Sunteți pe pagina 1din 165

NORMATIV PENTRU ADAPTAREA

CLĂDIRILOR CIVILE ŞI SPAŢIULUI


URBAN AFERENT
LA EXIGENŢELE PERSOANELOR CU
HANDICAP

INDICATIV: NP 051/2001

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE Şl TEHNICĂ DE


CALCUL ÎN CONSTRUCŢII
IPCT-SA
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTULUI ŞI LOCUINŢEI

NORMATIV PENTRU ADAPTAREA


CLĂDIRILOR CIVILE ŞI SPAŢIULUI URBAN AFERENT
LA EXIGENŢELE PERSOANELOR CU HANDICAP

INDICATIV: NP 051/2001

Elaborat de: Str.Tudor Arghezi nr.21


IPCT S.A. 70132 - Bucureşti
Tel. 210 79 00
Fax 212 35 36; 210 07 19

DIRECTOR GENERAL: Dr. ing. Dan Căpăţînă


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: Ing. Şerban Stănescu
DIRECTOR TEHNIC: Ing. Cristian Bălan
DIRECTOR CERCETARE: Ing. Victoria Plăeşu
DIRECTOR DEP. ARHITECTURĂ: Arh. Alina Gheorghiu
RESPONSABIL LUCRARE: Arh. Ioana Atanasescu
ELABORATORI: Arh. Ioana Atanasescu
Arh Doroteia Cocheci
Arh. Mariana Tăbăcaru - CCCF Fil. Proiectare
Arh. Mara Chiriacescu - PRODOMUS - SA

Avizat de:

• DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII

DIRECTOR GENERAL: Ing. Ion Stănescu


RESPONSABIL: Ing. Eugenia Hintea
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR
Şl LOCUINŢEI

ORDINUL
Nr. 649
Din 25.04.2001

Având în vedere avizul Consiliului Tehnico-Ştiinţific nr. 151/01.09.2000,


în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr.10,
privind calitatea în construcţii,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin.(3) din Hotărârea
Guvernului nr. 3/2001, - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, emite următorul

ORDIN:

Art. 1.- Se aprobă "Normativul pentru adaptarea clădirilor civile si


spaţiului urban aferent, la exigenţele persoanelor cu handicap",
Indicativ NP-051/2001, anexă la prezentul ordin*.

Art. 2.- (1) Prezentul ordin intră in vigoare în termen de 30 de zile de la


data publicării sale in Monitorul Oficial al României.
(2) Cu data intrării in vigoare a prezentului ordin, "Normativul
pentru adaptarea construcţiilor de locuit, a construcţiilor publice la
cerinţele persoanelor handicapate", indicativ CPH1-93, îşi încetează
aplicabilitatea.

Art. 3.- Direcţia Generală Tehnică în Construcţii, va aduce la îndeplinire


prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

MIRON TUDOR MITREA

*Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi, de către Institutul de Proiectare,


Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii - IPCT-SA
CUPRINS

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare şi condiţii de utilizare
1.3. Referinţe
1.4. Definiţii
1.5. Tabele sintetice

2. CERINŢA DE CALITATE
SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

2.1. CRITERII Şl NIVELURI DE PERFORMANŢĂ

2.1.(A) Spaţiul urban


2.1.(B) Clădiri civile - prevederi comune
2.1.(C) Clădiri civile - prevederi specifice
- dimensiuni şi echipamente

ANEXE

IMAGINI EXEMPLIFICATIVE

A1. Dimensiuni antropodinamice


A2. Spaţiul urban aferent clădirilor
A3. Clădiri de locuit şi clădiri publice - părţi comune
A4. Clădiri de locuit şi clădiri publice - părţi specifice
A5. Adaptabilitate (adaptarea clădirilor existente)
NORMATIV PENTRU ADAPTAREA INDICATIV NP 051-2001
CLĂDIRILOR CIVILE Şl SPAŢIULUI
URBAN AFERENT, LA EXIGENŢELE
PERSOANELOR CU HANDICAP ÎNLOCUIEŞTE CPH1-93

1. GENERALITĂŢI

1.1. OBIECT

1.1.1. Prezentul normativ stabileşte condiţiile minime de calitate


corespunzătoare exigenţelor utilizatorilor (persoane cu
handicap) din clădirile civile (clădiri de locuit şi clădiri
publice) şi spaţiul urban aferent acestora, în conformitate
cu prevederile Legii 10/1995 (Legea calităţii în construcţii).

1.1.2. Exigenţele specifice persoanelor cu handicap, avute în


vedere în prezentul normativ, sunt cele referitoare la
cerinţa de "siguranţă în exploatare".
1.1.3. Condiţiile minime de calitate corespunzătoare exigenţelor
utilizatorilor, trebuie realizate şi menţinute la aceiaşi para-
metri, pe întreaga durată de existenţă a clădirilor şi
spaţiului urban aferent, pe care aceştia îl folosesc.
1.1.4. Categoriile de utilizatori ale căror exigenţe sunt stabilite în
prezentul normativ, sunt:

Elaborator: Aprobat de:

INSTITUTUL DE PROIECTARE, MINISTRUL


CERCETARE Şl TEHNICĂ DE CALCUL LUCRĂRILOR PUBLICE
ÎN CONSTRUCŢII TRANSPORTURILOR Şl
IPCT-SA LOCUINŢEI
cu ordinul nr:
649/25.04.2001

1
a. persoane cu deficienţe mecanice şi motrice ale
membrelor
• cu dificultăţi de mers
• blocaţi în scaun rulant
• cu dificultăţi de mişcare a braţelor

b. persoane cu deficienţe ale aparatului ocular


• cu vedere slabă
• fără vedere

c. persoane cu deficienţe auditive


• cu auz slab
• fără auz

1.2. DOMENIUL DE APLICARE Şl CONDIŢII DE UTILIZARE

1.2.1. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea


investiţiilor noi pentru clădiri de locuit, clădiri publice şi
spaţiul urban aferent acestora, conform legislaţiei în vigoare
şi are caracter de recomandare în caz de modernizare,
reamenajare, consolidare sau reparare a investiţiilor
existente.

1.2.2. Prevederile prezentului normativ vor fi avute în vedere de


către elaboratorii proiectelor tehnice din domeniul clădirilor
civile, de către organismele de administraţie centrală şi
teritorială, inclusiv alte persoane fizice sau juridice care
iniţiază investiţii în domeniu, precum şi de către specialiştii
verificatori de proiecte şi experţi atestaţi.

1.2.3. În funcţie de categoria de importanţă a investiţiei ce se va


proiecta, se vor adopta valori ale parametrilor la nivelul impus
de respectiva încadrare, dar în nici un caz inferioare celor
prevăzute în prezentul normativ.

1.2.4. La modernizarea, reamenajarea, consolidarea şi repararea


construcţiilor existente, în cazul în care nu este posibilă
respectarea unor niveluri de performanţă stabilite în
prezentul normativ, se vor adopta, pe cât posibil, măsuri
compensatorii de protecţie.

2
1.2.5. La proiectarea clădirilor civile se vor respecta, pe lângă
prevederile prezentului normativ, toate reglementările tehnice
specifice domeniului, în vigoare la data proiectării.

1.3. REFERINŢE

Legea 10/1995- Legea privind calitatea în construcţii.

CE 1-95 - Normativ privind proiectarea clădirilor


civile din punct de vedere ai cerinţei de
siguranţă în exploatare

1.4. DEFINIŢII

Persoane cu dificultăţi la mers (semiambulanţi) -


persoane care nu se deplasează fără ajutor
şi nu pot depăşi diferenţe mari de nivel.

Persoane blocate în scaun rulant - persoane cu autonomie


relativă în mişcare, (pl. 5÷7)

Persoane cu dificultăţi de mişcare a braţelor - persoane


care se folosesc greu de membrele
superioare având o rază limitată de acţiune.

Persoane cu vedere slabă - persoane cu un câmp de


vedere limitat şi/sau care percep numai
contraste puternice sau contururile
obiectelor.

Persoane fără vedere - persoane care depind numai de


informaţii acustice sau tactile (sistem Braille).

Persoane cu auzul slab - persoane tributare aparatelor


acustice, echipamentelor optice şi instalaţiilor
colective de ascultare.

3
Persoane fără auz - persoane tributare total
echipamentelor optice

Scaun rulant - scaun utilizat de persoanele ce nu se pot


deplasa singure (a se vedea pl. nr. 3)

1.5. TABELE SINTETICE

privind măsuri de protecţie pentru persoane cu handicap

TABEL 1. - Măsuri generale


TABEL 2. - Măsuri cu privire la SPAŢIUL URBAN
TABEL 3. - Măsuri cu privire la CLĂDIRI CIVILE - prevederi
comune
TABEL 4. - Măsuri cu privire la CLĂDIRI CIVILE - prevederi
specifice

4
TABEL 1
MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

LOCUINŢE SPAŢIU URBAN


MĂSURI GENERALE CU CLĂDIRI PUBLICE
PRIVIRE LA
CATEGORIILE DE PERSOANE

COMERCIALE

CIRCULAŢII
INDIVIDUALE

PIETONALE

RUTIERE
CIRCULAŢII
SPORTULUI
COLECTIVE

DESTINATE

MOBILIER
CU HANDICAP

BIBLIOTECI
ÎNVĂMÂNT
TURISTICE

EXPOZIŢII,

URBANE

URBAN
STAŢII
MUZEE,

SPAŢII
-ACCES - ACCESE ÎN CLĂDIRI - REFUGII
-SCĂRI - SPAŢII MANEVRĂ - PANTE
CU DEFICIENŢE MECANICE ŞI MOTORICE

-RAMPE - DENIVELĂRI - SPAŢII MANEVRĂ


1.1 CU DIFICULTĂŢI LA MERS -BALUSTRADE - GOLURI UŞI - IEŞINDURI
-MÂINI CURENTE - CIRCULAŢII ORIZONTALE - GOLURI
-GOLURI UŞI - CIRCULAŢII VERTICALE - TRAVERSĂRI
-DENIVELĂRI - ACCESORII, BARE SPRIJIN - INDICATOARE
- COMENZI SEMNALIZĂRI - SEMNALIZĂRI
-SPAŢII MANEVRARE
ALE MEMBRELOR

- RAMPE - PASAJE SUBTERANE (STAŢII METROU)


-CIRCULAŢII
- BALUSTRADE, MÂINI CURENTE - PARCAJE
-GRUPURI SANITARE - STAŢIONĂRI
1.2. BLOCAŢI ÎN SCAUNUL -FERESTRE - DIMENSIUNI ŞI ECHIPAMENTE
- MOBILIER URBAN
-BALCOANE, LOGII
RULANT
-COMENZI, SEMNALIZĂRI
-DIMENSIUNI ŞI
ECHIPAMENTE

-COMENZI (ACCESORII, -COMENZI (ACCESORII, PÂRGHII) - BALUSTRADE


PÂRGHII) - LOCURI CU FOC DESCHIS - PARAPEŢI
1.3. CU DIFICULTĂŢI DE -LOCURI CU FOC DESCHIS - POZIŢIONARE ECHIPAMENTE ŞI MOBILIER - PANTE
MIŞCARE A BRAŢELOR -PARAPEŢI - PARAPEŢI
1.

-SEMNALIZĂRI AUDIO-
- SEMNALIZĂRI AUDIO- VIZUALE - SEMNALIZĂRI AUDIO- VIZUALE
DEFICIENŢE

2.1. CU VEDERE SLABĂ VIZUALE


OCULAR

- INDICATOARE - INDICATOARE
APARAT

-INDICATOARE
-AFIŞAJE - TABLOURI AFIŞAJ - TABLOURI AFIŞAJ
-GHIDAJE - GHIDAJE - GHIDAJE
-ECHIPAMENTE - ECHIPAMENTE - ECHIPAMENTE
2.2. FĂRĂ VEDERE
2.
DEFICIENŢE

- SEMNALIZĂRI VIZUALE, - SEMNALIZĂRI VIZUALE, SONORE - SEMNALIZĂRI VIZUALE, SONORE


AUDITIVE

3.1. CU AUZ SLAB


SONORE - INDICATOARE - INDICATOARE
- INDICATOARE - TABLOURI AFIŞAJ - TABLOURI AFIŞAJ
- TABLOURI AFIŞAJ

3.2. FĂRĂ AUZ


3.

5
TABEL 2

MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

ÎNĂLŢIME MÂNĂ
PANTA % DIMENSIUNI (m)
CURENTA (m)

( m)
(m)

(m)
LONGITUDINALĂ

max. admisă (m)


(praguri trepte)
DENIVELARE

TRANSVERSALĂ
MĂSURI CU PRIVIRE LA

SPAŢIU ODIHNĂ
Lungime

SPAŢIU MANEVRĂ
OBSERVAŢII

Înălţime
Lăţime
pentru denivelare

BALUSTRADA

scaun rulant
persoane în
îNĂLŢIME

Copii şi
MINIM

Adulţi
<20cm >20cm
SPAŢIUL URBAN
- TROTUAR 0,025 max. 2 max. 5 - 1,50 min. 2.10 - 1,50x1,50 0,90 - - vezi cap 2. 1. (A) 1
CIRCULAŢIE
PIETONALĂ

-RAMPE - - max. 15 max. 8 max.6,00 min. 1,20 _


min. 1,20 - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75 vezicap.2.1.(A)2
(max.5) (max. 10,00) rec. 1,50 - rec. 1,50
-SCĂRI - - - - max.10 tr min 1,20 _
min.”l” - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75
rec.1,50 - scară *cu condiţia
-TREPTE 2h + l = 62÷64
- - - min 1,20 - 13-15* - - - - -
La 30° 0,025 - max. 15* - 5,00 3,50 - - 1,20 - - - vezi cap 2. 1 (A) 1.5 a.e
CIRCULAŢIE RUTIERĂ

cap.2.1(A)1.6.b
La 60° 0,025 - max. 15* - 5,00 3,00 - - 1,20 - - - cap.2.1.(A)4.1.
-PARCAJE
Paralel cu 0,025 - max. 15* - 5,00 3,00 - - 1,20 - - -
trotuarul * racord cu trotuarul
-GARAJE 0.025 - - - - - - - 1,20 - - - vezi cap.2.1. (A)4.2.

- TRAVERSĂRI STRĂZI 0.025 - max. 15* - - 1,50 - 1,50x1,50 1,50x1,50 - - - Vezi cap.2.1.(A)1.5.f.g
cap.2.1.(A)1.6.a
-AUTOBUZ. TROLEU, 0.025 - max. 10 - - - - - - - - vezi cap. 2.1 (A)3
1,60
STAŢII TRAMVAI
URBANE -METROU 0.025 - - 5-8 - 1,60 - - - - - -
-PORTICURI 0.025 - - - - 1,60 - - - vezi cap 2.1 (A)5.1.
min.2.10 1,50x1,50 0,90
- - - - - - 0,48÷0,53 - - - - - vezi cap.2.1.(A)5.2.
- BĂNCI. SCAUNE
-CUTII POŞTALE - - - - - - 1,00÷1,20 - 0,90 - - - vezi cap.2.1.(A)5.3.
MOBILIER URBAN

- CABINE TELEFON 0,025 - - - 1,25 0,80 - 1,50 - - - vezi cap.2.1.(A)5.4.


(1,20) (1,20) 1,20* * înălţime cadran
- GRUPURI SANITARE 0,025 - - - 1,80 0,90 - - 1,50 - - - vezi cap.2.1.(A)5.5.
(2,30) (0,90)
- INDICATOARE, - - - - - - min. 2,10 - - - - - vezi cap. 2.1. (A)5.6.
AFIŞAJ (max 0,30)

6
TABEL 3
MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
PANTA % DIMENSIUNI (m) ÎNĂLŢIME MANA

(m)
SPAŢIU DIHNĂ
(m)

(m)
CURENTA

max. admisă (m)

SPAŢIU MINIM
MĂSURI CU PRIVIRE LA

BALUSTRADA
(praguri trepte)
pentru denivelare

DENIVELARE

persosne In
MANEVRA
Lungime

Copii şi
PARAPET
ÎNĂLŢIME

rulant
Înălţime

scun
CLĂDIRI CIVILE OBSERVAŢII

Lăţime

Adulţi
<20cm >20cm
PREVEDERI COMUNE
-RAMPA - max.15 max.8 - min.1,20 - min.1,20 - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75 vezi cap 2.1.(B)1.1.
rec. 5 cap.2.1.(B)1.2.c
-SCARA cap 2.1.(B)1.3;
- - - max.10 tr. min 1,20 - min.”l” - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75
cap 2.2. (B)1.4.a
scară
ACCESUL IN CLĂDIRI

-TREPTE cap 2.1. (B)1.5.


- - - min. 1,20 max.0,34 max. 0,1 6 - - - - -
clăd. loc. 0,025 - - min. 1,20 min. 1,20 min. 0,15 - - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75 vezi cap. 2.1.(B)1.2b
cap. 2.1.(B)1.3
- PLATFORMĂ clăd. publ. 0.025 cap. 2.1.(C)3.1.b
- - min. 1,50 min.1,50 min. 0,15 - - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75

-COPERTINA - - - min. 2,00 min 1,50 min. 2,10 - - - - - vezi cap.2.1.(B)1.4.b

-UŞA 0,025 - - - min.0,80 2,10 - - - - - vezi cap.2.1(B)1.2.d


rec. 0,90
0,025 - - orificii de min 0,015 x 0,015 - - - - - vezi cap.2.1.(B)1 .5.b
-GRĂTAR PICIOARE
-WINDFANG/HOL 0,025 - - - - - - 1,50X1,50 - - - vezi cap.2. 1(C)1.1. şi
cap.2. 1(C)3.1.
-TRASEE CIRCULAŢIE, 0,025 - - - min. 0,90 min. 2,00 - 1,50x1,50 - - -
(CORIDOARE) (min. 1,20) (min 2,10) vezi cap 2.1.(B)2
0,025 - - - - - - 1,50x1,50 - - -
CIRCULAŢIA IN INTERIORUL CLĂDIRII

- ÎNCĂPERI
- LOGII, BALCOANE 0,025 - - - min. 1,50 - - - 0,60÷0,90 - - vezi cap 2.1.(B)3.1.

clăd. loc. - - - max.16tr. min. 1,00 min. 2,00 min.”l” - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75
rec. 10 tr. scară
-SCĂRI clăd. publ. - - - max.16tr. min. 1,20 min 2,10 min.”l” - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75 vezi cap 2.1.(B)4
scară
-TREPTE - - - - max. 0,34 max. 0,16 - - - - -
-RAMPE - max.15 max.8 max.6,00 min.1,20 - - 0,90-1,00 0,90-1,00 0,60-0,75
min. 1,20
(max.5) (max.10,00)
clăd.loc. 0,025 - - min. 1,35 min 0,80 - 1,50x1,50 - - - vezi cap 2.1.(B)5
(rec. 1,40) (rec. 1,10)
clăd. publ. 0,025 - - min 1,50 min.1,40 - - 1,50x1.50 - - -
-ASCENSOR
(1,80 x2.10)
-UŞI 0,025 - - - min.0,80 2.10 - 1,50x1,50 - - - vezi cap 2.1.(B)2.8d
rec 0.90
- FERESTRE - - - - - - - - 0,60÷0,90 - - vezi cap 2.1.(B)3.1. şi
cap. 2.1. (B) 2.10

7
TABEL4
MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
DIMENSIUNI (m)

(m)
MĂSURI CU PRIVIRE LA

SPAŢIU MINIM
PANTA %

(m)
CIRCULAŢII
CLĂDIRI CIVILE OBSERVAŢII

Lungime

Înălţime

MANEVRA
Lăţime

RULANT
GOLURI

LOCURI
NUMĂR

SCAUN
PREVEDERI SPECIFICE

CĂI

UŞI
- min 0,80 - vezi cap.2.1(B)1.2.d
PĂRŢI COMUNE HOLUL DE INTRARE - min. 2, 00 min. 1,50 - 1.50X1,50 rec 0,90 cap 2.1(C)1.1
- ÎNCĂPERE GHENA GUNOI - min. 1,50 - - - min. 0,80 - vezi cap.2.1(C)2.1

- - min. 1,50 - - - min. 0,80 - vezi cap.2.1(C)2.2


-VESTIBUL (SAS)
(min. 1,20)
- BUCĂTĂRIA SI LOCUL DE - - - - 1,50X1,50 - min. 0,80 - vezi cap.21(C)2.3
CLĂDIRI DE LOCUIT

LUAT MASA
APARTAMENTUL

-CAMERA DE BAIE 1% - - - 1,50X1, 50 - min. 0,80 - vezi cap.2.1(C)2.4

-GRUP SANITAR - - - - - min. 0,90 min. 0,80 - vezi cap.2.1(C)2.5

-DORMITOR - - - - 1,50X1,50 min. 0,90 min. 0,80 -


în jur pat vezi cap.2.1(C)2.6
-CAMERA DE ZI - - - - 1,50x1,50 min. 0,90 min. 0,80 -
- SPATII DEPOZITARE - - - - min. 1,40 - min. 0,80 - vezi cap.2.1(C)2.7
(1,10÷1,20)
-ACCES. CIRCULAŢII - - min. 1,20 - 1,50x1,50 - min. 0,80 int. - vezi cap.2.1(C)3.1
(min. 2,00) min. 0,90 ext.
- - - 1.50x1,50* min. 0,90 min. 0,80 min. 1 cab.WC * în faţa cabinei
- GRUPURI SANITARE -
adaptată vezi cap. 2. 1(C)3.2
- min. 1,30 min. 1,20 - min1,20* - min. 0,80 min. 1 cabină * în faţa cabinei
-VESTIARE
rec.1,50* adaptată vezi cap2.1(C)3.3
1% min. 1,05 min. 0,90 - 1,20÷1.50* - min. 0,80 min 1 duş * în faţa cabinei
- DUSURI vezi cap2.1(C)3.4
adaptat
5% pentru - - - 1,50x1,50 min. 0,90 min. 0,90 min. 1 bazin vezi cap.2.1(C)3.5
- PISCINE
accces bazin adaptat
CLĂDIRI PUBLICE

-TRIBUNE SPECTATORI
max.8% dimensiuni loc scaun 1,50x1,50 min. 0,90 min. 0,90 1 loc/50 spect. vezi cap.2.1(C)3.6
rec.5% min.0,90x1,40 (rec. 1,10x1,40) dar min.2 loc.
- - min 3,00
_
1,50X1,50 min. 0,90 min. 0,60 - vezi cap.2.1(C)3.7.1
-CAMERA CAZARE - în jur pat

-CONSTR. -CAMERA BAIE - - - - 0,80x1,35 - min. 0,80 - vezi cap.2.1(C)3.7.2


TURISM dimensiuni loc la masă 1 loc/25 mese
- SALA MESE - 1.50x1,50 min. 0,90 min. 0,90 vezi cap.2.1(C)3.7.3
min. 1,35x0,80 dar min. 2 loc
-CLĂDIRI - HOL - CIRCULAŢII - - - - 1,50x1,50 0,90-1,00 min. 0,95 ext. - vezi cap.2.1(C)3.8.1
ÎNVĂŢĂ- min.0,85 int.
MÂNT - SĂLI CLASA - max 5 % -loc {2.00x1 ,00} acces lateral 1,50x1.50 - min. 0,85 1 loc/50 elevi vezi cap.2.1(C)3.8.2
- AMFITEATRU 5-8% scaun {1 ,50x1 ,00 } acces frontal dar min. 2 loc
- dimensiuni loc scaun – min. 0,80x1,35 1,50X1,50 - min. 0,80 - vezi cap. 2.1(0)3.8.3
- BIBLIOTECI
rec. 0,90
- - - - 1,50x1,50 0,90÷1,00 min. 0,80 - vezi cap.2. 1(C)3.9
- SPAŢII COMERCIALE (autoservire)
rec. 0,90

8
2. CERINŢA DE CALITATE
"SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE"

2.1. CRITERII Şl NIVELURI DE PERFORMANŢĂ

Cerinţa privind "siguranţa în exploatare" presupune


protecţia utilizatorilor (persoane cu handicap conf. cap.
1.1.4) împotriva riscului de accidentare în timpul
exploatării normale a spaţiului din interiorul clădirilor civile
(de locuit şi publice) precum şi a spaţiului urban aferent
acestora.

2.1.(A) SPAŢIUL URBAN

2.1.(A)1. Siguranţa circulaţiei în plan orizontal


presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului
de accidentare prin:

2.1.(A)1.1. alunecare

a. stratul de uzură va fi astfel rezolvat încât să împiedice


căderea prin alunecare, chiar şi pe vreme ploioasă.
• coeficient de frecare COF = min. 0,4

b. panta trotuarului va fi:


• max. 2 % în sens transversal
• max. 5 % în sens longitudinal
2.1.(A)1.2. împiedicare

a. diferenţa de nivel admisă (dacă nu se poate evita):


• max. 2,5 cm

b. stratul de uzură al căii de circulaţie trebuie să fie astfel


realizat încât să nu permită pătrunderea bastonului
sau a roţii căruciorului în suprafaţa acestuia, respectiv:

1. nu se vor utiliza materiale ce se pot deforma la


acţiuni verticale (nisip, pietriş, etc.)

9
2. rosturile din pavaj sau orificiile de la grătarele pentru ape
pluviale trebuie să fie de:
• max. 1,5 cm
2.1.(A)1.3. coliziune cu obstacol lateral sau frontal

a. lăţimea liberă de trecere în zona pietonală va fi:


• 0,70-0,90 m - pentru persoane cu handicap locomotor
sau vârstnice, ce se deplasează cu
ajutorul unui baston sau a unei cârje.
• 1,10-1,20 m - pentru o persoană, ce se deplasează în
scaun rulant.
• 1,80-2,50 m - pentru două persoane în scaun rulant,
ce se deplasează în sensuri opuse.

b. lăţimea liberă a trotuarului (pl. nr. 14) va fi:


• l = 1,50 m (în caz că nu este posibil, se va asigura o
lăţime de minimum 1,00 m)

c. dimensiunea zonei de circulaţie la schimbare de direcţie şi


la intersecţii va fi:
• min. 1,50 x 1,50 m (recomandat 1,50 x 1,80 m)

d. înălţimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate va fi:


• min.2,10m
e. pentru persoane nevăzătoare se vor realiza benzi de
ghidaj (l = 0,80-1,20m) din alte materiale, cu sonoritate
diferită, şi diferit colorate decât restul suprafeţei pietonale.
(pl. nr. 12 şi 13)

f. pe căile pietonale se va evita amplasarea de obstacole


izolate.
2.1.(A)1.4. cădere pe timp de furtună

a. pe parcursul căilor pietonale, din spaţii deschise, se vor


prevedea puncte de sprijin (grilaje sau balustrade -pl.
nr. 12) la înălţimea de:

10
• h = 0,90÷1,00 m
având mână curentă inclusiv la:
• h = 0,60÷0,75 (pentru copii şi persoane în scaun
rulant)
2.1.(A)1.5. coliziune cu vehicule în mişcare

a. căile pietonale se vor separa clar de cele carosabile


(inclusiv de parcaje)

b. înălţimea trotuarului va fi:


• max. 0,20 m

c. trecerea de la nivelul trotuarului la cel ai carosabilului se


va face prin rampe având:
• panta-max. 15%
• lăţimea - min. 1,20 m (recomandat 1,50 m)

d. în zonele cu trafic intens se vor prevedea balustrade de


protecţie la marginea trotuarului (h = 0,90 m)

e. ieşirile din garaje sau parcaje vor fi bine marcate şi


semnalizate
f. pentru traversare se vor prevedea marcaje vizibile
precum şi semnale vizuale şi sonore cu acţionare
manuală (h = max. 1,00 m) - pl. nr. 20

g. pe parcursul benzii pentru traversare nu se vor prevedea


elemente cu potenţial de accidentare (guri de scurgere,
capace canale etc.)

2.1.(A)1.6. oboseală excesivă

a. la străzi cu lăţime mai mare de 4 fluxuri se vor prevedea,


pe traseul benzii de traversare, zone pentru odihnă şi
manevră (min. 1,50 x 1,50 m), astfel rezolvate încât să
nu existe pericol de accidentare.

b. distanţa dintre parcaj şi locuinţă va fi:


• max. 40,00 m

11
2.1.(A)2. Siguranţa cu privire la rampe şi trepte exterioare (în
parcuri, grădini, spaţii pietonale) presupune
asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin:

2.1.(A)2.1. oboseală excesivă

a. lungimea rampei până la zona de odihnă va fi:


• max. 10,00 m - pentru rampe fără trepte (plan înclinat
cu panta < 5%-pl. nr. 15
• max.6,00 m - pentru rampe fără trepte (plan înclinat cu
panta 5÷8 %) - pl. nr. 15
• max.3,00 m - pentru rampe de scară (cca. 10 trepte)

b. zona de odihnă va avea lăţimea de:


• min. 1,20 m (recomandat 1,50 m)
c. dimensiunile treptelor vor respecta relaţia:
• 2 h + l = 62÷64 cm cu
condiţia
• h = 13÷15 cm

d. panta rampei (plan înclinat) va fi:


• max. 8 % - pentru denivelări > 20 cm
• max. 15 % - pentru denivelări < 20 cm
2.1.(A)2.2. cădere împiedicare

a. schimbările de nivel trebuie atenţionate prin marcaje


vizibile

b. finisajul scărilor va fi astfel rezolvat încât marginea


treptelor să fie clar vizibilă, să nu se confunde cu desenul
de pe suprafaţa orizontală a treptei.

c. la denivelări mai mari de 0,20 m se vor prevedea bariere


de protecţie (h = 0,90÷1,00m) având mână curentă
inclusiv la h = 0,60÷0,75 m, astfel rezolvate încât să nu
permită alunecarea în gol a bastonului sau a roţii
căruciorului (pl. nr.12)

d. treptele vor fi astfel conformate încât să se evite îm-


piedicarea prin agăţare cu vârful piciorului (pl. nr. 45)

12
2.1.(A)2.3. coliziune

a. lăţimea rampei (cu şi fără trepte) va fi:


• min. 1,20 m (recomandat 1,50 m)

2.1.(A)2.4. alunecare

a. finisajul treptelor şi rampelor va fi astfel realizat încât să


se evite alunecarea
b. treptele vor fi astfel rezolvate încât să se evite
staţionarea apei şi formarea unui strat de gheaţă

2.1.(A)3. Siguranţa cu privire la refugii (autobuz, troleibuz,


tramvai) staţii metrou presupune protecţia utilizatorilor
împotriva riscului de accidentare prin:

2.1.(A)3.1. alunecare

a. stratul de uzură al refugiilor va fi astfel rezolvat încât să


se evite alunecarea.

2.1.(A)3.2. împiedicare

a. refugiile vor fi astfel rezolvate încât accesul în mijlocul


de transport să se facă comod, fără efort şi risc de
cădere prin împiedicare (pl. nr. 21).

b. diferenţa de nivel admisă (dacă nu se poate evita) va fi:


• max. 2,5 cm astfel rezolvată încât să se evite
împiedicarea.

2.1.(A)3.3. coliziune

a. lăţimea zonelor de acces în mijloacele de transport


trebuie să fie:
• min. 1,60 m

b. trecerea minimă între compostoare (metrou) trebuie să


fie:
• l = min. 0,80 m

13
2.1.(A)3.4. lipsă de orientare

a. refugiile trebuie astfel realizate şi iluminate încât


să fie remarcate de la distanţă.

b. pentru persoane nevăzătoare, se vor prevedea benzi


de circulaţie (l = 0,80 - 1,20 m) realizate din materiale
cu sonoritate diferită de cea a restului peronului, care
să conducă direct spre accesul în mijlocul de
transport (pl. nr. 13)
2.1.(A)3.5. oboseală excesivă

a. staţiile mijloacelor de transport suprateran vor fi


amplasate în apropierea zonelor de acces în
clădirile publice.

b. accesul la refugiu se va asigura prin rampe cu panta


de max. 10 %.

c. accesul în staţiile de metrou se va rezolva:


1. în cazul diferenţelor mici de nivel,
- prin rampe cu panta de max. 8 %
- prin telerampe - în staţiile existente

2. în cazul diferenţelor mari de nivel,


- prin "mont-charge" oblic, cu viteză redusă
de deplasare
- prin platforme tip "mont-charge" având
dimensiunea de min. 1,00 x 1,30 m
- prin ascensoare având dimensiunea de min.
0,80 x 1,35 (recomandat 1,10 x 1,40 m)

d. înălţimea ghişeelor de bilete trebuie să fie:


• h = 0,90 m - distribuţie manuală
• h = max. 1,20 m - distribuţie automată

e. înălţimea compostoarelor - (metrou) trebuie să fie de:


• h = max. 1,20 m

14
2.1.(A)4. Siguranţa cu privire la parcaje şi garaje

2.1.(A)4.1. parcaje (pl. nr. 16÷18)

a. la 50 locuri de parcare normale se va prevedea un loc


de parcare pentru persoane cu handicap, dar minim 2
locuri de parcare marcate corespunzător şi
dimensionate astfel:

1. locuri de parcare paralele cu trotuarul:


• 3,00 x 5,00 m - din care 1,20 m pentru zona de
transfer (spaţiu manevră)
2. locuri de parcare înclinate:
• la 30° - min. 3,50 x 5,00 m
• la 60° - min. 3,00 x 5,00 m

b. panta rampei de racord cu trotuarul va fi de:


• max. 15 %

2.1.(A)4.2. garaje (pl. nr. 19)

a. garajul trebuie astfel rezolvat încât să asigure, pe una


din laturile maşinii, un spaţiu de 1,20 m pentru circulaţia
unui scaun rulant.

b. se va asigura o legătură directă între garaj şi


locuinţă printr-o uşă având I = min. 0,80 m.

2.1.(A)5. Siguranţa cu privire la mobilierul urban

presupune protecţia utilizatorilor în timpul utilizării


acestuia astfel:

2.1.(A)5.1. Porticuri, chioşcuri

a. înălţimea liberă de trecere trebuie să fie de:


• h = min. 2,10 m

b. denivelarea admisă faţă de cota terenului (dacă


nu se poate evita)
• max. 2,5 cm
15
c. stratul de uzură al pavajului - va fi realizat din
materiale care să împiedice alunecarea

d. se va asigura un spaţiu de manevră de:


• min. 1,50 x 1,50 m

e. se vor asigura bare de sprijin la:


• h = 0,90 m

2.1.(A)5.2. Bănci şi scaune

a. înălţimea şezutului va fi la:


• h = min. 0,48÷0,53 m

b. înclinarea spătarului va fi de:


• 105°

2.1.(A)5.3. Cutii poştale

a. fantele de introducere a scrisorilor vor fi la:


• h = 1,00÷1,20 m

b. se va asigura un spaţiu liber în faţa cutiei, de:


• l = min. 0,90 m

2.1.(A)5.4. Cabine telefonice (pl. nr. 22)

a. la o baterie de telefoane, cel puţin o cabină va fi


adaptată la necesităţile persoanelor în scaun rulant.

b. dimensiunile minime ale cabinei, în funcţie de


utilizare, vor fi:
• 1,25 x 0,90 m, sau
• 1,20 x 1,20 m

c. uşa cabinei va avea lăţimea liberă de:


• l = min. 0,80 m

d. aparatul va fi poziţionat ia:


• h = 1,10 m (cadran h = 1,20 m)

16
e. etajera pentru cartea de telefon va fi montată la:
• h = 0,80m

f. se va asigura un spaţiu liber în faţa cabinei, de:


• l = min. 1,50 m

2.1.(A)5.5. Grupuri sanitare publice

a. la un grup sanitar, cel puţin o cabină va fi


adaptată la necesităţile persoanelor în scaun
rulant.

b. dimensiunile minime ale cabinei, în funcţie de


utilizare, vor fi:
• 0,90 x 1,80 m - acces frontal
• 0,90 x 2,30 m - acces dorsal
• 1,50 x 1,50 m - acces lateral

c. uşa se va deschide spre exterior şi va avea


lăţimea liberă de:
• l = min. 0,80 m

d. obiectele sanitare vor fi agăţate, sau vor avea


soclu adâncit şi vor fi montate la:
• hwc = 0,48÷0,53 m
• hlavoar = 0,80 m
• hpisoar = 0,30÷ 0,50 m

e. se va asigura un spaţiu liber în faţa cabinei, de:


• l = 1,50 m
2.1.(A)5.6. Panouri indicatoare, reclame (pl. nr. 24)

a. partea inferioară a panourilor va fi poziţionată la:


• h = min. 2,10 m, sau
• h = max. 0,30 m

17
2. 1 .(B) CLĂDIRI CIVILE - PREVEDERI COMUNE

2.1.(B)1. Siguranţa cu privire la accesul în clădire


presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de
accidentare prin:

2.1 .(B)1.1. oboseală excesivă

a. accesul pe platforma de intrare în clădire se face inclusiv


prin intermediul unei rampe ce va avea panta de:
• max. 15 % pentru denivelări < 20 cm
• max. 8 % (recomandat 5 %) pentru denivelări > 20 cm

b. treptele scării de acces vor respecta relaţia:


• 2 h + l = 62 ÷64
cu condiţia:
• h = max. 16 cm
• l = max. 34 cm
(recomandat 15 x 32; 16 x 30)

c. numărul treptelor până la zona de odihnă trebuie să fie de:


• max. 10 (cca. 3,00 m)

2.1. (B)1.2. coliziune

a. accesul în clădire trebuie retras din circulaţia pietonală


exterioară (cazul clădirilor la stradă)

b. în faţa uşii de acces în clădire se va prevedea o


platformă (pl. nr. 27 şi 28) având:
1. pentru uşă cu deschidere interioară
• min.1,20 x 1,20 m (rec. 1,20 x 1,40) - acces frontal
• min.1,20 x 1,60 m (rec. 1,40 x 1,40) - acces lateral
• min.1,50 x 1,50 m - rotaţie completă cărucior
(dimensiune minimă de manevră,
pentru acces în clădiri publice)

2. pentru uşă cu deschidere exterioară:


• min. „l” uşă + 0,60 m x 1,40 m (rec.1,70) - acces
frontal
• min. „l” uşă + 0,80 m (rec. 1,30) x 1,40 - acces lateral

18
3. înălţimea platformei va fi de:
• min. 0,15 m

c. lăţimea liberă a scării/rampei de intrare va fi de:


• min. 1,20 m

d. lăţimea liberă a golului de uşă (pl. nr. 30-32) va fi de:


• min. 0,80 m - pentru max.50 persoane
• min. 0,90 m - pentru 51-100 persoane
• min 1 ,00 m - acces lateral cărucior (dacă spaţiul din
faţa uşii nu permite manevrarea
căruciorului)
• min.1,40m (0,80÷0,60)-pentru mai mult de 100
persoane
2.1.(B)1.3. cădere în gol

a. pentru denivelări mai mari de 0,20 m, rampele, scările şi


platformele de acces vor fi prevăzute cu parapet/
balustradă de protecţie (h = 0,90÷1,00 m) astfel alcătuit
încât să împiedice căderea, precum şi alunecarea în gol
a bastonului sau a roţii căruciorului, şi având mână
curentă inclusiv la h = 0,60÷0,75 m (pl. nr. 26)

2.1. (B)1.4. alunecare

a. finisajul scărilor, rampelor, podestelor de acces în


clădire, va fi astfel realizat încât să împiedice
alunecarea chiar şi pe vreme umedă.

b. deasupra platformei de acces în clădire se va prevedea


o copertină de protecţie împotriva intemperiilor,
având dimensiunea de:

• min. 1,50 x 2,00 m


2.1 .(B)1.5. împiedicare

a. treptele vor fi astfel conformate încât să se evite


împiedicarea prin agăţare cu vârful piciorului (pl. nr. 45)

b. grătarul pentru curăţat încălţămintea va avea orificii de:


• max. 1,5 x 1,5 cm

19
c. pragul uşii va fi de max. 2,5 cm (se recomandă ca cel
puţin una din intrările în clădire să nu aibă prag, sau să fie
preluat prin pantă de max. 15 %) - pl. nr. 33

2.1.(B)1.6. lovire de părţile superioare

a. înălţimea liberă de trecere pe sub proeminenţe joase va fi


• h = min. 2,10 m

2.1.(B)2. Siguranţa cu privire la circulaţia interioară


presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de
accidentare prin:

2.1.(B)2.1. lipsă de orientare

a. traseul căilor de circulaţie va fi fluent, liber şi comod

b. în holul de intrare şi pe parcursul căilor de circulaţie din


clădiri vor fi asigurate semnale vizuale şi/sau auditive
pentru dirijarea circulaţiei, pentru atenţionarea
schimbărilor de nivel, a schimbărilor de funcţiuni, a
obstacolelor etc. (după caz) prin:
• benzi directoare (l = 20 cm) amplasate la
h = 1,00 ÷ 1,60 m în culori contrastante cu fondul,
• benzi directoare (0,80÷1,20 m) prevăzute în pardoseală
(realizate din materiale diferite, ca aspect şi sonoritate,
decât restul pardoselii) pentru persoane nevăzătoare,
• semnale grafice clare şi uşor vizibile (culori contrastante,
litere de h = 1,5 cm)
• sisteme informaţionale sonore şi/sau sistem Braille.

2.1.(B)2.2. alunecare

a. stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat încât


să se evite alunecarea chiar şi în condiţii de umezeală
• coeficient de frecare = min. 0,4

b. pe traseele de circulaţie (în clădirile publice) se vor


asigura, de la caz la caz, bare de sprijin la:
• h = 0,90÷1,00 m - pentru adulţi ce se pot deplasa singuri
• h = 0,60÷0,75 m - pentru copii şi persoane în scaun
rulant

20
2.1.(B)2.3. împiedicare

a. denivelările admise (în caz că nu pot fi evitate) vor fi de:


• max. 2,5 cm
astfel rezolvate încât să se evite împiedicarea.

b. pragurile dintre încăperi, mai mari de 2,5 cm (dacă este


cazul), vor fi preluate prin pante de max. 15 %.

c. nu se admit trepte izolate (denivelări de o treaptă).

2.1.(B)2.4. contactul cu proeminenţe joase

a. înălţimea liberă de trecere, pe sub obstacole izolate


măsurată de la stratul finit al pardoselii va fi:
• min. 2,10 m - în clădiri publice
• min. 2,00 m - în clădiri de locuit
• min. 1,90 m - în mansarde şi subsoluri

2.1.(B)2.5. contactul cu elemente verticale laterale - pe căile de


circulaţie

a. suprafeţele pereţilor nu trebuie să prezinte proeminenţe,


muchii ascuţite, sau alte surse de lovire, agăţare, rănire.

b. pe traseele de circulaţie, partea inferioară a pereţilor şi


uşilor, pe înălţimea de 0,40 m, (pl. nr. 31) va fi protejată cu
materiale rezistente la lovire cu piciorul, sau cu roata
căruciorului.

2.1.(B)2.6. contactul cu suprafeţe transparente

a. uşile, ferestrele şi pereţii vitraţi cu parapet mai mic de


0,60 m, sau fără parapet, se vor semnaliza cu marcaje de
atenţionare:
• amplasate între 0,70÷1,50 m de la sol,
• având diametrul sau lăţimea de cca. 20 cm.

2.1.(B)2.7. contactul cu uşi care se deschid

a. amplasarea şi sensul de deschidere al uşilor trebuie astfel


rezolvate încât:

21
• să nu limiteze sau să împiedice circulaţia,
• să nu se lovească între ele (la deschiderea simultană),
• să nu lovească persoane care îşi desfăşoară activitatea.

b. nu se recomandă utilizarea uşilor batante, iar în caz că


există (în clădirile publice) vor fi semnalizate cu marcaje de
atenţionare idem cap. 2.1.(B)2.6.

2.1.(B)2.8. coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau


echipamente

a. lăţimea liberă de circulaţie (pl. 40 şi 78) trebuie să fie de:


• min. 0,80 m - circulaţie cărucior cu însoţitor
• min. 0,90 m - circulaţie cărucior fără însoţitor
• min. 1,00 m - circulaţie în unghi drept
• min. 1,20 m - circulaţie cărucior cu însoţitor + o persoană
în lateral
• min. 1,40 m - circulaţie cărucior cu însoţitor + o persoană
în mers normal
• min. 1,50 m - circulaţie cărucior fără însoţitor + o
persoană în mers normal
• min. 1,60 m - circulaţie 2 cărucioare (cu însoţitor) în sens
opus
• min. 1,70 m - circulaţie 2 cărucioare (unul cu însoţitor şi
unul fără) în sens opus
• min. 1,80 m - circulaţie 2 cărucioare fără însoţitor
• min.1,50 x 1,50 m - rotaţie completă cărucior (spaţiu ce
trebuie asigurat la intersecţii, în faţa uşilor
şi pe parcursul oricărei căi de circulaţie mai
mică de 1,50 m) - pl. nr. 35, 39,40

b. lăţimea liberă a coridoarelor va fi de:


• min. 0,90 m - în clădiri de locuit
• min. 1,20 m - în clădiri publice
(se poate reduce la 0,90 m dacă debuşează într-un spaţiu
ce facilitează manevrarea scaunului rulant - pl. nr. 35, 39,
40, dar numai în cazul în care condiţiile de funcţionalitate
ale clădirii permit acest lucru)
c. piesele de mobilier sau echipamentele adiacente căilor de
circulaţie, nu trebuie să prezinte colţuri, muchii ascuţite sau

22
alte surse de agăţare, lovire, rănire.

d. uşile interioare (pl. nr. 31, 32 şi 35) vor avea lăţimea


liberă de:
• min. 0,80 m - pentru < 50 persoane şi încăperi
cu S < 30 m2
• min. 0,90 m - pentru 51÷100 persoane
• min. 1 00 m - acces lateral cărucior (dacă spaţiul din
faţa uşii nu permite manevrarea căruciorului)
• min. 1,40 m (0,80 ÷ 0,60) - pentru > 100 persoane

e. în fiecare încăpere se va asigura un spaţiu de


manevră pentru scaunul rulant, de min. 1,50 x 1,50 m
2.1.(B)2.9. producere de panică

a. căile de evacuare se vor atenţiona prin marcaje clar


vizibile

b. toate uşile căilor de evacuare se vor deschide în


sensul evacuării

c. se vor asigura sisteme de alarmă vizuale şi auditive

2.1.(B)2.10. efort excesiv

a. dispozitivele de acţionare, comandă, semnalizare vor


fi astfel poziţionate încât să poată fi utilizate fără efort,
inclusiv de persoanele blocate în scaun rulant şi nu
vor fi prevăzute cu încuietori
• clanţă uşi - h = 0,40÷1,00 m (pl. nr. 31, 32)
• cremoane ferestre – h= 0,80÷1,20 m (pl. nr. 37)
• butoane alarmă - h = 1,00÷1,40 m (pl. nr. 75)
- Φ = 4-5 cm

2.1.(B)3. Siguranţa cu privire la schimbările de nivel (terase, logii


balcoane, galerii, ferestre) presupune asigurarea
protecţiei împotriva riscului de accidentare prin:

23
2.1.(B)3.1. cădere de la un nivel la altul

a. la denivelări mai mari de 0,20 m se vor prevedea


parapete (balustrade) de protecţie (h = 0,60 ÷ 0,90 m)
fiind corespunzător conformate, astfel încât să se evite
pericolul de cădere în gol, iar pe înălţimea de 0,30 ÷
0,60 vor fi astfel realizate încât să se evite blocarea
piciorului sau roţii scaunului rulant, la un eventual
contact cu suprafaţa parapetului/balustradei (pl. nr. 38)

b. lăţimea logiilor şi balcoanelor va fi de min.1,50 m pentru


manevră cărucior

c. pentru persoanelor blocate în scaun rulant ferestrele vor


avea parapet de max. 0,70 m (pl. nr. 36, 37)

2.1. (B)4. Siguranţa cu privire la deplasarea pe scări şi rampe


presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de
accidentare prin:

2.1.(B)4.1. oboseală excesivă

a. raportul între trepte şi contratrepte trebuie să


respecte relaţia:

• 2h+l= 62÷64 cm

cu condiţia:
• h = max.16cm
• l = max. 34 cm (recomandat 16 x 30 sau 15 x 32)
b. lungimea rampei (cu şi fără trepte) până la zona de
odihnă, trebuie să fie:
• max. 10,00 m - pentru rampe cu panta < 5 %
• max. 6,00 m - pentru rampe cu panta 5÷8 % (pl. 12, 15)
(zona de odihnă - min. 1,20 m - recomandat 1,50 m)
• max. 16 trepte (recomandat 10 trepte) - pentru scară

c. panta rampei (fără trepte) trebuie să fie:


• max. 15 % - pentru denivelări < 20 cm
• max. 8 % (recomandat 5 %) - pentru denivelări > 20 cm

24
2.1.(B)4.2. cădere în gol

a. schimbările de pantă trebuie să fie bine atenţionate şi


corespunzător luminate, inclusiv în timpul nopţii.

b. scările, rampele, podestele vor fi prevăzute cu


parapet/balustradă de protecţie (h= 0,90-1,00 m) astfel:
• pentru scări/rampe cu l < 1,20 m, o balustradă pe latura
expusă, (pentru scări în spirală - pe ambele laturi)
• pentru scări/rampe cu l > 1,20 m câte o balustrada pe
ambele laturi.

c. balustradele vor avea câte două rânduri de mâini curente


care trebuie astfel poziţionate şi conformate încât să fie
uşor de cuprins cu palma, şi anume:
• h - 0,90÷1,00 m - adulţi care se pot deplasa singuri
• h = 0,60÷0,75 m - copii şi persoane în scaun rulant
(pl. nr. 12 şi 45)
• Φ = 4÷5 cm (pl. nr. 46)
• la distanţă faţă de perete (dacă este cazul) de min.
6,5 cm - (pl. nr. 46)
• continuată cu cca. 30 cm pe orizontală (la pornire şi
oprire) - pl. nr. 26, 44

d. dacă scara/rampa este distanţată de perete, se va


prevedea o bordură (h = max.10 cm), pentru oprirea cârjei
sau piciorului (în cazul în care nu există balustradă
corespunzător conformată)

e. nu se recomandă scări cu trepte balansate.

2.1.(B)4.3. alunecare

a. finisajul scărilor şi rampelor va fi astfel realizat încât să se


împiedice alunecarea.

b. scările şi rampele vor fi prevăzute, pe părţile laterale libere


(nemărginite de pereţi), cu rebord (h = max.10 cm) pentru a
împiedica alunecarea bastonului, roţii căruciorului,
piciorului (pl. 12, 26, 44) în cazul în care balustrada nu este

25
astfel conformată încât să asigure protecţie
corespunzătoare.

2.1.(B).4.4. împiedicare

a. nu se recomandă utilizarea treptelor deschise (fără


contratreaptă) sau a treptelor cu profil ieşind (pl. nr. 45)

b. se vor prevedea min. 3 trepte.


2.1.(B)4.5. coliziune

a. lăţimea liberă a scărilor/rampelor şi podestelor va fi, în


clădiri de locuit:
• min.1,00 m

• min. 1,20 m - scară/rampă liberă (nemărginită de pereţi)


• min. 1,30 m - scară/rampă mărginită de un perete
• min. 1,40 m - scară/rampă mărginită de doi pereţi

2.1.(B)4.6. lovire la partea superioară

a. înălţimea liberă de circulaţie (inclusiv sub scară) va fi:


• min. 2,10 m - în clădiri publice
• min. 2,00 m - în clădiri de locuit
• min. 1,90 m - în mansarde şi subsoluri

2.1.(B)5. Siguranţa cu privire la deplasarea cu mijloace de


transport mecanizate
presupune asigurarea protecţiei împotriva
riscului de accidentare prin:

2.1.(B)5.1. dificultate în utilizare, oboseală

a. una din cabinele bateriei de lifturi trebuie să fie astfel


dimensionată şi conformată încât să fie utilizată inclusiv
de persoane blocate în scaun rulant
• dimensiunea cabinei va fi de
- min. 0,80 x 1,35 - (rec. 1,10 x 1,40 m) - locuinţe (pl. 49)
- min. 1,40 x 1,50 m - clădiri publice

26
• în interiorul cabinei se va prevedea:
- bară de sprijin (h = 0,90 m)
- scaun rabatabil (h = 0,50 m)
• lăţimea liberă a golului de uşă va fi de:
- min. 0,80 m - locuinţe
- min. 0,90 m - clădiri publice

b. în caz că nu există ascensor se va utiliza


• platformă mobilă (pl. 50, 51)
• escalator individual (montat pe scări) pl. 50, 51
• transportor electromecanic autonom comandat şi
manevrat de însoţitor
2.1.(B).5.2. creare de panică

a. în interiorul cabinei este necesară prevederea unui


telefon sau interfon, sau cel puţin a unui sistem
eficient de alarmare acustică şi/sau optică.

b. butonul de acţionare pentru pornire, oprire, alarmă, va fi


amplasat la h = max.1,20 m.
c. uşile vor fi glisante, cu deschidere/închidere automată.
2.1.(B)5.3. împiedicare la urcare/coborâre

a. diferenţa de nivel admisibilă, între cabină şi palier va


fi de:
• max. ±2,5 cm

2.1.(B)5.4. coliziune

a. în faţa liftului se va asigura un spaţiu de:


- min. 1,50 x 1,50 m - caz general
- min. 1,80 x 2,10 m - transport targa

2.1 .(B)6. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii


presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului
de accidentare prin:

27
2.1.(B)6.1. arsură, opărire

a. temperatura suprafeţelor accesibile şi temperatura


apei calde menajere va fi de:
• max.60°C
b. corpurile de încălzire cu temperatură mai mare de 60°
vor fi amplasate în nişe şi/sau închise cu măşti de
protecţie
2.1.(B)6.2. efort excesiv

a. poziţionarea accesoriilor de instalaţii (pl. 75÷77) va


fi astfel rezolvată încât acţionarea acestora să se
facă fără efort, respectiv:
• robinete h = 0,90÷1,20 m
•întrerupătoare/comutatoare h = 1,20 m
• prize h = 0,40÷1,20 m
• tablou electric h = 1,20÷1,40 m
• bec sursă locală h = 1,50 m
• butoane semnalizare h = 1,00÷1,40 m
• reglaj corpuri încălzire h = 0,40÷1,40 m

28
2. 1 .(C). CLĂDIRI CIVILE - PREVEDERI SPECIFICE
DIMENSIUNI Şl ECHIPAMENTE

2.1. (C)1. PĂRŢI COMUNE

2.1. (C)1.1. Holul de intrare în clădire


a. trebuie să permită accesul, deplasarea şi staţionarea
în condiţii de siguranţă

b. suprafaţa necesară
• lăţime-min. 1,50 m
• adâncime - min. 2,00 m

c. pentru a se putea utiliza în condiţii de siguranţă atât


ziua cât şi noaptea, se va asigura atât lumină naturală
cât şi lumină artificială corespunzătoare

d. se vor semnaliza vizual/auditiv-direcţiile principale,


schimbările de nivel, de funcţiuni etc.

e. mobilierul şi echipamentele specifice trebuie să


asigure condiţii de siguranţă în utilizare, printr-o
poziţionare corespunzătoare, astfel:

• dispozitive de comandă -h= 1,40 m


• compostor -h = 1,20 m
• bănci, locuri de odihnă - h = 0,48÷0,53 m
• disc telefon public -h = 1,20 m
• masă/tejghea corespondenţă - h = 0,80 m
• cutii corespondenţă -h = 0,90÷1,20m
• ghişeu informare (pl. nr. 29) -h=1,10 m
• panouri afişaj -h= 1,00÷1,60 m
- h = 0,40 m

29
• jardiniere

30
2.1.(C)2. CLĂDIRI DE LOCUIT

2.1.(C)2.1. încăpere pentru ghena de gunoi

a. se va prevedea Ia acelaşi nivel cu apartamentul, astfel


amplasată încât să poată fi utilizată şi de persoane
blocate în scaun rulant
• lăţime încăpere = min. 1,50 m

b. înălţimea de amplasare a golului de aruncare a


gunoiului va fi:
• h = max.1,00m

c. golul de aerisire a încăperii va avea:


• hp= 1,10m

d. încăperea va fi luminată inclusiv noaptea (max.100 Ix)

2.1.(C)2.2. Vestibulul, sasul

a. lăţimea necesară a încăperilor este:


• min. 1,50 m- vestibul
• min.1,20m- sas

b. se va asigura lumina artificială inclusiv


noaptea (max.100 lx)
• nu este obligatorie lumina naturală

2.1.(C)2.3. Bucătăria şi locul de luat masa (pl. nr. 52÷55)

a. configuraţia optimă a bucătăriei este în formă de L sau U

b. se va asigura un spaţiu liber de manevră scaun rulant, de:


• min. 1,50 x 1,50 m, dar:
- se admite un spaţiu liber de circulaţie, având:
• l = min. 1,35 m - un front de lucru în consolă + un
perete liber sau un front de lucru normal
• l = 1,10-1,20 m - mobilier în consolă (pe ambele laturi)

30
c. planurile de lucru vor fi la acelaşi nivel, având:
• h = 0,80 m (max. 0,85)

d. corpurile dulapurilor vor avea:


• h = 0,40÷1,40m
• l = 0,40 m (corp suspendat)
• l = 0,60 m (corp inferior)

e. frigiderul va avea rafturile poziţionate la:


• h = 0,40 ÷ 1,40 m

f. toate piesele de mobilier vor avea bare de sprijin.

g. se recomandă utilizarea plitelor cu gaze sau


electrice cu deconectare automată.

h. toate aparatele electrocasnice trebuie să fie


prevăzute cu indicatoare optice de control.

i. robineţii vor fi în sistem pârghie.

j. se va asigura iluminat general şi iluminat local (becul


va fi la h = 1,50 m)

k. întrerupătoarele şi prizele vor fi amplasate vizibil la:


• h = 1,20 m - întrerupătoare
• h = 0,40÷1,20 m -prize

l. spaţiul necesar unui loc pentru scaun rulant la


masă trebuie să fie:
• min. 0,80x 1,35-pl. nr. 55

2.1.(C)2.4. Camera de baie (pl. nr. 56÷59, 63, 64)

a. se va asigura un spaţiu liber de manevră scaun


rulant
• min. 1,50 x 1.50 m

b. obiectele sanitare, mobilierul şi echipamentele


vor fi dispuse în afara spaţiului de manevră
astfel:
• lavoar - h = 0,80 m
• bideu - h = 0,50 m (cu robinet sistem pârghie,
amplasat pe bideu)
31
• vas WC - h = 0,48 + 0,53 m - h = max.1,40m
• cuva duşului - la nivelul pardoselii - 0,80 x 0,80 m
• duşul - h= max. 1,40 m
• robinet duş -h = 1,00m
• cada de baie - h = 0,50 m va avea la partea inferioară o
retragere (h = 10 cm)
• robineţi baie - h = 0,90 -1,00 m - amplasaţi pe latura
lungă
• bare de sprijin - h = 1,30 - amplasate la baie şi duş şi
fixate pe pereţi, pardoseală sau
tavan (după caz)

c. prizele şi întrerupătoarele se vor amplasa în


exteriorul camerei de baie, pe peretele din dreptul
clanţei la:
• h = 0,40÷1,20 m - pentru prize
• h = 1,20 m - pentru întrerupătoare/comutatoare

2.1.(C)2.5. Grupul sanitar (WC) - suplimentar (pl .nr. 60+62)

a. trebuie astfel rezolvat încât să asigure utilizarea


inclusiv a persoanelor blocate în scaun rulant, ce se pot
deplasa frontal, lateral sau dorsal.

b. lăţimea liberă a căii de circulaţie în încăpere va fi:


• min.0,90 m

c. se vor asigura bare de susţinere, pe pereţii laterali, la


• h= 0,75 - 0,80 m

2.1.(C)2.6. Dormitorul şi camera de zi (pl. nr. 34, 65÷69)

a. trebuie asigurată circulaţia şi manevrarea în orice


direcţie, evitând impactul cu piesele de mobilier.

b. se va asigura un spaţiu de manevră în fiecare


încăpere, de:
• min. 1,50 x 1,50 m

c. mobilierul şi aparatura trebuie dispuse la cote


corespunzătoare utilizării, în afara spaţiilor de
manevră.

32
d. lăţimea de circulaţie în jurul patului va fi de:
• min. 0,90 m

e. dimensiuni mobilier, înălţimi de montaj accesorii:


• pat - h = 0,50 m
(patul va fi dotat cu mânere, bare ajutătoare fixe,
montate deasupra patului - h = 1,50 m)
• blat masă - h = 0,80 m
• rafturi - h = 0,40 ÷ 1,40 m
• scaun, fotoliu - h = 0,43 ÷ 0,53 m

f. soclurile pieselor de mobilier vor fi retrase pe înălţimea de


• h = 0,15m

2.1.(C)2.7. Spaţii depozitare (dulapuri, debarale, cămări) - pl. nr. 72÷74

a. vor fi astfel rezolvate şi mobilate încât să permită


utilizarea fără efort a acestora.

b. spaţiul din faţa dulapurilor


• l = min. 1,40 m (50 uşă ÷ 90 spaţiu) - uşi rabatabile
• l = 1,10 -1,20 m - uşi glisante

c. dimensiuni mobilier - înălţimi de montaj


• rafturi - h = 0,40÷1,40 m
• bară haine - h = 1,30 m
• dulap -l =max. 0,60 m

d. se va asigura un nivel minim de iluminare (max.100 Ix)


inclusiv noaptea.
e. se vor asigura bare de sprijin la:
• h = 0,90 m

33
2.1.(C)3. CLĂDIRI PUBLICE

2.1 .(C)3.1. Acces, circulaţii

a. în sălile aglomerate (conferinţe, teatre, cinematografe,


săli sport etc.) va fi prevăzută o intrare separată pentru
persoane cu handicap.
b. în faţa uşii de acces în clădire, se va asigura un spaţiu
liber de:
• min. 1,50 x 1,50 m

c. zonele de distribuţie a mai multor circulaţii verticale


şi/sau orizontale (pl. nr. 47,48) vor avea:
• suprafaţa - min. 6,00 m2
• lăţimea - min. 2,00 m

d. în faţa uşilor de pe traseele de circulaţie se va asigura


un spaţiu de manevră (pl. nr. 35) de:
• min. 1,50 x 1,50 m

2.1.(C)3.2. Grupuri sanitare (pl. nr. 60÷62, 82)

a. în toate clădirile publice în fiecare grup sanitar pentru


public se va asigura minimum o cabină WC (indicată cu
simbol caracteristic) adaptată la necesităţile persoanelor
blocate în scaun rulant, echipată cu vas WC, lavoar,
oglindă, accesorii, bare de susţinere orizontale şi
verticale

b. în faţa cabinei de WC se va asigura un spaţiu de


manevră de:
• min.1,50x 1,50 m

c. lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină va fi de:


• min. 0,90 m

d. înălţimi şi distanţe de montaj - obiecte sanitare


• vas WC montat la:
- h = 0,48÷0,53 m

34
- buton apă, montat la:
-h =1,20 m
- d = 0,12 m (lateral de vas)
- bară sprijin verticală, montată la:
- d = 0,30 - 0,35 m (de bordul vasului)
- mâner sprijin orizontal, montat la:
- d = 0,40 - 0,45 m (de bordul vasului)
- h = 0,75 - 0,80 m (de la pardoseală)
- lavoar, montat la:
- h = 0,80 - 0,85 m
- robinet (tip pârghie) montat la:
- h = 0,90 m (tip pârghie)
(supapa de pornire a apei va fi montată în pardoseală,în
faţa lavoarului)

e. echipamentul de ventilaţie va fi astfel rezolvat încât să


funcţioneze la deschiderea şi respectiv închiderea uşii.

f. se va asigura un sistem de alarmă auditiv şi vizual (sonerie


+ bec) la:
- h = 1,20m

2.1.(C)3.3. Vestiare (de pe terenuri sportive, săli de sport, piscine etc.)


pl. nr. 84

a. vestiarele de pe terenuri sportive, săli sport etc. vor avea


minimum o cabină adaptată la necesităţile persoanelor
blocate în scaun rulant.

b. dimensiunea cabinei de vestiar va fi de:


• min.1,20 x 1,30 m (uşa deschisă spre exterior)

c. spaţiul din faţa cabinei


• min.1,20 m (optim 1,50 m)

d. se vor asigura bare de sprijin la:


• h = 0,90 m

e. se vor echipa cu instalaţii de ventilare mecanică/condi-


ţionare.

35
f. se va asigura un sistem de alarmă auditiv şi vizual.

2.1.(C)3.4. Duşuri (de pe terenuri sportive, săli de sport, piscine etc.) -


pl. nr. 84

a. duşurile de pe terenuri sportive, săli de sport etc. vor


avea minimum o încăpere de duş, adaptate la
necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant.

b. dimensiunea cabinei va fi de:


• min. 0,90x 1,05 m

c. spaţiul de manevră în faţa cabinei va fi de:


• 1,20÷1,50 m

d. dimensiuni şi înălţimi montaj-obiecte sanitare


• cuvă duş - 0,80 m x 0,80 m
• duşul -h = max.1,40m
• robinet duş - h = max. 1,10 m
• scaun mobil/banchetă - h = 0,48 ÷ 0,53 m
• bară orizontală de sprijin - h = 0,90 m

e. cabinele vor fi echipate cu instalaţii de uscare rapidă.

2.1.(C)3.5. Piscine (pl. nr. 85)

a. în cazul existenţei mai multor bazine, cel puţin unul


trebuie să fie accesibil persoanelor vârstnice şi cu
handicap.

b. bazinul va avea adâncimea adaptată la necesităţile


persoanelor cu handicap.

c. rebordul bazinului va avea muchiile rotunjite.

d. accesul la bazin se va face prin intermediul unor


rampe (grătare) amovibile, racordate la rebordul
bazinului (panta 5 %)

36
e. accesul în bazin se va face:
• cu ajutorul unui scaun mobil autonom, montat pe
cric electric, sau/şi
• prin intermediul unei scări (cu trepte joase, profite
rotunjite) sau rampe (panta 5 %) prevăzute cu mână
curentă (corespunzător conformată) şi racordată la
nivelul scaunului rulant.

f. bazinul va fi prevăzut perimetral cu o bară de


susţinere (Φ 4-5 cm).

g. rigola din jurul bazinului va fi acoperită cu un grătar


având ochiuri de max.1,5 cm.

h. se vor asigura sisteme de semnalizare auditive şi


vizuale.

2.1.(C)3.6. Tribune pentru spectatori (pl. nr. 86)


(săli de sport, de spectacol, reuniuni etc.)
a. accesul la locurile special amenajate pentru
persoane cu handicap motor, trebuie să fie facil, pe
un traseu continuu în plan, orizontal sau în pantă de
max.8 % (recomandat 5 %).

b. dirijarea circulaţiei se va face prin semnalizări vizuale


şi sonore (şi/ sau în sistem Braille).

c. traseele de circulaţie pentru persoane nevăzătoare


(l =min.0,90 m) vor fi vizibil demarcate de restul
pardoselii prin finisaje diferite ca structură, culoare şi
sonoritate.

d. pe parcursul traseelor în pantă se vor asigura spaţii


orizontale de manevră şi odihnă (1,50 x 1,50 m) la
max. 6,00 m (respectiv 10,00 m) distanţă
(vezi cap. 2.1(8)4.1.b)

e. la schimbarea de direcţie (90°) se vor prevedea


platforme orizontale de 1,80 x 1,80 m.

37
f. pe traseele de circulaţie se vor asigura bare de sprijin
h = 0,90 m cu 2 rânduri de mâini curente la h = 0,90 şi
h = 0,60 m.

g. locurile special amenajate se vor rezerva în funcţie de


capacitatea sălii şi anume:
• câte 1 loc la fiecare 50 spectatori dar,
• min. 2 locuri.

h. dimensiuni şi mod de amplasare locuri:


• locuri fixe pentru semiambulant
- hşezut = 0,48 - 0,53 m (cu suport pentru braţe)
amplasate fie la capătul rândurilor, fie în spatele
acestora pe suprafaţă orizontală (poziţii recomandate,
pentru a nu se afecta vizibilitatea celorlalţi spectatori -
aceste scaune fiind mai înalte ca cele obişnuite)
• locuri pentru scaunul cu rotile
- platformă orizontală de 1,10 x 1,40 m
(min.0,90 x 1,40 ) cu o zonă liberă anterioară sau
posterioară de 1,00 m (min.0,90 m) pentru manevră,
amplasate la capetele rândurilor dacă panta este < 5 %
şi în spatele sau în faţa rândurilor (la partea superioară
sau inferioară a gradenelor) dacă panta este > 5 %.

i. numărul locurilor rezervate va fi par (inclusiv pentru


însoţitor).

j. pentru sălile existente, asigurarea locurilor se va face, (de


la caz la caz) în funcţie de posibilităţi, prin desfiinţarea
unor locuri normale.

2.1.(C)3.7. Construcţii turistice


(hoteluri, moteluri, restaurante)
2.1.(C).3.7.1. Camera de cazare (pl. nr. 87)

a. lăţimea camerei va fi:


• l = min.3,00 m

b. se va asigura o circulaţie în jurul patului de:


• l = min.0,90 m

38
c. circulaţia dintre pat (latura scurtă) şi perete, se recomanda
a fi:
• l = 1,20 m

d. se va asigura o rotaţie completă pentru cărucior, în fiecare


încăpere, de:
• min.1,50x 1,50 m

e. dimensiunile dulapurilor (rafturilor) vor fi:


• l = 0,30 m - acces frontal - scaun rulant.
• l = 0,60 m - acces laterai - scaun rulant.
• h = 0,60 ÷1,60 m - pentru persoane semiambulante.
• h = 0,40 ÷1,40 m - pentru persoane în scaun rulant.
f. numărul încăperilor adaptate, în funcţie de capacitatea
hotelului motelului vor fi pentru:
• capacitate 20 cam. -1 cam.adaptată.
• capacitate 50 cam. - 2 cam.adaptate.
• pentru fiecare 50 cam. în plus, se va prevedea câte o
cameră adaptată.

2.1.(C)3.7.2. Camera de baie (pl. nr. 87)


a. accesul se va asigura direct din dormitor şi din
vestibul, b. uşa va fi glisantă sau cu deschidere
exterioară.
b. uşa va fi glisantă sau cu deschidere exterioară
c. înălţimi de montaj-obiecte sanitare:
• cuvă dus - 0,80 x 0,80 m - fără rebord
• suprafaţă liberă pentru manevră lângă cuvă
-0,80 x 1,35 m
• duş - h = max.1,40 m, la d = 0,30 m de perete
• robinet - h = max.1,10m
• scaun duş - h = 0,48÷0,53 m
• bară orizontală de susţinere - h = 0,90 m
• cadă baie - h = 0,50 m
• spaţiu liber în lungul căzii - l = 0,80 m
• scaun reglabil - h = 0,50 m
• robineţi (pe latura lungă) - h = 0,90÷1,10 m

39
• bare de susţinere - h = 1,30 m
• bideu - h = 0,50÷0,60 m (montat în consolă)
• lavoar - h = 0,80 -0,85

2.1.(C)3.7.3. Sala de mese (pl. nr. 55)

a. se va asigura o circulaţie comodă, fără efort şi în condiţii


de siguranţă.

b. traseul de circulaţie spre locurile special adaptate va avea


• l = min.0,90 m

c. se va asigura un spaţiu liber de rotaţie, de:


• min.1,50x 1,50 m
(la intrare şi la intersecţia traseelor principale de
circulaţie dintre mese)

d. spaţiul necesar unui loc (scaun rulant) la masă, inclusiv


spaţiu de circulaţie şi manevră (în spatele scaunului)
va fi:
• min.0,80x1,35m

e. înălţimea mesei va fi:


• h = 0,80 m

2.1.(C)3.8. Clădiri pentru învăţământ

2.1.(C)3.8.1. Spaţii comune (hol, circulaţii, grup sanitar)


a. lăţimea scărilor/rampelor va fi pentru:
• un flux - 0,90 m
• 2 fluxuri -1,10 m
• 3 fluxuri -1,60 m
• 4 fluxuri -2,10 m
• 5 fluxuri - 2,50 m

b. mâna curentă va fi poziţionată la:


• h = 0,90÷1,00 m - adulţi ce se pot deplasa singuri
• h = 0,60÷0,75 m - copii şi persoane în scaun rulant

40
c. uşile vor avea lăţimea de:
• l = min. 0,95 m - uşi exterioare
• l = min. 0,85 m - uşi interioare (pentru încăperi < 30 mp)
dar:
• min.0,95 m - pentru < 100 persoane
• min.1,40 m (0,80 ÷ 0,60) - pentru > 100 persoane

d. sistemul de acţionare al uşii - (recomandat pârghie) va fi


poziţionat la:
• h = 0,75 m

e. coridoarele vor avea lăţimea de:


• l = 0,90-1,00 m

f. la fiecare grup sanitar se va asigura o cabină adaptată


• conf. 2.1.(C)3.2.

g. echipamentul electric va fi poziţionat astfel:


• întrerupător h = 1,00 m
• prize h = 0,40 m ÷1,00 m

h. în clădirile şcolare fără ascensor, clasele frecventate de


copii cu deficienţe de deplasare vor fi amplasate la parter.

2,1.(C)3.8.2. Săli de clasă, amfiteatru

a. accesul la locurile special amenajate trebuie să fie facil, pe


un traseu continuu, dimensionat şi conformat corespunzător
utilizării şi de către persoane cu handicap.

b. spaţiul pentru cărucior rulant va fi prevăzut:


• la marginea rândului, lângă circulaţia majoră a
clasei/amfiteatrului, perpendicular pe circulaţia
practicabilă dintre rânduri - pentru pantă 0÷5 %
- acces frontal - 1 ,00 x 1 ,50 m
- acces lateral - 1 ,00 x 2,00 m
• în spatele sau în faţa rândurilor - pentru panta > 5 %
- spaţiu orizontal - 1,00 x 1,50 m

41
c. mobilierul pentru semiambulanţi va fi:
• scaun/bancă - h = 0,45 m (este recomandată
amplasarea acestora în spatele rândurilor, din cauza
înălţimii mai mari)
• masa (inclusiv pentru cei în scaun rulant) - h = 0,80 m

d. numărul locurilor, în funcţie de capacitatea sălii, trebuie


să fie;
• câte un loc la fiecare 50 elevi
dar:
• min.2 locuri

e. instituţiile de învăţământ vor avea în dotare piese de


mobilier şi echipamente adecvate tuturor categoriilor de
handicapaţi (scaune, mese, maşini de scris,casetofoane,
materiale Braille etc.)

2.1.(C)3.8.3. Biblioteci

a. circulaţia va fi astfel organizată încât deplasarea unui


scaun rulant să se poată face în orice direcţie, fără efort
şi în condiţii de siguranţă, cu asigurarea unui spaţiu de
manevră de:
• min. 1,50 x 1,50 m

b. mobilierul va fi poziţionat astfel:


• ghişeul de informare - h = 0,80 m
• rafturi fixe pentru cărţi
- acces frontal - h = 0,70 ÷ 1,30 m
- acces lateral - h = 0,40 ÷ 1,40 m
• rafturi mobile pentru cărţi
-h = 0,40÷1,40m
• masă studiu - h = 0,80 m

c. spaţiul necesar unui loc (scaun rulant) la masă, inclusiv


spaţiu de circulaţie (în spatele scaunului) va fi:
• min.0,80x1,35m

42
2.1.(C)3.9. Spaţii comerciale cu autoservire (pl. nr. 88, 89)

a. accesul şi circulaţia trebuie să se facă în condiţii


de siguranţă, cu asigurarea spaţiilor de manevră
în fiecare încăpere, de:
• min. 1,50 x 1,50 m

b. spaţiul de trecere prin faţa casei de marcat va fi:


• l = 0,90÷1,00m

c. dimensiunile mobilierului specific va fi:


• etajere pentru produse - h = 0,40 ÷1,40 m
• tejghele de glisare tăvi - h = 0,80
- l = 0,60
• blatul mesei - h = 0,80

43
ANEXE

IMAGINI EXEMPLIFICATIVE

A1. DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

A2. SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR

A3. CLĂDIRI DE LOCUIT Şl CLĂDIRI PUBLICE - PĂRŢI COMUNE

A4. CLĂDIRI DE LOCUIT Şl CLĂDIRI PUBLICE - PĂRŢI SPECIFICE

A5. ADAPTABILITATE (ADAPTAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE)

44
ANEXA A1

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

45
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
FELUL HANDICAPULUI
UTILIZATORI -OBIECTE AJUTĂTOARE - NATURA DEPLASĂRILOR

PROBLEME DE FELUL HANDICA- OBI ECTE AJUTĂTCARE VÂRSTA


MOBILITATE PULUI PENTRU MERS
• oboseală • baston toate
• fractură • baston englez vârstele
• amputare şi vârsta
încetinit
mersul

• semiplegie • cârje
• tetrapod a 4-a )
• tulburări cardiace

• scaunul rulant •toate


„universal” vârstele
- cu comanda pe
fiecare roata
- cu comanda pe o
roata
- cu comanda
electronica
-cu motoare electrice
Deplasarea cu ajutorul roţilor

•paraplegie -cu baterii


•semiplegie • triciclul electric
•tetraplegte • cărucioarele pe 3 roti
• myopatie pt. transportul
mărfurilor

• oboseala toate
• paraplegie vârstele,
• semiplegie în special
• tetraplegie vârsta
• myopatie a-4 -a

PL.NR. 1

46
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
FELUL HANDICAPULUI
UTILIZATORI– OBIECTE AJUTĂTOARE

PL.NR. 2

47
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
ACCESORII PERSOANE VÂRSTA A III-A CU DIFICULTĂŢI DE MERS
UTILIZATORI– OBIECTE AJUTĂTOARE

PL.NR. 3

48
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– POSIBILITĂŢI DE MIŞCARE ÎN PLAN ORIZONTAL

PL.NR. 4

49
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE
BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 5

50
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE
BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 6

51
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE
BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 7

52
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE
BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 8

53
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE VÂRSTA A III-A
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

PL.NR. 9

54
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE VÂRSTA A III-A
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

PL.NR. 10

55
56
ANEXA A 2

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR

57
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUARE ŞI RAMPE

PL.NR. 11

58
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUARE ŞI RAMPE

PL.NR. 12

59
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUAR

PL.NR. 13

60
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUARE ŞI RAMPE

PL.NR. 14

61
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
RAMPE

PL.NR. 15

62
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
PARCAJE

PL.NR. 16

63
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
PARCAJE

PL.NR. 17

64
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
PARCAJE

PL.NR. 18

65
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
GARAJE

PL.NR. 19

66
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
TRAVERSĂRI DE STRĂZI

PL.NR. 20

67
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
STAŢII URBANE

PL.NR. 21

68
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
MOBILIER URBANE
CABINELE TELEFONICE

PL.NR. 22

69
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
MOBILIER URBAN
INDICATOARELE, TABLOURILE DE AFIŞAJ

PL.NR. 23

70
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
MOBILIER URBAN
INDICATOARELE, TABLOURILE DE AFIŞAJ

PL.NR. 24

71
56
ANEXA A 3

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl CLĂDIRI PUBLICE - PĂRŢI COMUNE

73
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SCĂRI

PL.NR. 25

74
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SCĂRI

PL.NR. 26

75
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SPAŢII DE MANEVRĂ

PL.NR. 27

76
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SPAŢII DE MANEVRĂ

PL.NR. 28

77
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
HOLUL DE INTRARE
MOBILIERUL HOLULUI

PL.NR. 29

78
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
UŞA ACCESE

PL.NR. 30

79
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
UŞA

PL.NR. 31

80
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE– PĂRŢI COMUNE
UŞA

PL.NR. 32

81
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE– PĂRŢI COMUNE
UŞA
PRAGURI

PL.NR. 33

82
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE– PĂRŢI COMUNE
UŞA
DEGAJAMENTE ÎN FAŢA UŞILOR

PL.NR. 34

83
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
UŞA
DEGAJAMENTE ÎN FAŢA UŞILOR

PL.NR. 35

84
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
FERESTRE

– TIPURI DE FERESTRE ADMISE PENTRU


PERSOANELE HANDICAPATE ŞI VÂRSTA A III-A

- ÎNĂLŢIMEA PARAPETULUI ŞI A CREMONULUI PENTRU PERSOANE BLOCATE ÎN


SCAUNUL RULANT

PL.NR. 36

85
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
FERESTRE

PL.NR. 37

86
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
BALCOANE, LOGII

PL.NR. 38

87
CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– DEGAJAMENTE, SUPRALĂRGIRI

PL.NR. 39

88
CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– CORIDOARE

PL.NR. 40

89
CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– DEGAJAMENTE, SUPRALĂRGIRI

PL.NR. 41

90
CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– CORIDOARE

PL.NR. 42

91
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE – TRECERI PE SUB SCĂRI

– ACCESUL PE SUB SCARĂ E CONTRAINDICAT – ÎN ACEST CAZ SE


PREVEDE O BALUSTRADĂ PÂNĂ LA H ═ 2.10 m

– ÎNCHIDEREA SPAŢIULUI DE SUB SCARĂ PÂNĂ H ═ 2.10 m

PL.NR. 43

92
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 44

93
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 45

94
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI

PL.NR. 46

95
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 47

96
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

– ÎN FAŢA ASCENSOARELOR O – ESTE RECOMANDABIL CA NUMĂRUL


PLATFORMĂ DE 2,00X3,00 m DE TREPTE SĂ FIE EGAL LA TOATE
NECESARĂ MANEVRĂRII SCANULUI RAMPELE
RULANT ŞI PENTRU DESCHIDEREA
UŞILOR

– CÂND LĂŢIMEA RAMPEI ESTE MAI MARE DE 1,20 m, SE PREVEDE MÂNA


CURENTĂ PE AMBELE PĂRŢI ALE RAMPEI

PL.NR. 48

97
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 49

98
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 50

99
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 51

100
ANEXA A 4

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE– PĂRŢI SPECIFICE

101
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

PL.NR. 52

102
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

A. FRONT DE LUCRU PE O LATURĂ A BUCĂTĂRIEI


– SCAUNUL RULANT POATE – MOBILIER PE PICIOARE
CIRCULA PE SUB CHIUVETĂ (TREBUIE SĂ AIBE SOCLUL RETRAS)

B. FRONT DE LUCRU PE DOUĂ LATURI PARALELE ALE BUCĂTĂRIEI

– MOBILIER PE PICIOARE – MOBILIER SUSPENDAT

PL.NR. 53

103
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

PL.NR. 54

104
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

PL.NR. 55

105
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 56

106
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 57

107
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI– BARE AJUTĂTOARE DE SPRIJIN

PL.NR. 58

108
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 59

109
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 60

110
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 61

111
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 62

112
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI– ACCESORII SANITARE

PL.NR. 63

113
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
BĂI– ACCESORII SANITARE

PL.NR. 64

114
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 65

115
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 66

116
CLĂDIRILE DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 67

117
CLĂDIRILE DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 68

118
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 69

119
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
CAMERA DE ZI

PL.NR. 70

120
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
CAMERA DE ZI

PL.NR. 71

121
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
ZONA DE DEPOZITARE

PL.NR. 72

122
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
ZONA DE DEPOZITARE

PL.NR. 73

123
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
ZONA DE DEPOZITARE

PL.NR. 74

124
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DISPOZITIVE DE COMANDĂ– ACCESORII ELECTRICE

PL.NR. 75

125
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DISPOZITIVE DE COMANDĂ– ACCESORII ELECTRICE

PL.NR. 76

126
CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DISPOZITIVE DE COMANDĂ– ACCESORII ELECTRICE

PL.NR. 77

127
CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ORIZONTALE
CORIDOARE

PL.NR. 78

128
CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ORIZONTALE
CORIDOARE

PL.NR. 79

129
CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
DUŞURI ŞI BĂI

PL.NR. 80

130
CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
DUŞURI

PL.NR. 81

131
CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE

PL.NR. 82

132
CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
BĂI

PL.NR. 83

133
CLĂDIRI PUBLICE
VESTIARE

PL.NR. 84

134
CLĂDIRI PUBLICE
CLĂDIRI DESTINATE SPORTULUI
PISCINA

PL.NR. 85

135
CLĂDIRI PUBLICE
TRIBUNE PENTRU SPECTATORI

PL.NR. 86

136
CLĂDIRI PUBLICE
CONSTRUCŢII TURISTICE
HOTELURI, MOTELURI

PL.NR. 87

137
CLĂDIRI PUBLICE
SPAŢII COMERCIALE
AUTOSERVIRE

PL.NR. 88

138
CLĂDIRI PUBLICE
SPAŢII COMERCIALE
RESTAURANTE, BAR

PL.NR. 89

139
140
ANEXA A 5

ADAPTABILITATE (ADAPTAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE)

141
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 90

142
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 91

143
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 92

144
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 93

145
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 94

146
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 95

147
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 96

148
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 97

149
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 98

150
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 99

151
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 100

152
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 101

153
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 102

154
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 103

155
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 104

156
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 105

157
ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 106

158