Sunteți pe pagina 1din 31

CAIETE DE SARCINI

Prevederile acestor caiete de sarcini se refer la lucr rile specifice consolid rii cl dirilor existente precum i execut rii construc iilor noi, ncepnd cu infrastructura i terminnd cu finisajele i acoperi ul. 7.1 FUNDA II I TERASAMENTE GENERALIT I Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condi ii tehnice ce trebuie avute n vedere la executarea cl dirilor noi i a consolid rii cladirilor existente cu structura alcatuita din zidarie simpl cu blocuri de c r mid plin presat , n vederea asigurarii rezisten ei i stabilita ii acestora, precum i a condi iilor de calitate. In cele ce urmeaza s-a insistat n special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate n normative sau prescrip ii tehnice. In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce con in prevederi referitoare la asigurarea calita ii lucrarilor. Obliga iile i raspunderile investitorilor, proiectan ilor i executan ilor lucrarilor de construc ii n asigurarea calita ii, sunt reglementate n Legea nr.10/1995 privind calitatea n construc ii. Orice modificari ulterioare n cuprinsul prescrip iilor i orice noi prescrip ii ce vor apare, vor fi respectate n mod obligatoriu, chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In consecin a, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca i sa men ina la curent listele prescrip iilor, opernd treptat n acestea modificarile i completarile survenite. Lucr rile specifice infrastructurii sunt de dou tipuri : - consolidarea funda iilor existente i - executarea funda iilor noi. Terasamentele se refer la : - S p turile necesare decopert rii funda iilor existente i execut rii funda iilor noi. Tran eele de lng funda iile existente vor avea 1,00m l ime de o parte i 60cm de cealalt pentru a permite desf urarea procesului tehnologic (utilizarea ma inii rotopercutante, armare etc). S p tura se va realiza a.. s se ajung la min 1,50m adncime. Apoi se va s pa cte 25cm sub funda ie ini ial de o parte apoi dup turnarea betonului i n cealalt parte. Se va realiza astfel i o subfundare i o majorare a l imii t lpii de fundare, - Amenajarea mecanizat a terenului de amplasament al tronsonului nou, astfel nct s se u ureze ct mai mult procesul de s pare n tran ee, - umpluturile de p mnt i balast din jurul funda iilor, de sub pardoseli i trotuarele perimetrale. Sub stratul suport al pardoselilor (din beton simplu C*6/7,5 de 8cm grosime cu 2 cm scliviseal pentru a se putea lipi corespunz tor covorul PVC) se va dispune un strat de balast de 8cm. LUCR RI DE PREG TIRE Lucrarile de terasamente nu pot fi ncepute dect dupa efectuarea opera iei de predare a amplasamentului, tras rilor, reperelor, etc., consemnat ntr-un proces verbal ncheiat ntre delega ii beneficiarului, proiectantului i executantului. Trasarea pe teren a funda iilor se va realiza n conformitate cu prevederile din STAS 9824/1-87 i cuprinde urmatoarele lucrari: - Aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevazute n planul de trasare care definesc pozi ia punctelor caracteristice ale funda iei,

- Verificarea aplicarii pe teren a trasarii, - Toleran a de trasare pentru unghiuri este de 1 grad centesimal. - Abaterea admisa la trasarea reperului de cota s 0,00 este de s 1 cm. In cazul de fa a, cota s 0,00 va fi stabilita definitiv, n acord cu proiectantul, la nceperea lucrarilor. Se va utiliza cota s 0,00 a tronsonului existent. LUCR RI DE TERASAMENTE Executarea sapaturilor se va realiza n conformitate cu prevederile din Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale, indicativ C 169-88 i din Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamnturi sensibile la umezire indicativ P7-2000. Umpluturile de pamnt de lng funda ii, sub trotuare i sub pardoseli, se vor executa din pamntul rezultat din sapaturi, dupa sortare i prin ad ugire, conform normativelor C16988 i P7-2000. Umpluturile se vor executa n straturi elementare, realizndu-se un grad de compactare al fiecarui strat, conform STAS 1913/13-1983. Verificarile se vor efectua conform normativelor C169-88 i C56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fa a de gradul de compactare prevazut n STAS 1913/131983 este de -1% pentru mediu i -2% pentru minim. Rezultatele acestor verificari se vor consemna n procese verbale de lucrari ascunse. Conform normativului P7-2000, se vor verifica n mod special: - asigurarea colectarii i evacuarii apelor din precipita ii sau din surse accidentale p e toata durata executarii lucrarilor de construc ii i instala ii; - executarea umpluturilor i trotuarelor (definitive sau provizorii) imediat dupa ce lucr rile au depa it nivelul terenului natural i a fost recep ionata hidroizola ia peste funda ie, - executarea umpluturilor n jurul fundatiilor si sub pardoseli imediat ce constructia a depasit nivelul terenului natural. La verificarea pe faze i recep ia lucrarilor de terasamente se vor executa sondaje n punctele critice sau care prezinta dubii, pentru a se verifica daca umiditatea pamntului este cea prescrisa de normativul P7-2000. De asemenea se va verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a evita umezirea ulterioara a pamntului din jurul funda iilor. Rezultatele verificarilor se nscriu n procese verbale de lucrari ascunse. LUCR RI DE FUNDA II Funda iile tronsonului nou se vor executa cu rost antiseismic de 5cm. Acesta se consider de la fa a c m uielii funda iei existente pn la fa a funda iei noi. 1. Consolidarea funda iilor existente Se va utiliza c m uirea funda iilor pe ambele fe e i subfundarea acestora pn la atingerea cotei prev zute n proiect. MATERIALE - C m uieli din beton armat C12/15, - Subfund ri din beton simplu C*6/7,5, - Plase tip STNB 7,1v100/8v 100 mm, - Agrafe *14 PC52 montate n g uri min. *22mm monolitizate cu lapte de ciment.

Executarea funda iilor Etape subfundare : 1. Se sap tran eele de o parte i de alta a funda iilor pere ilor exteriori (de 1,0m l ime la exterior i de 60cm la interior i de adncimea de fundare existent ). 2. Se c m uiesc funda iile cu respectarea tehnologiei expuse mai jos, 3. Se adnce te tran eea exterioar astfel nct s se ating cota din proiect, 4. Se execut subfund rile n tronsoane de max 1,0m lungime, dispuse n ah conformn schemei, 5. ATEN IE !!: Interven iile la peretele de rost (ax 14 ) se vor executa nainte de turnarea funda iei tronsonului nou (ax 14), Etape c m uieli: 1. Curatarea suprafetelor fundatiilor ce se vor camasui prin desprafuire si cu peria de sarma, 2. Crearea de g uri J22 mm n zid ria de piatr pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor (6 buc/m2 ), 3. G urile create se cur prin suflare cu aer comprimat i se introduc agrafele PC52 *14mm, 4. Injectarea g urilor J22 mm cu past de ciment, cu pompa manual ; 5. Se aplic arm turile pe fe ele fundatiei prev zute a se consolida. Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu crosele J 14 PC52 (6 buc/m2.); 6. Cofrarea eleva iilor pentru a ob ine o grosime de 8cm pe fiecare fa , 7. Aplicarea betonului C12/15 pe ambele fe e f r ntreruperi. Se va turna pn sub nivelul ploturilor, cu 15cm. Etapa a doua a turn rii va include i ploturile. Betonul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea nt ririi. Se va acorda o aten ie deosebit la umplerea cu beton a subfund rilor pe fiecare fa . Etape fundatii noi: 1. Realizarea sapaturii la cota din proiect, 2. Turnarea t lpii i eleva iilor funda iilor din beton simplu C*6/7,5, 3. Montarea arm turii n cuzine i. Arm tura longitudinal la funda iile din tronsonul existent se va ancora in arm tura c m uielilor funda iilor transversale existente. Se va acorda atentie la montarea arm turii stlpi orilor. 4. Turnarea betonului in fundatie ATENTIE! Plasele c m uielilor se vor t ia cu cca 30cm mai nalte pentru a se realiza suprapunerea cu plasele c m uielilor pere ilor. Lucrarile de funda ii se vor executa n conformitate cu prevederile din Normativ privind proiectarea i executarea lucr rilor de funda ii directe la construc ii indicativ P10/86, iar pentru terenul dificil se vor respecta prevederile din Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamnturi sensibile la umezire indicativ P7-2000. Executarea funda iilor se va face numai dupa recep ionarea lucrarilor de terasamente. La executarea funda iilor se va urmari ca: - materialele ntrebuin ate sa corespunda indica iilor din proiect, prescrip iilor tehnologice n vigoare. Lucrarile de funda ii se vor recep iona n conformitate cu normativul C56-85.

Abaterile admisibile sunt pezentate n tabelul urmator: Tabel 1 Categoria 1. Abateri privind precizia amplasamentului i a cotei de nivel: - pozi ia n plan orizontal a axelor funda iilor - pozi ia n plan vertical a cotei de nivel 2. Abateri dimensionale ale elementelor: - dimensiuni n plan orizontal - nal imi pna la 2 m - nal imi peste 2 m - nclinarea fa a de verticala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata nal imea sau suprafa a - nclinarea fa a de orizontala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata nal imea sau suprafa a

Abaterea admisibila 10 mm 10 mm
s 20 mm s 20 mm s 30 mm

3 mm 16 mm 5 mm 20 mm

La recep ionarea lucrarilor de funda ii se vor mai verifica: - clasa betonului; - continuitatea betonarii, - existen a i conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din funda ii (armaturi longitudinale din smburi), Toate verificarile i constat rile efectuate cu ocazia recep iei funda iilor, se vor consemna n procese verbale de lucrari ascunse.

7.2 LUCR RI DE BETON ARMAT LA SUPRASTRUCTUR GENERALIT I Prevederile se refer la execu ia lucr rilor de beton armat aferente consolid rii tronsonului existent precum i execut rii tronsonului nou. Elementele de executat sunt : nr m ri ferestre, pila tri la col uri, smburi, centuri, buiandrugi, grinzi, plan ee la corpul nou, pila tri la corpul vechi. MATERIALE - beton clasa C12/15 n toate elementele, - arm turi longitudinale : PC52, - arm turi transversale : OB37, - plase STNB 7,1v100/8v 100 n pila tri i - plase STNB 5v 200/4v200 n plan eele holurilor plan eele nc perilor

i 5v100/4v 100 n

TEHNOLOGIE 1. Lucr rile de b.a. se vor executa n conformitate cu prevederile normativului NE0121999. 2. Toate materialele care intr n componen a unei structuri din beton armat nu pot fi introduse n oper dect dup : - verificarea certificatelor de calitate care s confirme f r dubiu c sunt cele corespunz toare normelor respective; - c s-au efectuat la locul de punere n oper ncerc rile prev zute n prescrip iile tehnice respective i cu frecven a prescris ; - verificarea fi ei de transport a betonului, din datele c reia s rezulte c betonul este corespunz tor calit ii prev zut n proiect i n prescrip iile tehnice. 3. nainte de punerea n oper a betonului i arm turii este necesar a se efectua verific rile prescrise n STAS 1799-81 (ncerc ri pe beton proasp t, confec ionarea de epruvete). 4. Toate arm turile i toate piesele nglobate vor fi verificate, bucat cu bucat , cu aten ie deosebit naintea nceperii beton rii - din punct de vedere al num rului de bare, al pozi iei, diametrului, lungimii, distan elor, m rcii o elului beton i dispozitivelor de men inere a pozi iilor n tot cursul beton rii. 5. Smburii, centurile i plan eul se vor executa n aceea i etap sau n dou etape, astfel: 5.1. Se vor executa n prima etap smburii pn la cota inferioar a centurilor 5.2. Se vor executa n a doua etap centurile (inclusiv nodurile) i plan eele. n varianta de turnare a structurii unui nivel n dou etape, vor apare rosturi de turnare la partea inferioar a smburilor (deci la partea superioar a plan eului) i la partea inferioar a centurilor. Rosturile de turnare (de lucru) se vor trata conform normativului NE012-1999. 6. Lucr rile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dup ce au fost realizate corespunz tor lucr rile preg titoare, sunt organizate i verificate materialele necesare, iar utilajele i dot rile necesare sunt n stare de func ionare.

Betonarea va ncepe dup verificarea existen ei proceselor verbale de lucr ri ascunse care s confirme c suportul structurii ce urmeaz a se executa corespunde ntocmai prevederilor tehnice, precum i c toate cofrajele i elementele de construc ie adiacente corespund ca pozi ie i dimensiuni cu proiectul, au fost cur ate i corect preg tite. Aceste verific ri se efectueaz bucat cu bucat . Turnarea betonului se face de la max. 3m n l ime cu pompa. naintea beton rii, la terminarea mont rii arm turilor se vor consemna n procese verbale constat rile rezultate n urma verific rilor cu privire la num rul, diametrul i pozi ia arm turilor, diametrul etrierilor i distan a dintre ace tia, nn diri, suduri, acoperiri, etc. 7. Compactarea mecanic a betonului se face prin vibrare. Durata optim de vibrare este func ie de lucrabilitatea betonului (care poate varia ntre L1zL5) i de tipul de vibrator folosit, ntre min.5 sec. i 30 sec. Semnele exterioare dup care se recunoa te c vibrarea s-a terminat, sunt: - betonul nu se mai taseaz ; - suprafa a betonului devine orizontal i u or lucioas ; - nceteaz apari ia bulelor de aer la suprafa a betonului. Grosimea stratului de beton supus vibr rii va fi de 3/4 din lungimea capului vibratorului (buteliei). La compactarea unui nou strat butelia trebuie s p trund 5z 15 cm n stratul compactat anterior. 8. Dup decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urm toarelor verific ri: - vizual , bucat cu bucat , stabilindu-se i nregistrndu-se toate defectele ap rute care dep esc, n sens defavorabil, pe cele admisibile prezentate la pct.5.1.4. Examinarea vizual se va completa dup caz, prin lovire cu ciocanul metalic de 0,2 kg sau cu sclerometrul i, n cazuri speciale sau de dubiu,prin ncerc ri de defectoscopie cu ultrasunete i se va acorda o aten ie deosebit zonelor de structur n care exist concentr ri de arm turi; - prin sondaje, pe baz de m sur tori, ale dimensiunilor i pozi iilor elementelor structurilor principale. Num rul i tipul acestor verific ri de elemente se stabilesc, de comun acord, de c tre delegatul beneficiarului (dirigintele de antier) i al executantului; n cazul n care, la mai mult de un element, abaterile dep esc pe cele admisibile, num rul elementelor verificate se va dubla; n cazul n care se mai g se te nc o abatere peste cea admisibil , se va convoca proiectantul pentru a stabili eventuala necesitate a efectu rii unui releveu general, care s serveasc la luarea de m suri n continuare; - orice alte verific ri cerute de prescrip ii i normative. Rezultatele acestor verific ri se nscriu n procese verbale de lucr ri ascunse, n care se vor consemna i cazurile de abateri ce dep esc pe cele admisibile. n toate cazurile n care abaterile constatate dep esc abaterile admisibile n sens defavorabil, se interzice acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte lucr ri (tencuieli, ziduri adiacente, aplicarea local sau superficial de mortar, etc.) care ar mpiedica reexaminarea elementului sau accesul la el. Lucr rile de remediere sau consolidare a acestor elemente se vor executa numai cu acordul scris i pe baza detaliilor date de proiectant. 9. Pentru a asigura condi ii favorabile de nt rire a betonului i de reducere a deforma iilor din contrac ii, se va men ine umiditatea betonului min. 7 zile dup turnare, protejnd suprafe ele libere prin: - acoperire cu materiale de protec ie; - stropire periodic ; - aplicare de pelicule de protec ie.

10. Rezultatele ncerc rilor epruvetelor de beton, destinate verific rii realiz rii clasei conform STAS, trebuie comunicate n termen de la data ncerc rii. n toate cazurile n care rezultatul este mai mic dect cel admisibil pentru clasa respectiv , laboratorul va comunica rezultatul n cauz persoanelor prev zute n anexa X5 pct.3 din normativul NE012-1999, n vederea preciz rii situa iei lucr rii i lu rii de m suri. 11. Dup decofrare se vor verifica i consemna, n procese verbale de lucr ri ascunse, aspectul betonului i eventualele defecte: beton necompactat, segreg ri, goluri, lundu-se m surile de remediere necesare. 12 Defecte limit ale betonului monolit : Sunt admise urm toarele defecte privind aspectul i integritatea elementelor: - defecte de suprafa (pori, segreg ri superficiale sau denivel ri locale) avnd adncimea maxim de 1 cm, suprafa a de maxim 400 cm2/defect, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. 10% din suprafa a fe ei elementului pe care sunt situate; - defecte .n stratul de acoperire al arm turilor ( tirbituri locale, segreg ri) avnd adncimea pn la arm tur , lungimea de max. 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. 5% din lungimea muchiei respective. Defectele men ionate nu se nscriu n procese verbale care se ntocmesc la examinarea elementelor dup decofrare. Remedierile se vor executa n baza prevederilor i instruc iunilor tehnice din normativul C149-87 (Buletinul construc iilor nr.5/1987). n cazul constat rii la decofrare a unor defecte mai mari dect cele admisibile, acestea se vor consemna n procese verbale care se ntocmesc la examinarea elementelor, iar remedierea acestor defecte se va face numai pe baza solu iilor tehnice acceptate de proiectant. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS 1. Lucr rile se vor executa n condi iile prev zute n actele normative n vigoare, printre care: - Normativ pentru executarea lucr rilor de beton i beton armat, indicativ C140/86; - Normativ pentru executarea lucr rilor de construc ii pe timp friguros, indicativ C16/84; - Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor din o el beton, C28/83. 2. Printre m surile speciale care trebuie avute n vedere, se men ioneaz : - se interzice desprinderea, prin tragere cu macaraua, a elementelor prinse de nghe de elementele pe care se reazem . Se vor folosi n acest scop, apa cald , abur, etc.; - betoanele i mortarele se vor nc lzi la o temperatur de max.400C, lundu-se m suri corespunz toare de conservare a c ldurii; - se vor termoizola cofrajele; - nainte de turnarea betoanelor se va verifica dac s-au ndep rtat resturile de z pad ; - se va ine eviden a zilnic a lucr rilor, cu men ionarea temperaturilor exterioare; - lucr rile de turnare beton n structur (pere i, smburi, centuri, pl ci) se sisteaz cnd temperatura scade sub -50C; - sudarea barelor la temperaturi ntre -50C i 50C se va face cu mpachetarea barelor cu vat mineral . La temperaturi ntre -50C i -150C este necesar prenc lzirea cu flac r oxiacetilenic .

7.3 LUCRARI DE IZOLARE TERMIC DE B.A.

I HIDROFUG

A ELEMENTELOR

Termoizola ii. Se vor termoizola suprafe ele exterioare ale smburilor, centurilor, suprafe ei exterioare a peretelui tronsonului vechi precum i plan eele. Instruc iunile sunt aplicabile i pentru termoizolarea rostului dintre cele dou cl diri. Se vor utiliza blocuri de B.C.A. de 12,5cm pentru smburi i centuri i pentru plan eu (acesta se va a eza peste un pat de nisip). Pentru protec ia stratului de B.C.A. din pod se va turna o ap de beton simplu de 5cm grosime. Lucr rile de termoizolare a elementelor de beton (c m uieli, smburi i centuri) se vor efectua n conformitate cu prevederile tehnice specifice materialului din care este executat termoizola ia. Indiferent de tipul de izola ie prev zut, la recep ie se vor avea n vedere: - calitatea i dimensiunile materialelor folosite; - continuitatea materialului termoizolator pe toat suprafa a, conform proiectului; - modul de prindere i protec ia precum i faptul c n timpul execu iei unor lucr ri ulterioare, acestea au fost deteriorate. Hidroizola ii. Lucrarile de hidroizola ii se vor executa n conformitate cu prevederile proiectului i normativului C112-86. Se va hidroizola toat suprafa a orizontal a funda iilor noi interioare i exterioare. Inainte de nceperea lucrarilor se va verifica daca suprafa a de aplicare a hidroizola iei nu prezinta discontinuita i, zone segregate sau fisuri peste limitele admise, precum i daca golurile de instala ii sunt corect pozi ionate, astfel nct sa nu fie necesare spargeri ulterioare; se va verifica daca sunt asigurate condi iile realizarii aderen ei stratului suport (eleva ii din beton monolit, suprafe e uscate, fara impurita i, etc.). Nu se vor executa lucrari de hidroizolare pe timp de ploaie. Recep ia hidroizola iilor se face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse din care sa reiasa: - daca structura hidroizola iei este identica cu cea prevazuta n proiect; - daca execu ia s-a efectuat n ordinea i etapele corespunzatoare; - daca pe parcursul execu iei au fost verificate suprafe ele suport, calitatea amorsajului i lipirea corecta a straturilor. Se va acorda o aten ie deosebita calita ii izola iei n zonele de strapungere a instala iilor. MATERIALE 1 strat carton bitumat, 2 straturi de bitum topit. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 1. La executarea lucr rilor se vor respecta toate m surile de protec ie a muncii prev zute de legisla ia n vigoare - n special cap.X, XIV, XVIII, XXI, XXVI, XXX. 2. Lucr rile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a fi elor tehnologice elaborate, n care se vor detalia toate m surile de protec ie a muncii. Se va verifica nsu irea fi elor tehnologice de ntreg personalul.

Dintre m surile ce trebuie avute n vedere : - zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje i inscrip ii; - toate dispozitivele, mecanismele i utilajele vor fi verificate n conformitate cu normele n vigoare; - dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic; PREVEDERI SPECIALE Se atrage aten ia asupra urm toarelor categorii de lucr ri a c ror neexecutare corect poate compromite rezisten a i stabilitatea construc iei; - executarea corect a ploturilor de funda ii; - executarea corect a structurii de rezisten (plan ee, smburi, centuri, buiandrugi); - respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre i calitatea arm turilor; - ncadrarea n abaterile admise n ceea ce prive te dezax rile, abaterile de la vertical ;

7.4 TROTUARE SI STRAT SUPORT PARDOSELI DIN BETON SIMPLU Prevederile acestui caiet se refera la executia trotuarelor perimetrale (10cm grosime) precum si a stratului suport din beton sclivisit (8cm) pentru pardoseli. Turnarea trotuarelor vor fi ultimele operatii care se vor realiza. Dupa terminarea acestora, este posibil sa fie necesare retusuri ale finisajelor soclului in zonele afectate. Trotuarele se vor turna peste un strat suport elastic din balast de 10cm grosime, bine compactat, astfel incat sa se respecte cotele prevazute in proiect. Imbracamintea de beton de ciment turnat monolit se va executa din beton de C*6/7.5 in grosime de 8cm i se va sclivisi. Trotuarele vor avea o panta de 2% spre exterior. n zona din spatele cl dirii se vor executa rigole din beton. Acestea vor avea pante de max 0,5% orientate conform prevederilor proiectului. Suprafata se poate finisa prin sclivisire odata cu turnarea betonului. Pentru aceasta, inainte de inceperea prizei, se presara ciment curat pe suprafa si se scliviseste cu ajutorul mistriei. Se vor dispune rosturi la 45 m distanta. Inainte de executarea trotuarului se desface tencuiala soclului pe o inaltime de 10 cm de la nivelul terenului. Stratul de beton (de 10cm) se va turna pana la interfata cu soclul. Dupa intarire, se va realiza un cordon de bitum filerizat in interspatiul dintre trotuar si tencuiala soclului. Acest dop va fi apoi acoperit de tencuiala retusata. Inaintea turnarii, se vor executa la distante de 1,5z2,0 m fasii de ghidaj din beton de ciment, controlandu-se in permanenta nivelul acestora fata de linia de vagriz. In intervalul dintre fasiile de ghidaj se va turna beton de ciment in exces fata de nivelul fasiilor de ghidaj incepand cu zona alaturata peretelui. Betonul se va nivela cu ajutorul dreptarului asezat pe muchie si tras rezemat de capete pe fasiile de ghidaj avand grija sa nu ramana dpatii goale intre fata inferioara a muchiei dreptarului si aceea a stratului de mortar. Dupa turnare betonul de ciment va fi protejat si intretinut in stare umeda timp de 7 zile. Normative privind executarea lucr rilor de pardoseli, plinte, scafe: - GP037-98 Normativ privind proiectarea, execu ia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile - C.16/1984- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente; - C.56/1985- Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente; - STAS 7055/1987- Ciment , Portland alb; - STAS 328/1980- Lian i hidraulici, Ciment Portland.

7.5 LUCR RI DE ZID RIE Prezentele prevederi se refera la execu ia pere ilor din zidarie nr mat , din c r mid cu goluri verticale i/sau plin presat la pere ii interiori i exteriori noi precum i la execu ia umplerilor de goluri din pere ii existen i. O aten ie aparte se va acorda corpului 2 ce se consolideaz . Aici, n l imea actual este de 3,25m. Pentru a turna centurile la partea superioar a pere ilor astfel nct cele dou tronsoane s aib aceea i n l ime trebuie demolate cca 3-4 asize. Materiale utilizate *la pere ii exteriori de 37,5cm grosime GVP 365v238v 188mm, *la pere ii desp r itori de 25 cm grosime. caramida cu GVP cu dimensiunile 290v240v 138mm, *la pere ele de 15cm de la intrarea n cabinetul medical, n tronsonul vechi. c r mida tip GO :290*240*138mm

Tehnologia de execu ie Compozi ia mortarului M50Z va fi cea aratata n STAS 1030-85 i n Instruc iunile tehnice C17-82. Consisten a mortarului, determinata cu conul etalon pentru zidarie va fi de 813 cm. Caramizile, nainte de punerea lor n lucrare se vor uda bine cu apa. Pe timp de ar i udarea trebuie facuta mai abundent. Rosturile vor fi bine umplute cu mortar lasndu-se neumplute pe o adncime de 11,5cm de la fa a exterioara a zidului. Orizontalitatea rndurilor de caramizi se ob ine utiliznd rigle de lemn sau metal gradate la intervale egale cu nal imea rndurilor de zidarie.Verificarea orizontalita ii se face cu o sfoara de trasat bine ntinsa ntre aceste rigle. Intreruperea execu iei zidariei se face n trepte fiind interzisa ntreruperea cu trepi. Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea calita ii zidariei se face pe tot timpul execu iei lucrarilor de catre eful de echipa. Materialele sunt cele prevazute n documenta ia tehnica i vor fi nso ite de certificate de calitate. In caz contrar ele nu se vor pune n opera dect dupa verificarea calita ii prin ncercari de laborator. Verificarea cantita ii procentuale de frac iuni de caramida se face prin examinarea vizuala n timpul execu iei, astfel ca procentul de frac iuni de caramida sa nu depa easca 15% din numarul de caramizi pe ansamblul lucr rii. Verificarea grosimii peretelui netencuit se face lund media a trei masuratori, cu precizie de 1mm, efectuate ntre doua dreptare a ezate pe fe ele pere ilor. Verificarea grosimii rosturilor verticale i orizontale se face prin stabilirea unei grosimi medii pe rost pentru o por iune de zidarie de 1 m lungime, masurata pe orizontala, respectiv pe verticala. Daca la examinarea vizuala se observa neuniformita i, mari ntre grosimile diferitelor rosturi se va proceda i la verificarea grosimii fiecaruia. Verificarea se va face cu o rigla sau ruleta metalica cu grada ie milimetrica, iar verificarea umplerii rosturilor se va face prin examinare vizuala. Verificarea eserii corecte a zidariei se face n cursul execu iei prin examinarea vizuala nainte de aplicarea tencuielii consemnndu-se rezultatele verificarii n documentele de antier. Verificarea orizontalita ii suprafe elor superioare a le rndurilor de caramizisau blocuri se face cu ajutorul nivelei i a dreptarului.

Verificarea planeita ii i suprafe elor i rectiliniit ii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafa a peretelui sau n lungul muchiilor a unui dreptar de min. 2m lungime, i prin masurarea intervalului dintre acest dreptar i suprafa a peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm. Verificarea verticalita ii suprafe elor i muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate n mm cu lungime de min 2,0m i a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoare nal imii nivelului. Toate materialele care intra n componen a zidariei vor fi puse n opera dupa verificarea certificatelor de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare (caramida cal. A, clasa C, minim marca 75 i mortar M50Z ). Execu ia zid riilor i pere ilor va ncepe numai dupa ce se verifica existen a proceselor verbale de lucr ri ascunse care sa ateste ca suportul peste care se executa (centuri, hidroizola ie) corespunde prevederilor proiectului Se va acorda o aten ie deosebita: - montarea ghermelelor sa fie realizata pe parcursul execu iei zidariei, pentru a evita spargerea ulterioara a acesteia; Abaterile limita ale zidariei vor fi: - la grosimea de execu ie prevazuta s 10mm - la goluri + 20, 10mm - la dimensiunile n plan ale ntregii cladiri s 50mm - la dimensiunile verticale s 20mm - la dimensiunile rosturilor - verticale 2 mm - orizontale + 5, 2 mm La suprafe e i muchii - la planitatea suprafe elor 3mm/m - la rectilinitatea muchiilor 2mm/m - la verticalitatea suprafe elor 3mm/m (dar nu mai mult de 10mm pe etaj) Abateri fa a de orizontala 2mm/m (dar nu mai mult de 15mm pe lungimea zidului) Obiectele sanitare care se monteaza pe zidarie se vor fixa cu dibluri n gauri date cu ma ina rotopercutanta.

7.6 TENCUIELI I C M

UIELI

DOMENIUL DE APLICARE Prezentul capitol se refer la toate tencuielile (groase i sub iri), avnd rol de finisaj, de consolidare i de protec ie i executate cu mortare de orice tip. PREVEDERI COMUNE Lucr rile de tencuieli se vor executa numai dup terminarea tuturor lucr rilor a c ror efectuare simultan sau ulterioar ar putea deteriora calitatea lor : y la interior se vor ncheia lucr rile : 1. executarea pere ilor desp r itori, ni elor, montarea u ilor i ferestrelor, 2. executarea instala iilor de nc lzire, de ap canal, de gaze (f r montarea obiectelor sanitare), 3. executarea instala iei electrice ngropate (tuburi, duze, dibluri), f r montarea aparatelor, 4. astuparea an urilor i str pungerilor din pere i i plan ee r mase de la executarea instala iilor. y La exterior vor fi ncheiate urm toarele lucr ri : 1. executarea nvelitorii, jgheaburilor i burlanelor, 2. montarea tocurilor, u ilor noi sau ferestrelor, 3. montarea oric ror instala ii exterioare a c ror execu ie ulterioar poate afecta calitatea tencuielilor. Lucr rile se vor executa cu asigurarea condi iilor de temperatur i umiditate pentru a nu afecta calitatea lucr rilor, n special n cazul tencuielilor exterioare - condi ii de iarn (cf.C16-84): temp. min. +10 rC, - condi ii de var : temp. min+10 ... +30rC. Se vor lua m suri speciale de protec ie a suprafe elor n cazul n care temperatura mediului ambiant este peste +30rC. Masurile de protectie contra arsitei soarelui la tencuielile exterioare vor fi mai riguroase decat la tencuielile interioare. Se acopera cu rogojini, saci de ciment, care se tin umede prin stropire cu apa timp de 5z7 zile. Tencuielile interioare se vor executa naintea celor exterioare pentru a se permite uscarea lor. Lucr rile de tencuieli se vor ncepe numai dup recep ia calitativ a stratului suport. Recep ia produselor ce se vor introduce n oper se va face de c tre conduc torul tehnic al lucr rii pe baza documentelor ce nso esc materialele livrate. Verificarea calit ii se va face prin : - examinare vizual , - ncerc ri pe probe n condi iile prev zute n standarde sau n caietele de sarcini. Tencuielie exterioare se vor realiza simplu dri cuite, din mortar M50T. Soclul se va finisa cu tencuieli similipiatr din mozaic de ciment frecat. Se vor prelucra prin buciardare i se vor modela cu asize verticale. Registrele de culori diferite ale fa adelor se vor separa prin nuturi de 3-4cm grosime. Tencuielile interioare vor fi simplu driscuite, gletuite cu var n registrele superioare ale pere ilor i cu ipsos n registrele inferioare. Tencuielile fiind lucr ri destinate de regul s r mn vizibile, calitatea lor poate fi verificat oricnd din punct de vedere al aspectului, dup terminarea ntregului obiect. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic tencuiala se face odat cu verificarea acestui suport.

Este absolut interzis a se aplica tencuiala peste supor i ce nu au fost recep iona i conform instruc iunilor specifice. TEHNOLOGIE Tencuieli tip mozaic de ciment frecat pentru soclu Se execut pe grund de mortar-ciment. Fa a v zut din mortar de ciment se aplic peste grundul stropit cu ap , nainte ca acesta s se fi nt rit complet. Stratul va avea grosimea de 10mm potrivit pentru fasonarea prin rostuire. Executarea rosturilor se va face cu 24-48 de ore nainte de nt rirea stratului vizibil, astfel : - se traseaz rosturile , - se monteaz n rosturi ipci cu profil, Dup ncheierea prizei, la 7-15 zile se execut prelucrarea suprafe ei. nainte de a se ncepe prelucrarea se vor face ncerc ri pe por iuni mici pentru a se constata dac mortarul fe ei v zute rezist la prelucrare. Prelucrarea se va realiza prin frecarea suprafe ei dup ce mortarul a f cut priz dar nainte ca el s se fi nt rit. Pe parcursul lucr rii este necesar a se verifica dac se respect tehnologia de execu ie, utilizarea tipului i compozi iei mortarului i aplicarea straturilor succesive f r dep iri de grosimi maxime. Rezultatele ncerc rilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conduc torului tehnic al lucr rii n termen de 48 de ore de la ncercare. n toate cazurile n care rezultatul ncerc rii este sub 75% din marca prescris , se va anun a beneficiarul lucr rii pentru a stabili dac tencuiala poate fi acceptat . Aceste cazuri se nscriu n registrul de procese verbale de lucr ri ascunse i se vor men iona n prezentarea ce se pred comisiei de recep ie preliminar ; aceast comisie va hot r definitiv asupra accept rii tencuielii tespective. In cazul grupului sanitar se lasa un interval de timp intre terminarea peretilor si tencuire pentru a se evita tasarile. Prepararea mortarelor pentru tencuieli subtiri Toate mortarele se pot prepara manual sau mecanizat. In cazul folosirii varului hidratat se recomanda utilizarea malaxoarelor. Consistenta mortarelor va fi de 10-12 cm masurati cu conul etalon. Verificarea pe faze de lucr ri Se face n cazul tencuielilor, pe baza urm toarelor verific ri la fiecare tronson n parte: - a. - rezisten a mortarului; - b. - num rul de straturi ce se aplic i grosimile respective; - c. - aderen a la suport ntre dou straturi; - d. - planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor; - e -dimensiunea, calitatea i pozi ia elementelor decorative (solbancuri, brie, corni e, nuturi,etc.). Aceste verific ri se efctueaz naintea zugr velilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se nscriu n registre de procese verbale de lucr ri ascunse. Verific rile ce se efectueaz la terminarea unei faze de lucr ri, se fac cel pu in cte una la fiecare nc pere i cel pu in una la fiecare 100 mp. La recep ia preliminar se efectueaz direct de comisie acelea i verific ri, dar cu o frecven de minim 1/3 din frecven a precedent . Normative privind executarea lucr rilor de tencuieli placaje: - C.17/1983 - Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial .

-C16-87 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. -STAS 1035-85 Mortare obi nuite pentru zid rie i tencuial , - STAS 1667/1976 - Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian , pl ci ceramice sm l uite. - STAS 233/1986 - Pl ci de faian . - STAS 1667/1976 - Agregate naturale grele pentru mortare i betoane. - STAS 146/1980 - Var pentru construc ii. ETAPE DE REALIZARE A C M UIELILOR ARMATE

1. Desfacerea tencuielii pe ambele fe e i adncirea cu 10 z 15 mm a rosturilor zid riei cu dalta i ciocanul; crearea de g uri J10 mm n zid rie cu borma ina pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor sudate (6 buc/m2 ); 2. Suprafa a zid riei se cur prin periere cu peria de srm i suflare cu aer comprimat inclusiv g urile create; 3. Zid ria i g urile create se cur printr-un jet de ap sub presiune, men inndu-se umed cteva ore; 4. Crearea de gauri *18mm in plansee, la 1,0 m distanta , cu masina rotopercutanta, 5. Se aplic plasele sudate J4v100/4v 100 STNB pe fe ele zid riei prev zute a se consolida. Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu agrafe J6 (6 buc/m2.), 6. Se monteaza cate o bara orizontala *10mm PC52 deasupra si dedesubtul planseului la cate 15 cm si se leaga de plasele existente, 7. Se monteaza fascicolele de bare care traverseaza planseele si se leaga de plasele existente si de barele *10 adaugate, 8. Injectarea g urilor J10 mm cu past de ciment, cu pompa manual . 9. n scopul realiz rii unei aderen e ct mai bume ntre zid rie i c ma uial , pe suprafa diafragmei de zid rie se aplic un strat de amors din M100 de consisten fluid , suprafa fiind umezit n prealabil; suprafa a rezultat va avea aspect rugos crend o bun leg tur cu stratul urm tor. 10. Aplicarea grundului (M100 f r var) peste pri ul proasp t nt rit n dou straturi; mortarul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea nt ririi; 11. Aplicarea stratului vizibil (tinciul) din M100 cu agregat fin nisip, sort granular pn la 5 mm. PREVEDERI PENTRU PUNEREA IN OPERA A PLASELOR SUDATE 1. Plasele sudate se vor depozita in apropierea constructiilor in zone special amenajate astfel incat distantele de transport pana la locul de punere in opera si numarul de manipulari sa fie minime. Se recomanda ca plasele sa fie depozitate pe orizontala. 2. La punerea in opera a plaselor sudate se vor avea in vedere urmatoarele operatii: - curatarea plaselor de murdarie, grasime, vopsea, rugina neaderenta etc, - eliminarea si inlocuirea plaselor care prezinta cel putin unul din urmatoarele defecte: - degradari si deformari peste limitele admise de STAS 438/3-80, - margini la care nodurile nesudate ale ultimelor doua bare transversale sunt in numar mai mare de 5% din numarul total de noduri al fiecareia; - idem, la care exista mai mult de doua noduri nesudate alaturate. - Asigurarea pozitiei corecte a plaselor in timpul tencuirii cu mortar, respectandu-se grosimile straturilor de acoperire cu mortar. In acest scop se vor prevedea distantieri in numar corespunzator, tinandu-se seama de pozitia, diametrul barelor si de distanta dintre ele. In genral se prevad distantieri din material plastic. Prin

exceptie se admit si distantieri din otel-beton caz in care se va asigura protectia anticoroziva. Plasele se vor suprapune pe o distanta de 2,5 ochiuri in zonele de innadire. De asemenea, plasele vor fi legate la colturi, cu sarma. Abaterile admise la montarea plaselor sudate fata de cotele din proiect vor fi, in toate cazurile mai mici decat 20mm. Plasele sunt prevazute a se monta intregi (cu dimensiunile de fabricatie) incepand de la nivelul pardoselii. Pentru completari (sub planseu si langa peretii perpendiculari se dispun plase cu dimensiuni mai mici obtinute prin taiere). Se va avea in vedere folosirea la maximum a resturilor. La intersectia a doi pereti perpendiculari care urmeaza a fi camasuiti, plasele se indoaie fara a se taia.

7.7 TMPLARIE PREVEDERI GENERALE 7.7.1 Tmpl rie metalic Tmpl ria geamurilor tip perete cortin de la clasele tronsonului nou va fi din profile de Aluminiu vopsit n culoarea ro ie, cu geamuri tip TERMOPAN. Geamurile se ncheie n form piramidal dep ind linia plan eului i fiind protejate de o lucarn . Tehnologia de montaj va fi proprie produc torului. U a i fereastra centralei termice vor fi din profile metalice i Tb neagr vopsit . U a va avea 2/3 geam pentru a asigura suprafa a de explozie. VERIFICAREA TMPL RIEI NAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tmpl rie montate pe antier sau fabricate se face la primirea pe antier, n tot timpul punerii n oper (mont rii) precum i la recep ie. Tmpl ria din metal care sose te pe antier gata confec ionat , trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: - existen ei i con inutul certificatelor de calitate; - coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs; - existen ei i calit ii accesoriilor de prindere, manevrare, etc. - corectitudinii finisajului prin vopsire cu vopsea de ulei n trei straturi. La punerea n oper se verific dac n urma depozit rii i manipul rii, tmpl ria nu a fost deteriorat . Eventualele deterior ri se vor remedia nainte de montare. Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante. In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor, ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor, placajelor, zugravelilor. Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. Aceasta se face conform reglement rilor n vigoare i se refer la coresponden a cu prevederile din proiect i condi iile de calitate i ncadrare n abaterile admisibile prev zute mai jos. Verificarea pe faze se refer la ntreaga categorie de lucr ri ncheindu-se cu Procese verbale de verificare pe faze de lucrare, acestea nscriindu-se n registrul respectiv. La recep ia preliminar a ntregului obiect, comisia de recep ie va verifica lucr rile de tmpl rie, urm rind: a). existen a i con inutul proceselor verbale de verificare i recep ie pe faze de lucr ri; b). examinarea direct a lucr rilor executate, prin sondaje; c). ca tmpl ria s ndeplineasc perfect func ia pentru care a fost prev zut . Se va verifica: a) existen a i calitatea accesoriilor; b) verificarea tocurilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m); c) ntre foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pn la 8 mm; d) ncadrarea tocului s fie f cut astfel ca acesta s nu aib nici un fel de joc; g) ntre cercevea i marginea paletului tencuit trebuie s fie un spa iu de min 3,5 mm; i) existen a pieselor auxiliare (vasernase, glafuri din tabl ) la ferestre (pentru ndep rtarea apei de ploaie) este obligatorie; j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect; k) balamalele, cremoanele, drucarele, s fie montate la n l ime constant (pentru fiecare n parte) de la pardoseal ; l) l ca urile de p trundere a z voarelor n pardoseal i tocuri, trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului; m) dechiderea cercevelelor cuplate trebuie s se fac cu u urin , ele nu trebuie s fie blocate n urma vopsirii.

7.7.2 Tamplarie de lemn PREVEDERI GENERALE U ile interioare U ile claselor vor fi ntr-un canat, pe toc din r inoase, cu foi celulare vopsite n culori de ulei vesele, diferite de la o u la alta : galben, verde, albastru, ro u. U ile cancelariei din tronsonul nou i ale holurilor vor fi n dou canate cu 2/3 geam, vopsite de asemenea n culori vii, diferite. Wind-fang-ul va fi desp r it de un glass wand de lemn cu u dubl . U ile exterioare U ile de intrare i spre curtea interioar vor fi simple, n dou canate, cu 2/3 geam i cu dou laterale fixe. Tocurile vor fi din r inoase precum i t bliile. Se vor furniza cu toate accesoriile montate i vopsite cu vopsea de ulei ro ie ca i tmpl ria ferestrelor la exterior. Ferestrele claselor i celorlalte nc peri se vor vopsi la interior n aceea i culoare cu u a clasei. Rosturile se vor etan a cu vat mineral , chit permanent elastic i baghete din lemn. VERIFICAREA TMPL RIEI NAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tmpl rie montat pe antier sau in fabrica se face la primirea pe antier a ambelor categorii n tot timpul punerii n oper (mont rii) precum i la recep ie. Tmpl ria din lemn care sose te pe antier gata confec ionat , trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: - existen ei i con inutul certificatelor de calitate; - coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs; - existen ei i calit ii accesoriilor de prindere, manevrare, etc. La punerea n oper se verific dac n urma depozit rii i manipul rii, tmpl ria nu a fost deteriorat . Eventualele deterior ri se vor remedia nainte de montare. Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. Montarea tamplariei se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor de camasuiala si zugraveli. Pentru aceasta se probeaza inainte in formatul golului, se fixeaza cu suruburi in ghermele sau dibluri. Inainte de a se strange complet suruburile se verifica verticalitatea si orizontalitatea si modul de functionare. Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica sipcile de acoperire a rostului. In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor, ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor, placajelor, zugravelilor. Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. a) existen a i calitatea accesoriilor; b) verificarea tocurilor i a c ptu elilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m); c) ntre foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pn la 8 mm; d) ncadrarea tocului s fie f cut n pere ii existen i prin ghermele, dibluri, pene, cuie, uruburi sau praznuri, astfel ca tocul s nu aib nici un fel de joc; e) abaterile de la planeitate a foilor de u i sau a cercevelelor mai lungi de 1500 mm, trebuie s fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective; f) potrivirea (luftul) corect a foilor de u i pe toat lungimea faltului respectiv, nu trebuie s dep easc 2 mm; j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect; k) balamalele s fie montate la n l ime constant (pentru fiecare n parte) de la pardoseal ;

l) l ca urile de p trundere a z voarelor n pardoseal i tocuri, trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului; n) verificarea calit ii vopsitoriei se va face conform capitolului Zugr veli i vopsitorii. Se va utiliza lac incolor pentru tocuri i folie u ilor.

7.8 GEAMURI Prevederile capitolului GEAMURI se refer la executarea lucrarilor de montare a geamurilor si la controlul calit ii i recep iei lucr rilor de geamuri montate la ferestre de lemn i metalice precum i la u i. Montarea geamurilor se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, inaintea lucrarilor de vopsitorii si pardoseli. MATERIALE -se vor utiliza geamuri clare de 4mm grosime. Lucrari pregatitoare. - vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului, - aducerea geamurilor in zona de lucru in cazul in care au fost procurate la marimi fixe. In cazul in care se va proceda la taierea lor se va utiliza o masa de lucru acoperita cu o patura moale. Operatia de taiere se va face cu diamantul, linia si vinclul. Inainte de taiere geamurile mai groase de 4mm se vor unge cu petrol, aplicat cu o carpa inmuiata si bine stoarsa. Montarea geamurilor. La geamurile montate cu baghete se aplica un pat de chit de-a lungul faltului dupa care se aseaza geamul taiat la dimensiuni, presandu-se cu mana astfel ca sa se lipeasca bine de chit. Baghetele se aseaza pe geam si se fixeaza astfel incat geamul sa nu aiba joc. Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea materialelor aduse pe antier i n fabric se efectueaz de c tre conduc torul tehnic al lucr rii i se refer la dimensiunile i calitatea materialelor prev zute n documenta ia de execu ie. Materialele nu vor fi puse n lucrare dac nu sunt nso ite de certificatele de calitate. De asemenea, nu se vor pune n lucrare geamuri sparte, fisurate sau zgriate. Verificarea pe parcurs a calit ii lucr rilor se va face de c tre conduc torul tehnic pe tot timpul execu iei si se efectueaz conform instruc iunilor n vigoare. Se refer la coresponden a cu tipurile i dimensiunile din proiect, la condi iile de calitate i la ncadrarea n abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz n parte i precizate n cataloagele de detalii tip sau n desenele de execu ie. Verificarea pe faze se va face pentru ntreaga categorie de lucr ri de geamuri i pentru fiecare tronson n parte, ncheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARI, care se nscriu n registrul respectiv. Verificarea lucr rilor de geamuri la recep ia preliminar a ntregului obiect se va face de c tre COMISIA DE RECEPTORI prin: - examinarea existen ei i con inutului procesului de verificare pe faze de lucr ri; - examinarea direct a lucr rilor executate prin sondaj; Jocul de 1...2 mm ntre geam i falt se va controla cu ocazia scoaterii pentru verificarea intelor i tifturilor, precum i a aderen ei cordonului de chit. Normative privind proiectarea i executarea lucr rilor de tmpl rie i montare a geamurilor: - STAS 9317/4.2/1987-Tmpl rie pentru construc ii.Metode de verificare a calit ii; - C.47/1986 - Instruc iuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor i a altor produse de sticl n construc ii; STAS 853/1980 - Geamuri trase; STAS 3830/1984 - Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre.

7.9 PARDOSELI Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucr rile de pardoseli executate la construc ii sociale, tip reci sau calde. n proiect sunt prev zute : - pardoseli reci i plinte din mozaic de ciment frecat pe holuri, n centrala termic i pe treptele de intrare, - pardoseli calde din parchet lamelar din material fibrolemnos presat n cancelarii, - pardoseli semicalde din covor PVC n s lile de clas lipit direct pe suprafe ele de beton sclivisite. PREVEDERI GENERALE Lucr rile de pardoseli se vor ncepe dup verificarea i recep ionarea suportului, opera ii care se efectueaz i se nregistreaz conform prevederilor capitolelor respective. Este necesar verificarea i recep ionarea lucr rilor de instala ii ce trebuie terminate nainte de nceperea lucr rilor de pardoseli (ex. instala ii, str pungeri, izola ii) i a tuturor lucr rilor a c ror executare ulterioar ar putea degrada pardoselile. Toate materialele, semifabricate i prefabricate ce intr n componen a unei pardoseli vor intra n lucrare dac n prealabil: - s-a verificat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii c au fost livrate cu certificat de calitate, care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective; - au fost depozitate i manipulate n condi ii care s evite orice degradare a lor; - s-au efectuat la locul de punere n oper - dac este cazul - ncerc rile de calitate. Pricipalele verific ri de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: - aspectul i starea general ; - elemente geometrice (grosime, planeitate, panta); - fixarea mbr c mintei pe suport; - rosturile; - racordarea cu alte elemente de construc ii i instala ii; - coresponden a cu proiectul. ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmatoarele actiuni: - verificarea proiectului si a detaliilor de executie in functie de tipul pardoselii, - verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli, - receptia pardoselilor. VERIFICARI PENTRU ASIGURAREA CALITATII PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR - Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului, - Verificarea de catre conducatorul unitatii a certificatelor de calitate, - Verificarea ca abaterile de la planeitate ale stratului suport sa se incadreze in limitele admisibile. EXECUTIA PARDOSELILOR SI VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARI LOR. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii; - verific rile de aspect se efectueaz nc pere cu nc pere; - verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs. Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz n procesele verbale, conform instruc iunilor respective. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz :

- examinarea i controlul documentelor ncheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri; - verific ri directe de aspect. 7.9.1 PARDOSELI RECI, DIN MOZAIC TURNAT Mortarul va fi executat cu piatra de mozaic cu granulozitate continua sau discontinua de provenienta si culori diferite. Cantitatea de ciment va fi de 600 kg la m3 de piatra de mozaic. Se pot adauga coloranti minerali sau cimenturi colorate in proportie de cel mult 5% din greutatea cimentului. Prepararea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va face amestecand intai bine, in stare uscata, cimentul si colorantul, amestec care apoi se rastoarna peste piatra din mozaic asezata in prealabil pe o platforma dupa care se amesteca bine cu lopata pentru a se asigura raspandirea uniforma a granulelor de mozaic. Se adauga apoi apa necesara pana se va obtine un mortar care sa se intinda usor fara a fi insa prea fluid. Executia va debuta cu turnarea unui strat de mortar de ciment de poza cu dozajul de 400 kg ciment la 1m3 de nisip in grosime de cca 3 cm cu suprafata rugoasa pentru o mai buna legatura cu imbracamintea de mozaic turnat. Pentru asigurarea unei grosimi uniforme se va intinde mortarul intre sipci de reper si se va indesa bine cu mistria. Dupa indesare se vor scoate sipcile, iar golurile respective se vor umple cu acelasi mortar de ciment. Dupa intinderea mortarului de ciment de poza, se va turna tot intre sipci de reper, mortarul de ciment cu piatra de mozaic intr-un strat de 15mm grosime. Se vor scoate sipcile de reper si locurile ramase se vor umple tot cu mortar de ciment cu piatra de mozaic. La intinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmari distributia uniforma a pietrei de mozaic ca desime si marime a granulelor. Dupa turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic si terminarea prizei, pentru a se evita fisurarea datorita uscarii prea rapide din cauza curentilor de aer, imbracamintea se va proteja in primele zile de la turnare prin acoperire cu rogojini, saci de hartie sau rumegus de brad care se vor uda periodic cu apa. Finisarea suprafe ei mbr c min ilor, se va face prin frecare, lefuire, ceruire, manual sau mecanizat. Frecarea se va face dupa obligatoriu la 4.6 zile de la turnare. In acest timp suprafata de mozaic se mentine umeda. A doua frecare numita slefuire, se face cu piatra abraziva mai fina, udandu-se suprafata in permanenta. Dupa spalarea de pasta rezultata si uscare se ceruieste si se lustruieste. In incaperi cu suprafata mai mare de 9 m2, pentru a se preintampina fisurarea, mozaicul se va turna in panouri de max. 2 m2 care se despart prin rosturi de turnare (benzi de sticla cu muchia superioara la nivelul suprafetei. Scafele sau plintele sunt obligatorii la incaperile prevazute cu instalatii de apa (CT) si pe holuri pentru a nu se murdari peretii odata cu spalarea pardoselii. Inaltimea scafelor sau a plintelor va fi de 15 cm iar grosimea lor va fi astfel stabilita incat sa depaseasca suprafata tencuielii cu 5 mm. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii; - verific rile de aspect se efectueaz nc pere cu nc pere; - verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs. Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz n procesele verbale, conform instruc iunilor respective. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : - examinarea i controlul documentelor ncheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri; - verific ri directe de aspect

7.9.2 PARDOSELI SEMICALDE In incaperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din mase plastice, se va asigura climatul interior: - temperatura minima de lucru +20rC, - umiditatea relativa a aerului de max65%. Acest regim se va mentine si dupa terminarea lucrarilor cel putin 2 saptamani sau se va proceda conform indicatiilor producatorului pana la darea in folosinta a incaperilor. TEHNOLOGIE Pregatirea stratului de uzura: - se vor corecta neregularitatile prin frecare cu piatra abraziva si gletuire subtire, - mortarul pentru gletuire se aplica in grosime cat mai redusa (1,2 mm). Materialul se intinde cu spaclul lat din PVC, - dupa 14-16ore de la aplicarea gletului suprafata se va slefui cu o piatra abraziva spre a se inlatura bavurile. Pregatirea covoarelor: - pentru montare covorul se va croi in conformitate cu un plan de montaj, intocmit, in prealabil, cu respectarea urmatoarelor criterii: - fasiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din peretii incaperii, cu rosturile dintre ele orientate in directia de circulatie maxima si daca este posibil si in directia pricnipalei surse de lumina naturala: - rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuiesa cada in dreptul golului usii; daca in cele doua incaperi se monteaza acelasi tip de covor fasia nu se va intrerupe in dreptul usii; cand in doua incaperi alaturate fasiile au culori diferite sau la racordarea cu o pardoseala de alta natura, atunci rostul de racordare a celor doua tipuri de pardoseli se va amplasa la mijlocul grosimii foii usii, - se va urmari repartizarea economica a fasiilor de covor in incapere, cu minim de rosturi si de fasii mai inguste de 50cm, - fasiile taiate se vor aseza in pozitie de montare si se vor lasa desfasurate, timp de min. 24 de ore pentru aclimatizare si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material datorita sederii in sul a covorului, - dupa aclimatizare fasiile de covor vor fi croite definitiv ccu 23mm mai scurte fata de profilul peretelui. Lipirea covoarelor: - se curata spatele fasiilor de covor cu perii si carpe, - se aseaza fasiile cu marginile petrecute pe o latime de cca 2cm., - se aplica stratul de adeziv de catre doi muncitori odata pe jumatatile fasiilor intoarse cat si pe suprafata stratului suport care a ramas neacoperita. Adezivul se va aplica in strat subtire si cat mai uniform. Lipirea covorului se va face dupa 2040min de al aplicarea adezivului. Asezarea fasiilor de covor pentru lipire se va face pe portiuni mici si in mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fasia de material. 7.9.3 PARDOSELI CALDE DIN PL CI FIBROLEMNOASE TEHNOLOGIE EXECU IE dispunerea unui strat din PFL, dispunerea unei folii de polietilen ca barier contra vaporilor, dispunerea unui strat din polietilen expandat , dispunerea celui de-al doilea strat de folie de polietilen , montarea pl cilor fibrolemnoase, executarea baghetei perimetrale din material lemnos.

7.10 ZUGRAVELI, VOPSITORII Domeniu de aplicare Prevederile din prezentul capitol se refer la lucr rile de zugr veli i vopsitorii interioare i exterioare. Registrele inferioare ale pere ilor (1,0m n l ime) pe holuri i n s lile de clas se vor vopsi n culori de ulei peste un glet de ipsos. Registrele superioare i tavanele se vor gletui cu var i se vor zugr vi cu lapte de var alb cu adaos de oxid de zinc, n trei straturi. La exterior se vor utiliza acelea i materiale pentru zugr veal . Se vor realiza registre zugr vite n culoarea alb i rosu deschis prin ad ugarea unui oxid. Registrele de culori diferite se vor separa prin nuturi albe sau ro u nchis. Vopsitoriile se refer la instala iile din centrala termic i la corpurile radiatoarelor i a tmpl riei ferestrelor, stre inii i paziei. PREVEDERI COMUNE .1. Zugr velile i vopsitoriile fiind lucr ri ce r mn vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificat oricnd, chiar dup terminarea ntregului obiect i n consecin nu este necesar a se ncheia procese verbale de lucr ri ascunse. 2. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic zugr velile, vopsitoriile, se face n cadrul verific rii execut rii acestui suport (tencuieli, zid rii, betoane, gleturi, elemente de tmpl rie, instala ii). Este interzis a se ncepe executarea oric ror lucr ri de zugr veli, vopsitorii sau lambriuri, nainte ca suportul s fi fost verificat de c tre eful punctului de lucru, privind ndeplinirea condi iilor de calitate. 3. Verificarea calit ii zugr velilor, vopsitoriilor, se face numai dup uscarea lor complet i are ca scop principal depistarea defectelor care dep esc abaterile admisibile n vederea efectu rii remedierilor i a elimin rii posibilit ii ca aceste defecte s se repete n continuare. 4. nainte de nceperea lucr rilor de zugr veli, vopsitorii, este necesar a se verifica dac au fost executate i recep ionate toate lucr rile destinate a le proteja (nvelitori, strea in ) sau a c ror execu ie ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instala ii, tmpl rie) precum i dac au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, supor i pentru obiecte sanitare sau elemente de nc lzire). .5. Conduc torul tehnic al lucr rii trebuie s verifice toate materialele nainte de a fi introduse n lucrare. Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective. .6. Pe parcursul execut rii lucr rilor este necesar a se verifica respectarea tehnologic de execu ie, prev zut n prescrip ii tehnice, utilizarea re etelor i amestecurilor indicate, precum i aplicarea straturilor succesive n ordinea i la intervalele de timp prescrise. La recep ionarea preliminar se efectueaz acelea i verific ri direct de c tre comisie dar cu o frecven de minim 1/5 din frecven a precedent . PREGATIREA STRATULUI SUPORT - suprafata peretelui se curata inlaturandu-se proeminentele cu spaclul si eventual cu dalta si ciocanul, apoi se inlatura partile neaderente prin periere cu peria de paie. In cazul adanciturilor, repararea se face cu un mortar de ciment cu adaos de Aracet in proportie de 3:1:0,5-nisip:ciment:Aracet. Mortarul se prepara intr-o galeata prin amestecarea manuala in loturi corespunzatoare unei perioade de lucru de maximum 3 ore. Dupa terminarea reparatiilor, suprafata stratului suport nu trebuie sa prezinte abateri de la planeitate mai mari de 5mm la dreptarul de 2 m si nici vreo unda mai mare de 2 mm la dreptarul de 0,5 m. Executarea grunduirii - grundul se realizeaza dintr-un volum de var lavabil sau Aracet si un volum egal de apa omogenizate. Grundul se aplica cu bidineaua sau pensula lata. Timpul de uscare este de min. 2 ore la temperatura de +15rC si de o ora la +25 rC sau mai mare. Executarea stratului de glet

dupa executarea reparatiilor locale si grunduire se aplica un strat de glet cu urmatoarea compozitie: 3:1:0,5 nisip cuartos sub 0,2mm: Aracet:apa. Nisipul cuartos se poate inlocui cu dolomita sau faina de cuart. In cazul aplicarii cu pistolul volumul de apa se poate mari pana la de 4 ori. Gletul se prepara prin amestecare manuala in cantitati pentru cca 8 ore de lucru. 2 Pentru aplicarea mecanizata gletul se strecoara prin sita de 100 ochiuri/cm . Gletul se 2 stropeste pe o suprafata de cca 1 m , se intrerupe stropirea si se netezeste cu spaclul de cauciuc. Astfel se corecteaza eventualele lipsuri de material. Pe suprafetele invecinate (tamplarie, placaj ceramic) se aplica o placa de PFL dur pentru a evita stropirea, Pentru aplicarea manuala se va folosi drisca metalica cu lama din otel flexibil de 0,4z 0,5 mm grosime. Se aplica pe suprafete de cca 1 m2 descrind cu drisca serpentine orizontale. Stratul de glet va avea grosimea de 1 mm si se va lasa la uscat minim 16 ore inainte de aplicarea vopsitoriei.

Verificarea pe faze de lucrari 1. Prin examinarea vizual se verific urm toarele: a. coresponden a zugr velilor interioare i exterioare cu prevederile din proiect i cu eventualele dispozi ii ulterioare; b. aspectul suprafe elor zugr vite n culori de ap (culoare uniform , f r pete, scurgeri, stropi, b ici i cojiri, fire de p r, urme de pensule sau bidinele); Urmele de bidinea sunt admise numai dac nu se v d de la distan a de 1 m. Nu se permit corecturi sau retu uri locale. Pe suprafe ele stropite, stropii trebuie s fie uniform repartiza i. 2. Aderen a zugr velilor interioare i exterioare se constat prin frecare u oar cu palma de perete. O zugr veal nu trebuie s se ia pe palm prin frecare. Normative privind executarea lucr rilor de zugr veal , vopsitorii: C.18/1983 - Normativ pentru executarea lucr rilor umede. C.16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. C.3/1976 - Normativ pentru executarea lucr rilor de zugr veli i vopsitorii. STAS 8431/1-1975 - Trepte pe baz se polimeri cu suport de hrtie. Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protec ia muncii n activitatea de construc iimontaj. STAS 146/1980 - Var pentru construc ii. VOPSITORII 1. nainte de nceperea verific rii calit ii vopsitoriilor se va controla mai nti dac la vopsitoriile n ulei s-a format o pelicul rezistent . Constatarea se face prin cioc nirea vopselei cu degetul n mai multe puncte. 2. Prin examinarea vizual se verific aspectul vopsitoriilor, avndu-se n vedere urm toarele: a. suprafa a vopsit cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie s prezinte acela i ton de culoare, aspect (lucios sau mat) dup cum se prevede n proiect sau n mostre stabilite. Vopseaua de orice fel trebuie s fie aplicat pn la perfect curat, adic s nu prezinte straturi str vezii, pete desprinderi, cute, b ici, scurgeri, lipsuri de buc i de pelicul , cr p turi, fisuri - care pot genera desprinderea stratului, aglomer ri de pigmen i, neregularit i cauzate de chituire sau gletuire necorespunz toare, urme de pensul sau urme de vopsea insuficient frecat la preparare. b. La vopsitoriile pe tmpl rie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafe elor de lemn sau metalice (chituite i lefuite n prealabil). Accesoriile metalice (silduri, drucare, cremoane, olivere) nu trebuie s fie p tate cu vopsea. c. Nu se admit pete de mortar sau zugr veal pe suprafe e vopsite.

d. nainte de vopsirea suprafe elor, vor fi verificate dac au fost preg tite corect prin cur ire, lefuire, chituire a rosturilor, etc. e. Se va verifica nainte de vopsire, dac suprafe ele au fost corect preg tite prin cur ire de rugin , mortar, etc. Tevile, radiatoarele, convectoarele se vor examina vizual pe toate fe ele dac sunt vopsite n culorile prescrise i dac vopseaua este uniform , f r pete, urme de pensul , cr p turi sau alte defecte. Verificarea vopsitoriei fe elor nev zute ale evilor, radiatoarelor, se vor controla cu ajutorul unei oglinzi. f. Separa iile ntre zugr veli i vopsitorii, pe acela i perete, precum i ntre zugr veal i tavane, trebuie s fie distincte, f r suprapuneri, ondula ii. Separa iile trebuie s fie rectilinii i orizontale. Acolo unde se prevede, separa iile vor fi f cute cu nuturi.

7.11 PLAN EU DE LEMN Peste tronsonul consolidat se va reface plan eul de lemn. Structura de rezistenta a plan eului de lemn este conferit de grinzile din lemn de r inoase, ancorate de centurile de b.a. prin must ile prev zute special n centura de beton armat. Grinzile care sus in popii vor fi duble sau triple i vor avea sec iuni diferite n func ie de deschiderea nc perilor. MATERIALE grinzi de lemn de rasinoase, calit II. TEHNOLOGIE Grinzile se fixeaza pe centurile pere ilor prin mustatile de ancorare prevazute n centurile de b.a. Se execut t v neal din ipci de r inoase i se se dispun saltelele de vata minerala ntre dou folii de polietilen . Se execut apoi podina din lemn de r inoase la extrados. Se asigura un spatiu de 5-10cm de la fata laterala a grinzilor de margine pana la fata peretelui paralel cu grinzile, spatiu necesar pentru ferirea grinzilor de umezeala si pentru a asigura prinderea, fara iesirea in consola a elementelor tavanului. Rezemarea grinzilor se realizeaza pe min. 15z20cm. 7.12 ARPANT TEHNOLOGIA DE EXECUTIE Etapele principale ale procesului tehnologic sunt: - trasarea pozi iilor popilor i respectiv a t lpilor; - pozi ionarea t lpilor (pe direc ia fermei), - fixarea t lpilor pe plan eul de b.a. cu juguri din platband i ururuburi CONEXPAND, - montarea popilor i trasarea pantei acoperi ului; - montarea elementelor cadrelor verticale: contrafi e, cle ti, pane. Cle tii vor fi t ia i la min. 5 cm de la fa a popului ; - montarea asterealei i apoi a nvelitorii; - realizarea dispozitivelor de evacuare a apelor meteorice; - montarea paziei ntre c priorii aparen i pentru a mpiedica p trunderea curen ilor de aer n pod, - ignifugare-vopsire prin peliculizare a materialului lemnos.

Fig.1

*OBSERVA II: Panele i c priorii se vor nn di pe reazeme prin scoabe, cf. schi ei din fig.1. Sub nn dire va fi obligatorie prezen a fururii corespunz toare l imii elementului continuu. MATERIALE : Conform STAS 8689-80 (dimensiuni) i STAS 1961-80 (calitate): *Popii Popii, din lemn de r inoase ecarisat, au sec iunea 14x14cm. Pe ace tia reazem panele (14v14cm) prin suprapunere direct . Fermele se vor dispune n func ie de configura ia acoperi ului. Popii se vor reazema pe t lpi cu sec iunea 14x14 cm, cu lungimea de 50z100 cm; *Cle tii scandura de 28 x20 cm. Se fixeaz de ambele p r i ale popilor i de c priorii corespunz tori fermei, *Contrafi ele au sec iunea de 7.5x10m sunt din buc i de c prior. Acestea vor fi mbinate cu popii, cu prag. Se dispun la 45r de o parte si de alta a popului. *C priorii au sec iunea 7.5x10cm i se dispun la cca. 75 cm interax. C priorii se dispun perpendicular pe pane. La coam , c priorii se mbin cu nut i feder i se bat cuie sau scoabe. nn direa c priorilor se face numai pe pane prin al turarea i petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel pu in 20 cm. * Panele, cosoroaba - sunt centuri din lemn ecarisat, cu sec iunea 1414 respectiv 12v 12cm. Acestea se a eaz vertical pe capul popilor sau pe cle ti. Panele nu vor fi chertate. Chertarea se va practica numai asupra c priorilor, pentru a le asigura fixarea. nn direa nu se face nici ntr-un caz n cmp. VERIFICAREA CALIT II Verificarea defectelor lemnului i verificarea asambl rilor se face vizual. Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obi nuite de m surat. Lemnul din care se confec ioneaz elementele de arpant nu tre buie s dep easc umiditatea maxim de 15%. Se verific fixarea elementelor arpantei prin buloane, scoabe, cuie i t lpi. Se verific fixarea t lpilor popilor n plan eul de beton armat prin intermediul jugurilor din platband . Abaterile admisibile de la planeitate, m surate cu dreptarul de 3,0 m lungime sunt 5 mm n lungul liniei de cea mai mare pant .

7.13 TINICHIGERIE 7.13.1 Jgheaburi Jgheaburile utilizate vor fi semicirculare, cu diametrul de 125 mm. Panta jgheabului va fi de 0,5cm/m. Pentru a feri jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad bride si carlige de sustinere din otel lat conf. STAS 2274-88. Conform STAS 2389-92, numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand cate unul la max 15m perimetrul de streasina. Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10 m distanta de punctele de racord cu burlanul. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta. 7.13.2 Burlane Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli. Pentru acesta se utilizeaza schela zidarilor si scarile. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb fixat in dreptul stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze. Se noteaza locul de prindere al bratarilor care terbuie dispuse la max. 1,5m distanta. Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150 mm lungime care se introduc in zid 120 mm. Bratarile vor fi conform STAS 2274-88. Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii cu posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier. Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm. Tronsonul de burlan de deasupra solului (1,5 m) va fi din fonta. Racordarea dintre burlanul de tabla zincata si cel de fonta va fi etansata cu chit elastic. Gura de scurgere va fi la max 30cm deasupra trotuarului. Pentru evitarea infundarii burlanulul se recomanda asezarea unor site demontabile la racordul jgheabului cu burlanul. Verificari pe parcursul lucrarilor: Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari: - calitatea suportului carligelor, - prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor, - amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp, a pieselor de racordare la burlan, a colturilor, precum si a tronsoanelor de jgheab, - verificarea existentei rostului de 2 cm intre tronsoanele de jgheab, - executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea lui la jgheab; - verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan, si a etanseitatii imbinarii dintre elementele prin infundarea burlanelor; - verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari. Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la arpanta i nvelitoare va fi ntrerupta pe timp de ploaie, ceata deasa, vnt cu intensitate mai mare de gradul 6. Se vor respecta indicatiile din: Norme de protectia muncii n activitatea de constructii montaj - vol. I cap. III - Instructajul de protectia muncii; cap. V - Echipamentul de protectie; cap X - Lucrari de ncarcari, descarcari materiale; cap. XII - Lucrari de depozitarea materialelor; cap. XIV - Scule i dispozitive; cap. XXXV - Lucrari n lemn; cap. XXXVII - Lucrari de nvelitori. Se vor respecta normel de protectie contra incendiilor, n vigoare (P118 - 99).

7.14 INVELITORI DIN TABLA naintea nceperii execu iei nvelitorii se va verifica suportul, pentru a ndeplini condi iile: 1. s nu aib denivel ri mai mari de 3 mm/m; 2. astereala s fie bine fixat pe c priori, cu rosturile ntre scnduri de max 2 cm; Generalit i nainte de execu ia nvelitorii se realizeaz stratul suport din astereal de scndur care trebuie s corespund n ceea ce prive te abaterile admisibile de la planeitate m surate cu dreptarul de 3 m lungime (care trebuie s fie de 5 mm n lungul liniei de cea mai mare pant i de 10 mm perpendicular pe aceasta). n timp de iarn , nainte de nceperea execu iei nvelitorii, stratul suport i materialele ce se pun n oper vor fi bine cur ate de z pad i de ghea . M suri de PSI i TSM La proiectarea i executarea nvelitorilor se vor respecta: Norme de protec ia muncii n activitatea de construc ii montaj - vol. I cap. III - Instructajul de protec ia muncii; cap. V - Echipamentul de protec ie; cap X - Lucr ri de nc rc ri, desc rc ri materiale; cap. XII - Lucr ri de depozitarea materialelor; cap. XIV - Scule i dispozitive; cap. XXXV - Lucr ri n lemn; cap. XXXVII - Lucr ri de nvelitori. Se vor respecta normele de protec ie contra incendiilor, n vigoare (P118 - 98). Legarea muncitorilor cu centuri de siguran este obligatorie. Dac acest lucru stnjene te se vor monta parapete i se va prevedea o plas general din frnghie rezistent la c derea unui om. n jurul locului de lucru la acoperi se vor instala ngr diri i tabele indicatoare. Accesul muncitorilor se va face prin locuri sigure prin sc ri montate i verificate de eful punctului de lucru. Controlul calit ii i recep ia lucr rilor Pe parcursul execu iei se va verifica n mod deosebit: ndeplinirea condi iilor de calitate a suportului, calitatea materialelor ce se pun n oper . La recep ia lucr rilor se vor examina minu ios doliile, racord rile, str pungerile, rosturile.

Tehnologie de execu ie Se monteaz crligele pentru jgheaburi nglobate la nivelul asterealei, f r denivel ri, Foile de tabl se prind de astereal prin copci de 3050 cm l ime, cu lungimi corespunz toare tipului de fal : 80 cm pentru fal simplu sau dublu i 120 mm pentru fal simplu n picioare. Prinderea se va face cu cel pu in 23 agrafe pe fiecare latur , cu distan a de max 40 cm ntre ele. Fal urile de mbinare se vor unge cu chit de miniu nainte de a fi strnse. Fal urile orizontale se execut primele i se culc . Distan a dintre acestea nu va fi mai mic de 15 cm. Fal urile n picioare vor fi paralele cu linia de cea mai mare pant . La coam i la muchii tablele se vor ncheia cu fal uri n picioare. Dolia va fi alc tuit din f ii de tabl ncheiate ntre ele cu fal uri duble culcate.

Receptia se va face dupa completa terminare a lucrarilor, inclusiv tinichigeria (jgheaburi, burlane, pazii etc). Se va verifica: respectarea cotelor si pantelor prevazute in proiect; asigurarea functiei de indepartare completa a apelor pluviale si asigurarea conditiei de etanseitate generala; privind invelitoarea din interior nu trebuie sa se vada lumina exterioara atat in camp, cat si in dreptul racordurilor de la cosurile de ventila ie. Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la Sarpanta si invelitoare va fi intrerupta pe timp de ploaie, ceata deasa, vant cu intensitate mai mare de gradul 6. Se vor respecta indicatiile din: Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj - vol. I cap. III - Instructajul de protectia muncii; cap. V - Echipamentul de protectie; cap X - Lucrari de incarcari, descarcari materiale; cap. XII - Lucrari de depozitarea materialelor; cap. XIV - Scule Si dispozitive; cap. XXXV - Lucrari in lemn; cap. XXXVII - Lucrari de invelitori. Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor, in vigoare (P118 - 99).