteze mijloacele juridice de
apărare a posesiunii
DEFINIŢIA ŞI CONŢINUTUL  Să diferenţieze proprietatea şi dreptul de
DREPTULUI DE PROPRIETATE proprietate
1. Definiţia şi conţinutul dreptului de  Să definească dreptul de proprietate
proprietate.  Să descrie conţinutul dreptului de
2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
proprietate.  Să expună caracterele juridice ale
3. Atributele dreptului de proprietate. dreptului de proprietate 8
4. Felurile proprietăţii în raport de  Să analizeze atributele pe care le conferă
titular. dreptul de proprietate titularului său
 Să identifice bunurile care pot face
obiectul dreptului de proprietate
 Să facă o expunere asupra felurilor
proprietăţii în raport de titular
FORMELE DREPTULUI DE  Să definească dreptul de proprietate
PROPRIETATE publică
1. Definiţia şi caracterele juridice ale  Să expună caracterele juridice ale
dreptului de proprietate publică. dreptului de proprietate publică
2. Subiectele şi obiectul dreptului de  Să identifice subiectele dreptului de
proprietate publică. proprietate publică
3. Domeniul public şi domeniul privat  Să cerceteze obiectele dreptului de
al statului. proprietate publică
4. Modurile specifice de dobândire a  Să analizeze regimul juridic al bunurilor
dreptului de proprietate publică. din domeniul public şi privat al statului
5. Definiţia şi caracterele juridice ale  Să studieze modurile specifice de
dreptului de proprietate privată. dobândire a dreptului de proprietate 8
6. Subiectele şi obiectul dreptului de publică
proprietate privată.  Să analizeze exproprierea pentru cauză
de utilitate publică ca mod de dobândire
a dreptului de proprietate publică
 Să definească dreptul de proprietate
privată
 Să expună caracterele juridice ale
dreptului de proprietate privată
 Să identifice subiectele dreptului de
proprietate privată
 Să cerceteze obiectele dreptului de
4
proprietate privată
 Să efectueze o comparaţie între dreptul
de proprietate publică şi dreptul de
proprietate privată
MODALITĂŢILE JURIDICE ALE  Să definească ce reprezintă modalităţile
DREPTULUI DE PROPRIETATE dreptului de proprietate
1. Proprietatea anulabilă, proprietatea  Să definească proprietatea anulabilă
rezolubilă, proprietatea comună.  Să exemplifice cazurile în care dreptul
2. Felurile coproprietăţii: coprop- de proprietate este anulabil
rietatea obişnuită sau temporară şi  Să definească proprietatea rezolubilă
coproprietatea forţată şi perpetuă.  Să prezinte cazuri în care proprietatea
3. Dreptul de proprietate comună în este rezolubilă
devălmăşie.  Să definească proprietatea comună
 Să expună felurile coproprietăţii
 Să definească coproprietatea obişnuită
sau temporară
 Să analizeze regimul juridic al
exercitării coproprietăţii obişnuite sau
temporare
 Să cerceteze cazurile de încetare a 8
coproprietăţii obişnuite sau temporare
 Să definească coproprietatea forţată şi
perpetuă
 Să studieze drepturile şi obligaţiile
copărtaşilor
 Să identifice cazurile de coproprietate
forţată şi perpetuă
 Să definească dreptul de proprietate
comună în devălmăşie
 Să examineze regimul juridic al
dreptului de proprietate comună în
devălmăşie
 Să evidenţieze asemănările şi
deosebirile între cele două forme ale
dreptului de proprietate comună
MODURILE GENERALE DE  Să definească modurile de dobândire a
DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE dreptului de proprietate şi a celorlalte
PROPRIETATE drepturi reale
1. Noţiunea şi clasificarea modurilor  Să prezinte modurile de dobândire a
generale de dobândire a dreptului de dreptului de proprietate şi a celorlalte
proprietate. drepturi reale prevăzute de legislaţia RM
2. Dobândirea dreptului de proprietate  Să cunoască clasificarea modurilor de
prin: act juridic, ocupaţiune, dobândire a dreptului de proprietate şi a
succesiune, accesiune, uzucapiune, celorlalte drepturi reale
hotărâre judecătorească, act  Să descrie actul juridic sau contractul ca 8
administrativ etc. mod de dobândire a dreptului de
3. Momentul dobândirii dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale
proprietate. Riscul pieirii sau  Să trateze ocupaţiunea ca mod de
deteriorării fortuite a bunurilor. dobândire a dreptului de proprietate şi a
4. Încetarea dreptului de proprietate celorlalte drepturi reale
 Să expună accesiunea şi formele
acesteia ca mod de dobândire a dreptului
de proprietate şi a celorlalte drepturi
reale
5
 Să analizeze uzucapiunea ca mod de
dobândire a dreptului de proprietate şi a
celorlalte drepturi reale
 Să cunoască celelalte moduri de
dobândire a dreptului de proprietate şi a
celorlalte drepturi reale
 Să cerceteze momentul dobândirii
dreptului de proprietate şi a celorlalte
drepturi reale
 Să identifice cine va suporta riscul
pieirii sau a deteriorării fortuite a
bunului
 Să studieze modurile de încetare a
dreptului de proprietate
DEZMEMBRĂMINTELE  Să definească instituţia
DREPTULUI DE PROPRIETATE dezmembrămintelor dreptului de
1. Consideraţii generale privind proprietate
dezmembrămintele dreptului de  Să definească dreptul de uzufruct
proprietate.  Să prezinte caracterele juridice ale
2. Dreptul de uzufruct. dreptului de uzufruct
3. Dreptul de uz şi abitaţie.  Să identifice bunurile care pot face
4. Dreptul de servitute. obiectul uzufructului
5. Dreptul de superficie.  Să cunoască modurile de constituire a
uzufructului
 Să studieze drepturile şi obligaţiile
uzufructuarului
 Să cerceteze drepturile şi obligaţiile
nudului proprietar
 Să analizeze cazurile şi efectele stingerii
dreptului de uzufruct
 Să definească dreptul de uz
 Să cunoască modurile de constituire a
dreptului de uz
 Să prezinte modul de exercitare şi
8
stingerea dreptului de uz
 Să definească dreptul de abitaţie
 Să distingă modurile de constituire a
dreptului de abitaţie
 Să descrie modul de exercitare şi
stingerea dreptului de uz
 Să definească dreptul de servitute
 Să expună caracterele juridice ale
dreptului de servitute
 Să cunoască clasificarea servituţilor
 Să explice modurile de constituire a
servituţilor
 Să caracterizeze tipurile de servitute
 Să analizeze modul de exercitare a
servituţilor
 Să cerceteze modurile de stingere a
servituţilor
 Să definească dreptul de superficie
 Să cunoască caracterele juridice ale
dreptului de superficie
6
 Să analizeze modurile de constituire a
dreptului de superficie
 Să expună modul de exercitare a
dreptului de superficie
 Să enunţe temeiurile şi efectele stingerii
dreptului de superficie
APĂRAREA DREPTULUI DE  Să analizeze mijloacele juridice de
PROPRIETATE ŞI A CELOR- apărare a dreptului de proprietate şi a
LALTE DREPTURI REALE. celorlalte drepturi reale
LIMITELE EXERCITĂRII DREP-  Să cunoască clasificarea mijloacelor
TULUI DE PROPRIETATE juridice de apărare a dreptului de
1. Acţiunea în revendicare. proprietate şi a celorlalte drepturi reale
2. Acţiunea negatorie.  Să cerceteze acţiunea în revendicare ca
3. Acţiunea confesorie. mijloc de apărare a dreptului de
4. Dreptul de vecinătate. proprietate
 Să prezinte caracterele juridice ale
acţiunii în revendicare
 Să delimiteze care sunt părţile în
acţiunea în revendicare
 Să expună care este obiectul acţiunii în
revendicare
 Să studieze revendicarea bunului de la
un dobânditor de bună sau de rea-
credinţă
8
 Să descrie efectele acţiunii în
revendicare
 Să definească acţiunea negatorie ca
mijloc de apărare a dreptului de
proprietate
 Să enunţe caracterele juridice ale
acţiunii negatorii
 Să prezinte cazurile de aplicare în
practică a acţiunii negatorii întru
apărarea dreptului de proprietate
 Să analizeze acţiunea confesorie ca
mijloc de apărare a drepturilor reale
 Să cunoască limitele de exercitare a
dreptului de proprietate
 Să dea o caracterizare generală a
raporturilor de vecinătate
 Să descrie conţinutul dreptului de
vecinătate
PUBLICITATEA IMOBILIARĂ  Să dea o definiţie bunurilor imobile
1. Noţiunea şi clasificarea bunurilor  Să cunoască clasificarea bunurilor
imobile. imobile
2. Noţiunea, originea şi evoluţia  Să delimiteze structura şi conţinutul
cadastrului bunurilor imobile. Registrului bunurilor imobile
3. Principiile, scopul şi funcţiile  Să prezinte felurile Registrului bunurilor
4
publicităţii imobiliare imobile
4. Structura şi conţinutul Registrului  Să analizeze modalităţile formării
bunurilor imobile. bunurilor imobile
5. Formarea şi înregistrarea bunurilor  Să studieze modalităţile de înregistrare a
imobile. bunurilor imobile
6. Specificul înscrierii drepturilor  Să identifice felurile înscrierilor în
7
imobiliare. Registrul bunurilor imobile
 Să enunţe efectele înscrierii în Registrul
bunurilor imobile
 Să cerceteze particularităţile înscrierii
drepturilor reale principale în Registrul
bunurilor imobile
 Să descrie particularităţile înscrierii
dezmembrămintelor dreptului de
proprietate în Registrul bunurilor
imobile
 Să expună particularităţile înscrierii
drepturilor reale accesorii în Registrul
bunurilor imobile

VI. SUGESTII PRIVIND REALIZAREA LUCRULUI INDEPENDENT CU STUDENŢII

Subiecte, probleme Modalităţi de realizare Modalităţi de evaluare


1. Analiza în literatura de 1. Consultarea legislaţiei şi a - Evaluare curentă în cadrul
specialitate din ţară şi de peste literaturii de specialitate din ţară seminarelor.
hotare a instituţiilor studiate. şi de peste hotare în materia - Prezentarea rezultatelor
2. Cunoaşterea prevederilor vizată. cercetărilor în cadrul
Codului civil şi a altor acte 2.Elaborarea unor referate în conferinţelor ştiinţifice.
normative în materie din ţară. materia drepturilor reale. - Publicarea materialelor
3. Studierea practicii judiciare 3.Analiza prevederilor Codului ştiinţifice în revistele de
în domeniu, analiza hotărârilor civil în materia drepturilor reale specialitate.
Plenului Curţii Supreme de în comparaţie cu dispoziţiile - Expunerea rezultatelor
Justiţie şi a altor instanţe altor acte normative. cercetărilor în cadrul
judecătoreşti. 4.Examinarea comentariilor elaborării tezelor de an şi de
Codului Civil ce privesc licenţă.
instituţia drepturilor reale.
5. Studierea practicii judiciare în
domeniu.

VII. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE AN / LICENŢĂ

1. Dreptul de proprietate comună - modalitate a dreptului de proprietate


2. Uzucapiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate
3. Accesiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate
4. Dreptul de uzufruct, uz şi abitaţie – dezmembrăminte ale dreptului de proprietate
5. Dreptul de servitute – dezmembrământ al dreptului de proprietate
6. Dreptul de superficie – dezmembrământ al dreptului de proprietate
7. Apărarea dreptului de proprietate
8. Publicitatea imobiliară în legislaţia Republicii Moldova

VIII. EVALUARE

Pentru evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, pe parcursul semestrului, la


seminarii studenţii vor expune conţinutul disciplinei predat la orele teoretice, vor rezolva speţe pentru
fiecare instituţie studiată şi vor susţine o serie de lucrări de control sub forma de teste.
La sfârşitul cursului, pentru verificarea finală a cunoştinţelor şi competenţelor, studenţii vor
susţine un examen. Subiectele de examinare vor fi formulate reieşind din finalităţile unităţii de curs şi
competenţele speciale. Nota de la examen constituie 40% din nota finală, iar 60 % revin notei medii
acumulate la seminarii, N_f=0,4xn_i+ 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru
sarcinile de lucru independent, n_e – nota de la examen.
8
IX. SUBIECTE PENTRU EXAMEN

1. Noţiuni generale despre patrimoniu. Teoriile privind patrimoniul;


2. Funcţiile patrimoniului;
3. Caracterele juridice ale patrimoniului;
4. Clasificarea drepturilor reale;
5. Noţiunea de proprietate şi noţiunea dreptului de proprietate;
6. Conţinutul şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate;
7. Obiectul dreptului de proprietate, tipurile şi formele dreptului de proprietate;
8. Dreptul de proprietate publică: subiectele dreptului de proprietate publică, caracterele juridice ale
dreptului de proprietate publică;
9. Domeniul public şi domeniul privat al statului;
10. Modurile specifice de dobândire a dreptului de proprietate publică;
11. Dreptul de proprietate privată: caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată, subiectele şi
obiectul dreptului de proprietate privată;
12. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate: proprietatea anulabilă, proprietatea rezolubilă,
proprietatea comună;
13. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi. Felurile coproprietăţii;
14. Coproprietatea obişnuită sau temporară;
15. Drepturile copărtaşilor asupra bunului în materialitatea sa;
16. Separarea cotei de bunuri comune. Încetarea coproprietăţii obişnuite sau temporare;
17. Coproprietatea forţată sau perpetuă. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor;
18. Coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a două imobile învecinate;
19. Coproprietatea asupra despărţiturilor dintre două fonduri şi asupra părţilor comune din clădirile cu
mai multe etaje sau apartamente;
20. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie: noţiune, asemănări şi deosebiri cu coproprietatea;
21. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie a soţilor. Încetarea dreptului de proprietate comună
devălmaşă a soţilor;
22. Noţiunea şi clasificarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate;
23. Dobândirea dreptului de proprietate prin ocupaţiune.
24. Dobândirea dreptului de proprietate prin acte juridice şi prin succesiune;
25. Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune: noţiunea şi felurile accesiunii;
26. Accesiunea imobiliară naturală;
27. Accesiunea imobiliară artificială;
28. Accesiunea mobiliară;
29. Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune: noţiunea, reglementare şi justificare;
30. Condiţiile necesare dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune;
31. Momentul dobândirii dreptului de proprietate. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor;
32. Încetarea dreptului de proprietate;
33. Dezmembrămintele dreptului de proprietate: definiţie şi enumerare;
34. Dreptul de uzufruct: definiţia, caractere juridice şi conţinut;
35. Obiectul dreptului de uzufruct;
36. Modurile de dobândire a uzufructului;
37. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar;
38. Stingerea uzufructului;
39. Dreptul de uz şi de abitaţie;
40. Dreptul de servitute: definiţie şi caractere juridice;
41. Clasificarea şi constituirea servituţilor;
42. Exercitarea servituţilor;
43. Stingerea servituţilor;
44. Dreptul de superficie: definiţie şi caractere juridice;
45. Constituirea dreptului de superficie;
46. Exercitarea dreptului de superficie;
47. Stingerea dreptului de superficie;
9
48. Noţiunea şi elementele posesiei;
49. Posesia şi detenţia precară;
50. Dobândirea şi pierderea posesiunii;
51. Calităţile şi viciile posesiei;
52. Efectele posesiei;
53. Apărarea posesiei;
54. Dreptul de vecinătate;
55. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare. Elementele acţiunii în revendicare;
56. Acţiunea negatorie şi acţiunea confesorie – mijloace de apărare a dreptului de proprietate;
57. Noţiunea şi importanţa Registrului bunurilor imobile;
58. Definiţia bunurilor imobile şi clasificarea bunurilor imobile;
59. Modalităţile formării bunurilor imobile
60. Structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile;
61. Felurile Registrului bunurilor imobile;
62. Modalităţile de înregistrare a bunurilor imobile;
63. Felurile înscrierilor în Registrul bunurilor imobile;
64. Efectele înscrierii în Registrul bunurilor imobile;
65. Particularităţile înscrierii drepturilor reale principale în Registrul bunurilor imobile;
66. Particularităţile înscrierii dezmembrămintelor dreptului de proprietate în Registrul bunurilor
imobile;
67. Particularităţile înscrierii drepturilor reale accesorii în Registrul bunurilor imobile

X. EVALUAREA CURENTĂ ŞI FINALĂ A CUNOŞTINŢELOR STUDENŢILOR

1. Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări. Evaluarea finală: examen.


Model:
TEST – DREPTURILE REALE

1. Conform teoriei mixte (eclectice), patrimoniul prezintă următoarele caractere juridice:


a) patrimoniul poate aparţine doar unei persoane, este unitar şi indivizibil
b) patrimoniul este o universalitate juridica, este unic, inalienabil şi indivizibil
c) patrimoniul este o universalitate juridica, unica, inalienabila şi divizibila

2. Funcţiile patrimoniului sunt:


a) gajul general al creditorilor, subrogaţia reala cu titlu particular, transmisiunea universala sau
transmisiunea cu titlu universal
b) gajul general mobiliar al creditorilor, subrogaţia reala cu titlu universal şi transmisiunea cu titlu
universal
c) subrogaţia reala cu titlu universal, gajul general al creditorilor, transmisiunea universala şi
transmisiunea cu titlu universal.

3. Încercuiţi variantele adevărate ale afirmaţiilor despre subrogaţia reala cu titlu universal:
a) înlocuirea unei valori cu alta valoare
b) neprevăzuta expres de lege, intervine automat
c) este în strânsa legătura cu gajul general al creditorilor.

4. Drepturile reale accesorii sunt acele drepturi reale:


a) care se constituie pentru a însoţi şi garanta alte drepturi, putând a fi independente sau cu existenta de
sine stătătoare
b) care se constituie pentru a însoţi şi garanta alte drepturi de creanţa
c) care se constituie pentru a însoţi şi garanta alte drepturi reale.

5. Fac obiectul exproprierii următoarele bunuri:


a) bunurile imobile ale persoanelor fizice şi juridice, bunurile aflate în proprietatea privata a statului,
comunelor, oraşelor, municipiilor
b) bunurile aflate în proprietatea privata a persoanelor fizice şi juridice şi în proprietatea statului
10
c) bunurile imobile ale persoanelor fizice şi juridice.

6. Încercuiţi răspunsurile false:


a) dreptul de proprietate publica este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil
b) dreptul de proprietate publica poate fi afectat de servituţi personale
c) bunurile din proprietatea privata a statului sunt insesizabile

7. Obiecte ale dreptului de proprietate publica sunt:


a) bunuri de uz public şi interes public
b) bunuri de uz public sau interes public
c) bunuri declarate ca atare prin lege

8. Exemplificaţi deosebirile dintre drepturile reale şi drepturile de creanţă


9. Pentru a fi utilă, posesia trebuie să fie :
a) continuă, neîntrerupta, netulburata şi sub nume de proprietar
b) neechivoca, neîntrerupta, continua, şi sub nume de proprietar
c) neechivoca, publica, netulburata, continua.

10. A şi B sunt coproprietari al unui teren. În urma partajului convenţional, A primeşte un lot de teren
situat între terenurile lui B şi respectiv C, fără ieşire la vreo cale de acces. În aceste condiţii, A
cheamă în judecata pe C, cerându-i să constituie o servitute de trecere, calea cea mai scurta de
acces la drum fiind peste acest teren. Instanţa respinge acţiunea lui A. Sunteţi judecător la Curtea
de Apel. Daţi soluţia şi motivaţi.

2. Evaluarea sumativă finală


Model:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra de Drept
Aprob
Şef Catedră
__________________
TEST
pentru susţinerea examenului la unitatea de curs „Drepturile reale”

Anul II, grupa _________


Numele, prenume studentului ___________________________

1. Efectuaţi analiza definiţiei patrimoniului dată de art.284 al 1 C.civ.: „Patrimoniul reprezintă


totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o suma de
valori active şi pasive strîns legate între ele, aparţinând unor persoane fizice şi juridice
determinate”.

2. Prezentaţi caracterele juridice ale patrimoniului.

3. Comentaţi posibilitatea înstrăinării patrimoniului, recunoscută de normele legale prin dispoziţiile


art.673 C.civ., raportat la caracterul inalienabil al acestuia.

4. Definiţi dreptul de proprietate afectat de modalităţi.

5. În legislaţia Republicii Moldova, elementele constitutive ale posesiei sunt:


a) elementul ideologic
b) elementul material – corpus
11
c) elementul material – corpus şi cel intenţional - animus

6. Efectuaţi o delimitare a dreptului de uzufruct de dreptul de uz.

7. Enunţaţi criteriile de clasificare a modurilor de dobândire a dreptului de proprietate.

8. Expuneţi şi analizaţi acţiunile prin care se apără posesia.

9. Prezentaţi definiţia şi caracterele juridice ale acţiunii în revendicare.

10. Efectuaţi analiza comparativă a dreptului de superficie în legislaţia Republicii Moldova şi cea a
României.

XI. RESURSE INFORMAŢIONALE ALE UNITĂŢII DE CURS

1. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA, adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al


Republicii Moldova, 18 august 1994, nr.1;
2. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr.1107-XV din 6 iunie 2002, intrat în vigoare la
12 iunie 2003, MOLDPRES, Chişinău, 2002.
3. LEGEA CU PRIVIRE LA PROPRIETATE, Nr.459 din 22.01.1991;
4. LEGEA CU PRIVIRE LA ANTREPRENORIAT ŞI ÎNTREPRINDERI din 3 ianuarie 1992.
5. Baieş S., Roşca N., DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE, Editura Tipografiei
Centrale, Chişinău, 2005;
6. Baieş S., Băieşu A., Cebotari V., Creţu I., Volcinschi V., DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE.
TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR, Editura Cartier Juridic, Chişinău, 2005;
7. Bîrsan C., DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE, Editura ALL Beck, 2001;
8. Cercel S., DREPT CIVIL. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE.
MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTURILOR REALE. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ,
Editura Universitaria, Craiova, 2003;
9. Cojocari E., Cuşnir M., Ciobanu C., Cojocaru V., DREPT CIVIL. DREPTURI REALE. NOTE DE
CURS, Chişinău, 2003;
10. COMENTARIUL CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA / Coordonatori: Buruiană M.,
Efrim O., Eşanu N., Volumul I şi II, Editura ARC, Chişinău, 2005;
11. Chelaru E., CURS DE DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE, Bucureşti, 2000;
12. Dogaru I., Sâmbrian T., DREPT CIVIL ROMÂN. TEORIA GENERALĂ A DREPTURILOR
REALE, Editura Europa, Craiova, 1996;
13. Filipescu Ion P., TRATAT DE DREPTUL FAMILIEI, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2000;
14. Filipescu Ion P., DREPTUL CIVIL. DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI ALTE DREPTURI
REALE, Editura Actami, Bucureşti, 1998;
15. Filipescu Ion P., DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI ALTE DREPTURI REALE, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 1996;
16. Gherasim D., TEORIA GENERALĂ A POSESIUNII ÎN DREPTUL ROMÂN, Bucureşti, 1986;
17. GHIDUL JUDECĂTORULUI ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ AL REPUBLICII
MOLDOVA, colectiv de autori, Chişinău, 2004;
18. Hanga Vl., INSTITUŢIILE LUI IUSTINIAN (traducere în limba română), Bucureşti, 2002;
19. Jacotă Mihai Vasile, DREPTUL ROMAN II, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1993;
20. Lucian I., DREPT CIVIL ROMÂN. DREPTURI REALE, Timişoara, 1997;
21. Pop L., DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI DEZMEMBRĂMINTELE SALE, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2000;
22. Pop L., DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI DEZMEMBRĂMINTELE SALE, Editura „Lumina
Lex”, Bucureşti, 1996;
23. Stoica V., DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2004.
12